InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 57 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Jak w Gratyfikancie GT rozliczyć nadgodziny pracownika w cyklu kwartalnym?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Obsługa

Aby rozliczać kwartalnie czas pracy pracownika, należy:

Z listy modułów wybrać Definicje-Zestawy płacowe i tu utworzyć dwa zestawy o następujących parametrach:

 1. Pierwszy zestaw nazwać np. Zestaw_1. Zaznaczyć opcję Wypłata główna - rozliczenie ewidencji czasu pracy.
 2. Wybrać miesiące obowiązywania I,II,IV,V,VII,VIII,X,XI.
 3. W zakładce Składniki przypisać składnik, który obowiązywać będzie na umowie o prace pracownika, np. Podstawa miesięczna o wartości np. 2000,- a nastepnie zapisac zestaw.
 4. Drugi zestaw nazwać np. Zestaw_2 i zaznaczyć opcję Wypłata główna - rozliczenie ewidencji czasu pracy oraz Rozliczenie nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia (NAdR).
 5. Wybrać miesiące obowiązywania III,VI,IX,XII.
 6. W zakładce Składniki przypisać te składniki, które wcześniej przypisane zostały do Zestawu_1, następnie zapisać.

Po utworzeniu zestawów należy wybrać na liście modułów Kadry-Umowy o pracę i tu poprawić umowę pracownika, przechodząc do zakładki System wynagrodzeń. W zakładce tej należy dodać definicje wypłat wcześniej utworzone opcją Utwórz definicję wypłaty na podstawie zestawu płacowego, wskazując Zestaw_1 oraz Zestaw_2. Po przypisaniu dwóch zestawów zapisujemy umowę. Podczas uzupełniania ewidencji czasu pracy pracownika należy wprowadzić nadgodziny w pozycji Nadliczbowe do rozliczenia.


Jak rejestrować program w biurze rachunkowym?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Instalacja

Przy tworzeniu podmiotu należy zaznaczyć opcję: właściciel licencji jest biurem rachunkowym.

Z przyczyn formalnych rejestracja przez Internet dla podmiotów świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz innych podmiotów, czyli dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, jest tylko połowiczna. Firmy te muszą bowiem dostarczyć firmie InsERT potwierdzenie rodzaju prowadzonej działalności. W tym celu prosimy o przesłanie jednego z trzech dokumentów: Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS lub REGON na adres e-mail: rejestracja@insert.com.pl, pod numer faksu 71 78-76-222 lub drogą pocztową. Rejestrację można przeprowadzić rówież wysyłając kartę rejestracyjną drogą pocztową (dołączając kserokopię jednego z ww. dokumentów).

W razie pytań należy skontaktować się z Działem Rejestracji pod numerem 71-78-76-102


Dlaczego nie mogę wyliczyć wypłaty za kolejny miesiąc?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Jeżeli przy próbie dodania wypłaty pojawia się do wyboru tylko stary miesiąc, należy:

 1. Sprawdzić stan statusu wypłaty Zatwierdzona lista płac - w module Płace-Wypłaty, w tabeli wypłat powinien być ptaszek w kolumnie Z.
 2. Jeśli wypłata nie ma statusu Zatwierdzona, należy, będąc w module Płace-Wypłaty, wybrać z głównego menu programu opcję Lista płac-Zatwierdź listę płac.
 3. Jeśli nadal miesiąc wypłaty nie zmienia się na następny, należy sprawdzić, czy nie jest pominięty jeden lub większa liczba pracowników przy wyliczaniu poprzedniej wypłaty. Program blokuje bowiem możliwość dodania kolejnej wypłaty w przypadku, gdy użytkownik w poprzednim okresie zapomniał wygenerować wypłatę główną, tj. taką, która rozlicza ECP - Ewidencję Czasu Pracy. Blokada ta działa tylko dla pracowników, którzy mają aktualną umowę o pracę. Aby sprawdzić, czy wszyscy pracownicy otrzymali wypłatę główną, należy na liście modułów wybrać moduł Strona główna, wybrać Rozliczenie za miesiąc ten okres, który proponuje program przy próbie dodania nowej listy płac i kliknąć opcję Wylicz. Zestawienie w ostatniej sekcji Komunikaty-Wypłaty główne wyświetli na czerwono informację, ilu pracowników pominięto. Po kliknięciu na czerwony napis program wyświetli listę zapomnianych pracowników.

Jak dodać składnik płacowy w Gratyfikancie GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

Aby dodać nowy składnik płacowy do późniejszego umieszczenia na umowie należy przejść do modułu składniki płacowe menu widok - definicje - składniki płacowe a następnie wybrać z menu Składnik - Dodaj. Na nowootwartym oknie występują następujące zakładki:

 1. Dane podstawowe, na której ustalamy kto jest płatnikiem danego składnika, w jakim cyklu występuje oraz czy jest to składnik stały czy zmienny. Możemy także zaznaczyć czy wchodzi on do podstawy opodatkowania czy nie oraz umieścić jego opis oraz nazwę, pod którą występować będzie on na wydruku listy płac,
 2. Parametry, gdzie możemy zaznaczyć do jakich podstaw naliczć się ma ten składnik oraz czy ma być parametryzowany w jakiś szczególny sposób,
 3. Absencje, na której wybieramy czy dany składnik ma być pomniejszany w przypadku wystąpienia konkretnego rodzaju absencji. Parametry dla każdego z nich możemy oznaczyć osobno,
 4. Wartości, gdzie ustalamy wartość dodawanego potrącenia bądź naliczenia. Tutaj możemy dodać albo z góry zdefiniowaną kwotę albo też konkretną definicję jej wyliczenia.

Jak dodać pracownikowi wynagrodzenie chorobowe do wypłaty?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Aby wprowadzić absencję w postaci choroby pracownika, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Karta pracy-Ewidencja czasu pracy.
 2. Wybrać na Pasku programu (nad tabelą Ewidencja czsu pracy) pracownika, dla którego ma być wprowadzona absencja.
 3. W oknie Ewidencja czasu pracy zaznaczyć jeden lub wiecej dni, w których będzie wprowadzona zmiana.
 4. Kliknąć opcję Wprowadź absencję (nad tabelą obok nazwy modułu Ewidencja czasu pracy).
 5. W oknie Absencja wybrać rodzaj absencji: Choroba
 6. Jeśli kod świadczenia jest inny niż standardowy (313/331), w polu Kod świadczenia/przerwy wybrać z listy odpowiednią wartość.
 7. W sekcji Dane absencji chorobowej uzupełnić informacje o chorobie: kod choroby, nr statystyczny, procent naliczania chorobowego, numer zwolnienia ZUS.
 8. Zapisać zmiany w ewidencji czasu pracy (ECP) i wyliczyć wypłatę (program automatycznie rozliczy absencję i doda składnik płacowy wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, ale tylko dla wypłaty o statucie główna).

Dlaczego źle wylicza się podstawa do wynagrodzenia chorobowego i urlopowego?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Najczęstszą przyczyną pojawienia się niezrozumiałych kwot w podstawach do wynagrodzenia chorobowego i urlopowego jest całkowite pominięcie lub nieprawidłowe wypełnienie Danych wdrożeniowych. Dane te należy przed wygenerowaniem pierwszej wypłaty wprowadzić w module Kadry - Ewidencja osobowa. Po zaznaczeniu pracownika na liście należy z głównego menu programu Operacje wybrać opcję Dane wdrożeniowe i uzupełnić wartości podstaw, odpowiednio do chorobowego - kwoty brutto małe i do urlopowego, kwoty brutto duże w rozbiciu na składniki stałe i zmienne oraz koniecznie ilość przepracowanych przez pracownika godzin w danym okresie.

Jak zautomatyzować obsługę skróconego okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego dla pracowników po przekroczeniu 50. roku życia?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Obsługa

Program może automatycznie korygować liczbę dni oczekiwania pracownika na przejście z wynagrodzenia chorobowego (kod 331) na zasiłek chorobowy (kod 313) w zależności od wieku pracownika (standardowo powyżej 50 lat). Aby zdefiniować parametry działania tego automatu, należy:

 1. Odszukać i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Parametry czasu pracy.
 2. W oknie Parametry czasu pracy, na dole okna ustawić odpowiednie wartości w polach Liczba dni wypłacania wynagrodzenia chorobowego, powyżej: (tu należy wpisać wiek w latach pracownika, powyżej którego program zmieni algorytm - domyślnie 50) roku życia: (parametr w dniach, po upływie których program zmieni standardową (33) liczbę dni do przejścia z kodu 331 na 313).

Jak program Gratyfikant GT wylicza wynagrodzenie chorobowe?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Obsługa

Gratyfikant GT wylicza wynagrodzenie chorobowe w następujący sposób:

 1. Na początku zostaje wyliczona podstawa wymiaru (która stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych).
 2. Wyliczana zostaje stawka dzienna. Podstawa do chorobowego dzielona jest przez 30 (w zależności od ustawienia w parametrach Gratyfikanta GT) i pomnożona przez 80%.
 3. Nastepnie wynagrodzenie za dzień choroby zostaje pomnożone przez liczbę dni wskazanych w zwolnieniu lekarskim.

Jak poprawić podstawę do chorobowego w starej wypłacie?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Jeżeli występuje potrzeba zmiany podstawy do chorobowego w starej (nie z otwartego miesiąca), zatwierdzonej wypłacie należy:

 1. Wyświetlić listę wypłat, uruchomiając moduł Płace-Wypłaty.
 2. Na liście wypłat zaznaczyć konkretną wypłatę do zmiany.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję: Operacje-Edytuj kwoty do chorobowego i urlopowego.
 4. W oknie Dane do chorobowego i urlopowego wpisać w polu Kwota do chorobowego dowolną, inną niż dotychczas wyliczoną automatycznie kwotę.

Należy pamiętać, że taka modyfikacja nie ma wpływu na wyliczone wcześniej wartości w deklaracjach skarbowych i ZUS, wpłynie jedynie na kwotę wyliczonego wynagrodzenia chorobowego w miesiącach kolejnych po poprawianej wypłacie.


Jak wysłać elektroniczną deklarację skarbową bez podpisu cyfrowego ?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Deklaracje

Aby wysłać deklarację podatkową drogą elektroniczną bez zainstalowanego podpisu elektronicznego należy:
1. Zaznaczyć na liście deklarację do wysyłki.
2. Wybrać w głównym menu programu opcję Deklaracja-Wysyłka elektroniczna.
3. W lewej części okna Wysyłka elektroniczna kliknąć opcję Generuj i wyślij (powinno się pojawić okno wyboru zainstalowanych certyfikatów).
4. Zamknąć okno Certyfikaty przyciskiem Anuluj.
5. Z lewej strony okna Wysyłka elektroniczna kliknąć kolejno Podpis elektroniczny-Złóż podpis elektroniczny-Dane autoryzujące.
6. Wypełnić odpowiednie pola okna Dane autoryzujące do podpisania dokumentu i zapisać je przyciskiem OK (w tabeli Opis operacji powinna pojawić się nowa pozycja Złożono podpis elektroniczny) - ciąg dalszy procedury wysyłki deklaracji jest taki jak dla podpisu kwalifikowanego.

Jak dodać zestaw płacowy w Gratyfikancie GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

W celu dodania nowego zestawu płacowego musimy wejść do menu Widok - Definicje - Zestawy płacowe a następnie wybrać opcję z menu Zestaw - Dodaj. Na nowo otwartym oknie Definicja zestawu płacowego mamy dwie zakładki:

 1. Podstawowe, gdzie możemy przypisać zestaw do konkretnej definicji list płac, zaznaczyć jakie ewidencje ma on rozliczać oraz wybrać miesiące jego obowiązywania. Tutaj także możemy zaznaczać opcję, aby wypłata na podstawie tego zestawu płacowego była bądź nie uzupełniana do minimalnej,
 2. Składniki, gdzie możemy dodać do zestawu wcześniej zdefiniowane składniki płacowe.

Jak dodać pracownikowi urlop i uwzględnić go w wypłacie?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Aby wprowadzić absencję w postaci urlopu pracownika, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Karta pracy-Ewidencja czasu pracy.
 2. Wybrać na Pasku programu (nad tabelą Ewidencja czsu pracy) pracownika, dla którego ma być wprowadzona absencja.
 3. W oknie Ewidencja czasu pracy zaznaczyć jeden lub wiecej dni, w których będzie wprowadzona zmiana.
 4. Kliknąć opcję Wprowadź absencję (nad tabelą obok nazwy modułu Ewidencja czasu pracy).
 5. W oknie Absencja wybrać rodzaj absencji: Urlop wypoczynkowy.
 6. W sekcji Dane urlopu wypoczynkowego określić, z jakiego okresu program ma naliczyć składniki stałe i zmienne dla wynagrodzenia urlopowego.
 7. Zapisać zmiany w ewidencji czasu pracy (ECP) i wyliczyć wypłatę (program automatycznie rozliczy ewentualną absencję i doda składnik płacowy wynagrodzenie urlopowe, ale tylko dla wypłaty o statucie główna).

Jak poprawić stare wypłaty?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

 1. Ustalić, który miesiąc jest otwarty - taką informację można znaleźć na liście modułów Płace - Wypłaty, nad tabelą z wypłatami, z prawej strony.
 2. W głównym menu programu wybrać Wypłata - Popraw wypłatę (wypłaty są w pełni edytowalne tylko w otwartym okresie).
 3. Jeśli zachodzi konieczność modyfikacji wypłaty starszej niż z miesiąca otwartego, należy zaznaczyć starszą wypłatę do zmiany na liście wypłat (na liście modułów: Płace - Wypłaty).
 4. Użyć opcji Edytuj wcześniejszą wypłatę - znajduje się ona w głównym menu Operacje.

Należy przy tym pamiętać, że taka modyfikacja nie zmienia danych w już wcześniej wyliczonych deklaracjach podatkowych i ZUS.


Jak dodać definicję list płac w Gratyfikancie GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

W celu dodania nowej definicji listy płac musimy wejść do menu Widok - Definicje - Defnicje list płac a następnie wybrać w menu Lista płac - Dodaj. Na nowo otwartym oknie Definicja listy płac mamy możliwość ustalenia następujących rzeczy:
 1. Dat - zarówno wypłaty (która może być z zakresu 1 dzień miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca) jak i przekazania zaliczki oraz składek,
 2. Formatów - nazwy oraz numeru listy płac, które możemy wybrać spośród już istniejących albo też zdefiniować na nowo.

Jak przenieść dane z mikroGratyfikanta GT do Gratyfikanta GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Instalacja

Przeniesienie danych jest możliwe tylko w jedną stronę, czyli z mikroGratyfikanta GT do Gratyfikanta GT. Operacja odwrotna nie jest możliwa. Przed taką zmianą należy koniecznie wykonać archiwizację modyfikowanego podmiotu. Aby dokonać takiej zmiany, należy:

 1. Zainstalować lub doinstalować do istniejącego systemu GT Gratyfikanta GT.
 2. Uruchomić program Gratyfikant GT i wskazać na liście podmiotów podmiot, na którym wcześniej używany był mikroGratyfikant GT.
 3. Po przeczytaniu komunikatu z pierwszym ostrzeżeniem odpowiedzieć na pytanie Tak.
 4. Po przeczytaniu komunikatu z drugim ostrzeżeniem odpowiedzieć Nie.
 5. Uruchomi się kreator przeniesienia danych z mikroGratyfikanta GT do Gratyfikanta GT. W kolejnych jego oknach należy uzupełnić i zatwierdzić przyciskiem Dalej brakujące dane firmy (większość informacji przeniesiona jest już z mikroGratyfikanta GT).
 6. W oknie Wczytaj dane początkowe kreatora należy wybrać, jakie dane wypłat i pracowników będą przeniesione do nowego programu, oraz do którego miesiąca i roku będą przeniesione dane o wynagrodzeniach (od następnego po wybranym w tym miejscu miesiąca będzie możliwe kontynuowanie wyliczania wypłat w Gratyfikancie GT).

Jak poprawić podstawę do urlopowego w starej wypłacie?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Jeżeli występuje potrzeba zmiany podstawy do urlopowego w starej (nie z otwartego miesiąca), zatwierdzonej wypłacie należy:

 1. Wyświetlić listę wypłat, uruchamiając moduł: Płace-Wypłaty.
 2. Na liście wypłat zaznaczyć konkretną wypłatę do zmiany.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję: Operacje-Edytuj kwoty do chorobowego i urlopowego.
 4. W oknie Dane do chorobowego i urlopowego wpisać w polach Kwota do urlopowego (składniki stałe), oraz Kwota do urlopowego (składniki zmienne) dowolne, inne niż dotychczas wyliczone automatycznie kwoty.

Należy pamiętać, że taka modyfikacja nie ma wpływu na wyliczone wcześniej wartości w deklaracjach skarbowych i ZUS, wpłynie jedynie na kwotę wyliczonego wynagrodzenia urlopowego w miesiącach kolejnych po poprawianej wypłacie.


Czym różni się Gratyfikant GT od mikroGratyfikanta GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT

Kategoria: Licencje

Podstawowe różnice to:

 1. W mikroGratyfikancie brak mozliwości Ewidencji czasu pracy (ECP).
 2. W mikroGratyfikancie brak możliwości wprowadzenia absencji typu choroba, urlop itd.
 3. W mikroGratyfikancie brak możliwości wpisania ekwiwalentu za urlop niewykorzystany.
 4. W mikroGratyfikancie brak możliwości wypisania świadectwa pracy.
 5. W mikroGratyfikancie brak możliwości rozliczania czasu pracy.
 6. W mikroGratyfikancie brak możliwości wystawienia sprawozdań Z-3, Z-7, Z-17.
 7. W mikroGratyfikancie, aby wyliczyć wypłatę za kolejny miesiąc, należy zatwierdzić listę płac z poprzedniego miesiąca, natomiast w Gratyfikancie GT nie jest to wymagane.
 8. W mikroGratyfikancie brak możliwości wprowadzenia ewidencji potrąceń komorniczych.
 9. W mikroGratyfikancie brak możliwości wprowadzenia odpisów na ZFŚS.
 10. W mikroGratyfikancie brak możliwości tworzenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS.

Jak korygować wydruk świadectwa pracy?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wydruki

Aby przed wydrukiem zmodyfikować postać świadectwa pracy, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kadry-Umowy o pracę.
 2. Zaznaczyć umowę pracownika na liście umów.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję Umowa-Drukuj-Dokumenty kadrowe.
 4. W okienku Drukuj wybrać w polu Treść dokumentu - Świadectwo pracy.
 5. Kliknąć opcję Ustaw parametry treści wydruku i ustawić właściwe daty raportu.
 6. W celu uruchomienia edytora tekstowego generowanego świadectwa pracy kliknąć na dole, z lewej strony okna Drukuj przycisk Edycja - otworzy się okno Dokument - Świadectwo pracy.RTF.
 7. Po uzupełnieniu treści świadectwa zatwierdzić zmianę przyciskiem Zapisz (zmiany te nie są na stałe zapisywane w programie, jest to chwilowa korekta na potrzeby tylko jednego wydruku).
 8. Aby wydrukować poprawione świadectwo pracy, w oknie Drukuj kliknąć przycisk Drukuj.

Jak wyliczyć kolejną wypłatę za ten sam okres?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Obsługa

Aby dodać kolejną wypłatę (np. premię) w miesiącu, w którym już jest naliczona wypłata główna, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Płace-Wypłaty.
 2. Z menu programu wybrać Wypłata-Dodaj wypłaty-Dowolne.
 3. Wybrać listę płac, do której chcemy dołączyć wypłatę, oraz zestaw płacowy, z którego zostaną pobrane np. składniki umowy i parametry.
 4. Określić parametry (czy np. ma być uzupełnione do płacy minimalnej).
 5. Wybrać zbiorczo lub pojedynczo pracowników, dla których chcemy wyliczyć dodatkową wypłatę.
 6. Wybrać składniki na umowie, które mają być naliczone.
 7. W ostatnim kroku należy wprowadzić wartość danego składnika płacowego.
 8. Po wybraniu opcji Zakończ zostanie naliczona dodatkowa wypłata w danym miesiącu.

Jak zmienić standardową treść umowy o pracę?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wydruki

Aby dostosować standardową postać treści umowy o pracę do potrzeb swojej firmy, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Słowniki-Treści dokumentów.
 2. W okienku Treści dokumentów odszukać i zaznaczyć na liście treść z opisem Umowa o pracę o typie Umowa o pracę, z
 3. Kliknąć z lewej strony na górze opcję Popraw.
 4. Zmodyfikować według uznania treść umowy, pomijając ingerencję we fragmenty pomiędzy znakami << i >> (program wstawia tam dane automatycznie, pobierając je z odpowiednich kartotek).
 5. Po uzupełnieniu treści zapisać zmiany przyciskiem OK.

Jak zmienić okres, z którego naliczane jest wynagrodzenie urlopowe?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Okres, z którego naliczane jest wynagrodzenie urlopowe, można zmienić na dwa sposoby:

 1. Pierwszy na stałe można ustawić, wybierając na liście modułów Administracja-Parametry-Parametry Gratyfikanta i tu w pozycji Domyślne naliczanie urlopu wypoczynkowego ustawić dla składników stałych i zmiennych, z ilu miesięcy mają być naliczane.
 2. Drugi sposób pomija ustawienia Gratyfikanta - podczas wprowadzania absencji w ECP (Ewidencja Czasu Pracy) opcją Wprowadź absencję w pozycji Dane urlopu wypoczynkowego ustawić, z ilu miesięcy program ma naliczać składniki stałe i zmienne.

Jak pracownikowi dodać nowy składnik płacowy?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Aby dodać nowy skladnik pracownikowi, należy poprawić jego umowę o pracę w następujący sposób:

 1. Z listy modułów wybrać Kadry-Umowy o pracę i tutaj poprawić umowę danego pracownika.
 2. W umowie o pracę przejść do zakładki System wynagrodzeń.
 3. W pozycji Sładniki na umowie dodać składnik, który chcemy przypisać - opcja Dodaj i ustawić jego wartość za pomocą opcji Ustaw wartość.
 4. Po dodaniu składnika i ustawieniu jego wartości przenieść go do pola Składniki definicji. Przypisany w ten sposób składki płacowy będzie uwzględniony w najbliższej wypłacie.

Jak przygotować deklarację ZUS-ZSWA

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Deklaracje ZUS

Aby w Gratyfikancie GT przygotować deklarację zgłoszeniową ZUS-ZSWA należy:
1. Otworzyć umowę o pracę wybranego pracownika - na liście modułów Kadry-Umowy o pracę - opcja Popraw.
2. W zakładce Podstawowe okna Umowa o pracę, w sekcji Stanowisko i dział, otworzyć do edycji (opcja Popraw) aktualne stanowisko pracownika.
3. W oknie Dział i stanowisko zaznaczyć opcję Praca w szczególnych warunkach/charakterze i wybrać odpowiedni kod pracy, zapisać zmiany w umowie.
4. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Deklaracje-Deklaracje ZUS.
5. Nad tabelą kliknąć opcje Dodaj naliczenie zgłoszeniowe.
6. W oknie Naliczenie zgłoszeniowe, z lewej strony tabeli wybrać opcję Dodaj i wybrać z listy ZSWA - zgłoszenie danych o pracy pracowników w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze.
7. W oknie ZSWA - rok wybrać właściwy rok raportu i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
8. W z lewej strony okna Deklaracja ZUS ZSWA - rok xxxx kliknąć opcje Dodaj wszystkich i zapisać listę pracowników i naliczeń zgłoszeniowych przyciskami OK.

Jak zmienić miesiąc pierwszej wypłaty?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Miesiąc pierwszej wypłaty w Gratyfikancie GT określa się podczas pierwszego uruchomienia programu, w kreatorze wdrożeniowym. Jeśli później okaże się, że jednak miesiąc ten powinien być inny, można go zmienić w module: Administracja-Parametry-Parametry Gratyfikanta. Jeśli w oknie Parametry Gratyfikanta zmiana tego parametru nie jest możliwa (odpowiednie pola są wyszarzone), należy wszystkie dotychczas wyliczone wypłaty usunąć (jakakolwiek wypłata blokuje modyfikację tego parametru).

Jak program Gratyfikant GT wylicza wynagrodzenie urlopowe?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Obsługa

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się, dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę dni, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa (z 3 miesięcy), a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za 1 dzień pracy przez liczbę dni urlopu.

Do pobrania:

InsERT GT

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST

 

InsERT nexo

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST