InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 165 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Jak wygenerować JPK w programach GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Dokumenty

W module e-Kontrole podatkowe znajduje się opcja Generuj, która otwiera okno z parametrami do utworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Z jego poziomu należy ustalić ewidencyjną nazwę tworzonego pliku oraz wybrać jego typ (czyli wskazać, z jakiego zakresu danych zostanie on utworzony).

W zależności od wybranego zakresu danych w polu poniżej należy doprecyzować wybór:
• w przypadku ewidencji VAT należy wskazać czy chodzi o zakup, czy sprzedaż; dla faktur VAT można wybrać rodzaj (zakup/sprzedaż);
• wybór magazynu powoduje konieczność wskazania jednego z magazynów w programie;
wyciąg bankowy wymaga wskazania rachunku;
• wybór ksiąg rachunkowych obliguje użytkownika do wskazania roku obrotowego;
• podczas generowania JPK z KPiR należy po prostu wskazać okres.

Parametry okresu pozwalają określić ramy czasowe, według których wygenerowany zostanie plik. Dostępne opcje to:
• dowolny przedział (możliwość ustawienia dowolnego zakresu dat),
• bieżący rok,
• miesiąc,
• kwartał,
• rok kalendarzowy.

Z poziomu Rewizora można dodatkowo wygenerować dane z okresu obrachunkowego (bieżący rok obrotowy).

Poniżej znajdują się pozostałe pola dotyczące parametryzacji tworzonego JPK. Są to po kolei:
• wersja JPK (schemat pliku obowiązujący w danym okresie),
• waluta (wykorzystywana podczas generowania JPK na podstawie faktur VAT w Subiekcie GT – należy pamiętać, że każdy plik do e-kontroli musi być wygenerowany w jednej walucie),
• urząd skarbowy (pobierany z danych podmiotu),
• cel złożenia pliku (złożenie JPK po raz pierwszy lub korekta).

Uwaga!
W momencie publikacji wersji 1.47 InsERT GT wskazanie korekty jako celu złożenia, zgodnie ze strukturą logiczną dostarczoną przez Ministerstwo Finansów (MF), jest dostępne tylko dla pliku JPK_VAT(2). Dla pozostałych typów plików możliwe jest jednak wygenerowanie go za ten sam okres z inną nazwą.

JPK tworzony jest na podstawie danych dostępnych w programie. Po zatwierdzeniu ustawień za pomocą przycisku Generuj, program rozpoczyna tworzenie JPK według odpowiedniego schematu XML. W przypadku, gdy podczas tego procesu pojawi się błąd, program to zakomunikuje i zapyta, czy zapisać, czy zrezygnować z niepoprawnie wygenerowanego pliku.

Zapisany plik można otworzyć i zweryfikować jego zawartość. Przykładowo JPK wygenerowany na podstawie ksiąg rachunkowych zawiera szczegółowe informacje podzielone na kilka zakładek. W pierwszej prezentowane są ogólne informacje dotyczące nagłówka pliku i podmiotu, który go generuje. W kolejnych zapisywane są dane na temat zestawienia obrotów i sald, dziennika księgowań oraz zapisów na konta księgowe. Zawartości pliku nie można poprawić w programie. Możliwa jest jedynie zmiana nazwy pliku niezatwierdzonego pliku.

Co można przenieść ze starych programów firmy InsERT do programów z linii GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Dane, jakie można przenieść ze starych systemów sprzedaży do Subiekta GT:

 1. Kartoteka towarów, usług oraz kompletów i opakowań zwrotnych
 2. Kartoteka kontrahentów.
 3. Słowniki (grupy kontrahentów i towarów jako grupy i cechy w systemie InsERT GT)
 4. Kasy oraz ich salda początkowe.
 5. Kategorie, kursy walut, magazyny, państwa, nazwiska i imiona użytkowników, rabaty, stawki VAT, terminy płatności, waluty, województwa)
 6. Parametry pracy (dane podmiotu, parametry kontrahentów, parametry towarów, sposób wydawania towaru, parametry numeracji)
 7. Nierozliczone rozrachunki (należności i zobowiązania)
 8. Inwentaryzacja (z wykonaniem lub bez). Natomiast nie przenoszą się żadne dokumenty obrotowe.

Dane, jakie można przenieść z poprzednich wersji Rachmistrza do Rachmistrza GT (i mikroGratyfikanta GT):

 1. Okresy obrachunkowe
 2. Kartoteka kontrahentów
 3. Kartoteka wspólników
 4. Kartoteka instytucji
 5. Kartoteka pojazdów
 6. Kartoteka środków trwałych
 7. Kartoteka wyposażania
 8. Zapisy w KPiR
 9. Zapisy w ewidencji przychodów (dla Rejestranta)
 10. Zapisy w ewidencjach VAT
 11. Eksploatacja pojazdów
 12. Remanenty (jako sumaryczne wartości)
 13. Parametry pracy (parametry KPiR, parametry ewidencji VAT, okresy obrachunkowe, parametry ewidencji przychodów)
 14. Słowniki (cele przejazdów, miejsca powstawiania kosztów, opisy operacji, pojazdy, stany cywilne, trasy przejazdów, typy ewidencji VAT, wzorce składników płacowych, grupy kontrahentów jako grupy i cechy w systemie InsERT GT, państwa, województwa, nazwiska i imiona użytkowników)
 15. Dane osobowe (kartoteki pracowników)
 16. Umowy o pracę
 17. Dane wdrożeniowe (z wystawionych wypłat i rachunków) wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika.

Dane, jakie można przenieść z poprzednich wersji Rewizora do Rewizora GT (i mikroGratyfikanta GT):

 1. Parametry i słowniki
 2. Kartoteka kontrahentów
 3. Kartoteka wspólników
 4. Kartoteka instytucji (urzędów skarbowych i oddziałów ZUS)
 5. Kartoteka środków trwałych
 6. Lata obrotowe (wszystkie, lub od wskazanego)
 7. Plany kont
 8. Bilans otwarcia
 9. Dokumenty zaksięgowane
 10. Dokumenty zadekretowane
 11. Zapisy w ewidencjach VAT
 12. Automaty przeksięgowań
 13. Pieczęcie księgowe (tylko pieczęcie bez rozbicia procentowego kwot)
 14. Schematy importu i dekretacji
 15. Dokumenty kasowe
 16. Operacje bankowe
 17. Nierozliczone rozrachunki
 18. Nierozliczone spłaty rozrachunków
 19. Definicje sprawozdań finansowych (Bilansu, Rachunku zysków i strat)
 20. Dane osobowe (kartoteki pracowników)
 21. Umowy o pracę
 22. Dane wdrożeniowe (z wystawionych wypłat i rachunków) wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika.

Dane, jakie można przenieść z Gratyfikanta 3 do Gratyfikanta GT:

 1. Ewidencja osobowa
 2. Umowy o pracę
 3. Umowy cywilnoprawne
 4. Sumy wypłat przenoszone do danych wdrożeniowych
 5. Sumy rachunków przenoszone do danych wdrożeniowych
 6. Ewidencja czasu pracy
 7. Nierozliczone akordy
 8. Nierozliczone prowizje
 9. Składniki płacowe
 10. ZFŚS
 11. Instytucje
 12. Wspólnicy
 13. Parametry indywidualne dla podmiotu
 14. Niektóre słowniki

Jak wysyłać JPK w programach linii GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Dokumenty

Z modułu e-Kontrole podatkowe można wysłać elektronicznie JPK. Po rozpoczęciu operacji wywoływane jest okno, które prezentuje informacje o wysyłanym pliku oraz statusy wysyłki.

Istotne są opcje dostępne w oknie wysyłki elektronicznej:

• Wyślij plik JPK – powoduje przesłanie wygenerowanego pliku na adres elektroniczny wskazany przez Ministerstwo Finansów. Gdy jego struktura zostanie poprawnie zweryfikowana, system automatycznie wyśle tzw. numer referencyjny, który służy do identyfikacji. Na jego podstawie pobierane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W przypadku negatywnej weryfikacji system wysyła numer błędu wskazującego przyczynę niepoprawnej wysyłki. Program pozwala także na złożenie podpisu kwalifikowanego, czyli podpisanie JPK certyfikatem kwalifikowanym zainstalowanym w systemie. Obecna wysyłka elektroniczna (1.47 SP1) nie dopuszcza obsługi plików podpisanych podpisem niekwalifikowanym (za pomocą danych uwierzytelniających).

• Poświadczenie odbioru:
- pobierz poświadczenie odbioru – pozwala pobrać UPO, czyli elektroniczny dokument poświadczający o złożeniu pliku w poprawnym formacie – na podstawie wcześniej otrzymanego numeru referencyjnego;
- pokaż poświadczenie odbioru – umożliwia przeglądanie i drukowanie poświadczenia;
- eksportuj poświadczenie odbioru – pozwala wyeksportować UPO;
- usuń dane wysyłki – usuwa numer referencyjny i potwierdzenie odbioru wysyłki.
- usuń log – usuwa log z wykonanej operacji.


Jak uaktywnić archiwizację w chmurze (e-archiwizację) ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Archiwizacja

Aby uaktywnić archiwizację w chmurze (e-archiwizację) należy:
1. Odszukać i uruchomić w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator.
2. W górnym prawym rogu programu kliknąć strzałkę w dół, za napisem e-archiwizacja.
3. Z listy opcji wybrać Załóż konto.
4. W oknie Zakładanie konta wpisać nr licencji archiwizowanego programu oraz dwukrotnie adres e-mail do firmy (adres ten od tej pory będzie powiązany z usługą e-archiwizacja).
5. Kliknąć na link Regulamin, po zapoznaniu się z jego treścią zaznaczyć opcję Zgadzam się na warunki regulaminu.
6. Zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK - na podany adres e-mail wysłane będzie hasło uaktywniające usługę w wersji próbnej na okres 14 dni (w celu uaktywnienia pełnej wersji usługi należy kontaktować się z naszym działem handlowym - nr tel. 71 7876110, czynny pon.-piąt. w godz. 8.30 - 16.30).
7. Po odebraniu poczty z potwierdzeniem uruchomienia usługi należy - w programie Archiwizator - kliknąć ikonę e-archiwizacja (w prawym górnym rogu), w oknie Logowanie do e-archiwizacji wpisać zarejestrowany w usłudze adres e-mail, w polu hasło otrzymany kod aktywacyjny i zatwierdzić przyciskiem OK.
8. W kolejnym oknie Aktywacja konta wpisać numer licencji archiwizowanego programu, wpisać swoje nowe hasło (musi ono mieć co najmniej 8 znaków) i zatwierdzić przyciskiem OK.
Potwierdzeniem zalogowania się do usługi jest zmiana koloru ikony e-archiwizacji z szarej na niebiesko-zieloną.

Jak zaktualizować certyfikat bankowości on-line dla banku ING ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Bankowość on-line

Aby zmienić nieaktualny certyfikat na aktualny należy:

1. Zalogować się na stronie banku ING.

2. Na stronie ING odszukać Administracja - Zarządzanie WebService i wybrać Certyfikaty.

3. Pobrać na dysk lokalny Certyfikat do weryfikacji podpisów WS-Security w usłudze WebService.

4. Zainstalować pobrany certyfikat (przez dwuklik i opcję zainstaluj certyfikat lub przez certmgr.msc), nowy certyfikat umieszczamy w magazynie Zaufane osoby.

5. Zmienić certyfikat w usłudze bankowości on-line w InsERT GT - Administracja - Słowniki - Usługi bankowości on-line

6. Zaznaczyć usługę ING na liście i wybrać z lewej strony opcję Popraw.

7. W linii Certyfikat serwera wybrać opcję Zmień, w oknie które się pojawi wybrać opcję Zmień certyfikat i wskazać nowy certyfikat i zapisać zmiany (należy się upewnić że wskazany certyfikat ma prawidłową datę obowiązywania).

W przypadku użycia starego certyfikatu wykonanie dowolnej operacji (wysłania, pobrania operacji, pobrania statusu itp.) kończy się niepowodzeniem z opisem błędu: "Wiadomość przychodząca została podpisana tokenem, który różni się od tokenu użytego do zaszyfrowania treści. Nie oczekiwano takiego zachowania."

Należy zwrócić uwagę na to że mimo, że operacja wysłania czy wysłania i autoryzacji zostanie zasygnalizowana przez ING jako błędna, to może okazać się że jednak dotarła ona do systemu banku prawidłowo. Niestety system GT pokazuje taką transakcje jako błędną i nie wysłaną, mimo że została ona zapisana w systemie banku (transakcje z okresu zmiany certyfikatu należy dodatkowo sprawdzić).


0x80040E14 błąd - aktualizacja podmiotu nie powiodła się - niepowodzenie konwersji bazy danych do wersji 1.33 lub wyższej na serwerze sql w wersji 2000 sp3 lub starszej.

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Jeśli podczas zmiany wersji bazy danych (konwersji) do wersji 1.33 lub wyższej wystąpi błąd o numerze 0x80040E14 "aktualizacja podmiotu nie powiodła się" należy zaktualizować zbyt starą wersję serwera sql (sql 2000 sp3 lub starszy) w następujący sposób:

- dla systemu Windows XP:
Pobrać i zainstalować poprawkę SP4 na komputerze, gdzie zainstalowany jest SQL 2000 (wersja MSDE) SP3 lub niższy. Po doinstalowaniu aktualizacji do sp4 należy uruchomić komputer ponownie.

- dla systemów nowszych niż Windows XP:
W przypadku nowszych wersji windows aktualizacja serwera SQL Server 2000 do wersji SP4 może nie być możliwa.
W takim wypadku należy:
1. Wykonać archiwizację swojego podmiotu(ów).
2. Odinstalować z Panelu sterowania "Dodaj lub usuń programy" lub "Programy i funkcje" wszystkie programy zawierające w nazwie "SQL Server" oraz "InsERT GT".
3. Pobrać ze strony:

https://pobierz.insert.com.pl/

wersję próbną programu (zawiera ona aktualną wersję serwera sql). Z pobranego pliku zainstalować program ponownie, wybierając opcję instalacji "jednostanowiskowa/serwerowa".
4. Po instalacji aktualnej wersji odtworzyć swoje dane (archiwizacje) w programie Archiwizator - opcja Dearchiwizuj.

Dlaczego program nie łączy się z serwerem na końcówce?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

W przypadku problemów z połączeniem z serwerem na końcówce (po instalacji wariantu klienckiego programu) należy:

 1. Odczytać z niebieskiego nagłówka programu uruchomionego na serwerze prawidłową nazwę instancji serwera. Standardowo tworzona jest ona na podstawie nazwy komputera i ma taką postać: NAZWA_KOMPUTERA\INSERTGT. Prawidłową nazwę komputera w sieci można ustalić we właściwościach systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze.
 2. Uruchomić instalację na komputerze klienckim.
 3. Wybrać instalację kliencką.
 4. Podczas instalacji wariantu klienckiego podać ustaloną wcześniej nazwę instancji SQL serwera, z którą ma się łączyć zdalny komputer.
 5. Poprosić administratora sieci o weryfikację ustawień programów antywirusowych, ustawień sieci w routerze itp. zgodnie ze wskazówkami, które można znaleźć w Pomocy programu.
 6. Nacisnąć klawisz F1.
 7. W zakładce Wyszukaj wpisać hasło: zapora
 8. Wybrać temat MS SQL Serwer, zgodnie ze znajdującymi się w tym temacie wskazówkami dodać wyjątki do Zapory systemu Windows lub innych używanych programów tego typu.

Jak otrzymam ulepszenia, o których jest mowa w potwierdzeniu rejestracji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: InsERT GT

Próbny abonament na ulepszenia (aktywowany automatycznie po zarejestrowaniu programu) zapewnia wysyłkę aktualizacji w postaci płyt ze wszystkimi pełnymi wersjami numerowanymi (np. 1.27), ale nie poprawkowymi (np. 1.27 SP1), które ukażą się w ciągu 3 miesięcy jego ważności. Zalecane jest jednak przejście na e-abonament, dzięki niemu możliwe będzie aktualizowanie programu przez internet, również w przypadku ukazania się aktualizacji SP i HF (bez oczekiwania na wysyłkę płyty). Najszybsza metoda przejścia na e-abonament dostępna jest w menu programu Pomoc-Zarządzanie licencjami-Przejdź na e-abonament. Wysyłki w ramach tradycyjnego abonamentu realizowane są najczęściej przez Pocztę Polską. Od wersji 1.27 systemu InsERT GT w mechanizmie InsMAIL wprowadzona została zmiana mająca na celu ułatwienie informowania użytkownika o istnieniu dostępnych aktualizacji programu. Jeśli w programie zaznaczona jest opcja InsMAIL: Powiadomienia o nowych wersjach, każda taka wiadomość po restarcie systemu ukaże się automatycznie w wyskakującym oknie.Jak dodać formę płatności w Vendero?

Dotyczy programu: InsERT GT, Subiekt GT

Kategoria: Vendero

Aby dodać formę płatności w Vendero należy:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Vendero - Informacje.
 2. Kliknąć na link Panel administracyjny i zalogować się.
  W Panelu administracyjnym wejść do menu Wtyczki.
 3. Przy odpowiednim module płatności PayU, Dotpay lub PayPal kliknąć Zainstaluj.
 4. Przejść na zakładkę Konfiguracja i integracja.
 5. Wypełnić niezbędne dane takie, jak: Id punktu płatności, drugi klucz (md5), ID, PIN, Nazwa użytkownika API, hasło API, Podpis API.
 6. Kliknąć Zapisz.
 7. Przejść do menu Konfiguracja - Płatności i dokumenty.
 8. Ustawić Aktywna przy wybranym typie płatności.
 9. Uwaga:
  W tym miejscu możesz zarządzać formami płatności, jakie będą dostępne dla klientów Twojego sklepu. Będą oni mieli do wyboru tylko te formy płatności, które zaznaczysz jako aktywne.
  Więcej informacji na temat Vendero można znaleźć na stronie: http://vendero.pl/faq
Po kliknięciu na moduł ( np. rozrachunki) program nie reaguje. Jak naprawić uszkodzony moduł ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby naprawić uszkodzony moduł należy:
 1. Rozwinąć menu Widok (znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu) i wybrać Zestawienia.
 2. Kliknąć prawym klawiszem myszy na dowolne zestawienie i wybrać opcje Dodaj zestawienie SQL lub klawisz Insert na klawiaturze.
 3. W oknie Dane zestawienia w zakładce Podstawowe należy uzupełnić dowolną wartością pole Nazwa i pole Opis np. Nazwa: Nazwa zestawienia | Opis: Opis zestawienia
 4. Po uzupełnieniu pól w zakładce Podstawowe należy przejść do zakładki Zapytanie SQL i w polu Zapytanie SQL wpisać :

Select 0
delete gr__konfiguracja
delete vw__konfiguracja
delete gr__konfiguracjaEX

Na koniec należy zapisać zmianę wybierając przycisk OK, następnie uruchomić to zestawienie i w prawym górnym rogu wybrać opcję Wylicz.
WAŻNE !!! Powyższe zestawienie spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych list dla wszystkich użytkowników.


Co zrobić, jeśli posiadam już własny adres witryny (domenę)?

Dotyczy programu: InsERT GT, Subiekt GT

Kategoria: Vendero

Aby dodać informacje o swojej domenie należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Vendero - Informacje.
 2. Kliknąć na link Panel administracyjny i zalogować się.
 3. W Panelu administracyjnym wejść do Konfiguracja > Ustawienia podstawowe.
 4. Wejść do Informacje o sklepie. Uzupełnić dane Własna domena

Podpięcie własnej domeny odbywa się w dwóch krokach. Pierwszym jest podanie takiej informacji w programie Vendero. Można to zrobić w pierwszym kroku zaawansowanego kreatora lub po utworzeniu witryny w Panelu Administracyjnym (Moduł konfiguracja > Ustawienia podstawowe > Informacje > Własna domena).
Po wprowadzeniu danych do vendero należy jeszcze przekazać adres subdomeny pasaz24.pl (wygenerowany automatycznie po przejściu kreatora) do swojego providera. W tym celu należy skorzystać z zaawansowanej konfiguracji DNS, określając typ rekordu CNAME oraz podać nazwę subdomeny wygenerowanej po przejściu kreatora,. Można też przypisać zewnętrzny adres IP: 23.101.67.75 u swojego providera. Odświeżanie adresów DNS trwa do 48 godzin.

Więcej informacji na temat Vendero można znaleźć na stronie: http://vendero.pl/faqDlaczego pojawia się komunikat "Stan abonamentu nieznany", mimo że mam aktywny abonament na ulepszenia?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

Komunikat taki moze pojawić się zaraz po zarejetrowaniu programu przez internet. Powinien zniknąć po upływie kolejnego dnia roboczego (po pełnej aktywacji konta użytkownika na serwerze naszej firmy). Jeżeli komunikat nie znika przez dłuższy czas, należy:

 1. Sprawdzić, czy komputer, w którym pojawia się komunikat, ma aktywny dostęp do internetu (powinny być odblokowane porty 443 i 80).
 2. Sprawdzić, czy usługa InsMAIL jest aktywna - w głównym menu programu Pomoc-Aktualizacje biznesowe-InsMAIL - bądź na bieżąco, jeśli nie jest aktywna - zaznaczyć opcję Tak, chcę z niej korzystać, następnie wyłączyć program i włączyć ponownie.

"Serwer nie mógł podłączyć bazy danych - szczegóły w logu serwera" - jak podłączyć bazę w tej sytuacji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Komunikat taki, w większości przypadków, świadczy o uszkodzeniu bazy danych lub niewłaściwej wersji serwera SQL. Aby zainstalować prawidłową i aktualną wersję serwera SQL należy pobrać z naszej strony:

https://pobierz.insert.com.pl/

wersję próbną. Podczas instalacji trzeba wybrać wariant jednostanowiskowy (serwerowy) i instalację pełną. Przed uruchomieniem instalacji wersji próbnej należy z listy zainstalowanych programów (w Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania Windows) odinstalować wszelkie pozycje które zawierają w nazwie 'Microsoft SQL Server' i uruchomić ponownie komputer. Zmiana taka może uniemożliwić dostęp do dotychczasowych baz danych - przed odinstalowaniem serwera należy koniecznie wykonać archiwizację działających podmiotów. Jeśli reinstalacja serwera nie zmieni komunikatu należy przenieść lub odtworzyć dane poprzez archiwizację i dearchiwizację.


Nie można wykonać kopii podmiotu po zmianie wersji, nie konwertuje bazy. Co zrobić?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

W takim przypadku należy:

W programie Archiwizator sprawdzić czy działa prawidłowo Archiwizacja (w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator).

W przypadku problemów z wykonaniem archiwizacji należy:

- Upewnić się, że użytkownik systemu operacyjnego ma uprawnienia administratora komputera - jeśli nie, przelogować się na konto Administratora systemu Windows.
- Sprawdzić dostęp do wskazanej lokalizacji - folderu archiwizacji i do folderu roboczego, jeśli są inne niż C:\ArchiwumGT, założyć takowy folder (będąc zalogowanym na koncie administratora systemu operacyjnego).
- Wskazać ścieżkę docelową do wykonania archiwizacji, jak i folder roboczy do katalogu C:\ArchiwumGT. W przypadku problemów z dodaniem folderu wskazać jedną i drugą ścieżkę jako c:\.


Jeśli problem występuje nadal - doinstalować z najbardziej aktualnej płyty instalacyjnej dowolnego programu z linii GT dodatek sql2005_bc (instalator znajduje się na płycie w podkatalogu WSPÓLNE - X:\wspolne\sql2005_bc\sqlServer2005_BC.msi") i zrestartować komputer.


Jak skonfigurować konto e-mail w Vendero?

Dotyczy programu: InsERT GT, Subiekt GT

Kategoria: Vendero

Aby dodać konto e-mail w Vendero należy:
Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Vendero - Informacje.
Kliknąć na link Panel administracyjny i zalogować się.
W Panelu administracyjnym wejść do Konfiguracja - Konta e-mail.
Kliknąć Dodaj i uzupełnić niezbędne pola konfiguracyjne.
Kliknąć Testuj konfigurację, a następnie Zapisz formularz.
UWAGA:
- W tym miejscu możesz zdefiniować konta e-mail, dzięki którym będziesz mógł wysyłać powiadomienia do swoich klientów.
- Pole Adres e-mail - To właściwy adres poczty elektronicznej użytkownika, który ma być używany jako nadawca wiadomości dla wybranego konta pocztowego; musi być podany w następującym formacie: nazwa@domena.pl, np. jan.kowalski@insert.com.pl.
- Serwer poczty wychodzącej (SMTP) - Serwer SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to serwer dla wiadomości wychodzących, informacje o nim można uzyskać od providera internetowego (ISP) lub administratora sieci lokalnej (LAN).
- Port - Port serwera poczty wychodzącej.
Więcej informacji na temat Vendero można znaleźć na stronie: http://vendero.pl/faq
Po aktualizacji Win 10 i próbie uruchomienia InsERT GT pojawia się błąd krytyczny lub komunikat: "Program został zamknięty z powodu błędu ..."

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: InsERT GT

W pewnych sytuacjach aktualizacja Win 10 może uszkodzić, niezbędny do działania programów InsERT GT, komponent systemu windows .NET Framework 3.5. Aby naprawić uszkodzony komponent należy:

1. Kliknąć na pasku zadań Win 10 lupkę "Wyszukaj w systemie Windows", wpisać: "Panel sterowania" i uruchomić aplikację.

2. Kliknąć na link "Programy", dalej w sekcji "Programy i funkcje" wybrać opcję "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows".

3. Na liście funkcji zaznaczyć ".NET Framework 3.5" i pozwolić systemowi na pobraniez internetu i doinstalowanie komponentu.


Jak usunąć rozliczenie rozrachunku?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Rozrachunki

Rozrachunek można usunąć tylko wtedy, gdy nie jest on rozliczony automatycznie (np. formą płatności gotówka na fakturze). Aby go usunąć, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Rozrachunki-Rozrachunki rozliczone.
 2. Na liście spłaconych rozrachunków odszukać i zaznaczyć rozrachunek do usunięcia.
 3. W głównym menu programu wybrać Operacje-Historia rozliczenia.
 4. Na tabeli spłat okna Historia rozliczenia zaznaczyć konkretny dokument spłaty do usunięcia.
 5. Kliknąć na dole z lewej strony okna opcję Rozkojarz - w ten sposób rozrachunek zostanie przywrócony do statusu nierozliczony. Po takiej operacji pozostanie w systemie dokument spłaty (bankowy lub kasowy), można go użyć do rozliczenia innych rozrachunków bądź w odpowiednim module (Dokumenty kasowe lub Operacje bankowe) usunąć.
 6. Jeśli przy próbie rozkojarzenia rozrachunku pojawi się dymek z informacją Nie można usunąć rozliczenia powstałego w wyniku wystawiania dokumentów, to jedyną metodą usunięcia takiego rozliczenia jest edycja spłaconego dokumentu i zmiana formy płatności na kredyt kupiecki.

Jak stworzyć drzewo kategorii dla towaru ?

Dotyczy programu: InsERT GT, Subiekt GT

Kategoria: Vendero

Aby stworzyć drzewo kategorii należy:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Vendero - Informacje.
 2. Kliknąć na link Panel administracyjny i zalogować się.
  W Panelu administracyjnym wejść do Sklep - Kategorie produktów.
 3. Kliknąć Nowa kategoria.
 4. Odpowiednio przeciągając kategorie, możesz ustalić ich kolejność lub zależność. System umożliwia dodawanie zagnieżdżeń podkategorii do piątego poziomu. Aby ustawić podkategorię, przeciągnij ją w pole zawierające nazwę kategorii nadrzędnej.
 5. UWAGA:
  Lista kategorii będzie widoczna w miejscu, w którym umieszczono na swoich stronach widget Menu kategorii (można to zrobić z poziomu menu Witryna - Edycji treści stron).
  Więcej informacji na temat Vendero można znaleźć na stronie: http://vendero.pl/faq
Nie można wykonać dearchiwizacji, co sprawdzić jeśli pojawia się taki komunikat ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

W przypadku problemów z wykonaniem dearchiwizacji należy:
 1. Upewnić się, że użytkownik systemu operacyjnego ma uprawnienia administratora komputera - jeśli nie, przelogować się na konto administratora systemu Windows.
 2. Sprawdzić dostęp do folderu dearchiwizacji i do folderu roboczego, jeśli są inne niż C:\ArchiwumGT, założyć takowy folder (będąc zalogowanym na koncie administratora systemu operacyjnego) i przenieść do niego odtwarzaną archiwizację (standardowo są to dwa pliki z rozszerzeniem *.iar i *.i01).
 3. Wskazać ścieżkę do archiwum, jak i folder roboczy do katalogu C:\ArchiwumGT. W przypadku problemów z dodaniem folderu przenieść pliki archiwizacji bezpośrednio na dysk systemowy C:\ i wskazać jedną i drugą ścieżkę do c:\.

Jeśli problem występuje nadal - doinstalować z najbardziej aktualnej płyty instalacyjnej, dowolnego programu z linii GT dodatek "sql2005_bc" (instalator znajduje się na płycie w podkatalogu WSPÓLNE -X:\wspolne\sql2005_bc\sqlServer2005_BC.msi").


Nie można wykonać dearchiwizacji - co zrobić?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

W przypadku problemów z wykonaniem dearchiwizacji należy:

 1. Upewnić się, że użytkownik systemu operacyjnego ma uprawnienia administratora komputera - jeśli nie, przelogować się na konto administratora Windows.
 2. Sprawdzić wskazaną lokalizację do folderu dearchiwizacji i do folderu roboczego - jeśli są inne niż C:\ArchiwumGT, założyć taki folder (będąc zalogowanym na koncie administratora systemu operacyjnego).
 3. Przekopiować kompletną archiwizację (plik *.iar i *.i01 lub *.bak) do folderu C:\ArchiwumGT.
 4. Wskazać ścieżkę źródłową do wykonania dearchiwizacji oraz folder roboczy do katalogu C:\ArchiwumGT. (W przypadku problemów z dodaniem folderu wskazać jedną i drugą ścieżkę jako c:\ i przekopiować pliki archiwizacji bezpośrednio na dysk c:\)
 5. Jeśli problem nie ustąpi, doinstalować z najbardziej aktualnej płyty instalacyjnej dowolnego programu z linii GT dodatek sql2005_bc (instalator znajduje się na płycie w podkatalogu WSPÓLNE - X:\wspolne\sql2005_bc\sqlServer2005_BC.msi.

Czym są uproszczone deklaracje VAT-7/7K oraz VAT-UE/UEK?

Dotyczy programu: InsERT GT, InsERT nexo

Kategoria: Dokumenty

Od momentu wskazania w systemie nadrzędnej jednostki samorządowej, program blokuje możliwość wystawienia standardowych deklaracji VAT-7/7K oraz UE i UEK.

Aby przekazać dane rozliczeniowe VAT do jednostki nadrzędnej, należy posłużyć się tzw. deklaracją cząstkową, którą wystawia się w taki sam sposób, jak standardową deklarację.

Formularz deklaracji cząstkowej zbudowany jest tak samo jak standardowy formularza VAT-7. Różnica polega na tym, że wartości wykazane w deklaracji cząstkowej nie są zaokrąglane. Należy pamiętać o tym, że deklaracja cząstkowa podmiotu podrzędnego nie podlega żadnym operacjom związanym z elektroniczną wysyłką.

Deklarację cząstkową należy zapisać, a następnie przesłać do jednostki nadrzędnej (np. w formie PDF).


Co to jest praca wielooddziałowa?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Praca wielooddziałowa przeznaczona jest dla firm, które posiadają centralę i wiele oddziałów oraz chcą pomiędzy nimi wymieniać dokumenty. Idea pracy jest następująca: w centrali oraz we wszystkich oddziałach pracują lokalnie programy Subiekt GT. Z centrali do oddziałów są wysyłane przesunięcia międzymagazynowe oraz kartoteka towarów, natomiast z oddziałów do centrali są wysyłane wystawione dokumenty handlowe oraz kartoteka kontrahentów. Praca wielooddziałowa polega na tym, że w programie obsługującym centralę użytkownik ma odzwierciedlenie tego, co się dzieje w poszczególnych oddziałach, natomiast w programie obsługującym oddział widoczne są informacje przeznaczone tylko dla tego oddziału.

Jak odzyskać dane po awarii komputera?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Do odzyskania danych po awarii służy program Archiwizator. Aby go uruchomić, należy:

 1. Odszukać i uruchomić w menu Windows: Start-Wszystkie Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator.
 2. Wykonaną wcześniej archiwizację (domyślnie, automatyczna archiwizacja - przy zamykaniu programu, tworzy dwa pliki z rozszerzeniem iar i i01) należy skopiować do nowego folderu o nazwie ArchiwumGT założonego bezpośrednio na dysku C (C:\ArchiwumGT). Dla prawidłowego działania mechanizmu odtwarzania kopii bazy danych na serwerze trzeba mieć uprawnienia administratora w systemie operacyjnym.
 3. Wybrać opcję Dearchiwizuj.
 4. Wskazać jako Plik archiwum przekopiowany plik z rozszerzeniem iar. Folder roboczy powinien wskazywać na ten sam folder w którym znajduje się archiwizacja (czyli: C:\ArchiwumGT ).
 5. Przy dearchiwizacji należy wybrać Sposób dearchiwizacji danych jako Dearchiwizuj do podmiotu o nazwie i wpisać krótką nazwę zakładanego poprzez dearchiwizację nowego podmiotu.

Co zrobić jeśli przy próbie uruchomienia programu pojawia się komunikat: nie można pobrać informacji o zabezpieczeniach ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: InsERT GT

W większości wypadków komunikat pojawia się jeśli w Panelu sterowania Windowsa 7 są nieprawidłowo zapisane ustawienia regionalne, aby je naprawić należy:
 1. Na dole z lewej strony pulpitu kliknąć w menu Start systemu Windows 7, wybrać Panel Sterowania, Zegar, język i region oraz Region i język.
 2. W oknie Ustawienia regionalne, w prawym dolnym rogu należy kliknąć przycisk Ustawienia dodatkowe.
 3. Każdą z 4 zakładek należy zresetować przyciskiem Resetuj w prawym dolnym rogu.
  Zatwierdzić zmianę przyciskiem OK zamykajac okienko, następnie Zastosuj by zamknąć kolejne.

Co oznacza czerwona tarcza z informacją o braku abonamentu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Komunikat informuje o nieaktywnym abonamencie na ulepszenia. Abonament na ulepszenia to element opieki posprzedażnej, który gwarantuje Państwu posiadanie aktualnej wersji programu oraz umożliwia dostęp do aktualizacji kursów walut przez Internet. Zachęcamy do zakupu Abonamentu - dzięki niemu przez 12 miesięcy będą Państwo otrzymywać każdą pełną, numerowaną wersję programu, jaka ukaże się w tym okresie. Jeśli dla danego podmiotu abonament jest wykupiony, a komunikat się pojawia, należy sprawdzić:

 1. Czy jest aktywny dostęp do internetu.
 2. Czy w głównym menu programu Pomoc-Aktualizacje biznesowe jest aktywna usługa InsMAIL. Aby to sprawdzić, należy w oknie Aktualizacje biznesowe kliknąć opcję Odśwież.
 3. Aktywować usługę, klikając link InsMAIL - bądź na bieżąco.

Do pobrania:

InsERT GT

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST

 

InsERT nexo

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST