InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 691 zagadnień.


Jak w Subiekcie GT uaktywnić sprzedaż wyrobów węglowych podlegających akcyzie ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby uaktywnić sprzedaż wyrobów węglowych podlegających akcyzie należy:
1. Zmodyfikować istniejące lub dodać nowe kartoteki towarów które podlegają akcyzie:
- na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi
- Zaznaczyć na liście odpowiedni towar i wybrać opcję Popraw (nad tabelą).
- Zmienić zakładkę na Inne, w sekcji Akcyza zaznaczyć opcję Towar podlega akcyzie.
- Zaznaczyć opcję Zaznaczaj "Podlega akcyzie" na dokumencie jeśli w większości przypadków sprzedaży wyrobów węglowych ma być akcyza naliczana.
- W polu Kwota akcyzy na jedn. podst. wpisać wartość akcyzy za 1 tonę.
- W zakładce Miary - sprawdzić (i ew. skorygować) czy podstawową jednostką miary jest 1 tona (tylko dla takiej jednostki podstawowej mechanizm naliczania akcyzy będzie działał prawidłowo).
2. Zmodyfikować istniejące lub dodać nowe kartoteki kontrahentów dla których wystawiane są dokumenty z akcyzą:
- na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Kontrahenci
- Zaznaczyć na liście kontrahenta i wybrać opcję Popraw (nad tabelą).
- Zmienić zakładkę na Inne, na dole okna ustawić odpowiedni, domyślny dla danego kontrahenta parametr Status akcyzowy:
a) podmiot pośredniczący - odpowiada on definicji pośredniczącego podmiotu węglowego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku akcyzowym.
b) finalny nabywca - odpowiada on definicji finalnego nabywcy węglowego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy o podatku akcyzowym.
c) nieokreślony - ustawiany w sytuacji, gdy nie wiadomo, czy dany kontrahent ma status podmiotu pośredniczącego czy jest finalnym nabywcą.
3. Załączyć w dokumentach dotyczących naliczania akcyzy zakładkę Akcyza:
- Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Paramatry-Parametry Subiekta.
- Zmienić zakładkę na Inne, w sekcji Podatek akcyzowy zaznaczyć opcję Włącz dane o dokumencie dostawy (zakladka Akcyza) na FS, WZ, WZv, PAi, RS, RW.
W wymienionych wyżej dokumentach pojawi się nowa zakładka Akcyza, gdzie w trzech sekcjach będzie można ustawić odpowiednio:
- Obsługa dokumentu dostawy - przełącznik ten umożliwia wybór jednej z trzech opcji:
a) nie dotyczy - opcja standardowo zaznaczona przez system, oznacza, że dokument nie będzie kwalifikowany do Zestawienia dokumentów dostawy.
b) faktura jest dokumentem dostawy (niewidoczna na dokumentach WZ i PAi) - dotyczy sytuacji, w której niezbędne dane wymienione przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy opisujące dokument dostawy znajdują się na fakturze.
c) Faktura pełni rolę dokumentu dostawy. Na Zestawieniu dokumentów dostawy znajdzie się numer faktury.
- Podstawa prawna zwolnienia - Po zaznaczeniu pozycji: faktura jest dokumentem dostawy lub pełny dokument dostawy pole to staje się aktywne, a system podpowiada w tym miejscu słownik przyczyn zwolnienia z akcyzy (słownik można edytować w module Administracja-Słowniki-Przyczyny z
Co można przenieść ze starych programów firmy InsERT do programów z linii GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Dane, jakie można przenieść ze starych systemów sprzedaży do Subiekta GT:

 1. Kartoteka towarów, usług oraz kompletów i opakowań zwrotnych
 2. Kartoteka kontrahentów.
 3. Słowniki (grupy kontrahentów i towarów jako grupy i cechy w systemie InsERT GT)
 4. Kasy oraz ich salda początkowe.
 5. Kategorie, kursy walut, magazyny, państwa, nazwiska i imiona użytkowników, rabaty, stawki VAT, terminy płatności, waluty, województwa)
 6. Parametry pracy (dane podmiotu, parametry kontrahentów, parametry towarów, sposób wydawania towaru, parametry numeracji)
 7. Nierozliczone rozrachunki (należności i zobowiązania)
 8. Inwentaryzacja (z wykonaniem lub bez). Natomiast nie przenoszą się żadne dokumenty obrotowe.

Dane, jakie można przenieść z poprzednich wersji Rachmistrza do Rachmistrza GT (i mikroGratyfikanta GT):

 1. Okresy obrachunkowe
 2. Kartoteka kontrahentów
 3. Kartoteka wspólników
 4. Kartoteka instytucji
 5. Kartoteka pojazdów
 6. Kartoteka środków trwałych
 7. Kartoteka wyposażania
 8. Zapisy w KPiR
 9. Zapisy w ewidencji przychodów (dla Rejestranta)
 10. Zapisy w ewidencjach VAT
 11. Eksploatacja pojazdów
 12. Remanenty (jako sumaryczne wartości)
 13. Parametry pracy (parametry KPiR, parametry ewidencji VAT, okresy obrachunkowe, parametry ewidencji przychodów)
 14. Słowniki (cele przejazdów, miejsca powstawiania kosztów, opisy operacji, pojazdy, stany cywilne, trasy przejazdów, typy ewidencji VAT, wzorce składników płacowych, grupy kontrahentów jako grupy i cechy w systemie InsERT GT, państwa, województwa, nazwiska i imiona użytkowników)
 15. Dane osobowe (kartoteki pracowników)
 16. Umowy o pracę
 17. Dane wdrożeniowe (z wystawionych wypłat i rachunków) wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika.

Dane, jakie można przenieść z poprzednich wersji Rewizora do Rewizora GT (i mikroGratyfikanta GT):

 1. Parametry i słowniki
 2. Kartoteka kontrahentów
 3. Kartoteka wspólników
 4. Kartoteka instytucji (urzędów skarbowych i oddziałów ZUS)
 5. Kartoteka środków trwałych
 6. Lata obrotowe (wszystkie, lub od wskazanego)
 7. Plany kont
 8. Bilans otwarcia
 9. Dokumenty zaksięgowane
 10. Dokumenty zadekretowane
 11. Zapisy w ewidencjach VAT
 12. Automaty przeksięgowań
 13. Pieczęcie księgowe (tylko pieczęcie bez rozbicia procentowego kwot)
 14. Schematy importu i dekretacji
 15. Dokumenty kasowe
 16. Operacje bankowe
 17. Nierozliczone rozrachunki
 18. Nierozliczone spłaty rozrachunków
 19. Definicje sprawozdań finansowych (Bilansu, Rachunku zysków i strat)
 20. Dane osobowe (kartoteki pracowników)
 21. Umowy o pracę
 22. Dane wdrożeniowe (z wystawionych wypłat i rachunków) wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika.

Dane, jakie można przenieść z Gratyfikanta 3 do Gratyfikanta GT:

 1. Ewidencja osobowa
 2. Umowy o pracę
 3. Umowy cywilnoprawne
 4. Sumy wypłat przenoszone do danych wdrożeniowych
 5. Sumy rachunków przenoszone do danych wdrożeniowych
 6. Ewidencja czasu pracy
 7. Nierozliczone akordy
 8. Nierozliczone prowizje
 9. Składniki płacowe
 10. ZFŚS
 11. Instytucje
 12. Wspólnicy
 13. Parametry indywidualne dla podmiotu
 14. Niektóre słowniki


Jak zaktualizować certyfikat bankowości on-line dla banku ING ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Bankowość on-line

Aby zmienić nieaktualny certyfikat na aktualny należy:
1. Zalogować się na stronie banku ING: http://www.ingbank.pl/ing-businessonline
2. Na stronie ING odszukać Administracja - Zarządzanie WebService i wybrać Certyfikaty.
3. Pobrać na dysk lokalny Certyfikat do weryfikacji podpisów WS-Security w usłudze WebService.
4. Zainstalować pobrany certyfikat (przez dwuklik i opcję zainstaluj certyfikat lub przez certmgr.msc), nowy certyfikat umieszczamy w magazynie Zaufane osoby.
5. Zmienić certyfikat w usłudze bankowości on-line w InsERT GT - Administracja - Słowniki - Usługi bankowości on-line
6. Zaznaczyć usługę ING na liście i wybrać z lewej strony opcję Popraw.
7. W linii Certyfikat serwera wybrać opcję Zmień, w oknie które się pojawi wybrać opcję Zmień certyfikat i wskazać nowy certyfikat i zapisać zmiany (należy się upewnić że wskazany certyfikat ma prawidłową datę obowiązywania).
W przypadku użycia starego certyfikatu wykonanie dowolnej operacji (wysłania, pobrania operacji, pobrania statusu itp.) kończy się niepowodzeniem z opisem błędu: "Wiadomość przychodząca została podpisana tokenem, który różni się od tokenu użytego do zaszyfrowania treści. Nie oczekiwano takiego zachowania."
Należy zwrócić uwagę na to że mimo, że operacja wysłania czy wysłania i autoryzacji zostanie zasygnalizowana przez ING jako błędna, to może okazać się że jednak dotarła ona do systemu banku prawidłowo. Niestety system GT pokazuje taką transakcje jako błędną i nie wysłaną, mimo że została ona zapisana w systemie banku (transakcje z okresu zmiany certyfikatu należy dodatkowo sprawdzić).


Czy jest możliwość tworzenia raportów kasowych oraz ich dekretacja?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: InsERT GT

W wersji programu 1.26 został wprowadzony nowy moduł Raporty kasowe, w którym można ewidencjonować raporty kasowe w kontekście wybranej kasy gotówkowej. Aby dodać raport kasowy, należy:
 1. Wybrać w menu programu Widok-Finanse-Raporty kasowe.
 2. Następnie w menu programu wybrać Raport-Dodaj.
 3. Wprowadzić numer raportu oraz podać jego datę utworzenia - pole Z dnia.
 4. Okres jest domyślnie podpowiadany wg ustawień dokonanych w słowniku Kasy, jednak można dokonać ręcznej zmiany dat granicznych od, do.
 5. W polu stan początkowy wprowadzić stan początkowy kasy. W przypadku kasy wielowalutowej możliwe jest dodanie stanu początkowego w wielu walutach.
 6. W sekcji Dokumenty kasowe możliwe jest dodanie do raportu dokumentów kasowych KP i KW ze wskazanego okresu. WAŻNE!!! Wszystkie dokumenty kasowe dodane do raportu kasowego uzyskują status NPK (niepodlegające księgowaniu).
 7. W polu Stan końcowy program wyświetla kwotę wynikającą z sumy stanu początkowego oraz dokumentów KP i KW. Stan końcowy podawany jest dla każdej waluty, która wynika z wprowadzonych dokumentów kasowych oraz stanu początkowego kasy.
 8. Po zapisaniu raportu należy go zatwierdzić - z poziomu menu Raport-Zatwierdź.

W przypadku, gdy stan gotówki w kasie różni się od tego, który wynika bezpośrednio z dokumentów dodanych do raportu, program zasygnalizuje i zasugeruje utworzenie dokumentu korygującego (KP - w przypadku nadmiaru gotówki w kasie, KW - w przypadku braku pewnej kwoty w kasie).

Tak zatwierdzony raport kasowy podlega dekretacji. Wykonuje się ją z poziomu menu programu Operacje-Dekretuj pod warunkiem utworzenia wcześniej odpowiedniego schematu importu i dekretacji dla typu dokumentu Raport kasowy.


0x80040E14 błąd - aktualizacja podmiotu nie powiodła się - niepowodzenie konwersji bazy danych do wersji 1.33 lub wyższej na serwerze sql w wersji 2000 sp3 lub starszej.

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Jeśli podczas zmiany wersji bazy danych (konwersji) do wersji 1.33 lub wyższej wystąpi błąd o numerze 0x80040E14 "aktualizacja podmiotu nie powiodła się" należy zaktualizować zbyt starą wersję serwera sql (sql 2000 sp3 lub starszy) w następujący sposób:
- dla systemu Windows XP:
Pobrać i rozpakować plik SQL2KSP4.zip na komputerze, gdzie zainstalowany jest SQL 2000 (wersja MSDE) SP3 lub niższy. Instalację uruchamiamy koniecznie poprzez plik INSTALL.BAT (wywoła on instalację w trybie updrade'u do SP4 dla instancji InsERTGT z pustym hasłem).

Link do spakowanego katalogu z aktualizacją serwera:
Po doinstalowaniu aktualizacji do sp4 należy uruchomić komputer ponownie.
- dla systemu Windows XP lub nowszych:
W przypadku nowszych wersji windows aktualizacja serwera sql 2000 do sp4 może nie być możliwa.
W takim wypadku należy:
1. Wykonać archiwizację swojego podmiotu(ów).
2. Odinstalować z Panelu sterowania "Dodaj lub usuń programy" lub "Programy i funkcje" wszystkie programy zawierające w nazwie "SQL Server" oraz "InsERT GT".
3. Pobrać ze strony www.insert.com.pl wersję próbną programu (zawiera ona aktualną wersję serwera sql). Z pobranego pliku zainstalować program ponownie, wybierając opcję instalacji "jednostanowiskowa/serwerowa".
4. Po instalacji aktualnej wersji odtworzyć swoje dane (archiwizacje) w programie Archiwizator - opcja Dearchiwizuj.


Dlaczego program nie łączy się z serwerem na końcówce?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

W przypadku problemów z połączeniem z serwerem na końcówce należy:
 1. Odczytać w Menu programu, w sekcji Diagnostyka (ikona z logo programu w lewym górnym rogu), programu uruchomionego na serwerze prawidłową nazwę instancji serwera. Standardowo tworzona jest ona na podstawie nazwy komputera i ma taką postać: NAZWA_KOMPUTERA\INSERTNEXO. Prawidłową nazwę komputera w sieci można ustalić we właściwościach systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze.
 2. Podczas uruchamiania programu podać ustaloną wcześniej nazwę instancji SQL serwera, z którą ma się łączyć zdalny komputer.
 3. Poprosić administratora sieci o weryfikację ustawień programów antywirusowych, ustawień sieci w routerze itp., które mogą blokować komunikację pomiędzy komputerami. Domyślnie Microsoft SQL Server pracuje na portach TCP 1433 i UDP 1434. Informacje o lokalnej konfiguracji można uzyskać wpisując w Wierszu poleceń komendę netstat -abn dzięki której możliwe jest przeskanowanie portów serwera celem odnalezienia numeru portu, wykorzystywanego przez SQL Browsera.


Podczas zakładania nowego podmiotu pojawia się komunikat "W trakcie operacji bazodanowej wystąpił błąd. Cannot create file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.INSERTNEXO\MSSQL\DATA\InsERT_Launcher.mdf' because it already exists."

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Komunikat "W trakcie operacji bazodanowej wystąpił błąd. Cannot create file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.INSERTNEXO\MSSQL\DATA\InsERT_Launcher.mdf' because it already exists. Change the file path or the file name, and retry the operation. CREATE DATABASE faild. Some file names listed could not be created. Check related errors." może się pojawić przy próbie założenia nowego podmiotu w przypadku, gdy najpierw został odinstalowany pakiet InsERT nexo wraz z serwerem Microsoft SQL Server, następnie zostały one ponownie zainstalowane w takiej samej wersji i z taką samą nazwą instancji (domyślną nazwą instancji jest
INSERTNEXO). Aby rozwiązać problem należy:
 1. Zamknąć uruchomiony program.
 2. Odszukać i uruchomić menu Start-Programy-Microsoft SQL Server 2014 (w zależności od posiadanej wersji serwera SQL)-SQL Server 2014 Configuration Manager.
 3. Otworzyć pozycję SQL Server Services.
 4. Kliknąć prawym klawiszem myszki na pozycję SQL Server (INSERTNEXO) i wybrać Stop.
 5. Przejść do katalogu wskazanego w komunikacie błędu, zwykle jest to C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.INSERTNEXO\MSSQL\DATA\.
 6. Usunąć z w/w katalogu pliki o nazwach: InsERT_Launcher.mdf oraz InsERT_Launcher_log.ldf.
 7. Wrócić do SQL Server 2014 Configuration Manager-SQL Server Services.
 8. Kliknąć prawym klawiszem myszki na pozycję SQL Server (INSERTNEXO) i wybrać Start.
 9. Po poprawnym uruchomieniu serwera SQL (status Running w kolumnie State), ponownie uruchomić InsERT nexo i założyć nowy podmiot.


Jak uaktywnić archiwizację w chmurze (e-archiwizację) ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Archiwizacja

Aby uaktywnić archiwizację w chmurze (e-archiwizację) należy:
1. Odszukać i uruchomić w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator.
2. W górnym prawym rogu programu kliknąć strzałkę w dół, za napisem e-archiwizacja.
3. Z listy opcji wybrać Załóż konto.
4. W oknie Zakładanie konta wpisać nr licencji archiwizowanego programu oraz dwukrotnie adres e-mail do firmy (adres ten od tej pory będzie powiązany z usługą e-archiwizacja).
5. Kliknąć na link Regulamin, po zapoznaniu się z jego treścią zaznaczyć opcję Zgadzam się na warunki regulaminu.
6. Zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK - na podany adres e-mail wysłane będzie hasło uaktywniające usługę w wersji próbnej na okres 14 dni (w celu uaktywnienia pełnej wersji usługi należy kontaktować się z naszym działem handlowym - nr tel. 71 7876110, czynny pon.-piąt. w godz. 8.30 - 16.30).
7. Po odebraniu poczty z potwierdzeniem uruchomienia usługi należy - w programie Archiwizator - kliknąć ikonę e-archiwizacja (w prawym górnym rogu), w oknie Logowanie do e-archiwizacji wpisać zarejestrowany w usłudze adres e-mail, w polu hasło otrzymany kod aktywacyjny i zatwierdzić przyciskiem OK.
8. W kolejnym oknie Aktywacja konta wpisać numer licencji archiwizowanego programu, wpisać swoje nowe hasło (musi ono mieć co najmniej 8 znaków) i zatwierdzić przyciskiem OK.
Potwierdzeniem zalogowania się do usługi jest zmiana koloru ikony e-archiwizacji z szarej na niebiesko-zieloną.


Jak w Gratyfikancie GT rozliczyć nadgodziny pracownika w cyklu kwartalnym?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Obsługa

Aby rozliczać kwartalnie czas pracy pracownika, należy:

Z listy modułów wybrać Definicje-Zestawy płacowe i tu utworzyć dwa zestawy o następujących parametrach:

 1. Pierwszy zestaw nazwać np. Zestaw_1. Zaznaczyć opcję Wypłata główna - rozliczenie ewidencji czasu pracy.
 2. Wybrać miesiące obowiązywania I,II,IV,V,VII,VIII,X,XI.
 3. W zakładce Składniki przypisać składnik, który obowiązywać będzie na umowie o prace pracownika, np. Podstawa miesięczna o wartości np. 2000,- a nastepnie zapisac zestaw.
 4. Drugi zestaw nazwać np. Zestaw_2 i zaznaczyć opcję Wypłata główna - rozliczenie ewidencji czasu pracy oraz Rozliczenie nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia (NAdR).
 5. Wybrać miesiące obowiązywania III,VI,IX,XII.
 6. W zakładce Składniki przypisać te składniki, które wcześniej przypisane zostały do Zestawu_1, następnie zapisać.

Po utworzeniu zestawów należy wybrać na liście modułów Kadry-Umowy o pracę i tu poprawić umowę pracownika, przechodząc do zakładki System wynagrodzeń. W zakładce tej należy dodać definicje wypłat wcześniej utworzone opcją Utwórz definicję wypłaty na podstawie zestawu płacowego, wskazując Zestaw_1 oraz Zestaw_2. Po przypisaniu dwóch zestawów zapisujemy umowę. Podczas uzupełniania ewidencji czasu pracy pracownika należy wprowadzić nadgodziny w pozycji Nadliczbowe do rozliczenia.


Jak przenieść stany magazynowe na nowy podmiot?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Subiekt GT

Aby przenieść stany magazynowe towarów z jednogo podmiotu do drugiego należy:
 1. Na podmiocie z którego chcemy wysłać stany magazynowe należy wykonać szybką inwentaryzację menu Narzędzia - Szybka inwentaryzacja
 2. na liście szybkiej inwentaryzacji kliknąć prawy klawisz myszy i z menu kontektowego wybrać opcję Zerowanie kolumny "W magazynie" - Wyzeruj wszystkie pozycje. W efekcie wszystkie ilości towarów wpiszą się w kolumnę Rozchód
 3. w lewym dolnym rogu okna zaznaczyć opcję Wykonaj inwentaryzację przy zamknięciu
 4. wybrać opcję Zamknij. Uwtorzy się w tej sposób w wydaniach zewnętrznych dokument RW ze wszystkimi pozycjami towarowymi
 5. przejść do modułu Magazyn - Wydania magazynowe
 6. zaznaczyć na liście powstały dokument RW i wybrać w menu programu Operacje - Wyślij do
 7. w oknie Wyślij do w polu Plik wskazać miejsce gdzie ma się utworzyć plik wymiany z danym RW. Może być to pulpit Windowsa

Po tych operacjach zmieniamy podmiot na ten do któego chcemy wczytać stany magazynowe, a następnie:

 1. przechodzimy do modułu Magazyn - Przyjęcia magazynowe
 2. z menu programu wybieramy Operacje - Dodaj na podstawie
 3. w oknie Dodaj na podstawie w polu Plik wskazujemy plik z pulpitu wcześniej zapisany
 4. po wskazaniu pliku wybieramy opcję Wczytaj co spowoduje wczyanie dokumentu RW z pliku i wstawienie go do tabeli
 5. w tabeli zaznaczamy dany dokument RW
 6. upewniamy się, że poniżej w polu Dodaj jako wybrany jest dokument Przychód wewnętrzny i wybieramy opcje Wykonaj.

Po tej operacji zostanie przetworzony dokument RW na PW w efekcie czego naniesione zostaną stany początkowe towarów.


Nie mieści się długa nazwa towaru na wydruku faktury. Jak poszerzyć nazwę?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Standardowa długość pola Nazwa w kartotece towaru ma 50 znaków i nie da się jej zwiększyć. Do dokładniejszego opisu sprzedawanego towaru bądź usługi można użyć pola Opis w kartotece towaru. Pole to ma 255 znaków. Aby dodać Opis do kartoteki towaru, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć kartotekę towaru na liście i w głównym menu programu wybrać Towar-Popraw.
 3. W pierwszej zakładce Podstawowe okna Towar uzupełnić o dowolną treść pole Opis (np. jako ciąg dalszy pola Nazwa).

Tak uzupełnioną informację o towarze lub usłudze umieścić można na odpowiednio zmodyfikowanym wydruku dokumentu (na standardowym wzorcu wydruku umieszczona jest tylko Nazwa z kartoteki towaru). Dla faktury sprzedaży modyfikację taką można zrobić w następujący sposób:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Wzorce wydruków.
 2. Na liście wzorców odszukać i zaznaczyć wzorzec wydruku do modyfikacji (w przypadku faktury sprzedaży standardowym, domyślnym wzorcem jest wzorzec o nazwie FS Standard).
 3. Z głównego menu programu Wzorzec wybrać opcję Powiel.
 4. W pierwszej zakładce Podstawowe zaznaczyć, jeśli poszerzona wersja wydruku ma być od tej pory zawsze używana jako domyślna, opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku.
 5. Zmienić aktywną zakładkę na Zawartość.
 6. W lewej, dolnej części okienka, w tabeli Kolumny dostępne odszukać i zaznaczyć pozycję Opis towaru (2. wiersz).
 7. Przyciskiem z podwójną strzałką skierowaną w prawą stronę (pomiędzy tabelami Kolumny dostępne i Kolumny wybrane), przesunąć Opis towaru (2. wiersz) do prawej tabeli Kolumny wybrane.
 8. W prawej tabeli Kolumny wybrane zaznaczyć przeniesioną pozycję i kliknąć opcję Edycja kolumny.
 9. W oknie Opis towaru (2. wiersz) ustawić dowolna szerokość dodawanego elementu (sugerowana wartość to 18,00 cm).
 10. W sekcji Wartość zaznaczyć opcję Rozciągaj w dół, dzięki temu ustawieniu program sam automatycznie dostosuje wysokość sekcji do ilości wpisanego do kartoteki tekstu.
 11. Zapisać zmiany w oknie edycji kolumny i w nowym wzorcu użytkownika przyciskami OK.


Jak zarejestrować NIP klienta biura rachunkowego w przypadku wygaśnięcia podmiotu?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Licencje

Jeśli czas pracy z podmiotem dobiegł końca, a licencja na dany produkt została już zarejestrowana, i mimo to podczas wczytywania pliku licencji program komunikuje brak wystarczających informacji niezbędnych do pracy z danym podmiotem, najprawdopodobniej nie został zarejestrowany numer NIP danego klienta biura rachunkowego. W takim przypadku należy założyć nowy podmiot zawierający identyczne dane klienta biura rachunkowego, jak ten który próbujemy uruchomić. Po założeniu podmiotu, w Konfiguracja-Licencje wczytać aktualne dane licencyjne biura rachunkowego poprzez kliknięcie Zaktualizuj informacje licencyjne. Po zaktualizowaniu informacji licencyjnych należy kliknąć w Konfiguracja-Licencje opcję Zarejestruj klienta biura, co spowoduje przesłanie zakodowanego numeru NIP klienta biura rachunkowego do InsERT S.A. i wygenerowanie nowego pliku licencji. Po wykonaniu powyższych czynności należy powrócić do wygasłego podmiotu i dokończyć wczytywanie zaktualizowanego pliku licencji, zawierającego zarejestrowany przed chwilą NIP klienta biura rachunkowego, wybierając opcję Pobierz plik licencji i postępując zgodnie z komunikatami.


Jak rejestrować program w biurze rachunkowym?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Instalacja

Przy tworzeniu podmiotu należy zaznaczyć opcję: właściciel licencji jest biurem rachunkowym.

Z przyczyn formalnych rejestracja przez Internet dla podmiotów świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz innych podmiotów, czyli dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, jest tylko połowiczna. Firmy te muszą bowiem dostarczyć firmie InsERT potwierdzenie rodzaju prowadzonej działalności. W tym celu prosimy o przesłanie jednego z trzech dokumentów: Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS lub REGON na adres e-mail: potwierdzenia@insert.com.pl, pod numer faksu 71 78-76-222 lub drogą pocztową. Rejestrację można przeprowadzić rówież wysyłając kartę rejestracyjną drogą pocztową (dołączając kserokopię jednego z ww. dokumentów).

W razie pytań należy skontaktować się z Działem Rejestracji pod numerem 71-78-76-102


Jak powiększyć pole Nazwa w kartotece towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Standardowa długość pola Nazwa w kartotece towaru ma 50 znaków i nie da się jej zwiększyć. Do dokładniejszego opisu sprzedawanego towaru bądź usługi można użyć pola Opis w kartotece towaru. Pole to ma 255 znaków. Aby dodać Opis do kartoteki towaru, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć kartotekę towaru na liście i w menu programu wybrać Towar-Popraw.
 3. W pierwszej zakładce Podstawowe okna Towar uzupełnić o dowolną treść pole Opis (np. jako ciąg dalszy pola Nazwa). Tak uzupełnioną informację o towarze lub usłudze umieścić można na odpowiednio zmodyfikowanym wydruku dokumentu (na standardowym wzorcu wydruku umieszczona jest tylko Nazwa z kartoteki towaru). Dla faktury sprzedaży modyfikację taką można wykonać w następujący sposób:
 • Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Wzorce wydruków.
 • Na liście wzorców odszukać i zaznaczyć wzorzec wydruku do modyfikacji (w przypadku faktury sprzedaży standardowym, domyślnym wzorcem jest wzorzec o nazwie FS Standard).
 • Z głównego menu programu Wzorzec wybrać opcję Powiel.
 • W pierwszej zakładce Podstawowe zaznaczyć, jeśli poszerzona wersja wydruku ma być od tej pory zawsze używana jako domyślna, opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku.
 • Zmienić aktywną zakładkę na Zawartość.
 • W lewej, dolnej części okienka, w tabeli Kolumny dostępne odszukać i zaznaczyć pozycję Opis towaru (2. wiersz).
 • Przyciskiem z podwójną strzałką skierowaną w prawą stronę (pomiędzy tabelami Kolumny dostępne i Kolumny wybrane), przesunąć Opis towaru (2. wiersz) do prawej tabeli Kolumny wybrane.
 • W prawej tabeli Kolumny wybrane zaznaczyć przeniesioną pozycję i kliknąć opcję Edycja kolumny.
 • W oknie Opis towaru (2. wiersz) ustawić dowolną szerokość dodawanego elementu (sugerowana wartość to 18,00 cm).
 • W sekcji Wartość zaznaczyć opcję Rozciągaj w dół - dzięki temu ustawieniu program sam, automatycznie dostosuje wysokość sekcji do ilości wpisanego do kartoteki tekstu.
 • Zapisać zmiany w oknie edycji kolumny i w nowym wzorcu użytkownika przyciskami OK.


Jak sprawdzić zbiorczą masę towarów na dokumencie?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Istnieją dwa sposoby.

Pierwszy sposób pokazujący podczas tworzenia np. faktury sprzedaży w ostatnim wierszu podsumowanie kolumn. Należy wyciągnąć kolumnę Masa (prawy klawisz myszy Operacje na liście-Lista kolumn). Funkcja ta dostępna jest tylko z zielonym PLUSEM. Aby to ustawić, należy:

 1. Po wykupieniu licencji zielonego PLUSA należy go aktywować.
 2. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Faktura VAT sprzedaży.
 3. W parametrach faktury sprzedaży przejść do zakładki Inne.
 4. Zaznaczyć funkcję zawartość dokumentu Pokaż podsumowanie w zawartości dokumentu.
 5. Po zatwierdzeniu OK podczas wystawiania faktury sprzedaży będzie widoczne w ostatnim wierszu podsumowanie kolumn.

Drugim sposobem jest utworzenie wzorca wydruku własnego z kolumną ilość x masa. Po takiej zmianie efekt widoczny będzie dopiero po wydrukowaniu faktury (na wydruku). Aby to ustawić, należy:

 1. Na liście modułów wybrać Administracja-Wzorce wydruku.
 2. Odnaleźć wzorzec wydruku o nazwie np. FS standard, zaznaczyć go i wybrać opcję Powiel.
 3. W oknie, które się pojawi, zaznaczamy opcję Wzorzec wydruku domyślny dla danego typu wydruku.
 4. Przechodzimy do zakładki Zawartość, w której z pola Kolumny dostępne zaznaczamy kolumnę Masa x Ilość i przenosimy ją do pola Kolumny wybrane przyciskiem ze strzałką w prawo.
 5. Po przeniesieniu do Kolumn wybranych zaznaczamy ją i wybieramy opcję Edycja kolumny, gdzie wpisujemy odpowiednio szerokość kolumny w centymetrach. Po zatwierdzeniu tego wzorca wydruku, wydruk faktury sprzedaży będzie zawsze dokonywany wg tego wzorca z widoczną kolumną Masa x Ilość oraz z podsumowaniem masy pod tabelą.


Jak zarejestrować kolejnego klienta biura rachunkowego?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Licencje

Rejestrację kolejnego klienta biura rachunkowego przeprowadza się dwuetapowo:
UWAGA!!! Poniższa instrukcja obowiązuje dla podmiotów, dla których w kreatorze wdrożeniowym, w kroku Wybór linii zaznaczono opcję Rewizor nexo dla biura rachunkowego. (lub odpowiednio Rachmistrz/Gratyfikant nexo dla biura rachunkowego.) oraz opcja Podmiot używany do prowadzenia księgowości biura rachunkowego nie została zaznaczona.
Etap I - wczytanie danych licencyjnych poprzez podłączenie Konta InsERT, które można wykonać na trzy sposoby:
1. Przy pierwszym uruchomieniu nowo założonego podmiotu:
a) Na pytanie Czy chcesz teraz zarejestrować produkt? odpowiedzieć Tak.
b) W oknie Informacje o kliencie zaznaczyć Mam Konto InsERT i zatwierdzić przyciskiem OK.
c) W oknie Podłączanie do Konta InsERT podać login i hasło do wcześniej utworzonego Konta InsERT i zatwierdzić przyciskiem Zaloguj.
2. Z poziomu widżetu Licencje:
a) W widżecie Licencje, w sekcji Konto InsERT: kliknąć Podłącz.
b) W oknie Podłączanie do Konta InsERT podać login i hasło do wcześniej utworzonego Konta InsERT i zatwierdzić przyciskiem Zaloguj.
3. Z poziomu modułu Konfiguracja:
a) Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Licencje.
b) W sekcji Konto InsERT kliknąć Podłącz i zalogować się na utworzone podczas rejestracji pierwszego klienta, Konto InsERT.
Etap II - rejestracja numeru NIP klienta biura rachunkowego, które również można wykonać na trzy sposoby:
1. Przy pierwszym uruchomieniu nowo założonego podmiotu:
a) Po poprawnym zalogowaniu się do Konta InsERT (etap I) program wyświetli pytanie Czy chcesz teraz zarejestrować klienta biura dla produktu Rewizor nexo (lub odpowiednio Rachmistrz/Gratyfikant nexo), na które należy odpowiedzieć Tak.
b) W polu Nazwa wpisać nazwę pod jaką dana firma będzie widoczna w serwisie Moje konto.
c) Zatwierdzić przyciskiem OK.
2. Z poziomu widżetu Licencje:
a) W widżecie Licencje, w sekcji Licencja: kliknąć Zarejestruj klienta biura.
b) W polu Nazwa wpisać nazwę pod jaką dana firma będzie widoczna w serwisie Moje konto.
c) Zatwierdzić przyciskiem OK.
3. Z poziomu modułu Konfiguracja:
a) Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Licencje.
b) W sekcji dotyczącej aktualnie uruchomionego programu kliknąć Zarejestruj klienta biura.
c) W polu Nazwa wpisać nazwę pod jaką dana firma będzie widoczna w serwisie Moje konto.
d) Zatwierdzić przyciskiem OK.Co to jest proporcja bazowa i gdzie ją wpisać?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Deklaracje

Wartość parametru Proporcja bazowa umożliwia prawidłowe odliczenie podatku naliczonego w przypadku zakupów VAT związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (np. subwencjami lub dotacjami). Podanie jej jest niezbędne przy wyliczeniu deklaracji VAT-7. Aby ją podać bądź wyliczyć, należy otworzyć moduł Deklaracje-Deklaracje skarbowe, a następnie w głównym menu programu wybrać Operacje-Proporcja bazowa. W tabeli, która się pojawi, należy dodać nową pozycję za dany rok kalendarzowy. W oknie Proporcja bazowa program może automatycznie wyliczyć prawidłową wartość proporcji na podstawie zapisów w ewidencjach VAT z roku poprzedniego - jeśli stosowne zapisy są wykazane w poprzednim roku kalendarzowym (opcja: Odczytaj z ewidencji VAT). Ręcznie wartość proporcji można wpisać na dole okna, w polu: Proporcja bazowa do deklaracji. Jeśli podatnik nie ma obrotów zwolnionych, subwencji lub dotacji nieopodatkowanych, powinien w pole proporcja bazowa do deklaracji wpisać wartość 100 (czyli 100% odliczenia).


Jak przenieść dokumenty do innego podmiotu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Aby przenieść dokument z jednego podmiotu do drugiego, należy w podmiocie, z którego chcemy dokument:
1. Zaznaczyć dokument do przeniesienia (lub kilka dokumentów - z klawiszem CTRL lub SHIFT).
2. Z głównego menu programu wybrać opcję Operacje-Wyślij do.
3. W oknie Wyślij do, w polu Plik wskazać miejsce oraz nazwę pliku, jaki ma się utworzyć (np. na pulpicie plik o nazwie faktura1.epp).
4. Wybrać opcję Wyślij - zostanie utworzony plik (powinien pojawić się komunikat z potwierdzeniem "Wyślij do faktura1.epp powiodło się".
5. Po przeniesieniu pliku na inny komputer, w podmiocie do którego chcemy wczytać dokument należy otworzyć moduł z dokumentami (odpowiednio do oczekiwanego typu odebranego dokumentu - źródłowy typ dokumentu można, w pewnym zakresie, w trakcie przenoszenia zmienić, np. FS na FZ).
6. Z głównego menu programu wybrać opcję Operacje-Dodaj na podstawie.
7. W polu plik wskazać (np. z pulpitu) utworzony wcześniej plik faktura1.epp i kliknąć opcję Wczytaj.
8. Odpowiednio do potrzeb ustawić parametry synchronizacji towarów i kontrahentów oraz dat dopisywanych dokumentów.
9. W tabeli zaznaczyć dokument do odbioru.
10. Pod tabelą z dokumentami wybrać typ dokumentu jaki ma zostać dodany.
11. Nacisnąć przycisk Wykonaj.
Przed wysyłką należy upewnić się czy w każdym z podmiotów uzupełniony jest Symbol podmiotu w komunikacji - główne menu: Administracja-Parametry-Komunikacja, jeśli go brakuje uzupełnić pola wpisując odpowiednio np. GT1 i GT2.


Dlaczego program nie łączy się z serwerem na końcówce?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

W przypadku problemów z połączeniem z serwerem na końcówce (po instalacji wariantu klienckiego programu) należy:

 1. Odczytać z niebieskiego nagłówka programu uruchomionego na serwerze prawidłową nazwę instancji serwera. Standardowo tworzona jest ona na podstawie nazwy komputera i ma taką postać: NAZWA_KOMPUTERA\INSERTGT. Prawidłową nazwę komputera w sieci można ustalić we właściwościach systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze.
 2. Uruchomić instalację na komputerze klienckim.
 3. Wybrać instalację kliencką.
 4. Podczas instalacji wariantu klienckiego podać ustaloną wcześniej nazwę instancji SQL serwera, z którą ma się łączyć zdalny komputer.
 5. Poprosić administratora sieci o weryfikację ustawień programów antywirusowych, ustawień sieci w routerze itp. zgodnie ze wskazówkami, które można znaleźć w Pomocy programu.
 6. Nacisnąć klawisz F1.
 7. W zakładce Wyszukaj wpisać hasło: zapora
 8. Wybrać temat MS SQL Serwer, zgodnie ze znajdującymi się w tym temacie wskazówkami dodać wyjątki do Zapory systemu Windows lub innych używanych programów tego typu.


Jak wprowadzić dotychczasowe naliczenia amortyzacji?

Dotyczy programu: InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Środki trwałe

Wprowadzenie dotychczasowego naliczenia amortyzacji należy wykonać w następujący sposób:

 1. Przejść do modułu Środki trwałe-Operacje na ŚT.
 2. Na górnym pasku kliknąć Dodaj-Przyjęcie do użytkowania.
 3. W polu Środek trwały wybrać środek trwały, dla którego chcemy wprowadzić dotychczasowe umorzenie.
 4. W polu Data dokumentu określić datę faktycznego przyjęcia środka trwałego w firmie np. 01.01.2010).
 5. Wskazać Miejsce użytkowania i Osobę odpowiedzialną.
 6. Zaznaczyć znacznik Umarzany.
 7. Wprowadzić wartość początkową (wartość, którą faktycznie zapłaciliśmy za dany środek trwały).
 8. Określić Metodę umarzania.
 9. Zaznaczyć znacznik Przyjęty wcześniej, co spowoduje uaktywnienie się opcji Historia amortyzacji, czyli miejsca, w którym możemy wpisać dotychczasowe umorzenie.
 10. W Historii amortyzacji należy określić Miesiąc pierwszej amortyzacji w programie, np. na marzec 2014r. W ten sposób w tabeli poniżej pojawią się odpowiednie pozycje, tj. bilans otwarcia, gdzie wpisujemy sumę amortyzacji, które zostały naliczone od stycznia 2010r. do grudnia 2013. W pozycjach pozostałych, tj. styczeń, luty wpisujemy wartość amortyzacji miesięcznej.
 11. Zaznaczyć znacznik Wygeneruj plan amortyzacji i zatwierdzić przyciskiem Zapisz. Po zapisaniu takiego dokumentu OT-przyjęcia utworzą się powiązane dokumenty HA-historia amortyzacji, co jest równoznaczne z dotychczasowym umorzeniem.


Jak otrzymam ulepszenia, o których jest mowa w potwierdzeniu rejestracji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: InsERT GT

Próbny abonament na ulepszenia (aktywowany automatycznie po zarejestrowaniu programu) zapewnia wysyłkę aktualizacji w postaci płyt ze wszystkimi pełnymi wersjami numerowanymi (np. 1.27), ale nie poprawkowymi (np. 1.27 SP1), które ukażą się w ciągu 3 miesięcy jego ważności. Zalecane jest jednak przejście na e-abonament, dzięki niemu możliwe będzie aktualizowanie programu przez internet, również w przypadku ukazania się aktualizacji SP i HF (bez oczekiwania na wysyłkę płyty). Najszybsza metoda przejścia na e-abonament dostępna jest w menu programu Pomoc-Zarządzanie licencjami-Przejdź na e-abonament. Wysyłki w ramach tradycyjnego abonamentu realizowane są najczęściej przez Pocztę Polską. Od wersji 1.27 systemu InsERT GT w mechanizmie InsMAIL wprowadzona została zmiana mająca na celu ułatwienie informowania użytkownika o istnieniu dostępnych aktualizacji programu. Jeśli w programie zaznaczona jest opcja InsMAIL: Powiadomienia o nowych wersjach, każda taka wiadomość po restarcie systemu ukaże się automatycznie w wyskakującym oknie.Co to jest konto kartotekowe?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: Dekretacja

Konto kartotekowe to konto, którego elementy tworzone są w ramach istniejących w programie kartotek. Wszelkie informacje o danym elemencie kartoteki (w tym również numer konta - analitykę) definiuje się w ramach informacji zawartych w danej rozbudowanej kartotece. Dzięki takiej konstrukcji planu kont użytkownik przy księgowaniu nie musi pamiętać konkretnego numeru konta księgowanego elementu - program automatycznie skojarzy księgowany element z jego pełnym numerem konta w planie kont. Przykładem zastosowania może być konto kartotekowe kontrahentów, których przy księgowaniu można wskazać (wybrać), posługując się np. numerem NIP albo nazwiskiem wpisanym w kartotece (program automatycznie dopisze jego właściwy numer analityki w dekrecie zamiast sugerowanego przez użytkownika nazwiska). Automat ten działa również przy księgowaniu za pomocą schematu importu (ze wskazaną, zamiast docelowego konta ostatniego poziomu, opisaną wyżej kartoteką).


Jak wprowadzić dotychczasowe naliczenia amortyzacji?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Środki trwałe

Wprowadzenie dotychczasowego naliczenia amortyzacji należy wykonać w następujący sposób:

 1. Z listy modułów należy wybrać Ewidencje księgowe-Operacje na środkach trwałych.
 2. Wybrać opcję Dodaj-OT Przyjęcie.
 3. Z listy, która się pojawi, wybrać środek trwały, dla którego chcemy wprowadzić dotychczasowe umorzenie,
 4. Określić Datę OT (należy pamiętać, że data OT jest tożsama z datą faktycznego przyjęcia środka trwałego w firmie np. 01.01.2005).
 5. Zaznaczyc znacznik Środek umarzany.
 6. Wprowadzić wartość początkową (wartość, którą faktycznie zapłaciliśmy za dany środek trwały).
 7. Określić metodę amortyzacji.
 8. Zaznaczyć znacznik Przyjęty do użytkowania wcześniej, co spowoduje uaktywnienie się opcji Historia amortyzacji, czyli miejsca, w którym możemy wpisać dotychczasowe umorzenie.
 9. W Historii amortyzacji należy określić Miesiąc pierwszej amortyzacji w programie, np. na maj 2011r.
 10. W ten sposób w tabeli poniżej pojawią się odpowiednie pozycje, tj. bilans otwarcia, gdzie wpisujemy sumę amortyzacji, które zostały naliczone od stycznia 2005r. do grudnia 2010. W pozycjach pozostałych, tj. styczeń, luty, marzec wpisujemy wartość amortyzacji miesięcznej. Po zapisaniu takiego dokumentu OT-przyjęcia utworzą się powiązane dokumenty HA-historia amortyzacji, co jest równoznaczne z dotychczasowym umorzeniem.


Jak przenieść bilans zamknięcia na bilans otwarcia nowego roku?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: Rewizor GT

Po dodaniu nowego roku obrotowego w programie Rewizor GT istnieje możliwość przeniesienia bilansu zamknięcia z poprzedniego roku na bilans otwarcia do nowego planu kont. Aby ta operacja była możliwa nie ma konieczności zamykania poprzedniego roku obrotowego. Możemy więc wciąż wprowadzać operacje zarówno w obecnym jak i poprzednim roku nawet po skorzystaniu już z tej funkcji.
Aby przenieść bilans zamknięcia na bilans otwarcia należy:
 1. W nowym roku obrotowym przejść do Planu kont menu Widok - Konta - Plan kont,
 2. Na górnym pasku wybrać menu Bilans Otwarcia, a następnie opcję Przenieś bilans zamknięcia,
 3. W nowo otwartym oknie kreatora mamy na początek możliwość wybrania interesujących nas kont,
 4. W następnym kroku nastąpi analiza danych zaznaczonych do przenoszenia, w trakcie których program odnajdzie możliwe nieprawidłowości związane z niezgodnością sald oraz powiązaniem rozrachunków,
 5. W przypadku ich wystąpienia program wymagać będzie wybrania jednej z opcji możliwych dla zaistniałych nieprawidłowości,
 6. Proces przeniesienia bilansu zakończy się dopiero po kliknięciu w opcję Wykonaj w ostatnim oknie kreatora.


Dlaczego nie można zmienić stawki VAT dla towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Subiekt GT

Najczęstrzą przyczyną niemożliwości zmiany stawek VAT w kartotekach towarów jest wysłanie ich do urządzenia zewnętrznego typu kasa fiskalna. Po wysłaniu towarów do kasy zmiana stawki VAT jest blokowana przez mechanizm synchronizacji. Aby móc zmienić stawkę w takim towarze należy usunąć dany towar z kasy co umożliwi poprawe stawki VAT w kartotece a następnie wysłać ponownie do kasy w sposób podany poniżej:
 1. z menu Subiekta GT wybrać opcje Uruchom - Kasiarza GT
 2. w Kasiarzu GT wybrać z listy modułów Operacje
 3. w menu wybrać Operacje - Towary - Usuń
 4. w oknie wyboru konfiguracji zaznaczyć swoją kasę fiskalną i przejść dalej
 5. w oknie zakres elementów zaznaczyć opcję Wybrane ręcznie i przejść dalej
 6. okno filtrowanie elementów pominąć przechodząc dalej
 7. w oknie wybór elementów z listy zaznaczyć dany towar który nas interesuje a następnie przejść dalej
 8. w kolejnym oknie opcje dodatkowe zatwierdzamy zmiany opcją Zakończ

Te operacje spowodują odblokowanie pola VAT w kartotece towaru. Po poprawie stawki VAt należy ponownie przesłać towar do urządzenia w sposób opisany poniżej:

 1. w Kasiarzu GT z modułu jw. Operacje wybrać w menu Operacje - Towary - Prześlij
 2. w oknie wyboru konfiguracji zaznaczyć swoją kasę fiskalną i przejść dalej
 3. w oknie zakres elementów zaznaczyć opcję Wybrane ręcznie i przejść dalej
 4. okno filtrowanie elementów pominąć przechodząc dalej
 5. w oknie wybór elementów z listy zaznaczyć dany towar który nas interesuje a następnie przejść dalej
 6. w kolejnym oknie opcje dodatkowe zatwierdzamy zmiany opcją ZakończKlub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!