InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 717 zagadnień.


e-Sprawozdawczość JPK_VAT w programach księgowych InsERT nexo

Dotyczy programu: Rachmistrz nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Dokumenty

W module deklaracji skarbowych znajduje się serwis umożliwiający dla podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, możliwość przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji VAT bez wezwania organu podatkowego.


Te obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne weszły w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i od tego dnia dotyczą dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mali i średni przedsiębiorcy taki obowiązek mają już od dnia 1 stycznia 2017 r. Rok później obowiązek ten obejmie także mikrofirmy.


Wszystkie operacje związane z obsługą pliku JPK_VAT zgromadzone są w module Deklaracje – widok e-Sprawozdawczość JPK_VAT. Programy księgowe linii InsERT nexo obsługują dwa rodzaje plików – JPK_VAT rozliczeniowy oraz JPK_VAT wewnętrzny. Są one rozróżniane na liście poprzez status w kolumnie C (charakter).

pliki JPK_VAT wewnętrzne: (wygenerowane w innych systemach księgowych, handlowych) są to pliki zaimportowane do programu księgowego za pomocą opcji Importuj JPK_VAT wewnętrzny dostępnej w module e-Sprawozdawczość JPK_VAT. Pliki te nie podlegają wysyłce elektronicznej. Służą do zasilenia danymi pliku rozliczeniowego. Przykładowo, biuro rachunkowe może otrzymać plik JPK_VAT (wygenerowany w systemie handlowym) od swojego klienta. Plik taki powinien zostać wówczas zaimportowany do programu księgowego i wykorzystany do wygenerowania pliku rozliczeniowego. W podobny sposób pliki wewnętrzne (zaimportowane z innego systemu) mogą być wykorzystywane przy scentralizowanych rozliczeniach VAT. Jednostki podległe przesyłają pliki do jednostki nadrzędnej (wykorzystującej Rewizora lub Rachmistrza nexo), która importuje te pliki do programu i na ich podstawie generuje plik rozliczeniowy podlegający wysyłce elektronicznej na bramkę Ministerstwa Finansów.

pliki JPK_VAT typu rozliczeniowego : generowane są w Rachmistrzu oraz Rewizorze nexo - domyślnie na podstawie zapisów w ewidencji VAT sprzedaży i zakupu ze wskazanego miesiąca. Ten typ pliku podlega wysyłce elektronicznej na bramkę Ministerstwa Finansów. Można go także korygować. Możliwe jest wygenerowanie tylko jednego pliku rozliczeniowego JPK_VAT za dany miesiąc.
Wywołanie opcji Dodaj – JPK_VAT rozliczeniowy rozpoczyna Kreator generowania pliku wysyłki VAT. Na wstępie należy określić miesiąc naliczenia oraz wpisać właściwy Kod urzędu skarbowego. Domyślnie podpowiadany jest kodu urzędu skarbowego, jaki został ustawiony w danych Mojej firmy.
Podczas tworzenia pliku rozliczeniowego program księgowy sprawdza, czy istnieją zaimportowane pliki wewnętrzne JPK_VAT z danego miesiąca. W przypadku gdy nie ma takich plików wewnętrznych, JPK_VAT rozliczeniowy utworzony zostanie z ewidencji VAT w programie.

W sytuacji, gdy w module e-Sprawozdawczość JPK_VAT będą znajdować się pliki wewnętrzne (zaimportowane z zewnętrznego systemu), program udostępni dodatkowe opcje związane ze źródłem danych do utworzenia pliku rozliczeniowego. Użytkownik może za ich pomocą zdecydować, czy plik rozliczeniowy z danego miesiąca utworzony zostanie na podstawie zapisów z ewidencji VAT w programie, czy na podstawie danych pobranych z zaimportowanych plików wewnętrznych. Opcja scalania plików wewnętrznych służy właśnie do zasilenia pliku rozliczeniowego danymi z wybranych plików wewnętrznych. Użytkownik może wybrać, które pliki wewnętrzne zasilą plik rozliczeniowy – domyślnie zaznaczone są wszystkie. Zapisany plik rozliczeniowy może zostać podpisany (podpisem kwalifikowanym) i przesłany na bramkę Ministerstwa Finansów za pomocą mechanizmów wysyłki elektronicznej. Dostępna jest dla niego także opcja pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Aby wygenerować korygujący plik JPK_VAT, należy zaznaczyć opcję Korekta dostępną w oknie kreatora generowania pliku wysyłki JPK_VAT. Uprzednio należy jednak wprowadzić zapisy korygujące w ewidencjach źródłowych. Korygowanie można wywołać także za pomocą menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy na korygowanym pliku rozliczeniowym – opcja Koryguj.
JPK w InsERT nexo - informacje ogólne

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Dokumenty

Od 1 lipca 2016 r. zaczął obowiązywać przepis art. 193a w ustawie Ordynacja podatkowa, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym informacji w spójnej formie, co oznacza, że organy te mają prawo żądania Jednolitego Pliku Kontrolnego od podatników prowadzących księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy od 1 lipca 2016 r. dużych przedsiębiorców, a od dnia 1 stycznia 2017 r. małe i średnie firmy.


Do sprawnej obsługi Jednolitych Plików kontrolnych wydzielony został w programie oddzielny moduł e-Kontrola. Moduł ten ewidencjonuje wygenerowane paczki plików dla kontroli podatkowej oraz dostarcza podstawowych informacji na temat danych przekazywanych do e-kontroli.
Dostępne w module kolumny prezentują najważniejsze informacje na temat plików zawartych w poszczególnych paczkach. Obok okresu, z jakiego wygenerowano pliki, znajdują się tu kolumny statusowe mówiące o tym, czy w paczce są pliki z danymi z poszczególnych ewidencji. Znajduje się tu również kod urzędu oraz status wysyłki paczki do e-kontroli.


W każdej paczce może umieszczonych być wiele plików wygenerowanych z poszczególnych ewidencji w programach linii InsERT nexo. Z systemu mogą być generowane następujące pliki:
• Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
• Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego
• Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży
• Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych
• Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego
• Jednolity plik kontrolny dla KPiR lub EP (Ra)


To, z jakiego programu generowane są poszczególne pliki zależy od typu danych. Przykładowo pliki z danymi z ewidencji VAT, ksiąg handlowych czy wyciągów bankowych mogą być generowane z poziomu Rewizora nexo, natomiast dane odnośnie faktur, obrotu magazynowego czy wyciągów bankowych potrafi eksportować Subiekt nexo. Rachmistrz nexo może generować pliki z danymi dotyczącymi ewidencji VAT, wyciągów bankowych czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Pliki z poszczególnych ewidencji mogą być umieszczone w jednej paczce, co ułatwia zarządzanie nimi oraz ich wysyłkę. W przypadku, gdy programy linii nexo pracują na wspólnej bazie danych, paczka wygenerowana w dowolnym z nich jest widoczna także w pozostałych. Pozwala to w łatwy sposób dodawać kolejne pliki z danymi do jednej paczki z poziomu każdego z programów.


W przypadku, gdy dane handlowe i księgowe znajdują się w różnych bazach danych, możliwe jest skorzystanie z opcji importowania plików do istniejącej paczki w programie. Opcja ta może być wykorzystywana w sytuacji, gdy kontrolowana firma pracująca na Subiekcie nexo obsługiwana jest przez biuro rachunkowe. W takiej sytuacji pliki z danymi handlowo-magazynowymi mogą zostać przesłane do biura rachunkowego, a następnie zaimportowane do paczki utworzonej w Rachmistrzu lub Rewizorze nexo. Tak przygotowaną paczkę można następnie przekazać do organu kontrolnego lub po prostu zapisać na dysk w postaci plików XML.

Jak wygenerować paczkę plików do e-kontroli?

Dotyczy programu: Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

W module e-Kontrola można dodawać zbiory plików kontrolnych, czyli tzw. paczki. Służy do tego opcja Dodaj -> zbiór plików, która uruchamia kreator generowania plików do kontroli skarbowej.


W pierwszym kroku należy podać nazwę paczki oraz jej opis – są to dane czysto ewidencyjne, które służą do odpowiedniego organizowania paczek plików w programie. Kod urzędu skarbowego jest polem wymaganym. Jest on uzupełniany automatycznie z danych wspólnika (w przypadku, gdy ustawiona forma prawna wymaga wskazania właściciela) lub z danych Mojej Firmy. W innym przypadku kod ten musi zostać uzupełniony ręcznie.


Okres obowiązywania, czyli okres, za który generowane jest paczka plików, podpowiadany jest jako miesiąc bieżący wg daty aplikacyjnej (kontekst pracy z programem).
Opcja Użyj wyrażeń użytkownika dostępna jest w programie Subiekt nexo bądź pracujących w multiprogramie. Pozwala ona do generowanego zbioru plików dołączyć niestandardowe wyrażenia użytkownika, które mogą być definiowane w module Konfiguracja – Definicje pól plików JPK.


W kolejnym kroku użytkownik proszony jest o wskazanie ewidencji, z których wygenerowane zostaną pliki. Jak zostało wcześniej wspomniane, każdy program potrafi generować pliki z danymi charakterystycznymi dla siebie. Poniżej został umieszczony ekran z kreatora w Rewizorze nexo, gdzie użytkownik może wygenerować pliki z ewidencji VAT zakupu i/lub sprzedaży, ksiąg rachunkowych lub wyciągu bankowego. Dla każdej z zaznaczonych ewidencji tworzony jest osobny plik w paczce. Na uwagę zasługuje fakt, że jeśli, np. Rewizor i Subiekt nexo uruchomione są w trybie multiprogramu, kreator pozwala wygenerować pliki kontrolne z ewidencji księgowych oraz danych typowych dla subiekta (opcje obu programów są połączone).


Jak wspomniano wcześniej, podczas generowania paczki dostępna jest także opcja Importuj pliki, która pozwala wczytać do tworzonej paczki plik wygenerowany w innym programie InsERT nexo. Dzięki możliwości importowania plików, możliwe jest stworzenie paczki zawierającej wszystkie pliki, które mogą podlegać kontroli.
Kolejne kroki kreatora generowania zbioru plików uzależnione są od dokonanego wyboru. W przypadku eksportu danych z ewidencji VAT użytkownik może zweryfikować/zmienić okres, z którego nastąpi eksport a także określić, czy wysyłane będą informacje dotyczące sprzedaży czy zakupu. Dla ksiąg rachunkowych dostępna jest możliwość zmiany okresu, z jakiego wygenerowany zostanie plik.


W przypadku zaznaczenia eksportu wyciągu bankowego, program wczytuje do listy wszystkie wyciągi z okresu zdefiniowanego w pierwszym kroku. Możliwe jest dodanie innych dokumentów (wyciągów) z listy.
Jeżeli zaznaczona została opcja importu plików, w ostatnim kroku kreatora pojawia się możliwość wskazania plików w formacie XML, które zostaną podłączone do generowanej paczki.
Podczas generowania JPK z Faktur VAT wystawionych w programie Subiekt nexo, użytkownik musi wybrać walutę. Wynika to ze struktury logicznej JPK, która zakłada, że każdy plik musi być utworzony w jednej walucie. Stąd jeżeli w programie sprzedażowym w danym okresie wystawiane były faktury w kilku różnych walutach, to użytkownik będzie musiał wygenerować dla każdej z tych walut osobny plik XML z fakturami.


Jak wygenerować JPK w programach GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Dokumenty

W module e-Kontrole podatkowe znajduje się opcja Generuj, która otwiera okno z parametrami do utworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Z jego poziomu należy ustalić ewidencyjną nazwę tworzonego pliku oraz wybrać jego typ (czyli wskazać, z jakiego zakresu danych zostanie on utworzony).

W zależności od wybranego zakresu danych w polu poniżej należy doprecyzować wybór:
• w przypadku ewidencji VAT należy wskazać czy chodzi o zakup, czy sprzedaż; dla faktur VAT można wybrać rodzaj (zakup/sprzedaż);
• wybór magazynu powoduje konieczność wskazania jednego z magazynów w programie;
wyciąg bankowy wymaga wskazania rachunku;
• wybór ksiąg rachunkowych obliguje użytkownika do wskazania roku obrotowego;
• podczas generowania JPK z KPiR należy po prostu wskazać okres.

Parametry okresu pozwalają określić ramy czasowe, według których wygenerowany zostanie plik. Dostępne opcje to:
• dowolny przedział (możliwość ustawienia dowolnego zakresu dat),
• bieżący rok,
• miesiąc,
• kwartał,
• rok kalendarzowy.

Z poziomu Rewizora można dodatkowo wygenerować dane z okresu obrachunkowego (bieżący rok obrotowy).

Poniżej znajdują się pozostałe pola dotyczące parametryzacji tworzonego JPK. Są to po kolei:
• wersja JPK (schemat pliku obowiązujący w danym okresie),
• waluta (wykorzystywana podczas generowania JPK na podstawie faktur VAT w Subiekcie GT – należy pamiętać, że każdy plik do e-kontroli musi być wygenerowany w jednej walucie),
• urząd skarbowy (pobierany z danych podmiotu),
• cel złożenia pliku (złożenie JPK po raz pierwszy lub korekta).

Uwaga!
W momencie publikacji wersji 1.47 InsERT GT wskazanie korekty jako celu złożenia, zgodnie ze strukturą logiczną dostarczoną przez Ministerstwo Finansów (MF), jest dostępne tylko dla pliku JPK_VAT(2). Dla pozostałych typów plików możliwe jest jednak wygenerowanie go za ten sam okres z inną nazwą.

JPK tworzony jest na podstawie danych dostępnych w programie. Po zatwierdzeniu ustawień za pomocą przycisku Generuj, program rozpoczyna tworzenie JPK według odpowiedniego schematu XML. W przypadku, gdy podczas tego procesu pojawi się błąd, program to zakomunikuje i zapyta, czy zapisać, czy zrezygnować z niepoprawnie wygenerowanego pliku.

Zapisany plik można otworzyć i zweryfikować jego zawartość. Przykładowo JPK wygenerowany na podstawie ksiąg rachunkowych zawiera szczegółowe informacje podzielone na kilka zakładek. W pierwszej prezentowane są ogólne informacje dotyczące nagłówka pliku i podmiotu, który go generuje. W kolejnych zapisywane są dane na temat zestawienia obrotów i sald, dziennika księgowań oraz zapisów na konta księgowe. Zawartości pliku nie można poprawić w programie. Możliwa jest jedynie zmiana nazwy pliku niezatwierdzonego pliku.

Co można przenieść ze starych programów firmy InsERT do programów z linii GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Dane, jakie można przenieść ze starych systemów sprzedaży do Subiekta GT:

 1. Kartoteka towarów, usług oraz kompletów i opakowań zwrotnych
 2. Kartoteka kontrahentów.
 3. Słowniki (grupy kontrahentów i towarów jako grupy i cechy w systemie InsERT GT)
 4. Kasy oraz ich salda początkowe.
 5. Kategorie, kursy walut, magazyny, państwa, nazwiska i imiona użytkowników, rabaty, stawki VAT, terminy płatności, waluty, województwa)
 6. Parametry pracy (dane podmiotu, parametry kontrahentów, parametry towarów, sposób wydawania towaru, parametry numeracji)
 7. Nierozliczone rozrachunki (należności i zobowiązania)
 8. Inwentaryzacja (z wykonaniem lub bez). Natomiast nie przenoszą się żadne dokumenty obrotowe.

Dane, jakie można przenieść z poprzednich wersji Rachmistrza do Rachmistrza GT (i mikroGratyfikanta GT):

 1. Okresy obrachunkowe
 2. Kartoteka kontrahentów
 3. Kartoteka wspólników
 4. Kartoteka instytucji
 5. Kartoteka pojazdów
 6. Kartoteka środków trwałych
 7. Kartoteka wyposażania
 8. Zapisy w KPiR
 9. Zapisy w ewidencji przychodów (dla Rejestranta)
 10. Zapisy w ewidencjach VAT
 11. Eksploatacja pojazdów
 12. Remanenty (jako sumaryczne wartości)
 13. Parametry pracy (parametry KPiR, parametry ewidencji VAT, okresy obrachunkowe, parametry ewidencji przychodów)
 14. Słowniki (cele przejazdów, miejsca powstawiania kosztów, opisy operacji, pojazdy, stany cywilne, trasy przejazdów, typy ewidencji VAT, wzorce składników płacowych, grupy kontrahentów jako grupy i cechy w systemie InsERT GT, państwa, województwa, nazwiska i imiona użytkowników)
 15. Dane osobowe (kartoteki pracowników)
 16. Umowy o pracę
 17. Dane wdrożeniowe (z wystawionych wypłat i rachunków) wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika.

Dane, jakie można przenieść z poprzednich wersji Rewizora do Rewizora GT (i mikroGratyfikanta GT):

 1. Parametry i słowniki
 2. Kartoteka kontrahentów
 3. Kartoteka wspólników
 4. Kartoteka instytucji (urzędów skarbowych i oddziałów ZUS)
 5. Kartoteka środków trwałych
 6. Lata obrotowe (wszystkie, lub od wskazanego)
 7. Plany kont
 8. Bilans otwarcia
 9. Dokumenty zaksięgowane
 10. Dokumenty zadekretowane
 11. Zapisy w ewidencjach VAT
 12. Automaty przeksięgowań
 13. Pieczęcie księgowe (tylko pieczęcie bez rozbicia procentowego kwot)
 14. Schematy importu i dekretacji
 15. Dokumenty kasowe
 16. Operacje bankowe
 17. Nierozliczone rozrachunki
 18. Nierozliczone spłaty rozrachunków
 19. Definicje sprawozdań finansowych (Bilansu, Rachunku zysków i strat)
 20. Dane osobowe (kartoteki pracowników)
 21. Umowy o pracę
 22. Dane wdrożeniowe (z wystawionych wypłat i rachunków) wyliczone indywidualnie dla każdego pracownika.

Dane, jakie można przenieść z Gratyfikanta 3 do Gratyfikanta GT:

 1. Ewidencja osobowa
 2. Umowy o pracę
 3. Umowy cywilnoprawne
 4. Sumy wypłat przenoszone do danych wdrożeniowych
 5. Sumy rachunków przenoszone do danych wdrożeniowych
 6. Ewidencja czasu pracy
 7. Nierozliczone akordy
 8. Nierozliczone prowizje
 9. Składniki płacowe
 10. ZFŚS
 11. Instytucje
 12. Wspólnicy
 13. Parametry indywidualne dla podmiotu
 14. Niektóre słowniki

Jak w Subiekcie GT uaktywnić sprzedaż wyrobów węglowych podlegających akcyzie ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby uaktywnić sprzedaż wyrobów węglowych podlegających akcyzie należy:

1. Zmodyfikować istniejące lub dodać nowe kartoteki towarów które podlegają akcyzie:

- na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi

- Zaznaczyć na liście odpowiedni towar i wybrać opcję Popraw (nad tabelą).

- Zmienić zakładkę na Inne, w sekcji Akcyza zaznaczyć opcję Towar podlega akcyzie.

- Zaznaczyć opcję Zaznaczaj "Podlega akcyzie" na dokumencie jeśli w większości przypadków sprzedaży wyrobów węglowych ma być akcyza naliczana.

- W polu Kwota akcyzy na jedn. podst. wpisać wartość akcyzy za 1 tonę.

- W zakładce Miary - sprawdzić (i ew. skorygować) czy podstawową jednostką miary jest 1 tona (tylko dla takiej jednostki podstawowej mechanizm naliczania akcyzy będzie działał prawidłowo).

2. Zmodyfikować istniejące lub dodać nowe kartoteki kontrahentów dla których wystawiane są dokumenty z akcyzą:

- na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Kontrahenci

- Zaznaczyć na liście kontrahenta i wybrać opcję Popraw (nad tabelą).

- Zmienić zakładkę na Inne, na dole okna ustawić odpowiedni, domyślny dla danego kontrahenta parametr Status akcyzowy:

a) podmiot pośredniczący - odpowiada on definicji pośredniczącego podmiotu węglowego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku akcyzowym.
b) finalny nabywca - odpowiada on definicji finalnego nabywcy węglowego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy o podatku akcyzowym.
c) nieokreślony - ustawiany w sytuacji, gdy nie wiadomo, czy dany kontrahent ma status podmiotu pośredniczącego czy jest finalnym nabywcą.

3. Załączyć w dokumentach dotyczących naliczania akcyzy zakładkę Akcyza:

- Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Paramatry-Parametry Subiekta.

- Zmienić zakładkę na Inne, w sekcji Podatek akcyzowy zaznaczyć opcję Włącz dane o dokumencie dostawy (zakladka Akcyza) na FS, WZ, WZv, PAi, RS, RW.

W wymienionych wyżej dokumentach pojawi się nowa zakładka Akcyza, gdzie w trzech sekcjach będzie można ustawić odpowiednio:

- Obsługa dokumentu dostawy - przełącznik ten umożliwia wybór jednej z trzech opcji:

a) nie dotyczy - opcja standardowo zaznaczona przez system, oznacza, że dokument nie będzie kwalifikowany do Zestawienia dokumentów dostawy.
b) faktura jest dokumentem dostawy (niewidoczna na dokumentach WZ i PAi) - dotyczy sytuacji, w której niezbędne dane wymienione przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy opisujące dokument dostawy znajdują się na fakturze.

c) Faktura pełni rolę dokumentu dostawy. Na Zestawieniu dokumentów dostawy znajdzie się numer faktury.

- Podstawa prawna zwolnienia - Po zaznaczeniu pozycji: faktura jest dokumentem dostawy lub pełny dokument dostawy pole to staje się aktywne, a system podpowiada w tym miejscu słownik przyczyn zwolnienia z akcyzy (słownik można edytować w module Administracja-Słowniki-Przyczyny zwolnienia z podatku akcyzowego).

- Numer dokumentu dostawy

Jak wysyłać JPK w programach linii GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Dokumenty

Z modułu e-Kontrole podatkowe można wysłać elektronicznie JPK. Po rozpoczęciu operacji wywoływane jest okno, które prezentuje informacje o wysyłanym pliku oraz statusy wysyłki.

Istotne są opcje dostępne w oknie wysyłki elektronicznej:

• Wyślij plik JPK – powoduje przesłanie wygenerowanego pliku na adres elektroniczny wskazany przez Ministerstwo Finansów. Gdy jego struktura zostanie poprawnie zweryfikowana, system automatycznie wyśle tzw. numer referencyjny, który służy do identyfikacji. Na jego podstawie pobierane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W przypadku negatywnej weryfikacji system wysyła numer błędu wskazującego przyczynę niepoprawnej wysyłki. Program pozwala także na złożenie podpisu kwalifikowanego, czyli podpisanie JPK certyfikatem kwalifikowanym zainstalowanym w systemie. Obecna wysyłka elektroniczna (1.47 SP1) nie dopuszcza obsługi plików podpisanych podpisem niekwalifikowanym (za pomocą danych uwierzytelniających).

• Poświadczenie odbioru:
- pobierz poświadczenie odbioru – pozwala pobrać UPO, czyli elektroniczny dokument poświadczający o złożeniu pliku w poprawnym formacie – na podstawie wcześniej otrzymanego numeru referencyjnego;
- pokaż poświadczenie odbioru – umożliwia przeglądanie i drukowanie poświadczenia;
- eksportuj poświadczenie odbioru – pozwala wyeksportować UPO;
- usuń dane wysyłki – usuwa numer referencyjny i potwierdzenie odbioru wysyłki.
- usuń log – usuwa log z wykonanej operacji.


Czy jest możliwość tworzenia raportów kasowych oraz ich dekretacja?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: InsERT GT

W wersji programu 1.26 został wprowadzony nowy moduł Raporty kasowe, w którym można ewidencjonować raporty kasowe w kontekście wybranej kasy gotówkowej. Aby dodać raport kasowy, należy:
 1. Wybrać w menu programu Widok-Finanse-Raporty kasowe.
 2. Następnie w menu programu wybrać Raport-Dodaj.
 3. Wprowadzić numer raportu oraz podać jego datę utworzenia - pole Z dnia.
 4. Okres jest domyślnie podpowiadany wg ustawień dokonanych w słowniku Kasy, jednak można dokonać ręcznej zmiany dat granicznych od, do.
 5. W polu stan początkowy wprowadzić stan początkowy kasy. W przypadku kasy wielowalutowej możliwe jest dodanie stanu początkowego w wielu walutach.
 6. W sekcji Dokumenty kasowe możliwe jest dodanie do raportu dokumentów kasowych KP i KW ze wskazanego okresu. WAŻNE!!! Wszystkie dokumenty kasowe dodane do raportu kasowego uzyskują status NPK (niepodlegające księgowaniu).
 7. W polu Stan końcowy program wyświetla kwotę wynikającą z sumy stanu początkowego oraz dokumentów KP i KW. Stan końcowy podawany jest dla każdej waluty, która wynika z wprowadzonych dokumentów kasowych oraz stanu początkowego kasy.
 8. Po zapisaniu raportu należy go zatwierdzić - z poziomu menu Raport-Zatwierdź.

W przypadku, gdy stan gotówki w kasie różni się od tego, który wynika bezpośrednio z dokumentów dodanych do raportu, program zasygnalizuje i zasugeruje utworzenie dokumentu korygującego (KP - w przypadku nadmiaru gotówki w kasie, KW - w przypadku braku pewnej kwoty w kasie).

Tak zatwierdzony raport kasowy podlega dekretacji. Wykonuje się ją z poziomu menu programu Operacje-Dekretuj pod warunkiem utworzenia wcześniej odpowiedniego schematu importu i dekretacji dla typu dokumentu Raport kasowy.


Jak dodać plik JPK_VAT wewnętrzny w Subiekcie nexo

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Wciśnięcie przycisku Dodaj – JPK_VAT wewnętrzny uruchamia kreator, który umożliwia wygenerowanie pliku JPK_VAT wewnętrznego dla całego miesiąca, lub utworzenie pliku JPK_VAT dla wskazanego okresu. Ta druga opcja uruchamia Rejestr sprzedaży VAT lub Rejestr zakupów VAT, co pozwala wygenerować plik JPK_VAT dla odfiltrowanych danych wybranego rejestru.


Pliki wewnętrzne JPK_VAT mogą zostać dostarczone (po wyeksportowaniu na zewnętrzny nośnik danych) do księgowości, gdzie zostaną zaimportowane.
W kreatorze dostępne są następujące opcje:
Kod urzędu skarbowego - jeśli pole to jest puste, oznacza to, że albo nie wypełniono pola urzędu w danych wspólnika (jeśli forma prawna wymaga wskazania danych wspólnika) albo nie wypełniono go w danych Mojej firmy. Wartość kodu US jest sprawdzana przez system.
Utwórz plik wysyłki VAT wewnętrzny za cały miesiąc - wybranie tej opcji spowoduje, że system utworzy plik wysyłki na podstawie wszystkich wystawionych dokumentów sprzedaży lub wprowadzonych dokumentów zakupu za cały wskazany miesiąc.
Naciśnięcie klawisza Dalej rozpocznie generowanie pliku. System monitoruje status wykonywania tej operacji i udostępnia log.
Utwórz plik wysyłki VAT wewnętrzny za dowolny okres – zaawansowane - aby taki plik powstał, konieczne jest wybranie dokumentów w Rejestrze sprzedaży VAT lub Rejestrze zakupów VAT przy użyciu filtrów oraz wykonanie polecenia Dodaj plik VAT wewnętrzny.
Naciśnięcie klawisza Wylicz (F5) we wskazanym rejestrze spowoduje wyliczenie raportu. Następnie należy wybrać polecenie Dodaj plik VAT wewnętrzny, a w wyświetlonym oknie pomocniczym wpisać (jeśli to konieczne) kod urzędu skarbowego oraz nacisnąć klawisz OK. System monitoruje status wykonywania tej operacji, a po jej wykonaniu udostępnia log (można go przejrzeć w oknie dialogowym Zakończono, po wybraniu opcji Przejdź do logu operacji).
Operacje wykonywane na paczkach plików do e-kontroli

Dotyczy programu: Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Utworzona paczka plików może być edytowana w celu dodawania do niej kolejnych plików XML. Dodawanie plików może odbywać się poprzez opcję Generuj pliki dostępną w górnym menu formularza edytowanej paczki. Po wybraniu tej opcji pojawia się kreator generowania plików, w którym należy wskazać ewidencje, z których dodane zostaną pliki.
Edytując paczkę można wykonać także import już istniejących plików. Służy do tego opcja Importuj z pliku dostępna w operacjach edytowanej paczki.


Możliwe jest wygenerowanie wielu plików danego typu, jak również dotyczących tego samego okresu - zależy to od potrzeb realizowanych na potrzeby organu kontrolującego. Aby dokonać korekty bądź poprawy pliku, należy w ewidencjach źródłowych wprowadzić zapisy korygujące i wygenerować plik danego typu na nowo. Zostaną wówczas ujęte w pliku zapisy korygujące.


Jeżeli paczka jest już kompletna (zawiera wszystkie pliki wymagane do kontroli), należy ją zatwierdzić, aby następnie przekazać do organu kontrolującego. Tylko zatwierdzona paczka może zostać wyeksportowana. Paczka o statusie Zatwierdzona nie podlega edycji.


Eksport zbioru plików kontrolnych (paczki) powoduje zapisanie plików XML (wszystkich pozycji ze zbioru plików) we wskazanej lokalizacji. Wygenerowane pliki należy przekazać do organu kontrolującego.
Obok opcji eksportu plików XML, programy linii InsERT nexo umożliwiają elektroniczną wysyłkę plików kontrolnych. Opcja ta dostępna jest w menu kontekstowym na liście plików w formularzu paczki. Z tego miejsca możliwe jest także uruchomienie podglądu wybranego pliku XML (Pokaż XML) oraz zapisanie wybranej pozycji na dysk (opcja Eksportuj plik).
Przed skorzystaniem z opcji Wyślij (Wysyłka elektroniczna), należy podpisać plik składając podpis kwalifikowany (Podpis Elektroniczny -> Złóż podpis kwalifikowany).Dlaczego program nie łączy się z serwerem na końcówce?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

W przypadku problemów z połączeniem z serwerem na końcówce należy:
 1. Odczytać w Menu programu, w sekcji Diagnostyka (ikona z logo programu w lewym górnym rogu), programu uruchomionego na serwerze prawidłową nazwę instancji serwera. Standardowo tworzona jest ona na podstawie nazwy komputera i ma taką postać: NAZWA_KOMPUTERA\INSERTNEXO. Prawidłową nazwę komputera w sieci można ustalić we właściwościach systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze.
 2. Podczas uruchamiania programu podać ustaloną wcześniej nazwę instancji SQL serwera, z którą ma się łączyć zdalny komputer.
 3. Poprosić administratora sieci o weryfikację ustawień programów antywirusowych, ustawień sieci w routerze itp., które mogą blokować komunikację pomiędzy komputerami. Domyślnie Microsoft SQL Server pracuje na portach TCP 1433 i UDP 1434. Informacje o lokalnej konfiguracji można uzyskać wpisując w Wierszu poleceń komendę netstat -abn dzięki której możliwe jest przeskanowanie portów serwera celem odnalezienia numeru portu, wykorzystywanego przez SQL Browsera.

Weryfikacja poprawności generowanych plików kontrolnych

Dotyczy programu: Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Aby pliki w paczce zostały prawidłowo wygenerowane i zapisane należy zapewnić ich poprawność. Pliki XML generowane są według schematów udostępnionych przez organy kontroli skarbowej. Schematy te określają wytyczne co do danych, które mogą lub muszą się pojawić w pliku kontrolnym.
Podczas generowania plików kontrolnych, programy linii InsERT nexo sprawdzają poprawność i kompletność danych zapisywanych do plików. W sytuacji gdy informacje są nieprawidłowe lub brakuje danych niezbędnych do zapisania pliku, kreator informuje użytkownika o wystąpieniu błędów.


Oprócz ogólnej informacji o wystąpieniu błędu podczas generowania pliku, dostępny jest log z wykonanej operacji. Dostępny jest z poziomu menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) na liście wygenerowanych plików. Przykładowo w logu dotyczącym generowania pliku z wyciągami bankowymi może się znaleźć informacja o niepoprawnym numerze rachunku bankowego. Jednym z błędów podczas generowania pliku z zawartością ksiąg rachunkowych może być brak opisu dla kont księgowych w klasyfikacji kont syntetycznych.Podczas zakładania nowego podmiotu pojawia się komunikat "W trakcie operacji bazodanowej wystąpił błąd. Cannot create file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.INSERTNEXO\MSSQL\DATA\InsERT_Launcher.mdf' because it already exists."

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Komunikat "W trakcie operacji bazodanowej wystąpił błąd. Cannot create file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.INSERTNEXO\MSSQL\DATA\InsERT_Launcher.mdf' because it already exists. Change the file path or the file name, and retry the operation. CREATE DATABASE faild. Some file names listed could not be created. Check related errors." może się pojawić przy próbie założenia nowego podmiotu w przypadku, gdy najpierw został odinstalowany pakiet InsERT nexo wraz z serwerem Microsoft SQL Server, następnie zostały one ponownie zainstalowane w takiej samej wersji i z taką samą nazwą instancji (domyślną nazwą instancji jest

INSERTNEXO). Aby rozwiązać problem należy:

 1. Zamknąć uruchomiony program.
 2. Odszukać i uruchomić menu Start-Programy-Microsoft SQL Server 2014 (w zależności od posiadanej wersji serwera SQL)-SQL Server 2014 Configuration Manager.
 3. Otworzyć pozycję SQL Server Services.
 4. Kliknąć prawym klawiszem myszki na pozycję SQL Server (INSERTNEXO) i wybrać Stop.
 5. Przejść do katalogu wskazanego w komunikacie błędu, zwykle jest to C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.INSERTNEXO\MSSQL\DATA\.
 6. Usunąć z w/w katalogu pliki o nazwach: InsERT_Launcher.mdf oraz InsERT_Launcher_log.ldf.
 7. Wrócić do SQL Server 2014 Configuration Manager-SQL Server Services.
 8. Kliknąć prawym klawiszem myszki na pozycję SQL Server (INSERTNEXO) i wybrać Start.
 9. Po poprawnym uruchomieniu serwera SQL (status Running w kolumnie State), ponownie uruchomić InsERT nexo i założyć nowy podmiot.

Jak uaktywnić archiwizację w chmurze (e-archiwizację) ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Archiwizacja

Aby uaktywnić archiwizację w chmurze (e-archiwizację) należy:
1. Odszukać i uruchomić w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator.
2. W górnym prawym rogu programu kliknąć strzałkę w dół, za napisem e-archiwizacja.
3. Z listy opcji wybrać Załóż konto.
4. W oknie Zakładanie konta wpisać nr licencji archiwizowanego programu oraz dwukrotnie adres e-mail do firmy (adres ten od tej pory będzie powiązany z usługą e-archiwizacja).
5. Kliknąć na link Regulamin, po zapoznaniu się z jego treścią zaznaczyć opcję Zgadzam się na warunki regulaminu.
6. Zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK - na podany adres e-mail wysłane będzie hasło uaktywniające usługę w wersji próbnej na okres 14 dni (w celu uaktywnienia pełnej wersji usługi należy kontaktować się z naszym działem handlowym - nr tel. 71 7876110, czynny pon.-piąt. w godz. 8.30 - 16.30).
7. Po odebraniu poczty z potwierdzeniem uruchomienia usługi należy - w programie Archiwizator - kliknąć ikonę e-archiwizacja (w prawym górnym rogu), w oknie Logowanie do e-archiwizacji wpisać zarejestrowany w usłudze adres e-mail, w polu hasło otrzymany kod aktywacyjny i zatwierdzić przyciskiem OK.
8. W kolejnym oknie Aktywacja konta wpisać numer licencji archiwizowanego programu, wpisać swoje nowe hasło (musi ono mieć co najmniej 8 znaków) i zatwierdzić przyciskiem OK.
Potwierdzeniem zalogowania się do usługi jest zmiana koloru ikony e-archiwizacji z szarej na niebiesko-zieloną.

Jak zaktualizować certyfikat bankowości on-line dla banku ING ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Bankowość on-line

Aby zmienić nieaktualny certyfikat na aktualny należy:

1. Zalogować się na stronie banku ING.

2. Na stronie ING odszukać Administracja - Zarządzanie WebService i wybrać Certyfikaty.

3. Pobrać na dysk lokalny Certyfikat do weryfikacji podpisów WS-Security w usłudze WebService.

4. Zainstalować pobrany certyfikat (przez dwuklik i opcję zainstaluj certyfikat lub przez certmgr.msc), nowy certyfikat umieszczamy w magazynie Zaufane osoby.

5. Zmienić certyfikat w usłudze bankowości on-line w InsERT GT - Administracja - Słowniki - Usługi bankowości on-line

6. Zaznaczyć usługę ING na liście i wybrać z lewej strony opcję Popraw.

7. W linii Certyfikat serwera wybrać opcję Zmień, w oknie które się pojawi wybrać opcję Zmień certyfikat i wskazać nowy certyfikat i zapisać zmiany (należy się upewnić że wskazany certyfikat ma prawidłową datę obowiązywania).

W przypadku użycia starego certyfikatu wykonanie dowolnej operacji (wysłania, pobrania operacji, pobrania statusu itp.) kończy się niepowodzeniem z opisem błędu: "Wiadomość przychodząca została podpisana tokenem, który różni się od tokenu użytego do zaszyfrowania treści. Nie oczekiwano takiego zachowania."

Należy zwrócić uwagę na to że mimo, że operacja wysłania czy wysłania i autoryzacji zostanie zasygnalizowana przez ING jako błędna, to może okazać się że jednak dotarła ona do systemu banku prawidłowo. Niestety system GT pokazuje taką transakcje jako błędną i nie wysłaną, mimo że została ona zapisana w systemie banku (transakcje z okresu zmiany certyfikatu należy dodatkowo sprawdzić).


e-Sprawozdawczość JPK_VAT w Subiekcie GT

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Moduł e-Sprawozdawczość JPK_VAT w Subiekcie GT (1.47 SP1) umożliwia wygenerowanie pliku JPK_VAT na podstawie Rejestru sprzedaży VAT (dokumenty sprzedaży zewidencjonowane w programie). Do jego wykorzystania wymagane jest posiadanie aktywnego abonamentu do systemu InsERT GT.

Z poziomu tego modułu można wykonać następujące operacje:

1. Generowanie pliku JPK_VAT
Kreator generowania pliku JPK_VAT służy do ustalenia parametrów JPK na podstawie danych zgromadzonych w programie. Pierwsze okno kreatora pomaga wybrać dokumenty handlowe, na podstawie których zostanie utworzony plik JPK_VAT. Okno zawiera identyczne parametry, jak Zestawienie Rejestr sprzedaży VAT. Z tego miejsca można też wydrukować Rejestr sprzedaży VAT. Należy pamiętać o tym, że JPK_VAT zostanie wygenerowany ze wszystkich dokumentów wyświetlonych w tym oknie. Ilość i rodzaj tych dokumentów zależy od ustawień w filtrach znajdujących się nad listą.

Drugie okno kreatora zawiera parametry tworzonego pliku JPK_VAT, takie jak:
• nazwa pliku – pole umożliwia wprowadzenie nazwy, która musi być unikalna;
• nazwa automatyczną – zaznaczenie pola powoduje automatyczne tworzenie pliku na podstawie wybranego miesiąca, roku i celu złożenia;
• typ pliku – umożliwia wybranie typu pliku JPK_VAT; moduł e-Sprawozdawczość VAT pozwala na utworzenie pliku typu Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT;
• ewidencja – pozwala wygenerować plik JPK_VAT, który zawiera tylko sprzedaż;
• miesiąc, którego dotyczy plik JPK_VAT – umożliwia wybranie miesiąca, za który zostanie złożony plik JPK_VAT; pole to oznacza miesiąc, za który dokumenty wybrane w poprzednim oknie zostaną uwzględnione w ewidencji VAT w księgowości i nie musi zgadzać się z miesiącem z daty wystawienia tych dokumentów;
• wersja – umożliwia wybranie wersji pliku JPK;
• waluta – umożliwia wybranie waluty, w której będą wyrażone dane zawarte w pliku JPK_VAT;
• urząd skarbowy – umożliwia wybranie urzędu skarbowego, do którego kierowany jest JPK;
• cel złożenia – umożliwia wybranie, czy plik składany jest do urzędu po raz pierwszy czy jest to korekta;
• zapisanie pliku na dysku – umożliwia wskazanie miejsca na dysku komputera, gdzie zostanie zapisany plik; zaznaczenie tej opcji powoduje, że plik zostanie zapisany jednocześnie w bazie danych programu i na dysku komputera; w programie zostanie oznaczony jako Zatwierdzony i Wyeksportowany.

2. Poprawianie/Pokazanie pliku JPK_VAT
Plik JPK_VAT generowany jest na podstawie danych dostępnych w programie. Jego zawartości nie można poprawić w programie. Możliwa jest jedynie zmiana nazwy, ale tylko na niezatwierdzonych plikach.

3. Usunięcie pliku JPK_VAT
Można usuwać tylko niezatwierdzone pliki JPK_VAT.

4. Weryfikacja
Sprawdza poprawność pliku JPK_VAT ze strukturą logiczną dostarczoną przez MF.

5. Zatwierdzenie/Wycofanie zatwierdzenia pliku JPK_VAT
Zatwierdzić można tylko pliki zgodne ze strukturą logiczną dostarczoną przez MF.

6. Eksport pliku JPK_VAT
Eksportować można tylko zatwierdzone pliki.

Jak w Gratyfikancie GT rozliczyć nadgodziny pracownika w cyklu kwartalnym?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Obsługa

Aby rozliczać kwartalnie czas pracy pracownika, należy:

Z listy modułów wybrać Definicje-Zestawy płacowe i tu utworzyć dwa zestawy o następujących parametrach:

 1. Pierwszy zestaw nazwać np. Zestaw_1. Zaznaczyć opcję Wypłata główna - rozliczenie ewidencji czasu pracy.
 2. Wybrać miesiące obowiązywania I,II,IV,V,VII,VIII,X,XI.
 3. W zakładce Składniki przypisać składnik, który obowiązywać będzie na umowie o prace pracownika, np. Podstawa miesięczna o wartości np. 2000,- a nastepnie zapisac zestaw.
 4. Drugi zestaw nazwać np. Zestaw_2 i zaznaczyć opcję Wypłata główna - rozliczenie ewidencji czasu pracy oraz Rozliczenie nadgodzin i godzin absencji do rozliczenia (NAdR).
 5. Wybrać miesiące obowiązywania III,VI,IX,XII.
 6. W zakładce Składniki przypisać te składniki, które wcześniej przypisane zostały do Zestawu_1, następnie zapisać.

Po utworzeniu zestawów należy wybrać na liście modułów Kadry-Umowy o pracę i tu poprawić umowę pracownika, przechodząc do zakładki System wynagrodzeń. W zakładce tej należy dodać definicje wypłat wcześniej utworzone opcją Utwórz definicję wypłaty na podstawie zestawu płacowego, wskazując Zestaw_1 oraz Zestaw_2. Po przypisaniu dwóch zestawów zapisujemy umowę. Podczas uzupełniania ewidencji czasu pracy pracownika należy wprowadzić nadgodziny w pozycji Nadliczbowe do rozliczenia.


Nie mieści się długa nazwa towaru na wydruku faktury. Jak poszerzyć nazwę?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Standardowa długość pola Nazwa w kartotece towaru ma 50 znaków i nie da się jej zwiększyć. Do dokładniejszego opisu sprzedawanego towaru bądź usługi można użyć pola Opis w kartotece towaru. Pole to ma 255 znaków. Aby dodać Opis do kartoteki towaru, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć kartotekę towaru na liście i w głównym menu programu wybrać Towar-Popraw.
 3. W pierwszej zakładce Podstawowe okna Towar uzupełnić o dowolną treść pole Opis (np. jako ciąg dalszy pola Nazwa).

Tak uzupełnioną informację o towarze lub usłudze umieścić można na odpowiednio zmodyfikowanym wydruku dokumentu (na standardowym wzorcu wydruku umieszczona jest tylko Nazwa z kartoteki towaru). Dla faktury sprzedaży modyfikację taką można zrobić w następujący sposób:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Wzorce wydruków.
 2. Na liście wzorców odszukać i zaznaczyć wzorzec wydruku do modyfikacji (w przypadku faktury sprzedaży standardowym, domyślnym wzorcem jest wzorzec o nazwie FS Standard).
 3. Z głównego menu programu Wzorzec wybrać opcję Powiel.
 4. W pierwszej zakładce Podstawowe zaznaczyć, jeśli poszerzona wersja wydruku ma być od tej pory zawsze używana jako domyślna, opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku.
 5. Zmienić aktywną zakładkę na Zawartość.
 6. W lewej, dolnej części okienka, w tabeli Kolumny dostępne odszukać i zaznaczyć pozycję Opis towaru (2. wiersz).
 7. Przyciskiem z podwójną strzałką skierowaną w prawą stronę (pomiędzy tabelami Kolumny dostępne i Kolumny wybrane), przesunąć Opis towaru (2. wiersz) do prawej tabeli Kolumny wybrane.
 8. W prawej tabeli Kolumny wybrane zaznaczyć przeniesioną pozycję i kliknąć opcję Edycja kolumny.
 9. W oknie Opis towaru (2. wiersz) ustawić dowolna szerokość dodawanego elementu (sugerowana wartość to 18,00 cm).
 10. W sekcji Wartość zaznaczyć opcję Rozciągaj w dół, dzięki temu ustawieniu program sam automatycznie dostosuje wysokość sekcji do ilości wpisanego do kartoteki tekstu.
 11. Zapisać zmiany w oknie edycji kolumny i w nowym wzorcu użytkownika przyciskami OK.

Jak przenieść stany magazynowe na nowy podmiot?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Subiekt GT

Aby przenieść stany magazynowe towarów z jednogo podmiotu do drugiego należy:
 1. Na podmiocie z którego chcemy wysłać stany magazynowe należy wykonać szybką inwentaryzację menu Narzędzia - Szybka inwentaryzacja
 2. na liście szybkiej inwentaryzacji kliknąć prawy klawisz myszy i z menu kontektowego wybrać opcję Zerowanie kolumny "W magazynie" - Wyzeruj wszystkie pozycje. W efekcie wszystkie ilości towarów wpiszą się w kolumnę Rozchód
 3. w lewym dolnym rogu okna zaznaczyć opcję Wykonaj inwentaryzację przy zamknięciu
 4. wybrać opcję Zamknij. Uwtorzy się w tej sposób w wydaniach zewnętrznych dokument RW ze wszystkimi pozycjami towarowymi
 5. przejść do modułu Magazyn - Wydania magazynowe
 6. zaznaczyć na liście powstały dokument RW i wybrać w menu programu Operacje - Wyślij do
 7. w oknie Wyślij do w polu Plik wskazać miejsce gdzie ma się utworzyć plik wymiany z danym RW. Może być to pulpit Windowsa

Po tych operacjach zmieniamy podmiot na ten do któego chcemy wczytać stany magazynowe, a następnie:

 1. przechodzimy do modułu Magazyn - Przyjęcia magazynowe
 2. z menu programu wybieramy Operacje - Dodaj na podstawie
 3. w oknie Dodaj na podstawie w polu Plik wskazujemy plik z pulpitu wcześniej zapisany
 4. po wskazaniu pliku wybieramy opcję Wczytaj co spowoduje wczyanie dokumentu RW z pliku i wstawienie go do tabeli
 5. w tabeli zaznaczamy dany dokument RW
 6. upewniamy się, że poniżej w polu Dodaj jako wybrany jest dokument Przychód wewnętrzny i wybieramy opcje Wykonaj.

Po tej operacji zostanie przetworzony dokument RW na PW w efekcie czego naniesione zostaną stany początkowe towarów.


Jak powiększyć pole Nazwa w kartotece towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Standardowa długość pola Nazwa w kartotece towaru ma 50 znaków i nie da się jej zwiększyć. Do dokładniejszego opisu sprzedawanego towaru bądź usługi można użyć pola Opis w kartotece towaru. Pole to ma 255 znaków. Aby dodać Opis do kartoteki towaru, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć kartotekę towaru na liście i w menu programu wybrać Towar-Popraw.
 3. W pierwszej zakładce Podstawowe okna Towar uzupełnić o dowolną treść pole Opis (np. jako ciąg dalszy pola Nazwa). Tak uzupełnioną informację o towarze lub usłudze umieścić można na odpowiednio zmodyfikowanym wydruku dokumentu (na standardowym wzorcu wydruku umieszczona jest tylko Nazwa z kartoteki towaru). Dla faktury sprzedaży modyfikację taką można wykonać w następujący sposób:
 • Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Wzorce wydruków.
 • Na liście wzorców odszukać i zaznaczyć wzorzec wydruku do modyfikacji (w przypadku faktury sprzedaży standardowym, domyślnym wzorcem jest wzorzec o nazwie FS Standard).
 • Z głównego menu programu Wzorzec wybrać opcję Powiel.
 • W pierwszej zakładce Podstawowe zaznaczyć, jeśli poszerzona wersja wydruku ma być od tej pory zawsze używana jako domyślna, opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku.
 • Zmienić aktywną zakładkę na Zawartość.
 • W lewej, dolnej części okienka, w tabeli Kolumny dostępne odszukać i zaznaczyć pozycję Opis towaru (2. wiersz).
 • Przyciskiem z podwójną strzałką skierowaną w prawą stronę (pomiędzy tabelami Kolumny dostępne i Kolumny wybrane), przesunąć Opis towaru (2. wiersz) do prawej tabeli Kolumny wybrane.
 • W prawej tabeli Kolumny wybrane zaznaczyć przeniesioną pozycję i kliknąć opcję Edycja kolumny.
 • W oknie Opis towaru (2. wiersz) ustawić dowolną szerokość dodawanego elementu (sugerowana wartość to 18,00 cm).
 • W sekcji Wartość zaznaczyć opcję Rozciągaj w dół - dzięki temu ustawieniu program sam, automatycznie dostosuje wysokość sekcji do ilości wpisanego do kartoteki tekstu.
 • Zapisać zmiany w oknie edycji kolumny i w nowym wzorcu użytkownika przyciskami OK.

Jak zarejestrować NIP klienta biura rachunkowego w przypadku wygaśnięcia podmiotu?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Licencje

Jeśli czas pracy z podmiotem dobiegł końca, a licencja na dany produkt została już zarejestrowana, i mimo to podczas wczytywania pliku licencji program komunikuje brak wystarczających informacji niezbędnych do pracy z danym podmiotem, najprawdopodobniej nie został zarejestrowany numer NIP danego klienta biura rachunkowego. W takim przypadku należy założyć nowy podmiot zawierający identyczne dane klienta biura rachunkowego, jak ten który próbujemy uruchomić. Po założeniu podmiotu, w Konfiguracja-Licencje wczytać aktualne dane licencyjne biura rachunkowego poprzez kliknięcie Zaktualizuj informacje licencyjne. Po zaktualizowaniu informacji licencyjnych należy kliknąć w Konfiguracja-Licencje opcję Zarejestruj klienta biura, co spowoduje przesłanie zakodowanego numeru NIP klienta biura rachunkowego do InsERT S.A. i wygenerowanie nowego pliku licencji. Po wykonaniu powyższych czynności należy powrócić do wygasłego podmiotu i dokończyć wczytywanie zaktualizowanego pliku licencji, zawierającego zarejestrowany przed chwilą NIP klienta biura rachunkowego, wybierając opcję Pobierz plik licencji i postępując zgodnie z komunikatami.


Jak rejestrować program w biurze rachunkowym?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Instalacja

Przy tworzeniu podmiotu należy zaznaczyć opcję: właściciel licencji jest biurem rachunkowym.

Z przyczyn formalnych rejestracja przez Internet dla podmiotów świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz innych podmiotów, czyli dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, jest tylko połowiczna. Firmy te muszą bowiem dostarczyć firmie InsERT potwierdzenie rodzaju prowadzonej działalności. W tym celu prosimy o przesłanie jednego z trzech dokumentów: Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS lub REGON na adres e-mail: rejestracja@insert.com.pl, pod numer faksu 71 78-76-222 lub drogą pocztową. Rejestrację można przeprowadzić rówież wysyłając kartę rejestracyjną drogą pocztową (dołączając kserokopię jednego z ww. dokumentów).

W razie pytań należy skontaktować się z Działem Rejestracji pod numerem 71-78-76-102


Jak sprawdzić zbiorczą masę towarów na dokumencie?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Istnieją dwa sposoby.

Pierwszy sposób pokazujący podczas tworzenia np. faktury sprzedaży w ostatnim wierszu podsumowanie kolumn. Należy wyciągnąć kolumnę Masa (prawy klawisz myszy Operacje na liście-Lista kolumn). Funkcja ta dostępna jest tylko z zielonym PLUSEM. Aby to ustawić, należy:

 1. Po wykupieniu licencji zielonego PLUSA należy go aktywować.
 2. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Faktura VAT sprzedaży.
 3. W parametrach faktury sprzedaży przejść do zakładki Inne.
 4. Zaznaczyć funkcję zawartość dokumentu Pokaż podsumowanie w zawartości dokumentu.
 5. Po zatwierdzeniu OK podczas wystawiania faktury sprzedaży będzie widoczne w ostatnim wierszu podsumowanie kolumn.

Drugim sposobem jest utworzenie wzorca wydruku własnego z kolumną ilość x masa. Po takiej zmianie efekt widoczny będzie dopiero po wydrukowaniu faktury (na wydruku). Aby to ustawić, należy:

 1. Na liście modułów wybrać Administracja-Wzorce wydruku.
 2. Odnaleźć wzorzec wydruku o nazwie np. FS standard, zaznaczyć go i wybrać opcję Powiel.
 3. W oknie, które się pojawi, zaznaczamy opcję Wzorzec wydruku domyślny dla danego typu wydruku.
 4. Przechodzimy do zakładki Zawartość, w której z pola Kolumny dostępne zaznaczamy kolumnę Masa x Ilość i przenosimy ją do pola Kolumny wybrane przyciskiem ze strzałką w prawo.
 5. Po przeniesieniu do Kolumn wybranych zaznaczamy ją i wybieramy opcję Edycja kolumny, gdzie wpisujemy odpowiednio szerokość kolumny w centymetrach. Po zatwierdzeniu tego wzorca wydruku, wydruk faktury sprzedaży będzie zawsze dokonywany wg tego wzorca z widoczną kolumną Masa x Ilość oraz z podsumowaniem masy pod tabelą.

e-Sprawozdawczość JPK_VAT w programie Subiekt nexo

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

W Subiekcie nexo pracującym bez zainstalowanego systemu księgowego e-Sprawozdawczość jest modułem wchodzącym w skład Ewidencji dodatkowych. W module e-Sprawozdawczość dostępny jest widok e-Sprawozdawczość JPK_VAT. Widok ten przygotowano w związku z nowymi obowiązkami sprawozdawczymi podatników VAT.

Moduł ten obsługuje pliki JPK_VAT wewnętrzne - wygenerowane w Subiekcie nexo. Pliki wewnętrzne mogą służyć jako dane dla generowanego pliku rozliczeniowego (tworzonego w programie księgowym InsERT nexo). Program księgowy, wystawiając plik rozliczeniowy, może sięgnąć do zapisów VAT i opcjonalnie, uwzględniając zaimportowane pliki wewnętrzne z danego okresu, stworzyć jedną deklarację rozliczeniową. Nieistotne są dane adresowe oraz dane urzędu skarbowego zwarte w pliku wewnętrznym, ponieważ podczas generowania pliku rozliczeniowego dane zostaną pobrane z kartoteki Moja Firma w programie księgowym.


Wymiana plików JPK_VAT wewnętrznych umożliwia m.in. realizację rozliczeń podatników przez biura rachunkowe, którzy nie będą musieli dostarczać ewidencji w postaci drukowanej - wystarczy wygenerowany plik JPK_VAT. Wewnętrzne pliki JPK_VAT można również wykorzystać w związku z centralizacją rozliczeń VAT - jednostki podrzędne są zobligowane do wysyłania jednostkom nadrzędnym swoich danych dotyczących ewidencji VAT.


e-Sprawozdawczość JPK_VAT w Rachmistrzu i Rewizorze GT

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Dokumenty

W przypadku programów księgowych (Rachmistrz GT i Rewizor GT) użytkownik może wybrać, czy wygenerowany zostanie plik z ewidencji sprzedaży lub zakupu, czy może z obu jednocześnie. W sekcji Parametry okresu należy wybrać miesiąc, za który zostanie wygenerowany plik. Służą do tego specjalne kontrolki. Dostępne są pola z wersją pliku oraz urzędem skarbowym, do którego będzie przekazany, a także cel złożenia, który może być oznaczony jako złożenie JPK po raz pierwszy lub jako korekta.

Następnie plik jest zapisywany w module e-Sprawozdawczość. Dwukrotne kliknięcie w dany plik powoduje jego otwarcie. Zawartość prezentowana jest w trzech zakładkach. Na pierwszej widnieją dane ogólne dotyczące nagłówka pliku oraz podmiotu, który go wystawia. Druga i trzecia zakładka prezentują zapisy w ewidencji VAT sprzedaży i zakupu wraz z podsumowaniem ilości oraz wartości zapisów w ewidencjach.

Operacje, jakie można wykonać na wygenerowanych plikach do wysyłki ewidencji VAT (JPK_VAT) są takie same, jak opisywane wcześniej dla modułu e-Kontrole podatkowe. Dostępne jest:
• zatwierdzanie lub anulowanie zatwierdzenia pliku,
• weryfikacja poprawności pliku,
• korekta,
• eksport polegający na zapisaniu pliku XML we wskazanej lokalizacji na dysku,
• scalenie plików JPK_VAT (na zasadach opisanych wcześniej),
• elektroniczna wysyłka plików.
Do pobrania:

InsERT GT

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST

 

InsERT nexo

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST