InsERT S.A.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności, obejmująca również zasady dotyczące korzystania z plików cookies oraz powiadomień w technologii WebPush oraz zasady integracji z Kalendarzem Google, odnosi się do wszystkich stron/witryn internetowych/aplikacji/platform należących do InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2, o ile w treści polityki nie został zastrzeżony odmienny zakres jej zastosowania (ograniczenie zakresu do wybranego programu lub usługi InsERT S.A.).

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników witryn i stron internetowych oraz klientów InsERT jest InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu kontaktu z administratorem danych osobowych należy kierować na adres: office@insert.com.pl lub pisemnie na adres siedziby InsERT S.A..

Administrator wyznaczył także Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@insert.com.pl.

InsERT S.A. jako administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów przestrzegając przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz pozostałych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

InsERT S.A. jako administrator danych osobowych użytkowników i klientów, zbierając i przetwarzając dane osobowe użytkowników i klientów, stosuje przede wszystkim zasady wynikające z przepisów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, tj. zasady:

 • minimalizacji zakresu danych osobowych i ograniczenia celu ich przetwarzania,
 • przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • integralności i poufności przetwarzanych danych osobowych,
 • ograniczenia czasu przetwarzania i przechowywania danych do niezbędnego minimum.

Użytkownik/klient InsERT S.A. może być poproszony przez InsERT S.A. o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, NIP, numer telefonu, nazwa firmy.

Dane użytkownika/klienta mogą być zbierane w szczególności poprzez formularze zgłoszeniowe/kontaktowe udostępniane na stronach internetowych InsERT S.A.

Użytkownik/klient korzystający z usług, produktów i narzędzi udostępnionych w ramach stron internetowych/aplikacji/platform internetowych InsERT S.A. potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie strony internetowej (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

Podanie danych osobowych przez użytkownika/klienta jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi/produktu InsERT, w tym do zawarcia umowy na produkt/usługę InsERT. W takim przypadku konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z produktu/usługi InsERT S.A.

Dane osobowe podawane przez użytkowników/klientów InsERT przetwarzane są przez InsERT S.A. dla celów:

 • zakupu i korzystania przez użytkownika/klienta z produktów i usług InsERT S.A.,
 • obsługi użytkownika/klienta w zakresie świadczonych przez InsERT S.A. usług i dostarczanych produktów,
 • prowadzenia działań marketingowych w zakresie produktów i usług oferowanych przez InsERT S.A.,
 • prowadzenia przez InsERT S.A. działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników/klientów, jak i świadczenia usług i udostępniania produktów,
 • podejmowania przez InsERT S.A. działań związanych z prowadzoną przez InsERT S.A. działalnością gospodarczą, w tym działań analitycznych, statystycznych, archiwizacyjnych, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • wykonanie obowiązków prawnych ciążących na InsERT S.A. na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

Podstawami prawnymi przetwarzania przez InsERT S.A. danych osobowych użytkowników/klientów są:

 • udzielona przez użytkownika/klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • konieczność przetwarzania danych osobowych użytkownika/klienta w związku z wykonaniem zawartej pomiędzy użytkownikiem/klientem a InsERT umowy lub w związku z podjęciem działań przed zawarciem takiej umowy,
 • konieczność przetwarzania danych osobowych użytkownika/klienta z związku z osiągnięciem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez InsERT jako administratora danych,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na InsERT.

InsERT S.A. jako administrator danych osobowych wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed: udostępnieniem danych osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Komunikacja pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika/klienta a serwerem/serwerami InsERT w przypadku przekazywania danych osobowych jest chroniona poprzez szyfrowanie komunikacji z użyciem protokołu SSL (tj. Secure Socket Layer v3). Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący stronę internetową. Analogicznie informacje wysyłane z serwera strony internetowej do użytkownika są również kodowane, a po ich dotarciu do użytkownika dekodowane.

Dane osobowe podawane przez użytkowników i klientów InsERT chronione są zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na zabezpieczonych serwerach na terytorium UE i nie są przekazywane do państw trzecich, z zastrzeżeniem przypadków, gdy dane te mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze współpracą pomiędzy InsERT a procesorami (pkt 4 poniżej). Dane mogą być przez InsERT przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec podmiotu, do którego należą dane, żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację prawną i/lub faktyczną.

W celu zapewnienia prawidłowego działania witryn i stron internetowych, InsERT S.A. korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. InsERT S.A. przekazuje dane tym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych użytkowników/klientów strony internetowej są dostawcy usług wspomagających pracę InsERT S.A. np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, poczty elektronicznej, hostingodawcy.

Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z InsERT S.A. umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.

W pozostałym zakresie dane osobowe użytkownika/klienta InsERT (z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.1 poniżej) mogą być udostępniane przez InsERT S.A. innym podmiotom wyłącznie w przypadku uzyskania od użytkownika/klienta wyraźnej zgody na udostępnienie. Dane mogą być również udostępniane podmiotom, w tym w szczególności organom państwowym, upoważnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, Policja).

Dane osobowe podane przez użytkownika/klienta są przetwarzane przez InsERT wyłącznie przez okres korzystania przez tego użytkownika/klienta z usług/produktów InsERT, a szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w regulaminach i umowach na poszczególne usługi/produkty InsERT. W przypadku zawarcia pomiędzy użytkownikiem/klientem a InsERT umowy, dane są przetwarzane przez InsERT do czasu zakończenia obowiązywania tej umowy z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń w zakresie wykonywanej umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez użytkownika/klienta zgody, dane są przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez użytkownika/klienta.

Każdy użytkownik/klient , którego dane są przetwarzane przez InsERT S.A., ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez InsERT S.A. narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub też jego prawa i wolności.

Użytkownikowi/klientowi, który podał InsERT swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez użytkownika/klienta danych opiera się na udzielonej przez użytkownika/klienta zgodzie, użytkownik/klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyłącznie użytkownik/klient jest administratorem danych innych podmiotów, które mają status danych osobowych, a które użytkownik/klient powierza InsERT S.A. na podstawie zawartej z InsERT S.A. odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych.

Użytkownik/klient powierza InsERT przetwarzanie danych osobowych innych podmiotów w imieniu użytkownika/klienta wyłącznie po zawarciu pomiędzy użytkownikiem/klientem a InsERT S.A., umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Logi systemowe

Każda wizyta użytkownika korzystającego z witryny należącej do InsERT S.A. jest automatycznie rejestrowana na serwerze/serwerach InsERT w sposób standardowy w tzw. logach systemowych poprzez zapisywanie danych obejmujących: datę odwiedzin witryny oraz czas pozostawania na witrynie, jak również adres IP komputera, z którego następuje wejście na witrynę. Dane z logów systemowych wykorzystywane są przez InsERT S.A. wyłącznie dla celów statystyk odwiedzin witryn internetowych InsERT S.A.

3. Pliki cookies InsERT

InsERT S.A. w swoich witrynach internetowych wykorzystuje pliki cookies, szczegółowo opisane poniżej. Użytkownik korzystający z witryn bez zmiany ustawień przeglądarki w swoim urządzeniu, wyraża zgodę na użycie plików cookies przez InsERT S.A. Użytkownik/klient w każdym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.

Witryny internetowe InsERT S.A. wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki, z której korzysta użytkownik podczas korzystania z witryny InsERT S.A. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową do urządzenia użytkownika i na nim zapisywane, które następnie serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia. InsERT może wykorzystywać również inne technologie podobne w swojej funkcjonalności do plików cookies. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określoną przez właściciela witryny wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika. Do stosowanych przez InsERT S.A. plików cookies należą co najmniej następujące typy plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej urządzenia);
 • trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika;
 • statystyczne i umożliwiające śledzenie ruchu w na stronach internetowych przy wykorzystaniu usług Google Analytics oraz Crazy Egg.

Pliki cookies są powszechnie stosowane przez większość rozbudowanych witryn/stron www, m.in. dla celów poprawy jakości ich działania. Pliki cookies są wykorzystywane przez InsERT S.A. w witrynach należących do InsERT S.A. wyłącznie do następujących celów:

 • umożliwienie logowania do sekcji chronionych hasłem, przeznaczonych dla wybranych grup użytkowników (np. partnerów handlowych firmy);
 • uzależnienie sposobu prezentacji wybranych elementów witryn od decyzji użytkowników;
 • wyświetlania specjalnych komunikatów informacyjnych i reklamowych;
 • prowadzenia statystyk odwiedzin, czyli pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryn;
 • optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach InsERT S.A.
 • umożliwienie działania usługi czatu z konsultantem;

3.1 Pliki cookies podmiotów współpracujących z InsERT

W witrynach internetowych InsERT mogą być zamieszczane również pliki cookies podmiotów trzecich współpracujących z InsERT, tj.:

 • Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA,
 • Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2Dublin 662881,
 • Crazy Egg, Inc. z siedzibą w 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638 USA,
 • Tawk.to, Inc. z siedzibą w 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada 89119,
 • Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107,

InsERT S.A. wykorzystuje ich usługi związane z emisją reklam, komunikatów marketingowych, materiałów multimedialnych oraz prowadzeniem i zaawansowaną analizą statystyk odwiedzin witryn InsERT, a także wsparcie techniczne w celu zabezpieczenia ruchu na stronach internetowych. Wymienione wyżej podmioty współpracujące informują o własnych regulacjach dotyczących polityki prywatności:

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

3.2 Wyłączenie plików cookies

Dostępne przeglądarki internetowe pozwalają na kontrolę działania mechanizmu cookies, włącznie z jego całkowitym wyłączeniem. Brak zmiany ustawień wyszukiwarki wykorzystywanej przez użytkownika w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik.

Każdy użytkownik witryny InsERT S.A. może w dowolnym momencie zablokować dostęp do plików cookies, tj. dokonać odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez:

 • wykasowanie plików cookies zapisanych na jego urządzeniu/urządzeniach końcowych przez witrynę InsERT S.A. lub
 • brak wyrażenia zgody w przypadku, gdy aplikacja na stronie internetowej zapyta o zgodę na używanie plików cookies lub też
 • zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Aby dokonać zmian ustawień używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, konieczne jest zapoznanie się przez użytkownika z zasadami dokonywania tych zmian odmiennymi dla każdej z dostępnych przeglądarek. Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dla komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itp.) dostępne są stronach ich producentów, tj. m.in.:

4. Powiadomienia WebPush

(dotyczy użytkowników przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox)

Obecni, a także potencjalni klienci i partnerzy InsERT, odwiedzający stronę www.insert.com.pl oraz użytkownicy platformy Agralan w domenie agralan.pl, mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie treści marketingowych dotyczących oferty programów i usług InsERT z użyciem technologii WebPush (dalej jako powiadomienia), stając się w wyniku wyrażonej zgody subskrybentami powiadomień (dalej jako subskrybenci). W odniesieniu do użytkowników platformy Agralan dostępnej w domenie agralan.pl powiadomienia wykorzystywane są również w celu informowania użytkownika o procesach przebiegających w aplikacji na platformie Agralan.

Subskrybenci powiadomień będą je otrzymywać także wtedy, gdy nie będą mieli otwartej w przeglądarce (tylko Google Chrome i Mozilla Firefox) żadnej strony InsERT. Powiadomienia wyświetlane są przy prawej krawędzi ekranu, mają tytuł i ikonkę z logo firmy InsERT, opcjonalną krótką treść, w tym informację marketingową InsERT oraz są „klikalne”, tzn. kliknięcie na nie lewym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie w nowej zakładce przeglądarki strony ze szczegółową informacją marketingową.

Aby stać się subskrybentem i otrzymywać powiadomienia klient i/lub partner musi, używając przeglądarki współpracującej z technologią WebPush (Google Chrome i Mozilla Firefox), wejść na stronę www.insert.com.pl i wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień w oknie, które pojawi się pod paskiem adresu. Ponieważ wygląd okienek, za pomocą których można wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień, różni się między przeglądarkami, dlatego na końcu niniejszego punktu zamieszczone zostały odnośniki do pomocnych materiałów dla każdej z obsługiwanych przeglądarek.

Otrzymywanie powiadomień może zostać wycofane lub zablokowane przez klienta i/lub partnera w każdej chwili w używanej przez niego przeglądarce. Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się w odnośnikach poniżej:

5. Integracja zarezerwuj.pl z Kalendarzem Google

W ramach należącej do InsERT S.A. aplikacji zarezerwuj.pl użytkownik aplikacji ma możliwość skorzystania z integracji aplikacji z Kalendarzem Google (Google Calendar), który jest darmowym kalendarzem internetowym stworzonym i dostarczanym przez Google, pozwalającym na tworzenie i udostępnianie publicznie kalendarzy.

Przetwarzanie danych, w tym ich integracja z Kalendarzem Google, jest niezbędne w celu skorzystania z automatycznego eksportowania rezerwacji z aplikacji zarezerwuj.pl do kalendarza Google w postaci Wydarzeń.

Dane użytkowników Google i użytkowników aplikacji zarezerwuj.pl, podlegające integracji z Kalendarzem Google w ramach aplikacji zarezerwuj.pl, są wykorzystywane i przetwarzane przez InsERT S.A. w następujący sposób i w następującym zakresie:

1) Dane przechowywane przez InsERT S.A.:

 • kalendarze stworzone przez aplikację zarezerwuj.pl (ID oraz tytuł)
 • wydarzenia stworzone przez aplikację zarezerwuj.pl (ID) oraz
 • tokeny (access i refresh).

2) Uprawnienia posiadane przez InsERT S.A.:

 • InsERT S.A. posiada uprawnienia o statusie „auth/calendar”, tym samym uprawniony jest do dokonywania czynności określonych i wymienionych w: https://developers.google.com/calendar/v3/reference
 • uprawnienia InsERT S.A. obejmują w szczególności uprawnienia do: odczytywania, tworzenia, edycji, usuwania i udostępniania wszystkich terminarzy oraz wydarzeń.

3) Uprawnienia wykorzystywane przez InsERT S.A.:

 • tworzenie kalendarzy;
 • edycja i usuwanie kalendarzy stworzonych przez i w aplikacji zarezerwuj.pl – InsERT S.A. nie edytuje i nie usuwa kalendarzy stworzonych poza aplikacją zarezerwuj.pl;
 • tworzenie, edycja i usuwanie wydarzeń - wyłącznie w kalendarzach stworzonych przez i w aplikacji zarezerwuj.pl;
 • cofanie uprawnień aplikacji zarezerwuj.pl do konta Google po wykonaniu akcji „Rozłącz z kontem Google” przez użytkownika).

W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności Google dostępnej pod adresem:

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami na temat zasad i sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google w tym obszarze.

6. Zmiana polityki prywatności

InsERT S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronach/witrynach internetowych InsERT S.A.

Niezależnie od zapoznania się z polityką prywatności, zaleca się zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi i/lub regulaminami poszczególnych formularzy, produktów i usług InsERT S.A., które zawierają szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w przypadku korzystania z formularza, produktu i/lub usługi InsERT S.A.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25.01.2023 r.