InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 128 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Czym są uproszczone deklaracje VAT-7/7K oraz VAT-UE/UEK?

Dotyczy programu: InsERT GT, InsERT nexo

Kategoria: Dokumenty

Od momentu wskazania w systemie nadrzędnej jednostki samorządowej, program blokuje możliwość wystawienia standardowych deklaracji VAT-7/7K oraz UE i UEK.

Aby przekazać dane rozliczeniowe VAT do jednostki nadrzędnej, należy posłużyć się tzw. deklaracją cząstkową, którą wystawia się w taki sam sposób, jak standardową deklarację.

Formularz deklaracji cząstkowej zbudowany jest tak samo jak standardowy formularza VAT-7. Różnica polega na tym, że wartości wykazane w deklaracji cząstkowej nie są zaokrąglane. Należy pamiętać o tym, że deklaracja cząstkowa podmiotu podrzędnego nie podlega żadnym operacjom związanym z elektroniczną wysyłką.

Deklarację cząstkową należy zapisać, a następnie przesłać do jednostki nadrzędnej (np. w formie PDF).


Czym różni się zamówienie od klienta od zamówienia zaliczkowego?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Są dwie metody wystawienia/ Pierwsza to wystawienie zamówienia tzw. zwykłego - można do niego wystawić fakturę zaliczkową cząstkową (jedną lub wiele), a na końcu fakturę zaliczkową końcową. Po wystawieniu pierwszej faktury zaliczkowej nie jest już możliwa edycja zamówienia, nie można edytować zaliczek, również specyfikacja towarowa nie może ulegać zmianie. Druga metoda to wystawienie zamówienia zaliczkowego - w przeciwieństwie do zamówienia zwykłego, zamówienie zaliczkowe umożliwia edycję specyfikacji towarowej na każdym etapie transakcji. Ponadto w każdym momencie można wydawać częściowo towary z magazynu dokumentami WZ.

Jak wystawić fakturę VAT-marża?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

W celu wystawienia faktury VAT marża należy:
 1. Dla towarów przeznaczonych do handlu w systemie marży, w kartotece danego towaru, w sekcji Podstawowe, pole Towar, ustawić podlega obrotowi VAT marża (ustawienie to spowoduje m.in., iż asortyment z tym oznaczeniem traktowany będzie jako przeznaczony wyłącznie do handlu w systemie marży).
 2. W przypadku fiskalizacji na drukarce fiskalnej należy w urządzeniu fiskalnym dodatkowo zaprogramować stawkę techniczne zero (w module Zarządzanie-Urządzenia, należy ją przypisać w pozycji Stawka technicznego zera).
 3. W module Handel-Sprzedaż, na górnym pasku kliknąć Dodaj-Faktura VAT marża.
 4. Wskazać Rodzaj procedury.
 5. W oknie edycji dodawanej faktury, w tabeli specyfikacji towarowej sprawdzić wartość w kolumnie Cena nabycia (domyślnie program wstawia tutaj koszt pozycji), pozostałe pola należy wypełnić tak jak dla faktury zwykłej - dokument liczony jest tylko od marży.
 6. Zapisać dokument przyciskiem Zapisz.

Jak zwiększyć liczbę miejsc po przecinku w cenie?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Podczas wystawiania dokumentu należy:

 1. Wybrać z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) opcję Operacje na liście-Parametry listy.
 2. W parametrach listy wybrać w polu Kolumna interesującą nas kolumnę - w tym przypadku cena netto.
 3. Po wybraniu kolumny w polu Format wybrać np. 9 999 999,3333 (cztery miejsca po przecinku).
 4. Zatwierdzić ustawienia opcją OK.

Zmiana taka nie jest zalecana (może wywołać błędy matematyczne na wydrukach dokumentów) - modyfikacja formatu wyświetlania cyfry nie zmienia algorytmu wyliczenia dokumentu - dokumenty niezależnie od tego ustawienia zawsze wyliczane są z dokładnością do 1 grosza (czyli do 2 miejsc po przecinku).


Jak ustawić płatność kartą w fakturze?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Aby uaktywnić płatności kartą przy sprzedaży, należy:

 1. Przejść do modułu Kartoteki-Instytucje.
 2. Na górnym pasku kliknąć Dodaj-Instytucja-Podmiot cesyjny, który będzie dla nas pośrednikiem w takim rozliczeniu rozrachunku tj. centrum autoryzacji kart płatniczych.
 3. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Formy płatności.
 4. Dodać nową formę płatności, gdzie w pozycji Typ płatności wybrać należy Karta płatnicza przy sprzedaży / bon obcy.
 5. W polu Podmiot cesyjny wybrać z listy (F2) wcześniej dodanego klienta będącego centrum autoryzacji kart płatniczych.

Po zapisaniu zmian, w dokumencie Faktura sprzedaży pojawi się do wyboru i uaktywni wiersz z formą płatności: Nazwa płatności kartą przy sprzedaży. Rozrachunek związany z taką formą płatności będzie od razu cedowany z klienta na wskazane Centrum autoryzacji kart płatniczych.


Nie można zafiskalizować dokumentu, pojawia się komunikat Błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) - co zrobić?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Jeśli przy próbie fiskalizacji pojawia się komunikat Błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak), należy:

 1. Wydrukować z urządzenia fiskalnego dowolny raport z wykazem zdefiniowanych w nim stawek VAT (PTU).
 2. Sprawdzić, czy wszystkie użyte na dokumencie stawki VAT są zaprogramowane na drukarce fiskalnej. Jeśli brakuje stawek w urządzeniu - zaprogramować brakujące (opcja niedostępna w systemie GT).
 3. Sprawdzić, czy w programie Kasiarz GT są prawidłowo mapowane stawki VAT:
 • W menu Start Windows odszukać i uruchomić Kasiarza GT: Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Kasiarz GT.
 • Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Konfiguracje-Drukarki fiskalne.
 • Zaznaczyć drukarkę fiskalną na liście.
 • W głównym menu programu wybrać opcję Konfiguracja-Popraw.
 • W oknie Konfiguracja zmienic zakładkę na VAT.
 • Na podstawie przygotowanego wcześniej raportu z urządzenia fiskalnego przyporządkować wszystkie stawki z kolumny W drukarce do stawek zdefiniowanych w Subiekcie GT (kolumna W Programie).

Jak wpisać fakturę zakupu z błędem matematycznym w tabeli VAT?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zapisać, zgodnie z postacią oryginalną, dokument faktura zakupu z wartościami w tabeli VAT innymi niż sugeruje Subiekt GT, należy:

 1. W module Zakup-Faktury zakupu zaznaczyć dokument na liście.
 2. W głównym menu programu wybrać Faktura-Popraw.
 3. Zmienić aktywną zakładkę na VAT.
 4. Nad dolną tabelą (z wyliczonymi wartościami podatku VAT), z lewej strony wyłączyć opcję Automatycznie przeliczaj podatek VAT.
 5. W odpowiednich, aktywnych już kolumnach Netto i Vat wpisać dowolne kwoty zgodne z wartościami na papierowym oryginale. Tabela VAT wówczas będzie mogła różnić się od wartości z tabeli Specyfikacja towarowa.

Reprezentuję jednostkę samorządu terytorialnego (JST) – jak wystawić fakturę w Subiekcie nexo?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Aby wystawiać dokumenty sprzedaży i odzwierciedlić zależności pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jednostką podrzędną, należy dokonać kilku ustawień w programie.

W danych firmy trzeba wybrać jednostkę samorządu terytorialnego – wcześniej dodaną w module Klienci.

W module Konfiguracja –> Wzorce wydruków dostępne są dwa nowe wzorce, które należy wykorzystywać podczas drukowania dokumentów. Mają one dodatkowe ustawienia, takie jak np. etykieta nazwy dla sprzedawcy.


Skąd się biorą groszowe różnice na fakturze zakupu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Różnice groszowe we wprowadzanych wartościach faktury zakupu najczęściej wynikają z różnicy w algorytmach wyliczenia dokumentu kontrahenta i wprowadzanej właśnie do Subiekta GT faktury zakupu. Aby sprawdzić lub zmienić rodzaj algorytmu, należy:

 1. Zaznaczyć fakturę na liście.
 2. Z głównego menu programu wybrać Faktura-Popraw.
 3. Kliknąć link nad numerem dokumentu: Dokument liczony według cen...
 4. W okienku Sposób wyliczania dokumentu zmienić ustawienie Dokument liczony według cen z netto na brutto lub odwrotnie.
 5. Zapisać zmianę przyciskiem OK i sprawdzić, czy różnica została zniwelowana.

Nie można zafiskalizować dokumentu, pojawia się komunikat Niedozwolona zmiana stawki VAT - co zrobić?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Komunikat świadczy o odrzuceniu przez drukarkę fiskalną rejestracji obrotu danego towaru z powodu niedozwolonej zmiany stawki VAT. O szczegóły dotyczące dopuszczalnych dla danego urządzenia fiskalnego modyfikacji danych należy pytać serwisanta urządzeń fiskalnych lub producenta drukarki. Aby w tej sytuacji umożliwić fiskalizację, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć odrzucony towar na liście.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję: Towar-Popraw.
 4. W zakładce Urządzenia okna Towar zmienić na nową dla urządzenia fiskalnego nazwę odrzucanego towaru (pole Nazwa towaru).
 5. Zapisać zmianę przyciskiem OK.
 6. W dotychczas odrzuconym fiskalizowanym dokumencie, wybrać do specyfikacji towarowej jeszcze raz poprawiony wcześniej towar, zapisać i zafiskalizować dokument ponownie.

Jak dodać PL przed NIP?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Nie ma potrzeby wprowadzania "PL" przed numerem NIP. Program doda ten prefiks automatycznie w przypadku wystawienia faktury, w której jest to wymagane. Aby automat uzupełniania PL w NIP-ie zadziałał, muszą być spełnione następujące warunki:
 1. W konfiguracji Mojej firmy (CTRL+spacja->MF) w sekcji Podstawowe, należy ustawić nr VATIN.
 2. W kartotece kontrahenta (moduł Kartoteki-Klienci), w sekcji Podstawowe należy ustawić Kraj i nr VATIN (inny niż ustawiony jest w konfiguracji Mojej firmy). Po podaniu tych informacji, program automatycznie zmieni domyślny typ transakcji (dla dokumentów wystawianych dla tego kontrahenta) na WDT dla sprzedaży i WNT dla zakupu.

Jak zmienić domyślnego odbiorcę na fakturze sprzedaży?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Program Subiekt GT posiada inteligentny mechanizm, który w fakturze sprzedaży, w zakładce Magazyn (w polu Odbiorca pod tabelą Specyfikacja towarowa) podpowiada dla wskazanego nabywcy na dokumencie najczęściej do tej pory wybieranego odbiorcę. Podpowiadany domyślnie Odbiorca zmieni się na innego po przekroczeniu liczby wybrań poprzedniego preferowanego odbiorcy. Niezależnie od wyboru automatycznego użytkownik może wybrać ręcznie, z listy kontrahentów, innego niż podpowiadany przez automat.

Jak skonfigurować płatność kartą?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby korzystać z formy płatności karta płatnicza, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci, dodać w tym miejscu firmę, która obsługuje płatności kartą, ze znacznikiem Centrum autoryzacji kart płatniczych.
 2. Z listy modułów wybrać Administracja-Słowniki-Płatności kartą przy sprzedaży i w tym miejscu dodać kartę, wskazując wcześniej stworzoną kartotekę Centrum autoryzacji kart płatniczych z terminem np. 1 dzień.
 3. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Parametry Subiekta, przejść do zakładki Płatności i w części Sprzedaż zaznaczyć pozycję Obsługa płatności kartami płatniczymi, wybierając domyślną kartę wcześniej utworzoną. Od tego momentu będzie możliwość wyboru płatności kartą podczas wystawiania dokumentu.

Dlaczego inne niż gotówka formy płatności są nieaktywne?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Jeśli przy wystawianiu dokumentu nie są aktywne inne formy płatności niż gotówka, należy:

 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Formy płatności.
 2. Sprawdzić, czy pożądane formy płatności są zdefiniowane, jeśli nie - dodać.
 3. W module Kartoteki-Klienci odszukać kontrahenta dla którego wystawiany jest dokument, otworzyć kartotekę opcją Popraw i w sekcji Handel sprawdzić, jak jest ustawiona opcja Domyślna forma kredytu kupieckiego.
 4. Sprawdzić, czy zalogowany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia: na liście modułów Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Użytkownicy, po zaznaczeniu pracownika otworzyć do edycji jego uprawnienia opcją Popraw-Szczegółowa lista uprawnień. Na liście uprawnień sprawdzić, czy jest aktywne uprawnienie o nazwie: Zmiana płatności odroczonych na dokumencie...
 5. Sprawdzić, czy przygotowywany dokument ma wartość Do zapłaty lub Do zwrotu różną od zera (dla wartości zero do zapłaty lub zwrotu formy płatności nie są aktywne).
 6. W module Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Typy dokumentów, sprawdzić ustawienia sekcji Płatności (dla każdego typu dokumentu osobno).
 7. W module Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Oddziały, sprawdzić ustawienia sekcji Płatności (dla każdego oddziału osobno).
 8. W module Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Parametry Subiekta, sprawdzić czy opcja Obsługa płatności jest ustawiona na Tak.

Czym się różni wydanie międzymagazynowe od przesunięcia międzymagazynowego?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Dodając wydanie międzymagazynowe tworzymy tylko dokument MMW (wydanie międzymagazynowe). W module Magazyn-Przyjęcia, w widoku Przyjęcia międzymagazynowe spodziewane, widoczny będzie dokument MMW, na podstawie którego można wystawić dokument przyjęcia magazynowego, w momencie dotarcia towaru do magazynu docelowego. Wydanie międzymagazynowe pozwala odzwierciedlić rzeczywisty ruch towaru. W przypadku dodania przesunięcia międzymagazynowego, tworzone są od razu dwa dokumenty - MMW (wydanie) i MM (przyjęcie).


Jak ustawić płatność kartą na fakturze zakupu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby uaktywnić płatności kartą przy zakupie, należy:

 1. Odszukać na liście modułów i uruchomić moduł: Administracja-Słowniki-Płatności kartą przy zakupie.
 2. W oknie Płatności kartą przy zakupie kliknąć z lewej strony opcję Dodaj.
 3. W oknie Płatność kartą przy zakupie określić: wyświetlaną, dowolną nazwę nowej formy płatności.
 4. Wybrać z listy zdefiniowanych wcześniej rachunków bankowych podmiotu rachunek, z którego będzie pobierana kwota rozliczenia takiego rozrachunku.
 5. Określić termin, po którym rozrachunek zmieni status na przeterminowany.
 6. Po zapisaniu takiej płatności w słowniku odszukać na liście modułów i uruchomić moduł: Administracja-Parametry-Parametry Subiekta.
 7. W zakładce Płatności okna Parametry Subiekta, w sekcji Zakup zaznaczyć opcję Obsługa płatności kartami płatniczymi.
 8. Wybrać z listy domyślną kartę (nazwa karty jest taka jak zdefiniowana wcześniej w Słownikach). Po zapisaniu zmian w dokumencie faktura sprzedaży pojawi się do wyboru wiersz z formą płatności: Karta-Nazwa płatności kartą przy zakupie.

Dlaczego wartość faktury stworzonej na podstawie paragonu jest inna niż wartość paragonu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Różnica wynika ze sposobu wyliczania tych dwóch typów dokumentu. Należy zwrócić uwagę na ustawienie opcji Dokument liczony w cenach netto/brutto w walucie PLN na paragonie i fakturze. Zarówno paragon, jak i faktura muszą być wystawione albo w cenach netto, albo brutto - tzn. jeśli paragon liczony jest np. w cenach netto, to faktura nie może być liczona w cenach brutto i odwrotnie.

Jak wystawić fakturę z formą płatności za pobraniem?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby wystawić fakturę z formą płatności Za pobraniem, należy:

 1. Na liście modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci i dodać kartotekę firmy kurierskiej, za pośrednictwem której wysyłany jest towar do klienta - opcja Centrum obsługi ratalnej.
 2. Z listy modułów wybrać Administracja-Słowniki-Płatności kredytowe. Należy tutaj dodać płatność o nazwie Za pobraniem, wybierając Centrum obsługi ratalnej wcześniej utworzonej w kartotekach kontrahentów, oraz podać termin. Po terminie, jaki wpiszemy, będą naliczane odsetki od rozrachunku przeterminowanego.
 3. Nastepnie z listy modułów wybrać Administracja-Wzorce wydruku, na liście powielić wzorzec wydruku faktury. Utworzy się w ten sposób wzorzec o nazwie FS standard (1).
 4. Przejść do zakładki Inne i w pozostałych polach na dokumencie zaznaczyć pole Zakup na kredyt, następnie wybrać opcję Parametry.
 5. W oknie, które się wyświetli, w polu Etykieta-Treść wpisać Za pobraniem.
 6. Po zatwierdzeniu zmian podczas drukowania faktury w oknie drukuj w polu Wzorzec wydruku będzie możliwość wyboru wcześniej utworzonego wzorca o nazwie FS standard (1).

Wystawiono fakturę pro forma. Jak wystawić właściwą fakturę sprzedaży?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

W celu wystawienia właściwej faktury sprzedaży należy:

 1. Otworzyć moduł Handel-Zamówienia.
 2. Zmienić widok na Faktury pro forma (ikona ZN).
 3. Odnaleźć i zaznaczyć fakturę pro forma, do której ma być wystawiona właściwa faktura sprzedaży.
 4. Nad tabelką kliknąć Zrealizuj.

UWAGA!!! Kliknięcie Zrealizuj powoduje wystawienie dokumentu zgodnie z ustawieniem w polu Realizuj jako znajdującym się w fakturze pro forma. Istnieje możliwość realizacji takiej faktury pro forma jako inny dokument poprzez opcję Zrealizuj jako i wybranie pożądanego typu dokumentu.


Dlaczego pozycje w fakturze zakupu są szare i nie można ich poprawić?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Szary kolor pozycji w dokumencie przyjęcia świadczy o tym, że towar z konkretnej dostawy (pozycji w dokumencie zakupu lub dokumentu przyjęcia do magazynu) został już wydany z magazynu. Aby odblokować możliwość edycji takich pozycji, należy usunąć dokumenty wydające dany towar (tę konkretnie dostawę) z magazynu, albo przynajmniej wycofać na nich skutek magazynowy.

Jak ustalić ostatnią cenę sprzedaży towaru dla danego kontrahenta?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Program może automatycznie podpowiadać ostatnią zastosowaną dla konkretnego towaru i kontrahenta cenę sprzedaży towaru. Aby program przekonfigurować w taki sposób, należy:

 1. Po dodaniu nowej faktury sprzedaży (w oknie edycji dokumentu) wybrać kontrahenta z listy (np. klawiszem F2).
 2. Przed wybraniem towarów do specyfikacji towarowej kliknąć link znajdujący się nad tabelą Specyfikacja towarowa-Domyślna cena.
 3. W oknie Sposób wyliczania dokumentu wybrać z listy Domyślna cena potrzebny poziom ceny, np. Ostatnia cena sprzedaży kontrahenta i zapisać zmianę przyciskiem OK.
 4. Wypełnić tabelę Specyfikacja towarowa - program, dla każdej pozycji, w kolumnie cena wstawi automatycznie odpowiednią wartość.

Jak zmienić poziom podpowiadanej ceny przy wystawianiu faktury sprzedaży?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Przy wystawianiu faktury sprzedaży program może automatycznie podpowiadać jeden z zarejestrowanych wcześniej poziomów cen towaru. Aby przekonfigurować program w taki sposób, należy:

 1. Po dodaniu nowej faktury sprzedaży, przed wybraniem towarów do specyfikacji towarowej kliknąć link znajdujący się nad tabelą Specyfikacja towarowa.
 2. Z prawej strony, Domyślna cena.
 3. W oknie Sposób wyliczania dokumentu wybrać z listy Domyślna cena potrzebny poziom ceny, np. Cena Detaliczna i zapisać zmianę przyciskiem OK.
 4. Wypełnić tabelę Specyfikacja towarowa - program, dla każdej pozycji, w kolumnie cena wstawi automatycznie odpowiednią wartość.

Jak zapisać fakturę zakupu, na której wartość do zapłaty nie jest równa wartości zakupionych towarów?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zapisać, zgodnie z postacią oryginalną, dokument faktura zakupu z wartością Do zapłaty inną, niż wynika to z podsumowania Specyfikacji towarowej, należy:

 1. W module Zakup-Faktury zakupu zaznaczyć dokument na liście.
 2. W głównym menu programu wybrać Faktura-Popraw.
 3. Pod tabelą Specyfikacja towarowa włączyć opcję Wartości inne niż wyliczone.
 4. W odpowiednich polach płatności dokumentu (np. Gotówka) wpisać dowolne kwoty. Suma tych kwot może być mniejsza bądź równa sumie kwot ze Specyfikacji towarowej (ale nie może być większa).

Jak zlikwidować powtarzające się pozycje na fakturze zbiorczej?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Faktura zbiorcza zawsze musi mieć odzwierciedlenie pozycji znajdujących się na dokuemntach WZ, z których jest ona generowana. Nie usuwa się żadnych pozycji. Podczas wydruku tej faktury zbiorczej należy w oknie Drukuj w polu Wzorzec wydruku wybrać wzorzec o nazwie FS z grupowaniem pozycji. Spowoduje to, że pozycje powielające się program wydrukuje jako jedną pozycję z powieloną ilością.

Dlaczego inne niż gotówka formy płatności są nieaktywne ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Jeśli przy wystawianiu dokumentu nie są aktywne inne formy płatności niż gotówka, należy:

 1. Na liście modułów: Administracja-Parametry-Parametry Subiekta sprawdzić, czy w zakładce Płatności są zaznaczone potrzebne formy płatności.
 2. Odszukać na liście modułów Kartoteki-Kontrahenci kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument, otworzyć kartotekę opcją Popraw, w zakładce Płatności sprawdzić, czy jest zaznaczona opcja Zezwalaj na kredyt kupiecki, jeśli nie - zaznaczyć.
 3. Sprawdzić, czy zalogowany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia: na liście modułów Administracja-Słowniki-Personel, po zaznaczeniu pracownika otworzyć do edycji jego uprawnienia opcją Popraw. Na liście uprawnień sprawdzić, czy jest aktywne uprawnienie o nazwie: Dokumenty - zmiana płatności.
 4. Sprawdzić, czy przygotowywany dokument ma wartość Do zapłaty lub Do zwrotu różną od zera (dla wartości zero do zapłaty lub zwrotu formy płatności nie są aktywne).

Do pobrania:

InsERT GT

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST

 

InsERT nexo

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST