InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 111 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Wystawiono fakturę pro forma. Jak wystawić właściwą fakturę sprzedaży?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

W celu wystawienia właściwej faktury sprzedaży należy:

 1. Otworzyć moduł Handel-Zamówienia.
 2. Zmienić widok na Faktury pro forma (ikona ZN).
 3. Odnaleźć i zaznaczyć fakturę pro forma, do której ma być wystawiona właściwa faktura sprzedaży.
 4. Nad tabelką kliknąć Zrealizuj.

UWAGA!!! Kliknięcie Zrealizuj powoduje wystawienie dokumentu zgodnie z ustawieniem w polu Realizuj jako znajdującym się w fakturze pro forma. Istnieje możliwość realizacji takiej faktury pro forma jako inny dokument poprzez opcję Zrealizuj jako i wybranie pożądanego typu dokumentu.


Jak wystawić fakturę z formą płatności za pobraniem?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby wystawić fakturę z formą płatności Za pobraniem, należy:

 1. Na liście modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci i dodać kartotekę firmy kurierskiej, za pośrednictwem której wysyłany jest towar do klienta - opcja Centrum obsługi ratalnej.
 2. Z listy modułów wybrać Administracja-Słowniki-Płatności kredytowe. Należy tutaj dodać płatność o nazwie Za pobraniem, wybierając Centrum obsługi ratalnej wcześniej utworzonej w kartotekach kontrahentów, oraz podać termin. Po terminie, jaki wpiszemy, będą naliczane odsetki od rozrachunku przeterminowanego.
 3. Nastepnie z listy modułów wybrać Administracja-Wzorce wydruku, na liście powielić wzorzec wydruku faktury. Utworzy się w ten sposób wzorzec o nazwie FS standard (1).
 4. Przejść do zakładki Inne i w pozostałych polach na dokumencie zaznaczyć pole Zakup na kredyt, następnie wybrać opcję Parametry.
 5. W oknie, które się wyświetli, w polu Etykieta-Treść wpisać Za pobraniem.
 6. Po zatwierdzeniu zmian podczas drukowania faktury w oknie drukuj w polu Wzorzec wydruku będzie możliwość wyboru wcześniej utworzonego wzorca o nazwie FS standard (1).


Dlaczego pozycje w fakturze zakupu są szare i nie można ich poprawić?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Szary kolor pozycji w dokumencie przyjęcia świadczy o tym, że towar z konkretnej dostawy (pozycji w dokumencie zakupu lub dokumentu przyjęcia do magazynu) został już wydany z magazynu. Aby odblokować możliwość edycji takich pozycji, należy usunąć dokumenty wydające dany towar (tę konkretnie dostawę) z magazynu, albo przynajmniej wycofać na nich skutek magazynowy.


Jak ustalić ostatnią cenę sprzedaży towaru dla danego kontrahenta?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Program może automatycznie podpowiadać ostatnią zastosowaną dla konkretnego towaru i kontrahenta cenę sprzedaży towaru. Aby program przekonfigurować w taki sposób, należy:

 1. Po dodaniu nowej faktury sprzedaży (w oknie edycji dokumentu) wybrać kontrahenta z listy (np. klawiszem F2).
 2. Przed wybraniem towarów do specyfikacji towarowej kliknąć link znajdujący się nad tabelą Specyfikacja towarowa-Domyślna cena.
 3. W oknie Sposób wyliczania dokumentu wybrać z listy Domyślna cena potrzebny poziom ceny, np. Ostatnia cena sprzedaży kontrahenta i zapisać zmianę przyciskiem OK.
 4. Wypełnić tabelę Specyfikacja towarowa - program, dla każdej pozycji, w kolumnie cena wstawi automatycznie odpowiednią wartość.


Jak zmienić poziom podpowiadanej ceny przy wystawianiu faktury sprzedaży?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Przy wystawianiu faktury sprzedaży program może automatycznie podpowiadać jeden z zarejestrowanych wcześniej poziomów cen towaru. Aby przekonfigurować program w taki sposób, należy:

 1. Po dodaniu nowej faktury sprzedaży, przed wybraniem towarów do specyfikacji towarowej kliknąć link znajdujący się nad tabelą Specyfikacja towarowa.
 2. Z prawej strony, Domyślna cena.
 3. W oknie Sposób wyliczania dokumentu wybrać z listy Domyślna cena potrzebny poziom ceny, np. Cena Detaliczna i zapisać zmianę przyciskiem OK.
 4. Wypełnić tabelę Specyfikacja towarowa - program, dla każdej pozycji, w kolumnie cena wstawi automatycznie odpowiednią wartość.


Jak zlikwidować powtarzające się pozycje na fakturze zbiorczej?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Faktura zbiorcza zawsze musi mieć odzwierciedlenie pozycji znajdujących się na dokuemntach WZ, z których jest ona generowana. Nie usuwa się żadnych pozycji. Podczas wydruku tej faktury zbiorczej należy w oknie Drukuj w polu Wzorzec wydruku wybrać wzorzec o nazwie FS z grupowaniem pozycji. Spowoduje to, że pozycje powielające się program wydrukuje jako jedną pozycję z powieloną ilością.


Jak zapisać fakturę zakupu, na której wartość do zapłaty nie jest równa wartości zakupionych towarów?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zapisać, zgodnie z postacią oryginalną, dokument faktura zakupu z wartością Do zapłaty inną, niż wynika to z podsumowania Specyfikacji towarowej, należy:

 1. W module Zakup-Faktury zakupu zaznaczyć dokument na liście.
 2. W głównym menu programu wybrać Faktura-Popraw.
 3. Pod tabelą Specyfikacja towarowa włączyć opcję Wartości inne niż wyliczone.
 4. W odpowiednich polach płatności dokumentu (np. Gotówka) wpisać dowolne kwoty. Suma tych kwot może być mniejsza bądź równa sumie kwot ze Specyfikacji towarowej (ale nie może być większa).


Jak zwrócić towar jeśli do paragonu została wystawiona faktura detaliczna ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby przyjąć do magazynu zwrócony towar, jesli był on sprzedany za pomocą paragonu do którego wystawiona jest faktura detaliczna, należy:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł: Administracja - Parametry - Korekta faktury VAT sprzedaży
 2. Na dole okna Korekta faktury VAT sprzedaży zaznaczyć opcję: Korektę do faktury detalicznej wystawiaj jak do nieistniejącego i zapisać zmianę.
 3. Odszukać i zaznaczyć fakturę detaliczną na liście faktur (na liście modułów Sprzedaż - Faktury sprzedaży).
 4. Kliknąć opcję Koryguj (nad tabelą z fakturami sprzedaży), wypełnić i zapisać furmularz korekty faktury z wybraną na dole opcją Wywołaj skutek magazynowy.
Wystawiona w taki sposób korekta faktury detalicznej przyjmie automatycznie zwracany towar do magazynu (z datą wystawienia korekty).


Dlaczego inne niż gotówka formy płatności są nieaktywne ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Jeśli przy wystawianiu dokumentu nie są aktywne inne formy płatności niż gotówka, należy:

 1. Na liście modułów: Administracja-Parametry-Parametry Subiekta sprawdzić, czy w zakładce Płatności są zaznaczone potrzebne formy płatności.
 2. Odszukać na liście modułów Kartoteki-Kontrahenci kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument, otworzyć kartotekę opcją Popraw, w zakładce Płatności sprawdzić, czy jest zaznaczona opcja Zezwalaj na kredyt kupiecki, jeśli nie - zaznaczyć.
 3. Sprawdzić, czy zalogowany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia: na liście modułów Administracja-Słowniki-Personel, po zaznaczeniu pracownika otworzyć do edycji jego uprawnienia opcją Popraw. Na liście uprawnień sprawdzić, czy jest aktywne uprawnienie o nazwie: Dokumenty - zmiana płatności.
 4. Sprawdzić, czy przygotowywany dokument ma wartość Do zapłaty lub Do zwrotu różną od zera (dla wartości zero do zapłaty lub zwrotu formy płatności nie są aktywne).


Jak zmienić numerację dokumentów na miesięczną ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Zmiana metody numeracji możliwa jest jedynie wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego typu. Jeśli warunek ten jest spełniony, należy:

 1. Odszukać na liście modułów i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Numeracja dokumentów.
 2. W oknie Numeracja dokumentów zaznaczyć na liście typ dokumentu do zmiany.
 3. Kliknąć opcję Rodzaj numeracji (z lewej strony listy).
 4. W oknie Rodzaj numeracji wybrać odpowiedni rodzaj numeracji.
 5. Zaleca się przed modyfikacją zapoznanie się z opisem zasad zmian numeracji dokumentów znajdującym się w pomocy programu - należy kliknąć przycisk Pomoc w oknie Rodzaj numeracji.
 6. Zapisać zmianę przyciskiem OK.


Czy w Subiekcie GT można przygotować oferty ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

W Subiekcie GT nie ma funkcji Oferty. Do przygotowania informacji o oferowanych towarach i ich cenach służy natomiast funkcja Cenniki. Za pomocą tej funkcji można przygotować, wydrukować i wysłać e-mailem predefiniowane listy towarów (wraz z dowolnymi poziomami cen sprzedaży). Funkcję Cenniki można znaleźć na liście modułów: Zarządzanie - Cenniki


Dlaczego korekta nie koryguje rozrachunku dokumentu korygowanego?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

W systemie InsERT GT każdy nowy dokument tworzy nowy rozrachunek, stąd korekta nie modyfikuje dotychczasowego rozrachunku - tworzy nowy rozrachunek z datą powstania korekty. Istnieje natomiast możliwość wzajemnego rozliczenia takich rozrachunków (jeśli są przeciwstawne) - służy do tego dokument Kompensata - na liscie modułów Rozrachunki-Kompensaty.


Jak zmienić numerację dokumentów na miesięczną?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Zmiana metody numeracji np. z rocznej na miesięczną, definiowana jest przez zmianę rejestru numeracyjnego. W celu zmiany należy:

 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Typy dokumentów.
 2. Zaznaczyć interesujący nas typ dokumentu, np. Faktura VAT sprzedaży i kliknąć Popraw.
 3. W pozycji Rejestr numeracyjny wybrać rejestr z ustawioną numeracją miesięczną. UWAGA!!! Procedurę tworzenia rejestru numeracyjnego opisano w temacie "Jak stworzyć rejestr numeracyjny z numeracją miesięczną?".
 4. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz.


Przy próbie wystawienia faktury wewnętrznej pojawia się komunikat Wystawienie dokumentu jest niemożliwe, ponieważ w parametrach Subiekta wyłączono naliczanie VAT na podstawie faktur wewnętrznych. Co należy w takiej sytuacji zrobić?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby umożliwić wystawianie faktur wewnętrznych, należy w parametrach Subiekta włączyć obsługę tych faktur. W tym celu należy:
 1. W menu programu Widok-Administracja-Parametry wybrać Parametry Subiekta.
 2. W oknie Parametry Subiekta przejść do zakładki Inne.
 3. W zakładce Inne w pozycji Obsługa faktur wewnętrznych zaznaczyć opcję Naliczaj VAT na podstawie faktur wewnętrznych.

Ode tego momentu komunikat ten nie będzie się pojawiał podczas próby wystawienia faktur wewnętrznych.


Jak zmienić stawkę VAT na fakturze wewnętrznej, jeśli pola są wyszarzone?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Przy tworzeniu faktur wewnętrznych nie można zmienić stawki VAT - stawki te pobierane są z kartoteki konkretnego towaru. Przed wystawieniem faktury wewnętrznej należy stawki te sprawdzić i ustawić w kartotece konkretnych towarów (dla każdej indywidualnie):
 1. Na liście modułów należy odszukać i uruchomić moduł Kartoteki - Towary i usługi.
 2. Zmienić aktywną zakładkę na Parametry.
 3. W sekcji Zakup wyłączyć opcję Stawka VAT zakupu jak przy sprzedaży.
 4. W polu Stawka VAT zakupu wybrać z listy odpowiednią dla danego towaru stawkę VAT i zapisać zmiany przyciskiem OK.
Wyjątkiem jest faktura wewnętrzna do nieistniejącego - w tym przypadku wszelkie pola w specyfikacji towarowej (w tym stawka VAT) są edytowalne.


Jak wystawić zbiorczą fakturę z wielu zamówień od klientów?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

W celu wystawienia faktury zbiorczej na podstawie wielu zamówień od klienta, należy:

 1. Przejść do modułu Handel-Zamówienia.
 2. Zaznaczyć dokumenty, do których ma być wystawiona faktura zbiorcza.
 3. Na górnym pasku kliknąć Zrealizuj jako-Faktura sprzedaży.
 4. W oknie Wystaw na podstawie, wskazać kto ma się pojawić jako Nabywca na fakturze zbiorczej, jaka będzie forma płatności, typ transakcji.
 5. Zatwierdzić przyciskiem OK.
 6. Po sprawdzeniu poprawności utworzonej faktury zbiorczej, zatwierdzić dokument przyciskiem Zapisz.

UWAGA!!! Funkcjonalność dostępna w Subiekcie nexo PRO.


Jak zmienić datę zakończenia dostawy na fakturze sprzedaży?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Domyślnie data zakończenia dostawy jest synchronizowana razem z datą wystawienia. Istnieje jednak możliwość zmiany tej daty poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki na dacie zakończenia dostawy i odznaczenie opcji Synchronizuj z datą wystawienia dokumentu. Operacja ta odblokuje możliwość edycji tej daty.


Jak zrealizować częściowo zamówienie od klienta?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zrealizować częściowo zamówienie od klienta, należy:

 1. W realizowanym z zamówienia dokumencie (np. w fakturze sprzdaży) usunąć niezrealizowane pozycje.
 2. Zapisać utworzony na podstawie zamówienia dokument.
 3. Po zapisie zmodyfikowanego dokumentu pojawi się pytanie Czy utworzyć zamówienie różnicowe? - odpowiedzieć Tak.
 4. Zapisać utworzone automatycznie nowe zamówienie na różnicę pomiędzy poprzednim zamówieniem a zrealizowanym dokumentem.


Jak ustawić płatność kartą na fakturze zakupu?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Aby uaktywnić płatności kartą na fakturze zakupu, należy:

 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Formy płatności.
 2. Dodać nową formę płatności, gdzie w pozycji Typ płatności wybrać należy Karta firmowa przy zakupie.
 3. Wybrać z listy zdefiniowanych wcześniej rachunków bankowych podmiotu rachunek, z którego będzie pobierana kwota rozliczenia takiego rozrachunku.
 4. Określić termin, po którym rozrachunek zmieni status na przeterminowany.

Po zapisaniu zmian w dokumencie Faktura zakupu pojawi się do wyboru i uaktywni wiersz z formą płatności: Nazwa płatności kartą przy zakupie.


Dlaczego pozycje w fakturze wewnętrznej wyświetlają się w kolorze czerwonym?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Pozycje takie informują użytkownika, że program nie jest w stanie pobrać odpowiedniego kursu waluty ze słownika kursów - w tej sytuacji program pobierze kurs z dokumentu źródłowego. Nie blokuje to zapisu dokumentu.


Dlaczego nie można wyliczyć faktury wewnętrznej podatku naliczonego?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

W pierwszej kolejności musi zostać wystawiona FWn (podatek należny, który mamy obowiązek naliczyć), a dopiero na jej podstawie faktura FWo (odliczenie podatku naliczonego, o ile podatnikowi przysługiwało do tego prawo).


Jak wystawić fakturę uproszczoną ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Faktury uproszczone można wystawiać przy sprzedaży krajowej (z wyłączeniem wysyłkowej), gdy wartość dokumentu nie przekracza 450 zł lub 100 euro.
Aby przygotować fakturę uproszczoną należy:
1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Sprzedaż-Faktury sprzedaży.
2. Kliknąć opcje Dodaj (nad tabelą) i wybrać opcję Dodaj fakturę sprzedaży uproszczoną.
3. Po zapisie dokumentu, w oknie Drukuj wybrać wzorzec wydruku FSu standard.


Jak zwrócić część towaru z paragonu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zwrócić część towaru z paragonu, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Sprzedaż-Zwroty detaliczne.
 2. Z menu programu wybrać Zwrot-Dodaj zwrot.
 3. Z listy, która się wyświetli, wybrać paragon, do którego chcemy wypisać zwrot.
 4. Po wybraniu paragonu otworzy się zwrot detaliczny do edycji, w którym należy zostawić tylko te pozycje i ilości, które zostały zwrócone. Zwrot zawsze uwzględnia pozycje, które do nas wracają, czyli to, co zostaje u klienta należy ze zwrotu usunąć, a następnie zapisać dokument.


Jak dodać fakturę pro forma?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Faktura pro forma w Subiekcie GT jest realizowana specjalnym wydrukiem dokumentu Zamówienie od klienta. Aby przygotować Zamówienie od klienta i wydrukować je jako Faktura pro forma, należy:

 1. Na liście modułów wybrać: Sprzedaż-Zamówienia od klientów.
 2. Nad tabelą kliknąć opcję Dodaj-Dodaj zamówienie.
 3. Po wypełnieniu formularza kliknąć przycisk Zapisz.
 4. Pojawi się okienko Drukuj, gdzie należy z listy wzorców wydruku wybrać Faktura Pro Forma (zamiast domyślnego ZK Standard).


Jak zmienić datę magazynową na automatycznym WZ do faktury sprzedaży?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Datę magazynową na dokumencie faktura sprzedaży zmienić można w zakładce Magazyn. Należy włączyć domyślnie wyłączoną opcję data magazynowa, domyślnie data magazynowa jest taka sama jak data wystawienia, następnie wpisać dowolną datę magazynową (pod specyfikacją towarową z prawej strony).


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!