InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

InsERT nexo - Jak zmodyfikować postać wydruku?

Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Wzorce wydruku

​Wzorce wydruków są modyfikowalne tylko po ​ich ​p​owiel​​eniu (ze względów bezpieczeństwa w​iększość opcji zmiany standardowych wzorców wydruków jest zablokowana). W celu edycji należy:

1. Przejść do modułu Konfiguracja - Wzorce wydruku. W kolejnym kroku należy odszukać wzorzec, który ma zostać zmodyfikowany, a następnie zaznaczyć go i wybierać z górnego menu Dodaj - Powiel.

 

2. Po użyciu opcji​​ Powiel możliwe jest wprowadzenie wła​snych modyfikacji, co do wzorca wydruku. Dodatkowo w e​-Pomocy technicznej zo​​​stały opisane poniższ​e operacje:

Edycja standardowa   

Edycja zaawansowana   

Na zakładce istnieje m​ożliw​ość ustawienie wzorca wydruku jako Domyślny, spowoduje to, ż​e pr​ogra​m dla wybranego typu dokumentu w​ybierze ten​ wzorzec, jako pierwszy przy wydruku. W tym miejscu istnieje również możliwość ustawiania Nagłówka, Stopki oraz Loga raportu i strony, a także ustawienie domyślnej Drukarki, ustawienie Liczby kopii oraz dostosowanie szerokości marginesów lub też ustawienie wydruku tekstowego.


W sekcji Firmy istnieje możliwość określenia, jakie informacje o Dostawcy, Nabywcy, Odbiorcy, Płatniku, czy też Zamawiającym moją być widoczne na wydruku.


Zaznaczenie parametru Pokaż stronę adresową spowoduje dodanie do wydruku kolejnej strony, na której widoczny będzie wskazany Rodzaj adresu. Dodatkowo istnieje możliwość dołączenia Państwa i Telefonu oraz ustawienia, w którym miejscu mają znajdować się dane. Natomiast w sekcji Tytuł można ustawić, w jaki sposób ma być wyświetlony tytuł dokumentu (Oryginał, kopia, miejsce na pieczątkę), a także Napisać domyślny tytuł dokumentu.


W sekcji Pozostałe można włączyć/wyłączyć linie pionowe i poziome. W tabeli istnieje możliwość dodania, usunięcia oraz zmiany kolejności i ustawienia szerokości kolumn.


Zaznaczenie wybranego pola znajdującego się w sekcji Pozostałe spowoduje pokazanie się go na wydruku. Wzorce powiązane są to wzorce, które drukują się wraz z wybranym typem dokumentu. Oznacza to, że jeśli np. na wzorcu wydruku FP standard(nowy) we wzorcach powiązanych znajduje się wzorzec dla dokumentu Kasa przyjmie oraz posiada on zaznaczony parametr w kolumnie D (Domyślnie drukuj) wraz z wydrukiem Faktury pro-formy zostanie wydrukowany dokument KP.


Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z Subiektem nexo.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię