Opis zmian (1.68)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.68 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.68 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.68 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.68 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.68, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.68

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.68 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • W informatorze o towarze, na zakładce Stany dodano kolumnę Termin ważności.
 • Na korektach faktur sprzedaży i faktur zakupu dodano obsługę daty ujęcia korekty. W tym celu na zakładce VAT zostało dodane pole wyboru oznaczające, czy dokument jest ujęty według daty faktury pierwotnej, daty wystawienia korekty czy wg innej daty, a w parametrach dokumentów korekt sprzedaży i zakupu dodano możliwość ustawienia wartości domyślnej dla tego pola.
 • W komunikacji plikowej do biur rachunkowych, w wersji 1.10 dodano obsługę dat ujęcia korekty dla dokumentów typu KFS i KFZ. Uwaga! Obsługa dat ujęcia korekty po stronie importu do księgowości jest możliwa tylko w systemie InsERT nexo. Import do księgowości w systemie InsERT GT zostanie obsłużony w przyszłych wersjach.
 • Dodano możliwość wykonania raportu fiskalnego w wybranym urządzeniu fiskalnym z poziomu modułu Raporty fiskalne.
 • Plik instalacyjny systemu InsERT GT umieszczany "w chmurze e-abonament" został zmniejszony poprzez usunięcie skryptów konwersji od wersji 1.2803_1.2804 do 1.6002_1.6100.enc włącznie.
 • Poprawiono błąd mogący powodować dublowanie numerów dokumentów typu rozchód wewnętrzny powstających w czasie wykonywania kompletacji towarów.
 • W wydruku ZWZ - Standard poprawiono błąd powodujący brak wydruku drugiej i kolejnej linii tekstu w polu Uwagi.
 • Zmieniono domyślne działanie klawisza Insert w module zamówień do klientów. Skrót klawiaturowy inicjuje dodanie dokumentu zamówienia od klienta zaliczkowego.
 • Na dokumentach typu przyjęcie zewnętrzne automatyczne dodano kolumnę Termin ważności.
 • Dodano Moje produkty - nowy moduł, w którym znajdują się informacje o licencjach oraz polecane produkty; można w nim również sprawdzić ważność abonamentu, aktywować wybrane usługi i aplikacje.
 • Dodano możliwość sortowania pozycji dokumentów handlowych i magazynowych po kolumnie Masa.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z brakiem możliwości przypisania wartości DBNull.Value do atrybutu GrupaId obiektu InsERT.Towar.
 • W plikach JPK_V7M i JPK_V7K generowanych na potrzeby komunikacji z biurem rachunkowym dodano uwzględnianie daty ujęcia korekty dla dokumentów typu KFS i KFZ.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.SuDokument dodano atrybuty związane z ustawianiem daty ujęcia korekty: UjecieKorektyTyp i UjecieKorektyData.
 • Poprawiono automatyczne rozliczanie rozrachunków w serwisie Homebanking. Jeśli wczytany wyciąg MT940 zawierał identyfikatory masowych płatności, rozliczanie kończyło się niepowodzeniem.
 • W informatorze o towarze, na zakładce Składniki dodano możliwość sortowania po kolumnach: Nazwa, Ilość, J.m., Cena zakupu, Wartość.
 • W opcji Rozlicz rozrachunek, na zakładce Podstawowe dodano opcję do kopiowania danych do schowka. Umożliwiono kopiowanie m.in. numeru dokumentu, nazwy i adresu kontrahenta czy kwoty pozostałej ze spłaty.
 • Poprawiono automatyczne rozliczanie rozrachunków w serwisie Homebanking. W niektórych przypadkach opcja rozliczała tylko pierwszą znalezioną transakcję.
 • Dodano możliwość skalowania okna Dane podmiotu.
 • Poprawiono błąd polegający na możliwości wyliczenia deklaracji CUK w komponencie e-Kontrole podatkowe.
 • Poprawiono błąd powodujący przypisanie deklaracji ZAW-NR do poprzedniego roku obrotowego w przypadku wystawienia jej z poziomu modułu Operacje bankowe. Błąd powodował nieprawidłowe filtrowanie deklaracji w komponencie Deklaracje.
 • Przeniesiono oznaczenia GTU na pozycje dokumentu. Zmiana wynika z konieczności dostosowania systemu do struktury pliku komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur, która wymaga odnotowania oznaczenia GTU na każdej pozycji dokumentu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów InsERT.SuPozycja i InsERT.SuPozycjaKorekty dodać atrybut OznaczenieJpkVat. Atrybut umożliwia wprowadzanie oznaczeń GTU bezpośrednio na pozycjach dokumentów handlowych.
 • W zestawieniu Dokumenty do ewidencji OSS dodano kolumnę Wartość VAT w walucie.
 • W związku z przeniesieniem oznaczeń GTU na pozycje dokumentu, w oknie oznaczeń JPK VAT dokumentu dodano znacznik "Ustaw na podstawie oznaczeń pozycji dokumentu". Dla dokumentów powstałych we wcześniejszych wersjach systemu znacznik ten jest domyślnie odznaczony.
 • W zestawieniu Dokumenty do ewidencji OSS dodano możliwość filtrowania według waluty dokumentu.
 • W związku z przeniesieniem oznaczeń GTU na pozycje dokumentu zrezygnowano z obsługi domyślnych oznaczeń GTU przypisanych do kontrahenta, w przypadku gdy kontrahent posiada przypisane dwa lub więcej oznaczeń GTU w swojej kartotece.
 • W związku z przeniesieniem oznaczeń grup towarowych GTU na pozycje dokumentu zmodyfikowano mechanizm sprawdzający prawidłowość zapisu domyślnych oznaczeń JPK VAT na dokumentach handlowych.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w związku z przeniesieniem oznaczeń GTU na pozycję dokumentu, w obiekcie InsERT.SuDokument zastąpiono metodę UstawOznaczenieJpkVat metodą UstawOznaczenieJpkVat2. Nowa metoda umożliwia zmianę znaczników GTU w nagłówku dokumentu, tylko po jawnym ustawieniu atrybutu OznaczeniaGTUNaPodstPozycji na wartość false. Od bieżącej wersji systemu rekomendujemy ustawianie oznaczeń GTU bezpośrednio na pozycji dokumentu za pomocą atrybuty OznaczenieJpkVat obiektów InsERT.SuPozycja i InsERT.SuPozycjaKorekty.
 • Rozwiązano problem dotyczący współpracy programów Subiekt GT i Biuro GT. Po podłączeniu bazy Subiekta do Biura GT próba dodania kontrahenta kończyła się komunikatem błędu.
 • Poprawiono problem dodawania zdublowanych rodzajów homebankingu podczas konwersji. Problem mógł wystąpić w przypadku dodawania własnych rodzajów homebankingu.
 • W komunikacji z biurem rachunkowym poprawiono wydajność zapytania odpowiedzialnego za wysyłkę do pliku epp zawartości sekcji "STAWKIVATZAGRANICZNE", która prezentuje użyte na dokumentach z transakcją WSTO-OSS zagraniczne stawki podatku VAT.
 • Rozwiązano problem z instalatorem systemu. Problem polegał na tym, że w niektórych przypadkach pojawiał się komunikat błędu: „Nie znaleziono pliku źródłowego: …\Data11.cab. Zweryfikuj, czy plik istnieje i czy masz do niego dostęp.”
 • Poprawiono działanie filtra Typ dokumentu w zestawieniu Dokumenty do ewidencji OSS.
 • W serwisach rozrachunków zmieniono wartości domyślne filtrów. Teraz filtr status rozliczania domyślnie jest ustawiony na wartość "nierozliczone".
 • Plik instalacyjny systemu InsERT GT umieszczany "w chmurze e-abonament" został zmniejszony poprzez usunięcie skryptów konwersji od wersji 1.2803_1.2804 do 1.6002_1.6100.enc włącznie.