InsERT S.A.

Subiekt GT
ulepszenia

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.53 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.53 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.53 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.53 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.53, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.53

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.53 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano nowy rodzaj operacji bankowej: podzielona płatność.
 • Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT.
 • Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla ING Business Online.
 • Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla mBank CompanyNet.
 • Dodano opcję rozliczania rozrachunków za pomocą operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność.
 • Dodano automatyczne uzupełnienie VAT-u na rozrachunku tworzonym z dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość uzupełnienia ręcznie dodanego rozrachunku o kwotę VAT.
 • Dodano możliwość wydruku zgód na przetwarzanie danych osobowych mających status "Oczekuje".
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: BRE Bank - iBRE, BRESOK (Elixir-0).
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: Elixir - IBAN.
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: ING BankOnLine (Elixir-0), ING Bank Śląski - ING BusinessOnLine (Elixir-0), ING Bank Śląski - Multicash (Elixir - 0).
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: Pekao - PekaoREADY.
 • Dodano obsługę przelewów krajowych walutowych do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: BRE Bank - iBRE, BRESOK (Elixir-0).
 • Dodano ostrzeżenie przy rozliczaniu rozrachunków operacją rodzaju podzielona płatność, gdy nie zgadza się numer faktury, kwota VAT na operacji jest wyższa niż na dokumencie lub operacja bankowa próbuje rozliczyć więcej niż jeden dokument.
 • Poprawiono błąd w polach własnych rozszerzonych sypu słownik, polegający na braku automatycznego uzupełnienia definicji zapytania sql dla słownika "Stawki opłat specjalnych".
 • Poprawiono działanie filtrów w oknie wyboru kontrahentów w module promocji. Problemy z filtrami były wynikiem wprowadzonych we wcześniejszej wersji zmian związanych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 • Poprawiono działanie niektórych operacji zbiorczych na danych kontrahentów. Problem występował, gdy istniejącą wartość próbowano zmienić na pozycję "brak".
 • Poprawiono obsługę pól własnych dla operacji bankowych z poziomy Homebankingu. Poprzednio przypisanie wartości polom własnym z tego poziomu nie powodowało ich zmiany.
 • Poprawiono problem występujący podczas usuwania faktur sprzedaży z formą płatności kredyt kupiecki i rozliczonych później kartą. Usunięcie faktury nie powodowało cofnięcia rozliczenia powstałej cesji.
 • W eksporcie operacji bankowej do formatu Eliksir dodano nowe pola: NrFaktury, KwotaVAT oraz NIPKh. Nowe pola wykorzystywane są w mechanizmie podzielonej płatności. Dodatkowo dla operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność pole Typ przyjmuje wartość S.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.TwImport dodano metodę PobierzKursWaluty(). Metoda na podstawie ustawień atrybutów Waluta, RodzajKursu, TabelaBanku i DataKursu pobiera z bazy odpowiedni kurs waluty i ustawia wartość atrybutu Kurs.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano do obiektu InsERT.Kontrahent atrybut BrakPodzielonejPlatnosci. Atrybut jest odpowiednikiem znacznika "Brak podzielonej płatności dla rozrachunków automatycznych" z zakładki Płatności kontrahenta.
 • W interfejsie programistycznym Sfera rozszerzono działanie metody NaPodstawie() obiektu SuDokument o możliwość dodawania dokumentów typu ZD różnicowe na podstawie innego ZD zrealizowanego częściowo.
 • W kartotece kontrahenta dodano znacznik "brak podzielonej płatności dla rozrachunków automatycznych". Znacznik służy do obsługi przypadków, gdy istnieje całkowita pewność, że kontrahent nie będzie dokonywał spłat należności nowym typem przelewu.
 • W operacji "Rozlicz wybrane rozrachunki" umożliwiono rozliczanie rozrachunków o walucie innej niż PLN.
 • W serwisie Operacje bankowe dodano nowe kolumny: rodzaj, numer faktury, kwota VAT, kwota z rachunku VAT. Nowe kolumny są używane w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Wykonano zmiany w launcherze instalacyjnym programu mające na celu unowocześnienie interfejsu i lepszą obsługę skalowania na monitorach wysokiej rozdzielczości.
 • Zablokowano eksport operacji bankowej o rodzaju automatyczna operacja VAT do formatu Elixir.
 • Zmieniono podpis e-deklaracji na format XAdES z funkcją skrótu SHA-256.
 • Zmodyfikowano sposób komunikacji z terminalami płatniczymi podczas zapisu dokumentu. W celu poprawy szybkości pracy na innych stanowiskach, zrezygnowano z blokowania stanów magazynowych oraz numeru dokumentu w czasie komunikacji z terminalem. W wypadku braku wystarczającej ilości towaru po dokonaniu płatności, dokument jest zapisywany z niewykonanym skutkiem magazynowym.