Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (1.77)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.77 HF3 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.77 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.77 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.77 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.77, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.77

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.77 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Do dokumentów typu Faktura detaliczna oraz ich wydruków dodano pola prezentujące numer kasy rejestrującej oraz numer dokumentu z urządzenia fiskalnego, na którym zarejestrowany został paragon, do którego wystawiana jest dana faktura detaliczna. Po umieszczeniu tych danych, zgodnie z przepisami wprowadzanymi przez tzw. pakiet SLIM VAT, nie jest już konieczne dołączanie do faktury paragonu w formie papierowej.
 • Na wydrukach faktur zaliczkowych i końcowych dodano wykaz użytych na dokumencie przedpłat, ich kwot oraz dat otrzymania zapłaty. W ten sposób zaimplementowano w programie zmiany przepisów wdrożone w art. 106b ust. 1a ustawy o VAT, które wprowadzają fakultatywne rozwiązanie pozwalające na odstąpienie od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej w sytuacji otrzymania przez podatnika zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym dokonano ostatecznej dostawy towarów.
 • Wykonano zmiany optymalizacyjne mające na celu przyśpieszenie pracy programu podczas wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych.
 • W komponentach Faktury zakupu i Korekty faktur zakupu usunięto operację Przypisz numer KSeF. Możliwość przypisania numeru KSeF do dokumentu została zachowana poprzez dodanie nowej kontrolki do okna faktury i korekty zakupu. UWAGA! Zmieniana funkcjonalność jest dostępna w ramach Laboratorium i mechanizmów związanych z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W mechanizmach związanych z generowaniem deklaracji Instrastat dodano automatyczne usuwanie spacji i myślników z numerów NIP wysyłanych do deklaracji. Zmiana dostosowuje program do wytycznych dotyczących zasad wypełniania deklaracji Intrastat, publikowanych na platformie PUESC.
 • Podgląd e-Faktury rozszerzono o prezentację danych zawartych w sekcji WarunkiTransakcji. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W podglądzie e-Faktury dodano mechanizm prezentujący dane tekstowe w dodatkowych okienkach, tzw. "tooltipach" w przypadku, gdy długość zawartego tekstu nie mieści się w standardowym rozmiarze kontrolki. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W podglądzie e-Faktury uzupełniono wyświetlane dane kontrahentów o kod kraju. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Do podglądu e-Faktury, na zakładce Magazyn dodano możliwość podglądu i poprawy dokumentów przyjęć magazynowych skojarzonych z numerami wydań zapisanych w e-Fakturze.
 • W mechanizmie związanym z dodawaniem i aktualizowaniem danych kontrahenta na podstawie informacji zapisanych w e-Fakturze dodano ustawianie żółtej ramki ostrzegawczej w oknie faktury zakupu, w przypadku wystąpienia różnic w adresie korespondencyjnym. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W mechanizmie związanym z dodawaniem nowego kontrahenta na podstawie informacji zapisanych w e-Fakturze poprawiono błąd związany z ustawianiem województwa i państwa na podstawie parametrów domyślnych kontrahentów w przypadku, gdy dane te nie zostały uzupełnione w e-Fakturze. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Dodano obsługę pobierania e-Faktur z KSeF zapisanych w nierozpoznanej przez program wersji schemy. Dzięki temu, po wgraniu nowej wersji systemu, która będzie posiadała zaimplementowany, zmieniony przez Ministerstwo Finansów wzorzec struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej, nie będzie konieczności powtórnego odbioru już pobranych dokumentów. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W module e-Faktury zablokowano możliwość kopiowania pozycji z dokumentu faktury zakupu, na której nie zostały ustawione wszystkie pozycje towarowe. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W mechanizmie związanym z dodawaniem i aktualizacją danych kontrahenta na podstawie informacji zapisanych w e-Fakturze dodano wyświetlanie komunikatu informującego użytkownika programu o automatycznych zaktualizowaniu danych w tle. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Zablokowano możliwość wysyłki do KSeF dokumentów unieważnionych. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Mechanizmy obsługujące automatyczne wczytywanie dokumentów zakupu na podstawie odebranych e-Faktur rozszerzono o obsługę dokumentów typu korekta. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • Poprawiono błąd polegający na zbędnej kontroli uprawnienia "Dokumenty - zmiana poziomu i rodzaju cen" w czasie automatycznego ustawiania parametrów indywidualnych kontrahenta na dokumencie handlowym.
 • Poprawiono komunikaty zwracane przez program w czasie komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Poprawiono błąd umożliwiający korygowanie faktur sprzedaży, dla których wysyłka i odbiór numeru KSeF nie został zakończony. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W module e-Faktury operacja do wiązania e-Faktury z istniejącymi dokumentami została rozbudowana o mechanizmy automatycznie wyszukujące właściwą fakturę zakupu według numeru KSeF, numeru oryginału i numeru NIP wystawcy dokumentu. UWAGA! Zmiana dotyczy funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur dostępnej w ramach Laboratorium.
 • W indywidualnym mapowaniu jednostek miar towarów usunięto możliwość wprowadzenia dodatkowego przelicznika. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W mechanizmach związanych z dodawaniem faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe oznaczanie rodzaju płatności. Błąd występował w przypadku wczytywania faktur objętych mechanizmem podzielonej płatności i jednocześnie opłaconych przelewem. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Zaimplementowano sprawdzanie blokady okresu w czasie wysyłki dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W module Zamówienia do dostawców dodano obsługę kontroli edycji dokumentów wydrukowanych. W tym celu dodano m.in.: mechanizm odpowiedzialny za ustawianie statusu wydruku dokumentu zamówienie do dostawcy, kolumnę prezentującą status w komponencie oraz uprawnienie do edycji wydrukowanych zamówień.
 • Dla dokumentów zamówienia od klientów wydzielono osobne uprawnienie do edycji dokumentów z zaznaczonym znacznikiem "Status wydruku".
 • Do dokumentów faktura oraz korekta faktury sprzedaży dodano pole Forma dokumentu. Umożliwia ono oznaczenie, czy dany dokument jest fakturą tradycyjną czy fakturą wysyłaną do KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur). Wartość pola jest prezentowana w dodatkowej kolumnie dodanej do komponentów Faktury sprzedaży i Korekty sprzedaży. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W module e-Faktury (KSeF) dodano obsługę wczytywania korekt faktur sprzedaży na podstawie e-Faktur zapisanych metodą różnicową. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Poprawiono błąd powodujący brak wydruku treści uwag na dokumentach typu korekta sprzedaży. Błąd mógł wystąpić tylko w przypadku wydruku dokumentu z liczbą pozycji rzędu kilkuset.
 • Dostęp do usług online zaimplementowanych w systemie InsERT GT został zabezpieczony koniecznością pracy z podłączonym Kontem InsERT. Zmiana pozwoli spełnić najnowsze standardy bezpieczeństwa komunikacji internetowej. Usługi, które będą wymagały Konta InsERT, to m.in.: pobieranie danych adresowych kontrahentów z GUS, aktualizacja kursów walut, aktualizacja parametrów podatkowych, weryfikacja statusu VAT kontrahenta i weryfikacja kontrahenta w systemie VIES. .
 • W kartotece towaru, w oknie definiującym mapowanie nazw towarów umożliwiono podgląd i edycję danych dostawcy za pomocą skrótów klawiaturowych F3 i F4. UWAGA! Funkcjonalność jest dostępna w ramach Laboratorium i obsługi Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Do parametrów dokumentów faktur oraz korekt sprzedaży dodano pole Forma dokumentu. Umożliwia ono przypisanie domyślnej formy dokumentu (Faktura tradycyjna lub Faktura wysyłana do KSeF) do danego typu dokumentów sprzedaży. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Zmieniono działanie parametrów systemu związanych z automatycznym generowaniem i wysyłką e-Faktur do KSeF po zapisaniu dokumentów sprzedaży. Ustawienia z parametrów są uwzględniane tylko dla dokumentów z formą "Faktura do KSeF", nie dotyczą faktur wystawianych w tradycyjnej formie. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W procesie wystawiania korekty do faktury dodano mechanizm sprawdzania statusu kontrahenta znajdującego się na fakturze źródłowej i jego ewentualnego automatycznego aktywowania przed wystawieniem korekty.
 • W komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur obsłużono komunikat błędu informujący użytkownika o unieważnieniu tokena autoryzującego. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Dodano kontrolę unikalności numerów KSeF wprowadzanych na faktury i korekty zakupu. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Zmieniono kolejność wykonywania, po zapisie dokumentu sprzedaży, operacji realizacji płatności na terminalu płatniczym i wyświetlania okna z propozycją wysyłki dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur. Okno proponujące wysyłkę dokumentu do KSeF jest pokazywane po zakończeniu komunikacji z terminalem. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W metodzie wyliczającej ceny na podstawie zmienionej wartości całej pozycji dokumentu handlowego, poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyliczenie ceny w przypadku wprowadzenia wartości zerowej.
 • Poprawiono błąd związany z tworzeniem xml-a dla e-Faktury wysyłanej do KSeF polegający na nieprawidłowym przekazywaniu kursu waluty w przypadku faktur wystawianych w walutach forint węgierski lub jen japoński. Kurs nie uwzględniał zdefiniowanej liczby jednostek przeliczeniowych kursy.
 • Mechanizm symulujący testową komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur (tzw. "Bramka testowa InsERT"), który umożliwia przetestowanie funkcjonalności programu w zakresie obsługi faktur ustrukturyzowanych bez konieczności ich realnej wysyłki, rozbudowano o generowanie e-Faktur odbiorczych typu korekta.
 • Poprawiono działanie operacji Uzupełnij mapowanie dostępnej w menu kontekstowym pozycji faktury zakupu, w momencie jej dodawania na podstawie e-Faktury. Operacja związana z możliwością dodawania definicji mapowania towarów nie działała w przypadku uruchomienia jej w kontekście nowej, niezwiązanej z e-Fakturą pozycji dokumentu.
 • Dodano kontrolę poprawności numerów KSeF wprowadzanych na faktury i korekty zakupu. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W operacji umożliwiającej pobranie z Krajowego Systemu e-Faktur dokumentu o konkretnym identyfikatorze KSeF dodano zapisywanie daty nadania numeru KSeF razem z odbieranym dokumentem. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wydruk prawidłowych ilości towarów i ich cen na naklejkach drukowanych na podstawie zbiorczych faktur zakupu.
 • W podglądzie e-Faktury poprawiono błąd mogący powodować brak wyświetlania pozycji na dokumentach typu korekta. Błąd mógł wystąpić w przypadku odebrania korekty, na której zapisane pozycje nie posiadały wypełnionego pola UU_ID. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W module e-Faktury zablokowano możliwość zmiany przypisania do magazynu e-Faktury, która została już przetworzona na dokument systemu. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W dokumentach korekt faktur sprzedaży i zakupu obsłużono możliwość dodania nowej pozycji towarowej poprzez wprowadzenie symbolu kartoteki towarowej do kolumny "Symbol".
 • Poprawiono błąd związany z przeliczaniem cen na pozycjach faktur wewnętrznych wystawianych do zbiorczych faktur zakupu. Błąd powodował nadmiarowe zaokrąglanie cen do dwóch miejsc po przecinku.
 • Wykonano zmiany interfejsowe poprawiające widoczność i czytelności filtrów dostępnych w komponentach i listach programu.
 • Log konwersji bazy danych rozszerzono o zapis dodatkowych informacji.
 • W kartotece kontrahentów dodano możliwość przypisania domyślnej formy (Faktura tradycyjna lub Faktura wysyłana do KSeF) dokumentów sprzedaży wystawianych dla kontrahenta. Domyślna forma dokumentu zastąpiła dotychczasowy znacznik "Zgoda na otrzymywanie faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur". UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W oknach prezentujących komunikaty związane z obsługą procesu wystawiania korekty na podstawie e-Faktury dodano możliwość kopiowania treści komunikatu. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W funkcji wyszukującej dokument źródłowy dla korekty faktury zakupu wystawianej na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF dodano ograniczenie zakresu przeszukiwanych danych do faktur zakupu. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Mechanizm symulujący testową komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur (tzw. "Bramka testowa InsERT"), który umożliwia przetestowanie funkcjonalności programu w zakresie obsługi faktur ustrukturyzowanych bez konieczności ich realnej wysyłki, dostosowano do generowania e-Faktur wg nowej wersji schemy FA_VAT(2) (1-0E). UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Do dokumentów Zamówienie od klienta dodano pole Forma dokumentu. Umożliwia ono oznaczenie jaką formę przyjmą (faktur tradycyjnych lub faktur wysyłanych do KSeF) wszystkie dokumenty sprzedaży wystawiane do danego zamówienia. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Udostępniono możliwość wysyłki i odbioru dokumentów z produkcyjnego środowiska Krajowego Systemu e-Faktur. Uwaga! Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.\ Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Poprawiono błąd mogący powodować nieprawidłowe ustawianie kwot poszczególnych form płatności na fakturze detalicznej wystawianej do paragonu. Błąd wynikał z nieprawidłowych zaokrągleń i powodował groszowe różnice między płatnościami dokumentu źródłowego i wynikowego.
 • W mechanizmach odpowiadających za wystawianie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd związany z ustawianiem daty wystawienia. Data była wystawiana na podstawie pola P_1 zawartego w odebranym xml-u, zamiast faktycznej daty wystawienia dokumentu, zwróconej przez KSeF. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W interfejsie programistycznym Sfera obiekt SuDokument uzupełniono o atrybuty związane z obsługa wysyłki i odbioru dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Dodano m.in. atrybuty: FormaDokumentu, StatusKSeF, NumerKSeF, IdeFakturyKSeF, DataWystawieniaKSeF oraz metody PrzypiszNumerKSeF i PowiazZEFaktura. UWAGA! Zmiany są dostępne w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Fakturowania.
 • W fakturach i korektach faktur zakupu dodano możliwość wiązania dokumentu z e-Fakturą. W tym celu, w oknie ww. dokumentów dodano pole służące do przypisania numeru KSeF. Dodane pole zostało wyposażone w mechanizm instynktu, który odpowiada za wyszukanie w bazie danych e-Faktury i jej powiązanie z dokumentem sytemu. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W fakturach i korektach faktur zakupu dodano możliwość pobrania z Krajowego Systemu e-Faktur e-Faktury na podstawie przypisanego numeru. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W fakturach zakupu dodano możliwość wystawienia dokumentu na podstawie przypisanej e-Faktury. Proces uzupełniania danych odbywa się analogicznie do procesu przebiegającego w module e-Faktury (KSeF). Jest dostępny tylko w momencie dodawania nowego dokumentu. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W funkcji wyszukującej dokument źródłowy, dla korekty faktury zakupu wystawianej na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF, dodano ograniczenie zakresu przeszukiwanych danych do e-Faktur zakupu. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W korektach faktur sprzedaży i zakupu do nieistniejącego poprawiono błąd mogący powodować nieoczekiwane zamknięcie programu. Błąd mógł wystąpić w przypadku korzystania z operacji "Wstaw maksymalną ilość" na pozycjach ww. dokumentów.
 • Poprawiono błąd mogący powodować brak odbioru statusu wysyłki dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur i przydzielonych im numerów KSeF. Błąd mógł wystąpić w przypadku zmiany nazwy podmiotu lub przywracania bazy danych z zapisanego archiwum. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Do dokumentów faktura oraz korekta faktury zakupu dodano pole ze statusem dokumentu. Umożliwia ono oznaczenie, czy dany dokument jest fakturą tradycyjną czy fakturą odebraną (lub oczekującą na odbiór) z Krajowego Systemu e-Faktur. Wartość pola jest prezentowana w dodatkowej kolumnie dodanej do komponentów Faktury zakupu i Korekty zakupu. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W mechanizmach odpowiadających za wystawianie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd związany z ustawianiem daty otrzymania. Data ustawiana jest na podstawie daty nadania numeru KSeF. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W podglądzie e-Faktury dodano mechanizm prezentujący komunikat błędu w przypadku braku możliwości wygenerowania wizualizacji dokumentu. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W podglądzie e-Faktury, dla korekt zapisanych metodą różnicową, poprawiono zaznaczanie wiersza w ramach mechanizmu synchronizacji fokusu na dokumencie systemowym i e-Faktury. Po poprawce zawsze zaznaczany jest wiersz oznaczający dane sprzed korekty. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Wprowadzono nowe Parametry KSeF pozwalające na komunikację i odbiór faktur z platformy Ministerstwa Finansów.
 • W komponencie e-Faktury (KSeF) dodano możliwość generowania, na podstawie odebranych e-Faktur, zbiorczych faktur zakupu. W tym celu dodano m.in. polecenie "Wystaw fakturę zbiorczą". Wystawianie faktur zbiorczych przebiega podobnie do procesu generowania zwykłych faktur zakupu, po zakończeniu mapowania pozycji towarowych i kontrahentów, użytkownik ma jednak możliwość powiązania dokumentu z niezafakturowanymi przyjęciami magazynowymi. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W podglądzie e-Faktury, na liście kontrahentów występujących na dokumencie zaczęto prezentować także dane sprzedawcy i nabywcy. Uzupełniono także zakres prezentowanych danych o m.in. prefiks kontrahenta. Dodano także kolumnę "Status podatnika". UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W komponencie e-Faktury (KSeF) do odebranych e-Faktur dodano możliwość oznaczania etapu przetwarzania na jakim znajduje się dana faktura ustrukturyzowana. W tym celu dodano m.in. polecenie, nową kolumnę i filtr "Etap przetwarzania" oraz parametr umożliwiający ustawienie domyślnego etapu dla odbieranych automatycznie e-Faktur. Etap przetwarzania zastąpił dotychczasowy status przetworzenia e-Faktury. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W kartotece kontrahenta dotychczasowy znacznik "Odebrane e-Faktury kontrahenta oznaczaj jako niepodlegające przetworzeniu w systemie handlowym" zastąpiono możliwością przypisania domyślnego etapu przetworzenia do e-Faktur odebranych od danego kontrahenta. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W komponencie e-Faktury (KSeF) operacje: "Oznacz jako niepodlegająca przetworzeniu" i "Oznacz jako podlegająca przetworzeniu" zostały zastąpione operacją "Zmień etap przetwarzania". UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Zmieniono nazwę parametrów "e-Faktury" na "KSeF". UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Dodano kontrolę uprawnienia "System - Popraw/usuń dokument przekazany do księgowości" w czasie poprawy kwoty zaliczki na dokumencie wydania magazynowego. Brak kontroli powodował możliwość zmiany zadekretowanego dokumentu KP, wygenerowanego automatycznie dla wprowadzonej wcześniej zaliczki.
 • Poprawiono błąd powodujący brak wypełniania kolumny bazodanowej zawierającej informację o dacie wystawienia faktury sprzedaży w Krajowym Systemie e-Faktur. Uwaga! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Dodano ikonę w górnym pasku programu informującą o pobranych automatycznie przez program fakturach z KSeF.
 • W mechanizmie wczytywania korekty faktury zakupu do nieistniejącego na podstawie e-Faktury, poprawiono błąd związany z ustawianiem płatności. W przypadku korekty pomniejszającej wartość faktury, płatność gotówką była błędnie mapowana na płatność przelewem. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Wprowadzono blokadę edycji dokumentów typu faktura i korekta faktury zakupu, które zostały przekazane do księgowości i powiązane z e-Fakturą. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W komponentach "Rozliczenia" oraz "Płatności kartą i cesje" dodano do menu kontekstowego operacji wywołujące mechanizm przeszukiwania (F7) i filtrowania (F8) zawartości głównej listy komponentu.
 • W oknie "Adresy dostawy", zawierającym adresy dodatkowe kontrahenta, dodano zapisywanie i wczytywanie konfiguracji filtrów ustawionych przez danego użytkownika.
 • W komponencie e-Faktury (KSeF) dodano, dla e-Faktur przetworzonych już w księgowości, blokadę możliwości wprowadzania zmian w danych przypisanych do e-Faktury oraz blokadę wystania na ich podstawie dokumentów handlowych. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Dodano blokadę możliwości wysłania do KSeF faktur i korekt sprzedaży przekazanych do księgowości. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Dostosowano mechanizmy odpowiedzialne za generowanie e-Faktur na podstawie dokumentów sprzedaży do zmian zawartych w nowej strukturze logicznej FA_VAT(2) (1-0E). UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Poprawiono błąd związany z brakiem możliwość wprowadzenia towaru na pozycję korekty faktury zakupu do nieistniejącego, za pomocą listy towarowej dostępnej pod skrótem klawiaturowym F2. Błąd występował tylko w przypadku wczytywania ww. dokumentu na podstawie e-Faktury zawierającej pozycje bez wypełnionego pola UU_ID. Uwaga! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Poprawiono błąd mogący powodować nadmiarowe trzymanie blokady stanowiskowych dla obiektu e-Faktura. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Podgląd e-Faktury dostosowano do zmian zawartych w nowej strukturze logicznej FA_VAT(2) (1-0E). UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Dostosowano mechanizmy odpowiedzialne za wczytywanie i uzupełnianie danych kontrahentów podstawie e-Faktur odebranych z KSeF do zmian zawartych w nowej strukturze logicznej FA_VAT(2) (1-0E). UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Dostosowano mechanizmy odpowiedzialne za wczytywanie dokumentów zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF do zmian zawartych w nowej strukturze logicznej FA_VAT(2) (1-0E). UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W komponencie e-Faktury (KSeF) zmieniono interfejs filtra Rodzaj faktury.
 • Poprawiono pobieranie zamówień z systemem Vendero. Zamówienia opłacone poprzez Przelewy24 trafiają do widoku 'Zamówienia do realizacji'.
 • W menu kontekstowym wywoływanym z poziomu ikony prezentującej stan podłączenia Konta InsERT do programu dodano operację umożliwiającą otwarcie parametrów Konta InsERT.
 • Na wydrukach faktur zaliczkowych i końcowych tabelę z wykazem poprzednich zaliczek rozszerzono o prezentację numeru KSeF.
 • W pozycjach podglądu e-Faktury dodano nowych mechanizm umożliwiający podgląd dodatkowych informacji odnoszących się do pozycji dokumentu, zapisanych w sekcji DodatkowyOpis, bez konieczności zmiany aktywnej zakładki podglądu. Dodatkowe informacje można uwidocznić za pomocą operacji dodanej do menu kontekstowego. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Dodano mechanizm synchronizujący kategorię dokumentu i kategorię powiązanej e-Faktury. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W Interfejsie dotykowym, w operacji służącej do wyszukiwania zamówień od klientów ograniczono zakres przeszukiwanych dokumentów do zamówień niezrealizowanych.
 • W kontrolkach umożliwiających przypisanie numeru KSeF do dokumentów handlowych zablokowano możliwość wprowadzania numeru niepoprawnego. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W mechanizmie zatwierdzania dokumentu Inwentaryzacji zbiorczej poprawiono błąd mogący powodować wyświetlanie komunikatu błędu "Zapis spowodowałby naruszenie integralności danych."
 • W podglądzie e-Faktury dodano prezentację informacji o wersji schemy i wariancie formularza. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Do informatora wywoływanego dla kartoteki towarowej będącej usługą dodano zakładkę "Zamówienia".
 • Dodano obsługę wczytywania korekty faktury zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF, do faktury źródłowej wystawionej poza KSeF-em. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Poprawiono błąd w sprawdzaniu uprawnień do wysyłki i generowania e-Faktur dla korekt sprzedaży. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W metodzie umożliwiającej dodanie nowej kartoteki towarowej na podstawie danych zawartych w e-Fakturze, uzupełniono ustawianie stanu znacznika "Towar objęty mechanizmem podzielonej płatności (zał. nr 15 do ustawy o VAT". UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Poprawiono błąd związany z odbiorem daty nadania numeru KSeF. Błąd mógł błędnie kwalifikować datę nadania numeru KSeF do dnia poprzedniego. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Zmieniono sposób blokowania do edycji dokumentów wysłanych do KSeF z blokady pełnej na częściową. Dzięki temu na tak zablokowanych dokumentach jest możliwa edycja pól własnych. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W podglądzie e-Faktur poprawiono błąd związany z nieprawidłowym wypełnieniem kolumny Typ na pozycjach dokumentów korygujących. Kolumna nieprawidłowo prezentowała informację, który wiersz jest pozycją różnicową przed korektą lub po korekcie. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Zmieniono graficzną prezentację stanu podłączenia do programu Konta InsERT.
 • Dodano obsługę skrótu klawiaturowego Ctrl+S do wywołania listy wyników wyszukiwania przybliżonego, wykonywanego w czasie wystawiania dokumentów systemu na podstawie e-Faktur pobranych z KSeF. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Poprawiono błąd związany z brakiem wyświetlania, po skorzystaniu z operacji "Wyślij e-Fakturę", dodatkowego okna służącego do uzyskania od użytkownika potwierdzenia chęci wysłania faktury do KSeF. Zmiana na celu m.in. wprowadzenie zabezpieczenia przed przypadkowym wysłaniem dokumentu. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Z wyników wyszukiwania przybliżonego, wykonywanego w czasie wystawiania dokumentów systemu na podstawie e-Faktur pobranych z KSeF usunięto prezentację kartotek nieaktywnych. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Zablokowano możliwość wysyłki faktur ze sprzedażą zwolnioną do Krajowego Systemy e-Faktur. Obsługa sprzedaży zwolnionej w KSeF zostanie dodana w kolejnych wersjach systemu. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W podglądzie e-Faktury poprawiono błąd powodujący brak prezentacji znaczników FP i TP. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W fakturach i korektach zakupu umożliwiono kopiowanie numeru KSeF z poziomu okien ww. dokumentów wyświetlonych w trybie tylko do odczytu.
 • Poprawiono problem związany z nieprawidłowych wyświetlaniem polskich znaków w Urzędowym Poświadczeniu Odbioru (UPO) pobranym dla e-Faktur wysłanych do KSeF. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • Poprawiono błąd związany z operacja umożliwiającą usunięcie tokena autoryzacyjnego zapisanego w Koncie InsERT. Błąd mógł wystąpić w przypadku próby usunięcia tokena bez wcześniejszego otwarcia sesji komunikacyjnej z KSeF. UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W kreatorze korekty kosztów magazynowych poprawiono błąd w wyliczaniu wartości sumarycznej korekty kosztów przyjęć magazynowych. Wartość ta błędnie uwzględniała dokumenty przesunięcia magazynowego.
 • Zmieniono nazwę komponentu "e-Faktury" na "e-Faktury (KSeF)". UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W mechanizmach związanych z wyszukiwaniem (F7) i filtrowaniem (F8) list zmieniono opis i ikony graficzne związane z polem do wpisania kryterium filtrowania.
 • Zmieniono nazwę parametrów "e-Faktury - mapowanie jednostek miar" na "e-Faktury (KSeF) - mapowanie jednostek miar" UWAGA! Zamiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna