Opis zmian (1.72)

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.72 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.72 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.72 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.72, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.72

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.72 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości SMS z poziomu okna prezentującego informacje o wiarygodności płatniczej kontrahenta.
 • Mechanizm kontroli limitów kredytów kupieckich rozbudowano o możliwość wliczania do wysokości przyznanego limitu także wartości wydań magazynowych, które nie są powiązane z dokumentami handlowymi. Mechanizm można włączyć w parametrach kontrahentów, na zakładce Dodatkowe za pomocą znacznika Uwzględniaj również wartości wydań zewnętrznych.
 • W szablonach wiadomości SMS dodano możliwość posługiwania się dwoma autotekstami: Liczba WZ niepowiązanych z handlowymi, Suma wartości WZ niepowiązanych z handlowymi. Autoteksty te zwracają informacje dotyczące niezafakturowanych wydań magazynowych i mogą być wykorzystywane w wiadomościach windykacyjnych.
 • W oknie Wiarygodność płatnicza kontrahenta dodano prezentowanie informacji na temat sumarycznej wartości i liczby niezafakturowanych wydań magazynowych.
 • W wydrukach naklejek generowanych dla kartotek typu Towar dodano możliwość wydruku ceny z uwzględnieniem zdefiniowanej w systemie promocji.
 • W wydrukach naklejek generowanych dla kartotek typu Towar dodano możliwość wydruku najniższej ceny ofertowej z ostatnich 30 dni. Zgodnie z tzw. dyrektywą Omnibus informacja ta powinna być przedstawiana konsumentowi każdorazowo obok informacji o obniżce ceny towaru lub usługi. Wydruk działa w oparciu o mechanizm zapamiętywania historii cen, który jest można włączyć w parametrach Towarów i usług.
 • Dodano zestawienie Historia cen towarów z ostatnich 30 dni. Zestawienie prezentuje informacje o cenach ofertowych towarów. Pozwala m.in. określić najniższą cenę z ostatnich 30 dni. Dane w nim zawarte są związane z trwającymi obecnie pracami nad zmianą ustawy o prawach konsumenta, mającymi na celu wprowadzenie w życie przepisów tzw. dyrektywy Omnibus. Nakazuje ona przedsiębiorcom, obok informacji o obniżonej cenie towaru lub usługi, prezentować m.in. najniższą cenę produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 • W module Promocje dodano operacje umożliwiające usunięcie zapisanych w historii cen ofertowych towarów zmian wynikających z rozpoczęcia i zakończenia promocji.
 • Poprawiono błąd polegający na nieoczekiwanej zmianie terminu płatności na dokumencie zamówienia od klientów. Błąd występował w przypadku edycji zamówienia i wprowadzeniu zmian wpływających na wartość całego dokumentu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z nieprawidłowym ustawianiem wartości w polu Zaliczka w dokumentach typu paragon. Błąd występował w przypadku edycji dokumentu wpływającej na wartość całego paragonu i wywoływał komunikat: „Nie można zapisać dokumentu".
 • W zestawieniach własnych XML poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie wewnątrz zestawienia kodu skryptowego.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, poprawiono błąd związany z edycją dokumentów typu zamówienie od klienta, która wpływała na wartość całego zamówienia. Błąd polegał na ustawianiu gotówki jako domyślnej formy płatności zamiast płatności wskazanej w parametrach Subiekta, w polu „Forma płatności przy poprawie dokumentów”.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, do obiektu reprezentującego aplikację programu dodano atrybut AbonamentLiczbaDni. Umożliwia on sprawdzenie stanu abonamentu na ulepszenia, zwraca liczbę dni pozostałych do jego wygaśnięcia.
 • Poprawiono błąd w wydruku zestawienia Podliczenie okresu - dokumenty. Błąd powodował brak wydruku informacji związanych z ustawieniem filtra "z okresu".
 • Poprawiono ustawianie terminu płatności na dokumentach wczytywanych z pliku epp. Termin płatności nie był ustawiany na zapisany w pliku wymiany danych w przypadku wczytywania dokumentów według dat oryginalnych.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Towar dodano atrybut MasaNetto, który umożliwia zapis i odczyt z kartoteki towaru jego masy netto.
 • W informatorze o kontrahencie, na zakładce Magazyn dodano możliwość wyfiltrowania dokumentów magazynowych według kryterium ich powiązania z dokumentami handlowymi.
 • W kartotece kontrahenta powiększono listę prezentującą zawartość pól własnych powiązanych z kontrahentem.
 • Poprawiono błąd mogący powodować brak reakcji programu na kliknięcie przycisku Zapisz na dokumencie typu paragon odebrany z kasy fiskalnej. Błąd występował tylko w przypadku, gdy wartość paragonu przekraczała 15 000 zł i w programie był włączony mechanizm ostrzegania o limitach płatności gotówką.
 • Poprawiono błąd związany z wydrukiem danych odbiorcy na dokumencie korekty faktury sprzedaży. Błąd polegał na wydruku nieaktualnych danych w przypadku wcześniejszego zastosowania korekty danych nabywcy.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, do obiektu InsERT.Towar dodano metody CenaPoprzednia i CenaNajnizsza30Dni. Metody pozwalają pobrać, z uwzględnieniem wskazanego poziomu cen, poprzednią cenę towaru i cenę najniższą z ostatnich 30 dni. Najniższa cena z ostatnich 30 dni zgodnie z tzw. dyrektywą Omnibus powinna być przedstawiana konsumentowi każdorazowo obok informacji o obniżce ceny towaru lub usługi. Metody te działają w oparciu o mechanizm zapamiętywania historii cen, który jest mona włączyć w parametrach Towary i usługi.
 • W szablonach danych wykorzystywanych do wydruku naklejek dodano możliwość filtrowania towarów według ich przynależności do zdefiniowanych w systemie promocji.
 • W wydrukach naklejek generowanych dla kartotek typu Towar dodano możliwość drukowania cen poprzednich. Wydruk działa w oparciu o mechanizm zapamiętywania historii cen, który jest można włączyć w parametrach Towarów i usług.
 • W zestawieniu Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu poprawiono błąd związany z prezentacją wyników dotyczących sprzedaży detalicznej, która w ww. zestawieniu była powiązana z tzw. kontrahentem nieokreślonym.
 • W kartotece towarów zmieniono nazwę znacznika "Pozycja do serwisu aukcyjnego" na "Pozycja synchronizowana z Sello".
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w metodach umożliwiających dodanie zdjęć do towarów poprawiono zapis w bazie danych sumy kontrolnej dodawanego zdjęcia.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, do obiektu InsERT.TwZdjecie dodano atrybut CRC, który umożliwia odczyt sumy kontrolnej zapisanego zdjęcia.
 • Dodano mechanizm przypominania użytkownikowi o konieczności zapisywania w historii cen towarów, zmian cen ofertowych asortymentu wynikających z wprowadzenia do systemu promocji sprzedażowej. Zmiany są związane z trwającymi obecnie pracami nad zmianą ustawy o prawach konsumenta mającymi na celu wprowadzenie w życie przepisów tzw. dyrektywy Omnibus. Zobowiązuje ona sprzedawców m.in. do prezentowania obok informacji o obniżce ceny towaru lub usługi najniższej ceny towaru z ostatnich 30 dni.
 • Poprawiono błąd związany z możliwością dodania nowych pozycji do zablokowanego dokumentu za pomocą mechanizmu wklejania skopiowanych pozycji (Ctrl+l).
 • Poprawiono błąd mogący powodować opóźnienia w zapisie dokumentów handlowych i magazynowych. Problem występował w przypadku pozostawienia na jednym stanowisku pracy otwartego okna wydruku dokumentu, które pojawia się po zapisie automatycznego wydania magazynowego. Błąd powodował spowolnienie zapisu dokumentów rozchodowych na innych stanowiskach sieciowych, pracujących na tej samej bazie danych.
 • Dodano możliwość wydruku Oświadczenia dotyczącego pochodzenia węgla na podstawie faktury sprzedaży detalicznej, wystawionej do paragonu imiennego.
 • Na wydrukach faktur sprzedaży poprawiono błąd związany z wydrukiem naliczonej na dokumencie opłaty cukrowej. Błąd powodował nachodzenie drukowanej kwoty na opis pola. Występował tylko w przypadku, gdy opłata cukrowa naliczona na dokumencie była wyższa niż 1000 zł.
 • Poprawiono błąd mogący powodować zapis nieprawidłowej ilości zarezerwowanych towarów na podstawie dokumentu zamówienia od klienta. Błąd występował w przypadku korzystania z operacji wycofania realizacji zamówienia zrealizowanego w trybie "bez dokumentu".
 • W metodzie "Zapamiętaj zmianę cen - zakończenie promocji" poprawiono błąd związany z zaokrągleniami zapisywanych cen. Błąd mógł powodować groszową różnicę między zapisywanymi w historii cenami a cenami wprowadzanymi na dokumenty sprzedaży.
 • W operacji Konto InsERT - Podłącz dodano uaktywnianie blokady stanowiskowej parametrów Konto InsERT. Brak blokady parametrów mógł powodować nieoczekiwane odłączanie się Konta InsERT od programu.
 • W kartotece towaru zmieniono nazwę znacznika "Pozycja do serwisu aukcyjnego" na 'Pozycja synchronizowana z Sello".

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna