Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (1.80)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.80 SP1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.80 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.80 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.80 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.80, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.80

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.80 Rachmistrza GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Zaimplementowano nową wersję deklaracji VIU-DO(2) wraz z jej wysyłką elektroniczną.
 • Zmieniono działanie mechanizmu pobierania danych adresowych kontrahentów z GUS w przypadku włączenia parametru "Dodaj miejscowość do pola ulicy, jeżeli jest różna od poczty", po zmianie, miejscowość do pola z ulicą nie jest dodawana, gdy w danych Głównego Urzędu Statystycznego nie podano lokalizacji poczty.
 • W module Dokumenty pobrane dla operacji Schematu importu dodano nową opcję - Anuluj zatwierdzenie. Opcja powoduje usunięcie znacznika przy polu "Schemat zatwierdzony" i działa dla wielu zaznaczonych dokumentów. Opcję można wywołać z menu Operacje lub menu kontekstowego.
 • Nazwa modułu Dokumenty firmy/Portal Biura została zmieniona na Dokumenty pobrane.
 • W Dokumentach pobranych wprowadzono automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta podczas dodawania go do kartoteki na podstawie księgowanej faktury z KSeF.
 • Zaimplementowano nowy, czytelniejszy podgląd dla faktur pochodzących z KSeF.
 • W Dokumentach pobranych w menu Operacje dodano możliwość szybkiego przejścia do Parametrów i Słowników powiązanych z tym modułem.
 • W schematach importu dla faktur z transakcją SPTK dodano możliwość przepisywania z importowanej faktury informacji o znaczniku "VAT rozliczany przez usługobiorcę".
 • W Dokumentach pobranych okna komunikatów o kontrahencie niezgodnym z dokumentem źródłowym zostały zastąpione przez dymki.
 • Połączono uprawnienia do Dokumentów firmy i Portalu Biura – będą one teraz widoczne pod nową nazwą modułu, tj. Dokumenty pobrane i będą działały zarówno dla dokumentów pobranych z Portalu Dokumentów jak i z KSeF. Dodatkowo utworzone zostało nowe uprawnienie do operacji Usuń.
 • Wykonano zmiany optymalizacyjne związane z pobieraniem parametrów online przekazywanych do systemu z serwisów webowych. Zmiany mają na celu poprawę ogólnej wydajności programu i komfortu pracy użytkowania.
 • W mechanizmie odpowiedzialnym za przechwytywanie w aplikacji błędów SQL Servera, generowanych za pomocą dodatkowych rozwiązań własnych, zrezygnowano z konieczności dodawania wpisu do rejestru w celu wyświetlenia komunikatu błędu bezpośrednio w tzw. dymku.
 • W module Dokumenty pobrane dla operacji Ustaw dodano nową opcję - sposób wprowadzania, która pozwala na wybór: schemat importu lub ręcznie. Opcja powoduje ustawienie wskazanego sposobu wprowadzania i działa dla wielu zaznaczonych dokumentów. Opcję można wywołać z menu Operacje lub menu kontekstowego.
 • Został poprawiony mechanizm pojawiania się ostrzeżeń w deklaracjach. Po zmianie ostrzeżenia pojawiają się od razu, gdy działanie użytkownika powoduje błędy w deklaracji.
 • Po operacji powielania schematu importu słowo "kopia" zostało przeniesione na koniec nazwy schematu.
 • Rozwiązano problem widoku okna importu, który pojawiał się po maksymalizacji okna lub wybraniu opcji Wstecz.
 • Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania informacji o konieczności przeprowadzenia rejestracji klienta biura rachunkowego na instancjach programu uruchamianych za pomocą skrótu klawiaturowego F12.
 • Dostosowano program do odbioru tzw. powiadomień push. Powiadomienia te będą wykorzystywane m.in. do sygnalizowania zmiany stanu Portfela InsERT i ilości posiadanych InsPunktów. Zmiana będzie widoczna po premierze Portalu Dokumentów planowanej na przełomie VI-VII/2024.
 • W Dokumentach pobranych dodano możliwość zbiorczego drukowania i eksportowania dokumentów.
 • Poprawiono działanie funkcji sprawdzania statusu podmiotu w VAT/VIES przy JPK. Po zmianie funkcja sprawdza status podmiotu także w przypadku, gdy JPK został wygenerowany tylko dla sprzedaży lub tylko zakupu.
 • Program został dostosowany do planowanej zmiany usług Portal Biura i Dokumenty firmy, które zostaną połączone w jeden Portal Dokumentów.
 • Dodano możliwość wprowadzania automatycznie dokumentów pobranych z portali.
 • Dodano zapisywanie w danych konfiguracyjnych domyślnego widoku e-Faktury, którym posługiwał się dany użytkownik przed zamknięciem programu. UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Faktur.
 • W Dokumentach pobranych zmieniony został filtr Kontrahent w oknie Lista schematów importu. Filtr w formie rozwijanej listy wszystkich kontrahentów z kartoteki został zredukowany do trzech opcji: (dowolny), (brak) i (wybrany). Opcja (wybrany) wywołuje okno z listą kontrahentów.
 • W programie wprowadzono Schematy importu dla dokumentów OCR, które dotychczas były dostępne tylko w Laboratorium.
 • W parametrach Konta InsERT dodano prezentacje numeru NIP podłączonej firmy.
 • Zmieniono nazwę schematów importu dla dokumentów z portali z "schematy dla Dokumentów firmy" i "schematy dla Portalu biura" na jedną wspólną nazwę "schematy dla dokumentów OCR".
 • W Dokumentach pobranych dla dokumentów KSeF ze wspólnej bazy programu księgowego i Subiekta GT wprowadzone zostały mechanizmy zapewniające spójne z Subiektem dane kontrahenta.
 • Wyłączono kompaktowanie bazy danych dla konwersji zbiorczej wywoływanej z programu Biuro GT.
 • Dodano możliwość powielania schematów importu na podstawie różnych typów schematów.
 • Poprawiono proces aktywacji przez biura rachunkowe usługi Portal Dokumentów oraz usługi Raporty, a także ich udostępniania klientom, tak aby był on bardziej zrozumiały i przejrzysty.
 • W Dokumentach pobranych zmieniono mechanizm weryfikacji danych kontrahenta dla dokumentów OCR. Do tej pory ta weryfikacja opierała się na wybranym rejestrze VAT, po zmianach opiera się ona na typie dokumentu.
 • Z obowiązku rejestracji klientów biur rachunkowych wyłączono podmioty założone na NIP składający się z samych zer (000-00-00-000). Taki podmiot może być używany jako podmiot wzorcowy, posiadający ustawienia parametrów, planu kont i inne konfiguracje systemu preferowane przez dane biuro rachunkowe, który następnie jest kopiowany i po zmianie NIP-u używany na potrzeby obsługi konkretnego klienta.
 • Wykonano zmiany optymalizacyjne związane z otwieraniem i zamykaniem połączeń do bazy danych tworzonych przez wątki dodatkowe. Zmiany mają na celu poprawę ogólnej wydajności programu i komfortu pracy użytkowania.
 • W module Dokumenty pobrane (wcześniej Portal Biura - Dokumenty) opcja Odrzuć dokument dostępna dla dokumentów OCR pobranych z Portalu została zastąpiona opcją Cofnij do portalu. Dodatkowo w module została dodana opcja Usuń, która pozwala na usunięcie dokumentu z programu księgowego. Zmiana będzie widoczna po premierze Portalu Dokumentów planowanej na przełomie VI-VII/2024.
 • Wykonano zmiany optymalizacyjne związane z odświeżaniem tokena Konta InsERT. Zmiany mają na celu poprawę ogólnej wydajności programu i komfortu pracy użytkowania.
 • W pasku narzędzi dodano graficzną prezentację stanu Portfela InsERT i ilości posiadanych InsPunktów. InsPunkty mogą być wykorzystywane m.in. na operacje przesyłania dokumentów za pośrednictwem współpracującej z systemem InsERT GT aplikacji Portal Dokumentów. Zmiana będzie widoczna po premierze Portalu Dokumentów planowanej na przełomie VI-VII/2024.
 • W Dokumentach pobranych w oknie Dane dokumentu poprawiono błędne wyświetlanie się ikon dla podglądu i edycji kontrahenta w sytuacji, gdy kontrahent nie jest wybrany.
 • Wykonano zmiany umożliwiające Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które dokonały przeniesienia licencji programów systemu InsERT GT na JST ze względu na centralizację VAT, zmiany pozwalające na zakładanie, dodawanie firmy do Konta InsERT i jego podłączanie w kontekście jednostki samorządowej. W tym celu dodano m.in. możliwość przypisania w danych podmiotu numeru NIP należącego do JST. Po uzupełnieniu numeru NIP program będzie go wykorzystywał w komunikacji z serwisem Konta InsERT.
 • W Dokumentach pobranych dodano możliwość wskazania właściwego kontrahenta, jeśli w kartotece aktywny jest więcej niż jeden o tym samym numerze NIP co na dokumencie źródłowym.
 • W Dokumentach pobranych poprawiono błąd, który powstawał po wywołaniu operacji Przypisz schemat automatycznie, jeśli w wyniku tej operacji dla dokumentu pasował więcej niż jeden schemat importu. W wyniku błędu kolumna Przypisz schemat była pusta, po poprawce otrzymuje wartość "Wiele pasujących".
 • W module Dokumenty pobrane, gdy właścicielem licencji jest biuro rachunkowe, poprawiono błąd polegający na nieaktywnej operacji Zapisz jako w menu kontekstowym dla zaksięgowanego lub oznaczonego jako niepodlegający księgowaniu dokumentu OCR.
 • W Ewidencji VAT-OSS dodano obsługę wszystkich walut ujętych w słowniku. Obecnie możliwe jest wprowadzanie dokumentów w dowolnej walucie oraz przeliczanie ich na PLN dla celów księgowych oraz na EUR dla prawidłowego sporządzania deklaracji VIU-DO.
 • W module Dokumenty pobrane (wcześniej Dokumenty firmy) opcja Przywróć do obiegu dostępna dla dokumentów OCR pobranych z Portalu została zastąpiona opcją Cofnij do portalu. Dodatkowo opcja Usuń będzie dostępna niezależnie od wybranego trybu pracy w Portalu. Zmiana będzie widoczna po premierze Portalu Dokumentów planowanej na przełomie VI-VII/2024.
 • W Dokumentach pobranych dodano mechanizm aktualizacji danych kontrahenta zgodnie z podłączanym zapisem księgowym.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna