InsERT S.A.

Rachmistrz GT
ulepszenia

Księga przychodów i rozchodów oraz system naliczania podatku zryczałtowanego.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.60 SP1 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.60 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.60 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.60 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.60, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.60

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.60 Rachmistrza GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku w Wykazie podatników VAT. Sprawdzenie dostępne jest z poziomu kartoteki kontrahenta, faktur zakupu i sprzedaży (zakładka Bank), rozliczenia rozrachunków, operacji bankowych, bankowości on-line oraz homebankingu. Dodatkowo w Wykazie podatników VAT można sprawdzić rachunki własne podmiotu (Słowniki - Rachunki podmiotu). Mechanizm sprawdzania jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (będzie niedostępny, gdy abonament nie będzie aktywny). Sprawdzanie wymaga aktywnego konta InsERT.
 • Dodano nowy wzór IFT-1/IFT-1R(15). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nowy wzór oświadczenia PIT-2(6), który stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
 • Dodano nowy wzór PIT-11(25). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nowy wzór PIT-4R(9). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nowy wzór PIT-8AR(8). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Umożliwiono dodanie korekty podatku VAT związanej z preproporcją i proporcją bazową na koniec roku.
 • W instytucji typu urząd skarbowy umożliwiono dodanie mikrorachunku na podmiot lub wspólnika. Od 01.01.2020 r. wpłaty z tytułu podatku PIT, CIT oraz VAT należy wpłacać na indywidualny mikrorachunek.
 • Wprowadzono obsługę preferencyjnej metody rozliczania składek na ZUS dla przedsiębiorców osiągających w 2019 roku przychody poniżej 120 tys. złotych - tzw. Mały ZUS Plus.
 • Do weryfikacji kontrahentów w Wykazie podatników VAT (Biała lista) dodano pobieranie informacji o datach i powodach rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT. Informacje te zostały również uwzględnione na wydruku potwierdzenia weryfikacji.
 • Do zestawienia Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT dodano kolumnę oraz filtr Kontrahent.
 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT w Wykazie podatników VAT do 30 numerów NIP za pomocą jednego zapytania. Zmiana ta pozwala zaoszczędzić liczbę wysyłanych do ministerstwa zapytań i zapobiega zablokowaniu operacji sprawdzania statusów.
 • Dodano obsługę mikrorachunku w wydruku przelewów z deklaracji skarbowych. Od 01.01.2020 r. do wydruku przelewu zostanie użyty mikrorachunek powiązany ze wspólnikiem, którego dotyczy deklaracja. W przypadku deklaracji wystawianych na podmiot zostanie użyty rachunek powiązany z podmiotem.
 • Poprawiono odczyt daty wygenerowania UPO dla plików JPK. Poprzednio prezentowana data była datą pobrania UPO.
 • Przywrócono opcję Drukuj listę na pliku JPK_VAT.
 • Rozszerzono komunikację z Wykazem podatników VAT (Biała lista) o pełen komunikat błędu zwracany przez wykaz.
 • Umożliwiono skalowanie okienka kartoteki Wspólnicy.
 • Umożliwiono zmianę numeru dokumentu w korekcie podatku VAT związaną z preproporcją i proporcją bazową.
 • Uzupełniono Historię sprawdzania statusu podmiotu w VAT o weryfikację w Wykazie podatników VAT (Biała lista).
 • W formatowaniu warunkowym poprawiono błąd związany z niezapisywaniem, w definicji warunku formatowania, znaków spacji.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono działanie metod Zapisz, ZapiszWRoboczych i ZapiszIWyslij obiektu InsERT.SMS. W tej chwili w przypadku ustawienia atrybutu PoslkieZnaki na wartość False metody te automatycznie zastąpią polskie znaki diakrytyczne w treści zapisywanej wiadomości.
 • W parametrach wiadomości SMS dodano automatyczny zapis statusu nazwy nadawcy w momencie jego sprawdzania. Dotychczas status ten był zapisywany tylko po kliknięciu na OK w oknie parametrów.
 • W parametrach Wiadomości SMS dodano operację Sprawdź status. Umożliwia ona sprawdzenie statusu akceptacji zmiany nazwy nadawcy.
 • W parametrach wiadomości SMS poprawiono błąd mogący powodować wyświetlanie domyślnej nazwy nadawcy "Info" zamiast rzeczywistej zaakceptowanej nazwy użytkownika. Błąd mógł wystąpić w przypadku kilkukrotnego wysłania tej samej nazwy nadawcy wiadomości SMS do akceptacji.
 • W szablonach wiadomości dodano możliwość definiowania autotekstu "Numer rachunku bankowego", który zwraca numer podstawowego rachunku bankowego podmiotu.
 • W zestawieniu Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT zmieniono nazwę kolumny "Data weryfikacji" na "Stan na dzień".
 • Wprowadzono sprawdzanie poprawności pola Email w kreatorze rejestracji licencji i w parametrach Dane podmiotu.