Opis zmian (32.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 32.0.2 - 12/10/2020

 • Na dokumentach poprawiono sposób ustawiania znacznika "Wystawiony na:" tak, aby za osobę fizyczną nie był uznawany klient bez numeru NIP, lecz posiadający VATIN.
 • Poprawiono dublowanie oznaczeń domyślnego wzorca wydruku dla paragonu imiennego oraz przychodu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z korektą po konwersji bazy danych.
 • Zniesiono domyślne oznaczanie wszystkich faktur wewnętrznych znacznikiem "WEW - dokument wewnętrzny". Wg najnowszych informacji Ministerstwa Finansów nie należy stosować tego oznaczenia m.in. dla transakcji wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych.
 • Podczas generowania wewnętrznego pliku JPK z Subiekta poprawiono kwalifikowanie faktur zafiskalizowanych do okresu rozliczeniowego wg daty wystawienia.
 • Podczas generowania wewnętrznego pliku JPK_V7M/K poprawiono brak uwzględniania faktur detalicznych wystawionych na osoby fizyczne.

Wersja 32.0.1 - 28/09/2020

 • W raporcie Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania wartości dla raportów dobowych.

Wersja 32.0.0 - 21/09/2020

 • [PRO] Wprowadzono możliwość ręcznego wiązania dokumentów Subiekta oraz ofert jako dokumentów skojarzonych ze sobą. Kojarzenie wykonywane jest na zakładce "Powiązania" dokumentu.
 • Na listach dokumentów sprzedaży, ofert oraz zamówień od klienta i do dostawcy wprowadzono możliwość włączenia informacji o wysłaniu dokumentu e-mailem lub wysłaniu SMS-a do dokumentu. Status wysyłki e-mailem działa wyłącznie w sytuacji, gdy wysyłka odbyła się z użyciem klienta poczty wbudowanego w nexo.
 • W związku z opublikowaniem przez MF objaśnień do stosowania znacznika "Metoda płatności podzielonej" zmieniono domyślne ustawianie tego znacznika na korektach. Obecnie znacznik na korekcie jest ustawiany w odniesieniu do całej transakcji (faktura plus korekta).
 • W oknie zbiorczego fakturowania umożliwiono kumulowanie identycznych pozycji.
 • W oknie zbiorczego fakturowania umożliwiono wybór, czy na fakturę przenosić uwagi z dokumentów źródłowych. Domyślne ustawienie określane jest w parametrach Subiekta/Sprzedaży/Zakupu/Wydań/Przyjęć.
 • Wprowadzono wzorce wydruków z rozbiciem pozycji na dostawy dla dokumentów (wraz z ich korektami): przyjęcie zewnętrzne, przychód magazynowy, przychód wewnętrzny, faktura sprzedaży, faktura zaliczkowa, paragon, paragon imienny, faktura uproszczona.
 • [PRO] W oknie rozbieżności dokumentu magazynowego dodano operacje przypisania ilości przyjętej jako ilości na pozycji dokumentu oraz usunięcia różnic (wyzerowania rozbieżności).
 • Na fakturach zaliczkowych oraz detalicznych wprowadzono obsługę pól "Płatnik" oraz "Odbiorca".
 • W widokach modułów Zakup oraz Przyjęcia wprowadzono możliwość włączenia kolumn pokazujących, czy VAT podlega odliczeniu.
 • W widokach modułu "Zlecenia" dodano możliwość włączenia kolumn i filtrowania po danych magazynu wydań i przyjęć.
 • Do kartoteki Klientów dodano pole "Przesyłaj dokumenty windykacyjne na e-mail", na który mają być wysyłane wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.
 • Do kartoteki Klientów dodano pole "Przesyłaj wiadomości SMS na numer", na który mają być wysyłane wiadomości windykacyjne.
 • Do scenariuszy windykacyjnych dodano parametr "Wysyłaj natychmiast automatyczne wiadomości SMS".
 • Dodano możliwość oznaczania Dyspozycji bankowych jako wrażliwe.
 • Dodano możliwość oznaczania operacji bankowych jako wrażliwe.
 • Dodano możliwość oznaczania operacji jako wrażliwych na wyciągach bankowych.
 • Dodano możliwość oznaczania operacji kasowych jako wrażliwych.
 • Dodano możliwość zbiorczego pomijania zaległych operacji ze scenariuszy windykacyjnych.
 • Dodano parametry automatycznego uzgadniania operacji bankowych podczas pobierania wyciągów bankowych on-line lub z plików.
 • Dodano powiadomienia informujące o niewykonanych etapach scenariuszy windykacyjnych.
 • Dodano uprawnienie "Pokaż/oznacz operacje wrażliwe".
 • W plikach kontrolnych JPK_FA_RR, JPK_MAG oraz wewnętrznym JPK_VAT7M/K dodano polecenie pozwalające na podgląd danych dokumentu źródłowego.
 • [PRO] W cennikach wprowadzono możliwość definiowania i stosowania zestawów cenowych. Zestawy cenowe określają zbiory asortymentów (np. określona grupa, cecha) oraz zasady wyliczania cen dla nich. Dzięki temu podczas dodawania lub edytowania danych asortymentu można zastosować inne niż domyślne parametry cennika - wynikające z zestawu cenowego.
 • Na przyjęciach zewnętrznych oraz dokumentach międzymagazynowych przychodzących umożliwiono wczytywanie ilości odczytanej z kolektora danych do pola "Ilość przyjęta". Ułatwia to ustalanie ewentualnych rozbieżności.
 • W Laboratorium dodano możliwość włączenia modułu reguł automatyzacji. Moduł umożliwia zaplanowanie automatycznych czynności, np. dodanie działania, wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie SMS, oznaczenie flagą dla wybranych obiektów z Gestora nexo i Subiekta nexo.
 • Dodano obsługę autotekstów pól własnych dokumentów magazynowych w wiadomościach e-mail, wiadomościach SMS oraz w szablonach działań.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak ewaluacji autotekstów pól własnych, gdy w nazwie pola własnego występował znak "/".
 • Poprawiono przenoszenie adresów klientów z systemu InsERT GT do InsERT nexo.
 • W module Klienci, dla filtra Opiekun dodano opcję (wybrani) umożliwiającą filtrowanie po kilku opiekunach jednocześnie.
 • W programie serwisowym dodano opcję odłączania i podłączania plików baz danych.
 • Poprawiono błąd powodujący brak zapamiętywania rozmiaru i pozycji głównego okna aplikacji.
 • Wprowadzono automatyczne odłączenie użytkownika od Konta InsERT i zachętę do ponownego podłączenia w przypadku błędnych danych autoryzujących wynikających np. z dearchiwizacji kopii bazy danych.
 • W modułach Klienci oraz Instytucje dla kolumn z polami własnymi dodano prefiksy.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego w kolumnach datowych.
 • Dodano wysyłkę dokumentów do biura rachunkowego w wersji 1.07 pliku EPP z dodatkowymi informacjami dotyczącymi faktury VAT marża.
 • Poprawiono odpytywanie rachunku bankowego na Białej liście podatników w przypadku, gdy serwery InsERT są wyłączone.
 • W czasie dodawania danych asortymentu wprowadzono ustawianie kursora na polu Nazwa, jeśli ustawiono autonumerowanie symbolu.
 • W filtrze "Stan" modułu "Asortyment" dodano możliwość ustawienia wartości: "Zerowy bez usług" oraz "niezerowy z usługami".
 • W module "Asortyment" dla filtrów kodu PKWiU oraz CN wprowadzono możliwość filtrowania asortymentu bez przydzielonego kodu.
 • W oknie definicji modelu, dla listy wariantów dodano możliwość włączenia kolumn z dotychczasową nazwą oraz dotychczasowym opisem.
 • [PRO] W Parametrach sprzedaży, wydań, zamówień i ofert dodano możliwość wyboru, czy podczas podłączania materiału do usługi ma być dla niego pobierana cena netto, brutto czy też netto lub brutto w zależności od sposobu liczenia dokumentu.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zapis dokumentu, gdy na jego pozycji znajdował się asortyment ze zdezaktywowanej grupy asortymentowej.
 • [PRO] Naprawiono brak przepisywania ceny magazynowej usługi materiałowej podczas realizacji zamówienia od klienta.
 • Podczas dodawania zamiennika w edycji asortymentu poprawiono wyświetlanie listy asortymentów. Dotychczas była ona ograniczona wyłącznie do asortymentów, które nie miały przypisanego żadnego zamiennika.
 • Uszczelniono działanie uprawnień do asortymentu tak, aby nie można było ich ominąć poprzez wykonanie operacji zbiorczych.
 • W informatorze o asortymencie i o kliencie poprawiono wykazywany nieprawidłowo stan realizacji zamówień do dostawców w walutach obcych.
 • Dla dokumentów sprzedaży, które podlegają fiskalizacji, wprowadzono operację "Usuń błąd fiskalizacji". Status błędu fiskalizacji nadawany jest w sytuacji, gdy drukarka fiskalna nie zwróci informacji o fiskalizacji dokumentu (czy się powiodła, czy nie).
 • Na cele wymiany danych w formacie EDI++ od bieżącej wersji dane adresowe w dokumentach oprócz formy liniowej zapisywane są w podzielonej (np. oddzielnie miasto, ulica itd.)
 • W wiadomościach e-mail i wydrukach niefiskalnych dodano autotekst do terminu płatności dokumentu.
 • Na dokumentach w walutach obcych poprawiono błąd nieprzeliczania tabeli VAT dokumentu po zmianie daty na późniejszą.
 • Na listach dokumentów naprawiono zbędnie wykazywany adres dostawy przy ustawionym odbiorze osobistym.
 • Na obcojęzycznych wzorcach wydruku faktur sprzedaży naprawiono brak wykazywania numeru zamówienia źródłowego.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną dokumentu z błędem fiskalizacji, gdy użytkownik nie miał nadanego uprawnienia do ponownej fiskalizacji.
 • Podczas realizacji oferty w paragon poprawiono brak przenoszenia sposobu płatności ustawionego na szybką płatność.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie zwrotu do paragonu, na którym zastosowano rabat od wartości dokumentu.
 • Poprawiono oznaczanie dat w dokumencie, które uniemożliwiają zapis dokumentu ze względu na blokadę okresu.
 • Wprowadzono poprawki likwidujące potencjalne niedziałanie autotekstów w uwagach do dokumentów dla noty korygującej, korekty kosztu dostawy oraz spisu inwentaryzacyjnego.
 • Naprawiono błąd nieaktualizowania kosztu pozycji na przesunięciu magazynowym po zmianie magazynu.
 • [PRO] Naprawiono błąd uniemożliwiający wstawianie pozycji do korekty wydania zewnętrznego z materiałami, gdy w dokumencie tym ustawiono widok "Korygowane pozycje".
 • Podczas zbiorczego fakturowania dokumentów magazynowych poprawiono błędnie numerowanie pozycji na fakturze wynikowej.
 • Poprawiono błąd systemowy, który pojawiał się po otwarciu roletki kalkulacji cen na spisie włączonym do inwentaryzacji.
 • Poprawiono błędną kategorię uprawnień "Zapis dokumentu PZ bez numeru oryginału" oraz "Zapis dokumentu PV bez numeru oryginału". Uprawnienia te były przypisane do kategorii "Zakup" zamiast "Przyjęcia".
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym na dokumentach magazynowych. Błąd pojawiał się przy dodawaniu nowej pozycji, gdy użytkownik nieposiadający uprawnienia do zmiany stawki VAT na dokumencie zmienił wcześniej transakcję handlową dokumentu.
 • Na korektach faktur zaliczkowych końcowych wprowadzono drukowanie wykazu poprzednich faktur zaliczkowych.
 • Wprowadzono możliwość ręcznego ustawienia udanej płatności terminalowej dla dokumentu, którego nie próbowano opłacić na terminalu.
 • Podczas wystawiania korekty sprzedaży na podstawie korekty do nieistniejącego wydania zablokowano możliwość zmiany ceny magazynowej, która nie powinna być dostępna do edycji.
 • W dokumentach Subiekta naprawiono podsumowanie kolumny kosztu ewidencyjnego, do którego oprócz kosztu ewidencyjnego usługi doliczane były także koszty ewidencyjne materiałów.
 • W edycji faktur sprzedaży wystawianych do wydania poprawiono komunikowanie braku możliwości zmiany ilości na partii rozchodowanej na wydaniu.
 • W fakturach marża naprawiono brak wykazywania kwot na zakładce VAT.
 • W podsumowaniu kolumn kosztu i ceny magazynowej wyłączono uwzględnianie usług materiałowych. Koszt tych usług mógł dublować koszt materiałów.
 • Wyłączono nieprawidłowo działającą możliwość konsolidowania pozycji podczas zbiorczego fakturowania wydań magazynowych do faktur zaliczkowych.
 • W "pływającym" oknie schowka dodano możliwość przejścia do konfiguracji schowka (skrót: Shift + Ctrl + K).
 • Zniesiono wymagalność posiadania uprawnienia do konfiguracji Subiekta nexo, aby umożliwić zmianę parametrów schowka, które są indywidualne dla każdego użytkownika.
 • Dodano uprawnienie "Edycja zamówienia gotowego do realizacji", które blokuje dokonywanie zmian pól związanych z realizacją zamówienia, dla którego wszystkie pozycje zostały oznaczone jako gotowe do realizacji.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zmianę ilości asortymentu na zamówieniu od klienta, gdy do tego dokumentu wystawiono i zrealizowano zamówienie do dostawcy.
 • Podczas realizacji seryjnej zamówień od klientów w rozchód wewnętrzny naprawiono występowanie błędu systemowego.
 • Podczas seryjnej realizacji zamówień od klientów poprawiono tworzenie widoku z utworzonymi dokumentami tak, aby nie miał on domyślnie zastosowanych filtrów z widoku głównego.
 • [PRO] W definicjach widoków dla widoku "Asortyment zamówiony" poprawiono brak możliwości tworzenia formatowania warunkowego dla kolumny "Gotowa do realizacji".
 • W widoku "Pozycje na zleceniu do realizacji" naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania pozycji częściowo zrealizowanych.
 • W zleceniach produkcyjnych montowania poprawiono błędne wyliczanie wartości dokumentu po jego edycji i zmianie waluty.
 • W zleceniach produkcyjnych poprawiono błąd podwójnego wliczania wartości opakowań do wartości kompletu.
 • Do form płatności dodano możliwość wyboru podstawowego rachunku bankowego zdefiniowanego w konfiguracji MF.
 • Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KI innego wystawiającego".
 • Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KP/TP innego wystawiającego".
 • Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KW/TW innego wystawiającego".
 • Na liście Wyciągów bankowych dodano sortowanie wg kolumn "Status księgowy" i "Dokument księgowy" oraz filtr "Status księgowy".
 • Poprawiono błąd związany z brakiem pojawiania się pytania o dopisanie rachunku klienta na operacjach z pobranych do systemu wyciągów bankowych.
 • Poprawiono działanie autotekstów dotyczących dłużnika w szablonach wiadomości windykacyjnych.
 • Poprawiono działanie filtra Rodzaj w widokach rozrachunkowych. Niedostępne były własne rodzaje rozrachunków.
 • Poprawiono odświeżanie listy operacji bankowych po edycji rozliczeń na operacji.
 • Poprawiono profilowanie stanowisk kasowych oraz rachunków bankowych związane z widocznością rozrachunków pochodzących z operacji.
 • Umożliwiono zbiorcze usuwanie roboczych SMS-ów z poziomu modułu Wiadomości.
 • W bankowości on-line dodano zabezpieczenie przed pobraniem powielonych operacji przez różnych użytkowników.
 • W formatach Elixir mBanku oraz Millenium zmieniono domyślną stronę kodową na UTF-8.
 • W Informatorze o kliencie przywrócono kolumnę Kurs (zakładka Rozrachunki).
 • W widoku Szybkie płatności on-line dodano operację "Aktualizuj status transakcji".
 • [PRO] W raportach "Sprzedaż wg" wprowadzono możliwość uwzględniania zwrotów materiałów.
 • W raportach "Sprzedaż wg..." wprowadzono opcję uwzględniania sprzedaży zaliczkowanej wyłącznie na podstawie faktur końcowych. Do poprawnego wyświetlania wyników konieczne jest wystawianie faktur zaliczkowych końcowych do wszystkich wydań, także tych, których nie ma obowiązku fakturować.
 • [PRO] Do sfery Subiekta nexo dodano interfejs IBraki udostępniający informacje o pozycjach, na których brakuje stanu magazynowego.
 • Na dokumentach inwentaryzacyjnych, międzymagazynowych i rozchodach magazynowych wprowadzono blokadę wyboru pluginów cenowych bazujących na cenach zakupu, gdy użytkownik nie ma nadanego uprawnienia do przeglądania danych wrażliwych.
 • [PRO] Na wydruku dokumentu Korekta kosztu dostawy wprowadzono wykazywanie podsumowania wartości nabycia przed i po korekcie kosztu.
 • [PRO] W "Definicjach widoków" dodano możliwość ustawiania formatowania warunkowego w oparciu o pola własne.
 • W "Mapie powiązań", w sekcji ruchu towaru dodano wykaz zwrotów oraz wprowadzono wykazywanie powiązanego dokumentu MP do rozchodującego MW.
 • [PRO] W interfejsie programistycznym Sfera dodano funkcję "UstawDomyslneUwagi()" przypisującą uwagi domyślne dla dokumentu.
 • W raporcie "Sprzedaż wg dokumentów" wprowadzono uwzględnianie zwrotów materiałów.
 • Na mapie powiązań przychodu wewnętrznego powstałego z inwentaryzacji poprawiono występowanie błędu systemowego podczas wyszukiwania pozycji.
 • Naprawiono błąd nieprzenoszenia symbolu asortymentu u producenta występujący podczas importu danych z Subiekta GT.
 • W dokumencie korekty kosztu dostawy (KKD) poprawiono wyświetlanie kosztu przed korektą. Błędne dane były wyświetlane, jeśli dokument KKD zapisano z datą przyszłą.
 • W dokumencie przesunięcia międzymagazynowego przychodzącego ukryto pluginy cenowe związane z kosztem, gdy użytkownik nie ma uprawnień do danych wrażliwych.
 • W raporcie "Sprzedaż wg dokumentów" poprawiono wykazywanie kosztu dla korekt faktur zaliczkowych, do których wystawiono korektę wydania.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem eksportu danych asortymentu występującym podczas przeniesienia danych, gdy dla dowolnego asortymentu pole Średni czas dostawy miało ustawione wartość ponad 32767 dni.
 • Na dokumentach wprowadzono zapamiętywanie informacji o promocjach zastosowanych dla pozycji dokumentu. Informację tę uwidoczniono także na liście kolumn w edycji dokumentu. W podsumowaniu "Promocje" na dokumencie wprowadzono także zapamiętywanie listy ręcznie wykluczonych promocji przez użytkownika.
 • Rozszerzono działanie promocji na wydania zewnętrzne.
 • Rozszerzono możliwość filtrowania pozycji cennika poprzez dodanie filtrów: modelu, pozycji do sklepu internetowego, pozycji do serwisu aukcyjnego, pozycji do sprzedaży mobilnej.
 • W cennikach i oknie aktualizacji cen po zakupie dodano możliwość filtrowania po ilości w progu cenowym.
 • W cennikach wprowadzono możliwość filtrowania po znaczniku stosowania zestawu cenowego.
 • Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe filtrowania asortymentu w cenniku po cechach. Błąd powodował brak uwzględniania cech pochodzących z modelu.
 • Poprawiono błąd przeniesienia promocji przy realizacji zamówienia od klienta, który mógł występować, gdy zamówienie zrealizowano w wydanie zewnętrzne, które następnie zostało zafakturowane.
 • Poprawiono zbędne zmiany partii wydawanego asortymentu, gdy na dokumencie rozchodowym zmieniono jednostkę miary i w parametrach typu dokumentu ustawione było przeliczanie ilości na nową jednostkę.
 • W dokumencie "Sprzedaż fiskalna" umożliwiono zmianę dat dokumentu.
 • W module Urządzenia usunięto nadmiarową operację Wyślij asortyment (wysyłającą asortyment do kolektora). Wysyłanie do kolektora odbywa się teraz z użyciem operacji Synchronizuj asortyment.
 • W oknie importu dokumentów z kolektora danych dodano polecenia pozwalające na odznaczenie i zaznaczenie wszystkich elementów.
 • Naprawiono niedziałające anulowanie operacji dopisywania pozycji z kolektora danych do dokumentu.
 • Podczas odbioru sprzedaży z kas fiskalnych do dokumentu "Sprzedaż fiskalna" wprowadzono zabezpieczenie przed ewentualnymi problemami z zapisem, gdy odbiór rozpoczyna się tuż przed północą a kończy po północy (dnia kolejnego).
 • Podczas odbioru sprzedaży z kasy fiskalnej wprowadzono odpowiednie komunikowanie błędu w sytuacji, gdy na kasie sprzedaż odbywała się z precyzją jednostki miary większą niż zdefiniowana w kartotece asortymentu.
 • Wprowadzono krzyżowe pytania przed operacją usunięcia sprzedaży z kasy fiskalnej zabezpieczające przed jej przypadkowym wykonaniem.
 • Wprowadzono poprawki stabilnościowe przy ponawianiu płatności terminalowych.
 • Zablokowano możliwość korygowania faktur detalicznych z niepełnym wydaniem asortymentu, które zostały wystawione na podstawie paragonu fiskalnego.