Opis zmian (31.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 31.1.1 - 30/07/2020

 • [PRO] Poprawiono błąd uniemożliwiający użycie pól własnych v2 w raportach własnych LINQ.
 • [PRO] Poprawiono błąd uniemożliwiający załadowanie widoku, w którym włączono kolumnę z polem własnym typu słownikowego.
 • Poprawiono wyznaczanie stawki VAT w dokumencie korekty VAT z tytułu nieterminowych płatności (złe długi).

Wersja 31.1.0 - 15/07/2020

 • Zaktualizowano wzór zawiadomienia ZAW-NR oraz uwzględniono dłuższy czas na złożenie zawiadomienia.
 • Poprawiono uwzględnianie aktywności abonamentu w dacie obowiązywania wersji 31.0.0.
 • Poprawiono podpisywanie PDF-ów z wykorzystaniem podpisu cyfrowego SimplySign.
 • Przy włączonym ukrywaniu danych wrażliwych poprawiono błąd maskowania podsumowania wartości netto i brutto w informatorze o asortymencie na zakładce "Sprzedaż".
 • W danych asortymentu przywrócono możliwość ustawienia braku symbolu u dostawcy - od wersji 31.0.0 w takiej sytuacji brany był pod uwagę symbol asortymentu z kartoteki. Dla nowych asortymentów dodano możliwość sterowania tym ustawieniem w szablonach asortymentu oraz dodano stosowną operację zbiorczą dla istniejących kartotek.
 • Podczas podłączania materiałów pobranych z pozycji dokumentu do usługi poprawiono błędne ustawianie cen materiałów. Przy parametrze pobierania cen z pozycji dokumentu pobierane były ceny z cennika.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający powielanie faktur wewnętrznych z usługami jednorazowymi, gdy użytkownik nie posiada uprawnień do wersji 28.0.0 Subiekta lub Gestora.
 • W widoku "Pozycje zleceń" naprawiono wykazywanie pozycji. Wykazywane były wszystkie pozycje na zleceniach zamiast pozycji od wybranego dostawcy.
 • Naprawiono błąd związany z niepoprawnym rozpoznawaniem operacji bankowych (płatność kartą) przy wczytywaniu wyciągów z pliku mt-940.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem listy przedpłat na dokumentach zakupu występujący przy zmianie domyślnego widoku.
 • W raporcie "Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów" poprawiono błąd powodujący niewykazywanie sprzedaży usług z faktur zaliczkowych końcowych.
 • W podglądzie danych asortymentu poprawiono błąd systemowy, który występował, gdy uruchomiono podgląd asortymentu, a następnie jego edycję przy zwiniętej tabeli cen i rabatów.

Wersja 31.0.0 - 24/06/2020

 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano autoteksty związane z oddziałem użytkownika. Znajdują się one w węźle "użytkownik".
 • W uwagach do dokumentów dodano możliwość skorzystania z autotekstów.
 • W parametrach wydruku dodano możliwość ustawienia wydruku kodu SWIFT na dokumentach handlowych ("Kod SWIFT rachunku bankowego").
 • [PRO] Dla faktur sprzedaży zawierających usługi materiałowe oraz ich korekt wprowadzono możliwość użycia specjalnego kreatora, który umożliwia częściowy lub całkowity zwrot materiałów zużytych do wykonania usługi.
 • W dokumencie, w oknie roletki "Promocje" dodano możliwość filtrowania promocji wg spełnienia kryteriów lub/i zastosowania na dokumencie.
 • W module asortymentu wprowadzono operację zbiorczego ukrywania lub uwidaczniania asortymentu w magazynach.
 • W parametrach asortymentu wprowadzono możliwość wyłączenia kontroli unikalności kodu kreskowego. Udostępniono m.in. całkowite jej wyłączenie, stosowanie wyłącznie dla nowych asortymentów lub ostrzeganie.
 • Wprowadzono możliwość zaawansowanego automatycznego nadawania symboli dla asortymentu z wykorzystaniem wielu składników, np. grup. Format ustalany jest w Konfiguracji programu -> Numeracja i działa zarówno dla nowego asortymentu dopisywanego ręcznie, jak i importowanego z kas fiskalnych. Dodano także możliwość użycia nowych formatów dla istniejącego asortymentu za pomocą operacji zbiorczej (Podstawowe -> Zmień symbol).
 • Podczas generowania wariantów w ramach modelu wprowadzono możliwość wyboru sposobu generowania symboli dla powstających asortymentów: prostego lub zaawansowanego (automatycznego).
 • W parametrach Subiekta dodano możliwość wyboru, czy po zmianie klienta na dokumencie program ma zaktualizować ceny i formy płatności. Parametr "Po zmianie klienta na dokumencie" pozwala zdecydować, czy aktualizacja ma być wykonywana zawsze/nigdy/program ma każdorazowo pytać.
 • W parametrach Subiekta/sprzedaży/zakupu/przyjęć/wydań/zamówień/zleceń oraz typach dokumentów dodano parametr pozwalający na przeliczanie ilości po zmianie jednostki miary na pozycji dokumentu.
 • Wprowadzono możliwość określania domyślnego sposobu dostawy dla dokumentów oraz przypisywania ich dla klientów. W module Klienci dodano także operację zbiorczą przypisania sposobu dostawy oraz odpowiednie kolumny w liście klientów, jak i filtry.
 • W parametrach Subiekta wprowadzono możliwość wyboru podstawy do oznaczania na dokumentach pozycji poniżej kosztu lub/i minimalnej marży.
 • Wprowadzono możliwość kontrolowania obecności danych adresowych klienta na dokumencie. Odpowiednie ustawienia umiejscowione są w "Parametrach Subiekta", "Parametrach sprzedaży", "Parametrach Wydań", "Parametrach zamówień" oraz indywidualnie w "Typach dokumentów" i pozwalają na ignorowanie, ostrzeganie i blokowanie zapisu dokumentu, gdy klient nie ma danych adresowych.
 • Dodano możliwość uruchamiania podglądu schowka w oddzielnym, stale widocznym oknie.
 • W cennikach wprowadzono możliwość użycia schowka do kopiowania/wklejania/aktualizowania pozycji cennika.
 • W schowku wprowadzono wyróżnianie pozycji wczytanych z zewnętrznego źródła, jakich nie udało się rozpoznać w programie. Pozycje takie są oznaczone czerwonym kolorem w kolumnie "Rodzaj".
 • [PRO] Wprowadzono możliwość seryjnego realizowania zamówień od klienta. Umożliwia to szybkie realizowanie wielu zaznaczonych zamówień w indywidualny, zaplanowany w każdym z nich dokument sprzedaży lub magazynowy, jak i dla wszystkich w jeden, wybrany typ dokumentu.
 • Dla zleceń produkcyjnych, inwentaryzacji i dokumentów handlowych wprowadzono parametr decydujący, czy uwagi z tych dokumentów mają być przenoszone do automatycznych dokumentów magazynowych. Parametr dostępny jest w konfiguracji typów dokumentów.
 • Dodano format wysyłki elixir dla Idea Banku.
 • Dodano format wysyłki elixir dla mBanku detalicznego.
 • Dodano format wysyłki elixir dla Nest banku.
 • Dodano okno wyliczania reszty na dokumentach KP.
 • Udostępniono kreator zmian VAT, który ułatwia dostosowanie danych w programie do zmian prawnych, jakie wejdą w życie od 1 lipca 2020 r. Kreator dostępny jest menu "Operacje" modułu Asortyment.
 • Uaktualniono słownik PKWiU do specyfikacji z roku 2015. W słownikach PKWiU oraz CN udostępniono możliwość przypisania ich elementom domyślnej stawki VAT. Domyślnie przypisano kodom stawki VAT, jeśli jednoznacznie zostały one określone w ustawie o VAT.
 • W operacjach zbiorczych zmiany kodu PKWiU oraz CN dostępnych w module Asortyment wprowadzono opcjonalną możliwość aktualizacji stawek VAT.
 • W parametrach Subiekta/sprzedaży/zakupu, w sekcji "Zbiorcze realizowanie i fakturowanie" dodano parametr decydujący, czy datę zakończenia dostawy przy fakturowaniu dokumentów magazynowych pobierać z najmłodszego dokumentu magazynowego, czy wg ustawień typu dokumentu.
 • W raportach: "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K", "Rejestr sprzedaży VAT", "Rejestr zakupu VAT" wprowadzono możliwość filtrowania i uwidaczniania dodatkowych danych, m.in. dotyczących kategorii dokumentu, fiskalizacji, państwa nabywcy oraz inne.
 • W widokach dokumentów archiwalnych dodano możliwość włączenia kolumny "Odbiorca".
 • W definicjach promocji dodano możliwość wykorzystania jako kryterium sumy asortymentu z wybranej grupy lub posiadających wybraną cechę. Dodano także możliwość ustalania, czy promocja działa przy wszystkich określonych kryteriach, czy po spełnieniu jednego.
 • W parametrach cenników wprowadzono możliwość zapamiętywania ustawień filtrowania w cennikach oraz w oknie aktualizacji cen po zakupie.
 • W widokach modułu sprzedaży oraz raportach: "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K", "Rejestr VAT sprzedaży" wprowadzono możliwość wyświetlania szczegółowych danych dotyczących fiskalizacji dokumentu, m.in. daty fiskalizacji, użytkownika, numeru seryjnego urządzenia.
 • W parametrach klienta poczty oraz parametrach wiadomości SMS dodano możliwość wyłączenia ostrzegania o braku zgody na otrzymywanie informacji przy pomocy komunikacji elektronicznej.
 • Dodano nowe uprawnienie: Klienci - Pokazuj dane wspólników. Użytkownicy nieposiadający tego uprawnienia nie będą widzieć danych wspólników w module Klienci.
 • Na karcie klienta zwiększono do 20 liczbę znaków możliwych do wpisania w polu VATIN.
 • W module Klienci dodano możliwość włączenia nowej kolumny "Scenariusz windykacyjny".
 • Wprowadzono zmianę, aby uprawnienie: Zmiana opiekuna klienta na innego niż zalogowany użytkownik, obejmowało również opiekunów dodatkowych.
 • Dane z okna Moja Firma wyłączono z przestrzegania unikalności numerów NIP.
 • Na karcie klienta naprawiono błąd, który uniemożliwiał skorzystanie z operacji dla pola VATIN: Przepisz numer NIP, w przypadku gdy w adresie nie uzupełniono pola państwo.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście do modułu klienci, w przypadku gdy dodano cel przetwarzania z taką samą nazwą jak inny już występujący filtr w module klienci.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał na karcie przedstawiciela zmianę wartości dla pól: Stanowisko, Dział, Pokój.
 • W folderach skrzynki pocztowej: Szkice, Skrzynka nadawcza, Kosz oraz Zaplanowane-nexo dodano możliwość usuwania wiadomości za pomocą przycisku Delete. Wiadomości z tych folderów będą usuwane trwale.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie dodania do wiadomości pocztowej lub wiadomości SMS, autotekstów pól własnych, które w nazwie zawierały znaki interpunkcyjne takie, jak: kropka, przecinek, myślnik lub średnik.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pobierania konfiguracji konta pocztowego dla kont gmail, gdy domena gmail.com była zapisana wielkimi literami.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie dokumentu sprzedaży, gdy na podstawie tego dokumentu utworzono zlecenie serwisowe.
 • [PRO] W polach własnych v2 dodano słownik systemowy magazynów oraz rachunków bankowych.
 • [PRO] W polach własnych v2 dodano możliwość wybrania wartości domyślnej oraz zaznaczenia wymagalności podczas definiowania pól typu: słownik własny, słownik własny SQL oraz słownik systemowy.
 • Do wzorca wydruku Noty księgowej dodano możliwość zmiany powiązanych wzorców dokumentów KP i KW.
 • Naprawiono błąd systemowy występujący po użyciu skrótu Ctrl+G (potwierdzenie przeczytania) na wiadomości pocztowej, która nie była szkicem.
 • Naprawiono problem występujący przy dearchiwizacji objawiający się komunikatem "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku...".
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy zmianie wzorca wydruku i próbie edycji pola z nr telefonu w oknie wydruku dokumentów FS i KFS.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał podłączanie użytkownika do Konta InsERT.
 • Poprawiono sortowanie Wzorców wydruku wg kolumny "Typ".
 • [PRO] Umożliwiono włączenie odświeżania raportu własnego SQL po zmianach w kontekście aplikacji, jeśli zapytanie SQL korzysta z elementów kontekstu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem, jaki mógł się pojawiać podczas wydruku, gdy domyślna drukarka systemowa nie znajdowała się na liście dostępnych drukarek.
 • [PRO] Zwiększono rozmiar pola "Opis" w raporcie własnym do 4000 znaków.
 • [PRO] QuickInstaller - dodano możliwość tworzenia skrótów przy instalowaniu rozwiązania własnego zawierającego scenariusz wykonywalny (EXE) oraz informacji o koniecznym restarcie programu w przypadku rozszerzeń.
 • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo udostępniono interfejs IZastosowaniePromocji, który pozwala na wyłączenie automatycznego ustawiania promocji oraz ich ręcznego ustawiania podczas wystawiania dokumentu.
 • [PRO] W interfejsie IOknoObiektu dodano metodę PokazPodglad, która otwiera formatkę obiektu w trybie podglądu bez możliwości przejścia do trybu edycji.
 • [PRO] Naprawiono błąd, w którym usunięcie z raportu kolumny, po której zgrupowana jest lista, uniemożliwiało drukowanie listy.
 • W powiadomieniach o wygasaniu Abonamentu dodano obsługę multiprogramu.
 • Poprawiono pobieranie danych z GUS (wartość pola Powiat) dla podmiotów z miejscowości Jarocin.
 • W Parametrach wysyłki elektronicznej, jako domyślny adres e-mail dla wysyłki JPK, ustawiono adres Mojej Firmy.
 • Poprawiono wydajność drukowania danych promocji.
 • W danych asortymentu (zakładka Dostawy) wprowadzono możliwość pozostawienia pustego pola symbolu asortymentu u dostawcy. W przypadku braku tego symbolu program pobiera podstawowy symbol asortymentu. Jest to przydatne, gdy symbol asortymentu jest identyczny u wszystkich dostawców. Dla zaznaczonych asortymentów dodano także operację zbiorczą pozwalającą na usunięcie symboli u dostawców.
 • W Informatorze o asortymencie, na zakładce "Stany" oraz "Dostawy" udostępniono kolumny z dodatkowymi informacjami oraz kontekstowe operacje dla dokumentów.
 • W module "Asortyment", w operacji zbiorczej "Aktualizacja dostawców" dodano możliwość przypisania deklarowanej ceny oraz rabatu u dostawcy.
 • W oknie kosztorysu wprowadzono możliwość kalkulowania ceny usługi w oparciu o ceny materiałów bez rabatu.
 • Poprawiono sposób prezentacji cech w danych asortymentu tak, aby widoczne były długie nazwy cech.
 • W informatorze o asortymencie, na zakładce "Ruch asortymentu" poprawiono brak wykazywania kodów dostaw dla dokumentów rozchodujących.
 • W operacjach zbiorczych dla asortymentu naprawiono brak możliwości usunięcia asortymentu powiązanego, usługi recyklingowej, funduszu promocji i zamienników.
 • W raporcie "Podliczenie okresu" naprawiono błędnie uwzględniane wartości dokumentów korekty przychodu wewnętrznego (kPW), na których użyto korekty ilościowo-wartościowej.
 • W edycji dokumentów handlowych udostępniono zakładki prezentujące partie asortymentu przyjmowanego/wydawanego wraz z dokumentem.
 • Filtr "Asortyment pozycji" w widokach dokumentów Subiekta został rozbudowany o możliwość użycia jako kryterium kodu CN oraz grup JPK.
 • Na dokumentach Subiekta oraz w ofertach wprowadzono ostrzeżenie o niemożności zastosowania cen z cennika dodatkowego z powodu braku zgodności walut.
 • Słownik uwag do dokumentów rozszerzono o możliwość stosowania na następujących dokumentach: Nota korygująca, Korekta kosztu dostawy, Korekta kosztów (handlowa i magazynowa), Spis inwentaryzacyjny, Inwentaryzacja, Sprzedaż fiskalna.
 • W mechanizmie ukrywania pól na dokumentach wprowadzono możliwość ukrycia pola "Pozostało" w sekcji płatności.
 • W modułach dokumentowych dodano kolumnę i filtr pozwalające na rozróżnienie korekt do istniejącego i nieistniejącego dokumentu.
 • W modułach dokumentowych wprowadzono możliwość wyświetlenia kolumny z symbolem magazynu użytego na dokumencie.
 • Uszczelniono blokady edycji dokumentu po zaksięgowaniu. Poprawki dotyczyły scenariuszy, gdy możliwe były modyfikacje zafakturowanych i zaksięgowanych wydań zewnętrznych.
 • W podglądzie i edycji dokumentów poprawiono błąd powodujący wyświetlanie poprzedniego nazwiska osoby wystawiającej dokument. Błąd występował po zmianie nazwiska osoby na dokumentach wystawionych przed tą zmianą.
 • Na wydrukach rozchodu wewnętrznego użytego jako koszt dodatkowy wprowadzono wykazywanie informacji o powiązanym dokumencie handlowym (numer, pozycja).
 • Poprawiono nieprawidłowo przenoszoną cenę z inwentaryzacji do wynikowego przychodu wewnętrznego (PW), gdy dla dokumentu PW domyślną ceną ustawiona była ostatnia cena zakupu z rabatem.
 • Poprawiono wydruk raportu z udanej weryfikacji klienta w VIES, uruchamianej na dokumencie Subiekta nexo. Błąd dotyczył braku drukowania komunikatu o pomyślnej weryfikacji.
 • Podczas wystawiania faktury do wydania zewnętrznego wprowadzono przekształcanie towarów w materiały, gdy na fakturze wydane towary zostały potraktowane jako materiały do wykonania usługi.
 • Udostępniono możliwość wystawiania "zerowej" faktury zaliczkowej końcowej do wydania całkowicie zaliczkowanego.
 • Naprawiono błąd przenoszenia sposobu wyliczania dokumentu do wydania zewnętrznego realizującego fakturę zaliczkową, gdy ustawiono na niej plugin cenowy.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający podpięcie dokumentu "Kasa wyda" jako przedpłaty na korektach z kwotą do zwrotu.
 • W widoku niezafakturowanych wydań magazynowych zablokowano możliwość wystawienia zwykłej faktury do korekty wydania zewnętrznego wystawionego do faktury zaliczkowej.
 • Na fakturach wewnętrznych wprowadzono możliwość rezygnacji z automatycznego wyliczania tabelki VAT na rzecz wprowadzania wartości ręcznie.
 • Działanie Schowka wzbogacono o rozpoznawanie ilości podawanej z jednostką miary - wówczas odczytywana jest zarówno ilość, jak i j.m.
 • [PRO] W "Parametrach schowka" wprowadzono możliwość określania, czy kopiowane będą dane magazynu na pozycji asortymentowej z dokumentu.
 • Podczas wklejania pozycji ze schowka poprawiono błędne wstawianie zerowego rabatu. Błąd występował w scenariuszu, gdy kopiowano cenę przed i po rabacie, bez kopiowania rabatu.
 • Poprawiono ustawianie fokusa na korektach dokumentów handlowych i magazynowych tak, aby domyślnie znajdował się na polu numeru oryginalnego dokumentu.
 • W modułach faktur zakupu, zamówień do dostawcy i faktur wewnętrznych, w filtrze "Odebrał" poprawiono zawartość listy osób.
 • Na zamówieniach do dostawców wprowadzono możliwość przypisania magazynu do pozycji dokumentu.
 • Podczas zbiorczego usuwania dokumentów wprowadzono ich szeregowanie od najmłodszego do najstarszego.
 • Podczas realizowania zamówień od klienta poprawiono brak przenoszenia ustawień magazynu na pozycjach z usługą materiałową.
 • Poprawiono brak uwzględniania kolejności wydań na partiach dostaw podczas kompletacji zamówień wykonywanej na dokumentach przychodowych.
 • Poprawiono proces realizacji zamówień w dokumenty magazynowe tak, aby program ostrzegał, że zignorowane zostaną przypisania magazynów na pozycjach dokumentów.
 • W kreatorze zamówień do dostawców uruchamianym na podstawie zamówień od klientów dodano możliwość włączenia edytowalnej kolumny z opisem pozycji asortymentowej.
 • W wiadomości e-mail/SMS do zamówienia od klienta naprawiono niedziałająca autoteksty z grupy "Płatnik".
 • W zamówieniach i fakturach pro forma dodano możliwość włączenia kolumny "Ilość skompletowana".
 • Do Parametrów windykacji dodano możliwość uwzględniania roku przestępnego przy naliczaniu odsetek.
 • Dodano możliwość korzystania z ulgi za złe długi po 30 dniach od terminu płatności. Z ulgi mogą skorzystać podmioty, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • Dodano nowy rodzaj operacji bankowej - "Podzielona płatność wewnętrzna" na potrzeby przelewów w MPP pomiędzy rachunkami zdefiniowanymi w Mojej firmie.
 • Dodano skalowanie okna wysyłki Dyspozycji do pliku.
 • Dodano widoki SQL w module Rozrachunki. Dostępna jest również ich konfiguracja w Definicji widoków.
 • Poprawiono błąd przy generowaniu deklaracji ZAW-NR pojawiający się w sytuacji, gdy operacja bankowa miała status księgowy "W przygotowaniu".
 • Poprawiono odświeżanie w zakładce Historia windykacji na rozrachunku po dodaniu do niego działania windykacyjnego.
 • Poprawiono podpowiadanie domyślnych rodzajów operacji bankowych przy pobieraniu wyciągów z plików mt-940.
 • Poprawiono rozpoznawanie klientów podczas pobierania wyciągów bankowych w sytuacji, gdy w bazie danych zapisane są adresy dodatkowe.
 • Poprawiono sortowanie w polu Wystawił na dokumentach wezwań do zapłaty, not odsetkowych, operacji kasowych i bankowych.
 • Poprawiono wczytywanie kwoty VAT dla operacji w Podzielonej płatności przy pobieraniu wyciągów mt-940 z Alior banku.
 • Poprawiono wczytywanie operacji z rachunków VAT na podstawie plików mt-940 przy użyciu parsera Santander (zgodny z BZWBK Moja Firma Plus).
 • Poprawiono widoczność rozrachunków w multiprogramie z Gestorem przy włączonym parametrze ukrywania rozrachunków księgowych.
 • Rozwiązano problem wczytywania numeru rachunku bankowego przy pobieraniu wyciągu z pliku mt-940 z banku Pekao.
 • Uaktualniono nazwy banków przy dodawaniu rachunków bankowych.
 • W module Operacje bankowe dodano filtr "Status księgowy".
 • W modułach Operacje kasowe oraz Operacje bankowe dodano kolumnę "Powiązany" dotyczącą operacji o rodzaju Transfer.
 • W oknie wydruku dodano podpowiadanie adresu e-mail klienta dla: operacji i dyspozycji bankowych, rozrachunków oraz kompensat.
 • W sekcji Rozliczenia na rozrachunkach, operacjach kasowych i bankowych dodano kolumnę "netto".
 • Zoptymalizowano działanie raportu "Podzielona płatność - niepoprawne rozliczenia rozrachunków".
 • Podczas generowania pliku wewnętrznego JPK wprowadzono ucinanie nazwy pełnej klienta, jeśli jej długość przekracza określone w schemacie 256 znaków.
 • Podczas wystawiania dokumentu korekty kosztu dostawy (KKD) zniesiono obligatoryjność umieszczania klienta dla tego dokumentu i automatyczne jego wstawianie po wybraniu faktury zakupu. Usunięto także ograniczenie, że faktury kosztowe muszą pochodzić od tego samego klienta.
 • Podczas wystawiania korekty do dokumentów archiwalnych wprowadzono ustawianie odbiorcy na podstawie danych z dokumentu źródłowego.
 • [PRO] Podczas wystawiania korekty kosztu dostawy zlikwidowano blokadę uniemożliwiającą podpinanie więcej niż jednego dokumentu jako koszt. Podpinanie wielu dokumentów zakupu jest możliwe przy zgodnej walucie dokumentów.
 • W raporcie "Podliczenie okresu" wprowadzono grupowanie danych z opcjonalnym zwijaniem/rozwijaniem sekcji.
 • W raporcie Podliczenie okresu wprowadzono liczne poprawki i usprawnienia, rozbito wykaz ruchu magazynowego m.in. na powiązane z dokumentami handlowymi, niepowiązane, produkcyjne itd.
 • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo dodano możliwość podłączania rozchodu wewnętrznego jako kosztu dodatkowego dla zamówień od klienta i faktur sprzedaży.
 • Wprowadzono serię poprawek i uszczelnień w ukrywaniu danych wrażliwych.
 • Naprawiono błąd systemowy występujący podczas operacji wypróbowania wzorca wydruku EKO dla raportu "Remanent na dzień".
 • Naprawiono błąd, który w specyficznych okolicznościach umożliwiał usuwanie użytej numeracji.
 • Poprawiono estetykę wydruku raportu "Podliczenie okresu - dokumenty".
 • Poprawiono wyliczanie korekt kosztów handlowych dla dokumentów z datą zakończenia dostawy różną od daty wystawienia dokumentu. Ponadto w oknie korekty kosztów handlowych, do listy dostępnych kolumn dodano "Datę zakończenia dostawy".
 • W filtrach raportów Subiekta nexo poprawiono sortowanie listy magazynów tak, aby były one uszeregowane wg symbolu.
 • W raportach Sprzedaż/Wydania wg kodów dostaw, asortymentu i klientów poprawiono błędnie wykazywane dane z faktur zaliczkowych cząstkowych i końcowych.
 • Wprowadzono uprawnienie "Zmiana magazynu i oddziału źródłowego na dokumencie MP wystawionym do wydania". Uprawnienie to działa podczas wystawiania dokumentu MP do istniejącego MW.
 • Podczas eksportu danych dokumentu do pliku w formacie EDI++ poprawiono pobieranie danych klienta, które nie były pobierane z dokumentu, lecz z kartoteki.
 • Poprawiono import danych o dokumentach z pliku EDI++. Poprawka dotyczyła nieprawidłowej identyfikacji klienta, gdy w pliku wymiany podany był NIP z separatorami, a w kartotece wpisano go bez separatorów lub vice versa.
 • W cennikach wprowadzono możliwość wyliczania marży i narzutu w oparciu nie o podstawę kalkulacji, lecz o szacowany koszt. Dzięki temu ułatwione jest stosowanie cen katalogowych, które przy sprzedaży mają stałe ceny (i mogą być pobierane z cenników dostawcy), natomiast rzeczywisty zysk liczony jest na podstawie szacowanego kosztu (np. ostatnia cena zakupu po rabacie).
 • Na liście pozycji asortymentowych dokumentu wprowadzono możliwość włączenia kolumny wyświetlającej źródło pochodzenia ceny, np. cennik, wprowadzona ręcznie.
 • Poprawiono wydajność operacji na cennikach w podmiotach z podłączonym programem vendero.
 • W cennikach zmieniono nazwę "Cena nabycia" na "Podstawa kalkulacji".
 • Na dokumencie poprawiono pobieranie kursu walutowego dla cennika tak, aby przy ustawieniu pobierania z cennika był on pobierany z cennika głównego także wtedy, gdy do cennika głównego zdefiniowano cennik dodatkowy.
 • Poprawiono proces powielania cenników - dotychczas nie były powielane podstawy wyliczenia ceny nabycia dla składników kompletów oraz podstawa wyliczenia ceny nabycia, gdy pobierana była cena z innego cennika.
 • W cennikach poprawiono wyliczanie cen kompletów, dla których ustawiono, aby podstawa kalkulacji wyliczana była na podstawie cen składników w różnych walutach.
 • W cennikach poprawiono wyliczanie cen kompletów, dla których ustawiono, aby podstawa kalkulacji wyliczana była na podstawie cen składników, a ceny składników pobierane były z innego cennika.
 • W Rejestrze transmisji poprawiono brak wyświetlania ostrzeżeń ze sterowników kas fiskalnych, jakie zwracane były dla operacji związanych z odczytem danych o sprzedaży.