InsERT S.A.

Subiekt nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu sprzedaży wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Opis zmian (27.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 27.1.1 - 02/12/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Subiekt Nexo.

Wersja 27.1.0 - 28/11/2019

 • Wprowadzono obsługę nowej wersji (trzeciej) pliku kontrolnego JPK_FA. Organy podatkowe będą jej żądać od 2 grudnia 2019 r.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający dodanie użytkownika programu na podstawie pracownika wybieranego z listy, gdy na podmiocie uruchomiony był Gratyfikant nexo.
 • Poprawiono błąd powodujący brak danych dotyczących podzielonej płatności na wzorcach wydruku powielanych w wersji 27.0.0 z wzorca standardowego. Błąd występował, gdy wcześniej wyedytowano standardowy wzorzec wydruku.
 • Przy rozliczaniu rozrachunków przez skojarzenie poprawiono podpowiadanie daty rozliczenia na podstawie późniejszego rozrachunku.
 • Rozwiązano problem usuwania zawartości pola tytułem na operacjach bankowych przy zmianie rodzaju operacji.
 • Rozwiązano problem wysyłki do pliku dyspozycji o rodzaju podzielona płatność dla banku ING związany z opisem operacji.

Wersja 27.0.2 - 07/11/2019

 • Naprawiono błąd, który dla ciemnej kompozycji powodował brak czytelności wiadomości pocztowych.
 • Poprawiono czytelność powiększonego/pomniejszonego tekstu w wiadomościach pocztowych i wiadomościach InsMail, oraz czytelność tekstu w ciemnym motywie.
 • Poprawiono obsługę pola "Opis księgowy" na zakładce "Księgowość", w edycji dokumentów.
 • Poprawiono błąd związany z powielaniem operacji bankowych bez ustawionego rozrachunku.
 • Poprawiono wystawianie podatkowej dyspozycji bankowej w przypadku ustawienia komunikacji z księgowością zdalną. Poprawiono również automatyczne rozliczanie zobowiązań dyspozycją bankową.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie korekty do faktury zaliczkowej wystawionej w walucie obcej.

Wersja 27.0.1 - 30/10/2019

 • Naprawiono błąd, który powodował brak przepisywania nazwy do pola "Nazwa pełna". Problem ten występował podczas dodawania firmy.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wymianę on-line dokumentów w przypadku innych wartości pól "Poczta" i "Miejscowość" w danych adresowych Mojej firmy.
 • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT na Białej liście podatników w przypadku, gdy zwracane z serwisu dane posiadały dużą objętość.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zmontowanie kompletu na podstawie zamówienia przy odebranym uprawnieniu "Zmiana receptury kompletu podczas wystawiania dokumentu".
 • Wprowadzono ostrzeżenie przy generowaniu pliku kontrolnego JPK_FA_RR, ponieważ z nieoficjalnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że w pliku tym powinny znajdować się wyłącznie faktury RR opatrzone podpisem elektronicznym.

Wersja 27.0.0 - 23/10/2019

 • [PRO] Wprowadzono Ślad rewizyjny umożliwiający śledzenie zmian wykonywanych na dokumentach przez użytkowników programu.
 • Dodano możliwość wydruków w trybie EKO, bez tła wszystkich elementów drukowanego dokumentu.
 • W module Windykacji udostępniono operacje księgowe dotyczące dekretacji automatycznej dokumentu. Również dla dokumentu Nota odsetkowa została dodano możliwość włączenia operacji dotyczących opisu księgowego dokumentu.
 • Dodano mechanizm śledzenia zmian we wszystkich ważnych obiektach programu, łącznie z operacją podglądu, wydruku czy też samego uruchomienia danego modułu.
 • W modułach dokumentów sprzedaży, zakupu, wydań i przyjęcia magazynowych dodano operację zmiany statusu księgowego dokumentów.
 • Dodano operację zbiorczą pozwalającą na wstawienie zaznaczonego asortymentu do cennika dodatkowego.
 • W danych asortymentu wprowadzono oznaczanie podlegania podzielonej płatności, pole to wypełnia się automatycznie po wybraniu kodu PKWiU. W module asortymentu dodano odpowiednie kolumny oraz filtry dotyczące podleganiu pod mechanizm płatności podzielonej.
 • W kartotece asortymentu wprowadzono możliwość zbiorczego nadawania nazw dla urządzeń zewnętrznych (fiskalnych).
 • W danych asortymentu wprowadzono możliwość wstawienia towaru do cennika dodatkowego (uzupełniającego lub indywidualnego).
 • W informatorze o asortymencie, na zakładce "Dostawy" dodano filtry: magazynu, data przychodu, terminu ważności, kodu dostawy.
 • W module i na liście asortymentu oraz w widokach asortymentu zamówionego i asortymentu na wyczerpaniu wprowadzono możliwość filtrowania po stanie dostępnym we wszystkich magazynach.
 • Na listach w modułach dokumentowych wprowadzono możliwość włączenia kolumn: Data utworzenia dokumentu, Utworzył, Data modyfikacji, Zmodyfikował, Data wydruku, Wydrukował.
 • W dokumentach handlowych wprowadzono znacznik określający, czy dokument objęty jest obowiązkiem płatności podzielonej. Znacznik ustawia się automatycznie wg wymagań określonych w art. 106e ust. 18a ustawy o VAT. Na wydruku faktur z tym znacznikiem drukowana jest fraza "mechanizm podzielonej płatności". Wprowadzono także stosowne ostrzeżenia (m.in o konieczności zastosowania płatności realizowanej przez konto bankowe, gdy wartość dokumentu przekracza 15 tys. zł; o nieużywanej transakcji "odwrotne obciążenie") oraz odpowiednie uprawnienia.
 • Na dokumentach wprowadzono możliwość przekształcania usług jednorazowych w asortyment kartotekowy.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość realizowania zamówień od klienta w przesunięcia międzymagazynowe.
 • [PRO] W dokumentach przesunięć międzymagazynowych wprowadzono możliwość wybrania asortymentu znajdującego się na zamówieniach. Służy do tego lista "Pozycje zamówień" (Shift+F2).
 • Do formy płatności o typie Zapłacono przelewem dodano możliwość ustawienia rodzaju operacji (Przelew/Podzielona płatność).
 • Do rozrachunków dodano oznaczenie wymagalności stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy rozliczeniach.
 • Dodano nowy format wysyłki dyspozycji bankowych do pliku - Santander (Moja Firma plus).
 • W parametrach windykacji dodano możliwość ustawiania naliczania odsetek na wezwaniach do zapłaty.
 • Dostosowano program do zmian prawnych obowiązujących od 1 listopada 2019 r., które likwidują mechanizm odwrotnego obciążenia, w miejsce którego wprowadzają obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Dodano także kreator ułatwiający odpowiednie dostosowanie danych do zmian w przepisach, jest on dostępny w kartotece asortymentu, w menu "Operacje".
 • W raporcie "Remanent na dzień" wprowadzono możliwość wykonania raportu wg cen wyliczonych na podstawie cen wyliczalnych (np. cena z ostatniej dostawy).
 • Wprowadzono obsługę pliku kontrolnego JPK_FA_RR.
 • [PRO] W cennikach, w sposobie ustalenia ceny nabycia asortymentu dodano możliwość wybrania cen z ostatniej sprzedaży.
 • W informatorze o asortymencie, na zakładce "Dostawy" wprowadzono możliwość wyświetlenia kolumny "Cena nabycia".
 • W informatorze o asortymencie, na zakładkach "Zakup" oraz "Sprzedaż" dodano możliwość włączenia kolumny "Koszt magazynowy".
 • W konfiguracji typów dokumentów wprowadzono możliwość domyślnego stosowania kursu dla cen pobranego z ustawień cennika.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość korzystania z drukarek fiskalnych jako drukarek biurowych przy użyciu wydruków niefiskalnych. Funkcja ta pozwala drukować dowolne dokumenty Subiekta (np. zamówienia, zwroty) na drukarkach fiskalnych, jeśli udostępniają one taką możliwość.
 • W wiadomości pocztowej oraz w wiadomości SMS dla węzła Ogólne dodano nowy autotekst: "bieżący rok".
 • Naprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia wartości pól własnych zaawansowanych klientów z systemu InsERT GT.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak przepisania klienta z dokumentu do działania, gdy operacja dodawania działania była wywołana z karty dokumentu.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dodanie działania do rozrachunku bez podmiotu.
 • W danych klienta usunięto możliwość przypisywania domyślnej transakcji odwrotnego obciążenia. Dodano także możliwość zakończenia trwających transakcji jednolitych.
 • W konfiguracji Konta pocztowego umożliwiono dodanie konta za pomocą kreatora. Dodaj--->Konto pocztowe (Insert).
 • W kreatorze dodawania konta pocztowego dodano możliwość wpisania nazwy konta.
 • W kreatorze dodawania konta pocztowego naprawiono niedziałającą pomoc kontekstową
 • W programie serwisowym dodano możliwość kompaktowania baz.
 • W szablonach naklejek dla zamówień dodano możliwość umieszczenia danych numeru oryginalnego zamówienia.
 • Dodano ostrzeżenie przed nadpisaniem bazy danych podmiotu przy dearchiwizacji.
 • Dodano przy starcie programu sprawdzenie wykonywania e-Archiwizacji i kontynuację ew. przerwanych archiwizacji.
 • Dodano usprawnienia w konfigurowaniu e-Archiwizacji.
 • Na wydrukach fiskalnych naprawiono błąd niedrukowania zamapowanych w konfiguracji drukarki fiskalnej pól własnych.
 • Naprawiono błąd występujący przy wykonywaniu e-Archiwizacji, skutkujący komunikatem "Value can not be null".
 • Po zmianie zdjęcia domyślnego z poziomu kartoteki towaru w Subiekcie jest ono aktualizowane w vendero (sklep internetowy oraz witryna z ofertą) po procesie synchronizacji danych.
 • Poprawa błędu, który pojawiał się podczas próby duplikowania pozycji z poziomu cennika. Występował dla towarów oznaczonych do sklepu internetowego, którym po zduplikowaniu zmieniano cenę brutto.
 • Poprawa błędu, który uniemożliwiał usunięcie zduplikowanego cennika bądź też jego pierwowzoru.
 • Poprawiono domyślny folder podpowiadany użytkownikowi przy dearchiwizowaniu baz danych.
 • Poprawiono sprawdzanie danych logowania użytkownika tworzącego harmonogram archiwizacji na komputerach w domenie Windows.
 • Poprawka błędu uniemożliwiającego usunięcie asortymentu, który był oznaczony jako towar do sklepu internetowego z przypisaną promocją.
 • Poprawka umożliwiająca usunięcie kartoteki asortymentu, który był prezentowany w porównywarkach cenowych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Rozwiązano problem niepoprawnego pobierania ustawień drukarki podczas wydruku naklejek.
 • Poprawiono sposób przeniesienia danych z mikroSubiekta dla Windows tak, aby możliwe było usunięcie cennika o nazwie "Podstawowy".
 • Dodano możliwość przypinania notek z poziomu widoku listowego.
 • Dodano nowe style dla danych na listach: niebieski tekst, niebieski pogrubiony tekst, a także tekst przekreślony i pochylony w kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym i szarym.
 • Naprawiono błąd umożliwiający takie zmniejszenie formatki notki, że nie było widać, czy notka ma treść.
 • Poprawiono błąd braku aktualizacji daty aplikacyjnej po wyjściu komputera z hibernacji.
 • Poprawiono błąd powodujący, że moduł otwierany z wyszukiwarki poleceń otwierał się w bieżącej karcie zamiast w nowej.
 • Poprawiono błąd powodujący, że nowe pozycje dodane do listy były niewidoczne, jeśli lista była przefiltrowana przy pomocy F8.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie programu, gdy użytkownik nie ma uprawnień do głównego katalogu na dysku, na który wgrywane są binaria podmiotu.
 • Usunięto błąd pokazujący się po wciśnięciu klawisza Esc na informatorze wyświetlanym w podglądzie obiektu w module.
 • Dodano pobieranie powiatu oraz gminy z bazy danych GUS.
 • Poprawiono obsługę form płatności na dokumencie noty księgowej.
 • Poprawiono obsługę płatności na powielanym dokumencie noty odsetkowej.
 • Poprawiono problem z nieaktywną opcją "Pokaż XML" występujący podczas przesyłania paczki dokumentów do księgowości.
 • W badaniu statusu VAT podatnika, w wykazie podatników VAT (Biała lista) dodano pobieranie daty rejestracji podatnika w rejestrze VAT.
 • Zmieniono opisy pól w logach operacji badania status VAT podatnika w Białej liście.
 • Dla kodów w słowniku PKWiU dodano ustawienie podlegania pod obowiązek płatności podzielonej (asortyment wymieniony w załączniku nr 15 ustawy o VAT).
 • Dodano uprawnienie do przekształcania usług jednorazowych w pozycje kartotekowe
 • Poprawiono brak aktualizacji kodu kreskowego dla sklepu internetowego podczas edycji kodu z zakładki "Miary". W oknie operacji zbiorczej "Ustaw status sklepu internetowego" dodano także możliwość ustawiania kodu EAN, producenta i kodu u producenta.
 • Poprawiono ergonomię definiowania zamienników w danych asortymentu.
 • W oknie sygnatury obiektu dodano informację o identyfikatorze danych obiektu.
 • W polu pełnej charakterystyki asortymentu wprowadzono możliwość podglądu źródła HTML.
 • Naprawiono brak respektowania precyzji waluty ceny ewidencyjnej po zmianie waluty.
 • Poprawiono działanie schowka w zakresie kopiowania usług jednorazowych. Dotychczas po skopiowaniu usługi jednorazowej o nazwie identycznej jak towar w kartotece, do schowka zamiast niej kopiowany był asortyment kartotekowy.
 • Poprawiono mechanizm wyświetlania komunikatów przypisanych do asortymentu tak, aby nie następowało scalanie "dymków".
 • Poprawiono sposób generowania nazw asortymentu w ramach modelu, gdy dodano nową cechę i zmieniono kolejność wariantów.
 • Poprawka błędu, który blokował usunięcie jednostki dodatkowej dla towaru przesyłanego do sklepu internetowego.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed dezaktywowaniem jednostki miary, która jest ustawiona jako główna jednostka masy lub objętości.
 • Na fakturach zaliczkowych cząstkowych udostępniono możliwość stosowania płatności odroczonych.
 • Na listach edycyjnych (np. pozycje dokumentu) wprowadzono możliwość sortowania po kolumnach.
 • W laboratorium włączono możliwość korzystania z szablonów dokumentów, które ułatwiają wypełnianie dokumentu wcześniej zdefiniowanymi danymi.
 • Zaktualizowano standardowe wzorce wydruków dokumentów tak, aby były zgodne ze zmianami prawnymi dotyczącymi likwidacji odwrotnego obciążenia oraz wprowadzenia obowiązku stosowania mechanizmu płatności podzielonej. Dodano także opcjonalną możliwość drukowania kwoty VAT wynikającej z obrotu asortymentem podlegającym obowiązkowi stosowania płatności podzielonej.
 • Podczas przenoszenia danych asortymentu z InsERT GT wprowadzono uwzględnianie znacznika podleganiu mechanizmowi podzielonej płatności.
 • Podczas wystawiania dokumentów w walucie zmieniono algorytm wyliczania podatku VAT tak, aby najpierw następowało grupowanie pozycji z jednakowym kursem.
 • W oknie wydruku dokumentu, dla operacji wysyłki wydruku e-mailem rozszerzono wybór adresów e-mail o adresy przypisane dla dostawcy, odbiorcy, płatnika.
 • Na przychodach i rozchodach wewnętrznych poprawiono brak respektowania sposobu wyliczania dokumentu przypisanego do klienta.
 • Poprawiono błąd niedrukowania naklejek do przyjęcia wewnętrznego rozbitego na partie.
 • Na wydrukach przyjęć zewnętrznych dodano możliwość włączenia opcjonalnego podsumowania wartości magazynowej i kosztu magazynowego.
 • Na wzorcach wydruku dokumentów magazynowych umożliwiono drukowanie przyczyn rozbieżności.
 • Wprowadzono możliwość zbiorczej zmiany statusu dla Spisów inwentaryzacyjnych.
 • Na wydrukach spisów inwentaryzacyjnych oraz inwentaryzacji naprawiono domyślną kolejność drukowania pozycji tak, aby odpowiadała kolejności na dokumencie.
 • Podczas wystawiania inwentaryzacji na podstawie spisu naprawiono brak ustawienia domyślnego magazynu identycznego jak na spisie źródłowym.
 • W widokach: "Asortyment ostatnio sprzedany" oraz "Asortyment ostatnio zakupiony" dodano możliwość włączenia kolumn ze stanem asortymentu w innych magazynach.
 • Podczas wystawiania dokumentu poprawiono wstawianie danych klienta, jeśli miał on zdefiniowaną centralę niebędącą płatnikiem.
 • W oknie wydruku dokumentu sprzedaży poprawiono błąd odznaczania znacznika "Fiskalizuj " po zmianie wzorca wydruku.
 • W trybie dodawania pozycji z podglądem na dokumencie poprawiono wyszukiwanie po kodzie dostawy.
 • Zmieniono wydruki faktur wewnętrznych tak, aby dane Mojej Firmy dla transakcji dotyczących zakupu drukować jako nabywcę, a na transakcjach sprzedaży jako sprzedawcę.
 • Naprawiono błędnie działające filtry w widoku "Asortyment ostatnio zakupiony".
 • W konfiguracji zleceń produkcyjnych montażu/demontażu, w sekcji doboru cen wprowadzono możliwość ustawienia oddzielnych cen domyślnych dla kompletu, składników i usług.
 • We wzorcach wydruku zamówień oraz faktur pro forma wprowadzono możliwość włączenia drukowania symbolu zamawiającego oraz odbiorcy.
 • Zmieniono nazwę uprawnienia "Zmiana ilości składnika kompletu podczas wystawiania dokumentu" na "Zmiana receptury składnika kompletu podczas wystawiania dokumentu". Zmieniono także działanie uprawnienia - od teraz zabezpiecza ono wykonywanie jakichkolwiek zmian w recepturze kompletu, a nie tylko zmianę ilości składników.
 • Na standardowym wydruku zamówienia do dostawcy usunięto drukowanie numeru rachunku bankowego dla płatności odroczonej.
 • Podczas przenoszenia danych z InsERT GT naprawiono błąd uniemożliwiający import danych klientów, gdy importowano także dane z biblioteki dokumentów.
 • Dodano możliwość aktywacji i dezaktywacji rachunków bankowych.
 • Dodano możliwość profilowania rachunków bankowych z poziomu bazy danych.
 • Dodano obsługę zbiorczych rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności wraz ze stosownymi ostrzeżeniami.
 • Dodano stosowne ostrzeżenia przy próbie rozliczania rozrachunków z wymaganym mechanizmem podzielonej płatności inaczej niż operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju podzielona płatność.
 • Na dyspozycjach podatkowych oraz dyspozycjach ZUS z datą realizacji od 01.11.2019 umożliwiono wykorzystanie kwoty z rachunku VAT.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy zmianie etapu scenariusza windykacyjnego dla rozrachunku nieściągalnego.
 • Poprawiono działanie filtra "Termin płatności" w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
 • Rozwiązano problem braku paska przewijania w parametrach finansowych.
 • Rozwiązano problem dotyczący ustawienia filtra Rachunek po zakończeniu importu wyciągów bankowych.
 • Rozwiązano problem znacznika "Uaktualnij z rozliczeń" podczas edycji wyciągu bankowego.
 • W widokach rozrachunkowych, do filtra "Magazyn" dodano wartość "brak".
 • Zoptymalizowano ładowanie danych w sekcji Rozliczenia na dokumentach finansowych i rozrachunkach.
 • Wprowadzono oddzielne uprawnienia do konfigurowania list w widokach i dokumentach Subiekta.
 • Wprowadzono uprawnienie do poprawiania dokumentów wydrukowanych.
 • Naprawiono niekompletne wyświetlanie danych asortymentu zdezaktywowanego w raportach sprzedażowych oraz informatorze o asortymencie.
 • Podczas wystawiania korekt do danych archiwalnych wprowadzono tworzenie usług jednorazowych dla asortymentu znajdującego się na dokumencie korygowanym, a nieistniejącego w kartotece.
 • Poprawiono sposób drukowanie zgód RODO wraz z dokumentami tak, aby formularze nie były drukowane, gdy klient wyraził już daną zgodę oraz wtedy, gdy jej nie wyraził.
 • Poprawiono ukrywanie konfiguracji "Schowka" w profilu "Mała firma".
 • Poprawiono wykazywanie kwot z dokumentów w pliku JPK_FA. Jeśli dokument jest liczony od wartości netto - wykazane są wyłącznie kwoty netto; jeśli od brutto - wykazywane są wyłącznie kwoty brutto.
 • W "Raporcie magazynowym na zadany okres" poprawiono uwzględnianie zwrotów do wydań magazynowych.
 • W informatorze o asortymencie, na zakładce "Ruch towaru" poprawiono brak uwzględniania korekt kosztów dostawy (KKD) oraz korekt kosztów (KM).
 • W raporcie "Sprzedaż wg dokumentów " uzupełniono brakujące rodzaje w filtrze "Rodzaj asortymentu".
 • W raportach własnych SQL uporządkowano menu główne oraz kontekstowe dla wyświetlanych wyników.
 • We wzorcach wydruku części dokumentów, na zakładce "Wygląd" naprawiono wyświetlanie opisów pól (Text1, Text2 itd.).
 • W mechanizmie komunikacji EDI++ dla dokumentów Subiekta wprowadzono przesyłanie znacznika obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 • W edycji cennika wprowadzono skrót Ctrl+S pozwalający na zapisanie zmian oraz kontynuowanie pracy nad cennikiem.
 • W promocjach wprowadzono możliwość określania ujemnego rabatu jako wyniku promocji.
 • Na wydruku cennika naprawiono zbędne drukowanie asortymentu nieaktywnego.
 • Poprawiono czas sporządzania wydruku promocji dla dużych danych.
 • Poprawiono wydajność drukowania cennika, gdy w oknie wydruku wybrano filtrowanie po grupie lub cesze.
 • Poprawka błędu, który uniemożliwiał aktualizację cennika z towarami o rożnych progach sprzedaży, przesyłanymi do sklepu internetowego.
 • W słowniku "Kolekcje asortymentu" dodano możliwość włączenia kolumn "PLU" oraz "kod kreskowy".