Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (50.0.1)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 50.0.1 - 09/04/2024

 • Zlecenia produkcyjne do dokumentów sprzedaży
   Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawianie zleceń produkcyjnych montażu do faktur sprzedaży.
 • Naprawiono brak możliwości zapisu automatu korzystającego z rozszerzonych warunków automatyzacji, w definicji którego użyto odwołania do własnych typów dokumentów (KonfiguracjaRzeczywista).
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed drukowaniem nieprawidłowych danych dokumentu, jakie mogły się pojawiać w specyficznych scenariuszach, gdy w oknie wydruku zaznaczono znacznik "Zmień cenę".

Wersja 50.0.0 - 02/04/2024

 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL Server
   Od tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Krajowy System e-Faktur:
  • Sposób przetwarzania dokumentów odebranych z KSeF
    Stwórz miniobieg dokumentów otrzymanych z KSeF. Wyznacz osobę decyzyjną, która określać będzie, czy dany dokument ma być przetwarzany w Subiekcie, w Księgowości czy też nie powinien być przetwarzany.
  • Data wystawienia dokumentów w dobie KSeF
    Dla dokumentów sprzedaży z formą "dokument do KSeF" Subiekt rozróżnia datę wystawienia (przez KSeF) od daty wytworzenia (dokumentu w Subiekcie).
  • Własne typy dokumentów w KSeF
    Wybierz własny typ dokumentu zakupu dla dokumentów odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur.
  • Podgląd HTML dla e-Faktur
    Nowy podgląd e-Faktur umożliwia przeglądanie dokumentów w formie pełnej albo uproszczonej.
  • We wszystkich widokach modułu Krajowego Systemu e-Faktur włączono podgląd e-Faktury po prawej stronie listy dokumentów. Zmiana ta wymusza również zresetowanie ustawień listy po konwersji danych z wersji wcześniejszych.
  • Dla dokumentów zakupu dodano możliwość określania formy faktury/korekty (tradycyjna/z KSeF). W przypadku wprowadzenia dokumentu zakupu o formie "z KSeF" z wprowadzonym numerem KSeF_ID program umożliwia pobranie i powiązanie e-Faktury o tym numerze wyszukując w pierwszej kolejności wśród już pobranych e-Faktur, a następnie wyszukując w KSeF.
  • [PRO] Podczas generowania e-faktury dodano opcjonalną możliwość umieszczania nazwy towaru u odbiorcy zamiast nazwy towaru. Możliwość taka włączana jest w parametrach KSeF lub parametrach klienta (zakładka KSeF).
  • Podczas wystawiania faktur zakupu na podstawie e-Faktur wprowadzono kontrolę zgodności danych z tabelki VAT wystawianego dokumentu z oryginałem pochodzącym z KSeF. Dodano również uprawnienie blokujące zapis dokumentu zakupu przy braku zgodności "Zapis dokumentu z tabelą VAT niezgodną z tabelą VAT e-Faktury".
  • Wprowadzono przechwytywanie nieznanych błędów w trakcie komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur. W takim wypadku użytkownik otrzymuje informację o wykryciu nieznanych problemów wraz z sugestiami sprawdzenia własnego łącza internetowego, komunikatów ze strony KSeF oraz informacji na forum użytkowników.
  • W raporcie "Dokumenty do JPK_V7" dodano możliwość wyboru, czy mają być uwzględnione dokumenty przeznaczone do KSeF ale bez nadanego jeszcze numeru KSeF_ID, czy też mają być nieuwzględnione.
  • W słowniku stanowisk pracy dodano możliwość definiowania sposobu wysyłki dokumentów do KSeF. Ma to na celu umożliwienie np. niezwłocznej wysyłki do KSeF dokumentów wystawianych na stanowisku z POS - interfejsem dotykowym, a na pozostałych stanowiskach ręcznej wysyłki na żądanie.
  • W widokach e-Faktur dodano możliwość włączenia kolumn z danymi dotyczącymi komentarzy (liczba komentarzy, data ostatniego komentarza).
  • Dodano uprawnienie "Usuwanie e-Faktury przetworzonej" blokujące lub pozwalające na usuwanie odebranej z KSeF e-Faktury, do której wystawiono dokument zakupu w Subiekcie.
  • W parametrach sprzedaży oraz parametrach typów dokumentów wprowadzono możliwość opcjonalnego ostrzegania/blokowania zmiany statusu dokumentu, jeśli został on wysłany do KSeF z numerami wydań zewnętrznych, a zmiana statusu powodowałaby usunięcie powiązanych dokumentów magazynowych.
  • Na dokumentach sprzedaży, które zostały przekazane lub przyjęte w KSeF, w oknie kosztorysu usługi materiałowej odblokowano możliwość wykonywania zmian niewpływających na dane przesłane do KSeF.
  • W parametrach KSeF dodano możliwość opcjonalnego wykazywania form płatności jako "Inna" z opisem zawierającym nazwy form płatności z dokumentu, oddzielone przecinkiem. Domyślnie program uwzględnia słownik płatności ze schematu KSeF wraz z opisem w przypadku, gdy jest więcej niż jedna forma płatności (np. gotówka i karta).
  • W parametrach KSeF, dla sekcji DodatkowyOpis dodano możliwość łatwego umieszczania na e-Fakturze informacji o kategorii dokumentu oraz sposobie dostawy.
  • W module Klienci rozbito operację zbiorczą dotyczącą ustawień KSeF na dwie operacje dotyczące oddzielnie wysyłki i oddzielnie odbioru dokumentów.
  • W czasie edycji asortymentu wprowadzono ostrzeganie o zbyt długim symbolu, który przekracza dopuszczalną długość dla celów KSeF (50 znaków).
  • Na wydrukach dokumentów przesłanych do bramki nieprodukcyjnej KSeF dodano watermark z informacją, że dokument nie mocy prawnej.
 • Zmiany prawne:
  • Przygotowano kreator zmian VAT do planowanego od kwietnia 2024r. powrotu do ustawowych stawek na żywność.
  • W raporcie "Rozliczenie Funduszu Ochrony Rolnictwa" wprowadzono możliwość różnorakiego grupowania pozycji w wynikach raportu. Grupowanie to ułatwi wypełnianie deklaracji składanej do KOWR, przy czym do dnia publikacji wersji nie zostało określone, wg jakiego kryterium należy takiego grupowania dokonywać.
  • W słowniku kodów PKWIU przypisano domyślną stawkę VAT 8% dla PKWIU z branży "beauty" (96.02.13.0, 96.02.14.0, 96.02.19.0). Zmiana ta jest związana z planowanym wejściem w życie obniżki VAT do 8% na ww. usługi od 1 kwietnia 2024 r.
 • Zmiany w dokumentach Subiekta:
  • Podczas zapisu dokumentu zakupu poprawiono działanie weryfikacji statusu podatnika w "Wykazie podatników". Dotychczas aktualizowany był wyłącznie status czynnego podatnika VAT w kartotece klienta, obecnie dodatkowo aktualizowany jest także status odliczania VAT z danego dokumentu oraz jest to komunikowane użytkownikowi.
  • Dla ostrzeżeń o zbyt małej precyzji jednostki magazynowej pojawiającym się na ilości w dokumentach dodano akcje naprawcze pozwalające poprawić precyzję jednostki w danym asortymencie lub w słowniku jednostek miar.
  • Na zamówieniach od klienta oraz fakturach pro forma poprawiono brak przeliczania prognozowanego kosztu po niektórych zmianach statusu dokumentu.
  • Podczas realizacji zamówienia do dostawcy poprawiono brak rozbijania pozycji na partie (gdy w danych ustawiono automatyczne rozbijanie).
  • Na dokumentach Subiekta naprawiono brak wyszukiwania po imieniu w polu Wystawił/Odebrał.
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wielokrotne częściowe montowanie kompletów z zamówienia od klienta. Błąd występował, gdy po montażu następowało wydanie kompletów, a następnie występował kolejny montaż. W momencie gdy suma ilości zmontowanej i zrealizowanej przewyższała ilość kompletu na zamówieniu program nie pozwalał na dodanie kolejnego zlecenia produkcyjnego montażu.
  • Podczas wstawiania pozycji dokumentu z asortymentem powiązanym poprawiono błąd powodujący nieustawianie stawki VAT zgodnej z transakcją dokumentu dla asortymentu powiązanego.
  • Poprawiono wydajność operacji zmiany statusu dokumentu.
  • Na dokumencie przyjęcia międzymagazynowego (MMP) poprawiono działanie plugina cenowego "Średnia ważona cena z dostaw w dyspozycji" tak, aby wyliczał ceny z powiązanych zadysponowanych dostaw na MMW.
  • Poprawiono działanie operacji "Zwróć całość" na korektach dokumentów z rabatem kwotowym od wartości tak, aby zerowany był również rabat. Dzięki temu wartości bezwzględne pozycji po korekcie odpowiadają wartościom przed korektą.
  • [PRO] Poprawiono pobieranie nieprawidłowych wartości do korekty kosztu dostawy, jeśli na dokumencie źródłowym dla KKD nie był odliczany VAT.
  • W sekcji płatności dokumentu poprawiono brak wyszukiwania po imieniu podczas wprowadzania podmiotu dla płatności cesją.
  • W dokumentach zakupu poprawiono brak traktowania opłacenia dokumentu dyspozycją bankową jako płatność przelewem. Dotychczas w takim scenariuszu program ostrzegał o konieczności opłacenia przelewem dla kwot powyżej 15000 zł.
  • Poprawiono działanie uprawnienia do zapisu dokumentu wydania przy przekroczonym limicie kredytowym. Brak tego uprawnienia uniemożliwiał wydanie towarów do opłaconej faktury zaliczkowej.
 • Własne kolumny
   [PRO] W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium.
  • [PRO] W konfiguracji widoku dodano przycisk umożliwiający dodawanie własnych kolumn do konfigurowanego widoku.
 • [PRO] Sfera dla Subiekta nexo:
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo, w interfejsie IDokumentZaliczkowy dodano pomocnicze metody do rozdzielania zaliczki na pozycje. Udostępniono również identyfikatory wbudowanych algorytmów rozdzielania zaliczki w postaci klasy statycznej WbudowaneFunkcjeRozdzielajaceZaliczkeNaPozycje.
   W SDK dodano przykład implementacji własnej funkcji rozdzielającej zaliczkę na pozycje.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo umożliwiono umieszczanie wielu zestawów danych w sekcji "WarunkiTransakcji" e-Faktury. Dotychczas możliwe było wprowadzenie tylko jednego zestawu.
  • [PRO] W Sferze, do interfejsu IPozycjeZMaterialami dodano nowe metody upraszczające dodawanie materiałów do kosztorysu usługi.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo dodano metody upraszczające dodawanie materiałów do usługi i składników kompletu w kartotece asortymentu oraz dodawanie kosztów jednorazowych do dokumentu korekty kosztu dostawy.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo wprowadzono zabezpieczenie przed dodaniem pozycji składnika na dokumencie produkcyjnym przed zmontowaniem lub rozmontowaniem kompletu.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo rozszerzono informacje przekazywane przez wyjątek generowany podczas wpisania niepoprawnej ilości na pozycji rozbicia. Dla rozbicia rozchodowego i zwrotowego razem z wyjątkiem przekazywany jest identyfikator powiązanej partii, a dla rozbicia przyjęciowego identyfikator edytowanej specyfikacji pozycji oraz kod dostawy i termin ważności i opis dostawy.
  • [PRO] Do SDK dodano przykład plugina wypełniającego w e-Fakturze nazwę asortymentu opisem z kartoteki.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo poprawiono błąd polegający na braku możliwości rozpoczęcia rozbicia pozycji zlecenia produkcyjnego, gdy miała ona zerową ilość.
  • [PRO] Wyeliminowaną błąd "Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.", jaki pojawiał się po wywołaniu usuwania korekty faktury wewnętrznej z poziomu Sfery.
  • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo poprawiono błąd polegający na braku przepisywania uwag z dokumentu MMP na automatyczny dokument MMW w przypadku gdy uwagi te zostały wprowadzone przed wywołaniem metody UtworzJakoPrzesuniecieJednokrokowe().
 • [PRO] Własne typy dokumentów:
  • [PRO] Do modułów z dokumentami dodano w menu "Dodaj" opcję umożliwiającą dodanie własnego typu dokumentu. Za pomocą tej operacji można w uproszczony sposób dodać własny typ dokumentu wpisując nazwę, symbol i numerację.
  • [PRO] Poprawiono błąd polegający na braku powielenia sposobu korygowania podczas tworzenia własnego typu dokumentu.
  • [PRO] Poprawiono wyszukiwarkę systemu, która nie wyszukiwała dokumentów na podstawie własnego typu w trybie "Wg mnemoników" oraz "Sprzedaż".
 • Powiadomienia nexo w systemie powiadomień Windows
   Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows.
 • Podglądy z prawej/lewej strony listy
   W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy.
 • Poczta:
  • Dodano możliwość zdecydowania na poziomie szablonu wiadomości, aby były automatycznie dodawane pliki z biblioteki załączników do wiadomości.
  • W definicjach widoków, dla modułu Klient poczty dodano zakładkę z poleceniami.
  • W oknie Drukuj, dla szyfrowanych wydruków hasłem własnym lub losowym dodano opcje pod prawoklikiem: Kopiuj, Wytnij, Wklej.
  • W oknie drukuj, dla użytkowników korzystających z zewnętrznego klienta poczty przywrócono opcję Sposób załączenia dokumentu.
 • Komentarze:
  • Nowe możliwości w komentarzach
    W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
  • Zmieniono wygląd wartości w kolumnie liczba komentarzy.
 • [PRO] Sfera:
  • [PRO] Poprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie naklejek w aplikacjach sferycznych.
  • [PRO] Ułatwiono dostęp do pól własnych w rozszerzeniach do profilowania danych.
  • [PRO] Dodano metodę PodajPolaczenie dla interfejsu IUchwyt, która zwraca połączenie do bazy danych.
  • [PRO] W oknie parametrów operacji poprawiono wyszukiwanie parametru.
  • [PRO] W aplikacji WPF umożliwiono korzystanie z wbudowanych okien dialogowych.
 • [PRO] Własne filtry:
  • [PRO] W menu dodawania filtrów dodano opcję "Dodaj", dzięki której można dodać własny filtr za pomocą sfery, raportów własnych (SQL i Linq) oraz atrybutów klasyfikacji.
  • [PRO] W sferze nexo dodano dodatkowe metody ułatwiające tworzenie własnych filtrów.
 • [PRO] Sfera zdarzeniowa:
  • [PRO] W Sferze zdarzeniowej dodano obsługę zdarzeń z klienta sfery zdarzeniowej dokumentu przy realizacji zleceń serwisowych do dokumentów Subiekta.
  • [PRO] W sferze zdarzeniowej dodano zdarzenia: "PrzedUstawieniemDokumentuKorygowanego" oraz "PoUstawieniuDokumentuKorygowanego", które umożliwiają zareagowanie na wypełnienie dokumentu korekty danymi z dokumentu korygowanego.
  • [PRO] W sferze zdarzeniowej poprawiono błąd polegający na odświeżaniu interfejsu asortymentu w reakcji na wywołanie zdarzenia sfery zdarzeniowej.
  • [PRO] W sferze zdarzeniowej poprawiono błąd, w którym realizowane umowy klienckie bez pozycji nie były uwzględniane w kolekcji dokumentów źródłowych zdarzenia wypełniania na podstawie innego dokumentu.
 • Galeria zdjęć:
  • Poprawiono przywracanie fokusa po powrocie do serwisu galerii zdjęć.
  • Naprawiono działanie przycisku konfiguracji w widoku galerii zdjęć.
  • Poprawiono przywracanie fokusa po zmianie właściwości zdjęcia.
  • Poprawiono aktualizację opcji menu po wyłączeniu/włączeniu podglądu zaznaczonej pozycji w widoku galerii zdjęć.
 • Wydajność:
  • W galerii zdjęć poprawiono problem z wydajnością odtwarzania zaznaczonych zdjęć po wykonaniu na nich zbiorczej operacji.
  • Zoptymalizowano pobieranie informacji o wersji wzorca wydruku prezentowanych w kolumnie Wersja w konfiguracji wzorców.
  • Zoptymalizowano ładowanie podglądu z listą zestawu danych w serwisie Naklejki.
 • Licencje:
  • Poprawiono prezentację informacji o licencjach w danych diagnostycznych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w danych diagnostycznych.
  • W danych diagnostycznych poprawiono sposób prezentacji informacji o wygasłym abonamencie, aby był on spójny z innymi miejscami w programie, gdzie ta informacja jest prezentowana.
  • Poprawiono odświeżanie informacji o licencjach widocznej w menu programu po zaktualizowaniu danych licencyjnych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w menu programu.
  • Poprawiono prezentację daty, od której wygasł abonament. Wcześniej data ta wykazywała ostatni dzień, w którym abonament był jeszcze aktywny.
 • Pozostałe zmiany:
  • Dla zleceń produkcyjnych dodano możliwość drukowania naklejek z asortymentem rozbitym na partie.
  • Uproszczono usuwanie dokumentu inwentaryzacji. Teraz jest to możliwe dla niewykonanej jeszcze inwentaryzacji, a po pomyślnym usunięciu program pyta, czy usunąć także podpięte pod nią spisy, czy też pozostawić je odłączone.
  • Na listach wyników raportów Subiekta dodano kolumnę prezentującą status aktywności towaru.
  • W słowniku działów sprzedaży poprawiono sortowanie tak, aby możliwe było uszeregowanie działów alfabetycznie z zachowaniem hierarchiczności.
   Po aktualizacji podmiotu do wersji 50.0.0 ustawienia listy w słowniku zostają przywrócone do domyślnych oraz ustawione zostaje sortowanie alfabetyczne działów, z uwzględnieniem hierarchii.
  • Poprawiono synchronizowanie danych asortymentu z kolektorami tak, aby przesyłana była domyślnie nazwa dla urządzeń zamiast jak dotychczas podstawowa nazwa asortymentu.
  • W Subiekcie nexo poprawiono wzorzec wydruku remanentu, wprowadzając wyjustowanie w kolumnach liczbowych do prawej strony.
  • Podczas definiowania składników kompletu wprowadzono wyświetlanie informacji o powielonym składniku.
  • Poprawiono generowanie pliku wymiany EDI++ dla centrali tak, aby dla zmienionego w kartotece symbolu klienta do nagłówka dokumentu i do sekcji kontrahentów wstawiany był nowy symbol.
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem "odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu", jaki pojawiał się w momencie zmiany daty wystawienia dokumentu przy ukrytej kontrolce daty zakończenia dostawy.
  • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT podatnika w podglądzie dokumentów w podmiocie z danymi prezentacyjnymi.
  • W raportach "Sprzedaż wg" poprawiono niezapamiętywanie wartości "L - zaliczka" w filtrze statusu dokumentu.
  • Poprawiono działanie akcji automatycznej realizującej dokument zamówienia/pro formy w zaplanowany dokument. Dotychczas akcja ta podczas realizacji w dokumenty międzymagazynowe zezwalała na umieszczanie gratisów w dokumencie wynikowym.
  • W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono błędne wartości w polu różnic zaokrągleń (sekcja "Wartość magazynu"), jakie powstawały dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych w walucie obcej.
  • Na wydrukach naklejek z dokumentu w rozbiciu na partie wprowadzono sortowanie drukowanych pozycji, które dotychczas drukowane były w losowej kolejności. Obecnie uszeregowane są po kodzie dostaw, następnie po terminie dostawy, a następnie po opisie dostawy.
  • W module asortyment, dla polecenia "Wystaw dokument" poprawiono nazwę typu dokumentu z "Przesunięcie międzymagazynowe" na "Przyjęcie międzymagazynowe".
  • Poprawiono błędne generowanie pliku JPK_FA dla korekt zmieniających transakcję handlową bądź stawkę VAT.
  • Na liście uprawnień, w mechanizmie wyszukiwania wprowadzono ignorowanie wielkości liter.
 • [PRO] Profilowanie danych - Zmieniono sposób działania programu odnośnie ustawiania magazynu po zmianie oddziału w kontekście, gdy użytkownik ma sprofilowane magazyny (brak dostępu dla wybranych). Obecnie, po zmianie oddziału, dla użytkownika ustawiany jest magazyn wg następującej kolejności:
  1) domyślny magazyn dla użytkownika (jeśli dostępny);
  2) domyślny magazyn dla oddziału (jeśli dostępny);
  3) pierwszy wolny dostępny magazyn dla oddziału;
  4) pozostawiany jest poprzedni magazyn.
 • Na karcie Mojej firmy poprawiono walidację dla zawieszenia i wznowienia działalności.
 • [PRO] Pola własne na pozycjach - poprawiono błąd polegający na sortowaniu po LP kolumn pól własnych pozycji w konfiguracji listy na gridzie pozycji.
 • Podczas dodawania kolejnej pozycji do słownika państw dodano ostrzeżenie pojawiające się sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole "Kod państwa".
 • W powiadomieniach wprowadzono drobne wizualne zmiany. Zmieniono nazwy operacji, aby nie były pisane dużymi literami. Dla wszystkich rozwijanych menu dodano znak informujący, że jest to rozwijane menu. Zwiększono nieco nagłówki w powiadomieniach.
 • Poprawiono problem instalacji pakietu Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) na komputerach, na których był już zainstalowany ten pakiet w wersji niższej niż wymagana.
 • Dodano walidację uniemożliwiającą przypisanie wielu grup do jednego klienta.
 • Zmieniono nazwę uprawnienia Zmiana klientów na Edycja klientów.
 • Dodano automatyczne wyświetlanie listy zmian w programie po aktualizacji do nowszej wersji. Prezentowana lista zależy od używanych programów, zawiera filtry i wyszukiwarkę ułatwiającą przeglądanie zmian. Od kolejnych wersji programu lista będzie zawierała zmiany z wszystkich wprowadzonych aktualizacji (czyli z kilku wersji, jeśli nie były instalowane po kolei).
 • Przeniesiono akceptację regulaminu Laboratorium do Konta InsERT.
 • Poprawiono sortowanie Dyspozycji bankowych dla Osób i Pracowników. Podczas generowania dyspozycji do pliku sortowanie odbywa się teraz wg nazwiska i imienia zamiast nazwy skróconej.
 • Dla bankowości on-line ING poprawiono błąd pojawiający się przy operacji Zapłać on-line, gdy w Parametrach bankowości był zaznaczony parametr Zawsze weryfikuj Wykaz podatników VAT (rachunki bankowe).
 • W raportach własnych usunięto operację "Dodaj komentarz".
 • Poprawiono korzystanie z parametrów księgowych klienta dotyczących dekretacji automatycznej w przypadku, gdy skonfigurowana jest komunikacja Subiekta on-line z księgowością.
 • Rozwiązano problem z nadmiarowym ostrzeżeniem o istniejących operacjach kasowych przy dodawaniu Raportu kasowego.
 • Odblokowano możliwość usuwania zdjęć oraz porządkowania galerii zdjęć dla asortymentów zsynchronizowanych z vendero.
 • W scenariuszach windykacyjnych rozwiązano problem automatycznego wykonywania scenariuszy bez powiadomienia, pomimo braku uprawnienia "Windykacja - URUCHOM MODUŁ"
 • Poprawiono parser wyciągów mt-940 dla banku PEKAO. Problem związany był z dodaniem godziny transakcji w pliku wyciągu.
 • Dla parsera mt-940 banku PKO BP rozwiązano problem błędnego rozpoznawania typu operacji wczytywanym z pliku wyciągu.
 • Poprawiono rozpoznawanie numerów rachunków bankowych (gdy numery zawierały znak spacji) podczas wczytywania wyciągów z pliku mt-940.
 • [PRO] Menu sferyczne:
  • [PRO] Do szablonów projektów Visual Studio dodano nowy szablon ułatwiający tworzenie własnych operacji w menu.
  • [PRO] Umożliwiono wykorzystanie okien edycji obiektów we własnych operacjach w menu sferycznym.
  • [PRO] Dodano możliwość grupowania parametrów w oknie parametrów do menu sferycznego.
  • [PRO] Dodano możliwość ustawiania widoczności parametru w oknie do parametrów dla menu sferycznego.
 • Wprowadzono zmianę, aby tekst w kodach QR na naklejkach nie był generowany wielkimi literami.
 • Dodano możliwość nadpisywania plików wysyłanych do e-Archiwizacji. Archiwa w chmurze będą nadpisywane po zaznaczeniu parametru "Nadpisuj pliki o tej samej nazwie bez pytania" przy tworzeniu archiwum.
 • W konfiguracji, we wzorcach wydruków dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie wersja.
 • Poprawiono maksymalizację formatki edycji obiektu.
 • Do danych diagnostycznych dodano logi z e-Archiwizacji.
 • Poprawiono stabilność programu w momencie jego zamykania z niezapisaną zmianą kompozycji.
 • Poprawiono działanie programu, gdy w trakcie edycji wyglądu programu użytkownik uruchomi inny serwis. Nowy serwis uruchomiony zostanie w nowej karcie.
 • Uszczelniono ograniczenie na maksymalną liczbę jednocześnie włączonych kolumn na liście.
 • Poprawiono stabilność programu podczas przełączania się pomiędzy zakładkami lewego panelu, który prezentuje moduły należące do danego programu oraz wybrane ulubione moduły.
 • Automatyzacja:
  • W modułach Klienci, Sprzedaż, Wydania dodano możliwość wykonywania automatów.
  • W automatyzacji, dla czynności tworzącej wiadomość e-mail dodano parametr, który umożliwia wybranie formatu wydruku.
  • Udostępniono dla wszystkich podmiotów opcję Dodaj automat, widoczną przy niektórych operacjach, w różnych modułach.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna