Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (47.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 47.0.1 - 06/11/2023

 • Dla kont pocztowych Gmail oraz exchange naprawiono błąd, który powodował problemy w synchronizacji jeśli był używany folder "Sent" zamiast domyślnego folderu danej skrzynki pocztowej.
 • Poprawiono błąd, który powodował problemy z treścią wiadomości, jeśli wysłano kilka wiadomości w dokładnie tym samym czasie.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał dołączenie do wiadomości, jako załączniki plików z biblioteki załączników.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą operacji "Przenieś do" oraz kopiowanie wiadomości pomiędzy folderami w ramach jednego konta pocztowego.
 • Poprawiono przepisywanie pozycji z dokumentu zakupu do automatycznego przyjęcia zewnętrznego. Błąd występował w scenariuszu, gdy na fakturę dodano najpierw pozycję z kartoteki, a następnie z zamówienia do dostawcy.
 • Poprawiono drukowanie naklejek dla wybranych pozycji dokumentu. Jeśli użytkownik wybrał część pozycji, widział je w podglądzie wydruku, ale fizyczny wydruk na drukarce zawierał wszystkie pozycje dokumentu.
 • Poprawiono działanie uprawnienia "Dostęp do klientów innych opiekunów" tak, aby przy jego braku możliwe było zapisanie dokumentu realizującego inny dokument (np. faktura do zamówienia).

Wersja 47.0.0 - 19/10/2023

 • W automatyzacji, dodano możliwość budowania automatów na podstawie Klienta.
 • [PRO] Menu sferyczne (w Laboratorium): • Umożliwienie wstawienia własnej operacji we wskazane miejsce w menu formatki lub serwisu. • Własne operacje doklejane są na końcu menu, nie można wstawić ich pomiędzy istniejące elementy. Operację można wstawić do istniejącego podmenu wskazując w pluginie nazwę odpowiedniego podmenu. • Dodano przykłady własnych operacji w menu do SDK dla Subiekta oraz Gratyfikanta. • Dodano interfejs IOknoParametrowOperacji umożliwiający wyświetlenie okna z listą parametrów dostępnych do ustawienia przez użytkownika. Obsługujemy 4 rodzajów parametrów: tekst (kontrolka z możliwością wpisania dowolnego tekstu), kwota (kontrolka z możliwością wpisania kwoty), liczba całkowita (kontrolka liczbowa), pole logiczne prawda/fałsz (kontrolka typu checkbox). • Dodano interfejs IOknoDialogowe umożliwiający wyświetlenie komunikatu lub zadanie pytania. • Dodano interfejs IOknoOperacjiZbiorczej umożliwiający wyświetlenie okna operacji zbiorczej.
 • [PRO] Pola własne na pozycjach dokumentu (w Laboratorium): • W konfiguracji pól własnych dodano możliwość dodawania pól własnych do pozycji dokumentu, partii oraz konfiguracji dokumentu (typu dokumentu). • W Subiekcie pola własne na pozycjach dodano dla wszystkich typów dokumentów sprzedaży, zakupu, zamówień, faktur wewnętrznych, przyjęciach oraz wydaniach magazynowych, zamówień do dostawcy oraz dokumentach produkcyjnych. • W Gestorze pola własne na pozycjach dodano dla ofert, działań, zleceń serwisowych oraz umów z klientami. • Umożliwiono dodanie kolumny dla pozycji na dokumencie w celu wyświetlenia oraz edycji pola własnego pozycji dokumentu. • Dodano możliwość określenia dla jakich typów dokumentu ma być widoczne pole własne na pozycji dokumentu. • Umożliwiono dodanie kolumny dla partii pozycji dokumentu w celu wyświetlenia oraz edycji pola własnego partii. • W Rewizorze oraz Rachmistrzu w obrazie księgowym, na pozycjach dokumentu dodano obsługę pól własnych użytych na dokumentach źródłowych. • W Rewizorze oraz Rachmistrzu w schematach dekretacji, dodano obsługę pól własnych użytych na pozycjach dokumentów źródłowych. • Umożliwiono przepisywanie wartości identycznych pól własnych na pozycjach podczas realizacji między dokumentami (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Własne typy dokumentów" oraz włączeniu przepisywania tych wartości dla wskazanych realizacji).
 • Dodano nową kolumnę w serwisie asortymentu prezentującą domyślne zdjęcie towaru.
 • Dodano nowy moduł do zarządzania zdjęciami obiektów. Umożliwia on przejrzenie wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii, porządkowanie galerii z usuwaniem duplikatów, utworzenie miniatur potrzebnych do prezentacji zdjęć w kolumnie w serwisie asortymentu.
 • W parametrach księgowych klienta dodano możliwość określenia opisów (kategoria, etykiety, transakcje VAT, itp.), które będą przenoszone na obraz księgowy dodawanego dokumentu. Pozwoli to na opisywanie dokumentów w zależności od klienta na dokumencie, a co za tym idzie na możliwość zaksięgowania dokumentu w sposób charakterystyczny dla dokumentów z tym klientem.
 • W oknie drukowania naklejek do dokumentu dodano możliwość wyboru pozycji/partii, które mają zostać wydrukowane.
 • Wprowadzono możliwość szyfrowania wydruków przekazywanych klientom (faktury, korekty, paragony, zamówienia, itd). Jako hasło można podawać m.in. NIP, PESEL, własne hasło, czy też wygenerować jednorazowy ciąg losowych znaków.
 • [PRO] W informatorze o asortymencie, na zakładce "Stany" wprowadzono możliwość włączenia kolumn "opis dostawy" oraz "termin ważności".
 • [PRO] Własne typy dokumentów (w Laboratorium): • Możliwość utworzenia nowego typu dokumentu na podstawie istniejącego w nexo typu dokumentu. • Tworzenie i realizowanie dokumentów na podstawie własnej konfiguracji typu dokumentu. • Uwzględnienie w serwisach, filtrach, menu, dokumentach, mapie powiązań oraz kolumnach nowych typów dokumentów. • Korzystanie z własnych mnemoników dla nowoutworzonych typów dokumentów. • Możliwość blokowania realizacji między wybranymi dokumentami z uwzględnieniem nowo dodanych typów dokumentów. • Możliwość włączenia przepisywania wartości takich samych pól własnych podczas realizacji między dokumentami. • Możliwość włączenia przepisywania wartości takich samych pól własnych na pozycjach dokumentów podczas realizacji między dokumentami (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Pola własne na pozycjach"). • Ograniczenie widoczności danych dla Asortymentów, Podmiotów, Magazynów oraz Oddziałów dla typu dokumentu (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Profilowanie danych"). Dodano także możliwość kopiowania i wklejania ograniczeń widoczności. • Wybranie własnego domyślnego wzorca wydruku dla typu dokumentu. • Wybór uprawnień, które mają się powielić z bazowego typu dokumentu, na podstawie którego tworzony jest własny typ dokumentu. Uprawnienie odpowiedzialne za dodawanie własnego typu dokumentu, odpowiada też za pokazywanie w menu Dodaj oraz Realizuj nazw nowych typów dokumentów. • Uwzględnienie własnych typów dokumentów w czynności tworzenia nowego dokumentu w module Automatyzacja. • Możliwość ustawienia, na których typach dokumentów ma być widoczne pole własne dokumentu. • Możliwość ustawienia, na których typach dokumentów ma być widoczne pole własne pozycji dokumentu (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Pola własne na pozycjach"). • Możliwość wybrania własnego typu dokumentu podczas realizacji zamówienia wysyłkowego w Sello NX. • Utworzenie warunku opierającego się na własnym typie dokumentu w schemacie dekretacji w Rachmistrzu oraz Rewizorze. • Uwzględnienie własnych typów dokumentu w POS - interfejs dotykowy. • W sferze zdarzeniowej dodano możliwość reakcji na zdarzenia konkretnych typów dokumentów (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Sfera zdarzeniowa".
 • [PRO] Klasyfikatory są dostępne dla wszystkich produktów z linii nexo PRO. Nie jest już wymagana licencja Subiekta nexo PRO lub Gestora nexo PRO.
 • Przebudowaliśmy i zoptymalizowaliśmy sposób pokazywania powiadomień, dostosowując go do większej ich liczby.
 • Dodano widoczność toolbara z komentarzami, przy przełączeniu się na widok informatora w kliencie oraz asortymencie [W laboratorium].
 • Dodano informację o tym, które funkcje wymagają połączenia z Internetem oraz które funkcje internetowe wymagają podłączonego Konta InsERT.
 • Dodano tworzenie powiązania między wiadomością SMS, a wiadomością e-mail, jeśli w module Wiadomości SMS, korzystamy z operacji "Wyślij e-mail do klienta".
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał anonimizację klienta, jeśli na karcie klienta, w zakładce wydruki, dla jednego z dokumentów była wskazana wysyłka SMS z przypisanym kontaktem klienta.
 • W module poczta, wprowadzono zmianę, aby kolumna konta adresatów pokazywała wszystkich adresatów wiadomości pocztowej.
 • W automatyzacji dodano obsługę obiektu Asortyment.
 • Dodano nowe powiadomienie dla automatyzacji: Błąd podczas uruchomienia automatyzacji. Powiadomienie jest wyświetlane, jeśli nie uda się uruchomić automatyzacji zaraz po zalogowaniu się użytkownika do programu.
 • W konfiguracji numeracji dodano operację sprawdzania poprawności numeracji wraz z funkcją naprawy znanych problemów.
 • Poprawiono dopasowanie formatki użytkownika do zmiany wysokości okna.
 • [PRO] Naprawiono błąd polegający na wydłużeniu czasu logowania do Sfery z powodu problemów z połączeniem z usługami sieciowymi InsERTu.
 • [PRO] Naprawiono błąd powodujący wydłużenie uruchamiania Sfery z powodu problemów z łącznością z serwisami webowymi InsERT.
 • Dodano ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla SQL Server 2014 w 2024 roku.
 • Poprawiono działanie operatora następne 0 dni w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono działanie operatorów wcześniejsza lub równa w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • [PRO] Poprawiono konfigurowanie pól własnych rozszerzonych, które w pewnych sytuacjach przy dokonywaniu zmian pól wielu obiektów, mogło zakończyć się niepowodzeniem.
 • Poprawiono porównywanie dat w formatowaniu warunkowym.
 • Poprawiono problem kopiowania tekstu po przytrzymaniu lewego klawisza myszy w oknie podglądu F9.
 • Poprawiono problem, który mógł powodować występowanie deadlock-ów przy pobieraniu danych do serwisu.
 • Umożliwiono wiązanie jednego zdjęcia z galerii zdjęć z wieloma asortymentami.
 • Usunięto lukę pozwalającą na zmianę uprawnień roli Administrator przy pomocy skrótów klawiaturowych.
 • W galerii zdjęć umożliwiliśmy dodawanie plików w formacie WebP.
 • W serwisie Asortyment dodano operację zbiorczą dodawania zdjęcia do asortymentu z galerii zdjęć. Zmieniono także działanie istniejącej operacji zbiorczej dodawania zdjęcia z dysku, tak aby nie powodowała duplikowania zdjęć.
 • [PRO] W sferze zdarzeniowej poprawiono podwojone zdarzenie wywoływane przy zmianie właściwości typu relacja.
 • Wprowadzono nową kontrolkę do zarządzania zdjęciami asortymentu. Umożliwia ona ustalanie kolejności zdjęć.
 • Zmieniono działanie usuwania asortymentu. Obecnie zdjęcia powiązane z usuwanym asortymentem nie są usuwane.
 • W Kreatorze wdrożeniowym dodano możliwość określenia daty stanu początkowego dla stanowiska kasowego, rachunku bankowego oraz rachunku VAT.
 • Poprawiono szybkość wykonywania zbiorczych operacji dla asortymentu
 • Wprowadzono dedykowane per typ dokumentu uprawnienia: "Zmiana domyślnego źródła cen na dokumencie [...]".
 • Poprawiono działanie uprawnienia "Zmiana płatności odroczonych na dokumencie FS", którego brak powodował brak prezentowania sekcji płatności na dokumentach korekt.
 • Poprawiono nieprawidłowe bilansowanie płatności dokumentu będącego kolejną realizacją zamówienia od klienta. Błąd występował w przypadku, gdy zwiększano ilość sprzedawanego asortymentu oraz następowało wykorzystanie przedpłaty częściowo rozliczonej wcześniej innym dokumentem.
 • Poprawiono niewłaściwie wyliczaną cenę magazynową, jaka mogła mieć miejsce w specyficznych scenariuszach po zmianie jednostki miary na dokumencie z przeliczaniem ilości.
 • Poprawiono wydajność usuwania dużych wielopozycyjnych dokumentów międzymagazynowych.
 • Na dokumentach rozchodujących z rezerwacją dostaw poprawiono brak aktualizowania kosztu pozycji po zmianie magazynu tej pozycji.
 • Poprawiono niedziałającą operację zmiany statusu dokumentu przyjęcia międzymagazynowego (MP) z "odłożonego" na "przyjęty" wykonywaną z poziomu modułu, gdy oznaczono jednocześnie znacznik "Uwzględnij rezerwacje stanów przy dysponowaniu".
 • W definicjach transakcji handlowych dodano możliwość opcjonalnego ustawiania wymuszania liczenia VAT jako sumy z pozycji. Ustawienie takie jest zalecane dla transakcji zakupu, których rozliczenia VAT jest wykonywane na fakturach wewnętrznych (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru), dzięki czemu znika ryzyko wystąpienia groszowych różnic w wartości netto dokumentu zakupu i faktury wewnętrznej.
 • Naprawiono niepoprawnie wyliczane ceny po zmianie stawki VAT asortymentu, która wywoływana była akcją naprawczą z dokumentu zakupu.
 • Na rozchodzie wewnętrznym powstałym w wyniku kompletacji zmieniono uwzględnianie opakowań. Obecnie opakowania są traktowane jako towar i wliczane do kosztu dokumentu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zapisywaniem dokumentu, którego status jest różny od statusu magazynowego. Do takiej sytuacji można było doprowadzić poprzez zapis dokumentu mechanizmami Sfery dla Subiekta nexo.
 • Na zleceniach produkcyjnych poprawiono błąd "Nie ustawiono powiązanego obiektu", jaki pojawiał się po dodaniu nowej pozycji dokumentu i zmianie statusu z "Częściowa rezerwacja dostaw" na "Do realizacji".
 • Poprawiono ustawianie magazynu podczas wystawiania zamówień do dostawcy na podstawie zleceń produkcyjnych montowania. Dotychczas takie zamówienie było wystawiania w magazynie przyjęć, zamiast wydań.
 • Dla zbiorczej wysyłki dokumentów windykacyjnych rozwiązano problem pustych autotekstów.
 • Na operacjach kasowych i bankowych dodano ostrzeżenie w przypadku zmiany kwoty przedpłaty do dokumentu ZK, gdy suma przedpłat jest większa od kwoty operacji.
 • Rozwiązano problem braku możliwości odłączania przedpłat (operacji bankowych) od FZ w przypadku gdy operacja bankowa nie posiadała informacji o kliencie.
 • Rozwiązano problem z brakiem możliwości wskazania Wspólnika jako zatwierdzającego zasilenie/pobranie w Sesji kasowej.
 • Rozwiązano problem z wczytywaniem wyciągu bankowego w przypadku zabrania uprawnienia 'Operacje bankowe - Usuń'.
 • Poprawiono nieprawidłowe ustawianie domyślnego stanowiska kasowego w kontekście w scenariuszu, gdy użytkownik nie miał nadanego uprawnienia "Zmiana domyślnego stanowiska kasowego".
 • W raporcie "Podliczenia okresu" poprawiono brak uwzględniania kosztu dodatkowego (wynikającego z rozchodu wewnętrznego) dla usług.
 • W raporcie "Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów" poprawiono błąd niewykazywania sprzedaży dla dezaktywowanych asortymentów.
 • W raporcie sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu "Wartość jest za duża albo za mała dla wartości typu decimal", jaki mógł się pojawiać w specyficznej kombinacji danych do wyświetlenia.
 • W raportach "Sprzedaż wg" poprawiono błąd niewykazywania w szczegółach pozycji pochodzących z dokumentu sprzedaży fiskalnej (SF).
 • [PRO] W sferze zdarzeniowej dodano trzynaście nowych zdarzeń dedykowanych dla dokumentów Subiekta.
 • Wyeliminowano błąd "wartość nie może być zerowa", jaki występował w "Raporcie opakowań zwrotnych" po wejściu w "Szczegóły" i pokazaniu, a następnie poprawieniu dokumentu.
 • W danych Mojej Firmy (jednostka nadrzędna) oraz w danych klientów (sekcja Oddziały na zakładce Handel), na potrzeby KSEF wprowadzono określanie rodzaju powiązań między podmiotami. Możliwe jest ustawienie powiązania typu "Jednostka samorządu terytorialnego" oraz "Inna". W danych klientów dodana została również operacja zbiorcza pozwalająca na określanie rodzaju powiązania.
 • W parametrach KSEF dodano możliwość pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla dokumentów z zamkniętych sesji. Dostępny jest interwał czasowy wyrażony w dniach.
 • W parametrach KSeF oraz w danych klienta dodano możliwość wyboru adresu e-mail klienta, jaki zostanie wykazany na e-Fakturze.
 • W parametrach KSEF oraz w danych klienta wprowadzono możliwość nieumieszczania numerów powiązanych wydań zewnętrznych w danych e-Faktury.
 • W trakcie przypisywania klienta do e-Faktur dodano możliwość zobaczenia listy klientów, których NIPy odpowiadają NIPowi wystawcy e-Faktury.
 • W cennikach poprawiono wyliczanie cen liczonych od brutto z uwzględnianiem rabatów tak, aby były wyliczane identycznie jak na dokumentach.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed nienadawaniem znacznika zafiskalizowania dokumentu opłacanego na terminalu płatniczym, jakie mogły występować w specyficznych okolicznościach.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna