Opis zmian (41.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 41.0.1 - 27/06/2022

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Subiekt nexo.

Wersja 41.0.0 - 22/06/2022

 • Na karcie klienta, w sekcji Lista zgód dodano możliwość zamieszczenia informacji, kto zaakceptował oraz kto wycofał/odrzucił wybraną zgodę.
 • Dodano możliwość negacji warunków w tworzonym automacie.
 • W automatach dodano nową czynność, która umożliwia zapis wydruku do biblioteki załączników.
 • W module Automatyzacja dodano nowy widok Powiadomienia, który wyświetla informacje związane ze wszystkimi powiadomieniami do automatów. Możliwe jest usuwanie powiadomień z tego widoku oraz wykonanie automatu związanego z zapisanym powiadomieniem.
 • W automatach, dla czynności tworzących SMS oraz e-mail, w parametrze Adresat dodano opcję "wszyscy użytkownicy".
 • W module Automatyzacja dodano możliwość eksportu oraz importu automatów.
 • W module Automatyzacja dodano dwa nowe filtry: Aktywny, Automat.
 • [PRO] W raportach własnych LINQ dodano możliwość tworzenia kolumny z flagą.
 • [PRO] W raportach własnych SQL dodano możliwość tworzenia kolumny z flagą.
 • Umożliwiono podglądu dokumentu w osobnym oknie.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu dodano możliwość dodawania wyciągu bankowego dla wybranego rachunku bankowego i okresu.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu dodano możliwość sporządzenia raportu kasowego dla wskazanej kasy.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu, dodano możliwość dodawania sesji kasowych dla wybranego stanowiska kasowego.
 • W widoku Dekretacja dokumentów dodano kolumny i filtry "Stanowisko kasowe", "Rachunek bankowy" oraz "Magazyn".
 • [PRO] Wprowadzono obsługę kopiowania i wklejania opisów dostaw (partii) podczas korzystania ze Schowka.
 • Dla operacji bankowych dodano możliwość ręcznego powiązania operacji PP z operacją na kwotę VAT.
 • Dla rodzaju operacji bankowej o typie "Karta" dodano możliwość powiązania z formą płatności o typie "Karta firmowa przy zakupie".
 • Dodano możliwość podglądu i edycji rozrachunków na kompensatach.
 • Dodano możliwość wczytywania wyciągów mt940 z Banku Ochrony Środowiska.
 • W module Operacje bankowe dodano możliwość usunięcia powiązania operacji głównej z operacją na kwotę VAT (podzielona płatność).
 • W modułach rozrachunków dodano kolumnę z kwotą VAT nierozliczoną.
 • W widoku Operacje bankowe dodano kolumnę "Transfer VAT" informującą o powiązaniu z operacją na rachunku VAT (podzielona płatność).
 • Na potrzeby dyrektywny "Omnibus" wprowadzono wyliczanie najniższej ceny asortymentu z ostatnich 30 dni. Wprowadzono także możliwość umieszczania tych informacji na naklejkach.
 • W definicjach automatyzacji dodano możliwość skorzystania z warunku płatności natychmiastowych oraz przedpłat na dokumentach.
 • Umożliwiono odczyt masy towaru przy użyciu wagi elektronicznej.
 • Na karcie klienta, w sekcji przedstawiciele dodano możliwość przypisania adresu e-mail oraz numeru telefonu, który nie jest podstawowym kontaktem tej osoby. Przy wyświetlanych kontaktach z listy są widoczne również komentarze dodane do kontaktów.
 • Dodano nowe uprawnienie Klienci - Modyfikacja danych klienta bez opiekuna.
 • Na karcie klienta (FI) wprowadzono zmianę, aby przy próbie wyświetlenia, poprawy danych przedstawiciela, wyświetlał się pełny widok osoby. Wcześniej był wyświetlany uproszczony widok przedstawiciela.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Edycja i ustawienie komunikatu tak, aby przy odebranym uprawnieniu były blokowane pola: Wyświetlaj od, Forma komunikatu.
 • Poprawiono synchronizację kont pocztowych. W niektórych szczególnych przypadkach trwała dłużej.
 • W konfiguracji konta pocztowego, w oknie zarządzaj użytkownikami dodano możliwość scrollowania.
 • W oknie wiadomości pocztowej dodano ikonkę do operacji usuwania wiadomości.
 • W szablonach wiadomości dodano autoteksty dotyczące dokumentu: "miesiąc z daty wystawienia" oraz "miesiąc z daty zakończenia dostawy".
 • Poprawiono działanie uprawnienia Biblioteka załączników - uruchom moduł. Dotychczas użytkownik niemający tego uprawnienia mógł zobaczyć listę dodanych załączników do biblioteki załączników, korzystając w wiadomości pocztowej z operacji Dodaj załącznik z biblioteki załączników.
 • W wiadomości pocztowej ustawiono nowy skrót dla wysyłania wiadomości (Ctrl+Shift+Y).
 • W obrębie jednej czynności tworzącej wiadomości e-mail, SMS oraz powiadomienia nexo dodano możliwość przypisania wielu różnych adresatów.
 • Wprowadzono zmianę, aby w modułach z dokumentami kolumny związane z wydrukami były wypełniane także wtedy, gdy wydruki są realizowane za pomocą automatów.
 • Zmieniono domyślne ustawienie dla nowo dodawanych automatów, aby wykonywały się, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione.
 • [PRO] Ułatwiono definiowanie parametrów czynności i warunków Automatów w sferycznych punktach rozszerzeń.
 • Do ewidencji dodatkowych w głównym menu wszystkich produktów dodano Laboratorium. W tej wersji w Laboratorium można włączyć nową funkcję Krajowy System e-Faktur.
 • Do Definicji widoków dodano kolumnę Opis.
 • Do instalatora nexo dodano instalator .NET Framework 4.7.2.
 • [PRO] Do komunikatu informującego o braku podanej wartości pola własnego dodano nazwę tego pola.
 • [PRO] Do pól własnych zaawansowanych dodano możliwość tworzenia opisów tych pól.
 • Do wbudowanych wzorców wydruków dodano informację o wersji programu, w której wzorzec był ostatnio zmieniany. Informacja ta przechowywana jest w pliku wzorca wydruku. Dzięki temu powielone wzorce także będą posiadać tę informację.
 • Na naklejkach poprawiono nieprawidłowe drukowanie grafik asortymentów, które były obrócone (np. o 90 stopni).
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pojawiania się okna z informacją, że załącznik zapisywany już istnieje w bibliotece załączników. Informacji tej brakowało, gdy był zapisywany załącznik z okna Drukuj.
 • [PRO] Poprawiono problem z zapisem raportu SQL, w którym użyto parametru DR.
 • W numeracji dla faktur zakupu przywrócono możliwość użycia symbolu pracownika odbierającego.
 • [PRO] W Sferze nexo, która nie używa UI, zniesiono obowiązek istnienia pliku xml.pak w katalogu wynikowym projektu.
 • W szablonie naklejek usunięto odstęp między "opisem z lewej" i "opisem z prawej".
 • [PRO] W Sferze udostępniono okno tworzenia wiadomości SMS.
 • [PRO] Poprawiono raportowanie o postępie uruchamiania Sfery.
 • [PRO] W SDK dodano nowy szablon projektu sferycznego przeznaczony do tworzenia własnych rozszerzeń.
 • [PRO] W SDK dodano szablony projektów sferycznych do Visual Studio 2022.
 • [PRO] W Sferze dodano metodę PobierzKomunikatyBledow, która ułatwia pobieranie informacji o błędach obiektu biznesowego.
 • [PRO] W Sferze dodano metody ułatwiające dostęp do kartotek asortymentów, klientów, dokumentów, dekretów itp. Metody te powinny być widoczne w IntelliSense po dodaniu przestrzeni nazw InsERT.Moria.Sfera.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość określenia własnego warunku filtrującego przed wyświetleniem listy elementów do wyboru.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość podania warunku filtrującego do metody Wszystkie. Dodano także metodę Pierwsza, zwracającą pierwszy element pasujący do warunku.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość włączenia kontekstu aplikacji. Dodano także metody do ustawienia poszczególnych elementów tego kontekstu.
 • [PRO] W Sferze uproszczono wyszukiwanie obiektów.
 • [PRO] W szablonach projektów sferycznych dodano tworzenie instalatora rozwiązania własnego.
 • Do modułów dodano pasek ułatwiający wyszukiwanie, filtrowanie i podgląd elementów znajdujących się na liście.
 • Naprawiono problem, który nie pozwalał na łączenie różnych styli formatowania warunkowego, np. czerwone tło dla przeterminowanych rozrachunków plus pogrubiony tekst dla rozrachunków o znacznej wartości.
 • Poprawiono działanie filtrowania po podanej kolumnie, tak aby włączenie filtrowania od razu wyświetlało okienko wyboru wartości filtra.
 • Poprawiono stabilność list edycyjnych, w których było wykorzystywane grupowanie.
 • Poprawiono stabilność notesu w sytuacji gdy usunięto użytkownika, który miał utworzone notatki.
 • Poprawiono dane teleadresowe urzędów skarbowych: Wrocław - Stare Miasto (kod 0227), Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto (kod 1212) i Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto ( kod 3022).
 • Zaktualizowano dane teleadresowe Urzędów skarbowych.
 • Na wydrukach dokumentów handlowych, magazynowych i zamówień wprowadzono możliwość umieszczania danych o nazwie asortymentu u odbiorcy.
 • Podczas dodawania nowego wariantu, w czasie edycji modelu usunięto możliwość ustawiania cech w ramach właściwości dodawanego wariantu.
 • Ujednolicono sposób zaokrąglania wartości kosztu składników kompletu tak, aby nie było różnych wartości w cennikach i definicjach kompletu.
 • W edycji dokumentu Subiekta podczas dodawania nowego asortymentu i zmianie jego rodzaju wprowadzono możliwość wczytania danych z szablonu asortymentu. Dodano także operacje przeznaczone do wstawiania każdego rodzaju asortymentu.
 • W operacji nadawania nazw fiskalnych dodano możliwość usunięcia prefiksów lub sufiksów oraz doklejania symbolu stawki VAT.
 • Podczas powielania asortymentu podłączonego do modelu, poprawiono błąd powodujący dublowanie jego właściwości nadanych w ramach modelu.
 • Poprawiono błąd powodujący brak widoczności numerów LP wariantów w widoku "Modele". Błąd występował w scenariuszu, gdy utworzono model bez wygenerowania wariantów i ręcznie z poziomu edycji danych asortymentów podłączano je do modelu.
 • Poprawiono błąd powodujący przywracanie nazwy wariantu w modelu po zmianie cechy, w przypadku gdy sposób nadawania nazwy był ustawiony na "Nie nadawaj automatycznie".
 • Poprawiono błąd, z powodu którego nie było możliwe usunięcie szablonu asortymentu, który bazował na danych asortymentu.
 • W danych asortymentu rozwiązano problemy związane z możliwym nieprawidłowym działaniem domyślnego symbolu u kontrahenta ("Stosuj symbol asortymentu jako domyślny symbol u kontrahenta" na zakładce "Dostawy").
 • W informatorze o asortymencie, na zakładce Zamówienia poprawiono wykazywanie terminu realizacji tak, aby był on pobierany z pozycji zamówienia. Dotychczas pobierany był z nagłówka dokumentu.
 • W kosztorysie usług materiałowych poprawiono błędne wyliczenie ceny usługi na podstawie kalkulacji z cen materiałów, dla których użyto zbiorcze jednostki miary.
 • Na listach dokumentów sprzedaży zmieniono funkcjonowanie kolumny "Numer przesyłki". Dane w tej kolumnie są prezentowane jako link (kliknięcie w niego przenosi do strony śledzenia przesyłki).
 • Na listach dokumentów sprzedaży zmieniono prezentowanie wartości w kolumnach "Pozostało do zapłaty" oraz "Spłacono". Zmiana polega na prezentowaniu wartości ujemnych dla dokumentów będących zwrotami (np. korekt zwracających towar).
 • W oknie dokumentu wprowadzono możliwość uruchomienia okna rozbicia pozycji poprzez dwuklik na kolumnie z ilością dostępną.
 • W oknie rozbicia pozycji dodano możliwość włączenia kolumny z opisem pozycji partii z dokumentu wprowadzającego na stan.
 • W oknie rozbicia pozycji na dokumencie, w menu kontekstowym wprowadzono polecenie zadysponowania maksymalnej ilości dostępnej z danej partii asortymentu wraz ze skrótem CTRL+M.
 • W szablonach wiadomości i wydrukach niefiskalnych dodano autotekst "specyfikacja towarowa dokumentu", który wstawia tabelę asortymentową dokumentu.
 • Poprawiono błąd "Nie znaleziono pozycji harmonogramu rozrachunku", jaki mógł się pojawiać przy realizacji zamówień i fakturowaniu dokumentów o wartości zerowej.
 • Poprawiono błąd, który mógł powodować zmianę ceny pozycji dokumentu podczas jego edycji. Błąd występował gdy edytowano zapisany wcześniej dokument i wstawiano do niego towar, który już w nim występował, ale z inną ceną.
 • W edycji wzorca wydruku dokumentów poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienia grubości obramowania ramki na zero.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, jaki mógł się pojawiać przy próbie wydruku wielu zaznaczonych dokumentów i dezaktywowanych wszystkich graficznych wzorców wydruku.
 • Dodano możliwość drukowania naklejek do spisów inwentaryzacyjnych. Na wydrukach spisów inwentaryzacyjnych wprowadzono możliwość umieszczania zdjęcia towaru.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego przeliczenia cen asortymentu wczytywanego ze spisów inwentaryzacyjnych do inwentaryzacji. Dzięki temu możliwe będzie np. ewidencjonowanie asortymentu na spisach w cenach detalicznych, a po podłączeniu spisów przeliczenie pozycji na ceny ewidencyjne. Parametr umożliwiający automatyczne przeliczanie dostępny jest w konfiguracji typów dokumentów -> Inwentaryzacja.
 • W module Wydania, w kolumnie dokument powiązany dodano wyświetlanie informacji o powiązanym zleceniu serwisowym.
 • Zmieniono zachowanie płatności domyślnych na fakturach zaliczkowych wystawianych do zamówienia i dokumentujących przyjęcie zaliczki. Od teraz, po realizacji zamówienia w fakturę zaliczkową domyślnie podpowiadana jest kwota płatności wynikająca wyłącznie z przedpłat i domyślnie podpowiadana jako zaliczka. Pozostałe płatności domyślne (przypisane do klienta, wynikające z ustawień stanowiska kasowego) są wstawiane na dokument, ale z wartością zerową.
 • Na fakturach wewnętrznych poprawiono błąd uniemożliwiający w niektórych scenariuszach zmianę stawki VAT towaru na pozycji dokumentu.
 • Podczas wczytywania danych ze schowka poprawiono błędne identyfikowanie asortymentu, który w nazwie miał cudzysłów.
 • Na dokumentach korekt faktur zakupu do nieistniejącego poprawiono podpowiadanie domyślnego kursu przy transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Domyślnie program podpowiada kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu korygowanego.
 • W kreatorze zamówień do dostawców dodano możliwość włączenia kolumn z informacjami o cenie i wartości brutto pozycji asortymentowych.
 • W edycji zlecenia produkcyjnego rozmontowania (ZPR) poprawiono błąd powodujący brak aktualizacji opisu dostaw na wynikowym przyjęciu wewnętrznym (PW). Błąd występował, gdy edytowano zapisane wcześniej ZPR zmieniając dane opisowe dostawy.
 • W liście asortymentów "Pozycje na zamówieniach" uwidoczniono częściowo zrealizowane pozycje zamówień.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym zapisem kosztu montażu kompletu. Błąd występował, gdy zmontowano komplet używając składnika który został przyjęty dokumentem PZ w walucie obcej, a następnie wyedytowano ten dokument PZ i zmieniono ilość przyjętego składnika.
 • Dodano możliwość dokonania kompensaty rozrachunku bądź jego rozliczenie spłatą z określeniem podzielonej płatności
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zbiorczą zmianę rachunku bankowego na dyspozycjach o rodzaju innym niż Podzielona płatność.
 • Poprawiono mechanizm powiązania operacji głównych i transferów VAT podczas wczytywania wyciągów bankowych. Powiązanie tworzy się gdy tytuł jednej z operacji zawiera się w tytule drugiej.
 • Poprawiono parsery mt-940 banku Santander. Problem związany był z błędnie wczytywanym saldem.
 • Poprawiono wczytywanie danych klientów dla parsera mt-940 banku Santander.
 • Przy definiowaniu formy płatności, w przypadku gdy na stanowisku kasowym odznaczona jest opcja "Tylko wybrane formy płatności" dodano pytanie, czy dodać nową formę płatności do stanowiska kasowego.
 • Rozwiązano problem pojawiający się przy wczytywaniu wyciągów bankowych związany z niepoprawną kwotą z rachunku VAT na operacjach o rodzaju Podzielona płatność.
 • Rozwiązano problem zbędnej blokady pól Klient i Rachunek bankowy na operacjach bankowych o rodzaju podzielona płatność, które są powiązane z transferami VAT.
 • W bankowości elektronicznej poprawiono uzgadnianie transferów VAT w przypadku gdy uzgodniona została operacja na rachunku rozliczeniowym.
 • W widokach rozrachunkowych i finansowych dodano kolumnę, dzięki której możliwe jest zaznaczanie wybranych wierszy (checkbox).
 • W widoku Wyciągi bankowe poprawiono sortowanie wg kolumny "Dokument księgowy".
 • [PRO] Do menedżerów dokumentów dodano metody tworzące dokumenty poszczególnych typów (np. UtworzFaktureSprzedazy lub UtworzZamowienieOdKlienta) dzięki czemu teraz nie ma potrzeby pobierania odpowiedniej encji typu Konfiguracja podczas tworzenia dokumentów.
 • [PRO] Do obiektów biznesowych dokumentów dodano własności upraszczające obsługę wielu operacji, m.in. stosowanie promocji, rozbijanie pozycji na partie, ruch magazynowy, indywidualne parametry wydruków itd.
 • [PRO] Do obiektu biznesowego dokumentu sprzedaży dodano własność upraszczającą wydruk na drukarce fiskalnej dzięki czemu nie ma już konieczności pobierania obiektu typu IFiskalizacjaDokumentu. Nowy sposób polega na wywołaniu metody Fiskalizuj z obiektu IDokumentSprzedazy.ObslugaFiskalizacji.
 • [PRO] Dodano nowe metody sferyczne ułatwiające prowadzanie klientów na dokumentach. Dzięki temu nie będzie już konieczności pobierania encji typu Podmiot (np. UstawNabywceWedlugNIP, UstawOdbiorceWedlugSymbolu etc).
 • [PRO] Dodano nowe metody upraszczające sferyczne dodawanie pozycji na dokumentach dzięki czemu przy dodawaniu pozycji nie będzie konieczności pobierania encji typu Asortyment.
 • [PRO] Naprawiono działanie metody Powiel() z interfejsu IObiektPowielalny.
 • Poprawiono odświeżanie historii zarówno na karcie automatu jak i w widoku historia.
 • [PRO] Uproszczono metody obsługujące rozbicie pozycji na dokumentach co pozwala na uniknięcie każdorazowego rzutowania obiektu IRozbiciePozycji na odpowiedni typ (np. RozpocznijRozbicieRozchodowe).
 • [PRO] Uproszczono sprawdzanie czy dany dokument magazynowy podlega fakturowaniu w postaci metody rozszerzającej PodlegaFakturowaniu() oraz ustawianie statusu fakturowania poprzez dodanie metody ZmienStatusFakturowania(bool) do obiektów biznesowych wydania zewnętrznego, przyjęcia zewnętrznego oraz ich korekt.
 • W raportach: "Sprzedaż wg pracowników" oraz "Sprzedaż wg okresów" dodano filtr kategorii dokumentu.
 • Podczas generowania pliku kontrolnego JPK_MAG umożliwiono uwzględnianie dokumentów magazynowych ze sprzedaży detalicznej.
 • Podczas wystawiania przesunięcia międzymagazynowego (MP) do wydania międzymagazynowego (MW) z korektą kosztu dostawy poprawiono błąd "Sekwencja nie zawiera elementów".
 • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie aplikacji po wydruku korekty kosztu dostawy.
 • Poprawiono wydruk naklejek do dokumentu handlowego tak, aby drukowana była jednostka miary z dokumentu, a nie podstawowa jednostka towaru.
 • W "Raporcie o dokumentach" poprawiono błędnie wykazywany koszt dla korekt wydań magazynowych (kWZ).
 • W dokumencie korekty kosztu dostawy poprawiono błędnie wyświetlaną informację o stawce VAT asortymentu.
 • W kreatorze korekt kosztów dostawy poprawiono błąd systemowy, jaki mógł się pojawiać po włączeniu zawijania wierszy w konfiguracji listy
 • W pluginach zwracających ceny z dostaw poprawiono błędnie podawane wartości, gdy z dokumentu nie był odliczany VAT.
 • Wprowadzono blokadę zmiany magazynu na dokumencie przyjęcia zewnętrznego, do którego wystawiono korektę kosztu dostawy z odłożonym skutkiem.
 • W danych "Mojej Firmy" jak i klientów wprowadzono ewidencjonowanie numerów BDO, KRS oraz EORI. Dodano także możliwość umieszczania tych danych na wydrukach dokumentów.
 • W Laboratorium umożliwiono przetestowanie działania Subiekta nexo w kontekście współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur. W bieżącej wersji programu nie następuje fizyczne łączenie się z KSeF, lecz następuje symulacja z użyciem wirtualnej bramki wbudowanej w nexo. Korzystając z niej, można przetestować wszystkie aspekty dwukierunkowej wymiany danych: zarówno wysyłanie dokumentów, jak i odbiór otrzymanych faktur (zakup).
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, jaki mógł się pojawiać podczas zamykania zakładki z otwartym jednolitym plikiem kontrolnym JPK_FA.
 • Poprawiono błąd zmiany ceny dodatku wynikający z promocji, jaki następował po zmianie magazynu na pozycji, która warunkowała pojawienie się dodatku.
 • Uszczelniono działanie uprawnień "Zmiana domyślnej drukarki fiskalnej" oraz "Zmiana domyślnego terminala płatniczego" tak, aby uwzględniały także operację oznaczania jako domyślne.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna