InsERT S.A.

Subiekt nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu sprzedaży wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Opis zmian (26.2.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 26.2.1 - 18/09/2019

 • Dostosowano mechanizm badania statusu VAT podatnika do zmian dokonanych przez MF, w wykazie podatników VAT, tzw. "Białej liście podatników".
 • Na wydruku Logu sprawdzenia podmiotu w Białej liście podatników dodano datę, na którą było dokonane sprawdzenie.
 • Poprawiono wyświetlanie informacji o statusie VAT podatnika w Białej liście podatników dla osób zwolnionych z VAT oraz osób nieistniejących w wykazie.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający edycję części uprawnień użytkowników.
 • [PRO] Poprawiono błąd związany z zapisywaniem obiektów finansowych i rozrachunków poprzez rozwiązania własne (Sfera).

Wersja 26.2.0 - 09/09/2019

 • Dodano możliwość badania statusu VAT podatników na Białej liście podatników.
 • Naprawiono błąd, który powodował błędne zapisywanie adresu, gdy na karcie klienta nie uzupełniono poczty.
 • Poprawiono ustawienie uprawnień dostępu do dokumentów do dekretacji w definicjach ról użytkowników przy aktualizowaniu programu sprzed wersji 26.0.0.
 • Poprawiono generowanie nazw nowych asortymentów w ramach modelu w scenariuszu, gdy dodano nową cechę do właściwości i zmieniono kolejność właściwości.
 • W danych klienta zniesiono wymagalność podawania danych dowodu osobistego rolnika ryczałtowego. Zmiana ta spowodowana jest nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Naprawiono brak wyświetlania ostrzeżeń podczas odbierania sprzedaży z kas fiskalnych.

Wersja 26.1.1 - 06/08/2019

 • Przywrócono możliwość ustawiania liczby kopii na 0 we wzorcach wydruku.

Wersja 26.1.0 - 29/07/2019

 • Dodano możliwość rozliczania rozrachunków cesyjnych na podstawie pliku csv pochodzącego od dostawcy szybkich płatności.
 • W usłudze bankowości mbankCompanyNet zmieniono sposób logowania tokenem. Od 14 września 2019 r. logowanie odbywać się będzie przy użyciu tokena mobilnego (aplikacji banku).
 • Poprawiono przełączanie na zakładkę "Księgowość" dla dokumentów: wyciąg bankowy i raport kasowy.
 • Poprawiono błąd przy próbie sprawdzenia dokumentu źródłowego dla rozrachunku pochodzącego z cesji.
 • Rozwiązano problem z wysyłką do pliku dyspozycji bankowej i błędem przy próbie wczytania na stronie banku Citi Handlowy.
 • Rozwiązano problem zamienionych dat operacji i księgowania przy wczytywaniu wyciągu z pliku mt-940 banku PKO BP.
 • Zmieniono sposób realizacji transakcji szybkich płatności. Od wersji 26.1.0 odbywa się ona poprzez pośredniczącą stronę www, na której płatnik podaje adres e-mail konieczny do rejestracji transakcji.
 • Do danych domyślnych Funduszy Promocji dodano Fundusz Promocji Roślin Oleistych.

Wersja 26.0.1 - 01/07/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Subiekt Nexo.

Wersja 26.0.0 - 26/06/2019

 • W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości umożliwiono dodawanie załączników, które wcześniej zostały wysłane na podłączony serwis chmurowy.
 • W konfiguracji użytkownika dodano możliwość włączenia automatycznego blokowania programu po upływie określonego czasu bez aktywności użytkownika.
 • Dodano możliwość wyłączania widoczności dowolnych pól w dokumentach do dekretacji.
 • Dodano uprawnienia dostępu do dokumentów do dekretacji. Ich wyłączenie spowoduje, że dany typ dokumentów do dekretacji nie będzie widoczny w module.
 • W danych asortymentu wprowadzono możliwość ustawienia wyświetlania komunikatu (w "dymku") lub informacji o wybranej treści przy wstawianiu asortymentu do dokumentu. Dodana została także dedykowana operacja zbiorcza dla zaznaczonych na liście asortymentów.
 • W module Asortyment oraz na listach asortymentu wprowadzono możliwość podglądnięcia sumarycznego stanu magazynowego asortymentu we wszystkich magazynach oraz w każdym magazynie oddzielnie.
 • W danych klienta rozszerzono możliwość wyświetlania komunikatu przy wstawianiu klienta do dokumentu. Oprócz dotychczas dostępnego "dymku" wprowadzono możliwość pokazywania informacji lub ostrzeżenia. Dodana została także dedykowana operacja zbiorcza dla zaznaczonych na liście klientów.
 • W konfiguracji zamówienia do dostawcy wprowadzono możliwość określania domyślnych cen dla kreatora zamówień do dostawców.
 • Dodano możliwość zdefiniowania numeru rachunku w formie płatności o typie Szybka płatność.
 • Dodano uprawnienie "Rozrachunki - rozlicz spłatą".
 • W module Operacji bankowych dodano opcję łączenia transferów.
 • W widokach rozrachunkowych dodano możliwość szybkiego podglądu dokumentu, z którego pochodzi rozrachunek.
 • Wprowadzono możliwość podpowiadania fiskalizowania wyłącznie dokumentów wystawionych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 • Dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
 • W wiadomościach pocztowych oraz wiadomościach SMS, a także w szablonach dodano nowe autoteksty do węzła Dokument.
 • Na naklejkach dla klientów rozwiązano problem braku wydruku adresu, w sytuacji gdy klient nie ma określonego adresu do korespondencji.
 • Poprawiono komunikowanie o statusie VAT podatnika, klienta który jest w trakcie dodawania (nie został jeszcze zapisany).
 • W kartotece klienta dla zakładki Wydruki poprawiono odświeżanie przy zmianie parametrów dotyczących wysyłki SMS.
 • Wprowadzono możliwość wyszukiwania i filtrowania autotekstów w edycji wiadomości e-mail oraz szablonach wiadomości.
 • Podniesiono wersję biblioteki MailBee.NET, która jest odpowiedzialna za synchronizację poczty.
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca do filtrowania dla F8 dodano nową opcję, która umożliwia jednoczesne wyszukiwanie tekstowe na liście oraz po treści wiadomości.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości wprowadzono zmianę, która umożliwia dodawanie plików graficznych do edytora treści za pomocą mechanizmu "przeciągnij i upuść" ("drag and drop").
 • W wiadomości pocztowej, szablonach wiadomości oraz podpisach do wiadomości wprowadzono możliwość przełączenia się na źródło HTML.
 • Naprawiono błąd, który powodował niekończącą się próbę wysyłania wiadomości, nawet gdy została ona usunięta z programu. Problem był widoczny, gdy serwer pocztowy odrzucił wysyłaną wiadomość, np. z powodu zbyt dużego rozmiaru wysyłanej wiadomości.
 • Poprawiono komunikację błędów w poczcie w przypadku, gdy podano błędną konfigurację serwera pocztowego lub złe hasło do konta pocztowego.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę, aby słowa sugerujące załącznik brały również pod uwagę załączniki chmurowe.
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia dodanie kont pocztowych znajdujących się na serwerach, które wykorzystują do szyfrowania protokoły TLS 1.1 i 1.2.
 • W programie serwisowym dodano możliwość sprawdzenia połączeń z wybraną bazą danych.
 • W programie serwisowym dodano możliwość zablokowania wybranej bazy danych, np. na czas aktualizacji. Blokada uniemożliwia zalogowanie się do nexo wszystkim użytkownikom poza użytkownikiem blokującym.
 • Dodano widoczny status abonamentu, oraz zmodyfikowano sposób informowania o wygasającym abonamencie.
 • W Laboratorium wprowadzono możliwość testowania funkcji "Śladu rewizyjnego", która pozwala śledzić zmiany na dokumentach Subiekta wykonane przez użytkowników programu.
 • W zestawach danych dla naklejek wprowadzono możliwość podawania asortymentu na zamówieniach jako źródła danych.
 • [PRO] Do raportów własnych LINQ dodano nowy typ parametru 'Zakres dat'.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego po datach: wybrany dzień tygodnia, wybrany miesiąc.
 • Dodano pełne logowanie zdarzeń e-Archiwizacji.
 • [PRO] Nowy typ parametru w raporcie Linq, umożliwiający podanie zakresu dat (np. bieżący miesiąc itp).
 • Poprawiono podpowiadanie adresu e-mail klienta przy wysyłce dokumentów KP z okna wydruku.
 • Poprawiono wydajność wydruku większej ilości naklejek (1000 i więcej).
 • Poprawiono wykonywanie e-Archiwizacji z harmonogramu przy ustawionym parametrze 'Zamykając program: nie wykonuj archiwizacji'.
 • Przeniesiono definicje domyślnych wzorców wydruków z kodu programu do bazy danych - co ma wpływ na wydajność w przypadku dużej ilości baz danych (biura rachunkowe).
 • W edycji numeracji poprawiono podgląd przykładowego numeru, gdy jako składnik wybrano sformatowany do dwóch cyfr rok daty wystawienia.
 • We wzorcach wydruku poprawiono błąd związany z możliwością ustawienia zerowej ilości kopii.
 • Rozszerzono zakres przenoszonych danych klienta w czasie migracji z InsERT GT. Od bieżącej wersji przenoszone są parametry indywidualne klienta: waluta, sposób liczenia dokumentów (od netto/brutto) oraz domyślne transakcje VAT dla sprzedaży i zakupu.
 • Podczas przenoszenia danych z InsERT GT poprawiono nieprawidłowo ustawiane sposoby numeracji dla dokumentów korekt kosztów (KH, KM) oraz korekt kosztów dostawy (KKD).
 • W procesie przenoszenia danych klientów z InsERT GT naprawiono brak przenoszenia statusu czynnego podatnika.
 • W Sferze dla Subiekta wprowadzono możliwość wyliczenia ceny wg dowolnego plugina przy pomocy rozszerzenia "PodajZarejestrowaneFunkcje".
 • [PRO] W Sferze dla InsERT nexo dodano możliwość eksportowania oraz importowania danych klientów z pliku wymiany EDI++ (dodano publiczny interfejs IWysylkaDanychKlientow służący do wysyłania danych oraz IOdbiorDanychKlientow odbierający dane klienta).
 • W Sferze dla Subiekta naprawiono błąd zapisu dokumentu po aktualizacji klienta na dokumencie, gdy dane te zostały zaktualizowane podczas edycji.
 • W Sferze dla Subiekta nexo, do menadżerów dokumentów dodano nową metodę "Utworz(Konfiguracja, ParametryTworzeniaDokumentu)" w celu naprawy błędu, który uniemożliwiał zmianę oddziału w przypadku wyłączonego uprawnienia do zmiany domyślnego oddziału.
 • [PRO] W Sferze dla Subiekta udostępniono metodę wystawiającą kolejną fakturę zaliczkową (metoda WypelnijNaPodstawiePoprzedniejZaliczki w interfejsie IDokumentZaliczkowy).
 • Dodano nowe formaty daty w konfiguracji list.
 • Jako alternatywę dla klawisza F4 dodano nowy skrót klawiszowy do edytowania obiektów: Ctrl+. (Ctrl i kropka).
 • Naprawiono błąd "Sesja aplikacji wygasła" występujący przy nadawaniu flag.
 • Poprawiono działanie wyszukiwarki poleceń: dodano dokładniejsze przeszukiwanie konfiguracji oraz możliwość wyszukiwania pomimo błędów pisowni w wyszukiwanej frazie.
 • Przy tworzeniu zrzutów ekranu dołączanych do sugestii i raportów błędów dodano automatyczne ukrywanie tekstów, aby chronić potencjalnie wrażliwe dane. Dodatkowo dodano możliwość edycji tych zrzutów: ukrywania/odkrywania danych oraz zaznaczania fragmentów obrazu.
 • Umożliwiono dodawanie raportów do "Ulubionych" z poziomu modułu "Raporty".
 • W module "Notes" dodano możliwość wyboru koloru notki.
 • W panelu "Ulubione" dodano możliwość importowania i eksportowania ulubionych poleceń.
 • W panelu "Ulubione" dodano możliwość wybierania nowych ulubionych poleceń z listy wszystkich dostępnych.
 • W raporcie Podliczenie finansów poprawiono błąd związany z próbą podglądu rozrachunków.
 • W module Dekretacja dokumentów dodano nowe kolumny: Kategoria dokumentu" oraz "Transakcja handlowa".
 • W module Dekretacji dokumentów dodano filtr "Odesłany do obsługującego".
 • W module Dekretacji dokumentów poprawiono filtrowanie (F8) wg wartości słowników użytkownika.
 • W nocie księgowej poprawiono obsługę nieaktywnych form płatności.
 • W serwisie Dekretacja dokumentów dodano kolumnę z NIP-em kontrahenta.
 • W informatorze o asortymencie, na zakładce Ruch magazynowy wprowadzono możliwość włączenia wyświetlania danych o koszcie.
 • Po zmianie stawki VAT w danych asortymentu wprowadzono wybór, czy zachować cenę netto, cenę brutto, bądź też odpowiednio wg ustawień w cennikach.
 • W danych klienta na zakładce Handel w sekcji "Dostawy" wprowadzono możliwość uwidocznienia deklarowanej ceny netto lub brutto po rabacie.
 • Naprawiono blokowanie zapisu danych asortymentu, jakie mogło następować w wyniku dezaktywacji niektórych jednostek miary.
 • Podczas drukowania naklejek z opcją powielenia ilości razy wartość pola Stan, naprawiono błąd powodujący drukowanie naklejek dla asortymentu z zerowym stanem.
 • W definicji składników kompletu naprawiono brak ukrywania danych wrażliwych dotyczących kosztu składników.
 • W informatorze o asortymencie dodano możliwość wyświetlania cen w walucie obcej z dokumentu.
 • W konfiguracji asortymentu udostępniono parametry cenników.
 • W dokumentach Subiekta oraz na ofertach, pod listą pozycji dokumentu wprowadzono legendę objaśniającą znaczenie kolorów pozycji z możliwością łatwego przejścia do konfigurowania tych ustawień.
 • Dla dokumentów handlowych zakupu i sprzedaży oraz ich korekt wprowadzono uprawnienia do zmiany ilości asortymentu podczas edycji dokumentu. Uprawnienie to blokuje zarówno zmianę ilości asortymentu, jak i dodawanie oraz usuwanie asortymentu ze specyfikacji poprawianego dokumentu.
 • Skrócono czas operacji powielania dokumentów.
 • W modułach sprzedaży oraz zakupu dodano filtr dni spóźnienia płatności dokumentu.
 • W oknie "Historia cen" wprowadzono możliwość sortowania po wszystkich kolumnach.
 • W parametrach sprzedaży/zamówień/wydań wprowadzono możliwość nieprzeliczania cen materiałów tak, aby po potraktowaniu na dokumencie towaru jako materiał nie była zmieniana jego cena.
 • W szablonach naklejek dla dokumentów wprowadzono możliwość drukowania kodu kreskowego z pozycji dokumentu (przypisanego do jednostki miary na pozycji dokumentu).
 • W widokach faktur wprowadzono możliwość odfiltrowywania faktur wystawianych do wydań/przyjęć zewnętrznych. Dodana została także kolumna z tą informacją.
 • Na korektach do faktur naprawiono błąd niepobierania jednostek miary pozycji z dokumentu korygowanego - zawsze pobierana była jednostka podstawowa.
 • Na naklejkach asortymentu z dokumentów poprawiono niedziałające drukowanie opisu pozycji.
 • Na wydrukach niemieckojęzycznych poprawiono składnię wykazu słownego kwoty dokumentu. Błąd występował dla wartości tysięcznych.
 • Naprawiono wyliczanie kosztu ewidencyjnego dokumentu po aktualizacji danych asortymentu z ceną ewidencyjną wyrażoną w obcej walucie z poziomu dokumentu.
 • Usunięto zbędne ostrzeżenie podczas wystawiania paragonu, gdy podmiot rozlicza VAT metodą kasową.
 • W danych klienta wprowadzono możliwość nieustawienia sposobu liczenia dokumentu (od netto/od brutto). Wówczas sposób wyliczania pobierany jest z ustawień typu dokumentu.
 • Wprowadzono oddzielne per typ dokumentu uprawnienia do wstawiania usług jednorazowych.
 • W konfiguracji zleceń produkcyjnych montażu wprowadzono wybór sposobu liczenia cen składników, gdy dla kompletów ustawiono wyliczanie cen na podstawie sumy wartości składników.
 • W widoku wydań międzymagazynowych dodano możliwość włączenia kolumny prezentującej magazyn docelowy.
 • Na dokumencie przyjęcia międzymagazynowego naprawiono brak wykazywania zakładki "Dostawy" przy przejściu z podglądu do edycji dokumentu.
 • W dokumencie korekty kosztu dostawy (KKD) naprawiono brak wiersza wprowadzania pozycji przy przejściu z trybu podglądu (F3) na poprawianie (F4).
 • W dokumencie korekty kosztu dostawy naprawiono niedziałającą operację "Wpisz cały koszt na pozycje".
 • W module przyjęć magazynowych naprawiono niedziałające usuwanie dokumentów z widoku "Międzymagazynowe spodziewane".
 • W zleceniach produkcyjnych rozszerzono możliwości wyliczania cen kompletów i składników wycenianych w walutach obcych.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed dublowaniem pozycji z usługami jednorazowymi podczas zbiorczego fakturowania. Błąd taki mógł występować przy specyficznych ustawieniach kumulowania pozycji.
 • Na fakturach marża wprowadzono wyświetlanie symbolu waluty w kolumnie ceny nabycia.
 • Wprowadzono możliwość drukowania naklejek do dokumentów z uwzględnieniem danych zawartych w rozbiciu na partie (np. kody dostaw, termin ważności).
 • Wprowadzono możliwość drukowania terminu ważności dostawy na naklejkach.
 • Wprowadzono uprawnienie do usuwania dokumentu pomniejszenia sprzedaży detalicznej.
 • Na wydruku faktur detalicznych poprawiono błąd niedrukowania płatności. Błąd występował, gdy na paragonie źródłowym do faktury detalicznej użyto przedpłaty.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie materiałów z poziomu kosztorysu usługi materiałowej na dokumencie.
 • W podglądzie dokumentów usunięto skrót do pola klienta (Ctrl+P) kolidujący ze skrótem wydruku dokumentu.
 • W formatkach dokumentów zakupu oraz przyjęć zamieniono kolejność pól dat wystawienia i otrzymania dokumentu.
 • W oknie aktualizowania cenników na podstawie dokumentów zakupu dodano możliwość włączenia kolumn ze stawkami VAT asortymentu.
 • Wprowadzono oddzielne uprawnienia do zapisu dokumentów zakupu oraz magazynowych z nieunikalnym numerem oryginalnym.
 • Poprawiono sposób wystawiania kolejnego dokumentu na podstawie istniejącego (z menu "Wystaw") tak, aby podpowiadane były wszystkie pozycje z dokumentu źródłowego.
 • Na liście asortymentu ostatnio zakupionego (dostępnej na dokumentach przychodowych i zamówieniach do dostawcy pod skrótem ctrl+shift+F2) wprowadzono możliwość filtrowania danych po okresie zakupu.
 • Na zleceniach produkcyjnych montażu wprowadzono możliwość wstawienia maksymalnej możliwej do skompletowania ilości kompletu.
 • W szablonach naklejek do zamówień wprowadzono możliwość drukowania pól własnych asortymentu.
 • [PRO] W widoku "Asortyment zamówiony przez klienta" dodano możliwość włączenia kolumn "Masa pozycji" oraz "Objętość pozycji".
 • W widokach asortymentu zamówionego (przez klienta, do dostawcy) wprowadzono możliwość uwidocznienia kolumn z polami własnymi asortymentu.
 • Podczas realizacji zamówienia od klienta w fakturę naprawiono nieprawidłowe przenoszenie osoby odbierającej dokument.
 • Poprawiono błąd zapisu faktur sprzedaży/zakupu wystawianych na podstawie dokumentów magazynowych, gdy wstawiono do nich pozycje z zamówień do dostawcy za pomocą listy "Pozycje zamówień" (shift +F2).
 • Poprawiono wydajność wykonania kreatora zamówień do dostawców na podstawie zamówień od klientów.
 • W kreatorze zamówień do dostawcy poprawiono przenoszenie zdefiniowanego rabatu kwotowego dostawcy w walucie obcej.
 • W widoku "Asortyment na wyczerpaniu" poprawiono wydajność tworzenia zamówień do dostawcy na podstawie zaznaczonych asortymentów.
 • Do raportu Podliczenie finansów dodano filtr "Okres".
 • Dodano kolumny Symbol oraz Typ w oknie rozpoznawania klientów w bankowości on-line.
 • Dodano możliwość zbiorczego wydruku dyspozycji bankowych.
 • Dodano wymagalność Konta InsERT w szybkich płatnościach on-line (Przelewy24).
 • Dodano wymagalność Konta InsERT w usługach bankowości on-line.
 • Dodano wzorce wydruków operacji kasowych, umożliwiające wydruk 2 dokumentów na jednej stronie.
 • Na dyspozycjach bankowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
 • Na operacjach bankowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
 • Na operacjach kasowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
 • Na rozrachunkach dodano informację o typie podmiotu, dla którego powstały.
 • Poprawiono błąd występujący przy próbie automatycznego pobrania kursów walut przy odebranym uprawnieniu do dodawania tabeli kursów.
 • Poprawiono działanie filtra "Przeterminowane" w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
 • Poprawiono działanie filtra "Rodzaj wezwania" przy zbiorczym wystawianiu Wezwań do zapłaty.
 • Poprawiono okno dodawania rachunku bankowego przy wczytywaniu historii operacji z pliku csv.
 • Poprawiono sposób zapisywania programu źródłowego rozrachunku w przypadku pracy w multiprogramie.
 • Poprawiono wczytywanie plików mt-940 w przypadku gdy identyfikatory sekcji w pliku są podzielone na linie.
 • Poprawiono wyświetlanie listy kursów walut w oknie rozliczania rozrachunków przez skojarzenie.
 • Przy rozliczaniu operacji oraz dyspozycji bankowych dodano podpowiadanie numeru rachunku na podstawie waluty rozrachunku.
 • Uporządkowano działanie autotekstów wiadomości e-mail i sms w rozrachunkach, scenariuszach i dokumentach windykacyjnych.
 • W kalkulatorze zamykania sesji kasowej dodano nominał 500.
 • W raporcie "Wiekowanie rozrachunków" poprawiono pokazywanie kursów walut rozrachunków powiązanych z dekretem księgowym.
 • W widokach i raportach rozrachunkowych dodano kolumnę "Dokument pochodny", która wskazuje numer faktury detalicznej wystawionej do paragonu.
 • W widoku Szybkie płatności on-line dodano kolumnę i filtr "Zarejestrowana".
 • Wprowadzono obsługę nowej struktury logicznej dla pliku kontrolnego JPK_FA, która obowiązuje od 1 lipca 2019 r.
 • Na liście dokumentów korekt kosztów dostawy (KKD) wprowadzono możliwość wyświetlania kosztów w złotówkach.
 • Na wzorcu wydruku remanentu wprowadzono możliwość drukowania opisu asortymentu z kartoteki.
 • W raporcie "Wydania wg asortymentu" wprowadzono wykazywania usług.
 • W raportach: Sprzedaż/zakup/przyjęcia/wydania wg asortymentu, Raporcie magazynowym na zadany okres oraz w Remanencie dodano filtr dostawcy asortymentu.
 • Podczas wystawiania dokumentu poprawiono sposób komunikowania o stanowisku kasowym niezgodnym z oddziałem dokumentu.
 • Poprawiono eksport danych faktur do pliku JPK_FA tak, aby nieuwzględniany był obrót opakowaniami.
 • Poprawiono nieprawidłowe wyliczanie raportu "Podliczenie okresu", które występowało, gdy w zadanym okresie występował obrót towarami już zdezaktywowanymi.
 • W "Raporcie o dokumentach" naprawiono niedziałające filtrowanie dokumentów nieposiadających nadanej kategorii.
 • W informatorze o kliencie naprawiono brak respektowania ustawień profilowania magazynów.
 • W mapie powiązań poprawiono prezentowanie powiązań z zamówieniami do dostawcy dla zafakturowanych zbiorczo przyjęć magazynowych.
 • W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono nieprawidłowe wyliczanie korekt kosztów przyjęć dla przychodów wewnętrznych powstałych ze zlecenia produkcyjnego montażu w walucie obcej. Poprawiono również wyświetlanie takich danych w oknie informacji o cenach dostępnym w danych asortymentu.
 • W raporcie o dokumentach poprawiono wyświetlanie danych o typie dokumentu oraz dodano kolumnę i filtr "Kategoria".
 • W raporcie Podliczenie okresu poprawiono błędne wykazywanie zaokrągleń rozchodowych w specyficznych scenariuszach użycia z wielokrotnym korygowaniem dokumentów w dłuższych okresach czasu.
 • Podczas wysłaniu dokumentów do pliku wymiany EDI++ wprowadzono możliwość przejścia do katalogu z wyeksportowanym plikiem.
 • Podczas importu dokumentów w formacie EDI++ naprawiono błąd wczytywania dokumentów z szybką płatnością.
 • W "Laboratorium" wprowadzono możliwość korzystania z drukarek fiskalnych jako drukarek biurowych z wykorzystaniem wydruków niefiskalnych. Funkcja ta pozwala drukować dowolne dokumenty Subiekta na drukarkach fiskalnych.
 • Podczas importu danych z kas fiskalnych obsługujących identyfikację asortymentu zarówno po kodzie PLU jak i po kodzie kreskowym naprawiono brak pobierania kodu kreskowego.