InsERT S.A.

Subiekt nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu sprzedaży wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Opis zmian (17.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Subiekt Nexo.

Wersja 17.0.2 - 02/11/2017

 • Poprawiono błąd zapisu cennika dodatkowego po jego edycji. Błąd występował dla cenników utworzonych w wersji 17.0.0, gdy w podmiocie uruchomiono program vendero.
 • Poprawiono potencjalny problem konwersji bazy danych w pracy na wielu stanowiskach, objawiający się komunikatem o niepoprawnej nazwie obiektu '##ZamowieniaVenderoUprawnienia'.
 • [PRO] Sfera. Udostępniono możliwość wyświetlenia okna wydruku obiektu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się w specyficznych warunkach błędu o treści: "Wystąpił nieoczekiwany problem. Operacja nie została wykonana" podczas dezaktywacji asortymentu.
 • Zmieniono działanie uprawnienia "Zapis dokumentu sprzedaży przy przekroczeniu liczby dni spóźnienia" tak, aby nie obejmowało zamówień, faktur pro forma oraz ofert.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie faktury wewnętrznej do dokumentu zakupu objawiający się komunikatem "Pole 'DataKursu' jest tylko do odczytu".
 • W module Asortyment poprawiono brak aktualizowania ilości w kolumnach "Na ZK" i "Na ZD" w specyficznych scenariuszach pracy.

Wersja 17.0.1 - 10/10/2017

 • [PRO] Poprawiony błąd uniemożliwiający uruchomienie Sfery w rozwiązaniu własnym wykorzystującym metodę DanePolaczenia.Jawne.
 • Naprawiono brak nadawania statusu fiskalizacji dla dokumentów sprzedaży, gdy podmiot ma ustawioną online'ową lub offline'ową wymianę dokumentów z programem księgowym.
 • W kartotece asortymentu naprawiono błąd powodujący brak aktualizowania danych o stanie magazynowym po zmianie magazynu w kontekście programu.
 • W "Parametrach asortymentu", w sekcjach automatycznej zmiany nazwy i opisu asortymentu dla modeli naprawiono błąd powodujący nadpisywanie podczas konwersji do wersji 17.0.0 ustawień użytkownika przez ustawienia domyślne.
 • Naprawiono błąd systemowy występujący podczas podglądu korekt faktur zaliczkowych.
 • Poprawiono błąd systemowy występujący podczas wystawiania dokumentu sprzedaży, gdy ustawiono profil "Mała firma" oraz włączono w profilu obsługę kosztów dodatkowych.
 • Na dokumentach zakupu poprawiono błąd uniemożliwiający zapis dokumentu zakupu przy wprowadzonej wartości do zapłaty innej, niż wynika z pozycji dokumentu.
 • Poprawiono nieuwzględnianie odpisu na fundusz promocji podczas wyliczania płatności na fakturach RR.
 • Poprawiono brak możliwości zmontowania więcej niż jednego kompletu na podstawie zamówień od klientów.
 • W kreatorze zamówień do dostawcy wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym przy zmianie ceny na "Ostatnia cena zakupu i rabat/po rabacie".

Wersja 17.0.0 - 02/10/2017

 • Dla zleceń produkcyjnych wprowadzono możliwość określania dat powstania wynikowych dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
 • Dodano możliwość powiązania Użytkownika z Kontem InsERT.
 • Wprowadzono możliwość filtrowania list w modułach na podstawie bieżącej zawartości kolumn przy pomocy zaznaczania indywidualnych wartości bądź definiowania prostych warunków: tekstowych (zawiera/nie zawiera), liczbowych (większe/mniejsze) bądź datowych (od/do). Operacja dostępna jest z menu kontekstowego nagłówka kolumny oraz z podmenu Operacje na liście  -> Filtruj wg kolumn (Shift+F8).
 • Dodano możliwość wyświetlenia zbiorczego raportu z ostatnio wykonanego odpytywania portali: NIP, VIES, VAT, GUS, CEiDG oraz kaucji gwarancyjnych.
 • W module asortymentu wprowadzono wiele nowych operacji zbiorczych pozwalających na wykonanie zmian w większości danych asortymentu.
 • Na zamówieniach od klientów, fakturach pro forma oraz fakturach zaliczkowych wprowadzono możliwość wyliczania prognozowanych kosztów, które ułatwiają kalkulację opłacalności transakcji. Włączenie wyliczania prognoz ustawiane jest w konfiguracji typu dokumentu, a w dokumentach tych dodano również operację powtórnego wyliczenia prognozy.
 • Dodano możliwość dezaktywacji form płatności.
 • Dodano możliwość dezaktywacji użytkowników.
 • Dodano możliwość ręcznego powiązania operacji bankowych z dyspozycjami.
 • W parametrach systemu dodano parametr umożliwiający wybranie kursu do rozliczeń rozrachunków wg daty rozliczenia lub z dnia poprzedzającego datę rozliczenia.
 • W widokach i raportach rozrachunkowych dodano kolumny pokazujące wartości rozrachunków walutowych przeliczonych wg kursu.
 • Dodano parametr blokujący zapisywanie wiadomości SMS do zagranicznych odbiorców. Parametr ten jest domyślnie włączony.
 • W module Klienci dodano kolumnę "Czynny podatnik VAT". Kolumna domyślnie jest niewłączona.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał dla Mojej firmy przejście na informator poprzez zmianę widoku w Mojej firmie.
 • W operacjach zbiorczych: "Dodaj branżę", "Dodaj cechę" listę wyboru posortowano alfabetycznie.
 • Wprowadzono optymalizację InsTYNKT-u adresatów wiadomości. Dodano również nowy parametr Wyszukiwanie adresów w danych klientów, który pozwala zdecydować, aby wyszukiwanie adresów w danych klientów odbywało się tylko w zbiorze adresów e-mail.
 • Umożliwiono dodawanie załączników za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść” („drag and drop”) w wiadomościach pocztowych, szablonach wiadomości e-mail oraz w działaniu typu wiadomość.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawieniem się błędu systemowego występującego przy próbie dodania dokumentu jako załącznika do wiadomości e-mail, jeśli załącznik był jednocześnie edytowany w programie Word.
 • Naprawiono błąd, który powodował pomijanie ustawień  z sugerowanych form płatności przy realizacji oferty do faktury zaliczkowej. Zawsze było ustawiane 100% z pierwszej formy płatności.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia terminu realizacji przy realizacji oferty w zamówienie.
 • Poprawiony błąd w Programie serwisowym powodujący niepokazywanie archiwów wysłanych do chmury w przypadku konta InsERT powiązanego z więcej niż jedną firmą.
 • W drzewku modułów przeniesiono widok  kreatora vendero do nowego modułu Portale i aplikacje.
 • Aplikacja InsERT mobile. Kontakty i działania w telefonie z systemem Android. W tej wersji InsERT nexo dostęp z modułu Laboratorium.
 • Dodano artykuły pomocy w kreatorze wdrożeniowym oraz w programie serwisowym.
 • Dodano skrót klawiaturowy (Ctrl+P) do podglądu w oknie wydruku.
 • Na liście użytkowników dodano możliwość ustawienia kolumny Rola.
 • Naprawiono brak drukowania nagłówka płatności na kolejnych stronach wydruków dokumentów.
 • Podczas dodawania atrybutów podczas definiowania rejestrów numeracyjnych naprawiono ustawianie domyślnej minimalnej długości dla atrybutów dziennych, miesięcznych i rocznych.
 • Poprawiono błąd związany z brakiem adresu e-mail w oknie wydruku części dokumentów.
 • Poprawiono specyficzne przypadki niedrukowania lub niewysyłania e-mailem wydruków dokumentów.
 • [PRO] Poprawiony błąd powodujący niezapisywanie parametrów listy z wynikami raportu własnego po modyfikacji i cofnięciu do widoku listy raportów.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Poprawiono błąd uniemożliwiający tworzenie klasy Wynik z jawnym wskazaniem konstruktora.
 • [PRO] Raporty własne SQL. Dodano możliwość zdefiniowania parametru w postaci rozwijanej listy z własnymi opcjami.
 • [PRO] Raporty własne SQL. Ułatwienia tworzenia zapytania: identyfikacja błędnego miejsca w kodzie zapytania, usuwanie pustych linii, numerowanie linii.
 • Rozbudowano pomoc w programie o Pytania i odpowiedzi z e-Pomocy, filmy instruktażowe z YouTube oraz informacje z Forum użytkowników.
 • Sekcja Uprawnienia w użytkownikach została przeniesiona do zakładki.
 • Sekcja Wygląd we wzorcach wydruków została przeniesiona do zakładki.
 • W bibliotece załączników podniesiono limit rozmiaru załącznika z 10 MB do 200 MB.
 • W czasie edycji danych klienta (wprowadzenie identyfikatora VATIN) z poziomu faktury detalicznej wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu.
 • W module Naklejki dodano możliwość wykorzystania kodów kreskowych bez konieczności używania czcionek, m.in code11, code39, code93, code128, EAN-13, EAN-8, QR.
 • W oknie logowania ustawiono sortowanie użytkowników wg nazwiska.
 • W Użytkownikach dodano sekcję Kontakty.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu zapisu edytowanych dokumentów, gdy w parametrach numeracji danego typu dokumentu wybrano uzupełnianie numeru zerami.
 • Kreator wdrożeniowy. Przenoszenie danych z InsERT GT. Klikanie w odśwież przy wyborze serwera powiela pozycje na liście.
 • Na listach słowników umożliwiono zaznaczanie wielu pozycji listy, co umożliwia m.in. zbiorczą aktywację i dezaktywację elementów słownika oraz zbiorcze usuwanie zaznaczonych pozycji.
 • Dodano automatyczne usuwanie nieużywanych wersji programu z serwera i stacji roboczych.
 • Dodano możliwość skopiowania dowolnego tekstu w programie - należy najechać kursorem na tekst i przytrzymać lewy przycisk myszki.
 • Dodano możliwość wskazania konkretnego podatnika w przypadku, gdy weryfikacja w systemie CEiDG pokaże wiele wpisów.
 • Umożliwiono usuwanie Dokumentów do dekretacji (obrazów księgowych) ze statusem "usunięty" pochodzących od odbiorców offline i nieaktywnych online
 • Zaktualizowano listę organów podatkowych podpowiadanych podczas definiowania urzędu skarbowego.
 • Zmieniono układ modułów oraz uporządkowano widoki w modułach w sposób, który poprawia i ułatwia nawigację po programie.
 • W danych asortymentu ułatwiono wprowadzanie pełnej charakterystyki towaru poprzez pole obsługujące język HTML.
 • Zmieniono działanie okna operacji zbiorczych asortymentu tak, aby umożliwiało wykonanie akcji naprawczych.
 • Podczas poprawy danych modelu umożliwiono zmianę danych wariantu włącznie z edycją przypisanych im cech.
 • W danych asortymentu wydłużono pole nazwy dla urządzeń fiskalnych z 26 do 255 znaków.
 • W informatorze o asortymencie, dla usług dodano zakładki Zamówienia oraz Ceny.
 • W kartotece asortymentu wprowadzono filtry: Producent, Dostawca, Odbiorca.
 • Wprowadzono ułatwienia podczas definiowania kompletów: 1) gdy w kartotece asortymentu zaznaczono więcej niż jeden asortyment i uruchamiane jest polecenie dodania kompletu, zaznaczone wcześniej pozycje wstawiane są jako składniki kompletu; 2) na liście (F2) asortymentu wywoływanej w składnikach kompletu umożliwiono multiwybór elementów.
 • Zwiększono limit przypisanych właściwości modelu do 35.
 • Podczas definiowania dostawcy asortymentu z listy klientów usunięto nieaktywnych klientów.
 • Podczas powielania asortymentu powiązanego z modelem naprawiono błąd powodujący brak przypisania nowego asortymentu do modelu.
 • W definicji modeli naprawiono błąd powodujący usuwanie cech w wariancie po zmianie kolejności wariantów.
 • W informatorze o towarze oraz informatorze o asortymencie, na zakładce "Zamówienia" wprowadzono możliwość wyświetlania informacji o numerze oryginalnym zamówienia.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego w galerii asortymentu w sytuacji, gdy brakuje pamięci na wyświetlenie zdjęć.
 • Na wydrukach dokumentów wprowadzono wykazywanie nazwy płatności odroczonej.
 • Na wzorcach wydruku dokumentów handlowych i magazynowych wprowadzono możliwość włączenia kolumn z wartością rabatu netto, brutto i netto lub brutto per całą pozycję (z uwzględnieniem ilości).
 • Na wzorcach wydruku dokumentów magazynowych, handlowych oraz ofert wprowadzono możliwość oddzielnego parametryzowania drukowania informacji o sposobie, adresie i państwie dostawy.
 • Na wzorcach wydruku dokumentów Subiekta wprowadzono możliwość drukowania standardowych pól własnych asortymentu i klientów.
 • Na dokumentach zakupu (handlowych i magazynowych) w trybie dodawania pozycji dokumentów z podglądem wprowadzono możliwość kumulowania pozycji.
 • Na standardowych wzorcach wydruku wprowadzono zmiany zapobiegające drukowaniu samych podpisów na ostatniej stronie przy wydrukach wielostronicowych. Od teraz sekcja podpisów jest połączona z sekcją płatności. We wzorcach standardowych dodano także parametr ("Pokaż informacje o dokumencie na kolejnych stronach") pozwalający na drukowanie na każdej stronie wydruku najważniejszych informacji o dokumencie. Domyślnie parametr ten jest włączony.
 • Na wzorcach wydruku dokumentów handlowych i magazynowych rozszerzono działanie znacznika "Pokaż kurs" o drukowanie także dnia i nazwy tabeli kursów oraz wykazywanie kursu na potrzeby podatku od towarów i usług (nad tabelką VAT).
 • Na zamówieniach od klientów wprowadzono domyślne ustawianie płatności odroczonych przypisanych w danych klienta. Poprawiono także zachowanie ustawień płatności podczas przekształcania zamówień w faktury zaliczkowe.
 • W dokumentach Subiekta wprowadzono skrót "alt+Insert" do polecenia dodania nowego klienta typu "osoba fizyczna".
 • W konfiguracji typów dokumentów, dla zleceń, dokumentów magazynowych, zamówień do dostawcy i dokumentów zakupu wprowadzono możliwość ustawienia domyślnej ceny z cenników.
 • W polu "Wystawił" dokumentów Subiekta umożliwiono wybieranie pracowników nieaktywnych, którzy powiązani są z użytkownikami o statusie "aktywny".
 • Wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru okna "Dodaj nową pozycję na dokument". Rozmiar jest zapamiętywany oddzielnie dla dokumentów sprzedaży i zakupu.
 • Zniesiono ograniczenie uniemożliwiające ustawienie statusu fiskalizacji dla dokumentów, które zostały skorygowane.
 • Na wydrukach korekt do faktur zaliczkowych poprawiono umiejscowienie informacji o kursie z dokumentu.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wybieranie klienta w polu "Płatnik" za pomocą instynktu.
 • Naprawiono błędny komunikat pokazywany przy wystawianiu dokumentu wydania zewnętrznego, gdy użytkownik nie miał do tej operacji uprawnień.
 • Naprawiono brak aktualizowania rachunków bankowych oraz adresów korespondencyjnych podczas poprawiania danych klientów w dokumentach.
 • Naprawiono brak wykazywania nazwy sposobu dostawy na wydrukach dokumentów, gdy w jej definicji wybrano ukrywanie adresu dostawy.
 • Poprawiono dostosowywanie się zawartości okna dodawania nowej pozycji na dokument po zmianie jego rozmiaru.
 • W parametrach typów dokumentów naprawiono błąd powodujący zaokrąglanie do pełnych złotych wprowadzonej wartości minimalnej lub maksymalnej dokumentu
 • [PRO] Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym pojawiającym się podczas kosztorysowania usług materiałowych, gdy włączono podsumowanie kolumny "Minimalna marża" dla usług jednorazowych.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który pojawiał się podczas wejścia w jednostkę miary usługi jednorazowej na zwrotach i korektach dokumentów.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem wyświetlania "kółek" płatności w dokumentach.
 • Na wzorcach wydruku wydań zewnętrznych wprowadzono możliwość wyłączenia drukowania podsumowania wartości netto i brutto dokumentu.
 • Dla dokumentów przesunięcia międzymagazynowego udostępniono możliwość wyłączania rezerwacji stanu.
 • Na dokumentach korekt wydań magazynowych naprawiono błąd uniemożliwiający zapis dokumentu, jeśli w jego zawartości występował towar potraktowany jako materiał.
 • Naprawiono błędne podpowiadanie domyślnej ilości asortymentu na dokumentach wewnętrznych (faktury wewnętrzne, przychody i rozchody wewnętrzne).
 • Naprawiono niedziałające usuwanie faktury zakupu podczas edycji dokumentu korekty kosztu dostawy.
 • Podczas wczytywania spisów inwentaryzacyjnych do dokumentu inwentaryzacji wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędów związanych z różną precyzją jednostki miary asortymentu i jego stanu magazynowego.
 • W czasie wypisywania inwentaryzacji wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym pojawiającym się po wykonaniu polecenia "Ustaw stan na zero dla niespisanych pozycji". Błąd pojawiał się, gdy polecenie to wykonywano dla pozycji z precyzją ilości pozwalającą na wprowadzanie liczb po przecinku.
 • W module wydań magazynowych poprawiono uwzględnianie dokumentów unieważnionych jako wymagających zafakturowania (kolumna "Wymaga zafakturowania").
 • W widoku "Niezafakturowane" modułu wydań magazynowych naprawiono nieuwzględnianie wydań magazynowych z ustawionym innym nabywcą.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który pojawiał się, gdy użytkownik miał odebrane uprawnienie wystawiania wydania zewnętrznego z VAT i próbował wystawić taki dokument do faktury zaliczkowej cząstkowej.
 • Zmieniono nazwę nagłówka dokumentu dla korekty do wydania zewnętrznego na "Korekta do WZ".
 • Na dokumentach korekt wprowadzono możliwość zbiorczego przypisywania przyczyny korekty na wszystkie pozycje.
 • Na liście dokumentów dostępnej dla faktur zaliczkowych po wywołaniu polecenia "Dokumenty zaliczkowe" wprowadzono możliwość wystawienia dokumentu wydania zewnętrznego z VAT.
 • Na liście dokumentów sprzedaży zmieniono symbol statusu dla faktur zaliczkowych z "C" na "L".
 • Na wydruku faktur zaliczkowych końcowych, w sekcji "Poprzednio wpłacone zaliczki" wprowadzono wykazywanie numerów poprzednich faktur zaliczkowych.
 • Uprawnienia do widoków zamówień vendero zostały przeniesione do kategorii "Zamówienia".
 • W module dokumentów sprzedaży wprowadzono możliwość filtrowania dokumentów ze względu na opiekunów dodatkowych klientów z dokumentu. Do listy dokumentów dodano także możliwość opcjonalnego włączenia kolumny wyświetlającej dane o dodatkowych opiekunach klienta.
 • W Subiekcie udostępniono słownik "Okresy rozliczeń VAT" pozwalający m.in. na definiowanie sposobu rozliczania VAT metodą kasową lub memoriałową.
 • Wprowadzono możliwość montowania kompletów na podstawie dokumentów sprzedaży oraz wydań magazynowych (menu Wystaw -> Zlecenie produkcyjne montażu).
 • Wprowadzono możliwość realizacji niepowiązanej z zamówieniem faktury zaliczkowej do wydania magazynowego z VAT (vWZ).
 • Dla dokumentów wprowadzono nowe uprawnienia: "Zapis dokumentu sprzedaży przy przekroczeniu liczby dni spóźnień" oraz "Zapis dokumentu sprzedaży przy przekroczeniu liczby niespłaconych dokumentów".
 • Na dokumentach sprzedaży, w oknie polecenia "Zmień cenę" naprawiono brak uwzględniania kosztu dodatkowego pozycji dokumentu.
 • Na wydrukach korekt naprawiono brak drukowania zaktualizowanych na korekcie danych klienta.
 • Naprawiono brak możliwości ustawienia statusu fiskalnego dla paragonów, do których wystawiono fakturę detaliczną lub zwrot ze sprzedaży detalicznej.
 • Naprawiono brak przenoszenia opisu pozycji do faktur zbiorczych, gdy podczas ich wystawiania wybrano konsolidowanie pozycji.
 • Poprawiono wydruki korekt faktur zaliczkowych końcowych m.in. wykazując na nich poprzednie faktury zaliczkowe.
 • Usunięto błędne komunikaty o możliwości wystawienia faktury zaliczkowej końcowej podczas wystawiania korekt do faktur zaliczkowych.
 • W dokumentach dla specyficznych scenariuszy wprowadzono zabezpieczenia przed błędami w sumowaniu kolumn asortymentów.
 • W edycji dokumentu naprawiono brak wykazywania polecenia "Pozycje zamówień".
 • W edycji korekty, na liście asortymentu (dostępnej pod klawiszem F2) naprawiono niedziałające polecenie potraktowania opakowania jako towar.
 • W module sprzedaży, w kolumnie "Wartość rabatu" usunięto wyświetlanie błędnych danych dla faktur zaliczkowych.
 • W widoku faktur zaliczkowych modułu Sprzedaż naprawiono niedziałający skrót Ctrl+R dla fiskalizacji oraz usunięto operacje związane z fiskalizacją dla widoku korekt.
 • [PRO] W zaawansowanej edycji wzorców wydruku naprawiono brak pobierania wartości do pól pobieranych z klienta: Fax, Imie, Nazwisko, TypDokumentuTozsamosci, SeriaINumerDokumentuTozsamosci, OrganWydajacyDokumentTozsamosci.
 • Na fakturach wewnętrznych oraz korektach do nich wprowadzono dane numeru oryginalnego. Numer oryginalny jest podpowiadany podczas wypisywania faktury na podstawie dokumentu źródłowego. Faktury wewnętrzne wykazywane są w pliku JPK_VAT oraz Rejestrze VAT zakupu pod tym numerem.
 • Na korektach do faktur wewnętrznych wystawianych do dokumentu powstałego na podstawie zbiorczej faktury zakupu naprawiono błędne podpowiadanie ilości asortymentu.
 • Poprawiono błąd przenoszenia wartości pozycji z faktury zakupu do faktury wewnętrznej, gdy na dokumencie źródłowym użyto rabatu od wartości.
 • Poprawiono błędne przenoszenie wartości pozycji (nieuwzględniającej rabatu) do faktury wewnętrznej wystawianej na podstawie przyjęcia zewnętrznego.
 • Na liście dokumentów w module not korygujących dodano możliwość włączenia kolumny "Potwierdzona". Wprowadzono także możliwość filtrowania dokumentów po: dacie oryginału, dacie zakończenia dostawy, dacie potwierdzenia oraz kategorii.
 • Na wydrukach korekt do faktur zakupu dodano drukowanie numeru oryginalnego korekty.
 • Na liście not korygujących naprawiono brak wyświetlania historycznych danych podmiotu.
 • Na wydrukach not korygujących wprowadzono umieszczanie nazwy pełnej uczestniczących podmiotów zamiast dotychczas stosowanych nazw skróconych.
 • W drzewku modułów przeniesiono widoki z modułu Zamówienia vendero do modułu Zamówienia.
 • W konfiguracji zleceń produkcyjnych montażu i demontażu wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego widoku dla tych dokumentów.
 • W module Zlecenia wprowadzono możliwość filtrowania po typie dokumentu.
 • W oknie montowania kompletu uruchamianym na podstawie zamówienia od klienta wprowadzono możliwość włączenia kolumny symbolu asortymentu.
 • W zleceniach produkcyjnych montażu wystawianych na podstawie zamówień dodano przenoszenie ceny kompletu z dokumentu źródłowego.
 • Zoptymalizowano wydajność tworzenia zleceń produkcyjnych montażu kompletów do zamówień od klienta.
 • Na fakturach zaliczkowych wprowadzono ustawianie daty otrzymania zaliczki na podstawie dat podpiętych przedpłat.
 • Na zamówieniach do dostawców naprawiono błąd egzekwowania progów cenowych ustalonych w cenniku.
 • Podczas przetwarzania zamówień od klientów w zamówienia do dostawców poprawiono egzekwowanie ustawień waluty domyślnej dostawców.
 • W kreatorze zamówień do dostawcy na podstawie zamówień od klientów wprowadzono automatyczne odświeżanie danych po zmianie dostawcy.
 • W oknie zmiany statusu zamówienia wywoływanych z modułu zamówień usunięto zbędny znacznik "Uwzględniaj rezerwacje stanu przy dysponowaniu".
 • W widoku "Zapotrzebowanie" zleceń produkcyjnych montażu naprawiono błędne przeliczanie ilości składnika po wstawieniu go do dokumentu.
 • Dodano dwuodcinkowy wydruk dyspozycji bankowej (polecenia przelewy/wpłaty gotówkowej).
 • Dodano kolumnę Tytułem w sekcji Rozliczenia, na dokumentach finansowych i rozrachunkach.
 • Dodano nowy widok kursów walut umożliwiający filtrowanie tabel kursów.
 • Na dokumentach finansowych i rozrachunkach, w sekcji Rozliczenia dodano kolumnę Dni spóźnienia.
 • Na operacjach bankowych bez kontrahenta dodano możliwość jego wskazania bez konieczności zmiany rodzaju operacji.
 • Na raporcie Rozrachunki na dany dzień dodano kolumny zgodnie z filtrami.
 • Na operacjach kasowych oraz bankowych o rodzaju Transfer dodano możliwość wstawiania salda.
 • Poprawiono skalowalność okna dopasowania kontrahentów przy pobieraniu wyciągów bankowych z pliku.
 • Poprawiono ustawienie domyślnej strony kodowej (IBM OEM Europa Centralna (852)) dla parsera mt940 banku ING.
 • Poprawiono zapamiętywanie strony kodowej dla parserów wyciągów mt940.
 • Przy wczytywaniu wyciągów z plików mt940 lub csv dodano możliwość wskazania dowolnego klienta z kartoteki.
 • Uaktualniono kod Swift Deutsche Bank.
 • Uaktualniono listę banków wykorzystywaną do rozpoznawania numerów rachunków.
 • W kreatorze zbiorczej windykacji dodano możliwość wyłączenia naliczania odsetek, filtrowania wg rodzaju wezwania oraz zakresów dni spóźnienia.
 • W oknie wczytywania plików mt940 oraz csv dodano opcję szybkiego kojarzenia kontrahentów z pliku i kartoteki.
 • W raporcie Wiekowanie rozrachunków dodano komunikat informujący o braku kursów walut dla rozrachunków w walucie obcej.
 • W dokumentach Subiekta oraz na ofertach w Gestorze umożliwiono określanie widoczności pól dokumentu.
 • W dokumentach Subiekta udostępniono transakcje handlowe: Transakcja trójstronna - nabycie, Transakcja trójstronna - dostawa, Dostawa towarów i usług poza terytorium kraju. Nowe transakcje są także uwzględniane w raportach Rejestr sprzedaży/zakupu, pliku JPK oraz w komunikacji plikowej (epp).
 • W dokumentach Subiekta wprowadzono możliwość wskazania dowolnego klienta w polu Płatnik. Wraz z tą zmianą dostosowano także standardowe wzorce wydruków dokumentów.
 • Udostępniono uwzględnianie danych ze sprzedaży fiskalnej (w miejsce wydań fiskalnych - WZf) w następujących raportach: Sprzedaż wg asortymentu, Sprzedaż wg okresów, Sprzedaż wg kategorii, Sprzedaż wg pracowników, Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentów klientów, Sprzedaż wg dokumentów.
 • Podczas tworzenia pliku kontrolnego w module e-Kontroli naprawiono brak respektowania filtrowania dokumentów ze względu na walutę.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający uwzględnianie korekt faktur wewnętrznych w pliku JPK_VAT. Błąd występował w sytuacji, gdy korygowano stawkę podatku VAT.
 • Poprawiono sposób ostrzegania podczas generowania pliku JPK_VAT tak, aby nie były prezentowane nadmierne ostrzeżenia o braku identyfikatora podatkowego dla paragonów, pomniejszeń ze sprzedaży detalicznej oraz raportów dobowych z kas fiskalnych.
 • W mapie powiązań dokumentów naprawiono błędne działanie poleceń "Popraw" oraz "Pokaż" na kontaktach podmiotów.
 • W module sprzedaży poprawiono zbiorcze naliczanie pomniejszeń sprzedaży detalicznej. Gdy wśród zaznaczonych dokumentów znajdował się chociaż jeden z już naliczonym pomniejszeniem, nie następowało ich naliczenie dla pozostałych.
 • W oknie "Wystawianie dokumentu" pokazującym się po wybraniu polecenia "Wystaw" naprawiono niedziałający skrót Ctrl+Enter.
 • W pliku kontrolnym JPK_FA naprawiono wykazywanie wartości zerowej podatku w odpowiednich polach dla faktur eksportowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 • W raporcie "Rejestr sprzedaży" poprawiono wykazywanie błędnych wartości dla dokumentów jednocześnie nieopodatkowanych, rozliczanych metodą kasową oraz z odznaczonym znacznikiem "Obrót nieopodatkowany wliczony do wartości netto i brutto".
 • W raporcie Sprzedaż wg pracowników naprawiono błąd systemowy podczas wyliczania raportu występujący, gdy ustawiono filtr grupy asortymentu na wartość inną niż dowolna.
 • W raporcie Sprzedaż wg asortymentu naprawiono brak wykazywania kosztu, zysku, narzutu i marży dla faktur zaliczkowych.
 • Poprawiono wydajność zapisu asortymentu i dokumentów pobieranych z plików wymiany (EPP).
 • Wprowadzono parametry komunikacji w formacie EDI++ pozwalające m.in. na określanie, czy w pliku wymiany mają być zawarte informacje o kosztach pozycji dokumentu oraz czy import asortymentu ma aktualizować ceny.
 • Wprowadzono możliwość definiowania promocji w oparciu o grupy i cechy asortymentu oraz klientów.
 • Naprawiono błąd zerowania na dokumencie rabatu wynikającego z aktywnej promocji, występujący po edycji asortymentu z poziomu dokumentu.
 • Udostępniono operację importu asortymentu z kas fiskalnych do kartoteki Subiekta nexo.
 • W poleceniu odbioru sprzedaży fiskalnej (SF) wprowadzono możliwość jednoczesnego odbioru wraz z nią pojedynczych paragonów kasowych oraz raportów dobowych. Sposób odbioru jest konfigurowany w konfiguracji: kasy fiskalnej oraz serwera kasowego, a domyślne ustawienia pobierane są z konfiguracji urządzeń zewnętrznych.
 • W raporcie "Podliczenie okresu" w części handlowej wydzielono sekcję uwzględniającą dane ze "Sprzedaży fiskalnej".
 • Wprowadzono polecenie zmiany cen asortymentu dla kas fiskalnych. Wraz z tą zmianą program proponuje także przesłanie cen do kas fiskalnych po ich zmianie w cenniku oraz danych asortymentu.
 • Zmieniono sposób odbierania sprzedaży z kas fiskalnych tak, by nie były tworzone puste dokumenty w sytuacji, gdy na kasie nie odnotowano sprzedaży.
 • Poprawiono komunikowanie odrzucenia płatności na terminalu płatniczym oraz wprowadzono możliwość anulowania dalszego procedowania płatności (możliwy jest wtedy powrót do edycji dokumentu celem zmiany formy płatności). Wprowadzono także uprawnienie "Ignorowanie nieudanej płatności terminalowej".
 • W czasie odbioru sprzedaży towarów niezaewidencjonowanych wprowadzono automatyczne dodawanie do słownika nieznanej w Subiekcie jednostki miary.
 • W konfiguracji serwera kasowego dodano możliwość ustawienia domyślnego sposobu odbioru sprzedaży z kas fiskalnych: do paragonu fiskalnego (PF) lub sprzedaży fiskalnej (SF).
 • W konfiguracji wprowadzono "Parametry urządzeń" umożliwiające m.in. definiowanie domyślnego sposobu odbioru sprzedaży z kas fiskalnych oraz pytania użytkownika o przesłanie cen asortymentu po ich zmianie do urządzeń, do których asortyment został wcześniej wysłany.
 • W module sprzedaży udostępniono widok prezentujący dokumenty sprzedaży fiskalnej.
 • W module urządzeń zewnętrznych ułatwiono wywołanie odbioru sprzedaży, umieszczając to polecenie bezpośrednio w menu kontekstowym oraz przypisując mu skrót Ctrl+O.
 • W oknie dodawania nowego urządzenia zewnętrznego wprowadzono możliwość uruchomienia aplikacji Serwera Urządzeń Zewnętrznych.
 • Wprowadzono możliwość przypisania kodów PLU dla urządzeń innych niż kasa fiskalna (sprawdzarki cen, wagi etykietujące).
 • Wprowadzono nowe uprawnienie "Zmiana parametrów urządzeń" w grupie Urządzenia zewnętrzne. Uprawnienie to steruje dostępem użytkownika do parametrów urządzeń zewnętrznych (Konfiguracja -> Parametry urządzeń).
 • Dostosowano uwzględnianie precyzji jednostki miary dla asortymentu występującego na dokumencie paragonu kasowego (do sprzedaży fiskalnej) oraz na jego wydruku.
 • Na wydruku paragonu fiskalnego naprawiono brak wykazywania nazwy i jednostki miary dla towarów niezaewidencjonowanych.
 • Po skonwertowaniu nieznanego asortymentu w asortyment kartotekowy (operacja dostępna w Sprzedaży fiskalnej) naprawiono brak odświeżania nazwy skonwertowanego asortymentu na paragonach kasowych.
 • Podczas importu raportów dobowych z urządzeń fiskalnych wprowadzono zabezpieczenie przed zapisaniem zdublowanych raportów.
 • W dokumentach odebranych z kas fiskalnych naprawiono błąd uniemożliwiający skonwertowanie w towar kartotekowy nieznanego wcześniej opakowania, które zostało zwrócone (ujemna ilość na dokumencie).
 • W edycji "Sprzedaży fiskalnej" naprawiono błąd powodujący brak zmiany magazynu po zmianie oddziału.