InsERT S.A.

Subiekt nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu sprzedaży wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Opis zmian (25.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 25.0.1 - 06/05/2019

 • Poprawiono ewaluację autotekstów: link do szybkiej płatności oraz adres śledzenia przesyłki dokumentu.
 • Poprawiono odbiór danych księgowych w komunikacji on-line.
 • W kartotece asortymentu i cennikach poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie w sposobie wyliczania ceny narzutu ponad 100%. Błąd występował w specyficznych scenariuszach użycia.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną dokumentu z przedpłatą.
 • Na przyjęciach międzymagazynowych naprawiono wstawianie zerowej ceny asortymentu wybieranego z listy (F2).
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym na dokumentach magazynowych. Błąd pojawiał się przy dodawaniu nowej pozycji, gdy użytkownik nieposiadający uprawnienia do zmiany stawki VAT na dokumencie zmienił wcześniej transakcję handlową dokumentu.
 • Poprawiono pobieranie statusów transakcji szybkich płatności (Przelewy24).
 • W raporcie "Remanent na dzień" poprawiono uwzględnianie daty wykonania raportu przy ustawieniu filtra magazynu na wartość "(dowolny)".
 • W raporcie "Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów" poprawiono wykazywanie kodów dostaw.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem "Object reference not set to an instance of an object" pojawiającym się przy wstawianiu pozycji do dokumentu z ceną pobieraną z cennika dodatkowego. Błąd pojawiał się w specyficznych scenariuszach definicji cennika dodatkowego.

Wersja 25.0.0 - 11/04/2019

 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
 • Dodano możliwość wiązania wiadomości SMS z dokumentami handlowymi. W wiadomości SMS, jak również w szablonach wiadomości SMS dodano autoteksty związane z dokumentami.
 • Dodano dwa nowe uprawnienia dla klientów: Modyfikacja liczby dni spóźnienia dla kredytu kupieckiego oraz Modyfikacja liczby dokumentów kredytowanych.
 • Szablony klientów rozbudowano o możliwość przypisania scenariusza procesu ofertowego, umożliwiono również wybór domyślnego typu adresu dodatkowego.
 • W module Klienci dodano operację zbiorczą umożliwiającą ustawienie parametrów drukowanych dokumentów.
 • Dodano możliwość zbiorczego opisywania księgowego dokumentów finansowych.
 • Dodano uprawnienie do zmiany wzorca w oknie wydruku.
 • Dodano możliwość wywołania dekretacji automatycznej (bez kreatora do określania kolejności dekretacji dokumentów i wyboru schematów) wg predefiniowanych ustawień: z potwierdzeniem bądź bez potwierdzenia oraz według schematu (również odpowiednio: z potwierdzeniem bądź bez potwierdzenia).
 • Dodano możliwość zbiorczego opisywania księgowego dokumentów handlowych, magazynowych i wewnętrznych.
 • Wprowadzono przepisywanie usług na wydaniach magazynowych wystawianych do faktur zaliczkowych. W parametrach Subiekta dodano także możliwość opcjonalnego umieszczania usług na automatycznych dokumentach magazynowych do dokumentów handlowych.
 • W parametrach Subiekta, sprzedaży, wydań oraz zakupu dodano możliwość definiowania domyślnego sposobu grupowania pozycji asortymentowych przy zbiorczym realizowaniu/fakturowaniu dokumentów. Dodano także możliwość ustalenia, czy kumulowanie pozycji ma być wykonywane przy realizowaniu/fakturowaniu pojedynczego dokumentu.
 • W oknie określania ilości asortymentu dodawanego do dokumentów przychodowych z listy (F2) wprowadzono możliwość podglądania i zastosowania cen wynikających z pluginów cenowych (np. cena z ostatniej dostawy, minimalna cena dostawy itd.).
 • [PRO] Wprowadzono możliwość oznaczania pozycji zamówień od klientów jako gotowych do realizacji. Dodano także uprawnienie blokujące realizowanie zamówień, w których nie wszystkie pozycje mają oznaczenie gotowych do realizacji.
 • W zleceniach produkcyjnych montażu wprowadzono możliwość wyliczenia cen kompletów na podstawie cen składników.
 • Wprowadzono możliwość realizacji zamówień od klientów (ZK) w rozchody wewnętrzne (RW).
 • Dodano możliwość wykorzystania szybkich płatności na dokumentach zamówień oraz faktur pro forma.
 • W kartotece Klienci dodano możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju dla operacji bankowych.
 • W rozrachunkach, operacjach bankowych i kasowych dodano możliwość rozdzielenia kwoty operacji na rozliczane dokumenty.
 • [PRO] W trybie dodawania pozycji dokumentu z podglądem wprowadzono możliwość wyszukiwania asortymentu jednocześnie po kodzie kreskowym, kodzie dostawy oraz Instynkcie. Identyfikacja asortymentu odbywa się w wyżej podanej kolejności.
 • Wprowadzono raport "Ewidencja zwrotów ze sprzedaży detalicznej" prezentujący dane o zwrotach ze sprzedaży detalicznej, zgodnie z §3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Dostosowano także standardowy wzorzec wydruku zwrotu tak, aby spełniał wymagania protokołu zwrotu (§3 ust. 4 pkt 1 ww. Rozporządzenia).
 • Wprowadzono Raport o dokumentach prezentujący zbiorcze informacje o dokumentach wystawionych w zadanym okresie.
 • Poprawiono ergonomię okna szablonu danych klienta. Dodano również sekcję odpowiadającą ustalaniu rozliczeń oraz windykacji.
 • Wprowadzono wiele usprawnień w oknie aktualizacji cenników na podstawie dokumentów zakupu. Najważniejsze zmiany to: opcjonalna półautomatyczna aktualizacja po zapisie/edycji dokumentu z parametryzacją proponowania aktualizacji, wybór widoku (jedno-, dwu-, trzywierszowy), większe możliwości filtrowania, możliwość aktualizowania na podstawie dokumentów magazynowych.
 • W modułach Cenniki oraz Asortyment wprowadzono operację przepisania ceny nabycia z cennika do ceny ewidencyjnej asortymentu.
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania naklejek na asortyment, któremu ostatnio zmieniono cenę.
 • Do danych demo dodano możliwość wypróbowania modułu Wiadomości SMS oraz dane prezentacyjne dla tego modułu.
 • Wprowadzono zmianę, aby podczas wyświetlania mapy powiązań dla dokumentów handlowych oraz przy wyświetleniu listy powiązanych działań było widoczne również działanie, na podstawie którego powstał wybrany dokument.
 • Naprawiono brak zapamiętywania rozmiaru okna mapy powiązań.
 • W parametrach synchronizacji InsERT mobile dodano możliwość ustawienia, co jaki czas ma nastąpić pełna synchronizacja (domyślne ustawienie - co 7 dni).
 • Dodano tworzenie powiązania w sytuacji, gdy na podstawie działania wystawiany jest dokument handlowy.
 • Naprawiono błąd, który powodował wstawianie nieprawidłowej ilości przy sprzedaży podczas wystawiania procesu ofertowego do działania przy ustaleniu, aby ilość na pozycję była pobierana z ilości przy zakupie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w kartotekach dokumentów handlowych dla operacji Dodaj działanie były widoczne dezaktywowane szablony działań.
 • Do treści wydruków wykorzystywanych do drukowania zgód na przetwarzanie danych dodano możliwość użycia autotekstu symbol klienta.
 • Połączono parametry numerów NIP, parametry numerów PESEL oraz parametry symboli klientów w jedną zakładkę z parametrami.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
 • Zmieniono sposób sortowania podpowiedzi podczas wprowadzania adresata przy wykorzystaniu mechanizmu InsTYNKT - najwyżej znajdują się adresy klientów, z którymi korespondencja jest prowadzona najczęściej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów ustalonych w Parametrach klienta poczty.
 • Zaktualizowano do nowszej wersji edytor w wiadomości pocztowej.
 • Umożliwiono zamieszczanie na serwisach chmurowych załączników do wiadomości wysyłanych za pomocą okna Drukuj (dotyczy również wydruków zbiorczych).
 • W module Poczta dodano mechanizm zamieniający po wysłaniu wpisane do wiadomości adresy stron internetowych na linki (dotyczy również wiadomości odebranych).
 • W module Poczta dodano obsługę flagi HIGHESTMODSEQ, dzięki czemu możliwa jest błyskawiczna synchronizacja konta pocztowego z serwerami również obsługującymi tę flagę w sytuacji, gdy na serwerze nie nastąpiły żadne zmiany.
 • W wiadomości pocztowej umożliwiono ładowane plików do jednej ramki (przy wykorzystywaniu zewnętrznego serwisu do przechowywania plików). Dotychczas, gdy dodawano kilka plików do wiadomości, każdy z nich był umieszczany w osobnej ramce.
 • Poprawiono błąd występujący w wiadomościach pocztowych. Przy włączonym trybie sprawdzania pisowni konieczne było kilkukrotne naciśnięcie klawisza Backspace w celu przejścia do żądanego błędnie wpisanego wyrazu.
 • Poprawiono wygląd folderów w kliencie poczty.
 • Umożliwiono wypełnianie kolumny Załącznik także dla wiadomości, których załączniki są przechowywane w serwisach chmurowych.
 • Mapę powiązań dla zleceń serwisowych uzupełniono o powiązania z dokumentami: rozchód wewnętrzny, wydanie zewnętrzne oraz zamówienie do dostawcy.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wystawienie WZ i WZv do oferty, gdy na ofercie był dopisany przedstawiciel.
 • Dla standardowych wzorców wydruku dokumentów Subiekta wprowadzono możliwość zmiany tytułu dokumentu, sposobu drukowania oryginału/kopii, duplikatu oraz wzorców i liczby dokumentów powiązanych.
 • W definicjach numeracji wprowadzono możliwość wyboru składnika numeru w postaci mnemonika dokumentu.
 • W numeracji wprowadzono możliwość przypisania jej do typów dokumentów z okna jej edycji.
 • W numeracji zmieniono działanie ostrzegania o lukach tak, aby były brane pod uwagę wyłącznie luki z bieżącego roku.
 • Dodano możliwość podłączenia do Konta Insert firmy, która jest już zarejestrowana.
 • Dodano logowanie zdarzeń zmieniających harmonogram archiwizacji (tworzenie/usuwanie/edycja).
 • Poprawiono działanie autotekstów wykorzystywanych w szablonach wiadomości dotyczących windykacji.
 • Poprawiono nadawanie numerów dokumentów w sytuacji, gdy składnikiem numeru był symbol oddziału, a podczas edycji dokumentu zmieniono oddział.
 • Poprawiono wykonywanie e-archiwizacji w przypadku, gdy archiwa są wykonywane automatycznie wg harmonogramu, przy ustawionej opcji niewykonywania archiwizacji podczas zamykaniu programu.
 • Poprawiono wyświetlanie listy użytkowników w oknie Stan wykorzystania licencji. Przy dużej ilości informacji w tym oknie nie były widoczne opcje Odśwież i Kopiuj listę.
 • Rozwiązano problem dotyczący daty wydruku w sytuacji, gdy była ona edytowana w oknie wydruku.
 • [PRO] Sfera. Naprawiono problem polegający na występowaniu wyjątku "Indeks wykraczał poza granice tablicy." przy próbie powtórnego nawiązania połączenia ze Sferą w rozwiązaniu własnym.
 • W definicjach numeracji wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym podpowiadaniem numerów początkowych podczas ich definiowania.
 • Wprowadzono szereg poprawek usprawniających działanie panelu Pomocy.
 • Wprowadzono usprawnienia w algorytmie wypełniania luk w numeracji, który mógł nadawać nieprawidłowe numery w specyficznych przypadkach.
 • Zmieniono wymagania systemowe: od teraz nexo wymaga obecności .NET Framework w wersji co najmniej 4.6.1 na wszystkich komputerach, na których jest uruchamiane.
 • W Sferze dla Subiekta nexo udostępniono dwie metody: "WypelnijDokument" (uzupełnia otwarty dokument pozycjami z kolektora) oraz "WypelnijSpisInwentaryzacyjny" (uzupełnia otwarty spis inwentaryzacyjny pozycjami z kolektora).
 • Dodano obsługę wydruku naklejek poprzez mechanizmy Sfery.
 • [PRO] Sfera. Naprawiono błąd działania metody "Usun" dla asortymentu polegający na dezaktywowaniu asortymentu, a nie jego faktycznym usunięciu.
 • [PRO] Dodano możliwość zmieniania nazw w powielonych widokach.
 • Dodano Notes - nowy moduł umożliwiający tworzenie tekstowych zapisków w formie prywatnych lub publicznych notek, które można "przypiąć" do okna aplikacji.
 • W kolumnach tekstowych na listach dodano możliwość grupowania po pierwszej literze tekstu.
 • W obrazie księgowym (dokumencie do dekretacji) Faktury sprzedaży zaliczkowej końcowej, poprawiono wyznaczanie kwoty transakcji brutto oraz transakcji netto.
 • Dodano możliwość podglądu i edycji danych klienta z poziomu raportu weryfikacji statusu podatników.
 • Poprawiono sortowanie po numerze dokumentu w widoku "Dekretacja dokumentów".
 • W Raporcie z weryfikacji statusu klientów zmieniono kolejność kolumn kontrahenta.
 • Poprawiono dekretację automatyczną skorygowanego VAT z rozrachunków nieterminowych płatności (złe długi).
 • W informatorze o asortymencie dodano zakładkę z informacjami, czy dany asortyment jest składnikiem kompletów.
 • Przebudowano i zwiększono funkcjonalność okna "Ceny". Okno to dostępne jest w danych asortymentu, w menu ceny ewidencyjnej.
 • Na listach asortymentu wprowadzono możliwość uwidocznienia kolumny z ceną ewidencyjną.
 • Na zakładce "Stany", w danych asortymentu umożliwiono sortowanie po nazwie magazynu.
 • Podczas generowania wariantów modelu wprowadzono możliwość wyboru szablonu asortymentu, według którego tworzone będą asortymenty.
 • W danych asortymentu oraz klientów, w sekcji "Dostawy" wprowadzono maskowanie cen deklarowanych.
 • W danych asortymentu wprowadzono możliwość dodawania nowej jednostki miary na zakładce "Podstawowe".
 • W definiowaniu modeli wprowadzono skrót (Ctrl+U) dla operacji "Uzupełnij brakujące warianty".
 • W informatorze o asortymencie, dla kompletów, na zakładce "Składniki" wprowadzono prezentowanie cen i wartości składników.
 • Naprawiono błąd przeliczania kosztów jednostkowych składników po dodaniu kolejnego składnika w komplecie.
 • Poprawiono estetykę pola pełnej charakterystyki towaru po zmianie zoomu aplikacyjnego.
 • W module Asortyment umożliwiono podpięcie raportu Remanent na dzień.
 • W słowniku jednostek miary poprawiono wyświetlanie przeliczników na liście jednostek.
 • Wprowadzono uprawnienie do zmiany podstawowej jednostki miary asortymentu, gdy asortyment został już użyty na dokumentach.
 • W widokach dokumentów wprowadzono możliwość włączenia informacji o sposobie płatności dokumentu. Dodano także możliwość filtrowania po tych danych.
 • W danych klienta, w sekcji oddziałów wprowadzono możliwość przypisania zastosowania indywidualnych cenników dla poszczególnych oddziałów. Funkcja ta ma zastosowanie szczególnie w przypadku szkół, z którymi wynegocjowano indywidualne polityki cenowe.
 • W konfiguracji typów dokumentów wprowadzono możliwość definiowania domyślnej ilości asortymentu wstawianej do dokumentu z listy lub InsTYNKT-u.
 • Do słownika uwag do dokumentów wprowadzono możliwość określania domyślności dla każdego typu dokumentu.
 • W konfiguracji typów dokumentów, na zakładce "Ceny i przeliczanie dokumentu" wprowadzono możliwość parametryzowania, czy po zmianie stawki VAT na pozycji dokumentu powinna zostać utrzymana cena netto czy brutto asortymentu.
 • W polu "Odebrał" na dokumentach wprowadzono możliwość wybrania pracownika przedstawicieli odbiorcy i płatnika.
 • Wprowadzono uprawnienia do zmiany domyślnej drukarki fiskalnej oraz domyślnego terminala płatniczego w Kontekście programu.
 • Na wydrukach dokumentów, w nagłówku poprawiono formatowanie rachunku bankowego oddziału.
 • Naprawiono brak możliwości zamknięcia okna galerii asortymentu (Ctrl+J) za pomocą klawisza ESC.
 • Naprawiono wykazywanie cen jednostkowych w informatorach oraz pluginach cenowych w przypadku użycia na dokumentach przychodujących asortyment dodatkowych jednostek miary oraz rabatów kwotowych od wartości pozycji dokumentu.
 • Podczas szybkiego dodawania klienta typu "osoba fizyczna" na dokumencie (klawisz Ins) poprawiono brak uwzględnia ustawień szablonu domyślnego.
 • Poprawiono wydajność zmiany statusu dokumentu sprzedaży.
 • W działaniu schowka pozycji naprawiono opcję wklejania ceny brutto niedziałającą w specyficznych scenariuszach użycia.
 • W edycji dokumentu, w widoku z podglądem naprawiono niedziałający skrót przenoszący do pola wprowadzania asortymentu (Ctrl+Q).
 • Na listach przyjęć zewnętrznych wprowadzono możliwość wyświetlenia oraz filtrowania informacji o rozbieżnościach dokumentu.
 • Poprawiono czytelność i ergonomiczność słownika przyczyn rozbieżności.
 • W modułach Przyjęcia magazynowe oraz Zakup wprowadzono możliwość włączenia widoczności kolumn "Masa" oraz "Objętość".
 • Wprowadzono uprawnienie dla widoku "Rozbieżności" przyjęć magazynowych.
 • Podczas wystawiania korekty do przychodu wewnętrznego usunięto efekt przewijania listy asortymentu podczas ładowania okna dokumentu.
 • Usunięto niedziałający sposób rozliczania rozbieżności - protokół rozbieżności.
 • W widoku "Wewnętrzne" modułu przyjęć magazynowych naprawiono błąd wyświetlania kosztu przyjęć wewnętrznych w walucie obcej.
 • W widoku Rozbieżności modułu Przyjęcia magazynowe poprawiono wydajność operacji drukowania dokumentu rozliczającego.
 • Zablokowano możliwość zmiany ilości asortymentu na pozycji przyjęcia zewnętrznego, gdy pozycja ta posiada rozliczone rozbieżności.
 • Wprowadzono uprawnienia (z rozbiciem na typy dokumentów) do poprawiania i usuwania dokumentów zafiskalizowanych.
 • Dla dokumentów sprzedaży, wydań magazynowych oraz zamówień od klienta wprowadzono uprawnienia pozwalające na zablokowanie zapisu dokumentu, gdy na dokumencie istnieje pozycja sprzedawana poniżej kosztu lub minimalnej marży lub gdy zastosowano rabat powyżej dopuszczalnego.
 • Na fakturach zaliczkowych wprowadzono blokowanie usuwania ze specyfikacji dokumentu materiałów, które zostały już wydane.
 • Na wydaniach zewnętrznych do faktur zaliczkowych zablokowano możliwość dokonywania zmian w kosztorysie zaliczkowanych usług materiałowych.
 • Na dokumentach sprzedaży z transakcją odwrotnego obciążenia naprawiono błędnie naliczany rabat do żądanej wartości dokumentu.
 • Na fakturze zaliczkowej wprowadzono blokadę zmiany asortymentu zamiennikiem, gdy dana pozycja została już zaliczkowana.
 • Na wydruku faktury detalicznej do paragonu(ów) naprawiono brak wykazywania kont bankowych dla płatności odroczonych.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie korekty wydania magazynowego (kWZ) na materiały. Błąd występował w scenariuszach z wykorzystaniem korekt faktur zaliczkowych.
 • Naprawiono błąd występujący przy unieważnieniu dokumentu zapłaconego przelewem.
 • Naprawiono brak pobierania procedury marży z dokumentu korygowanego do korekty.
 • Naprawiono nadmiarowe uwzględnianie blokady ceny na korektach sprzedaży. Dotychczas nie było uwzględniane bieżące ustawienie z cennika, lecz pobierane ustawienie z momentu wystawiania dokumentu korygowanego.
 • Naprawiono wykazywanie dodatniego kosztu ewidencyjnego na zwrotach ze sprzedaży detalicznej.
 • Rozwiązano problem związany z brakiem uprawnienia do dodawania rozrachunku i błędem nadawania numeracji dokumentów sprzedaży.
 • W raportach Sprzedaż wg kategorii/pracowników/okresów/asortymentu poprawiono nieuwzględnianie korekt wydań magazynowych powiązanych z fakturami zaliczkowymi.
 • W scenariuszu zmiany jednostki miary na korekcie dokumentu sprzedaży naprawiono brak umieszczania poprawnej ceny na powiązanej korekcie wydania zewnętrznego.
 • Dla faktur zakupu oraz przyjęć zewnętrznych dodano polecenie wystawienia na ich podstawie paragonów imiennych oraz faktur marża.
 • Na dokumentach zakupu przy odznaczonym znaczniku automatycznie wyliczanego VAT-u wprowadzono jego ponowne zaznaczenie po zmianie transakcji VAT.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie korekty zakupu do faktury, jeśli w danych klienta nie było danych adresowych.
 • Dodano polecenie zrealizowania zamówienia od klienta bez dokumentu.
 • Na liście asortymentu "Pozycje zamówień" dodano możliwość włączenia kolumn "Ilość skompletowana" oraz "Ilość do kompletacji".
 • W module "Zlecenia", na liście dokumentów wprowadzono możliwość uwidocznienia kolumny "Koszt" dla zleceń produkcyjnych.
 • W zamówieniach do dostawcy, kreatorze zamówień do dostawcy oraz dokumentach zakupu dodano możliwość włączenia kolumn związanych z aktualnym stanem magazynowym.
 • We wzorcach wydruku zamówień (od klienta i do dostawcy) wprowadzono opcjonalną możliwość włączenia drukowania tabeli VAT.
 • Wprowadzono możliwość drukowania naklejek (dla kontrahentów i asortymentu) do zamówień od klientów.
 • Z poziomu edycji zleceń produkcyjnych montowania/rozmontowania wprowadzono możliwość edytowania numerów wynikowych przychodów i rozchodów wewnętrznych.
 • Na wydaniach zewnętrznych do faktur zaliczkowych usunięto błędnie działającą operację "Pozycje zamówień".
 • Naprawiono błąd braku zmiany statusu zamówienia od klienta po unieważnieniu dokumentu realizującego.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający powielenie zrealizowanego zamówienia od klienta lub do dostawcy.
 • Poprawiono nieprawidłowe przeliczanie wartości do zapłaty na zamówieniu do dostawcy, gdy do dokumentu został wstawiony klient z przypisaną walutą obcą i transakcją VAT inną niż sprzedaż krajowa.
 • W widoku "Asortyment na wyczerpaniu" wprowadzono pasek postępu po wywołaniu operacji generowania zleceń.
 • W widoku Asortyment zamówiony dostępnym w serwisie Zlecenia naprawiono brak wykazywania usług jednorazowych.
 • Wprowadzono poprawki zabezpieczające przed brakiem możliwości demontażu kompletów, jakie mogły się pojawiać w specyficznych scenariuszach użycia.
 • Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę i filtr "Forma płatności z dokumentu".
 • Dodano możliwość rozliczania rozrachunków bez kontrahenta, które powstały z zapisów na kontach księgowych niepowiązanych z kartoteką.
 • Dodano podpowiadanie formatu banku przy wysyłce dyspozycji bankowej do pliku Elixir.
 • Na operacjach bankowych o rodzaju transfer dodano ostrzeżenie w przypadku braku ustawionego celu/źródła transferu.
 • Operacje pobierania wyciągów w bankowości on-line przeniesiono do widgetu.
 • Operacje wysyłania dyspozycji bankowych w bankowości on-line przeniesiono do widgetu.
 • [PRO] Pobieranie statusów transakcji szybkich płatności przeniesiono do widgetu.
 • Poprawiono błąd parsera mt-940 dla Alior Banku, który powodował błędne zapisywanie dat operacji bankowych.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie rozliczenia rozrachunku poprzez opcję "Zapłać on-line" bez posiadanego uprawnienia "Dyspozycje bankowe - Dodaj".
 • Poprawiono błąd związany z blokadą dodawania operacji bankowych do wyciągów na dwóch różnych rachunkach bankowych.
 • Poprawiono błąd związany z możliwością zmiany źródła transferu na powiązanej operacji bankowej.
 • Poprawiono błąd związany z pokazywaniem liczby dni spóźnienia na rozliczonych rozrachunkach.
 • Poprawiono błąd związany z przeniesieniem numeracji z systemu GT w sytuacji, gdy dla dokumentów kasowych była ona ustawiona jako miesięczna.
 • Poprawiono błąd związany z automatycznym tworzeniem transferów VAT do dodawanych ręcznie operacji bankowych o rodzaju Podzielona płatność.
 • Poprawiono błąd związany ze statusem operacji kasowej zdefiniowanym w formie płatności.
 • Poprawiono działanie podglądu operacji kasowych z poziomu raportu kasowego.
 • Poprawiono pobieranie wyciągów mt-940 z banku Millenium. Transfery na/z rachunku VAT były zapisywane jako przelew.
 • Przy pobieraniu historii operacji bankowych z pliku csv dodano ostrzeżenie pojawiające się przy zmianie rachunku bankowego na inny niż zapisany w pliku.
 • Przy pobieraniu wyciągów dodano podpowiadanie parsera mt-940 na podstawie numeru rachunku z pliku.
 • Przy usuwaniu wyciągów bankowych dodano pytanie krzyżowe mające na celu potwierdzenie chęci usunięcia powiązanych operacji bankowych.
 • Rozwiązano błąd związany z wczytywaniem operacji z wyciągu mt-940, w których daty operacji i księgowania pochodziły z różnych lat (na przełomie roku).
 • Rozwiązano problem związany z wczytywaniem wyciągu z pliku mt-940 Citibanku.
 • W raportach finansowych poprawiono kwotę i kurs dla walut z liczbą jednostek inną niż 1.
 • W wersji demonstracyjnej dodano testową formę płatności o rodzaju Szybka płatność.
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę i filtr "Forma płatności z dokumentu".
 • W widokach rozrachunkowych poprawiono kwotę i kurs dla walut z liczbą jednostek inną niż 1.
 • W widoku Szybkie płatności on-line dodano możliwość podglądu dokumentu, z którego pochodzi transakcja.
 • W procesie generowania pliku JPK_FA wprowadzono możliwość wyboru rodzaju daty (wystawienia, dostawy, magazynowa itd.), po której będą kwalifikowane dokumenty.
 • W schowku pozycji asortymentowych wprowadzono opcjonalną możliwość wklejania materiałów/towarów jako towarów/materiałów. Ustawienie to jest dostępne w parametrach schowka.
 • Wprowadzono mapę powiązań dla korekt kosztów.
 • Na wydruku remanentu wprowadzono automatyczne dostosowywanie wysokości wierszy w zależności od zawartości komórek.
 • Poprawiono działanie InsTYNKT-u klientów tak, aby po wprowadzeniu NIP-u z użyciem kresek odnajdywane były podmioty z NIP-em zapisanym bez separatorów.
 • Poprawiono wydajność raportu Podliczenie okresu.
 • Usprawniono wyszukiwanie w konfiguracji nexo tak, aby odbywało się także po nazwach kontrolek występujących w wielu miejscach.
 • W definicjach widoków wprowadzono możliwość wyłączenia widoczności kolumn związanych z RODO.
 • W dokumencie korekty kosztu magazynowego dodano możliwość włączenia kolumny "Nazwa klienta" z dokumentu korygowanego.
 • W dokumentach korekt kosztów magazynowych uwidoczniono dane o dokumencie powiązanym, co m.in. ułatwia identyfikowanie korekt kosztów na zleceniach produkcyjnych.
 • W modułach dokumentowych, raportach, informatorach, listach klientów wprowadzono możliwość włączenia kolumny z nazwiskiem i imieniem klienta.
 • W oknach szczegółów dla sekcji raportu "Podliczenie okresu" wprowadzono zapamiętywanie konfiguracji list kolumn. Tę samą zmianę wykonano dla pozostałych raportów posiadających okna szczegółów.
 • W raporcie "Historia dostawy o podanym kodzie" wprowadzono możliwość wyboru kodu zawierającego wskazany ciąg znaków.
 • W schowku wprowadzono identyfikowanie asortymentu po kodzie kreskowym. Dotychczas identyfikacja następowała wyłącznie po symbolu lub nazwie asortymentu.
 • W raportach sprzedaż wg okresów oraz sprzedaż wg dokumentów wprowadzono możliwość filtrowania po magazynie.
 • Wprowadzono skrót (Ctrl+Shift+X) dla wywołania mapy powiązań.
 • Wprowadzono uprawnienia do wglądu oraz konfigurowania danych archiwalnych.
 • Na dokumencie korekty kosztu dostawy (KKD) poprawiono wykazywanie wartości dokumentu tak, aby była ona liczona na podstawie sumy rozpisanych kosztów.
 • Na fakturze zakupu oraz przyjęciu zewnętrznym, w oknie dodawania pozycji z podglądem poprawiono błędnie wykazywaną ilość dostępną.
 • Na liście ulubionych poleceń naprawiono brak możliwości dodania polecenia wypisania: faktury pro forma, faktury zakupu RR, spisu inwentaryzacyjnego, inwentaryzacji oraz przyjęcia zewnętrznego z VAT.
 • [PRO] Naprawiono błąd braku zmiany statusu zamówienia po wystawieniu do niego wydania magazynowego z poziomu Sfery.
 • Podczas przenoszenia danych z Subiekta GT, dla danych asortymentów poprawiono obsługę błędów wynikających z nieunikalnego symbolu u dostawcy.
 • Podczas przenoszenia danych z InsERT GT usunięto nadmiarowe komunikaty dotyczące numeracji. Naprawiono również błąd, który powodował brak ustawienia dla ofert numeracji przeniesionej z szans sprzedaży.
 • Podczas wystawiania zwrotu do danych archiwalnych naprawiono nieuwzględnianie ustawień parametru pozwalającego na domyślne zwracanie całości pozycji.
 • Poprawiono brak ustawiania domyślnych uwag do dokumentów wystawianych za pomocą Sfery.
 • Poprawiono wydajność usuwania dokumentów korekt kosztów handlowych i magazynowych.
 • Poprawiono wyliczanie "ostatniej ceny przychodu", która nie uwzględniała przychodów zewnętrznych oraz ich korekt.
 • W informatorze o asortymencie oraz w raportach wprowadzono zabezpieczenie przed błędem ich wyliczenia, gdy w systemie występuje duża liczba magazynów.
 • W kafelku "Sprzedaż dzienna" poprawiono brak uwzględniania naliczonych dokumentów korekt kosztów.
 • W kafelku "Sprzedaż dzienna" wprowadzono prezentację wartości sprzedaży netto.
 • W korektach kosztów naprawiono podwójne uwzględnianie opakowań potraktowanych jako materiały.
 • W mapie powiązań naprawiono niedziałające polecenie edycji dla usług jednorazowych.
 • W raporcie "Podliczenie okresu" naprawiono uwzględnianie opakowań potraktowanych jako towar.
 • W raporcie "Zakup wg okresów" poprawiono wykazywanie korekt kosztów powstałych na podstawie ilościowo-wartościowych korekt faktur zakupu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed losowymi błędami podczas przenoszenia danych zdjęć asortymentów.
 • Na wydrukach cenników zwiększono możliwości drukowania danych na pozycjach.
 • Poprawiono wydajność drukowania naklejek na podstawie cennika.
 • Poprawiono wydajność usuwania cenników.
 • W cennikach poprawiono interfejs określania cen dla składników (towarów oraz usług), gdy cena kompletu liczona jest na podstawie cen składników.
 • W edycji cennika dodatkowego uproszczono okno zbiorczego dodawania pozycji cennika.
 • W kreatorze wdrożeniowym, dla podmiotów migrowanych z InsERT GT ukryto dane dotyczące tworzenia cenników, jeśli przenoszone są dane o cenach asortymentu.
 • W kreatorze wdrożeniowym, w sekcji parametrów handlowych zrezygnowano z domyślnego tworzenia trzech cenników domyślnych (tworzony jest jeden), dopisywania magazynu oraz wprowadzono możliwość wyboru algorytmu wydawania asortymentu.
 • W oknie cennika wprowadzono bogatszy zestaw możliwości filtrowania i sortowania pozycji. Poprawiono także ergonomię wykonywania tych czynności.
 • W szczegółach pozycji cennika wprowadzono możliwość ręcznego wpisania ceny w polu "Netto po wyliczeniu", gdy ustawiono stałą cenę sprzedaży.
 • W szczegółach pozycji cennika wprowadzono wyróżnienie kolorem pomarańczowym pola z ceną sprzedaży po wyliczeniu i zaokrągleniu sygnalizujące, że cena ta jest inna niż wyliczona według algorytmu. Dodano także możliwość zwijania tabelki cen z uwzględnieniem rabatów.
 • Wprowadzono dedykowany wzorzec wydruku dla promocji.
 • Naprawiono brak aktualizowania pola ilości widocznych pozycji cennika po zastosowaniu filtrowania (F8).
 • Poprawiono brak wycofania zmian wykonanych w użyciu cennika po anulowaniu zapisania cennika.
 • Poprawiono czas zapisu cennika w podmiotach z uruchomionym programem vendero.
 • W edycji danych asortymentu naprawiono brak możliwości wpisania w progu cenowym ilości w precyzji wybranej jednostki miary.
 • Wprowadzono zabezpieczenia uniemożliwiające jednoczesną edycję danych asortymentu z poziomu kartoteki oraz z poziomu cennika.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością powiązania cennika nieopublikowanego lub zakończonego z oddziałem i typem dokumentu.
 • Wprowadzono dedykowane okno do obsługi wydawania reszty z dokumentów płatnych gotówką.
 • Dodano wiele nowych uprawnień związanych z obsługą urządzeń zewnętrznych.
 • W widokach: Kolektory danych, Terminale płatnicze, Sprawdzarki cen oraz Wagi etykietujące dodano filtrowanie po urządzeniu.
 • Zaktualizowano mnemoniki widoków związanych z urządzeniami zewnętrznymi.
 • Naprawiono przeliczanie rabatu na dokumencie, w którym umieszczono opłatę dodatkową.
 • Podczas aplikowania rabatów z programu lojalnościowego ZenCard wprowadzono respektowanie ustawienia parametru  "Zmiana ceny i rabatu" (Parametry Subiekta). Zmiana ta pozwala na opcjonalne stosowanie rabatu także dla opakowań.
 • Poprawiono brak wykazywania raportów dobowych przy określonych ustawieniach filtrów z niektórych urządzeń w widoku wszystkich dokumentów sprzedaży.
 • Przy współpracy z programem lojalnościowym ZenCard zlikwidowano konieczność powtórnej autoryzacji po ustawieniu stosowania korzystniejszego rabatu z Subiekta.
 • Wprowadzono ostrzeganie przy fiskalizacji dokumentu, gdy oddział przypisany do dokumentu nie jest zgodny z oddziałem drukarki fiskalnej.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed próbą fiskalizacji faktur detalicznych. Próba taka mogła następować przy specyficznych ustawieniach parametrów fiskalizacji i drukowania dokumentów.