Opis zmian (37.1.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 37.1.0 - 02/11/2021

 • Poprawiono wyliczanie daty utworzenia rozrachunku do dokumentu, gdy w jego parametrach ustawiono liczenie terminu płatności od daty innej niż data wystawienia dokumentu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością pojawienia się błędu " Sekwencja nie zawiera pasującego elementu", jaki mógł się pojawiać podczas wystawiania korekty do faktury zakupu.
 • Poprawiono błąd umożliwiający w specyficznych scenariuszach dezaktywowanie używanej kategorii dokumentu.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie zwrotu do paragonu w module szybkiej sprzedaży.
 • [PRO] W definicjach atrybutów klasyfikacji poprawiono błąd zapisu dla pól typu logicznego (boolean).

Wersja 37.0.2 - 21/10/2021

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Subiekt Nexo.

Wersja 37.0.1 - 13/10/2021

 • Naprawiono błąd, który powodował długą synchronizację kont pocztowych.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis korekty zakupu do dokumentu nieistniejącego, w którym odznaczono automatyczne przeliczanie tabeli VAT.
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed błędem "Wartość nie może być zerowa", jaki pojawiał się przy próbie edycji zamówienia do dostawcy z nieunikalnym numerem potwierdzenia u dostawcy.

Wersja 37.0.0 - 28/09/2021

 • Dodano możliwość otwarcia strony internetowej, utworzenia wiadomości SMS, utworzenia wiadomości e-mail bezpośrednio z sekcji Kontakty w kartotece klienta.
 • Dodano możliwość wyboru, na który z adresów ma być tworzona wiadomość (łącznie z kontaktami przedstawicieli). Opcja jest dostępna dla klientów posiadających więcej niż jeden kontakt danego rodzaju (e-mail, SMS) przy wykorzystaniu operacji Wyślij e-mail, Wyślij SMS.
 • W danych klienta wprowadzono możliwość określania, czy na dokumentach zakupu od niego podatek VAT podlega odliczeniu.
 • Nowy moduł Automatyzacja umożliwiający zaplanowanie wykonywania automatycznych czynności. Zidentyfikuj powtarzalne czynności w Twojej firmie, które da się zautomatyzować lub miejsca, w których przyda się automatyczna komunikacja czy kontrola. Prosto i bez zatrudniania programisty wyklikaj Automaty, które wykonają te czynności za Ciebie. Wystarczy, że określisz oczekiwane czynności i warunki ich wykonania.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany wzorca w oknie wydruku.
 • W oknie wydruku dodano opcję zapamiętywania ustawień dla klienta.
 • W module Dekretacja dokumentów dodano kolumny "Tytułem" oraz "Tytułem z rozrachunku" dla operacji bankowych.
 • W informatorze o asortymencie, na zakładce "Stany" umożliwiono odfiltrowanie dostaw w całości rozchodowanych.
 • Wprowadzono wybór daty, od której ma być liczony termin płatności w dokumentach. Ustawienie dostępne jest w parametrach typów dokumentów oraz w danych klienta, na zakładce "Płatności".
 • W dokumentach Subiekta, na zakładce VAT wprowadzono specjalne pole do określania przyczyny zwolnienia z VAT. Dane z tego pola przenoszone są na wydruki dokumentów.
 • W Parametrach Subiekta dodano możliwość wyboru, czy okno dodawania nowego asortymentu z poziomu dokumentu ma się wyświetlać w trybie pełnym czy uproszczonym.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość definiowania własnych sposobów liczenia terminu płatności dokumentu w oparciu o zewnętrzne pluginy.
 • W oknie aktualizacji cenników na podstawie dokumentu zakupu wprowadzono możliwość sortowania pozycji.
 • W dokumentach produkcyjnych umożliwiono zmianę finalnej ilości kompletu bez zmiany ilości składników (z pomocą operacji "Zmień ilość"). Funkcja dostępna jest wyłącznie przed przyjęciem kompletu na magazyn.
 • Do odroczonych form płatności dodano możliwość przypisania domyślnego rachunku dla waluty.
 • Do parametrów rozrachunków dodano parametr umożliwiający aktualizację pola tytułem z rozliczeń podczas edycji.
 • [PRO] Dodano funkcję automatycznego wykonywania scenariuszy windykacyjnych.
 • Dodano możliwość pobierania wyciągów mt-940 na podstawie parsera Nest banku.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość definiowania klasyfikatorów, które umożliwiają organizowanie drzewiastej struktury asortymentu. Z pomocą klasyfikatorów możliwe jest także filtrowanie asortymentu w kartotece i na listach, filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów.
 • Dla dokumentów korekt na zakładce "VAT" wprowadzono możliwość przypisania okresu rozliczenia podatku VAT z tego dokumentu. Pole "Data ujęcia korekty" umożliwia przypisanie korekty wg daty dokumentu pierwotnego, daty wystawienia korekty lub innej daty.
 • W mechanizmie InsTYNKT dla asortymentu wprowadzono uwzględnianie kodów PLU. W trybie dodawania pozycji z podglądem dodano tryb wyszukiwania po kodach PLU (F5).
 • Wprowadzono ułatwienia w obsłudze podatników zwolnionych z podatku VAT.
 • Podczas generowania pliku JPK_FA wprowadzono wybór, czy generować plik z powiązaniami do dokumentów źródłowych (czas trwania generowania jest dłuższy), czy też bez powiązań (operacja wykona się szybciej).
 • Wprowadzono słownik przyczyn zwolnienia z VAT rozróżniający przyczyny podmiotowe i przedmiotowe. Przyczyny podmiotowe można wykorzystać w słowniku okresów rozliczeń VAT, a ustawiona tam przyczyna podpowiadana jest automatycznie na dokumentach Subiekta.
 • Dla osób fizycznych wprowadzono możliwość definiowania domyślnych transakcji handlowych.
 • Dodano dwa nowe uprawnienia związane z klientami: Modyfikacja danych klienta innego opiekuna, Usuwanie klienta innego opiekuna.
 • Dodano nowe uprawnienie do modyfikacji maksymalnego terminu płatności klienta. Zmianę pozostałych pól dotyczących kredytu kupieckiego klienta, które nie miały swoich indywidualnych uprawnień, uzależniono od posiadania uprawnienia "Przyznawanie limitu kredytowego klienta".
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zapisanie w kontaktach klienta adresu strony internetowej, gdy nazwa protokołu "http" była wpisana wielkimi literami.
 • Poprawiono wyświetlanie cech na karcie klienta.
 • W module Klienci zmieniono nazwę kolumny NIP UE na VATIN.
 • W szablonach klientów naprawiono błąd, który powodował usuwanie ustawionych parametrów wydruku w szablonie w przypadku jego dezaktywacji.
 • Dodano licznik nieprzeczytanych wiadomości widoczny przy nazwie konta w modułach Poczta i Poczta wychodząca. Licznik wskazuje łączną liczbę nieprzeczytanych wiadomości ze wszystkich folderów.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wysłanie nowo tworzonej wiadomości, jeśli chcieliśmy jej nadać flagę lub oznaczyć jako prywatną.
 • [PRO] Na liście autotekstów dostępnych w definicji nagłówków wydruku wprowadzono możliwość używania danych kontaktowych oddziału.
 • Do słownika Uprawnienia dodano możliwość filtrowania.
 • Do słownika Wzorców wydruku dodano możliwość filtrowania.
 • Dodano moduł Moje produkty służący do zarządzania licencjami oraz wybranymi rozszerzeniami wraz z możliwością zakupu.
 • Dodano status usługi e-Archiwizacja na oknie, z którego wykonuje się archiwizację. Informacja jest dostępna, jeśli w bazie danych jest podłączone Konto InsERT z licencją.
 • Dodano w programie serwisowym dearchiwizację archiwów z usługi e-Archiwizacja (pobranie i dearchiwizacja jedną operacją).
 • Dodano w programie serwisowym możliwość zresetowania hasła do e-Archiwizacji.
 • Podniesiono w programie serwisowym protokół zapewniający poufność danych w komunikacji z e-Archiwizacją do TLS 1.2 (jeśli dostępny).
 • Rozszerzono logowanie w trakcie wykonywania dearchiwizacji.
 • [PRO] W definicji raportu własnego LINQ dodano możliwość wskazania typu danych wejściowych innego niż typ elementu na liście wynikowej. Można dzięki temu utworzyć raport pokazujący listę towarów na podstawie pozycji dokumentów handlowych.
 • [PRO] W klasie InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen dodano nowy wariant metody Polacz, który umożliwia śledzenie postępów ładowania Sfery.
 • W module "Raporty" dodano możliwość otwierania raportu w nowej zakładce - z menu lub skrótem Ctrl+F3.
 • W słowniku Uprawnienia dodano możliwość podglądu użytkowników oraz ról, do których jest przypisane uprawnienie.
 • [PRO] Dodano możliwość Sferycznego "podglądu" zalogowanych użytkowników.
 • [PRO] Poprawiono metodę IObiektBiznesowy.Usun, aby w razie niepowodzenia przy usuwaniu obiektu można było odczytać błędy, które były jego przyczyną.
 • Dodano następujące usprawnienia w pracy z tekstem: * aby skopiować dowolny tekst, wystarczy przytrzymać na nim lewy klawisz myszy - nie trzeba już wybierać kopiowania z menu, * dostępna w większości pól tekstowych nowa opcja "Wklej ostatnio kopiowane" - pozwala wklejać wybrane teksty z historii kopiowania.
 • Na listach danych w widokach dodano możliwość sortowania po wielu kolumnach.
 • Zmieniono skrót klawiszowy dla wyszukiwarki poleceń - z "`" (grawis) na "Ctrl+`".
 • [PRO] Podczas dodawania nowej usługi w kartotece asortymentu wprowadzono ułatwienie polegające na tym, że jeśli przed wywołaniem operacji zaznaczone były asortymenty, to są one dla tej usługi ustawiane jako materiały.
 • W naklejkach dodano możliwość drukowania kodu PLU podstawowej jednostki miary.
 • W raporcie "Historia dostawy o podanym kodzie" dodano kolumnę z nazwą asortymentu.
 • W danych asortymentów poprawiono nieintuicyjne ustawianie braku podlegania pod oznaczanie znacznikami JPK.
 • W informatorze o asortymencie poprawiono sortowanie przy włączonym grupowaniu.
 • [PRO] Dla transakcji WSTO zmieniono podpowiadanie państwa konsumpcji. Dotychczas podpowiadane było państwo z danych klienta, teraz państwo wynikające z danych wysyłki (o ile zostało tam wprowadzone).
 • [PRO] Na pozycjach dokumentów uwolniono możliwość zmiany kolejności dla materiałów.
 • W dokumentach wprowadzono wywołanie listy asortymentu/klientów po dwukliku w polu ich wprowadzania.
 • W oknie przebiegu transmisji z terminalem płatniczym wprowadzono możliwość anulowania operacji. Dodano także skróty klawiszowe dla wszystkich dostępnych operacji.
 • Dla płatności typu cesja na dokumencie poprawiono brak aktualizowania daty płatności wykonanej od strony rozrachunku.
 • Na listach dokumentów, dla korekt o wartości ujemnej poprawiono prezentowanie wartości w kolumnie "Płatności - Karta Płatnicza". Dotychczas były tu prezentowane wartości dodatnie.
 • Podczas poprawiania dokumentu wprowadzono aktualizowanie informacji o stanie rozrachunków tak, aby obejmowała także edytowany dokument.
 • Podczas realizacji dokumentów naprawiono brak uwzględniania parametru obsługi płatności domyślnych.
 • Podczas realizacji wydań magazynowych do paragonu poprawiono nieuwzględnianie parametru płatności "Widoczna" dla płatności kartą.
 • Poprawiono brak możliwości przekształcenia usługi jednorazowej w asortyment kartotekowy przy braku uprawnień do zmiany grup JPK lub znacznika MPP.
 • Skrócono czas dodawania pozycji do dokumentu w trybie wyszukiwania kodów dostaw. Czas ten mógł być wydłużony, gdy w danych występowało ponadnormatywnie wiele kodów dostaw.
 • Uszczelniono działanie uprawnienia "Edycja dokumentów skojarzonych".
 • W edycji dokumentów, w oknie "Zmień cenę" umożliwiono ręczne wpisywanie cen w celu symulowania zysku.
 • W widoku wszystkich wydań magazynowych dodano możliwość użycia filtra "Podlega fakturowaniu".
 • W serwisie wszystkich wydań magazynowych poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu liczby dni pozostałych do zafakturowania dla już zafakturowanych korekt wydań zewnętrznych.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem "Sekwencja zawiera więcej niż 1 element", który mógł się pojawiać w specyficznych scenariuszach podczas fakturowania wydania zewnętrznego wraz z jego korektą.
 • Na wydaniach magazynowych wystawianych do faktur zaliczkowych poprawiono brak przenoszenia rabatów od wartości.
 • Na wzorach wydruku zwrotów detalicznych, w sekcji dopisku o protokole zwrotu zaktualizowano odwołanie do aktualnego rozporządzenia MF.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający ręczne ustawienie statusu fiskalizacji dla dokumentu posiadającego korektę operującą na materiałach.
 • Podczas wystawiania faktury detalicznej do paragonu fiskalnego wprowadzono kontrolę zapisu dokumentu bez wybranego klienta.
 • Poprawiono brak aktualizacji kosztu na pozycjach korekty faktury zaliczkowej po usunięciu korekty wydania zewnętrznego w łańcuchu zaliczek.
 • Skrócono czas zapisu dokumentu wprowadzającego na stan towar z rozbiciem na wiele partii tworzonych automatycznie.
 • [PRO] W programistycznej edycji wzorca wydruku faktury zaliczkowej poprawiono wartość kwoty zaliczki przed rabatem.
 • W widoku "pływającego" okna schowka do menu kontekstowego dodano operacje dostępne dla asortymentu.
 • W fakturze wewnętrznej poprawiono brak menu "Transakcja VAT", gdy Subiekt uruchomiony był jako program wiodący w multiprogramie z programem księgowym.
 • Dla dokumentów zakupu wprowadzono ostrzeganie przed zapisem dokumentu z ręcznie zmienionymi wartościami w tabeli VAT, gdy różnią się one o więcej niż 0,5% od wartości wyliczonych automatycznie.
 • [PRO] Umożliwiono zmianę statusu przyjęcia zewnętrznego, faktury zakupu i przychodu wewnętrznego po wystawieniu do nich dokumentu korekty kosztu dostawy (KKD).
 • W rozbiciu pozycji dokumentu zablokowano możliwość edycji partii przeniesionych z przyjęcia zewnętrznego po dodaniu nowej partii.
 • Dodano nowe uprawnienia: Zapis zamówienia od klienta z przekroczoną liczbą dni spóźnienia; Zapis zamówienia od klienta z przekroczoną liczbą niespłaconych dokumentów; Zapis zamówienia od klienta z przekroczonym limitem kredytu kupieckiego przez klienta.
 • W kreatorze zamówień do dostawcy wprowadzono dla listy asortymentu operacje: Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko oraz Odwróć zaznaczenie.
 • Na zamówieniach do dostawcy poprawiono brak danych oddziału z dokumentu na liście adresów dostaw.
 • Na zleceniach produkcyjnych poprawiono wyliczanie kosztu przyjęcia kompletu. Błędny koszt mógł być wyliczany w specyficznych scenariuszach uwzględniających zmianę dat przyjęcia składników i wydania kompletu.
 • W rozbiciu pozycji na zleceniach produkcyjnych poprawiono błąd, który powodował wykazywanie ilości dostępnej asortymentu na datę wystawienia ZPM, a nie na datę ruchu magazynowego.
 • W zamówienia do dostawców poprawiono brak wstawiania rabatu w przypadku użycia jednego z pluginów Ostatnia cena [..] z rabatem.
 • Do definicji Automatów dodano obiekty Wezwań do zapłaty oraz Not odsetkowych.
 • Do ostrzeżenia o istniejącym numerze rachunku bankowego dodano informację, którego klienta problem dotyczy.
 • Do wzorca "Sesja rozliczeniowa, kompensata" dodano drukowanie numeru dokumentu oryginalnego.
 • Dodano funkcjonalność skracania nazwy banku do 100 znaków przy definiowaniu rachunków bankowych.
 • Dodano możliwość wydruków zbiorczych w widoku Dokumenty windykacyjne.
 • Dodano możliwość zdefiniowania kolejnego rachunku z tym samym numerem, gdy drugi z nich jest nieaktywny.
 • Na wydrukach kompensat zamieniono Nazwę dłużnika na Nazwę pełną.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy zbiorczym wystawianiu wezwań do zapłaty w sytuacji, gdy nie były naliczane odsetki i jednocześnie wydruk odbywał się osobno dla każdego wezwania.
 • Poprawiono prezentowanie kwoty VAT dla własnych rodzajów rozrachunków.
 • Poprawiono sortowanie listy formatów wysyłki do pliku dyspozycji bankowych.
 • Przy wystawianiu not odsetkowych z wezwań do zapłaty rozwiązano problem braku widoczności wezwań do spłaconych po terminie należności.
 • W bankowości on-line dla banków ING oraz BNP dodano blokadę zmiany statusu wysłanej dyspozycji na "Zaplanowana".
 • W etapach scenariuszy windykacyjnych poprawiono procentową wartość postępu prac przy Działaniach.
 • W oknie "Rozlicz przez skojarzenie" oraz na kompensatach dodano możliwość podglądu rozrachunków.
 • W Parametrach Subiekta poprawiono interfejs służący do ustalenia, czy pomijać partie przeterminowane.
 • Zaktualizowano słownik PKWIU - dla kodu 26.20.1 oznaczono domyślne podleganie pod płatność podzieloną. Jest to wynik tzw. pakietu "SlimVAT2", który wchodzi w życie od 01.10. 2021 r.
 • Poprawiono podsumowanie kolumn dotyczących marży i narzutu w raportach "Sprzedaż wg [..]" oraz "Wydania wg asortymentu".
 • W kreatorze zakładania podmiotu, dla podmiotu zwolnionego z VAT dodano możliwość określenia przyczyny tego zwolnienia.
 • W mechanizmie kontroli zgodności grup JPK na dokumentach poprawiono działanie kontroli dla usług jednorazowych.
 • W raporcie "Odpisy na fundusze promocji" poprawiono błąd uwzględniania dokumentów unieważnionych.
 • W słowniku kategorii poprawiono błąd uniemożliwiający w pewnych scenariuszach usunięcie przypisania kategorii do typu dokumentu.
 • Wprowadzono zabezpieczenia oraz inteligentne naprawianie niepełnych danych podczas importu dokumentów z plików EDI++, gdy dane te pochodzą z systemów zewnętrznych.
 • Podczas odbioru dokumentów z formatu EDI++ poprawiono sposób identyfikowania asortymentu po symbolu tak, aby nie miała znaczenia wielkość liter.
 • Poprawiono zapis dokumentu do pliku wymiany EDI++. Poprawka dotyczy pola 34 nagłówka dokumentu obrotowego lub magazynowego, w którym nie była zapisywana forma płatności.
 • W raportach okresowych wprowadzanych ręcznie umożliwiono ręczne edytowanie kwot podatku.
 • Dla serwera kasowego poprawiono sygnalizowanie odpowiednią ikonką jego statusu w pasku zadań (obszar powiadomień).
 • Podczas fiskalizacji wprowadzono całkowite pomijanie dokumentów z transakcją WSTO-OSS. Dotychczas przy ustawieniu automatycznej fiskalizacji wszystkich dokumentów były one niepotrzebnie procedowane.
 • Poprawiono odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej do paragonu fiskalnego tak, aby w przypadku zwrotu opakowań nie był ustawiany status dokumentu jako niepełne wydanie.
 • W czasie edycji paragonu zapłaconego kartą na terminalu płatniczym naprawiono brak możliwości ustawienia nabywcy.