InsERT S.A.

Rewizor nexo PRO
ulepszenia

Rozbudowana wersja systemu finansowo-księgowego zawierająca wiele ponadstandardowych rozwiązań.

Opis zmian (14.2.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 14.2.2 - 23/03/2017

 • Usunięto błąd, który mógł powodować problemy z aktualizacją vendero.
 • Naprawiono działający nieprawidłowo filtr "Zakres kont" w raportach księgowych.
 • Poprawiono działanie informatora konta księgowego dla kont kartotekowych.
 • Naprawiono problem z błędnym podpowiadaniem środka trwałego przy naliczaniu amortyzacji seryjnej, gdy była wystawiona korekta planu amortyzacji.

Wersja 14.2.0 - 16/03/2017

 • Dodano dla jednostek podrzędnych w scentralizowanym rozliczeniu VAT możliwość zweryfikowania, czy plik elektronicznej postaci ewidencji VAT (JPK_VAT), który będzie wysyłany do jednostki nadrzędnej, jest zgodny z istniejącą w systemie deklaracją cząstkową VAT-7/7K.
 • Dodano możliwość wystawienia bądź zaktualizowania deklaracji VAT-7/7K na podstawie JPK_VAT rozliczeniowego. Również dla jednostek podrzędnych w scentralizowanym rozliczeniu VAT można utworzyć deklarację cząstkową VAT-7/7K.
 • Dodano możliwość zweryfikowania, czy plik elektronicznej postaci ewidencji VAT (JPK_VAT), który będzie wysyłany na bramkę Ministerstwa Finansów, jest zgodny z istniejącą w systemie deklaracją VAT-7/7K.
 • Dodano obsługę nowej wersji formularza PIT-36L(13) wraz z nową wersją załącznika PIT/BR(2) za dochody 2017 r. Formularza został opracowany na podstawie projektu MF.
 • Dodano obsługę nowej wersji PIT-36(24) z nową wersją załącznika PIT-BR(2). Formularz został zrealizowany na podstawie projektu MF.
 • Dodano możliwość podania numeru referencyjnego wysłanego pliku JPK_VAT celem pobrania do systemu nexo Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.
 • Dodano możliwość ustawienia w Parametrach komunikacji EDI++, by numer dokumentu handlowego i/lub magazynowego wysłanego do biura rachunkowego nie był uzupełniany o mnemonik dokumentu.
 • Rozszerzono funkcjonalność ewidencji VAT zakupu o możliwość przeliczenia wartości netto zapisu VAT o wartość wynikającą ze współczynnika proporcji bazowej i/lub preproporcji: - dodano nową kolumnę w formatce zapisu VAT zakupu z wartością netto, która trafi do deklaracji i do JPK_VAT; - dodano nową kolumnę w module ewidencji VAT zakupu; - nowa wartość uwzględniona została w raporcie podliczenia VAT; - dodano nowe pole w dokumencie do księgowania zapisu ewidencji VAT zakupu i możliwość jego wykorzystania w schematach dekretacji; - wartość ta wykazana jest również we wzorcach wydruku rejestrów VAT dotyczących VAT odliczanego; - oraz dodano nowy parametr w parametrach ewidencji zakupu by przeliczać kwotę netto o wartość wynikającą z proporcji bazowej i preproporcji - domyślnie wyłączony dla istniejących podmiotów, domyślnie włączony dla nowych podmiotów.
 • Dodano możliwość podania KUP i NKUP w dotychczasowym umorzeniu środków umarzanych wcześniej.
 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji elektronicznych VAT-R(13) i VAT-Z(5).
 • Poprawiono dokonywanie korekt plików JPK_VAT i JPK_KPiR za okres 2016 - obecnie dokonywane one będą za pomocą wersji 2 schemy tych plików.
 • Poprawiono dokonywanie korekty VAT-UEK w przypadku gdy korekcie podlegał NIP kontrahenta.
 • Poprawiono problem z wysyłką elektroniczną deklaracji w przypadku, gdy bramka odesłała odpowiedź 101: "Proszę o ponowne przesłanie dokumentu".
 • Dodano możliwość podania rejestru VAT przy imporcie plików JPK_VAT do ewidencji VAT.
 • Poprawiono wczytywanie dokumentów komunikacją EDI++ wysłanych do biura rachunkowego z wykorzystaniem tzw. "kontrahenta wirtualnego" z systemu InsERT GT.
 • Poprawiono wydajność oraz edycję zawartości plików JPK.
 • Poprawiono wyliczanie RZiS, wariantu porównawczego dla małych jednostek: niepoprawnie wykazywana była wartość w sekcji "J.ZYSK".
 • W wydruku ZOiS poprawiono drukowanie nazwy kartotekowego konta analitycznego w przypadku, gdy grupowanie ustawione było  na poziomie kont nadrzędnych w stosunku do poziomu analityki kartotekowej.
 • Dodano możliwość ewidencjonowania na kontach magazynu walut zapisów w walucie systemowej, służących do korygowania obrotu danego konta w kwocie PLN o wartość wynikającą z różnicy zaokrągleń salda tego konta w walucie. Zapisy tego typu służą głownie do wyrównania BO magazynu walut do którego przenoszone jest saldo konta z BZ roku poprzedniego, które z kolei jest wyliczane jako różnica obrotów.
 • Odblokowano możliwość zapisani i wydruku "zerowego" planu amortyzacji, czyli takiego, w którym dla każdego miesiąca okresu obrachunkowego określono zerową wartość amortyzacji.
 • Poprawiono raportowanie zapisów na koncie (zarówno w raportach, jak i Informatorze o koncie) w przypadku analityk kont niekartotekowych kończących się na "9" lub "z".
 • W definicji dokumentu przyjęcia środka trwałego do użytkowania umożliwiono podanie wartości umorzenia rocznego równego 0%, co pozwoli odpowiednio ewidencjonować środki trwałe z grupy Grunty.
 • W InsTYNK-cie środków trwałych dodano wyszukiwanie po symbolu miejsca użytkowania środka trwałego.
 • W module operacji na środkach trwałych dodano kolumny z wartością amortyzacji stanowiącą KUP.
 • W module Środki trwałe dodano nowe kolumny związane z miejscem użytkowania środka trwałego.

Wersja 14.1.0 - 16/02/2017

 • Dodano nowe wzorce informacji o podatku od towarów i usług, oparte o formularz VAT-7/7K oraz VAT-UE/UEK, zawierający kwoty bez zaokrągleń podstawy opodatkowania i samego podatku VAT. Formularze ten przeznaczone są dla jednostek podrzędnych w procedurze scentralizowanego rozliczenia VAT, do raportowania jednostce centralnej o wysokości zobowiązań podatkowych VAT.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej CIT-8(24), którą należy stosować dla okresów obrachunkowych zaczynających się przed 01.01.2017 r. i kończących się w roku 2017.
 • Dodano możliwość importu dokumentów z pliku JPK_VAT (wer.2) do ewidencji VAT zakupu.
 • Obrazy księgowe dokumentów sprzedaży zostały uzupełnione o informację, czy zostały wystawione przez jednostkę podrzędną dla rozliczeń VAT.
 • Rozbudowano moduł e-Sprawozdawczość JPK_VAT o: możliwość pobierania plików JPK_VAT (2.0) zewnętrznych, wygenerowanych za pomocą innych systemów księgowo-handlowych, możliwość ujęcia w "rozliczeniowym" JPK_VAT (2.0) nie tylko zapisów ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, ale również plików JPK_VAT pochodzących z zewnątrz (wczytanych wcześniej do modułu e-Sprawozdawczość).
 • Dodane nowe wzorce wydruków ewidencji VAT (sprzedaży i zakupu) dotyczące jednostki podrzędnej dla rozliczeń VAT zawierające określenie jednostki nadrzędnej.
 • Rozwiązano problem błędnej liczby ubezpieczonych na deklaracji ZUS DRA w firmie jednoosobowej, gdy dla wspólnika wskazano typ generowanej deklaracji RCA.
 • W kreatorze zakładania podmiotu dodano możliwość określenia, czy podmiot jest jednostką podrzędną do rozliczeń VAT oraz możliwość wskazania jednostki nadrzędnej dla takich rozliczeń.
 • Poprawiono okres obowiązywania deklaracji PIT-36L (11), który niepotrzebnie obejmował 2016 r.
 • Dodano zabezpieczenia wraz z odpowiednimi komunikatami przed wystawieniem przez jednostkę podrzędną dla rozliczeń VAT deklaracji VAT-7/7K oraz VAT-UE/UEK oraz przed ich wysyłką elektroniczną na bramkę deklaracji.
 • Poprawiono generowanie nazwy pliku JPK_VAT podczas eksportu na nośnik zewnętrzny - nowa wersja aplikacji publikowanej przez Ministerstwo Finansów do wysyłki plików JPK_VAT (2.0) nie przyjmuje plików ze spacją i nawiasami w nazwie.
 • Poprawiono walidowanie poprawności definicji sprawozdań finansowych - w niektórych przypadkach można było umiejscowić konto w niepoprawnej pozycji sprawozdania (problem pojawił się w wersji 13 systemu nexo).
 • Poprawiono wykazywanie podsumowania pozycji sprawozdania finansowego Bilans dla mikrojednostek.
 • Poprawiono sortowanie w sekcji Rozliczenia na dokumentach finansowych i rozrachunkach.

Wersja 14.0.1 - 09/02/2017

 • Wyeliminowano pojawiające się u niektórych klientów problemy wydajnościowe wprowadzone przy okazji aktualizacji do wersji 14.

Wersja 14.0.0 - 02/02/2017

 • W funkcji zbiorczego dodawania deklaracji skarbowych związanych z pracownikiem dodano możliwość odfiltrowania pracowników bez przychodów w danym okresie.
 • W module Klienci wprowadzono możliwość wywołania polecenia zbiorczej weryfikacji danych w Portalu Podatnika. Dotychczas polecenie to działało wyłącznie dla jednego zaznaczonego klienta.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-27(2). Uwaga! Od 01.01.2017 deklarację tę można składać do urzędu skarbowego tylko drogą elektroniczną.
 • Dodano na podstawie projektu rozporządzenia MF obsługę nowych wersji: deklaracji CIT-8(25) za dochody uzyskane od 01.01.2017, załącznika CIT-8/O(12) oraz załącznika CIT-BR(2).
 • Dodano obsługę formularza oraz wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-10 - wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu dla osób zwolnionych z VAT.
 • Dodano obsługę formularza oraz wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-11 - wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu dla osób zwolnionych z VAT.
 • Dodano obsługę formularza oraz wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-23 - informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-9M(7) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-UE(4) oraz VAT-UEK(4). Uwaga! Od 01.01.2017 deklaracje te można składać do urzędu skarbowego tylko drogą elektroniczną.
 • Dodano obsługę nowej wersji wysyłki elektronicznej deklaracji CIT-ST (7) - obsługa ta dotyczy wysyłki niezależnej a nie jako załącznika do deklaracji CIT-8.
 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT-Z(5) i VAT-R(13) wraz z wysyłką elektroniczną. Poprzednie wersje deklaracji obowiązują do 30.06.2017 r.
 • Dodano obsługę załącznika PIT-ZG w deklaracji PIT-36 i PIT-36L.
 • Dodano możliwość zaimportowania zapisów ewidencji VAT sprzedaży z plików JPK_VAT. Należy mieć na uwadze, iż plik JPK VAT zawiera jedynie informacje potrzebne do wypełnienia deklaracji VAT, stąd też zapisy zaimportowane mogą nie posiadać pełnej informacji, jaką miały w programie, z poziomu którego plik był tworzony.
 • Dodano parametry związane z degresywną kwotą wolną od podatku obowiązującą od 01.01.2017. Uwaga! Pobieranie wartości domyślnych przez Internet zabezpieczone jest aktywnym abonamentem firmy InsERT.
 • W definicji sprawozdania CIT dodano pozycję związaną z kosztem kwalifikowanym dotyczącym wykorzystania patentów - pozycja ta obsługiwana jest na nowych deklaracjach CIT.
 • W obrazach księgowych dokumentów handlowych i magazynowych dodano pole "Uwagi z dokumentu", którym można operować w schematach dekretacji tych dokumentów.
 • Dodano możliwość dokonania korekty w roku kolejnym związanej z zakupami na cele gospodarcze i mieszane. Realizowane jest to nowym typem dokumentu dostępnym w ewidencji VAT zakupu. Korekta dokonywana jest za rok poprzedni w pierwszym okresie rozliczeniowym VAT roku kolejnego.
 • W parametrach rejestru księgowego dodano możliwość wyłączenia domyślnego bilansowania grupy zapisów w dekretach tworzonych w danym rejestrze.
 • Dodano możliwość definiowania kartoteki księgowej rachunków bankowych filtrowanych po rodzaju waluty.
 • W operacji dodawania deklaracji, w liście wyboru, pogrupowane zostały deklaracje wg ich typu.
 • W module Pracownicy dodano filtr "z przychodami".
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku wystąpienia problemów komunikacji z drukarką (wyłączona usługa Windows - Bufor wydruku).
 • Rozwiązano problem nieodczytywania systemowych parametrów drukarki innych niż standardowe.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-2(5).
 • Podczas generowania postaci elektronicznej deklaracji IFT-1 zmieniono wymagalność podania numeru lokalu - jego brak blokował wygenerowanie deklaracji.
 • Poprawiono domyślne wyliczanie sekcji K deklaracji PIT-36 (dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci) w przypadku braku takich odliczeń w rozliczeniach właścicielskich.
 • Poprawiono podpowiadanie podmiotu bądź osoby dla wystawianej deklaracji w przypadku, gdy występuje tylko jeden taki podmiot bądź osoba.
 • Poprawiono problem z wydrukiem 3. strony deklaracji PIT-11 (wersja 22 i 23) na systemie Windows 10 z wykorzystaniem niektórych modeli drukarek.
 • Poprawiono wypełnianie informacji o kosztach uzyskania przychodu na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 w przypadku, gdy w systemie nie były naliczone wynagrodzenia a jedynie dane wdrożeniowe pracowników.
 • Poprawiono wywoływanie procesu e-Archiwizacji w przypadku, gdy do archiwum zbiorczego nie została zaznaczona baza biura.
 • W module deklaracji skarbowych dodano kolumnę Data wystawienia.
 • W module deklaracji skarbowych dodano kolumny (domyślnie ukryte) związane z imieniem i nazwiskiem podatnika.
 • W okienku wyboru deklaracji do dodania dokonano grupowania deklaracji wg ich typu.
 • Zmieniono nazwę serwisu "Wysyłka zbiorcza deklaracji" na "Deklaracja zbiorcza".
 • Zmieniono podpowiadanie okresu, za jaki ma być wystawiona deklaracja VAT i zaliczka PIT: jeżeli w danym okresie obrachunkowym wystawiona jest już jakakolwiek deklaracja, to podpowiadany jest okres następny. W przeciwnym przypadku podpowiadany jest okres poprzedni w stosunku do daty aplikacyjnej.
 • Poprawiono automatyczną dekretację wyciągów bankowych z zaznaczeniem opcji automatycznego rozliczania rozrachunków, w przypadku gdy na wyciągu wielokrotnie występował ten sam kontrahent.
 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów pochodzących z pliku EPP, w przypadku gdy schemat dekretacji posiadał definicję kursu wyznaczanego na podstawie daty dostawy.
 • Dodano do danych domyślnych, aktualną na rok 2017 wartość podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dodano możliwość przeniesienia z Rewizora GT definicji sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych dla nowo zakładanych podmiotów.
 • Dodano w kreatorze przenoszenia danych z systemu Rewizor GT możliwość pobrania danych kartotekowych z Uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
 • Dodano w kreatorze wdrożeniowym nowego podmiotu możliwość przeniesienia z Rewizora GT definicji sprawozdań finansowych dotyczących małych jednostek.
 • Poprawiono multiselekcję na liście dokumentów, w operacji zmiany statusu księgowego okresu obrachunkowego.
 • Poprawiono określanie podstaw do naliczeń składek ZUS podczas definiowania osoby współpracującej.
 • Poprawiono problem ze zmianą typu konta księgowego w nowym okresie obrachunkowym w przypadku, gdy na tym koncie istniały zapisy księgowe w poprzednim okresie obrachunkowym.
 • Poprawiono przenoszenie (dla ustawień okresów rozliczeń PIT wspólników w InsERT GT) z InsERT GT do InsERT nexo.
 • Poprawiono przypisywanie kategorii księgowych do obrazów dokumentów odebranych komunikacją off-line.
 • Poprawiono wykazywanie okresów obrachunkowych w przypadku wykorzystania operacji kopiowania okresów obrotowych z innego podmiotu.
 • Poprawiono wyświetlanie listy dokumentów księgowych w operacji zmiany statusu okresu obrachunkowego.
 • Poprawiono wyznaczanie wartości przejazdów ogółem jako sumy wartości przejazdów jednostkowych a nie jako iloczyn ilości kilometrów w miesiącu i stawki za kilometr.
 • Przy kopiowaniu okresu obrachunkowego poprawiono wydajność kopiowania definicji rejestrów księgowych.
 • W kreatorze zakładania podmiotu z obsługą ksiąg rachunkowych (KR) dodano możliwość skopiowania planu kont i pozostałej infrastruktury księgowej z innego istniejącego podmiotu Rewizora nexo.
 • W module e-Sprawozdawczość usunięto możliwość filtrowania wg obecności numeru referencyjnego w wygenerowanej przesyłce JPK.
 • Zaktualizowano wartość parametrów podatków i kosztów oraz ubezpieczeń ZUS obowiązujących w 2017 r. dla nowo zakładanych podmiotów: Prognozowane przeciętne wynagrodzenie, Limit naliczania składek ZUS, Podstawa składek ZUS, Preferencyjna podstawa składek ZUS.
 • [PRO] Zaktualizowano wartość parametru Limit chorobowy do wartości obowiązującej w 2017 r., dla zakładanych nowych baz podmiotów.
 • Dodano automatyczne wyznaczanie wartości VAT i brutto po podaniu wartości netto w dokumencie Korekty VAT z proporcji bazowej.
 • Dodano możliwość umieszczenia we własnych wzorcach wydruku ewidencji VAT zakupu i sprzedaży pól własnych kursu i waluty.
 • Poprawiono edycję zapisu VAT w przypadku, gdy najpierw podłączono/utworzono rozrachunek do tego zapisu, a następnie uzupełniano dane zapisu VAT.
 • Poprawiono uwzględnianie korekty z proporcji bazowej na deklaracji VAT oraz pliku ewidencji JPK VAT.
 • Poprawiono wykorzystanie pola "Opis" we własnych wzorcach wydruków rejestrów VAT.
 • Poprawiono wyliczanie współczynnika proporcji bazowej z uwzględnieniem zapisów sprzedaży w stawce 0%.
 • W dokumencie korekty z proporcji bazowej uwzględniono pomniejszenie VAT wynikające z zakupów mieszanych (czyli pomniejszony w oparciu o współczynnik preproporcji).
 • Poprawiono edycję korekty bilansu otwarcia w przypadku zmiany strony zapisu na przeciwną oraz z powrotem na pierwotną.
 • Poprawiono edycję korekty bilansu otwarcie w przypadku próby skorygowania stanu konta magazynu walut.
 • Poprawiono kolorowanie niebilansujących się dokumentów księgowych w przypadku, gdy zostało wyłączone autobilansowanie dekretu.
 • Poprawiono kontrolę numeracji dokumentów księgowych w przypadku niechronologicznego wprowadzania ich do systemu.
 • Poprawiono tworzenie zapisu na konto rozrachunkowe w dekretach, w przypadku wskazania rozliczenia - pojawiał się wówczas komunikat o braku bilansowania grupy.
 • Uaktualniono obsługę deklaracji CIT dla formy księgowości Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.
 • W definicji maski konta (wykorzystywanej np. jako filtr zakresu kont w raporcie zapisów na konta) dodano możliwość wykorzystania znaku "_" określającego dowolny znak w numerze konta.
 • W module Dokumenty księgowe zmieniono podpowiadanie domyślnego rejestru księgowego: jeżeli w filtrze "Rejestr księgowy" ustawiony został konkretny rejestr, wówczas jest on podpowiadany przy kolejnym dodawaniu dokumentu księgowego.
 • Poprawiono raport Informacji zbiorczej dla danych do przelewów podatku VAT, w taki sposób by kwota pobrana była z ostatniej wystawionej korekty deklaracji.
 • Poprawiono w raporcie Informacja zbiorcza wykazywanie przychodów, gdy wskazany okres obejmował więcej niż jeden okres obrachunkowy zdefiniowane w jednym roku kalendarzowym. Problem dotyczył przychodów ewidencjonowanych w KPiR, EP oraz w UEPiK.
 • W Informatorze konta oraz w raporcie Zapisy na kontach usunięto kolumny Saldo Wn oraz Saldo Ma, które przy zapisach wielowalutowych na dane konto pokazywało sumę zapisów bez uwzględnienia waluty.
 • W raporcie Zapisy na kontach dodano kolumny (domyślnie ukryte) pokazujące saldo konta po danym zapisie (saldo kroczące).
 • We własnym wzorcu wydruku Karty środka trwałego dodano możliwość wykorzystania numeru dokumentu PT (przesunięcia środka trwałego).
 • Poprawiono działanie widżetu różnic kursowych. W specyficznych sytuacjach pojawiała się błędna informacja o istniejących różnicach kursowych.
 • Rozwiązano problem automatycznego rozliczania rozrachunków w trakcie dekretacji na kontach rozrachunkowych bez podpiętych kartotek.
 • W widokach rozrachunkowych oraz raporcie "Rozrachunki na dany dzień" dodano kolumny i filtry "Dostawca z dokumentu" oraz "Odbiorca z dokumentu".