InsERT S.A.

Rewizor nexo PRO
ulepszenia

Rozbudowana wersja systemu finansowo-księgowego zawierająca wiele ponadstandardowych rozwiązań.

Opis zmian (21.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 21.0.3 - 03/09/2018

 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę nazwy nadawcy dla wysyłanych wiadomości SMS.
 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji elektronicznych VAT-7 i VAT-7K.
 • Zaktualizowano adres webserwisu oraz protokół TLS do wersji 1.2 w usłudze bankowości on-line mBankCompanyNet.

Wersja 21.0.2 - 06/08/2018

 • Poprawiono import do ewidencji VAT sprzedaży dokumentów na podstawie JPK_VAT, zawierającego transakcje SUPTK (sprzedaż usług poza terytorium kraju).
 • Poprawiono problem z aktualizacją kwoty VAT na rozrachunkach podłączonych pod zapisy w ewidencji VAT.
 • Rozwiązano problem z wysyłką dyspozycji bankowej w bankowości on-line w przypadku długiej nazwy/adresu zlecającego.

Wersja 21.0.1 - 17/07/2018

 • Poprawiono składanie podpisu elektronicznego deklaracji CIT-8(25), VAT-R(13) oraz VAT-Z(5).
 • Poprawiono dekretację Faktur VAT marża do ewidencji VAT.
 • Poprawiono podłączanie podczas dekretacji automatycznej rozrachunku do zapisu VAT w przypadku gdy dokument wystawiony był na osobę fizyczną.
 • Poprawiono podłączanie rozrachunku powiązanego z zapisem na konto księgowe, do zapisu VAT podczas, dekretacji automatycznej dokumentu.
 • Poprawiono obsługę pól logicznych w pliku JPK_FA przy konwersji na plik JPK_VAT.
 • Poprawiono odbiór dokumentów on-line w przypadku, gdy wyłączono obsługę księgową dekretowanych wcześniej typów dokumentów a następnie wysyłano takie dokumenty ponownie do księgowości.
 • Poprawiono odbiór dokumentów z Subiekta 123 w przypadku, gdy zawierały one niedozwolone znaki.
 • Poprawiono problem z odbiorem dokumentów on-line, objawiający się komunikatem o błędzie podczas deszyfracji paczki dokumentów.
 • Poprawiono obsługę obrazu księgowego dyspozycji bankowej, która rozliczała rozrachunki, wśród których znajdowała się korekta zakupu.
 • Poprawiono tworzenie automatycznych transferów bankowych do operacji o rodzaju "Podzielona płatność". Transfery zawsze tworzyły się z datą aplikacyjną.
 • Poprawiono wysyłanie dyspozycji bankowych o rodzaju "Podzielona płatność" w bankowości on-line banku ING.
 • Rozwiązano problem pobierania operacji bez danych o numerze rachunku w bankowości on-line banku ING.
 • Rozwiązano problem powiązania rachunku VAT z rachunkiem rozliczeniowym w przypadku niezgodności numerów identyfikacyjnych banku.

Wersja 21.0.0 - 19/06/2018

 • Dodano możliwość sprawdzenia z poziomu deklaracji VAT-7/7K, statusu VAT klientów objętych okresem deklaracji.
 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-8(9) oraz VAT-9M(8) obowiązujących do rozliczeń od 1 lipca 2018.
 • Dodano księgową obsługę płatności podzielonej (split payment): oznaczenie, że operacja bankowa dotyczy płatności podzielonej, wykazanie kwoty VAT w obrazie księgowym operacji bankowej oraz możliwość przesyłania rachunków VAT w komunikacji on-line.
 • Dodano możliwość prześledzenia dokumentów księgowych oraz zapisów VAT (ślad rewizyjny), kolejnych faz zatwierdzania, rejestrowania edycji oraz innych zdarzeń związanych z danym zapisem księgowym.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany statusu księgowego dokumentów z poziomu ewidencji źródłowych danego typu dokumentu.
 • Dodano nowy sposób podpowiadania numeru kartotekowego konta analitycznego (określa się go w definicji kartoteki księgowej) umożliwiający utrzymanie zgodności numerów analityk z numeracją wskazanej kartoteki księgowej.
 • Dodano możliwość określenia niezależnie kwot dla różnych stawek VAT przy wprowadzaniu faktury zakupu z częściowym odliczeniem VAT.
 • Dodano możliwość zbiorczego sprawdzenia statusu VAT klientów z poziomu ewidencji VAT sprzedaży lub zakupu.
 • Dodano kreator konfiguracji usługi bankowości on-line dla banku ING.
 • Dodano możliwość wystawienia dyspozycji bankowej o rodzaju "Podzielona płatność".
 • Dodano możliwość wystawienia operacji bankowej o rodzaju "Podzielona płatność".
 • Dodano nowy typ operacji bankowych - Przekazanie własne (vat-vat).
 • Dodano nowy typ operacji bankowych - Transfer VAT-> RR
 • Dodano obsługę bankowości on-line banku ING.
 • Na dyspozycjach oraz operacjach bankowych dodano pole "Kwota z rachunku VAT", która określa wartość automatycznych transferów na rachunku VAT.
 • Na potrzeby rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności dodano kreator umożliwiający przypisanie wartości VAT do istniejących, nierozliczonych należności i zobowiązań.
 • W parametrach bankowości dodano parametr "Twórz operację bankową na wartość VAT (podzielona płatność)". Dotyczy on tworzenia automatycznych transferów przy tworzeniu operacji bankowych o rodzaju "Podzielona płatność".
 • W parametrach rozrachunków dodano możliwość włączenia pokazywania kwoty VAT na należnościach i zobowiązaniach.
 • W kreatorze zakładania podmiotu wyłączono domyślne ustawienie typu podmiotu - przejście do kolejnego kroku kreatora wymaga jego określenia.
 • Dla wiadomości pocztowej zwiększono limit znaków w adresach odbiorcy i nadawcy ze 128 do 256 znaków.
 • [PRO] Dodano możliwość wpływania na ograniczenie czasu wykonywania raportu własnego SQL.
 • Harmonogram archiwizacji. Poprawiono błąd polegający na tym, że dany użytkownik Windows nie mógł zmienić harmonogramu dodanego przez innego użytkownika.
 • [PRO] Raport własny SQL. Poprawiono zachowanie synchronizacji kolumn tak, aby ustawiona precyzja nie była przestawiana na wartość domyślną.
 • Rozwiązano problem szablonu wiadomości e-mail przy zmianie wzorca w oknie wydruku.
 • [PRO] Sfera. Rozwiązano problem z ładowaniem rozszerzeń przy braku jakiejkolwiek aktywnej licencji dla każdego wymaganego przez typ rozszerzenia produktu.
 • Poprawienie błędu powodującego zmianę wybranej pozycji na liście w module po wyłączeniu szybkiego filtrowania (F8).
 • Poprawiono sprawdzanie, czy klienci ujęci deklaracją VAT-27 posiadają oznaczenie w kartotece klientów, że są aktywnymi podatnikami VAT.
 • W deklaracji VAT-7/7K pola kwotowe określające sposób zwrotu podatku VAT zamieniono na pola wyboru (wskazujące, który sposób podatku VAT jest wnioskowany).
 • W module Deklaracji skarbowych dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) "Kwota do przeniesienia" pokazującą nadwyżkę podatku naliczonego do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym z deklaracji VAT-7/7K.
 • Zmieniono algorytm z SHA-1 na SHA-256 generowania skrótu pliku podpisanej deklaracji (który to skrót będzie obowiązkowy od 1 lipca 2018 r.), deklaracji zbiorczej oraz pliku JPK.
 • Zoptymalizowano sposób przechowywania deklaracji elektronicznych (również deklaracji zbiorczych) w bazie danych.
 • Poprawiono dekretację dokumentów na konta rozrachunkowe, w przypadku gdy była włączona opcja automatycznego rozliczania rozrachunków podczas dekretacji oraz istniały co najmniej dwa zapisy na to samo konto rozrachunkowe, z takim samym opisem pozycji.
 • Poprawiono wydajność dekretacji automatycznej dokumentów, w przypadku gdy dla danego typu dokumentów istniało wiele zdefiniowanych schematów dekretacji posiadających zdefiniowany warunek wykonania schematu dekretacji.
 • Poprawiono wydajność usuwania definicji pozycji w schemacie dekretacji.
 • Dodano możliwość zdefiniowania kategorii księgowej bezpośrednio z edycji dokumentu do dekretacji (obrazu księgowego dokumentu).
 • Dodano w module rozliczeń  właścicielskich (oraz w module składek ZUS wspólników w Gratyfikancie nexo) kolumnę (domyślnie wyłączoną) z wartością składki zdrowotnej odliczanej od podatku.
 • Poprawiono komunikowanie o braku możliwości wczytania pliku EPP w przypadku włączonej kontroli unikalności numerów NIP ze wskazaniem, których numerów to dotyczy.
 • Poprawiono obiór definicji rachunków bankowych w komunikacji on-line oraz off-line XML dla specyficznych numerów NRB.
 • Poprawiono określanie numeru identyfikacji podatkowej w pliku JPK_VAT dla kontrahenta będącego osobą fizyczną i nieposiadającą numeru NIP - obecnie nie jest wykazywany numer PESEL takiego kontrahenta.
 • Poprawiono powiadamianie o braku naliczonej zaliczki PIT dla wspólników ustawionych jako nieaktywnych.
 • Poprawiono sortowanie w raporcie "Zapisy na koncie" - kolejność w obrębie dnia mogła być wykazywane bez uwzględnienie numeru dokumentu księgowego.
 • W domyślnym planie kont rozszerzonym, do kont księgowych VAT podpięto domyślnie kartotekę księgową stawek VAT.
 • W module Dekretacja dokumentów dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) pokazującą koszt dokumentu handlowego.
 • Przywrócono możliwość wprowadzenia długiego opisu pozycji w zapisie złożonym VAT.
 • W ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, w widoku z pozycjami dokumentów, dodano możliwość filtrowania wg stawek VAT na pozycji dokumentu.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów księgowych wg typu naliczonych różnic kursowych.
 • Przywrócono możliwość wprowadzenia długiego opisu pozycji w dekrecie.
 • Dodano możliwość zbiorczych wydruków dla operacji kasowych.
 • Dodano nowy kafel "Rachunek VAT" dostępny w module Infoserwis.
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" na kwoty wyższe niż wartość rozrachunku lub wartość VAT.
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" rozrachunku bez przypisanego VAT-u z możliwością jego uzupełnienia.
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" więcej niż jednego rozrachunku.
 • Dodano pobieranie wartości VAT dla należności i zobowiązań powiązanych z ewidencją VAT.
 • Dodano raport "Podzielona płatność - niepoprawne rozliczenia rozrachunków".
 • Dodano raport "Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością".
 • Poprawiono walidację numeru IBAN rachunków bankowych.
 • Rozbudowano rozliczanie rozrachunków w bankowości on-line i off-line o pole "Tytułem".
 • Rozbudowano sposób rozliczeń rozrachunków uwzględniając mechanizm podzielonej płatności (rozdzielenie wartości rozrachunku i kwoty VAT).
 • Rozwiązano problem z wczytywaniem historii rachunku bankowego z pliku csv Volkswagen Banku.
 • W rozrachunkach o rodzaju należność i zobowiązanie wyodrębniono kwotę VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności.
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumny "Możliwa wpłata VAT (PP)" oraz "Możliwa wypłata VAT (PP)".