Opis zmian (30.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 30.0.0 - 02/04/2020

 • W module Klienci dodano możliwość przekształcenia firmy w podmiot cesyjny, komornika oraz instytucję inną.
 • Przy próbie dodania załącznika wiadomości do serwisu chmurowego dodano sprawdzanie, czy taki plik już istnieje na serwerze chmurowym.
 • W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości dodano możliwość aby załączniki z serwisów chmurowych były dodawane jako standardowe załączniki.
 • Dodano możliwość ewidencjonowania na potrzeby nowej wersji deklaracji VAT-UE operacji przemieszczenia towarów do magazynów wielkopowierzchniowych (procedury call-off stock).
 • Dodano obsługę (w formie projektu) nowej wersji deklaracji VAT-R(14). Na dzień publikacji wersji, Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji deklaracji.
 • Dodano obsługę (w formie projektu) nowej wersji deklaracji VAT-Z(6). Na dzień publikacji wersji, Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji deklaracji.
 • Dodano możliwość importu dokumentów z pliku JPK do ewidencji VAT z wykorzystaniem parametrów księgowych klientów. Korzystanie z tych parametrów włącza się w Konfiguracji, w definicji rejestru VAT.
 • Definicje transakcji VAT rozszerzono o oznaczenia JPK wymagane do poprawnego wygenerowania pliku ewidencji VAT z deklaracją JPK_V7M lub JPK_7K.
 • Dodanie możliwości oznaczenia dla naliczanych składek ZUS wspólników, by nie były ujmowane na zaliczkach PIT i w deklaracji rocznej. Pozwoli to na skorzystanie z prawa do nieopłacania składek ZUS zgodnie z ustawą o tarczy antykryzysowej w sprawie epidemii wirusa COVID-19.
 • Dodano widok umożliwiający naliczenie pliku ewidencji VAT z deklaracją: JPK_V7M do rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K do rozliczeń kwartalnych. Od kwietnia 2020 takim plikiem rozliczać się będą zobowiązani tzw. "duzi" podatnicy.
 • W ewidencjach VAT dodano oznaczenia JPK na potrzeby nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M/K).
 • W widokach ewidencji VAT dodano filtry i kolumny z oznaczeniami JPK dotyczącymi nowego pliku ewidencji wraz z deklaracją (JPK_V7M/K).
 • W szablonach VAT dodano możliwość stosowania oznaczeń JPK.
 • Dla Instytucji dodano możliwość określenia domyślnego rodzaju wpłaty, wypłaty oraz dyspozycji bankowych.
 • Do operacji zbiorczych na klientach dodano możliwości przypisania domyślnego rodzaju dla wpłaty, wypłaty oraz dyspozycji bankowej.
 • W kartotece Klientów dodano możliwość ustawiania aktywności rachunków bankowych.
 • W Scenariuszach windykacyjnych dodano możliwość przypisania konta pocztowego automatycznych wiadomości.
 • W związku z wprowadzeniem oznaczeń asortymentów i dokumentów do JPK_V7M/7K, dodano nową wersję 1.06 pliku wymiany EDI++. Przesyłanie danych związanych z plikami JPK wymaga posiadania aktywnego abonamentu.
 • Dodano przycisk do zamknięcia ustawień Portalu Biura - dokumenty (funkcjonalność Laboratorium dla biur rachunkowych wywołuje się, naciskając klawisze Ctrl + spacja i wpisując mnemonik XX).
 • Uprawnienie "Portal Biura - Zarządzanie" rozszerzono na produkt Biuro nexo.
 • W module Klienci dodano nowa kolumnę: Podstawowy rachunek.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano ostrzeżenie wyświetlane w sytuacji, gdy klient, do którego jest wysyłana wiadomość, nie ma ważnej zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
 • Na karcie klienta dodano akcję naprawczą umożliwiającą przepisanie numeru NIP do pola VATIN. Dzieje się tak, gdy został wpisany numer NIP, a w danych adresowych jest wybrane inne państwo niż w polu VATIN.
 • Na karcie klienta poprawiono przepisywanie adresu przy zmianie widoku (F2). Problem występował, gdy wpisany kod pocztowy był bez znaku "-".
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie dodatkowych adresów z kartoteki klienta, gdy był wystawiony jakikolwiek dokument na tego klienta.
 • Poprawiono działanie operacji Sprawdź podstawowy rachunek bankowy w Wykazie podatników VAT. Problem pojawiał się, gdy operacji użyto po zmianie rachunku podstawowego na inny, ale jeszcze przed zapisaniem danych klienta.
 • Wprowadzono blokadę przed usunięciem użytkownika, który jest przypisany jako domyślny zastępca innego użytkownika.
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite dodano możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
 • Dodano uprawnienia do szablonów wiadomości pocztowych. Dodawanie, Poprawianie, Usuwanie.
 • Podczas tworzenia wiadomości umożliwiono otwieranie dodanych do wiadomości hiperłączy (adresy stron, adresy e-mail). Wywołujemy za pomocą klawisza Ctrl+lewy przycisk myszy lub operacją otwórz odnośnik wywoływaną z menu kontekstowego.
 • Usprawniono proces pobierania konfiguracji kont pocztowych podczas dodawania nowych kont. Problem głównie dotyczył mniej znanych serwerów pocztowych oraz kont opartych o usługę G Suite.
 • W wiadomości pocztowej, w źródle wiadomości dodano formatowanie oraz kolorowanie składni. Działają również skróty takie jak: (Ctrl+F) - wyszukiwanie, (Ctrl+Shift+F) - wyszukiwanie i zamiana, (Ctrl+Shift+R) - wyszukiwanie i zamiana wszystkich wystąpień.
 • Dla wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował zamknięcie programu podczas próby kliknięcia w link (np. adres www) zawierający na końcu znak spacji.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS, a także w ich szablonach poprawiono błędną nazwę autotekstu 'podstawowy email telefonu użytkownika' na 'podstawowy email użytkownika'. Autotekst znajduje się w węźle Użytkownik.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zalogowanie się do e-Archiwizacji w programie serwisowym na serwerowych wersjach systemu Windows.
 • Poprawiono sumowanie na ostatniej stronie wydruku listy (grida) w przypadku wyłączenia grupowania na liście.
 • [PRO] Zmieniono mechanizm obsługujący zaawansowane pola własne.
 • Dodano nazwę do symbolu oddziału w kontekście programu (górna belka).
 • Komunikaty o błędach formatowania warunkowego zostały rozbudowane o szczegóły zaistniałego problemu.
 • Naprawiono problem przejawiający się niepełnymi wynikami wyszukiwania w konfiguracji programu.
 • Podgląd dokumentów w osobnym oknie (funkcja dostępna w Laboratorium).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie wielkiej litery Ć na pozycjach niektórych dokumentów.
 • Poprawiono dostępność operacji (Pokaż, Drukuj) w Raportach.
 • Poprawiono obsługę polskich liter przy tworzeniu formatowania warunkowego na listach.
 • Poprawiono stabilność kopiowania/zapisywania list dokumentów (grid serwisowy) do formatu Microsoft Excel.
 • [PRO] Poprawiono ustalanie rozmiarów okien dialogowych wyświetlanych za pomocą Sfery.
 • Rozbudowano mechanizm zamazywania ekranów przy przesyłaniu sugestii i błędów z programu.
 • Na wydruku UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) deklaracji elektronicznej umieszczono nazwę podmiotu, rodzaj i okres deklaracji którego dotyczy to poświadczenie.
 • Poprawiono na PIT-37(26) wykazywanie wartości łącznej kwoty zwrotu podatku (pole 130) w przypadku wystąpienia nadpłaty podatku w trakcie roku.
 • Poprawiono na wydruku CIT-8(28) wartości pól 38 i 39.
 • Poprawiono pobieranie kodu urzędu skarbowego do deklaracji elektronicznej PIT-37 wystawianej na wspólnika.
 • Poprawiono wydruk EKO porównania BO z BZ.
 • Poprawiono wykazywanie straty (pole 109) na deklaracji CIT-8(28).
 • W załączniku PIT/B do deklaracji PIT-36 poprawiono wykazywanie przychodu uwzględniającego udział wspólnik, który zmienił się w trakcie roku.
 • Poprawiono komunikację on-line dla faktur VAT-RR.
 • Dla nowo zakładanych podmiotów włączono domyślnie "Uwzględniaj dodatkowo symbol podczas synchronizacji klientów" w parametrach komunikacji dla EDI++.
 • Dodano możliwość opisania dokumentów od klientów biura łącznie ze wskazaniem typów zapisów, jakie będą tworzone dla tych dokumentów w Portalu Biura - Dokumenty.
 • Dodano słownik kategorii dokumentów klientów biura, w którym można zdefiniować najczęściej wykorzystywane opisy dokumentów w Portalu Biura - Dokumenty (funkcjonalność Laboratorium uruchamia się, naciskając klawisze Ctrl + spacja i wpisując mnemonik XX).
 • Dostosowano dekretację automatyczną do nowej wersji pliku EPP (1.06) obsługującej oznaczenia JPK.
 • Możliwość wykorzystania oznaczeń JPK w schematach dekretacji dokumentów handlowych i zapisów VAT.
 • Poprawiono działanie schematu dekretacji do VAT z zaznaczeniem wykorzystania parametrów rozliczeń pojazdów - obecnie kwota rachunku określa jest jako wartość brutto z tabeli VAT dekretowanego dokumentu.
 • Poprawiono komunikat mówiący o blokadzie zmiany statusu księgowego dokumentu z powodu wyłączonej obsługi księgowej.
 • Poprawiono podgląd dokumentu odebranego od klienta biura w Portalu biura - Dokumenty (funkcjonalność Laboratorium uruchamia się, naciskając klawisze Ctrl + spacja i wpisując mnemonik XX).
 • Poprawiono w okienku składania podpisu danymi autoryzującymi na pliku JPK_VAT, opis skąd pochodzi wymagana kwota przychodu.
 • Poprawiono wyliczanie przychodów i kosztów na raporcie "Informacja zbiorcza" w oparciu o definicję deklaracji CIT-8(28) oraz zaliczki miesięcznej/kwartalnej CIT(5) i CIT(6) .
 • Poprawiono wyliczanie sprawozdania RZiS w przypadku gdy pojawiał się komunikat "W podanym okresie występuje więcej niż jeden okres analogiczny".
 • Poprawiono wysyłkę raportów do Portalu Biura - Raporty, w przypadku, gdy na podstawie dokumentu przysłanego przez klienta biura został wystawiony dokument księgowy (Portal Biura - Dokumenty).
 • Poprawiono wyświetlanie modułu Portal Biura - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna) w niskich rozdzielczościach ekranu.
 • Rozszerzono obsługę sprzedaży VAT marża na potrzeby nowego pliku JPK: dodano nową, dedykowaną transakcję VAT marża oraz oznaczenia JPK,
 • Skrócono obowiązywanie wersji deklaracji VAT-7/7K(20) oraz wersji pliku JPK_VAT(3) do 30.06.2020 w związku z obowiązkiem rozliczania się od 01.07.2020 nowym plikiem ewidencji wraz z deklaracją (JPK_V7M/K).
 • Umożliwiono zmianę API za pomocą którego składany jest podpis cyfrowy dla JPK_VAT z danymi autoryzującymi.
 • W ewidencji VAT znacznik MPP zastąpiono ustawieniem procedury JPK o tej samej nazwie.
 • W laboratoryjnej funkcjonalności Portalu biura - Dokumenty poprawiono domyślne ustawienia widoku w taki sposób, by odczytany dokument był jak najbardziej widoczny.
 • W Portalu Biura - Dokumenty (funkcjonalność w Laboratorium) dodano zapamiętywanie ustawień użytkownika dotyczących rozmiaru odebranego dokumentu.
 • W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono nawigację po widoku za pomocą klawiatury.
 • W obrazach księgowych zapisów VAT dodano pola oznaczeń JPK na potrzeby rozliczeń pliku ewidencji VAT wraz z deklaracją (JPK_V7M/K).
 • Zapisy VAT sprzedaży, z oznaczeniem typu dokumentu FP na potrzeby nowego JPK dodano obsługę by zapisy te nie były ujmowane w deklaracji VAT-7, raporcie Informacji zbiorczej, oraz w części deklaracyjnej JPK_V7M/7K.
 • Poprawiono wydruk EKO ewidencji środków trwałych.
 • Poprawiono wydruk zmian wartości środków trwałych - ucinana była długa nazwa środka trwałego.
 • Dla bankowości elektronicznej dodano automatyczne uzgadnianie pobranych operacji bankowych. Uzgadnianie odbywa się automatycznie w przypadku gdy dla danej operacji został rozpoznany klient, została powiązana z dyspozycją bankową lub odbyło się automatyczne rozliczenie rozrachunku.
 • Dla nowo tworzonych podmiotów włączono rozliczanie rozrachunków operacją bankową oraz pokazywanie wartości VAT na rozrachunku.
 • Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę Dni spóźnienia.
 • Dodano możliwość pobierania kursów walut poprzez środowisko programistyczne Sfera.
 • Dodano uprawnienia "Operacje bankowe - Popraw powiązany transfer" oraz "Operacje kasowe - Popraw powiązany transfer".
 • Dodano wydruk naliczonej korekty podstawy opodatkowania.
 • Poprawiono błąd przy próbie pokazania dokumentu źródłowego rozrachunku cesyjnego, utworzonego z noty księgowej uznaniowej.
 • Poprawiono błąd związany z oznaczeniem godziny przy dacie operacji w historii z rachunku w pliku csv. W efekcie nie było możliwości poprawnego zapisania wyciągu.
 • Poprawiono błąd związany z wczytywaniem wyciągów mt-940 z banku Millenium i transferami VAT, które błędnie tworzyły się jako operacje PP.
 • Poprawiono działanie filtra Magazyn w widokach rozrachunkowych w przypadku profilowania magazynów.
 • Poprawiono sortowanie Dyspozycji bankowych wg kwot.
 • Poprawiono wczytywanie wyciągu mt-940 i dodawanie rachunku przy braku uprawnienia Konfiguracja systemu.
 • Poprawiono widoczność stanowisk kasowych/rachunków bankowych na dokumentach o rodzaju Transfer przy profilowaniu stanowisk kasowych/rachunków bankowych.
 • Rozwiązano problem myślników w NIP-ie klienta przy wysyłce dyspozycji bankowej on-line bo banku ING.
 • W kreatorze zbiorczej windykacji dodano możliwość pominięcia dokumentów dla których istnieją noty odsetkowe.
 • W sekcji Rozliczenia na rozrachunkach, operacjach kasowych i bankowych dodano kolumnę MPP (mechanizm podzielonej płatności).
 • W widokach "Rozrachunki do windykacji" oraz "Windykacja wg etapów" dodano kolumny Kwota (k), Pozostało (k), które pokazują wartości windykowanych rozrachunków przeliczonych po kursie.
 • W widokach rozrachunkowych uzupełniono filtr Forma płatności z dokumentu o płatności cesyjne, kartę przy zakupie oraz wartość "wybrane".
 • W widoku operacji bankowych dodano kolumnę Przedpłaty prezentującą nr dokumentu dla którego dana operacją jest podłączona jako przedpłata.
 • Do przeprowadzenia konwersji bazy danych Subiekta wprowadzono wymagalność, aby baza źródłowa była w wersji co najmniej 13.0.0 lub nowszej.