InsERT S.A.

Rewizor nexo PRO
ulepszenia

Rozbudowana wersja systemu finansowo-księgowego zawierająca wiele ponadstandardowych rozwiązań.

Opis zmian (20.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 20.0.0 - 21/05/2018

 • [RODO] Dodano możliwość anonimizacji (zamazania) danych wskazanego klienta.
 • [RODO] W module Klienci dodano możliwość wykonania wydruku "Informator o kliencie (zgodny z art. 20 RODO)". Wydruk zawiera informacje o przetwarzanych danych klienta.
 • W parametrach konta pocztowego dodano możliwość ustawienia, jakiego rodzaju komunikaty będą wyświetlane w widżecie Operacje po synchronizacji konta pocztowego.
 • Aplikacja InsERT mobile. Kontakty i działania w telefonie z systemem Android - wersja beta.
 • [RODO] Dodano możliwość anonimizacji (zamazania) danych Użytkownika.
 • [RODO] Dodano możliwość definiowania i drukowania dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych (np. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych) dla pracowników.
 • [RODO] Dodano możliwość definiowania i drukowania formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych dla klientów.
 • [RODO] W nowym module Ochrona danych osobowych dodano widok Cele przetwarzania umożliwiający definiowanie celów przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przy pozyskiwaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych od klientów.
 • Dodano możliwość ustalenia polityki haseł użytkowników.
 • Zmieniono ustawienie pytania o archiwizację przy wychodzeniu z programu na centralnie zarządzane.
 • [RODO] Dodano możliwość zablokowania okna aplikacji podczas pracy poprzez wciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+B.
 • Dodano możliwość złożenia podpisu cyfrowego na plikach wydruków dokumentów, plikach wysyłanych e-mailem bądź zapisywanych do folderu.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej NIP-7(4) obowiązującej od 27.02.2018.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej PIT-4R(7) obowiązującej od 09.03.2018 za dochody 2018 roku.
 • Dodano możliwość określenia by dane klientów i pracowników nie były aktualizowane przy odbiorze dokumentów XML.
 • W schematach dekretacji dotyczących operacji na środkach trwałych dodano możliwość użycia w polach opisowych dokumentu miesiąca, którego dana operacja dotyczy.
 • [RODO] Dodano możliwość anonimizacji (zamazania) danych wskazanego wspólnika.
 • [RODO] Dodano możliwość szyfrowania plików JPK eksportowanych do pliku.
 • [RODO] Dodano możliwość zaszyfrowania pliku EPP wysyłanego do biura rachunkowego. Można również obecnie określić domyślne hasło do szyfrowania i odszyfrowywania takich plików.
 • [RODO] Dodano mechanizm monitorowania zmian danych osobowych w kartotekach klientów, pracowników, użytkowników oraz wspólników.
 • [PRO] Dodano możliwość powielania pozycji struktury sprawozdania finansowego wraz z pozycjami podrzędnymi.
 • Dodano możliwość usunięcia wszystkich pozycji w definicji składników sprawozdania finansowego.
 • Dodano możliwość wydruku listy podmiotów z niepoprawnym statusem VAT zawartych w pliku JPK_VAT.
 • Dodano powiadomienie informujące o końcu okresu opłacania składek ZUS w preferencyjnej wysokości. Powiadomienie to włącza się w Konfiguracji - Powiadomienia.
 • Dodano zbiorczy wydruk zapisów ewidencji VAT, dokumentów księgowych, zapisów KPiR, UEPiK oraz EP.
 • Dodano możliwość określenia, czy przy tworzeniu dokumentu zbiorczego VAT pomijać zapisy VAT ustawione jako niepodlegające księgowaniu.
 • Dodano możliwość wystawienie pliku e-Sprawozdawczości JPK_VAT z poziomu ewidencji VAT.
 • Dodano obsługę księgową dla transakcji handlowych importu usług z UE oraz spoza UE.
 • Dodano obsługę księgową (dokumenty do dekretacji i schematy dekretacji) numeru oryginału faktury zakupu VAT RR.
 • Dodano w dekretacji automatycznej obsługę daty magazynowej dokumentów handlowych.
 • Dodano możliwość wykonania Zestawienie Obrotów i Sald walutowego (dla zapisów księgowych dokonanych w danej walucie).
 • Dodano możliwość zdefiniowania rachunku bankowego VAT na potrzeby płatności podzielonej.
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia przeniesienie danych kont pocztowych z systemu InsERT GT niezależnie od tego, za pomocą jakiego kreatora po stronie nexo wykonywane jest przeniesienie. Dotychczas było to możliwe tylko dla kreatora Gestor nexo.
 • [RODO] Dodano pobieranie zgody na przetwarzanie danych dla usługi SMS.
 • Dodano możliwość nieprzenoszenia danych nieaktywnych klientów podczas przenoszenia danych z InsERT GT. Klienci nieaktywni w systemie InsERT GT będą również nieaktywni w InsERT nexo.
 • Poprawiono wizualnie kafelek dotyczący usługi SMS.
 • [RODO] Moduł Klienci rozbudowano o dynamiczne kolumny i filtry dotyczące zgód. Jeśli zostanie dodany nowy cel przetwarzania, w module Klienci automatycznie pojawią się kolumna oraz filtr oparte na nowym celu przetwarzania (domyślnie niewidoczne).
 • W module Klienci rozbudowano filtr Źródło pozyskania.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że na kartotece klienta o typie osoba nie można ustawić grupy klienta o typie pracownik.
 • Wydruki "Informacje o osobie", "Informacje o firmie" rozszerzono o sekcję Informacje o danych osobowych. Zawiera ona datę wprowadzenia klienta, informacje o wprowadzającym oraz informacje o źródle danych.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
 • Usunięto błąd w kartotece klienta, który powodował możliwość wywołania operacji usunięcia oddziału, gdy kartoteka klienta była wyświetlana w trybie podglądu.
 • W module Klienci dla operacji Strona WWW poprawiono przekazywanie adresu strony do przeglądarki internetowej. Problem pojawiał się, gdy zapisany adres strony był poprzedzony protokołem https.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na niepokazywaniu numeru PESEL podczas usuwania Klienta typu firma.
 • Zmieniono sprawdzanie statusu VAT klientów na nowy interfejs udostępniony przez Ministerstwo Finansów.
 • Dodano możliwość usuwania nieużywanych pakietów dystrybucyjnych.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie konserwacji niektórych baz danych zawierających rozwiązania własne.
 • Dodano nowy autotekst login użytkownika.
 • Wprowadzono możliwość powielania rejestrów numeracyjnych dokumentów.
 • [RODO] W konfiguracji umożliwiono zdefiniowanie takich parametrów jak Administrator danych osobowych, Inspektor ochrony danych osobowych oraz Obowiązek informacyjny wykorzystywanych przy wydrukach formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 • [PRO] Dodano możliwość importu/eksportu raportów własnych SQL z/do piku XML.
 • Dodano uprawnienie do archiwizowania bazy danych.
 • Na wydruku Dyspozycji bankowej poprawiono oznaczanie rodzaju operacji Wpłata/Wypłata.
 • Opisano w Pomocy skróty klawiaturowe w polach kwotowych i datowych formularzy.
 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o błędzie podczas zapisu edytowanego dokumentu, gdy ten dokument zapisywany był bez błędów.
 • Program serwisowy. Poprawiony błąd logowania do e-Archiwizacji objawiający się pustym oknem przy drugiej próbie logowania.
 • [PRO] Przy imporcie własnego wzorca wydruku dodano podpowiadanie nazwy.
 • [PRO] Raport własny SQL. Poprawiono błąd powodujący ukrywanie w wynikach raportu kolumn z kropką w nazwie.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Precyzja podsumowania kolumny jest teraz poprawnie brana z pola z precyzją, a nie określana na podstawie danych w kolumnie.
 • [PRO] Raporty własne. Dodano opcje Kopiuj, Wklej i Wytnij w menu kontekstowym pola Zapytanie.
 • [PRO] Stworzono możliwość dodania dodatkowych danych do wydruku oraz pobierania danych z poziomu wzorca wydruku za pomocą mechanizmu rozszerzeń. Dodano nowe przykłady w nexoPlugins w nexo SDK.
 • Umożliwiono odblokowanie, przez weryfikację daty on-line, bazy zablokowanej po niedozwolonej manipulacji zegarem systemowym.
 • Usunięto niepotrzebne ostrzeżenie przy wprowadzaniu pliku licencji, jeśli format NIP w podmiocie był inny niż w pliku licencji.
 • W oknie wydruku dodano możliwość ustawiania widoczności pól.
 • W oknie wydruku listy dodano parametr 'Drukuj z włączonym ukrywaniem grup', który umożliwia wydruk listy uwzględniający ukrywanie grup na liście.
 • W oknie wydruku, w polu "Wyślij e-mail:" dodano pokazywanie komentarza adresu e-mail.
 • W oknie zbiorczych wydruków dodano działanie skrótów klawiaturowych z ALT.
 • W powiadomieniach dodano linki do tematów e-pomocy dotyczących e-abonamentu i Konta InsERT.
 • We wzorcach standardowych dodano możliwość określania liczby kopii.
 • We wzorcach wydruku zmieniono opis w polu Drukarka z 'Brak' na 'Domyślna drukarka systemowa'.
 • We wzorcu wydruku Noty odsetkowej poprawiono tekst podstawy prawnej.
 • We wzorcu wydruku Wezwania do zapłaty dodano sekcje Wystawca oraz Dłużnik. Umożliwiono również drukowanie tytułu dokument na podstawie rodzaju wezwania.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed jednoczesnym uruchomieniem aktualizacji podmiotu przez kilku użytkowników.
 • Zakończono wsparcie dla systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows Server 2008 (nie R2). Nie będzie już możliwe zainstalowanie nowych wersji InsERT nexo na wymienionych systemach.
 • Zaktualizowano treści oświadczeń i zgód marketingowych pojawiających się podczas rejestracji programu zgodnie z wymaganiami RODO.
 • Zmieniono działanie powiadomienia o błędach z pobieraniem pliku licencji. Powiadomienie pojawi się tylko wtedy, gdy nie powiedzie się autoryzacja do serwera licencji.
 • Poprawiono czytelność komunikatu przy logowaniu do podmiotu w trybie "tylko do odczytu".
 • W komunikacie pojawiającym się przy logowaniu do podmiotu, w którym wykorzystane są wszystkie licencje stanowiskowe, dodano szczegółową informację o ich bieżącym wykorzystaniu.
 • Przeniesienie danych z katalogu. Poprawiono błąd polegający na tym, że nie były importowane dane kontrahentów i towarów z plików, w których namespace nie był domyślny tylko ze zdefiniowanym aliasem.
 • [PRO] Sfera. Poprawiony błąd powodujący niepoprawny zapis (brak FlagHeader) w bazie danych w sytuacji nadania nowej flagi obiektowi biznesowemu w trakcie jego edycji.
 • Dodano możliwość zmiany daty przy pomocy klawiszy strzałek w górę i w dół.
 • Dodano opcję pokazywania numerów tygodni w widokach z kalendarzem.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający kopiowanie tekstu do schowka systemowego, występujący m.in. w przy kopiowaniu numeru licencji.
 • Wprowadzono usprawnienie pracy ze zwiniętą Listą modułów przy zmaksymalizowanym oknie aplikacji: pasek umożliwiający pokazanie Listy kliknięciem zamiast pokazywania jej automatycznie po najechaniu kursorem na krawędź ekranu.
 • Na deklaracji UPL-1/OPL-1 (deklaracjach upoważniających do wysyłki elektronicznej) dodano możliwość wskazania naczelnika urzędu skarbowego.
 • Poprawiono określanie typu identyfikatora podatkowego podczas składania podpisu niekwalifikowanego na deklaracji PIT-36.
 • Poprawiono pobieranie daty i czasu wystawienia dokumentu przy generowaniu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) deklaracji skarbowych i plików JPK_VAT.
 • Poprawiono podpowiadanie (w powiadomieniach systemowych) ostatnio użytego sposobu wysyłki deklaracji elektronicznych.
 • Poprawiono sprawdzanie pola 69 deklaracji CIT-8/O, do którego pojawiało się ostrzeżenie z poprzedniej wersji deklaracji.
 • Poprawiono wyliczanie deklaracji VAT i plików JPK_VAT po stronie sprzedaży. Do wyliczeń pobierane były zapisy identyfikowane wg symbolu stawki zamiast jej wartości procentowej.
 • Poprawiono wyświetlanie danych o wysyłce elektronicznej w deklaracji PIT-4R.
 • Usprawniono zbiorcze wystawianie deklaracji PIT-11: pracownicy do deklaracji są wykazywani w układzie Nazwisko, Imię, dodano możliwość filtrowania pracowników wg działu określonego w umowie o pracę.
 • Zaktualizowano wzorzec wydruku UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
 • Zmieniono kodowanie plików JPK zapisywanych na dysku, które obecnie nie zawierają znacznika kolejności bajtów w wielobajtowym kodowaniu znaków.
 • Poprawiono komunikowanie o niemożliwości usunięcia jakiegoś elementu z powodu użycia go w schemacie dekretacji - obecnie komunikat wskazuje, w którym schemacie został dany element użyty.
 • Poprawiono odbiór klientów z Subiekta 123 - podanie PESEL-u na dokumencie powodowało powielenie danych osoby w księgowości nexo.
 • Poprawiono usuwanie definicji pozycji zapisu księgowego w schematach dekretacji.
 • Poprawiono w schemacie dekretacji działanie trybu podłączania rozrachunku pod zapis VAT "Podłącz z dekretu bądź z dokumentu i kontynuuj", w przypadku gdy w dokumencie księgowym powstaje zapis na konto rozrachunkowe pozostałych dostawców/odbiorców bez ustawionego podmiotu.
 • Poprawiono wydajność wielokrotnej edycji schematu dekretacji - przy kolejnej edycji definicji, wyświetlenie okna się wydłużało.
 • Poprawiono wydruk schematu dekretacji zawierającego zdefiniowane wyjątki.
 • Poprawiono wyznaczanie kolejności wykonania schematów dekretacji w operacjach zakładania okresu obrachunkowego na podstawie innego okresu oraz w operacji kopiowania schematów dekretacji.
 • Rozszerzono działanie funkcji "Wyznacz na podstawie rozliczeń" w schemacie dekretacji dokumentów kompensat, na rozliczenia powstałe z zapisów na konta.
 • Rozszerzono przenoszenie opisów pozycji zapisu złożonego VAT do opisu księgowego - obecnie przenoszony jest opis będący połączeniem opisów pozycji zapisu VAT.
 • W definicji schematu dekretacji wyciągu bankowego poprawiono wykorzystanie wartości filtra dla pozycji "Rodzaj operacji". Jeżeli wartość ta porównywana była z polem tekstowym, wówczas schemat taki nie zachowywał się prawidłowo.
 • W plikach EPP dostosowano dla pola "długość numeru oryginału dokumentu" obsługę numeru dokumentu o długości 30 znaków.
 • W schematach dekretacji dokumentów handlowych oraz magazynowych dodano funkcję "Suma agregująca dla wybranego typu" pozwalającą uzyskać sumę wartości z dokumentu dla pozycji o typie, np. asortyment.
 • W schemacie dekretacji, w definicji pozycji zapisu księgowego, dla pola "Treść" poprawiono wstawianie wielu pół nietekstowych.
 • [RODO] Dodano możliwość podania w "Parametrach komunikacji" domyślnego hasła do odczytu zaszyfrowanych plików komunikacji (EPP, JPK_VAT, komunikacji off-line XML).
 • [RODO] Dodano uprawnienie użytkownika, za pomocą którego można zablokować eksport danych wspólników (Drukuj listę, Kopiuj listę, Eksportuj do Excela).
 • [RODO] Dostosowano odczyt plików wynagrodzeń z Gratyfikanta nexo bez danych wrażliwych pracowników.
 • Dla nowych podmiotów domyślnie wyświetlany jest graficzny kafel "Stan kasy - wersja graficzna".
 • Do systemu pomocy InsERT nexo dodano rozdział dotyczący kryteriów stawianych systemom finansowo-księgowym zawartym w ustawie o rachunkowości.
 • Dodano informację o tym, w jaki sposób sprawdzić poprawność wysyłki JPK_VAT w przypadku otrzymania z bramki komunikatu o numerze innym niż 200.
 • [PRO] Dodano możliwość definiowania pól własnych dla elementu wyposażenia.
 • Dodano możliwość konfigurowania list (ustawiania, które kolumny mają być widoczne) w widokach plików JPK_VAT.
 • Dodano możliwość pobrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) z poziomu zawartości pliku - wcześniej taka możliwość dostępna była tylko z poziomu okna zbioru plików.
 • Dodano możliwość wydrukowania listy zakupów oraz listy sprzedaży z pliku JPK_VAT.
 • Dodano zabezpieczenie przed zmianą kartoteki księgowej w planie kont w przypadku, gdy element tej kartoteki został wykorzystany w definicji sprawozdania finansowego.
 • Na wydruku Informacji zbiorczej dodano rozbicie składek ZUS na poszczególne fundusze ubezpieczeń.
 • Poprawiono dostęp do informacji na zakładce "Księgowość" w trakcie edycji dokumentu źródłowego.
 • Poprawiono działanie daty blokady na wyliczanie sprawozdań finansowych.
 • Poprawiono działanie pieczęci automatycznej posiadającej w definicji przeksięgowanie z rozbiciem na konto kartotekowe oparte o słownik pól własnych.
 • Poprawiono działanie pieczęci automatycznych, które posiadały wskazania na konta wielopoziomowe z podpiętą kartoteką księgową na ostatnim poziomie konta.
 • Poprawiono eksport JPK_VAT do pliku XML z poziomu edycji tego pliku.
 • Poprawiono import pliku JPK_VAT wewnętrznego na podstawie pliku JPK_FA w przypadku, gdy faktury zakupu nie posiadały podanego NIP kontrahenta.
 • Poprawiono komunikowanie błędów w imporcie plików JPK_VAT z niepoprawną strukturą.
 • Poprawiono komunikowanie braku możliwości pobrania dokumentów z pliku EPP w przypadku, gdy rachunki kontrahenta zawierały tą samą nazwę i numer.
 • Poprawiono kontrolkę wyświetlającą okres obrachunkowy.
 • Poprawiono obsługę komunikatów podczas wczytywania plików JPK_VAT na podstawie plików JPK_FA.
 • Poprawiono odbiór dokumentów z Subiekta 123, w przypadku gdy klient na dokumencie posiadał PESEL jako identyfikator podatkowy.
 • Poprawiono odbiór kartotek pracowników on-line z Gratyfikanta nexo w przypadku, gdy komunikacja próbowała uaktualnić powiat o gminę nieistniejącą w księgowości nexo.
 • Poprawiono odczyt danych pracowników z pliku EPP w przypadku, gdy w systemie nexo istniał już zdefiniowany taki pracownik a parametr aktualizacji danych pracowników był wyłączony.
 • Poprawiono odczyt plików XML (komunikacja on-line i off-line) w przypadku, gdy ten sam przedstawiciel wskazany był w dwóch różnych firmach.
 • Poprawiono operacje kopiowania opisu księgowego z dokumentu źródłowego na pozycje wyciągu w przypadku, gdy wyciąg został zaimportowany z pliku bankowości elektronicznej.
 • Poprawiono podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi w przypadku podania długiego imienia, nazwiska lub NIP.
 • Poprawiono podpisywanie JPK_VAT profilem zaufanym w okresie objętym blokadą.
 • Poprawiono podpisywanie plików e-Kontroli w przypadku, gdy przed złożeniem podpisu wykonany był podgląd plików.
 • Poprawiono podpowiadanie początku okresu rozliczeń VAT przy przejściu z metody zwolnionej na metodę VAT-7.
 • Poprawiono powiadamianie o niewystawieniu deklaracji VAT w przypadku okresu, w którym zaszła zmiana metody rozliczenia VAT.
 • Poprawiono przenoszenie danych sprawozdań finansowych z InsERT GT.
 • Poprawiono rozliczanie rozrachunków w przypadku, gdy dokonane zostały w trakcie roku wyceny różnic kursowych.
 • Poprawiono tworzenie nowego okresu obrachunkowego na podstawie poprzedniego okresu, w przypadku napotkania danych, które nie pasują do ustawień nowego okresu. Proces kopiowania np. schematów dekretacji które zawierają definicję nieistniejącego już konta, nie jest przerywany; taki schemat jest obecnie pomijany.
 • Poprawiono uwzględnianie kolejności operacji na wyciągu bankowym podczas przeliczania zasobów magazynu walut. Uwzględnianie kolejności na wyciągu dotyczy operacji obrotu w ramach jednego dnia i dokumentów księgowych powstałych w wyniku dekretacji automatycznej wyciągu.
 • Poprawiono wydajność działania automatycznych pieczęci księgowych, które w swojej definicji zawierały wielopoziomowe konta kartotekowe.
 • Poprawiono wydajność pieczęci księgowych automatycznych w przypadku, gdy w definicji zawarte zostały wielopoziomowe konta kartotekowe.
 • Poprawiono wyliczanie automatycznych pieczęci księgowych wykorzystujących kartoteki księgowe oparte o słowniki własne.
 • Poprawiono wyliczanie sprawozdań finansowych za okresy miesięczne.
 • Poprawiono wyliczanie wartości kafli modułu Infoserwis dla ewidencji VAT, które zawierały wartości ujemne.
 • Poprawiono wyświetlanie nazwy kartoteki podpiętej do konta w definicji pieczęci automatycznej.
 • Poprawiono zakładanie danych podmiotów w przypadku, gdy dane firmy pobierane były z serwera GUS.
 • Poprawiono zatwierdzanie oraz anulowanie zatwierdzenia plików e-Kontroli JPK - operacja była możliwa do wykonania mimo zablokowania okresu.
 • Usprawniono podpisywanie profilem zaufanym plików JPK_VAT.
 • W definicji okresów rozliczeń VAT udostępniono określenie dowolnej daty rozpoczęcia okresu zwolnienia z VAT.
 • W edycji zbiorów plików e-Kontroli dodano możliwość zatwierdzenia do wysyłki elektronicznej - wcześniej taka możliwość była dostępna jedynie z poziomu serwisu.
 • W module "Dekretacja dokumentów" dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) określającą pełną nazwę podmiotu.
 • W module Dekretacja dokumentów poprawiono wykazywanie wartości filtra "Typ dokumentu". Po wskazaniu "Wybrane" nie były pokazywane mnemoniki dokumentów.
 • W powiadomieniu mówiącym o braku wystawionego pliku JPK_VAT za dany okres dodano obsługę podpisu profilem zaufanym oraz podpisu z wykorzystaniem kwoty przychodu.
 • W Rozliczeniach właścicielskich, w formatce naliczania składek ZUS dodano pole Razem będące sumą składek do zapłaty.
 • Zaktualizowano domyślną stawkę ubezpieczenia wypadkowego dla pracowników oraz właścicieli (1,67%), która obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.
 • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych wykorzystywaną podczas dodawania organu podatkowego.
 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentu "korekta VAT niezapłaconego dokumentu".
 • Poprawiono dekretację zapisów zakupu dla VAT marża, która dokonywana była z poziomu edycji dokumentu.
 • Poprawiono wydruki ewidencji VAT zakupu, które uwzględniały zapis korekty VAT z proporcji bazowej bez względu na wybrany rejestr VAT.
 • Poprawiono wykazywanie imienia i nazwiska osoby fizycznej na wydruku rejestru VAT, w przypadku zaznaczenia opcji "Pokaż pełną nazwę nabywcy".
 • Poprawiono wykorzystanie szablonu zapisu VAT złożonego z poziomu edycji dokumentu księgowego.
 • Poprawiono wyznaczanie daty powstania rozrachunku tworzonego z poziomu zapisu VAT sprzedaży.
 • Przy wprowadzaniu seryjnym oraz dekretacji z poziomu VAT poprawiono pokazywanie zakładki "Księgowość".
 • W dekretacji zbiorczej poprawiono automatyczne wyznaczanie schematu dekretacji, w przypadku gdy wśród zaznaczonych dokumentów do dekretacji znajdowały się również dokumenty dla których nie istniał zdefiniowany schemat.
 • Poprawiono naliczanie korekty nieterminowych płatności z jednoczesną jej dekretacją (funkcja "Koryguj i dekretuj" w widoku rozrachunków).
 • Poprawiono odniesienie do pozycji dekretu powodującego komunikat błędu "Kwota zapisu po stronie winien i stronie ma pozycji dokumentu księgowego jest pusta".
 • Poprawiono przenoszenie danych bilansu otwarcia z systemu InsERT GT, w którym istniały zapisy na konto rozrachunkowe z wartościami zarówno po stronie WN jak i MA.
 • Poprawiono wydajność usuwania bilansu otwarcia który zawierał bardzo dużą liczbę pozycji.
 • Poprawiono wydruk dokumentu księgowego (dekretu/PK) w przypadku, gdy kwoty na tym dokumencie były ujemne.
 • Poprawiono wykazywanie statusu powiązania rozrachunku podłączonego w bilansie otwarcia.
 • Poprawiono wyznaczanie konta na podstawie rozliczeń w dekretacji automatycznej dokumentów. Problem pojawiał się jeżeli zapis źródłowy na konto (rozliczany) był ze znakiem ujemnym.
 • Rozwiązano problem niewyświetlania się wypłat dla wybranych list płac w module wynagrodzeń.
 • Poprawiono naliczanie amortyzacji środka trwałego, dla którego w pierwszym miesiącu okresu obrachunkowego wystawiono dokument modernizacji lub odłączenia części składowej.
 • Poprawiono wykazywanie na tabeli amortyzacyjnej naliczenia ostatniej amortyzacji w danym okresie obrachunkowym.
 • W raporcie "Informacja zbiorcza" pola związane z przychodami i kosztami pokazują obecnie wartości z wykorzystaniem sprawozdań finansowych rozszerzonych.
 • W raporcie "Zakupy VAT w rozbiciu na grupy" dodano kolumny związane z VAT niepodlegającym odliczeniu z zakupów inwestycyjnych oraz pozostałych.
 • W raporcie VAT zakupu dodano nową kolumnę "Data otrzymania".
 • W Zestawieniu Obrotów i Sald dodano pamiętanie (dla każdego użytkownika osobno) ustawień widoku pomocniczego pokazującego dokumenty księgowe, z których saldo wskazanego konta dotyczy.
 • Zmieniono w raporcie VAT zakupów nazwę kolumny "Data otrzymania" na "Data wystawienia".
 • [RODO] Dodano uprawnienie użytkownika, za pomocą którego można zablokować eksport danych planu kont i kartotek księgowych (Drukuj listę, Kopiuj listę, Eksportuj do Excela).
 • Poprawiono sortowanie elementów kartoteki księgowej (w module Kartoteki księgowe), które wyłączało się po dodaniu bądź edycji elementu kartoteki.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Podliczenie kasy.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Rozrachunki na dany dzień.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Wiekowanie rozrachunków.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Podliczenie rachunku bankowego.
 • Przy wczytywaniu wyciągów bankowych z plików, rozwiązano problem braku szczegółów pozycji w oknie identyfikacji operacji bankowych w przypadku liczby operacji większej niż 100.
 • Rozwiązano problem naliczenia różnic kursowych w sytuacji, gdy rozliczenia odbywały się po dacie końcowej okresu obrachunkowego.
 • Rozwiązano problem z rozliczeniem zobowiązania z cesji (karta) operacją bankową o rodzaju karta.
 • Zniesiono blokadę rozliczania rozrachunków ujętych w wycenie różnic kursowych dokonanej w trakcie roku.
 • Wprowadzono możliwość ustawiania widoczności pól w danych klientów i asortymentu.
 • Dodano uprawnienie "Zmiana szyfrowania" (w kategorii "Ogólne"), które decyduje, czy użytkownik ma prawo do zmiany domyślnego sposobu szyfrowania plików wymiany.
 • Podczas importu danych z pliku EDI++ wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się komunikatu o błędzie: "Należy wybrać co najmniej jednego klienta".
 • Poprawiono eksport korekt do pliku wymiany EDI++ tak, aby daty nie były eksportowane w cudzysłowach.
 • W komunikacji EDI++ zwiększono liczbę znaków dla numeru oryginalnego korekty z 20 do 30 znaków.