InsERT S.A.

Rewizor nexo PRO
ulepszenia

Rozbudowana wersja systemu finansowo-księgowego zawierająca wiele ponadstandardowych rozwiązań.

Opis zmian (15.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 15.0.2 - 05/06/2017

 • Zrezygnowano z wymuszania określenia nazwy skróconej "do Płatnika" dla firm prowadzonych przez osoby fizyczne.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Poprawiony błąd parsowania zapytania, objawiający się w sytuacji, gdy wyrażenie new Wynik znajdzie się gdziekolwiek między znakami < i >.
 • Poprawiono odbiór dokumentów EDI++ w księgowości (Rachmistrz nexo, Rewizor nexo) zarejestrowanej na licencję biura rachunkowego, w przypadku gdy przesyłane były dokumenty wystawione dla klientów biura.
 • W dokumencie rozliczenia kosztów pojazdu wspólnika zdjęto ograniczenie na uznanie wydatków na auto w przypadku, gdy w danym miesiącu nie było żadnych przejazdów.
 • Poprawiono wyznaczanie wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu w naliczeniu amortyzacji środka trwałego.
 • Dla banku ING poprawiono wysyłkę dyspozycji bankowej do pliku. W polu "Tytułem" pomijane są znaki nawiasu ().

Wersja 15.0.0 - 26/04/2017

 • Przy zakładaniu nowego okresu obrachunkowego dodano możliwość określenia, czy mają być również generowane i zatwierdzone plany amortyzacji dla środków trwałych jeszcze niezamortyzowanych.
 • W szablonach wiadomości e-mail oraz SMS wprowadzono możliwość przypisywania miejsc ich stosowania. Dzięki temu proponowana lista szablonów np. e-mail w oknie wysyłki dokumentów zawierać będzie wyłącznie te szablony, które dotyczą tego miejsca. Dotychczas widoczne były wszystkie zdefiniowane szablony.
 • W kartotece klientów wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania znacznika "podstawowy" dla przedstawicieli klienta typu firma. Polecenie "Usuń znacznik 'podstawowy' dla przedstawicieli firm" dostępne jest w menu operacji zbiorczych.
 • W edycji wiadomości pocztowej, kreatorze zbiorczej wysyłki oraz w działaniu typu wiadomość dodano możliwość wstawiania do załączników wiadomości danych z galerii asortymentu oraz biblioteki załączników. Wraz z tą zmianą w module Biblioteka załączników dodano możliwość wysłania zaznaczonych załączników za pomocą e-maila.
 • W szablonach wiadomości e-mail wprowadzono możliwość określania: potwierdzenia odczytania wiadomości, priorytetu, kasowania załączników po wysłaniu wiadomości.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość definiowania pól własnych.
 • [PRO] W Zestawach danych naklejek dodano możliwość wyboru typu kartoteki jako Raport własny LINQ oraz Raport własny SQL.
 • Umożliwiono kopiowanie zawartości list edycyjnych (np. pozycji dokumentu) do schowka i do programu Excel.
 • Dodano obsługę nowej wersji formularzy UPL-1 (6) (upoważnienie do składania deklaracji drogą elektroniczną) oraz OPL-1 (5) (odwołanie upoważnienia do składania deklaracji drogą elektroniczną).
 • [PRO] Dodano możliwość zdefiniowania w schemacie dekretacji wyciągu bankowego oraz raportu kasowego, filtrowania pozycji dekretowanego automatycznie dokumentu według państwa kontrahenta.
 • Dodano możliwość określenia płatnika na dokumencie sprzedaży (wraz z dalszą obsługą takiego dokumentu w ewidencji rozrachunków) oraz jego dekretacji automatycznej w księgach rachunkowych.
 • Dodano możliwość wprowadzenia numeru referencyjnego wysyłki elektronicznej ewidencji VAT JPK_VAT, a tym samym odebrania UPO (Urzędowego Potwierdzeni odbioru) dla plików e-Sprawozdawczości JPK_VAT wysłanych spoza systemu nexo.
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawienia parametrów aktualizacji wartości: podatków i kosztów, funduszy i ubezpieczeń ZUS oraz stałych płacowych.
 • Dodano możliwość określenia współczynnika preproporcji bazowej (współczynnika zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością) na podstawie obrotu zaewidencjonowanego w ewidencji VAT zakupu.
 • Parametry księgowe klienta rozszerzono o znacznik naliczania/odliczania VAT po zapłacie dla zapisów w ewidencji VAT.
 • Dodano możliwość określenia, z jaką transakcją mają zostać podłączone zapisy w dokumentach zbiorczych sprzedaży VAT .
 • W szablonach VAT dodano możliwość określenia, w jakiej stawce VAT domyślnie ma się tworzyć zapis w przypadku generowania zapisów VAT z poziomu zapisu księgowego.
 • W definicji Kontroli kręgu kosztów dodano możliwość oznaczenia, iż dana definicja ma również walidować brak konta rozliczeniowego kosztów przy jednoczesnym występowaniu kont wejściowych do kręgu, jak również kont zamykających krąg.
 • Dodano możliwość określenia umorzenia rocznego środków trwałych poprzez podanie kwoty (zamiast wartości procentowej).
 • Dodano możliwość definiowania księgowych kartotek filtrowanych klientów w oparciu o standardowe pola własne klienta.
 • Dodano możliwość ustawienia filtra wg Waluty w definicji kartoteki księgowej rachunków bankowych.
 • Uwzględniono zmiany wprowadzone w przepisach w tytułach ubezpieczeń i przyczynach wyrejestrowania z ubezpieczeń.
 • Wprowadzono możliwość definiowania dnia i godziny wysyłki wiadomości SMS.
 • Zoptymalizowano i przyspieszono działanie listy klientów w module "Klienci". Zmiany objęły również listę wyboru klientów dostępną w wielu obiektach pod klawiszem F2.
 • Przeniesiono ustawienia parametrów wydruku dotychczas dostępne w danych klienta, na zakładce "Handel" na nową zakładkę "Wydruki". Dodano również możliwość parametryzowania wydruków windykacyjnych (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty).
 • W danych klienta typu firma zniesiono wymóg oznaczania jednego przedstawiciela jako podstawowego.
 • Na liście w module klientów dodano możliwość włączenia kolumn "Możliwość negocjacji ceny" oraz "Domyślna forma kredytu kupieckiego".
 • Poprawiono wyświetlanie cech i branż w module klientów. Dotychczas na liście klientów wyświetlana była tylko jedna cecha/branża, teraz wyświetlane są wszystkie.
 • W danych klienta przeniesiono znaczniki "Klient sklepu internetowego" oraz "Stosuj domyślny rabat dla klienta sklepu internetowego" z zakładki "Podstawowe" na zakładkę "Handel".
 • W module klientów umożliwiono uruchomienie operacji "Pokaż na mapie", gdy zaznaczono więcej niż jednego klienta. Dotychczas operacja ta nie była dostępna wyłącznie dla pojedynczego klienta.
 • W oknie informatora o kliencie po wywołaniu operacji dodania działania, oferty oraz wiadomości SMS wprowadzono automatyczne wstawianie do tych obiektów danych klienta, dla którego uruchomiony jest informator.
 • [PRO] Wprowadzono nowy sposób wpisywania adresatów w wiadomości e-mail. Adresatów wprowadza się w jednym polu, adresy są oddzielone średnikami.
 • W edycji wiadomości e-mail wprowadzono możliwość przełączania, według jakiego słownika ma być sprawdzana pisownia (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, brak sprawdzania). Domyślne ustawienie sprawdzania pisowni dostępne jest w parametrach klienta poczty.
 • W mechanizmie sprawdzania poprawności pisowni dla wiadomości e-mail wprowadzono obsługę języka rosyjskiego.
 • Dodano następujące skróty klawiszowe do edycji wiadomości e-mail oraz działania typu "wiadomość": Dodaj załącznik (Ctrl + N), Wstaw z szablonu (Ctrl + J), Wstaw podpis (Ctrl + O).
 • Poprawiono sposób wysyłki wiadomości e-mail tak, aby przy poleceniach wysłania wiadomości z konta lub wysyłania ze wszystkich kont wysyłane były wszystkie wiadomości znajdujące się w skrzynce nadawczej tego konta/kont.
 • Usunięto widżet nowych wiadomości pocztowych. W jego miejsce, do powiadamiania o nadejściu nowych wiadomości wykorzystywane są powiadomienia nexo.
 • W parametrach klienta poczty dodano możliwość określania, czy klawisz ENTER ma w edytorze wiadomości pocztowej tworzyć nową linię czy nowy akapit.
 • Zmodyfikowano działanie skrótu Ctrl+F9 (odebranie wiadomości pocztowych ze wszystkich kont) tak, aby działał globalnie w każdym miejscu systemu nexo.
 • Naprawiono błąd powodujący incydentalne dublowanie adresatów podczas wypisywania wiadomości e-mail.
 • Naprawiono błąd powodujący uwidocznienie w wynikach wyszukiwarki systemowej wiadomości e-mail z kont, z których użytkownik nie może korzystać.
 • Podczas wstawiania zdefiniowanego podpisu do wiadomości e-mail zrezygnowano z automatycznego wstawiania przed nim znaków "--". Jeśli użytkownik chce, aby znaki te były wstawiane, musi dodać je do podpisu.
 • Poprawiono wydajność podpowiadania adresatów w czasie pisania wiadomości e-mail.
 • W definicji konta pocztowego naprawiono niedziałający znacznik "Cytuj treść przekazywanej wiadomości". Dotychczas po odznaczeniu znacznika do przekazywanej wiadomości nie była wklejana pierwotna treść wiadomości e-mail.
 • W edycji wiadomości e-mail poprawiono widoczność kontrolki autotekstów przy zoomie aplikacyjnym większym niż 1.
 • W edytorze treści wiadomości e-mail wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem działania (w losowych momentach) klawiszy strzałek oraz "DEL".
 • W oknie wiadomości e-mail dodano możliwość przejścia do konfiguracji poczty (także poprzez skrót Shift+Ctrl+K).
 • Wprowadzono potwierdzanie usuwania załączników z wiadomości e-mail.
 • W danych wspólnika oraz pracownika, w sekcji "Kontakty" wprowadzono możliwość oznaczania kontaktu jako właściwego do ofertowania. Wszystkie oznaczone w ten sposób kontakty są automatycznie wstawiane do oferty, której opiekunem jest dany użytkownik.
 • Program serwisowy. Poprawione generowanie poleceń aktualizacji statystyk dla tabel, których nazwy zaczynały się od słów kluczowych, np. INSERT.
 • Dodano walidację nazwy wzorca wydruku przy jego imporcie.
 • e-Archiwizacja. Rozwiązano problem wysyłania plików zawierających w nazwie specjalne znaki. Znaki & ! @ $ % ^ * # + , [ ] | : " < > ? \ ; . / są zastępowane znakiem '_'.
 • Ograniczono częstotliwość wyświetlania okna zgody na uczestnictwo w "Programie poprawiania jakości produktów firmy Insert".
 • Poprawiono wygląd modułu InsMail dla włączonego zoomu aplikacyjnego.
 • [PRO] Raport LINQ. Dodano identyfikację miejsca znalezienia błędu w kodzie zapytania.
 • [PRO] Raport własny SQL. Poprawiono błąd powodujący przesuwanie zawartości kolumn na wydruku o jedną kolumnę.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Do danych dostępnych we własnym wzorcu wydruku dodano opis raportu oraz filtra.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Dodano generowanie kolumn raportu na podstawie zapytania.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Dodano możliwość łatwego korzystania z funkcji SQL (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.entity.sqlserver.sqlfunctions(v=vs.113).aspx) poprzez alias SqlFunctions.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Możliwość zdefiniowania wartości domyślnej dla parametru o typie Lista wielokrotnego wyboru.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Poprawione działanie tekstu dla braku wartości w kolumnie datowej.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Poprawiono interpretację zapytań zawierających nawiasy klamrowe.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Rozwiązano problem powodujący w pewnych sytuacjach, że po użyciu klawisza Testuj zapytanie nie pojawiały się dane w podglądzie.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Rozwiązano problem z zapisem raportu w sytuacji, gdy typ pola źródłowego to Bit a typ pola wynikowego to Wartość logiczna.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Umożliwiono sortowanie danych z poziomu zapytania LINQ w celu zapewnienia sortowania wyników raportu.
 • [PRO] Raporty własne SQL. Poprawione działanie parametrów POPRZEDNI_MIESIAC oraz BIEZACY_MIESIAC.
 • [PRO] Raporty własne SQL. Poprawiono godziny w wartościach zwracanych przez parametr DR odpowiednio na początek i koniec doby.
 • [PRO] Raporty własne SQL. Poprawiono sprawdzanie poprawności parametrów.
 • [PRO] Raporty własne SQL. Umożliwiono tworzenie parametru w oparciu o obiekty, których identyfikatorem nie jest int, ale np. użytkownik lub waluta z typem GUID.
 • [PRO] Raporty własne SQL. Umożliwiono użycie klauzuli ORDER BY w celu zapewnienia sortowania wyników raportu.
 • [PRO] Raporty własne LINQ zostały wzbogacone o dodatkowe parametry globalne takie, jak identyfikator zalogowanego użytkownika itp. wynikające z kontekstu pracy programu.
 • [PRO] Raporty własne. Dodano możliwość umieszczenia opisu filtra we własnym wzorcu wydruku.
 • Udoskonalono automatyczne uaktualnianie dokumentów w bibliotece załączników otworzonych i poprawionych w programie zewnętrznym.
 • [PRO] Uporządkowano skróty klawiaturowe dla wzorców wydruku w raportach własnych.
 • Usprawniono proces archiwizowania podmiotu oraz pobierania pliku archiwum na komputer lokalny.
 • We wzorcach wydruku dodano możliwość zbiorczej zmiany wyglądu nagłówka, danych oraz podsumowań dla całego dokumentu.
 • Poprawiono błąd polegający na uruchamianiu innego podmiotu niż wybrany przy zaznaczeniu opcji "Zapamiętaj podmiot".
 • [PRO] Przeniesienie danych z InsERT GT. Dodano przenoszenie producenta usługi jako dostawcę.
 • [PRO] Sfera. Dodano API do obsługi kategorii biblioteki załączników.
 • [PRO] Sfera. Poprawione działanie metod UstawHarmonogram... w cennikach.
 • [PRO] Sfera. Udostępniono informacje o powodzeniu operacji związanej z tworzeniem wydruku.
 • [PRO] Sfera. Udostępniono sposób szybkiej, zbiorczej zmiany flag własnych.
 • Wprowadzono opcjonalny mechanizm zapamiętywania otwartych zakładek i odtwarzania ich po ponownym uruchomieniu programu.
 • Dodano moduł Infoserwis zawierający kafle znajdujące się poprzednio na Stronie startowej.
 • Dodano zakładki w serwisach odpowiadające dostępnym w nich widokom oraz (opcjonalnie) raportom powiązanym.
 • Połączono menu operacje, konfiguracji i kontekstu biznesowego w nowe Menu programu.
 • Poprawiono wygląd modułu InsMail przy włączonym zoomie aplikacyjnym.
 • Ułatwiono wpisywanie mnemoników przy użyciu kombinacji Ctrl+spacja, wyświetlając w stosownym momencie listę modułów wraz z mnemonikami nawet wówczas, gdy lista ta została przez użytkownika przestawiona w tryb pokazywania na żądanie.
 • Umożliwiono nadawanie flag bezpośrednio z formatki obiektu. Dodano menu podręczne dot. flag, wywoływane kliknięciem lewego przycisku myszy na kolumnie z flagą.
 • Usprawniono tryb dodawania seryjnego dokumentów, m. in. wprowadzono zapamiętywanie statusu włączony/wyłączony dla poszczególnych rodzajów dokumentów.
 • Usprawniono tryb dodawania seryjnego obiektów, w tym dodano skrót klawiszowy (Ctrl+Shift+Insert) oraz zapamiętywanie stanu "Tryb seryjny - włączony" dla każdej formatki.
 • Wprowadzano kolorowanie mnemoników modułów, operacji i dokumentów stosownie do barw związanych z poszczególnymi produktami.
 • Wprowadzono możliwość rozszerzania i zapamiętywania okna z wynikami InsTYNKT-u.
 • Wprowadzono wyróżnienie bieżącego wiersza na listach edycyjnych (np. bieżąca pozycja na dokumencie), z możliwością wyłączenia w konfiguracji listy).
 • Zastąpiono okno wyszukiwania w danych modułem Wyszukiwarka, z aktywnymi podglądami oraz wszystkimi operacjami na wyszukanych obiektach.
 • Zastąpiono widżet InsMail komunikatami o przyjściu nowych wiadomości w postaci wyskakujących dymków.
 • Dodano obsługę nowych wersji elektronicznych deklaracji VAT-R (13) oraz VAT-Z (5).
 • Poprawiono problem z ponowną wysyłką deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa Finansów w przypadku, gdy bramka zwróciła komunikat 101 "Wyślij ponownie deklarację".
 • Poprawiono składanie podpisu kwalifikowanego przy zbiorczej wysyłce PIT-11 za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów.
 • Poprawiono wydruk załączników do deklaracji VAT-UE (4) - niepoprawnie wykazywany był urząd skarbowy oraz nazwa pełna podmiotu.
 • Zablokowano możliwość wygenerowania deklaracji PIT-40 i PIT-12 dotyczącej dochodów osiągniętych po 01.01.2017 - deklaracje te zostały zlikwidowane.
 • Zmieniono wykonywanie korekt JPK_VAT za okres 2016 r. - obecnie korekty wykonuje się za pomocą wersji 2 schematu elektronicznego.
 • Dodano możliwość sparametryzowania zachowania programu podczas dekretacji automatycznej przy włączonym autobilansowaniu grupy dekretu. W przypadku gdy w wyniku dekretacji ma powstać jedna pozycja w grupie, to mimo włączonego autobilansowania program może zasygnalizować błąd podczas tworzenia dekretu.
 • Poprawiono działanie schematu dekretacji, który niepotrzebnie zatrzymywał się w sytuacji, gdy wykorzystano w nim "kwotę własną", a na wynikowym dokumencie pozycja z "kwotą własną” nie generowała się z powodu niespełnienia warunków.
 • Poprawiono ponowną dekretację automatyczną dokumentu - obecnie dokument taki nie zmienia swojego numeru, pod którym został pierwotnie zaksięgowany.
 • W schemacie dekretacji raportu kasowego, dla filtra pozycji wg pola "Tytułem" dodano operator "nie zawiera".
 • Poprawiono odbiór dokumentów XML w komunikacji on-line pochodzących z wczesnych wersji (v.3) Subiekta nexo.
 • Poprawiono powielanie przejazdów w module Eksploatacja pojazdów - nie był powielany stan licznika.
 • Dla walutowych zapisów seryjnych KPiR i VAT dodano podpowiadanie kursu waluty z tabeli kursów w oparciu o datę zdarzenia gospodarczego (KPiR) bądź datę ustawioną w definicjach rejestrów VAT.
 • Poprawiono dodawanie dokumentu rozliczenia pojazdu wspólnika: w podsumowaniu dokumentu rozliczenia pokazywana była zawsze wartość wydatków na pojazd. Dopiero ponowna edycja dokumentu pokazywała limit przejechanych kilometrów w przypadku, gdy był on niższy niż kwota wydatków.
 • Poprawiono komunikat pojawiający się podczas generowania plików JPK informujący o niewypełnieniu pola Poczta w danych podmiotu.
 • Poprawiono nieprawidłowe uwzględniane towarów o stanach zerowych podczas generowania remanentu na podstawie stanów magazynowych w Subiekcie nexo.
 • Poprawiono przeglądanie i edycję wygenerowanych plików JPK.
 • Poprawiono seryjne rozliczanie pojazdów w taki sposób, by nie były uwzględniane pojazdy oznaczone jako nieaktywne.
 • Poprawiono sortowanie w wydruku ewidencji rachunków eksploatacji pojazdu.
 • Poprawiono w KPiR oraz ewidencji VAT podpowiadanie linii kursów walut w zależności od ustawienia parametrów księgowych klienta.
 • Poprawiono w module Rozliczenia pojazdów rozliczanie seryjne tak, aby nie były brane pod uwagę pojazdy o statusie "Nieaktywny".
 • Poprawiono wydruk raportu Zestawienia Obrotów i Sald w zakresie wykazywania nazw kont kartotekowych. Problem z wykazywaniem tych nazw pojawił się w wersji 14.0.0.
 • Poprawiono wyliczanie sekcji "J. ZYSK" w Rachunku Zysków i Strat - porównawczym, dla małych jednostek.
 • Poprawiono wyliczanie sprawozdań finansowych zawierających w definicji tylko rodzaj kwoty bez podanego konta księgowego. Pojawiał się wówczas komunikat "Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: KontoKsiegowe".
 • W definicji okresu obrachunkowego poprawiono sortowanie kont wyniku finansowego oraz kont sprzedaży produktów.
 • Poprawiono przepisywanie opisu operacji w przypadku, gdy podczas dodawania zapisu prostego VAT, po podaniu opisu, zmieniono typ na zapis złożony.
 • Poprawiono sortowanie dokumentów wg daty wystawienia w ewidencji VAT sprzedaży.
 • Poprawiono sortowanie w obrębie dnia na wydrukach rejestrów VAT przy ustawionym parametrze sortowania wg kolejności wprowadzania.
 • Poprawiono wyznaczanie transakcji VAT dla zapisu Korekty VAT nieterminowych płatności, w której dotychczas ustawiała się transakcja Nabycie krajowe.
 • W dokumentach zbiorczych sprzedaży dodano możliwość multiwyboru na liście dodawanych zapisów do dokumentu.
 • Kontrolę kręgu kosztów rozszerzono o sprawdzenie występowania w dokumencie księgowym konta rozliczeniowego.
 • Poprawiono edycję schematu dekretacji w przypadku, gdy zostało usunięte konto kartotekowe wykorzystane w definicji tego schematu.
 • Poprawiono funkcję porównywania BZ (bilansu zamknięcia) z BO (bilansu otwarcia) dla zapisów walutowych zawartych w poleceniu księgowania bilansu otwarcia.
 • Poprawiono kontrolę kręgu kosztów dla zapisów walutowych.
 • Poprawiono sortowanie w wydruku listy dokumentów księgowych - obecnie wydruk jest sortowany po dacie zapisu zamiast po dacie operacji.
 • Poprawiono wydruk podsumowania stron zapisu dla polecenia księgowania dokumentów księgowych.
 • Poprawiono wykazywanie podsumowania strono zapisu w wydruku dokumentu Dekret księgowy.
 • Poprawiono wyliczanie kolumny 6. oraz 9. Zestawienia przepływów pieniężnych w uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
 • W modułach dokumentów KPiR, VAT oraz obrazów księgowych (dokumentach DD) poprawiono sortowanie po numerze dokumentu - dotychczas było ono dokonywane alfabetycznie, obecnie wg numeru cyfrowego.
 • W module operacji na środkach trwałych dodano kolumnę (domyślnie niewidoczną) z wartością stanowiącą koszty.
 • Dodano możliwość wydrukowania "zerowego" planu amortyzacji, czyli takiego, dla którego licznik współczynnika amortyzacji w każdym miesiącu był równy zero.
 • Na wydruku amortyzacji zbiorczej dodano sekcję wskazującą wartości amortyzacji w podziale na KŚT/WNiP.
 • Poprawiono na dokumencie PT (przesunięcia środka trwałego) pamiętanie osoby odpowiedzialnej za dany środek przy generowaniu nowego dokumentu.
 • Poprawiono operację powielania wyposażenia, która nie kopiowała miejsca użytkowania oraz danych osoby odpowiedzialnej.
 • Poprawiono przenoszenie środków trwałych umorzonych jednorazowo z systemu InsERT GT do systemu InsERT nexo. Nie była przenoszona wartość dotychczasowego umorzenia.
 • Poprawiono przypisywanie słownika użytkownika i jego elementu w operacji naliczania seryjnie amortyzacji.
 • Poprawiono wydruk karty środka trwałego, na którym nie było wykazane pierwotne miejsce użytkowania oraz wykazywane były przesunięcia dla obu typów amortyzacji.
 • Poprawiono wykazywanie informacji księgowych w Informatorze o koncie dla kont analitycznych, księgowych, których numer analityki kończył się na cyfrze "9" bądź literą "z".
 • W definicji dokumentu przyjęcia środka trwałego do użytkowania zniesiono ograniczenie, by umorzenie roczne środka musiało być większe od zera. Pozwoli to przyjąć środek trwały do użytkowania z zerową kwotą umorzenia rocznego, np.: grunty bądź nieruchomości.
 • W module Środki trwałe dodano nową kolumnę: Miejsce użytkowania - symbol.
 • W Raporcie o środkach trwałych poprawiono wykazywanie wartości operacji odłączenia części składowej środka - wartość tej operacji była ujmowana w wartości początkowej środka, a powinna pomniejszać tę wartość.
 • Dodano możliwość pobierania kursów walut z dowolnego okresu.
 • Poprawiono błąd przy próbie podłączenia operacji bankowej do zadekretowanego wyciągu bankowego.
 • Poprawiono błąd związany z dodawaniem operacji bankowych o rodzaju transfer z poziomu wyciągów bankowych.
 • Poprawiono podpowiadanie daty przy rozliczeniach rozrachunków przenoszonych z BZ na BO.
 • Uaktualniono formularz wpłaty gotówkowej/przelewu cła, podatków od importu towarów oraz innych należności związanych z importem towarów.
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumny związane z polami własnymi.
 • Zmieniono nazwy wzorców wydruku podatkowych dyspozycji bankowych na "DB US - podatki" oraz "DB US - cło".