InsERT S.A.

Rewizor nexo PRO
ulepszenia

Rozbudowana wersja systemu finansowo-księgowego zawierająca wiele ponadstandardowych rozwiązań.

Opis zmian (17.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 17.0.3 - 15/11/2017

 • Poprawiono problem z wysyłką plików JPK objawiający się komunikatem "(...) Nie można ustanowić relacji zaufania dla bezpiecznego kanału SSL/TLS". Przyczyną problemu jest zmiana przez Microsoft certyfikatu SSL na niektórych serwisach Microsoft Azure Storage.

Wersja 17.0.2 - 02/11/2017

 • Umożliwiono wykorzystanie profilu zaufanego do podpisywania plików JPK_VAT.
 • Rozwiązano problem występujący przy dodawaniu autotekstów parametrycznych do treści dokumentów kadrowych oraz do sprawozdań finansowych.
 • Poprawiono potencjalny problem konwersji bazy danych w pracy na wielu stanowiskach, objawiający się komunikatem o niepoprawnej nazwie obiektu '##ZamowieniaVenderoUprawnienia'.
 • [PRO] Sfera. Udostępniono możliwość wyświetlenia okna wydruku obiektu.
 • Poprawiono wyliczanie zaliczki na podatek PIT dla wspólnika (w skali progresywnej) w przypadku przekroczenia drugiego progu podatkowego.
 • Poprawiono wczytywanie pliku EPP w wersji 1.05.5 z dokumentami do biura rachunkowego.

Wersja 17.0.1 - 10/10/2017

 • [PRO] Poprawiony błąd uniemożliwiający uruchomienie Sfery w rozwiązaniu własnym wykorzystującym metodę DanePolaczenia.Jawne.
 • Poprawiono w schemacie dekretacji dokumentów kompensat działanie formuły "Podmiot jest podatnikiem UE" użytej przy określaniu warunków wykonania schematu.
 • Poprawiono powielanie dekretów księgowych posiadających podpięte rozrachunki - problem pojawił się w wersji 17.0.0.

Wersja 17.0.0 - 02/10/2017

 • W danych firmy i wspólników dodano możliwość zaewidencjonowania indywidualnego numeru rachunku wpłat do ZUS, który będzie wykorzystywany od 2018 roku.
 • Dodano możliwość powiązania Użytkownika z Kontem InsERT.
 • Wprowadzono możliwość filtrowania list w modułach na podstawie bieżącej zawartości kolumn przy pomocy zaznaczania indywidualnych wartości bądź definiowania prostych warunków: tekstowych (zawiera/nie zawiera), liczbowych (większe/mniejsze) bądź datowych (od/do). Operacja dostępna jest z menu kontekstowego nagłówka kolumny oraz z podmenu Operacje na liście  -> Filtruj wg kolumn (Shift+F8).
 • Dodano w dekretacji automatycznej dokumentów handlowych numer skojarzonego dokumentu magazynowego oraz dla dokumentów magazynowych, numer dokumentu handlowego.
 • W schematach dekretacji do ksiąg rachunkowych i jednocześnie do VAT dodano możliwość określenia, czy rozrachunek powiązany z zapisem na konto ma być podłączony do tworzonego zapisu VAT.
 • W schematach dekretacji dodano możliwość wykorzystania kwoty użytkownika we wskazanej walucie.
 • [PRO] Dodano możliwość opisywania pozycji zapisów na kontach elementami słowników użytkownika. Przypisanie to następnie można wykorzystać w nowym mechanizmie sprawozdań finansowych, raportach księgowych bądź w rozwiązaniach własnych.
 • Dodano możliwość wyświetlenia zbiorczego raportu z ostatnio wykonanego odpytywania portali: NIP, VIES, VAT, GUS, CEiDG oraz kaucji gwarancyjnych.
 • Dodano możliwość wyeksportowania planu kont do pliku XML, jak również jego zaimportowania ze wskazanego pliku. Do pliku zapisywany jest wzorzec konta, co oznacza, że nie są przenoszone analityki kont kartotekowych tylko sama definicja konta.
 • [PRO] Dodano nowy mechanizm sprawozdań finansowych obejmujący możliwość poprawy domyślnych sprawozdań, dodawania własnych, zapamiętywania wyliczonych. Więcej informacji w temacie pomocy dotyczącym sprawozdań finansowych.
 • Dodano obsługę dekretacji automatycznej not odsetkowych.
 • W definicjach warunków schematów dekretacji dodano obsługę cech klientów.
 • Dodano możliwość sortowania wydruku ewidencji VAT miesięcznie, wg numeru księgowego.
 • Dodano nowe wzorce wydruku rejestrów VAT zakupu układem odwzorowujące deklarację VAT.
 • W ewidencji zakupów dla VAT marża dodano obsługę zapisów walutowych.
 • W parametrach ewidencji VAT dodano możliwość określenia, czy podczas dekretacji do VAT (automatycznej i ręcznej) blokować zapis w przypadku wprowadzania dokumentu z numerem już istniejącym.
 • W wydrukach rejestrów VAT zakupu dodano możliwość grupowania pozycji dla każdego dokumentu.
 • W  Parametrach eksploatacji i rozliczeń pojazdów dodano możliwość włączenia automatycznego przeliczania zapisów VAT z częściowym odliczeniem dotyczącym pojazdów. Pozwala to dla zapisów opartych o definicję częściowego odliczenia dopisywać nowe pozycje, które automatycznie zostaną przeliczane. Ułatwia to w znaczny sposób ewidencję tzw. faktur "mieszanych".
 • W edycji  zapisu VAT sprzedaży i zakupu dodano operacje sprawdzania statusu kontrahenta w systemie VIES i portalu podatnika.
 • W definicji Rejestru księgowego dodano możliwość określenia sposobu wyznaczania dat zapisu VAT tworzonego z poziomu dokumentu księgowego.
 • W parametrach rejestrów księgowych dodano możliwość określenia, czy program ma komunikować, że podmiot w powiązanym zapisie VAT jest różny od podmiotu w dekrecie księgowym.
 • Dla wydruku karty środka trwałego dodano możliwość określenia, na który dzień wykazać stan środka.
 • Dodano możliwość wyliczenia i wydrukowania raportu Zestawienia Obrotów i Sald wraz z podsumowaniami dla każdego poziomu konta.
 • Dodano wzorzec sprawozdania finansowego "Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym".
 • W definicji środka trwałego rozszerzono słownik sposobów nabycia środka o wartości związane z leasingiem.
 • W Parametrach typów amortyzacji dodano możliwość określenia, by podczas dodawania środka trwałego podpowiadana była stawka amortyzacji dla wybranego numeru KŚT.
 • Dodano możliwość dezaktywacji form płatności.
 • Dodano możliwość dezaktywacji użytkowników.
 • Dodano możliwość ręcznego powiązania operacji bankowych z dyspozycjami.
 • W parametrach rozrachunków dodano możliwość ustawienia automatycznego rozliczania rozrachunków podczas dekretacji wg pól Dokument oraz Tytułem.
 • W parametrach rozrachunków, dla dekretacji dokumentów księgowych dodano możliwość pobierania terminu płatności na podstawie rozrachunku lub na podstawie domyślnego kredytu kupieckiego.
 • W parametrach systemu dodano parametr umożliwiający wybranie kursu do rozliczeń rozrachunków wg daty rozliczenia lub z dnia poprzedzającego datę rozliczenia.
 • W widokach i raportach rozrachunkowych dodano kolumny pokazujące wartości rozrachunków walutowych przeliczonych wg kursu.
 • Rozwiązano problem znaków specjalnych występujących w nazwie firmy przy eksporcie do pliku wymiany do programu Płatnik.
 • Dodano parametr blokujący zapisywanie wiadomości SMS do zagranicznych odbiorców. Parametr ten jest domyślnie włączony.
 • W module Klienci dodano kolumnę "Czynny podatnik VAT". Kolumna domyślnie jest niewłączona.
 • Poprawiono odbiór dokumentów EPP w komunikacji off-line EDI++ w przypadku, gdy NIP UE kontrahenta zawierał znaki specjalne.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał dla Mojej firmy przejście na informator poprzez zmianę widoku w Mojej firmie.
 • W operacjach zbiorczych: "Dodaj branżę", "Dodaj cechę" listę wyboru posortowano alfabetycznie.
 • Wprowadzono optymalizację InsTYNKT-u adresatów wiadomości. Dodano również nowy parametr Wyszukiwanie adresów w danych klientów, który pozwala zdecydować, aby wyszukiwanie adresów w danych klientów odbywało się tylko w zbiorze adresów e-mail.
 • Umożliwiono dodawanie załączników za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść” („drag and drop”) w wiadomościach pocztowych, szablonach wiadomości e-mail oraz w działaniu typu wiadomość.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawieniem się błędu systemowego występującego przy próbie dodania dokumentu jako załącznika do wiadomości e-mail, jeśli załącznik był jednocześnie edytowany w programie Word.
 • Poprawiony błąd w Programie serwisowym powodujący niepokazywanie archiwów wysłanych do chmury w przypadku konta InsERT powiązanego z więcej niż jedną firmą.
 • W drzewku modułów przeniesiono widok  kreatora vendero do nowego modułu Portale i aplikacje.
 • Aplikacja InsERT mobile. Kontakty i działania w telefonie z systemem Android. W tej wersji InsERT nexo dostęp z modułu Laboratorium.
 • Dodano artykuły pomocy w kreatorze wdrożeniowym oraz w programie serwisowym.
 • Dodano skrót klawiaturowy (Ctrl+P) do podglądu w oknie wydruku.
 • Na liście użytkowników dodano możliwość ustawienia kolumny Rola.
 • Poprawiono błąd związany z brakiem adresu e-mail w oknie wydruku części dokumentów.
 • [PRO] Poprawiony błąd powodujący niezapisywanie parametrów listy z wynikami raportu własnego po modyfikacji i cofnięciu do widoku listy raportów.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Poprawiono błąd uniemożliwiający tworzenie klasy Wynik z jawnym wskazaniem konstruktora.
 • [PRO] Raporty własne SQL. Dodano możliwość zdefiniowania parametru w postaci rozwijanej listy z własnymi opcjami.
 • [PRO] Raporty własne SQL. Ułatwienia tworzenia zapytania: identyfikacja błędnego miejsca w kodzie zapytania, usuwanie pustych linii, numerowanie linii.
 • Rozbudowano pomoc w programie o Pytania i odpowiedzi z e-Pomocy, filmy instruktażowe z YouTube oraz informacje z Forum użytkowników.
 • Sekcja Uprawnienia w użytkownikach została przeniesiona do zakładki.
 • Sekcja Wygląd we wzorcach wydruków została przeniesiona do zakładki.
 • W bibliotece załączników podniesiono limit rozmiaru załącznika z 10 MB do 200 MB.
 • W module Naklejki dodano możliwość wykorzystania kodów kreskowych bez konieczności używania czcionek, m.in code11, code39, code93, code128, EAN-13, EAN-8, QR.
 • W oknie logowania ustawiono sortowanie użytkowników wg nazwiska.
 • W Użytkownikach dodano sekcję Kontakty.
 • Kreator wdrożeniowy. Przenoszenie danych z InsERT GT. Klikanie w odśwież przy wyborze serwera powiela pozycje na liście.
 • Na listach słowników umożliwiono zaznaczanie wielu pozycji listy, co umożliwia m.in. zbiorczą aktywację i dezaktywację elementów słownika oraz zbiorcze usuwanie zaznaczonych pozycji.
 • Dodano automatyczne usuwanie nieużywanych wersji programu z serwera i stacji roboczych.
 • Dodano możliwość skopiowania dowolnego tekstu w programie - należy najechać kursorem na tekst i przytrzymać lewy przycisk myszki.
 • Dodano przeszukiwanie elementów konfiguracji do wyszukiwarki poleceń oraz do wyszukiwarki konfiguracji.
 • Dodano możliwość wydrukowania deklaracji skarbowych na podmiocie wygasłym (będącym w stanie tylko do odczytu), czyli takim, do którego wygasły uprawnienia użytkowania.
 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji CIT-8 w wersji 25 wraz z załącznikami.
 • Podczas podpisywania deklaracji podpisem kwalifikowanym zmieniono kolejność wyświetlania certyfikatów wykorzystywanych do podpisania - obecnie jako pierwsze wyświetlane są certyfikaty z aktualną datą ważności oraz dodatkowo ostatnio używane.
 • Poprawiono problem ze zbiorczą wysyłką PIT-11Z(23) (na Uniwersalną Bramkę Dokumentów), w przypadku gdy taka deklaracja była już wcześniej wysłana.
 • Poprawiono wydruk urzędu skarbowego na dokumencie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
 • W deklaracjach skarbowych dodano kolumny pokazujące datę wysyłki elektronicznej oraz pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 • W pliku JPK_VAT, dla podmiotu z formą prawną wymagającą wskazania właściciela, zmieniono pobieranie danych urzędu skarbowego oraz danych adresowych. Obecnie pobierane są one z danych wspólnika.
 • W edycji schematu dekretacji, w definicji pozycji dodano boczny pasek przewijania (scroll) w przypadku występowania wielu pozycji warunkowego zapisu na konta.
 • W schemacie dekretacji dokumentu kompensaty, w definicji konta, na które ma się odbyć dekretacja, dodano możliwość wykorzystania automatycznego wyznaczania konta na podstawie rozliczeń dokonanych kompensatą.
 • W schematach dekretacji do VAT rozszerzono precyzję współczynnika dekretowanych kwot do trzech miejsc po przecinku.
 • Dodano domyślne przypisanie nowych transakcji handlowych Subiekta nexo do transakcji VAT na cele automatycznej dekretacji dokumentów z takimi transakcjami handlowymi.
 • Dodano możliwość wskazania konkretnego podatnika w przypadku, gdy weryfikacja w systemie CEiDG pokaże wiele wpisów.
 • Dodano wyświetlanie w sposób sformatowany niektórych komunikatów zwracanych przez bramkę wysyłki deklaracji elektronicznych.
 • Podczas kasowania konta księgowego dodano możliwość jednoczesnego usuwania jego umiejscowienia w sprawozdaniach finansowych.
 • Poprawiono problem z odbiorem dokumentów z pliku EPP w przypadku, gdy dane kontrahenta nie zawierały jego adresu.
 • Poprawiono wydruk dokumentu rozliczenia eksploatacji pojazdu w przypadku auta firmowego.
 • Udostępniono obsługę flag własnych w module Noty księgowe.
 • W definicjach księgowych pieczęci automatycznych umożliwiono umieszczanie kont rozrachunkowych, co pozwoli na dokonywanie automatycznych przeksięgowań na takie konta.
 • W fakturach wewnętrznych oraz w ich obrazach księgowych dodano obsługę numeru oryginalnego dokumentu źródłowego.
 • W Konfiguracji, w Opisach księgowych dokumentów wprowadzono możliwość dodania nowej kategorii księgowej podczas definiowania domyślnego opisu księgowego dla danego typu dokumentów.
 • W obrazach księgowych składek ZUS oraz zaliczek na podatek z list płac dodano pole z datą wypłaty.
 • Wydłużono czas oczekiwania (timeout) na odpowiedź serwera SQL podczas operacji wczytywania dokumentów przesłanych do biura rachunkowego w komunikacji off-line EDI ++ (plik EPP).
 • Zaktualizowano listę organów podatkowych podpowiadanych podczas definiowania urzędu skarbowego.
 • Zmieniono układ modułów oraz uporządkowano widoki w modułach w sposób, który poprawia i ułatwia nawigację po programie.
 • Dla zapisów złożonych VAT wykazywany jest NIP na dokumencie w przypadku zgodności transakcji VAT na pozycjach dokumentu.
 • Dodano automatyczną obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia środka trwałego w ewidencji VAT zakupu i sprzedaży.
 • Dodano obsługę zapisów złożonych VAT tworzonych z poziomu zapisu księgowego na podstawie szablonu VAT.
 • Na wydrukach rejestrów VAT poprawiono kolejność w obrębie dnia zapisów złożonych (dotyczy wydruku z pozycjami dokumentów).
 • Poprawiono ujmowanie ujemnych zapisów VAT sprzedaży marża - obecnie, w deklaracji VAT oraz JPK_VAT takie zapisy ujmowane są z wartością zerową.
 • Poprawiono wydruk ewidencji VAT, na których uwzględniane były zapisy VAT nierozliczone w metodzie kasowej (bez ustawionego miesiąca naliczenia/odliczenia).
 • Poprawiono wydruki rejestrów VAT zawierające zapisy złożone bez żadnych pozycji. Taki zapis mógł powstać jako zapis lustrzany do zapisu VAT złożonego w metodzie kasowej.
 • Rozdzielono parametry określające sposób podsumowania na wydrukach KPiR (dla Rachmistrza nexo) oraz ewidencji VAT.
 • W Notach korygujących dodawanych na podstawie zapisu VAT, udostępniono edycję pola Numer oryginalny.
 • W Parametrach eksploatacji i rozliczeń pojazdów dodano możliwość zdefiniowania domyślnego opisu pozycji. Opis ten będzie pobierany dla zapisów VAT zakupu związanych z częściowym odliczeniem VAT na wydatki związane z pojazdem.
 • Na liście pozycji dokumentu księgowego (dekret, polecenie księgowania) dodano kolumny zawierające nazwę konta oraz pełną nazwę konta.
 • Poprawiono przenoszenie bilansu zamknięcia (kont rozrachunkowych i magazynu walut) jako bilansu otwarcia, w przypadku gdy konta te były wcześniej przenoszone.
 • Poprawiono wyliczanie zestawienia przepływów finansowych w Uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
 • W module dokumentów księgowych, w Konfiguracji widoku dodano możliwość grupowania dokumentów według rejestru księgowego.
 • Zmieniono wyznaczanie daty zapisu powielonego dekretu - obecnie jest ona kopiowana z dekretu źródłowego a nie wyznaczana na podstawie daty aplikacyjnej.
 • Na wydruku Raportu o środkach trwałych ustawiono sortowanie wg numeru w ewidencji.
 • W dokumencie modernizacji środka trwałego udostępniono kwotę niestanowiącą kosztów uzyskania przychodu - obecnie jest możliwe określenie, jaka część wartości modernizacji nie stanowi kosztów.
 • W dokumencie przesunięcia środka trwałego (PT) dodano podpowiadanie osoby odpowiedzialnej z ostatniego istniejącego dokumentu PT. W przypadku jego braku osoba podpowiadana jest z dokumentu OT (przyjęcie środka trwałego).
 • W module środków trwałych zmieniono sortowanie tabeli wg numeru inwentarzowego tak, by środki ułożone były wg części numerycznej numeru inwentarzowego.
 • W raporcie Informacji zbiorczej składki ZUS wspólników wykazywane są obecnie również w oparciu o wartości dokonane w module Rozliczenia właścicielskie.
 • W wydruku Raportu o środkach trwałych uwzględniane są obecnie te środki, które zostały wcześniej określone filtrowaniem w module tego raportu. Wcześniej drukowane były wszystkie środki trwałe.
 • Na liście dokumentów w module not korygujących dodano możliwość włączenia kolumny "Potwierdzona". Wprowadzono także możliwość filtrowania dokumentów po: dacie oryginału, dacie zakończenia dostawy, dacie potwierdzenia oraz kategorii.
 • Na wydrukach korekt do faktur zakupu dodano drukowanie numeru oryginalnego korekty.
 • Na liście not korygujących naprawiono brak wyświetlania historycznych danych podmiotu.
 • Na wydrukach not korygujących wprowadzono umieszczanie nazwy pełnej uczestniczących podmiotów zamiast dotychczas stosowanych nazw skróconych.
 • Dodano dwuodcinkowy wydruk dyspozycji bankowej (polecenia przelewy/wpłaty gotówkowej).
 • Dodano kolumnę Tytułem w sekcji Rozliczenia, na dokumentach finansowych i rozrachunkach.
 • Dodano nowy widok kursów walut umożliwiający filtrowanie tabel kursów.
 • Na dokumentach finansowych i rozrachunkach, w sekcji Rozliczenia dodano kolumnę Dni spóźnienia.
 • Na operacjach bankowych bez kontrahenta dodano możliwość jego wskazania bez konieczności zmiany rodzaju operacji.
 • Na raporcie Rozrachunki na dany dzień dodano kolumny zgodnie z filtrami.
 • Na operacjach kasowych oraz bankowych o rodzaju Transfer dodano możliwość wstawiania salda.
 • Poprawiono skalowalność okna dopasowania kontrahentów przy pobieraniu wyciągów bankowych z pliku.
 • Poprawiono ustawienie domyślnej strony kodowej (IBM OEM Europa Centralna (852)) dla parsera mt940 banku ING.
 • Poprawiono zapamiętywanie strony kodowej dla parserów wyciągów mt940.
 • Przy wczytywaniu wyciągów z plików mt940 lub csv dodano możliwość wskazania dowolnego klienta z kartoteki.
 • Uaktualniono kod Swift Deutsche Bank.
 • Uaktualniono listę banków wykorzystywaną do rozpoznawania numerów rachunków.
 • W kreatorze zbiorczej windykacji dodano możliwość wyłączenia naliczania odsetek, filtrowania wg rodzaju wezwania oraz zakresów dni spóźnienia.
 • W oknie wczytywania plików mt940 oraz csv dodano opcję szybkiego kojarzenia kontrahentów z pliku i kartoteki.
 • W raporcie Wiekowanie rozrachunków dodano komunikat informujący o braku kursów walut dla rozrachunków w walucie obcej.