InsERT S.A.

Rewizor nexo PRO
ulepszenia

Rozbudowana wersja systemu finansowo-księgowego zawierająca wiele ponadstandardowych rozwiązań.

Opis zmian (23.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 23.0.1 - 20/12/2018

 • Poprawiono podpowiadanie domyślnej wartości odliczeń kosztu uzyskania przychodu dla rachunku dotyczącego wydatku za 2018 r. w module Eksploatacji pojazdu.
 • Zmieniono nazwy odliczeń kosztów uzyskania przychodu w zapisie VAT dotyczącym eksploatacji pojazdów z częściowym odliczeniem VAT.

Wersja 23.0.0 - 17/12/2018

 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego drukowania wg wzorca EKO deklaracji skarbowej.
 • Dodano obsługę deklaracji PIT-6(13) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji CIT-8(26) rozliczającą dochody uzyskane od początku roku 2018. Dodano również obsługę załączników: CIT-8/O(13), CIT/BR(4), CIT/MIT(1), CIT-D(6).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji IFT-1/1R(14).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-11(24).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-36(26) wraz z załącznikami: PIT/D(27), PIT/O(23), PIT/B(16), PIT/DS(3), PIT/ZG(6), PIT/BR(3).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-36L(15).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-37(25).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-4R(8).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(7).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8C(9).
 • Dodano obsługę nowej wersji zbiorczej deklaracji PIT-11Z(24).
 • Dodano obsługę nowej wersji zbiorczej deklaracji PIT-8CZ(9).
 • Dodano obsługę załącznika PIT-MIT(1) do deklaracji PIT-36(26) oraz PIT-36L(15) - informacji o środkach trwałych, których wartość początkowa przekracza 10 000 000 i od których odprowadzony został podatek.
 • Dodano w KPiR oraz załączniku PIT/BR obsługę wydatków na nowe rodzaje kosztów kwalifikowanych na prace badawczo-rozwojowe.
 • Nowa wersja zaliczki CIT(5).
 • Dodano możliwość zbiorczego nadania opisu księgowego dla dekretacji automatycznej dokumentów finansowych z poziomu ewidencji źródłowych dokumentów.
 • Dodano możliwość zbiorczego nadania opisu księgowego dokumentom rozliczającym wydatki związane z pojazdami.
 • Dodano obsługę elektroniczną sprawozdania finansowego dla typu jednostki innej w wartościach zaokrąglonych do tysięcy zł. Wysyłka elektroniczna sprawozdań wymaga aktywnego abonamentu.
 • Dodano obsługę elektroniczną typów sprawozdań finansowych: mała jednostka, mikrojednostka oraz jednostka inna oparta o uproszczoną definicję sprawozdania. Wysyłka elektroniczna sprawozdań wymaga aktywnego abonamentu.
 • Dodano obsługę wyliczania składek ZUS właścicieli zależnych od przychodów.
 • Dodano obsługę wysyłki sprawozdań elektronicznych na bramkę Ministerstwa Finansów dla firm i spółek nieobjętych rejestrem KRS. Wysyłka elektroniczna sprawozdań wymaga aktywnego abonamentu.
 • W ewidencji zakupu VAT dodano obsługę nowych zasad rozliczania pojazdów z częściowym odliczeniem VAT.
 • W obrazie księgowym dot. amortyzacji zbiorczej dodano informację o wykorzystanym elemencie słownika użytkownika. Wartość tę można wykorzystać w schemacie dekretacji tego dokumentu.
 • Dodano nowy raport Wiekowanie rozrachunków wg kont.
 • W Parametrach bankowości dodano możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju operacji przy transferze (podzielona płatność).
 • Rozwiązano problem ze sferycznym drukowaniem dokumentów RTF.
 • Dodano obsługę nowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 • Dla modułu klienci naprawiono błąd, który uniemożliwiał włączenie kolumny "Nazwa (osoby sortowane po nazwisku)". Problem występował na serwerach SQL Server 2008 R2.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas wysyłania wiadomości w folderze Wysłane zapisywana była kopia z autozapisu szkicu wiadomości zamiast faktycznie wysyłanej treści. Błąd występował na niektórych serwerach pocztowych.
 • Rozwiązano problem błędnych podsumowań na wydrukach listy (grida).
 • Umożliwiono podłączenie Konta InsERT w oknie z zachętą do rejestracji kończącym kreator wdrożeniowy.
 • Zaktualizowano widok serwisu licencji.
 • Zmodyfikowano zakładanie nowego podmiotu w części dotyczącej wyboru linii InsERT nexo/InsERT nexo PRO oraz dla biur rachunkowych.
 • Poprawiono pobieranie nowej wersji nexo przy problemach z dostępem do Internetu.
 • Dodano możliwość podpisania deklaracji skarbowej w przypadku próby wysyłki deklaracji niepodpisanej.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-2(5).
 • Poprawiono podpowiadanie kwoty autoryzującej w podpisie niekwalifikowanym dla korekty deklaracji VAT.
 • Poprawiono układ menu kontekstowego w module deklaracji skarbowych oraz e-Sprawozdawczości VAT.
 • W edycji i podglądzie deklaracji skarbowych dodano menu uruchamiające wyszukiwarkę łańcuchów znaków.
 • W module deklaracji skarbowych, w kolumnie Podmiot zmieniono wyświetlanie osób - w pierwszej kolejności, dla osób, wyświetlane jest nazwisko a następnie imię.
 • Zmieniono mechanizm wyliczania deklaracji oraz zaliczki CIT. Obecnie każda nowa wersja deklaracji CIT zawiera własną dedykowaną definicję struktury sprawozdania. Deklaracje CIT sprzed wersji 26 wyliczane będą w oparciu o strukturę i definicję składników, które istniały do tej pory, natomiast nowa wersja deklaracji CIT i zaliczki na podatek CIT wyliczane będą w oparciu o dedykowaną strukturę i definicję składników.
 • Zwiększono rozmiar okna z wyborem pracowników w wystawianiu zbiorczym deklaracji PIT-11.
 • W definicji schematów dekretacji poprawiono porównywanie łańcuchów znaków - w ich porównywaniu obecnie ignorowana jest wielkość liter.
 • Dodano dla właścicieli obsługę składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyliczanej łącznie ze składką na Fundusz Pracy.
 • Dodano możliwość nadania zbiorczo opisu księgowego dokumentom dotyczącym środków trwałych.
 • Dodano możliwość zbiorczego nadania opisu księgowego liście płac oraz rachunkom do umów cywilnoprawnych w uproszczonych kadrach i płacach.
 • Dodano obsługę rocznego współczynnika dot. wyliczenia podstawy składek ZUS właścicieli, określanych wg przychodów roku poprzedniego.
 • Dodano obsługę stawki 9% podatku od osób prawnych z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2019.
 • Poprawiono aktualizację przez Internet stawek za kilometr przejazdu.
 • Poprawiono komunikowanie osób zwolnionych z VAT podczas weryfikacji statusu podatnika VAT na Portalu Podatkowym.
 • Poprawiono odbiór dokumentów z pliku EPP zawierającego definicje kas, które nie występowały w księgowości.
 • Poprawiono wyświetlanie filtra "Konto" w magazynie walut.
 • Poprawiono wyznaczanie wartości rocznego współczynnika proporcji bazowej - niepotrzebnie w wyliczeniu ujmowane były obroty ze stawką NPO.
 • W module Dekretacji dokumentów dodano możliwość filtrowania dokumentów wg wartości opisu księgowego.
 • Poprawiono komunikowanie o powtórzonym numerze dokumentu w ewidencji zakupu VAT - obecnie, ostrzeżenie/błąd pojawia się w momencie wskazania klienta a nie dopiero przy zapisywaniu dokumentu.
 • Poprawiono wyświetlanie NIP w ewidencji VAT sprzedaży/zakupu dla zapisów złożonych VAT, które na pozycjach dokumentu zawierały różne transakcje VAT.
 • Poprawiono generowanie dokumentu zbiorczego sprzedaży VAT.
 • Poprawiono aktualizację wartości zapisu VAT walutowego, który został wygenerowany z poziomu dekretu księgowego.
 • Poprawiono wydruk dziennika księgowań dla dużej ilości danych.
 • Poprawiono wykazywanie nazwy konta na wydruku ZOiS w przypadku gdy konto to umieszczone było na poziomie między kartotekami księgowymi.
 • Poprawiono wykazywanie wartości bilansu otwarcia w przypadku wskazania w Zestawieniu Sald i Obrotów konkretnego rejestru księgowego.
 • Zaktualizowano przypis prawny na wydruku potwierdzenia sald i obrotów.
 • W kartotece asortymentu i klientów przypisano skrót shift+ctrl+J do polecenia drukowania naklejek.
 • Dodano nowy status rozrachunków "nie podlega rozliczeniu", który dotyczy naliczonych różnic kursowych.
 • Dodano uprawnienie do widoku Szybkie płatności on-line.
 • Na wydruku Kompensaty poprawiono prezentowanie pozostałych do rozliczenia należności.
 • Poprawiono błąd związany z komunikacją on-line z bankiem w przypadku zalogowanego innego użytkownika niż właściciel certyfikatu.
 • Poprawiono błąd związany z próbą logowania do programu użytkownika bez uprawnienia do zmiany stanowiska kasowego.
 • Poprawiono podpowiadanie adresów mailowych przedstawicieli klienta przy wysyłce dokumentów windykacyjnych.
 • Poprawiono sortowanie na liście Wyciągów bankowych.
 • Rozwiązano problem blokady zmiany waluty przy rozliczaniu rozrachunków przez skojarzenie.
 • Rozwiązano problem błędnego wyliczenia raportu Podliczenie finansów oraz Podliczenie kasy w przypadku profilowania stanowisk kasowych.
 • Rozwiązano problem niepojawiających się rozrachunków rozliczonych po terminie w kreatorze zbiorczego wystawiania not odsetkowych.
 • Rozwiązano problem z uzgadnianiem operacji bankowych z poziomu podglądu dokumentu.
 • Usunięto nadmiarowy komunikat pojawiający się przy wysyłce bez autoryzacji Dyspozycji bankowej on-line.
 • W Dyspozycjach podatkowych dodano możliwość zapłaty podatku z rachunku VAT.