InsERT S.A.

Rewizor GT
ulepszenia

System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.53 SP2 HF2 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.53 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.53 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.53 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.53, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.53

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.53 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano nową deklarację VAT-7 w wersji 18. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę deklaracji.
 • Dodano nową deklarację VAT-7K w wersji 12. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę deklaracji.
 • Dodano nową deklarację VAT-8 w wersji 9. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę deklaracji.
 • Dodano nową deklarację VAT-9M w wersji 8. Deklaracja obsługuje wysyłkę elektroniczną oraz korektę deklaracji.
 • Dodano nowy rodzaj operacji bankowej: podzielona płatność.
 • Dodano nowy rodzaj rachunku bankowego podmiotu: rachunek VAT.
 • Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla ING Business Online.
 • Dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w transakcjach oczekujących dla mBank CompanyNet.
 • Dodano opcję rozliczania rozrachunków za pomocą operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność.
 • Dodano schematy importu i dekretacji dla nowych typów dokumentów: wpłata automatyczna VAT oraz wypłata automatyczna VAT.
 • W schematach importu dla wpłaty na konto dodano nową kwotę: wartość VAT dokumentu bankowego.
 • W schematach importu dla wyciągów bankowych dodano nowe kwoty: uznania VAT łącznie, obciążenia VAT łącznie, uznania VAT lista, obciążenia VAT lista, (K) uznania VAT łącznie, (K) obciążenia VAT łącznie, (K) uznania VAT lista, (K) obciążenia VAT lista.
 • W schematach importu dla wypłaty na konto dodano nowe kwoty: wartość VAT dokumentu bankowego oraz wartość pobierana z rachunku VAT dokumentu bankowego.
 • Dla podmiotów z licencją na biuro rachunkowe wydruk dokumentu UPO będzie zawierał w stopce: pełną nazwę podmiotu, nazwę deklaracji, okres, typ pliku jpk i nazwę tego pliku.
 • Dodano możliwość uzupełnienia ręcznie dodanego rozrachunku o kwotę VAT.
 • Dodano możliwość wydruku zgód na przetwarzanie danych osobowych mających status "Oczekuje".
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: BRE Bank - iBRE, BRESOK (Elixir-0).
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: Elixir - IBAN.
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: ING BankOnLine (Elixir-0), ING Bank Śląski - ING BusinessOnLine (Elixir-0), ING Bank Śląski - Multicash (Elixir - 0).
 • Dodano obsługę podzielonej płatności w eksporcie do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: Pekao - PekaoREADY.
 • Dodano obsługę przelewów krajowych walutowych do formatu Elixir dla rodzaju homebankingu: BRE Bank - iBRE, BRESOK (Elixir-0).
 • Dodano ostrzeżenie przy rozliczaniu rozrachunków operacją rodzaju podzielona płatność, gdy nie zgadza się numer faktury, kwota VAT na operacji jest wyższa niż na dokumencie lub operacja bankowa próbuje rozliczyć więcej niż jeden dokument.
 • Na liście nierozliczonych rozrachunków, na dekrecie księgowym dodano kolumnę Wartość do wykorzystania VAT.
 • Poprawiono błąd w polach własnych rozszerzonych sypu słownik, polegający na braku automatycznego uzupełnienia definicji zapytania sql dla słownika "Stawki opłat specjalnych".
 • Poprawiono generowanie plików JPK_VAT z Biura GT. Poprzednio generowane pliki niepoprawnie zapisywały dane o pliku. Korekta takiego pliku wstawiała w numer korekty wartości minusowe. Zawartość pliku była poprawna.
 • Poprawiono liczenie amortyzacji. Ostatnia amortyzacja w roku jest korygowana tak, by suma amortyzacji w roku równała się wartości początkowej przemnożonej przez współczynnik amortyzacji.
 • Poprawiono obsługę pól własnych dla operacji bankowych z poziomy Homebankingu. Poprzednio przypisanie wartości polom własnym z tego poziomu nie powodowało ich zmiany.
 • Poprawiono podpowiadanie wersji pliku przy generowaniu korekty plików JPK. Obecnie podpowiada się najnowsza wersja pliku.
 • Poprawiono problem rozkojarzenia rozrachunków rozliczonych z poziomu dekretu księgowego. Problem powodował, że w niektórych przypadkach nie dało się rozkojarzyć takich rozrachunków.
 • Poprawiono problem występujący podczas usuwania faktur sprzedaży z formą płatności kredyt kupiecki i rozliczonych później kartą. Usunięcie faktury nie powodowało cofnięcia rozliczenia powstałej cesji.
 • Rozdzielono deklaracje VAT-7 od deklaracji VAT-7K.
 • Umożliwiono uzupełnienie kwoty VAT na rozrachunku tworzonym z poziomu dekretu księgowego.
 • W eksporcie operacji bankowej do formatu Eliksir dodano nowe pola: NrFaktury, KwotaVAT oraz NIPKh. Nowe pola wykorzystywane są w mechanizmie podzielonej płatności. Dodatkowo dla operacji bankowej o rodzaju podzielona płatność pole Typ przyjmuje wartość S.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano do obiektu InsERT.Kontrahent atrybut BrakPodzielonejPlatnosci. Atrybut jest odpowiednikiem znacznika "Brak podzielonej płatności dla rozrachunków automatycznych" z zakładki Płatności kontrahenta.
 • W operacji "Rozlicz wybrane rozrachunki" umożliwiono rozliczanie rozrachunków o walucie innej niż PLN.
 • W serwisie Operacje bankowe dodano nowe kolumny: rodzaj, numer faktury, kwota VAT, kwota z rachunku VAT. Nowe kolumny są używane w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Wykonano zmiany w launcherze instalacyjnym programu mające na celu unowocześnienie interfejsu i lepszą obsługę skalowania na monitorach wysokiej rozdzielczości.
 • Zablokowano eksport operacji bankowej o rodzaju automatyczna operacja VAT do formatu Elixir.
 • Zmieniono podpis JPK na format XAdES z funkcją skrótu SHA-256.