InsERT S.A.

Rewizor GT
ulepszenia

System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.57 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.57 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.57 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.57 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.57, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.57

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.57 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Rozszerzono sprawdzanie statusu podmiotu w VAT o wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT zostało zabezpieczone aktywnym abonamentem. W sytuacji, gdy abonament dobiegnie końca i nie zostanie przedłużony, nie będzie możliwości sprawdzanie statusu podmiotu w VAT.
 • We wszystkich programach systemu InsERT GT dodano możliwość wysyłania SMS-ów. SMS-y można wysyłać i tworzyć na podstawie obiektów typu dokumenty handlowe, należności, pracownicy, kontrahenci, wspólnicy i instytucje. Do obsługi SMS-ów służą dedykowane moduły: SMS - szablony wiadomości, SMS - wiadomości robocze, SMS - skrzynka nadawcza oraz SMS - wiadomości wysłane. Do wysyłania SMS-ów konieczne jest założenie Konta InsERT.
 • Aby przyspieszyć proces konwersji bazy danych wykonano m.in. następujące zmiany: - poprawiono wydajność aktualizacji wzorców wydruków, - poprawiono wydajność aktualizacji definicji podglądu obiektów, - poprawiono wydajność aktualizacji wzorców deklaracji.
 • Dodano logowanie zdarzeń e-Archiwizacji (wysyłania archiwów do chmury).
 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT z poziomu serwisu Kontrahenci w programach księgowych.
 • Dodano nową wersję biblioteki sferycznej Interop.InsERT4.
 • Dodano rozszerzanie się kontrolek w oknie wprowadzenia do e-sprawozdania finansowego.
 • Import e-sprawozdania zachowuje datę sporządzenia sprawozdania z importowanego pliku. Zatwierdzenie importowanego pliku podpowiada oryginalną datę pliku zamiast daty bieżącej.
 • Instalator systemu został wyposażony w składnik Microsoft .NET Framework w wersji 4.6.1.
 • Instalator systemu został wyposażony w składnik MSXML 6.0. Zrezygnowano z dystrybucji składnika MSXML 4.0.
 • Na potrzeby nowych funkcji wprowadzanych w programie Biuro GT przygotowano system do możliwości wyłączenia etapu kompaktowania bazy danych podczas procesu konwersji podmiotu do nowej wersji.
 • Na potrzeby nowych funkcji wprowadzanych w programie Biuro GT przygotowano system do możliwości wyłączenia etapu wykonywania kopii zapasowej podczas procesu konwersji podmiotu do nowej wersji.
 • Poprawiono błąd w konwersji bazy danych. Błąd występował tylko w przypadku aktualizowania baz danych z wersji niższych niż 1.2800. Objawiał się komunikatem: "Wpisywanie domyślnych parametrów wydruków...Nie powiodło się: Błąd 0x80040E14: Column name or number of supplied values does not match table definition. Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 0x80040e14: IDispatch error #3092".
 • Poprawiono błąd zapisu bilansu otwarcia, w przypadku gdy na suma zapisów na konto walutowe miała średni kurs mniejszy niż 0,01 PLN.
 • Poprawiono łączenie statusu podmiotu w VAT z zapisami w ewidencji VAT. Jeśli kontrahent miał sprawdzony status podmiotu w VAT tego samego dnia co dodawany zapis w ewidencji wynika sprawdzenia zostanie podłączony pod zapis w ewidencji.
 • Poprawiono problem błędu zapisu operacji bankowej przy ustawieniu operacji bankowej jako prowizyjnej, jeśli wcześniej operacja rozliczała rozrachunki. Obecnie nie da się zaznaczyć znacznika "prowizyjna" w takim przypadku.
 • Poprawiono problem nieuwzględnienia różnicy remanentowej na zaliczce kwartalnej PIT w wersji 3.
 • Poprawiono problem przy seryjnym wprowadzaniu dekretów polegający na tym, że w niektórych przypadkach przenosiła się tabelka VAT z poprzedniego dokumentu.
 • Poprawiono problem wstawiania wydatku na pojazd w dekrecie księgowym, jeśli zostało ustawione bilansowanie całości dekretu, a rejestrze księgowym nie ustawiono znacznika Kopiuj opis dekretu do treści pierwszej pozycji dekretu.
 • Poprawiono problem z zamykaniem się aplikacji w sytuacji, gdy na oknie ostrzegającym o błędnie użytej stawce VAT przy transakcjach, w których podatnikiem jest nabywca, kliknięto "Anuluj".
 • Poprawiono rozpoznawanie transakcji typu podzielona płatność w parserach plików MT940. Opcja importu wyciągów w formacie MT940 jest dostępna w rozszerzeniu Czerwony PLUS.
 • Poprawiono sortowanie po dacie w serwisach dotyczących plików JPK. Obecnie pliki są sortowane po dacie, numerze korekty, typie pliku oraz kolejności dodawania pliku.
 • Poprawiono wyświetlanie komunikatów o problemach występujących w trakcie e-Archiwizacji (wysyłania archiwów do chmury).
 • Poprawiono zaokrąglanie kwot na zaliczce od wypłat PIT w wersji 3 w polach dotyczących wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku.
 • Przy próbie dekretacji rozrachunku, który jest już powiązany z bilansem otwarcia lub innym dekretem rozszerzono komunikat błędu o numer dekretu.
 • Umożliwiono wprowadzenie opisu kont syntetycznych dla zamkniętych lat obrotowych.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd w działaniu metody get_Rozrachunki(InsERT.DekretStronaKontaEnum.gtaStronaWn) z obiektu InsERT.BOPozycja. Metoda błędnie zwracała kolekcję z podwojoną ilością rozrachunków.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.BOPozycja poprawiono błąd w działaniu metody Rozrachunki, powodujący brak możliwości wczytania rozrachunków podłączonych do bilansu otwarcia.
 • W kartotece telefonów dodano znacznik SMS. Oznaczenie numeru telefonu tym znacznikiem sprawi, że będzie on domyślnym telefonem kontrahenta (pracownika, wspólnika, instytucji) do wysyłki wiadomości SMS, także w trakcie zbiorczego generowania wiadomości.
 • W oknie schematów importu dodano sortowanie słownika ewidencje VAT po nazwie.
 • W opcji importu podpisanego e-sprawozdania dodano okno z listą podpisów do zatwierdzenia przed importem do systemu.
 • W procesie rejestracji licencji dodano wymagalność założenia i podłączenia do programu Konta InsERT.
 • W ramach obsługi wysyłki SMS-ów w programie, do okna wiadomości SMS dodano możliwość korzystania z autotekstów bez konieczności używania i tworzenia szablonów SMS.
 • W ramach obsługi wysyłki SMS-ów w programie, dodano możliwość tworzenia szablonów wiadomości SMS-owych dla obiektów: Kontrahent, Pracownik, Dokument, Należność, Instytucja, Wspólnik.
 • W ramach obsługi wysyłki SMS-ów w programie, dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości: Kontrahent, Faktury sprzedaży, Zamówienie od klienta, Należność, Instytucja, Wspólnik, Pracownik.
 • W ramach obsługi wysyłki SMS-ów w programie, dodano uprawnienia: Wiadomość SMS - Dodaj / Powiel, Wiadomość SMS - Pokaż, Wiadomość SMS - Popraw, Wiadomość SMS - Usuń, Wiadomość SMS - Wyślij, Szablon SMS - Dodaj / Powie, Szablon SMS - Pokaż, Szablon SMS - Popraw, Szablon SMS - Usuń.
 • W serwisie Schematy importu i dekretacji dodano filtr po typie dokumentu oraz po kategorii.
 • W serwisie Schematy importu i dekretacji dodano filtrowanie po magazynie, kasie oraz rachunku bankowym. Ustawienie jednego z filtrów powoduje przestawienie pozostałych na wartość "dowolny".
 • W serwisie Schematy importu i dekretacji dodano kolumny Symbol Magazyny, Magazyn, Symbol kasy, Rachunek bankowy oraz Transakcja VAT.
 • W serwisie Schematy importu i dekretacji dodano opcje Znajdź (F7) oraz Filtruj (F8) po nazwie oraz kategorii schematu importu.
 • We wszystkich programach systemu InsERT GT dodano możliwość podłączenia Konta InsERT. Konto InsERT jest niezbędne do aktywnego korzystania z Forum użytkowników InsERT GT i innych usług on-line m.in. wysyłki wiadomości SMS. W tym celu dodano w programie parametry Konto InsERT oraz odpowiednie operacje do menu Konto InsERT widocznego w prawym górnym rogu programu.
 • We wszystkich programach systemu InsERT GT dodano możliwość założenia Konta InsERT, także w przypadku nie posiadania zarejestrowanej licencji programu.
 • Wprowadzono wymagalność pola Gmina/Powiat w kreatorze rejestracji licencji.
 • Wyeliminowano błąd polegający na tym, że na podmiocie próbnym na liście Wybierz klienta w module Monitorowanie przetwarzania danych przy próbie Podglądu F9 pojawiał się dymek "Uprawnienia wersji. Prawa dostępu do wybranej funkcji nie zostały aktywowane."
 • Zmieniono działanie programu w zakresie e-SF w ten sposób, że wycofanie zatwierdzenia sprawozdania nie powoduje skasowania daty sporządzenia sprawozdania. Ponownie zatwierdzenie podpowiada pierwotną datę pliku zamiast daty bieżącej.
 • Zmieniono sortowanie lat w filtrze kontekstu roku obrotowego na "od największych do najmniejszych".
 • Zmieniono sposób informowania użytkowników programu o kończącym się abonamencie. W okresie zbliżającego się końca abonamentu program będzie wyświetlał informacje o abonamencie w dodatkowej zakładce programu.
 • Zoptymalizowano sposób wyliczania podsumowania na wszystkich listach używanych w programie.