Opis zmian (1.64)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.64 SP1 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.64 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.64 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.64 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.64, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.64

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.64 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość importu plików JPK_V7 do e-sprawozdawczości JPK_VAT. Import plików JPK_V7 jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (zostanie zablokowany, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano możliwość importu plików JPK_V7 do Ewidencji VAT sprzedaży oraz Ewidencji VAT zakupu. Import plików JPK_V7 jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (zostanie zablokowany, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany oznaczeń JPK_VAT w Ewidencjach VAT. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (zostanie zablokowany, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano nowy formularz CIT/MIT(3) - Informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania, stanowiący załącznik do deklaracji CIT-8(29).
 • W Ewidencji VAT zakupu dodano automatyczne zaznaczanie dowodu nabycia "MK" w zakładce JPK_VAT, gdy wybrany kontrahent posiada oznaczenie "Metoda kasowa".
 • W Ewidencji VAT zakupu, dla zapisów tworzonych przez dekret, dodano automatyczne zaznaczanie dowodu nabycia "MK" w zakładce JPK_VAT, jeśli rozrachunek utworzony przez dekret posiada oznaczenie "Metoda kasowa".
 • W słownikach rejestrów księgowych dodano parametr umożliwiający włączenie automatycznego zaznaczania procedury MPP w zakładce JPK_VAT na podstawie znacznika Podzielona płatność na rozrachunku utworzonym przez dekret.
 • Wprowadzono zmiany w imporcie faktury marża (FM) z opcją tworzenia automatycznych zapisów po stronie zakupu. Na potrzeby nowego pliku JPK_V7M/JPK_V7K zapisy te posiadają obecnie dane dokumentów zakupu powiązanych z fakturą FM, mają uzupełniane pole ZakupVAT_Marza i pobierane są do nowego pliku JPK.
 • Dla JPK_V7 dostosowano opcję Scal plik najnowszych struktur logicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
 • Dla usług Portal Biura - Dokumenty oraz Dokumenty dodano rozpoznawanie tabelki VAT podczas wprowadzania dokumentów do Ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupu.
 • Dodano kolumnę Kontrahent-Nazwa pełna w Ewidencjach VAT.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany kategorii w dekretach księgowych.
 • Naprawiono błąd dodawania i usuwania korekty VAT proporcji bazowej w Ewidencji VAT zakupu.
 • Poprawiono błąd wyświetlania nazwy kontrahenta w podglądzie dokumentu (F9).
 • Poprawiono błąd związany z brakiem ukrywania uprawnień do funkcji i mechanizmów umieszczonych w Laboratorium.
 • Poprawiono dekretację wyciągu bankowego. Zapisy na dekrecie tworzone są według daty operacji bankowej.
 • Poprawiono importu UPO dla plików JPK_VAT. W niektórych przypadkach urzędowe strony dodawały do UPO dodatkowe dane, które uniemożliwiały importu pliku.
 • Poprawiono pobieranie daty wygenerowania dla importu UPO dla plików JPK_VAT. Poprzednio jako data wygenerowania była pobierania data importu.
 • Poprawiono pokazywanie linku "Pokaż dokument źródłowy" dla zapisów księgowych powstałych z dokumentów przesłanych przez usługi Portal Biura - Dokumenty i Dokumenty. Poprzednio link w niektórych przypadkach nie był pokazywany.
 • Poprawiono pracę serwisów Portal Biura - Dokumenty oraz Dokumenty na dwóch ekranach. Poprzednio w niektórych przypadkach okna zapisu księgowego i podglądu nie zapamiętywały swojego położenia i rozmiarów.
 • Poprawiono wydruk e-Sprawozdania finansowego dla sekcji Przepływy środków pieniężnych. Część pozycji miała niepotrzebne wpisane wartości 0. Pozycje te były pozycjami nagłówkowymi i nie powinny mieć wartości.
 • Rozwiązano problem podpisu deklaracji VAT-UEK danymi autoryzującymi.
 • Rozwiązano problemy numeracji dekretów pojawiające się, gdy symbol rejestru księgowego zawierał myślnik lub spację.
 • Umożliwiono w operacji bankowej utworzonej z poziomu Homebankingu wpisanie wartości VAT na instytucję. Wpisanie wartości VAT powoduje stworzenie automatycznej operacji VAT z powiązanym rachunkiem VAT lub na ten rachunek.
 • Umożliwiono współpracę systemu InsERT GT z Portalem Biura, który wspomaga skuteczną komunikację i współpracę między biurem rachunkowym a jego klientami. Usługa Raporty umożliwia przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Dzięki usłudze Dokumenty możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu Biura dokumentów klienta w formie plików pdf lub zdjęć prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu.
 • Uproszczono proces zakładania Konta InsERT. W tej chwili nie jest konieczna aktywacja konta przed jego podłączeniem do programu.
 • W e-Sprawozdawczości JPK_VAT zmieniono działanie klawisza Insert. Po dacie 01.11.2020 klawisz Insert dodaje nowy plik JPK_V7 zgodnie z ustawioną metodą rozliczania VAT.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę metod do odczytu i zapisu atrybutów własnych w obiekcie InsERT.DanePodmiotu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę metod do odczytu i zapisu pól własnych w obiekcie InsERT.DanePodmiotu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na uruchamianiu procesu Sugestie.exe w momencie wystąpienia nieoczekiwanego zamknięcia programu, także w przypadku, gdy sfera uruchomiona została bez interfejsu użytkownika.
 • W interfejsie programistycznym Sfera rozszerzono działanie atrybuty Opis obiektu FinDokument na dokumenty typu wpłata i wypłata bankowa.
 • W oknie Wysyłka elektroniczna dla plików JPK poprawiono nazwę Data odebrania UPO na Data wygenerowania UPO.
 • W procesie zakładania Konta InsERT dodano automatyczne podłączanie założonego konta do programu.
 • W słowniku Rachunki podmiotu dodano kolumnę Rachunek VAT.
 • Został naprawiony błąd, w którym na Portalu Biura nieprawidłowo pokazywały się zdublowane wartości składek ZUS wspólnika do zapłaty.