Opis zmian (1.72)

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.72 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.72 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.72 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.72, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.72

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.72 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11(28) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • W nowych wzorach deklaracji zaliczki PIT (skala) i zaliczki PIT (liniowy) została dodana sekcja umożliwiająca rozliczanie zaliczek uproszczonych.
 • W kartotece wspólnika, w zakładce Podatek dodano nową sekcję Ulgi w ramach PIT-0. Użytkownik może w niej zdefiniować rodzaj oraz okres obowiązywania ulg oraz określić, czy przychody zwolnione są księgowane w prowadzonej w programie ewidencji. W module Administracja przeniesiony został z zakładki Płace do PIT parametr - Limit zwolnienia z PIT dla osób do 26 lat. Zmieniona została również jego nazwa na Limit przychodów zwolnionych.
 • W Ewidencji składek dla podatników podatku liniowego został udostępniony automat umożliwiający odliczenie zapłaconych od początku roku składek zdrowotnych. Dzięki temu nie ma potrzeby ręcznej edycji każdego zapisu. Składka zdrowotna na bieżąco będzie przenoszona do nowej kolumny Zdrowotna odliczana od dochodu po zaznaczeniu jej opłacenia. Weryfikację limitu możliwych do odliczenia składek program wykonuje automatycznie, odnosząc się do danych przechowywanych w Parametrach - Ubezpieczenia i fundusze ZUS.
 • W Ewidencji VAT-OSS dodano znacznik "Korekta" na dokumentach oraz odpowiednio kolumny i filtry pozwalające selekcjonować zapisy korygujące z wybranym okresem. Dokumenty z tym oznaczeniem będą zaciągane do deklaracji VIU-DO, do sekcji C.5. dotyczącej korekt poprzednich okresów.
 • Wprowadzono zmiany Polskiego Ładu 2.0 w rachunkach do umów CP.
 • Wprowadzono zmiany Polskiego Ładu 2.0 w wypłatach do umów o pracę.
 • Zmieniono sposób generowania deklaracji ZUS dla osób współpracujących.
 • W module Deklaracje wprowadzono nowy raport Podstawa składki zdrowotnej (skala/liniowy) obowiązujący od 01.06.2022 r. Raport ten pozwala wyliczyć podstawę składki zdrowotnej zarówno dla podatników rozliczających się według skali, jak i rozliczających się podatkiem liniowym. Raport ten należy generować co miesiąc niezależnie od deklaracji na podatek PIT.
 • W związku z wprowadzeniem nowego raportu Podstawa składki zdrowotnej (skala/liniowy) w KH dodane zostały nowe definicje dla podstawy składki zdrowotnej. Istnieje możliwość skopiowania definicji, które zostały utworzone dla celów zaliczki PIT, a następnie ich dostosowanie do dochodu stanowiącego podstawę dla składki zdrowotnej.
 • W Deklaracjach udostępniono Multiwybór oraz Sumowanie zaznaczonych pozycji w parametrach listy.
 • Deklaracja „Podatek PIT (skala) – zaliczka i skł. zdrowotna” obowiązuje do 31.05.2022 r. Od 01.06.2022 r. podatnicy rozliczający się na podstawie skali podatkowej powinni sporządzać zaliczki na podatek, stosując nową deklarację „Zaliczka na podatek PIT (skala)”. Nowa deklaracja nie posiada już sekcji Podstawa składki zdrowotnej oraz Ulga dla klasy średniej. Dodana została nowa pozycja przychodów zwolnionych, w której ewidencjonowane są ulgi w ramach PIT-0 oraz sekcja dla zaliczki uproszczonej.
 • Deklaracja „Podatek PIT (liniowy) – zaliczka i skł. zdrowotna” obowiązuje do 31.05.2022 r. Od 01.06.2022 r. podatnicy rozliczający się na podstawie skali podatkowej powinni sporządzać zaliczki na podatek stosując nową deklarację „Zaliczka na podatek PIT (liniowy)". Nowa deklaracja nie posiada już sekcji Podstawa składki zdrowotnej. Dodana została natomiast nowa pozycja przychodów zwolnionych, w której ewidencjonowane są ulgi w ramach PIT-0 oraz sekcja dla zaliczki uproszczonej. Dodana została także nowa pozycja dotycząca składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od dochodu oraz w przypadku zaliczki uproszczonej od podatku.
 • Uwzględniono zasiłki macierzyńskie w zwolnieniach z PIT.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, do obiektu reprezentującego aplikację programu dodano atrybut AbonamentLiczbaDni. Umożliwia on sprawdzenie stanu abonamentu na ulepszenia, zwraca liczbę dni pozostałych do jego wygaśnięcia.
 • Poprawiono podgląd dokumentu PDF w modułach Dokumenty firmy oraz Portal Biura - Dokumenty. W niektórych przypadkach podgląd był nieczytelny lub ucięty.
 • W modułach Dokumenty firmy oraz Portal Biura - Dokumenty wprowadzono dezaktywację funkcji znajdujących się na panelu środkowym, gdy zaznaczonych jest wiele pozycji na liście dokumentów. Zmiany zbiorcze mogą być dokonywane wyłącznie za pomocą poleceń umieszczonych w menu kontekstowym.
 • Poprawiono sortowanie po sygnaturze w serwisie Dokumenty firmy. Poprzednio sygnatura sortowana była alfabetycznie zamiast według liczb.
 • Wykonano zmiany wydajnościowe w generowaniu pliku JPK_KR.
 • Naprawiono błąd importu plików JPK_V7M i JPK_V7K generowanych w innych systemach. Problem związany był z niepoprawnym atrybutem xsi:schemaLocation.
 • W e-Sprawozdaniach finansowych, w elemencie Dodatkowe informacje, na zakładce Podatki poprawiono wyświetlanie kolumn w Parametrach listy po użyciu opcji "Przywróć domyślne".
 • Wprowadzono kontrolę unikalności numerów dokumentów wprowadzonych w różnych latach obrotowych.
 • Poprawiono stabilność modułów Dokumenty firmy oraz Portal Biura - Dokumenty przy pobieraniu dużej paczki dokumentów. W niektórych przypadkach operacja mogła powodować zawieszanie się modułu z komunikatem "Serwer zajęty".
 • Poprawiono uzupełnianie luk podczas nadawania numerów analityki kontrahentów. Problem występował jeśli w analitykach stosowane były jednocześnie cyfry i litery.
 • Dodano automatyczną weryfikację możliwości skorzystania ze zwolnienia z FP po przekroczeniu 55 lub 60 roku życia dla wspólników i osób współpracujących.
 • Poprawiono sposób oznaczania dokumentów jako przetworzonych w Portalu Biura. W przypadku, gdy status dokumentu w module Portal Biura - Dokumenty został ustawiony na Nie podlega księgowaniu z menu kontekstowego, klient biura nie widział tej zmiany po swojej stronie.
 • Dodano możliwość powiązania osoby współpracującej ze wspólnikiem. Opcja ta przede wszystkim usprawni proces księgowania składek osób współpracujących oraz kontrolę limitu odliczeń składki zdrowotnej od dochodu/przychodu.
 • Przy wyjściu z edycji deklaracji VIU-DO (poprzez krzyżyk, ESC, bądź Anuluj) dodano okno dialogowe z pytaniem, czy zapisać wprowadzone zmiany. Dodatkowo umożliwiono zapisywanie deklaracji skrótem Ctrl+Enter.
 • W zestawieniu Podsumowanie Ewidencji VAT-OSS dodano kolumnę i filtr na znacznik korekty na dokumencie oraz kolumnę z okresem korekty.
 • Poprawiono automatyczne rozliczanie rozrachunków z poziomu Homebankingu. Problem występował, gdy w numerze faktury na wyciągu pojawiały się odstępy.
 • Wraz z możliwością odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu w definicji załącznika PIT/B i Zaliczki PIT, w sekcji "Odliczenia od dochodu" została dodana nowa pozycja "Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od dochodu".
 • W deklaracji VIU-DO naprawiono błąd, który powodował, że ujemne zapisy z Ewidencji VAT-OSS nie były zaciągane do deklaracji.
 • W parametrach deklaracji udostępniono wybór sposobu wykazywania VAT w deklaracji VIU-DO. Użytkownik może określić, czy deklaracja ma pobierać sumę podatku z Ewidencji VAT-OSS czy wyliczać VAT od wartości netto na deklaracji.
 • Dodano dane wdrożeniowe dla ulg PIT Polskiego Ładu.
 • Na odcinku B, na wydruku potwierdzenia sald zostały poprawione dane wyświetlania kodu pocztowego i miejscowości adresata.
 • Zmieniono stawkę zryczałtowanego podatku w UCP na 12% od 1 lipca.
 • W module operacji na środkach trwałych dodano nową kolumnę Odpisy amort. sprzed 2022 r., która przechowuje wartość odpisów amortyzacyjnych, o jaką można skorygować podstawę składki zdrowotnej.
 • W Parametrach rozdzielono Parametry JPK od Parametrów deklaracji.
 • W operacji Konto InsERT - Podłącz dodano uaktywnianie blokady stanowiskowej parametrów Konto InsERT. Brak blokady parametrów mógł powodować nieoczekiwane odłączanie się Konta InsERT od programu.
 • Rozwiązano problem z wysyłką elektroniczną deklaracji z roku 2015 i starszych. Program zwracał komunikat "Brak bieżącego rekordu".

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna