InsERT S.A.

Rewizor GT
ulepszenia

System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.58 SP1 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.58 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.58 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.58 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.58, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.58

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.58 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dla schematów importu i dekretacji Listy płac dodano nowe kwoty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi: składki PPK pracodawcy - podstawowa, składki PPK pracodawcy - dodatkowa, składki PPK pracodawcy - RAZEM, składki PPK pracownika - podstawowa, składki PPK pracownika - dodatkowa, składki PPK pracownika - RAZEM, składki PPK - RAZEM.
 • Dla schematów importu i dekretacji Rachunku do umowy dodano nowe kwoty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi: składki PPK pracodawcy - podstawowa, składki PPK pracodawcy - dodatkowa, składki PPK pracodawcy - RAZEM, składki PPK pracownika - podstawowa, składki PPK pracownika - dodatkowa, składki PPK pracownika - RAZEM, składki PPK - RAZEM.
 • Dla schematów importu i dekretacji Składek do rachunku do umowy dodano nowe kwoty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi: składki PPK pracodawcy - podstawowa, składki PPK pracodawcy - dodatkowa, składki PPK pracodawcy - RAZEM, składki PPK pracownika - podstawowa, składki PPK pracownika - dodatkowa, składki PPK pracownika - RAZEM, składki PPK - RAZEM.
 • Dla schematów importu i dekretacji Składek z listy płac dodano nowe kwoty związane z pracowniczymi planami kapitałowymi: składki PPK pracodawcy - podstawowa, składki PPK pracodawcy - dodatkowa, składki PPK pracodawcy - RAZEM, składki PPK pracownika - podstawowa, składki PPK pracownika - dodatkowa, składki PPK pracownika - RAZEM, składki PPK - RAZEM.
 • Dodano możliwość przeniesienie definicji sprawozdania, np. Bilansu, RZS lub sprawozdania własnego z innego roku obrotowego. Poprzednio taka możliwość była tylko podczas zakładania roku obrotowego.
 • Dodano możliwość wydruku dodatkowych informacji do e-sprawozdania finansowego. Opcja wydruku e-sprawozdania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych podmiotów.
 • Dodano możliwość wydruku elementów e-sprawozdania finansowego: Bilans, RZS, Zestawienie zmian, Rachunek przepływów. Opcja wydruku e-sprawozdania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych podmiotów.
 • Dodano możliwość wydruku nagłówka e-sprawozdania finansowego. Opcja wydruku e-sprawozdania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych podmiotów.
 • Dodano możliwość wydruku wprowadzenia do e-sprawozdania finansowego. Opcja wydruku e-sprawozdania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych podmiotów.
 • Dodano nowe kwoty, związane z operacjami wystawionymi na instytucję PPK, do schematów importu dla raportu kasowego oraz wyciągu bankowego.
 • Dodano obsługę tokena mobilnego dla bankowości on-line dla mBank Company Net.
 • Dodano sumowanie zaznaczonych pozycji w informatorze konta na zakładkach Stan konta oraz Zapisu na koncie. Mechanizm sumowania pozycji jest zabezpieczony aktywnym abonamentem i przestanie działać, gdy abonament nie będzie aktywny.
 • W schematach importu dodano możliwość tworzenia dokumentów w ewidencji VAT. Tak utworzone dokumenty mają zaznaczoną opcję Odliczaj/Naliczaj VAT po zapłaceniu.
 • W transakcji oczekującej dodano znacznik Oczekuj na środki. Opcja dostępna tylko dla mBank Company Net.
 • Do modułów związanych z wiadomościami SMS dodano operację Stan konta SMS, która umożliwia szybkie sprawdzenie dostępnej liczby wiadomości do wysłania i daty ważności pakietu SMS.
 • Dodano obsługę kartoteki Instytucja PPK na schematach importu i dekretacji dla dokumentów: wyciąg bankowy, wpłata i wypłata bankowa, raport bankowy kasa przyjmie oraz kasa wyda.
 • Dodano uprawnienie blokujące operacje podłączania i odłączania programu do Konta InsERT.
 • Dodano uprawnienie personelu do wydruku e-sprawozdania.
 • Poprawiono błąd mogący powodować kasowanie ustawienia parametru określającego, co jaki czas program powinien wysyłać utworzone wiadomości SMS. Błąd mógł wystąpić tylko wówczas, gdy usługa SMS nie była aktywna.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający utworzenie pojedynczej wiadomości SMS z poziomu modułu Rozrachunki z kontrahentem. Program zamiast utworzyć nową wiadomość SMS błędnie komunikował, że należność nie jest powiązana z kontrahentem.
 • Poprawiono eksport operacji bankowej do formatu elixir, m.in dodano obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Poprawiono import kwoty Rozrachunek na centrum autoryzacji kart płatniczych dla dokumentu Korekta całkowita faktury zaliczkowej częściowej. Poprzednio kwota ta zawsze zwracała wartość 0.
 • Przedłużono okres, za który pobierana jest tabela kursów. Obecnie tabela kursów jest pobierana za ostatnie 180 dni kalendarzowych.
 • Usunięto kontrolkę Data zapłaty RR z zakładki VAT dla zapisów w ewidencji VAT zakupu w sytuacji gdy ta data nie znajduje zastosowania. Do tej pory kontrolka, w takich sytuacjach, była nieaktywna.
 • Uwzględniono składki pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na deklaracji PIT-11.
 • Uwzględniono składki pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT.
 • Uwzględniono zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia na deklaracji PIT-11.
 • Uwzględniono zwolnienie z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia na zaliczce miesięcznej od wypłat PIT.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Subiekt, InsERT.Rewizor, InsERT.Gratyfikant, InsERT.Gestor dodano atrybut TransConnection. Atrybut zwraca połączenie z bazą danych typu ADODB.Connection. Jest to połączenie, na którym pracuje aplikacja. We wcześniejszych wersjach systemu jego pobranie było możliwe tylko za pośrednictwem obiektu InsERT.Obiekt2.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę pola dok_TermPlatTransId w dokumentach handlowych (atrybut SuDokument.TerminalPlatnTransId).
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę pola nzf_TermPlatTransId w dokumentach finansowych (atrybut FinDokument.TerminalPlatnTransId).
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd w działaniu metody CreateAdoNetSelectConnection() i CreateAdoNetTransConnection. Błąd uniemożliwiał pobranie połączenia do bazy danych w przypadku używania pustego hasła do logowania się w SQL Serwerze.
 • W kreatorze zbiorczej wysyłki wiadomości SMS poprawiono działanie znacznika odpowiedzialnego za kwalifikowanie odbiorców, dla których utworzone zostaną wiadomości.
 • W parametrach deklaracji skarbowych dodano możliwość ustawienia domyślnego rodzaju podpis. Parametr jest uwzględniany w opcji Generuj i wyślij, w podpowiadaniu kolejnej opcji na oknie wysyłki elektronicznej oraz podczas podpisu zbiorczego deklaracji.
 • W parametrach plików JPK dodano możliwość ustawienia domyślnego rodzaju podpisu. Po wejściu w wysyłkę elektroniczną wybrana opcja zostanie zaznaczona i można ją uruchomić naciskając klawisz spacja lub enter.
 • W parametrach transakcji oczekującej dodano ustawienie domyślne znacznika Oczekuj na środki. Opcja dostępna tylko dla mBank Company Net.
 • W schematach importu dla dokumentów rozliczenie sprzedaży i rozliczenie zakupu dodano możliwość wyboru czy numer dokumentu ma być ustawiany na podstawie numeru rozliczenia (tak jak dotychczas) czy ma być ustawiany na podstawie numeru rozrachunku.
 • Wykonano zmiany mające na celu przyspieszenie wczytywania list podmiotów przy starcie aplikacji.
 • Wykonano zmiany w interfejsie programistycznym Sfera polegające na obsłudze wyjątku w sytuacji, gdy przy ustawianiu kontrahenta pracownik podstawowy miał zbyt długie imię i nazwisko.