InsERT S.A.

Rewizor GT
ulepszenia

System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.59 HF2 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.59 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.59 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.59 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.59, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.59

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.59 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość edycji pliku JPK_VAT.
 • Dodano możliwość porównania pliku JPK_VAT z Ewidencją VAT.
 • Na należnościach i zobowiązaniach dodano znacznik Podzielona płatność. Zaznaczenie znacznika powoduje, że program ostrzega jeśli rozrachunek nie został rozliczony w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Umożliwiono zbiorcze rozliczanie za pomocą operacji bankowej typu podzielona płatność.
 • W oknie "Rozrachunki" wyświetlanym z poziomu dekretu (F11) dla należności i zobowiązań dodano znacznik Podzielona płatność. Jego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia wtedy, gdy rozrachunek nie został rozliczony w mechanizmie podzielonej płatności.
 • W parametrach wpłat i wypłat bankowych dodano opcję umożliwiającą niegenerowanie automatycznych transferów VAT.
 • W słowniku Rejestry księgowe dodano znacznik Ustaw VAT na rozrachunku na podstawie zakładki VAT. Opcja powoduje ustawienie kwoty "w tym VAT" na rozrachunku utworzonym na dekrecie na podstawie zakładki VAT. Kwota jest uzupełniania podczas zapisywania dekretu księgowego.
 • W słowniku Rejestry księgowe dodano znacznik Ustaw znacznik mechanizm podzielonej płatności na rozrachunku. Opcja powoduje zaznaczenie pola Podzielona płatność na rozrachunku utworzonym na dekrecie.
 • W szablonach wiadomości SMS dla obiektu Klient dodano możliwość definiowania autotekstów: "Liczba należności nierozliczonych", "Liczba należności spóźnionych nierozliczonych", "Suma należności nierozliczonych" i "Suma należności spóźnionych nierozliczonych".
 • W transferach pomiędzy rachunkami bankowymi oraz pomiędzy kasami, dla transferów PLN-waluta, umożliwiono transfer nawet, gdy kwoty po przeliczeniu na PLN nie zgadzają się.
 • Dodano automatyczne ustawienie metody płatności na przelew PP podczas rozliczania rozrachunków podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano automatyczne ustawienie transakcji oczekującej jako podzielonej płatności podczas tworzenia transakcji z rozrachunków podlegających pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Dodano kolumnę Mechanizm podzielonej płatności do okna rozliczania przez skojarzenie.
 • Dodano kolumnę oraz filtr o nazwie "Metoda podzielonej płatności" w komponentach rozrachunkowych.
 • Dodano możliwość wydrukowania zbiorczo wszystkich elementów e-Sprawozdania Finansowego.
 • Dodano nowy komponent Rozliczenia pośredników szybkich płatności. Komponent służy do wspomagania rozliczeń z pośrednikami szybkich płatności, np. Przelewy24.
 • Dodano pozycje mobilny token do filtra Typ operacji w zestawieniu Raport bankowości on-line.
 • Dodano słownik Szybkich płatności służący do konfiguracji połączenia z Przelewami24.
 • Dostosowano mechanizm rozliczeń przez skojarzenie do zmian w mechanizmie podzielonej płatności. M.in. zezwolono na zbiorcze rozliczenie oraz dodano sprawdzanie, czy rozrachunek podlega pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Na oknie operacji bankowej, w tym dla Homebankingu oraz Bankowości on-line, dodano możliwość dodania kategorii.
 • Poprawiono błąd importu operacji bankowych i kasowych z pliku epp, w sytuacji gdy tytuł dokumentów przekraczał 30 znaków.
 • Poprawiono błąd powodujący wpisywanie kolejnych rekordów do tabeli pd_Sesja przez wątek obsługujący wysyłkę wiadomości SMS po każdym uruchomieniu tego wątku.
 • Poprawiono błąd sortowania na liście kartotek powiązanych. Zmiana sortowania powodowała zamykanie się aplikacji.
 • Poprawiono błąd związany z ustawianiem daty modyfikacji wiadomości SMS i osoby dodającej wiadomość. Wartości te nie były ustawiane w przypadku dodawania w programie pojedynczego SMS-a z innych modułów niż moduły wiadomości.
 • Poprawiono pobieranie kursu dla kompensat. Obecnie kurs pobierany jest na podstawie daty zatwierdzenia kompensaty.
 • Poprawiono poziom szyfrowania dla komunikacji z Portalem podatkowym oraz z Wykazem podatników VAT.
 • Poprawiono problem w elementach e-sprawozdania finansowego przepływy pieniężne metodą pośrednią i bezpośrednią z niezapisywaniem się pozycji D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III). Problem dotyczył wersji 1-2 sprawozdania.
 • Poprawiono wydruk elementu e-Sprawozdania Rachunek przepływów metodą bezpośrednią. Na wydruku pojawiała się metoda pośrednia.
 • Przy tworzeniu operacji bankowej z poziomu Homebankingu poprawiono datę, na podstawie której pobierano kurs operacji. Poprzednio była brana data księgowania zamiast daty operacji.
 • Rozbudowano interfejs programistyczny Sfera o obsługę dodawania i wysyłki wiadomości SMS. W tym celu dodano między innymi obiekty: InsERT.SMS, InsERT.SMSKolekcja, InsERT.SMSManager.
 • Status podatnika VAT zwracany przez Wykaz podatników VAT jest zawsze zwracany na dzień sprawdzenia. Dlatego poprawiono komunikacje z Wykazem tak, by data stanu na dzień zawsze zgadzała się z datą sprawdzenia.
 • Uaktualniono certyfikat dla testowej bramki JPK.
 • Umożliwiono wygenerowanie automatycznych transferów z rachunku VAT dla przelewów podatkowych oraz ZUS.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS w oknie edycji numerów telefonów dodano kontekstowe wyświetlanie nazwy kontrahenta.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, na liście odbiorców wiadomości dodano kolumnę z nazwą powiązanego obiektu.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, w oknie podsumowania dodano możliwość zakończenia procesu generowania wiadomości.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej wiadomości SMS, w oknie podsumowania dodano obsługę skrótu klawiaturowego Ctrl+a. Skrót umożliwia zaznaczenie całej treści podsumowania.
 • W mechanizmie blokad wielostanowiskowych poprawiono błąd mogący powodować problemy z wysyłką wiadomości SMS w przypadku wysyłki danej wiadomości i jej jednoczesnej edycji lub próby wycofania ze skrzynki nadawczej na innym stanowisku sieciowym.
 • W opcji sprawdzania statusu VAT na podstawie numeru NIP zaktualizowano nazwę opcji Portal podatkowy na Wykaz podatników VAT.
 • W parametrach kompensat dodano możliwość ustawienia pobierania kursu na dzień zatwierdzenia kompensaty oraz dzień poprzedzający zatwierdzenie kompensaty.
 • W parametrach wiadomości SMS w mechanizmie zmiany nazwy nadawcy dodano zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem okna parametrów, bez zapisania i wysłania do zatwierdzenia zmienionej nazwy nadawcy.
 • W szablonach wiadomości SMS dla obiektu Dokument dodano możliwość definiowania autotekstu "Numer oryginału".
 • W transferach pomiędzy rachunkami bankowymi oraz pomiędzy kasami dodano możliwość ustawienia daty wypływu oraz wpływu środków.
 • W wiadomościach SMS poprawiono błąd mogący powodować zapis błędnej ilości znaków z jakich została zbudowana wiadomość. Błąd występował w przypadku zbiorczego tworzenia wiadomości dłuższych niż przypisany do taryfy limit znaków dla pojedynczej części wiadomości.
 • W wiadomościach SMS poprawiono błąd pozwalający zmieniać treść wysłanej już wiadomości za pomocą autotekstów.