InsERT S.A.

Rewizor GT
ulepszenia

System finansowo-księgowy ułatwiający prowadzenie pełnej księgowości.

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.60 SP1 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.60 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.60 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.60 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.60, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.60

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.60 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku w Wykazie podatników VAT. Sprawdzenie dostępne jest z poziomu kartoteki kontrahenta, faktur zakupu i sprzedaży (zakładka Bank), rozliczenia rozrachunków, operacji bankowych, bankowości on-line oraz homebankingu. Dodatkowo w Wykazie podatników VAT można sprawdzić rachunki własne podmiotu (Słowniki - Rachunki podmiotu). Mechanizm sprawdzania jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (będzie niedostępny, gdy abonament nie będzie aktywny). Sprawdzanie wymaga aktywnego konta InsERT.
 • Dodano nowy rodzaj eksportu operacji bankowej do formatu Elixir-0 dla usługi Santander Internet.
 • Dodano nowy wzór IFT-1/IFT-1R(15). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nowy wzór oświadczenia PIT-2(6), który stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
 • Dodano nowy wzór PIT-11(25). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nowy wzór PIT-4R(9). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Dodano nowy wzór PIT-8AR(8). Deklaracja nie obsługuje wysyłki elektronicznej, ponieważ w momencie tworzenia bieżącej wersji programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło wzorca dokumentu elektronicznego.
 • Umożliwiono dodanie korekty podatku VAT związanej z preproporcją i proporcją bazową na koniec roku.
 • W instytucji typu urząd skarbowy umożliwiono dodanie mikrorachunku na podmiot lub wspólnika. Od 01.01.2020 r. wpłaty z tytułu podatku PIT, CIT oraz VAT należy wpłacać na indywidualny mikrorachunek.
 • Wprowadzono obsługę preferencyjnej metody rozliczania składek na ZUS dla przedsiębiorców osiągających w 2019 roku przychody poniżej 120 tys. złotych - tzw. Mały ZUS Plus.
 • Do weryfikacji kontrahentów w Wykazie podatników VAT (Biała lista) dodano pobieranie informacji o datach i powodach rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia oraz przywrócenia podatnika do wykazu podatników VAT. Informacje te zostały również uwzględnione na wydruku potwierdzenia weryfikacji.
 • Do zestawienia Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT dodano kolumnę oraz filtr Kontrahent.
 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT w Wykazie podatników VAT do 30 numerów NIP za pomocą jednego zapytania. Zmiana ta pozwala zaoszczędzić liczbę wysyłanych do ministerstwa zapytań i zapobiega zablokowaniu operacji sprawdzania statusów.
 • Dodano możliwość ustawienia kursu w momencie zatwierdzenia kompensaty.
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawiania znaczników "Ustaw VAT na rozrachunku na podstawie zakładki VAT" oraz "Ustaw znacznik mechanizm podzielonej płatności na rozrachunku" w rejestrach księgowych.
 • Dodano nową stawkę 11,5% do odsetek karnych. Nowa stawka obowiązuje od 01.01.2020.
 • Dodano obsługę mikrorachunku do operacji bankowych wystawianych na urząd skarbowy. Od 01.01.2020 r. mikrorachunek będzie podpowiadany dla takich operacji jako domyślny.
 • Dodano obsługę mikrorachunku do transakcji oczekujących wystawianych na urząd skarbowy. Od 01.01.2020 r. mikrorachunek będzie podpowiadany dla takich transakcji jako domyślny.
 • Dodano obsługę mikrorachunku w wydruku przelewów z deklaracji skarbowych. Od 01.01.2020 r. do wydruku przelewu zostanie użyty mikrorachunek powiązany ze wspólnikiem, którego dotyczy deklaracja. W przypadku deklaracji wystawianych na podmiot zostanie użyty rachunek powiązany z podmiotem.
 • Dodano typ dokumentu "Cesja (szybka płatność)" do schematów importu i dekretacji.
 • Poprawiono błąd wyświetlania dat przy funkcji "Przeglądaj" (F9) dla dekretu. Data wystawienia była zamieniona z datą magazynową na podglądzie dokumentu sprzedaży.
 • Poprawiono kolejność weryfikacji pól na e-sprawozdaniu finansowym.
 • Poprawiono odczyt daty wygenerowania UPO dla plików JPK. Poprzednio prezentowana data była datą pobrania UPO.
 • Poprawiono odniesienie do dziennika ustaw na wydruku potwierdzenia sald.
 • Poprawiono rozpoznawanie przelewów w mechanizmie podzielonej płatności dla banku ING w Historii transakcji.
 • Poprawiono tłumaczenie Bilansu na język angielski. Uzupełniono również tłumaczenie na język angielski i niemiecki tytułów sprawozdań oraz nazw kolumn na wydruku.
 • Poprawiono tytuły sprawozdań na wydruku dla wszystkich wariantów Rachunku Zysków i Strat.
 • Poprawiono wysyłanie transakcji oczekującej na instytucję ZUS w bankowości on-line dla banku ING. Zgodnie z dokumentacją do polecenia przelewu dodano wewnętrzną kategorię SSBE.
 • Przywrócono opcję Drukuj listę na pliku JPK_VAT.
 • Rozszerzono komunikację z Wykazem podatników VAT (Biała lista) o pełen komunikat błędu zwracany przez wykaz.
 • Umożliwiono skalowanie okienka kartoteki Wspólnicy.
 • Umożliwiono zmianę numeru dokumentu w korekcie podatku VAT związaną z preproporcją i proporcją bazową.
 • Uzupełniono Historię sprawdzania statusu podmiotu w VAT o weryfikację w Wykazie podatników VAT (Biała lista).
 • W "Danych podmiotu", w zakładce "Działalność" dodano formę prawną "Inna".
 • W ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupu zwiększono numer dokumentu do 50 znaków.
 • W formatowaniu warunkowym poprawiono błąd związany z niezapisywaniem, w definicji warunku formatowania, znaków spacji.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono działanie metod Zapisz, ZapiszWRoboczych i ZapiszIWyslij obiektu InsERT.SMS. W tej chwili w przypadku ustawienia atrybutu PoslkieZnaki na wartość False metody te automatycznie zastąpią polskie znaki diakrytyczne w treści zapisywanej wiadomości.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.FinDokument dodano atrybut PodzielonaPlatnosc.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.KhRachunek dodano atrybut identyfikator, który zwraca bazodanowy identyfikator rachunku bankowego kontrahenta (rb_Id z tabeli rb__RachBankowy).
 • W opcji wyślij do homebankingu zaktualizowano nazwy rodzaju homebankingu. Zamieniono "BZ WBK - zgodny z KB (elixir-0)" na "Santander - zgodny z KB (Elixir-0)" oraz "BZ WBK (Elixir-0)" na "Santander iBiznes (Elixir-0)"
 • W parametrach wiadomości SMS dodano automatyczny zapis statusu nazwy nadawcy w momencie jego sprawdzania. Dotychczas status ten był zapisywany tylko po kliknięciu na OK w oknie parametrów.
 • W parametrach Wiadomości SMS dodano operację Sprawdź status. Umożliwia ona sprawdzenie statusu akceptacji zmiany nazwy nadawcy.
 • W parametrach wiadomości SMS poprawiono błąd mogący powodować wyświetlanie domyślnej nazwy nadawcy "Info" zamiast rzeczywistej zaakceptowanej nazwy użytkownika. Błąd mógł wystąpić w przypadku kilkukrotnego wysłania tej samej nazwy nadawcy wiadomości SMS do akceptacji.
 • W szablonach wiadomości dodano możliwość definiowania autotekstu "Numer rachunku bankowego", który zwraca numer podstawowego rachunku bankowego podmiotu.
 • W szablonach wiadomości SMS, do obiektów Klient, Dokument, Należność, Działanie i Szansa Sprzedaży dodano możliwość definiowania autotekstu "Opiekun numer". Autotekst zwraca numer telefonu do opiekuna klienta, przypisanego do danego obiektu.
 • W zestawieniu Weryfikacja kontrahentów w Wykazie podatników VAT zmieniono nazwę kolumny "Data weryfikacji" na "Stan na dzień".
 • Wprowadzono sprawdzanie poprawności pola Email w kreatorze rejestracji licencji i w parametrach Dane podmiotu.
 • Wykonano działania mające na celu wyeliminowanie problemu plików strony Nowości pozostających na dysku po każdej operacji sferycznej. Błąd mógł się pojawiać na serwerowych systemach operacyjnych, gdy Sfera była uruchomiana jako usługa Windows.
 • Zablokowano możliwość zmiany typu e-sprawozdania podczas importu sprawozdania z zewnętrznego pliku.
 • Zmieniono eksport wypłaty bankowej do formatu eliksir dla banku Santander. Dla przelewów w mechanizmie podzielonej płatności w tagu /TXT/(opis) zamiast słowa brak wpisywany jest numer faktury. Tag /TXT/ w banku Santander jest obowiązkowy.