Opis zmian (1.62)

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.62 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.62 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.62 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.62, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.62

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.62 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dla zapisów w Ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży oraz w Słownikach ewidencji VAT dodano zakładkę JPK_VAT, która umożliwia wybór oznaczeń wymaganych dla prawidłowego sporządzenia nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K. Wybrane oznaczenia zostaną zaimportowane do wygenerowanego pliku JPK.
 • Do systemu wprowadzono nowy mechanizm - Laboratorium. Laboratorium pozwala zapoznać się funkcjami i modułami, które zostaną włączone do systemu w przyszłości. Jego zadaniem jest umożliwienie Użytkownikom skorzystania z planowanych nowości w wersji prototypowej.
 • Dodano automatyczne zaznaczanie pozycji 69 w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, jeśli w Ewidencji VAT sprzedaży w zakładce JPK_VAT zaznaczono pole MPP, na przynajmniej jednym zapisie w okresie, za który sporządzana jest deklaracja.
 • Dodano nową wersję Zaliczki miesięcznej/kwartalnej CIT(5) dostosowaną do deklaracji CIT-8(28). Nowa wersja umożliwia stosowanie dwóch stawek podatkowych 19% i 9% oraz uwzględnienie tzw. Ulgi na złe długi.
 • Dodano nowe wersje Zaliczki miesięcznej liniowej PIT i Zaliczki kwartalnej liniowej PIT, które umożliwiają uwzględnienie tzw. ulgi na złe długi w podatku dochodowym.
 • Dodano nowe wersje Zaliczki miesięcznej PIT i Zaliczki kwartalnej PIT, które umożliwiają uwzględnienie tzw. ulgi na złe długi w podatku dochodowym.
 • Poprawiono błąd związany z wysyłką CIT-ST/A, który występował, gdy dodano więcej niż jeden załącznik do deklaracji CIT-8.
 • Poprawiono wydruk elementu e-Sprawozdań finansowych - Dodatkowe informacje/Podatki.
 • Poprawiono wyliczenie straty w polu 109 dla deklaracji CIT-8(28).
 • W Ewidencjach pomocniczych dodano dwa moduły służące do rozliczania tzw. Ulgi na złe długi w podatku dochodowym, osobno dla należności i zobowiązań. Moduły wyświetlają rozrachunki, które podlegają korekcie oraz umożliwiają ujęcie ich odpowiednio w zaliczkach na podatek dochodowy oraz w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.
 • W imporcie dokumentów z programu Subiekt do ewidencji VAT dodano obsługę oznaczeń JPK_VAT. Znaczniki wprowadzone na fakturze przenoszone są do zapisów w ewidencji VAT.
 • W module Rozrachunki wg kontrahentów dodano operacje do wysyłki wiadomości SMS. Dzięki temu możliwe jest wysłanie zbiorczo widomości windykacyjnych, tylko do kontrahentów z zaległymi płatnościami.
 • Zmieniono obsługę wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych dla nabycia. W Słownikach uporządkowano nazwy Ewidencji VAT oraz dodano nowy rodzaj: Transakcje trójstronne - nabycie (sprzedaż), który służy do tworzenia zapisu powiązanego po stronie sprzedaży dla transakcji VAT "Transakcja trójstronna (nabycie)". W Parametrach dodano możliwość automatycznego tworzenia tego zapisu.
 • Dla e-sprawozdań w wersji 1-2 umożliwiono zmianę miejsca złożenia sprawozdania.
 • Dla e-sprawozdań w wersji 1-2, dla elementu Wprowadzenie, na zakładce Zasady rachunkowości zdjęto wymaganie uzupełnienia pola Pozostałe. We wprowadzeniu do e-sprawozdania, na zakładce Polityka rachunkowości zdjęto wymaganie uzupełnienia pola Pozostałe.
 • Dodano zapisywanie do bazy danych podmiotu loginu użytego do podłączenia Konta InsERT. Wcześniej login ten był prezentowany użytkownikowi na podstawie komunikacji z serwerem Konta InsERT.
 • Odblokowano możliwość edycji składek ZUS na wypłacie.
 • Poprawiano problem niezapisywana się Celu zakupu w Ewidencji VAT zakupu dla dokumentów rozliczanych metodą kasową.
 • Poprawiono błędy wyliczania deklaracji CIT-8(28) dla uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK).
 • Poprawiono link Podpis JPK_VAT na oknie podpisywania pliku JPK za pomocą platformy ePuap. Nowy link prowadzi to strony https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-jpkvat-profilem-zaufanym. Poprzednio link prowadził do strony która przekierowywała na ww. stronę.
 • Poprawiono problem braku przycisków TAK/NIE na oknie zatwierdzenia kompensaty. Problem występował na niektórych rozdzielczościach lub przy pracy na wielu ekranach.
 • Poprawiono problem wyliczania pól 36, 38 i 40 deklaracji PIT-37.
 • Poprawiono problem z brakiem znacznika przy zbiorczym podpisywaniu deklaracji.
 • Poprawiono problem z załącznikami PIT/0 i PID/D do deklaracji PIT-37 w wysyłce elektronicznej.
 • Poprawiono rozpoznawanie miejsca złożenia sprawozdania podczas importu e-sprawozdania.
 • Poprawiono sposób wyliczania dochodu w Kalkulatorze podstawy Małego ZUS-u PLUS. Obecnie uwzględniana jest także różnica remanentowa.
 • Poprawiono wymaganie ustawienia preproporcji i proporcji bazowej podczas dekretacji automatycznej. Teraz preproporcja i proporcja bazowa musi być ustawiona tylko wtedy, jeśli dokument podlega odliczeniu proporcjonalnemu.
 • Przedłużono obowiązywanie załącznika VAT-ZD dla deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12).
 • Uaktualniono słownik odsetek za nieuregulowane w terminie płatności.
 • Umożliwiono współpracę systemu InsERT GT z tzw. Portalem Biura. Portal Biura to nowy produkt InsERT, który wspomaga skuteczną komunikację i współpracę między biurem rachunkowym a jego klientami. Obecnie PB posiada jedną usługę - Raporty. Dzięki niej możliwe jest przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Można zdefiniować automatyczne powiadomienia dla klienta biura m.in. o nadchodzących terminach związanych ze współpracą pomiędzy klientem i biurem (np. termin dostarczenia dokumentów czy termin zapłaty za usługę księgową) lub też o obowiązkach podatkowych i składkowych ciążących na kliencie. Portal Biura w systemie InsERT GT został obecnie udostępniony w Laboratorium - można go aktywować w module Parametry/Laboratorium.
 • W deklaracji PIT-36(27) poprawiono błąd przenoszenia danych na wydruk w sekcji H (pola 209-220).
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Vat dodano obsługę atrybutu PrzypadekSzczegolnyPIT.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.SMS poprawiono synchronizację atrybutu Numer z interfejsem użytkownika.
 • W mechanizmie wyszukiwania danych adresowych kontrahentów na podstawie bazy Głównego Urzędu Statystycznego, dodano obsługę statusu przerwy technicznej.
 • W programie przygotowano szereg funkcji do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K. Jednak w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przesunęło terminu wejścia w życie obowiązku stosowania nowych struktur JPK_VAT na 1 lipca 2020 r. Zdecydowaliśmy się nie usuwać z programu wprowadzonych zmian - obecnie można się z nimi zapoznać w celach testowych. W każdym miejscu będziecie Państwo poinformowani o tym specjalnym komunikatem.
 • W ramach pakietu zmian przystosowujących program do obsługi nowych wymogów związanych z raportowaniem transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K wprowadzono nowy format dla pliku komunikacji programu z biurem rachunkowym EPP. Format został oznaczony numerem 1.06. Pozwala on przenosić oznaczenia dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz oznaczenia dotyczące procedur dla nowej struktury JPK. Uwaga: Format 1.06 pliku EPP jest dostępny tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Jego używanie nie będzie możliwe, jeśli abonament nie będzie aktywny. Jednocześnie informujemy, że wcześniejsze formaty zarówno w eksporcie jak i imporcie obsługiwane są na dotychczasowych zasadach i nie wymagają aktywnego abonamentu.
 • W Zestawieniach, na raportach dotyczących ewidencji sprzedaży VAT (w module i na wydrukach) poprawiono opis wyświetlanej daty z "Data odliczenia" na "Data naliczenia".
 • W Zestawieniach, w raporcie Wyciąg z ewidencji VAT - sprzedaż/zakup wg kontrahenta zmieniono sposób wyboru kontrahenta z listy. Obecnie możliwe jest wyszukiwanie po nazwie, adresie oraz numerze NIP.
 • Wykonano zmiany optymalizujące proces wyliczenia zestawienia Potwierdzenie sald.
 • Wykonano zmiany optymalizujące proces wystawiania Wezwań do zapłaty.
 • Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, wypłata w dniu urodzin jest wolna od PIT.