Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (1.77)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.77 HF3 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.77 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.77 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.77 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.77, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.77

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.77 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Zaimplementowano wysyłkę elektroniczną deklaracji CIT-8(30) na wzorze dokumentu elektronicznego w wersji 3-0E.
 • Dodano nowe schematy importu dedykowane dla dokumentów pobranych z Dokumentów firmy lub Portalu Biura. Nowe schematy będą wykorzystywane w module Dokumenty firmy lub Portal Biura - Dokumenty po wcześniejszym uruchomieniu ich w laboratorium. Po dodaniu schematu użytkownik będzie miał możliwość automatycznego przypisania schematu do pojedynczego dokumentu lub wielu dokumentów oraz przypisania schematu ręcznie.
 • Zredukowano panel środkowy w module Dokumenty firmy lub Portal Biura do pól określających kategorię i sposób wprowadzania dokumentu – schematem czy ręcznie. Dostępne są także przyciski Wprowadź z potwierdzeniem oraz Poprzedni i Następny. Dodano możliwość ukrywania panelu.
 • W module Dokumenty firmy/Portal biura wycofano operację "Ustaw Księguj dokument jako", która ustawiała status dokumentu na podlegający lub niepodlegający księgowaniu. Została ona zastąpiona operacjami 'Oznacz jako 'Nie podlega księgowaniu'" oraz 'Wycofaj oznaczenie "Nie podlega księgowaniu"'
 • W module Dokumenty firmy/Portal biura dodano możliwość szybkiego przejścia do modułów powiązanych poprzez kliknięcie w czarny trójkąt znajdujący się obok nazwy modułu.
 • W module Dokumenty firmy/Portal biura dodano możliwość wyszukiwania (F7) i filtrowania (F8) dokumentów według kontrahenta.
 • Dostęp do usług online zaimplementowanych w systemie InsERT GT został zabezpieczony koniecznością pracy z podłączonym Kontem InsERT. Zmiana pozwoli spełnić najnowsze standardy bezpieczeństwa komunikacji internetowej. Usługi, które będą wymagały Konta InsERT, to m.in.: pobieranie danych adresowych kontrahentów z GUS, aktualizacja kursów walut, aktualizacja parametrów podatkowych, weryfikacja statusu VAT kontrahenta i weryfikacja kontrahenta w systemie VIES. .
 • W module Dokumenty firmy/Portal biura zmieniono nazwę kolumny "Rejestr" na "Dowód księgowy". Obecnie poza symbolem rejestru księgowego w kolumnie prezentowany jest również numer pod jakim dokument został zadekretowany.
 • W oknie dodawania wpisu do ksiąg oraz ewidencji VAT dodano pole przeznaczone na numer e-faktury pobranej z KSeF. Pole będzie dostępne do edycji po włączaniu pobierania dokumentów z KSeF w laboratorium.
 • W module Dokumenty firmy dla księgowości prowadzonej na wspólnej bazie z Subiektem dodano możliwość przypisywania faktur pobranych z KSeF do księgowości lub Subiekta. Służy do tego operacja “Ustaw miejsce przetwarzania”. Miejsce przetwarzania można również ustawić w Parametrach KSeF oraz w kartotece kontrahenta w zakładce e-Faktury.
 • W modułach Dokumenty firmy i Portal Biura wprowadzono nowy układ filtrów. Przełączenie pomiędzy nowym i starym widokiem oraz ukrywanie filtrów na liście dostępne jest w rozwijanym menu znajdującym się po lewej stronie filtrów.
 • W module Dokumenty firmy lub Portal Biura wprowadzono nowe operacje zbiorcze: Ustaw schemat importu, Przypisz schemat, Zatwierdź schemat, Popraw dane dokumentu oraz Ustaw kategorię. Dotychczasowa operacja Pokaż zapis księgowy, została rozbita na dwie operacje: Pokaż zapis księgowy i Popraw zapis księgowy.
 • W module Dokumenty Firmy/Portal biura dodano nowe kolumny i filtry, które ułatwią przeglądanie, sortowanie i wyszukiwanie dokumentów oraz przygotowanie ich do księgowania.
 • Umożliwiono pobieranie faktur KSeF do modułu Dokumenty firmy lub Portal Biura po włączeniu funkcji KSeF w Laboratorium. Użytkownik może pobrać e-Faktury z poziomu modułu za pomocą przycisku Pobierz. Ma wówczas dostępne opcje: od ostatniego odbioru, z wybranego okresu, o numerze KSeF. Może także zaznaczyć w Parametrach KSeF, żeby faktury były pobierane automatycznie co jakiś czas lub po uruchomieniu programu.
 • Log konwersji bazy danych rozszerzono o zapis dodatkowych informacji.
 • W oknie schematów importu w sekcji tworzenia dekretu została dodana nowa opcja "Powiel", która pozwala powielać pozycje dekretu.
 • Dodano nowe schematy importu dedykowane dla dokumentów z KSeF. Nowe schematy będą wykorzystywane w module Dokumenty firmy lub Portal Biura - Dokumenty po wcześniejszym uruchomieniu ich w laboratorium. Po dodaniu schematu użytkownik będzie miał możliwość automatycznego przypisania schematu do pojedynczego dokumentu lub wielu dokumentów oraz przypisania schematu ręcznie.
 • Naprawiono filtr "Okres" w Ewidencjach VAT. Po zmianie roku obrotowego w filtrze znikała opcja "(brak)".
 • Do okna schematów importu dla typu dokumentu związanego z korektą dokumentów sprzedaży i zakupu dodano dodatkową opcję "Data ujęcia korekty", która uzupełniana jest na podstawie analogicznego pola w programie Subiekt GT.
 • W oknie schematów importu zmieniono nazwy niektórych pól w celu zachowania spójności z polami w oknie dodawania wpisu do Ewidencjach oraz dekretu.
 • Wprowadzono nowe Parametry KSeF pozwalające na komunikację i odbiór faktur z platformy Ministerstwa Finansów.
 • W module Środki trwałe skorygowana została zdublowana nazwa na liście kolumn ze Współczynnik degresywności (am. pod.) na Współczynnik degresywności (am. bil.).
 • W module Dokumenty firmy/Portal biura na panelu środkowym dla wprowadzonych dokumentów wyświetlana jest informacja w jakiej ewidencji dokument został ujęty oraz przyciski umożliwiające podgląd i edycję dokonanego zapisu.
 • Dodano kontrolę uprawnienia "System - Popraw/usuń dokument przekazany do księgowości" w czasie poprawy kwoty zaliczki na dokumencie wydania magazynowego. Brak kontroli powodował możliwość zmiany zadekretowanego dokumentu KP, wygenerowanego automatycznie dla wprowadzonej wcześniej zaliczki.
 • W raporcie Roczne rozliczenie składki zdrowotnej (skala/liniowy) skorygowano formułę z pola 18. Składki społeczne nieujęte w kosztach ograniczając jej wartość do dochodu z pola 17.
 • Poprawiono przepisywanie danych z deklaracji głównej do załącznika ORD-ZU.
 • W module Dokumenty firmy/Portal biura dodano możliwość nadawania pobranym dokumentom kategorii.
 • Dodano ikonę w górnym pasku programu informującą o pobranych automatycznie przez program fakturach z KSeF.
 • Naprawiono automatyczne zaznaczanie oznaczenia MK przy księgowaniu dokumentu o typie Rozliczenie za pomocą opcji Dekretuj lub Dekretuj wg schematu. Zaznaczanie nie działało, gdy faktura była rozliczona więcej niż jedną spłatą.
 • Naprawiono błąd wyświetlania danych kontrahenta w Ewidencji VAT. Gdy dokument wprowadzany był przy użyciu opcji "Zapisz i kontynuuj", to na kolejnym dokumencie zamiast pełnych danych kontrahenta widniała nazwa skrócona.
 • Na wydruku e-sprawozdania finansowego dodano informacje o okresie, za jaki zostało ono sporządzone.
 • W zestawieniu "Zapisy na koncie w walucie" dodano możliwość włączenia sumowania zaznaczonych pozycji w parametrach listy.
 • W module Dokumenty firmy lub Portal Biura na podglądzie dokumentów, które zostały odczytane przez OCR, zaznaczono kolorem wszystkie pola zinterpretowane przez program. Odczytane przez OCR dane są także zaznaczone w oknie Dane dokumentu oraz w oknie wprowadzania dokumentu do ksiąg i do VAT. W tym przypadku zaznaczenia na podglądzie dokumentu zmieniają się dynamicznie i ograniczają się do pól występujących w danym oknie.
 • Dla wprowadzonego w module Dokumenty firmy lub Portal Biura dokumentu dodano możliwość zapisania jego podglądu z poziomu ewidencji księgowych i ewidencji VAT.
 • W module Dokumenty firmy/Portal biura umożliwiono wprowadzanie faktur pobranych z KSeF do Ewidencji VAT i Dekretu/KPiR. Program będzie uzupełniał niektóre pola automatycznie na podstawie danych zawartych w e-fakturze. Pobieranie faktur z KSeF możliwe jest po uruchomieniu tej funkcjonalności w Parametrach w Laboratorium.
 • W menu kontekstowym wywoływanym z poziomu ikony prezentującej stan podłączenia Konta InsERT do programu dodano operację umożliwiającą otwarcie parametrów Konta InsERT.
 • Zaimplementowano podgląd faktur KSeF zgodny z plikiem transformaty określającym wygląd dokumentu elektronicznego, który został udostępniony przez Ministerstwo Finansów.
 • W oknie dekretu po wpisaniu ręcznie konta syntetycznego powiązanego z kartoteką kontrahenta wprowadzono na liście zaznaczenie konta analitycznego tego kontrahenta, który został wskazany w dokumencie źródłowym.
 • Rozszerzono o dzień datę obowiązywania ulg w ramach PIT-0, w kartotece Wspólnika.
 • Zmieniono graficzną prezentację stanu podłączenia do programu Konta InsERT.
 • W programach Rachmistrz GT, Rewizor GT i Gratyfikant GT dodano możliwość internetowej rejestracji kodów rozszerzających liczbę podmiotów gospodarczych obsługiwanych w biurze rachunkowym. W tym celu w oknie "Licencje podmiotu" dodano operację "Zwiększ". Operacja jest dostępna tylko na podmiotach z zarejestrowaną licencją główną na biuro rachunkowe.
 • W deklaracji VIU-DO rozszerzono obsługę znaków specjalnych występujących w nazwie podmiotu.
 • W programach Rachmistrz GT, Rewizor GT i Gratyfikant GT dodano prezentowanie informacji o liczbie podmiotów gospodarczych, na jaką została zarejestrowana licencja programu wraz z dodatkowymi kodami rozszerzającymi. W tym celu w oknie "Licencje podmiotu" dodano pole "Liczba podmiotów". Informacja jest widoczna tylko na podmiotach z zarejestrowaną licencją główną na biuro rachunkowe.
 • W komponencie Dokumenty firmy dodano nowe kolumny i filtry, które ułatwią przeglądanie, sortowanie i wyszukiwanie dokumentów oraz przygotowanie ich do księgowania.
 • W module Dokumenty firmy lub Portal Biura zastąpiono okno "Wprowadź dokument jako" nowym oknem "Dane dokumentu", które rozszerza zakres danych z panelu środkowego o następujące pola: Data dokumentu, Miesiąc rozliczeniowy, Data wystawienia, Data zakończenia dostawy, Typ dokumentu, Rodzaj faktury, Numer dokumentu, Numer KSeF, Kontrahent. Pola i opcje z panelu środkowego, które nie zostały przeniesione do okna "Dane dokumentu", są dostępne w menu kontekstowym.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna