InsERT S.A.

Gratyfikant nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu kadrowo-płacowego, umożliwiająca dodawanie własnych rozwiązań.

Opis zmian (25.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 25.0.1 - 06/05/2019

 • Rozwiązano problem z wczytywaniem e-Zwolnień w przypadku występowania znaku cudzysłowu na początku wiersza.
 • Rozwiązano problem drukowania się godzin pracy w dniach wolnych w przypadku użycia kalendarzy szczegółowych.
 • Rozwiązano problem z dodawaniem absencji zasiłkowych dla umów aneksowanych wstecznie.
 • Rozwiązano problem z wyliczeniem podstawy zasiłku chorobowego występujący w specyficznych przypadkach po wypłacie korygującej.
 • Poprawiono generowanie elektronicznej deklaracji PIT-37(25) w przypadku wspólnego opodatkowania z małżonkiem.

Wersja 25.0.0 - 11/04/2019

 • Ulepszono obsługę potrąceń komorniczych pracowników, dla których umowa cywilnoprawna nie jest jedynym źródłem utrzymania.
 • [PRO] Umożliwiono zbiorcze tworzenie aneksów do umów pracowniczych.
 • [PRO] W definicjach wartości składników dodano funkcję pobierającą kurs zadanej waluty na wskazaną datę.
 • [PRO] Umożliwiono definiowanie kwot przelewów z wynagrodzeń w walucie.
 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
 • Szablony klientów rozbudowano o możliwość przypisania scenariusza procesu ofertowego, umożliwiono również wybór domyślnego typu adresu dodatkowego.
 • Dodano uprawnienie do zmiany wzorca w oknie wydruku.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji NIP-7(5).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji ZAP-3(5).
 • Dodano możliwość wywołania dekretacji automatycznej (bez kreatora do określania kolejności dekretacji dokumentów i wyboru schematów) wg predefiniowanych ustawień: z potwierdzeniem bądź bez potwierdzenia oraz według schematu (również odpowiednio: z potwierdzeniem bądź bez potwierdzenia).
 • Dodano możliwość zbiorczego opisania księgowego wynagrodzeń i rachunków do umów cywilnoprawnych.
 • Dodano możliwość zbiorczego opisywania księgowego list płac i rachunków do umów zleceń.
 • W module Wspólnicy dodano zakładkę "Absencje", w której można ewidencjonować informacje o wypłaconych świadczeniach przez ZUS oraz o okresach przerw w opłacaniu składek. Dane te przenoszone są do deklaracji ZUS RSA danego wspólnika.
 • W kartotece Klienci dodano możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju dla operacji bankowych.
 • Poprawiono ergonomię okna szablonu danych klienta. Dodano również sekcję odpowiadającą ustalaniu rozliczeń oraz windykacji.
 • Rozszerzono wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy o informacje o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 • Rozwiązano problem wykazywania dni wolnych w absencjach nieusprawiedliwionych w deklaracji ZUS RSA.
 • Umożliwiono bezpośrednie wysyłanie on-line poprzez bankowość elektroniczną dyspozycji bankowych tworzonych z wynagrodzeń.
 • W wydrukach list płac przywrócono datę listy.
 • Przy wczytywaniu absencji zasiłkowych z plików e-ZLA poprawiono mechanizm rozpoznawania kodu choroby B oraz ułatwiono obsługę w przypadku konfliktowych absencji w tym samym dniu.
 • Rozwiązano problem nienaliczania nadgodzin 0% (godziny ponadwymiarowe) występujący w specyficznych przypadkach.
 • Rozwiązano problem niepomniejszania o nieobecności nieusprawiedliwione podstawy chorobowego składników wchodzących w kwocie nominalnej.
 • Rozwiązano problem przy wczytywaniu absencji z pliku e-ZLA pojawiający się w przypadku wpisania znaku przecinka np. w nazwie przychodni.
 • Umożliwiono podanie godziny rozpoczęcia pracy w planach pracy/kalendarzach ze zbiorczym rozliczaniem obecności.
 • W absencjach umożliwiono wybór kodu świadczenia przerwy 311 dla mężczyzn.
 • W planach pracy/kalendarzach uwidoczniono ustawienia wybranego systemu rozliczania czasu pracy.
 • W widoku absencji zasiłkowych dodano kolumny z dniami i godzinami roboczymi.
 • Wyodrębniono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy do osobnego widoku w module Naliczenia.
 • W umowie pracowniczej wydłużono pole z nazwą miejsca wykonywania pracy.
 • Wydłużono pole zawierające definicję wartości składnika.
 • Rozwiązano problem ujemnej podstawy składek w przypadku choroby przez cały miesiąc.
 • Ulepszono algorytm ustalania wartości nominalnej składnika w wypadku zmiany jego wartości w trakcie miesiąca.
 • W module wynagrodzeń dodano kolumnę z sumą składek będącą kwotą należności do ZUS z danego wynagrodzenia.
 • W sekcji ZUS, w wydrukach list płac umożliwiono drukowanie podstawy i składki zdrowotnej.
 • Do danych demo dodano możliwość wypróbowania modułu Wiadomości SMS oraz dane prezentacyjne dla tego modułu.
 • W parametrach synchronizacji InsERT mobile dodano możliwość ustawienia, co jaki czas ma nastąpić pełna synchronizacja (domyślne ustawienie - co 7 dni).
 • Do treści wydruków wykorzystywanych do drukowania zgód na przetwarzanie danych dodano możliwość użycia autotekstu symbol klienta.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
 • Zmieniono sposób sortowania podpowiedzi podczas wprowadzania adresata przy wykorzystaniu mechanizmu InsTYNKT - najwyżej znajdują się adresy klientów, z którymi korespondencja jest prowadzona najczęściej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów ustalonych w Parametrach klienta poczty.
 • Zaktualizowano do nowszej wersji edytor w wiadomości pocztowej.
 • Umożliwiono zamieszczanie na serwisach chmurowych załączników do wiadomości wysyłanych za pomocą okna Drukuj (dotyczy również wydruków zbiorczych).
 • W module Poczta dodano mechanizm zamieniający po wysłaniu wpisane do wiadomości adresy stron internetowych na linki (dotyczy również wiadomości odebranych).
 • W module Poczta dodano obsługę flagi HIGHESTMODSEQ, dzięki czemu możliwa jest błyskawiczna synchronizacja konta pocztowego z serwerami również obsługującymi tę flagę w sytuacji, gdy na serwerze nie nastąpiły żadne zmiany.
 • W wiadomości pocztowej umożliwiono ładowane plików do jednej ramki (przy wykorzystywaniu zewnętrznego serwisu do przechowywania plików). Dotychczas, gdy dodawano kilka plików do wiadomości, każdy z nich był umieszczany w osobnej ramce.
 • Poprawiono błąd występujący w wiadomościach pocztowych. Przy włączonym trybie sprawdzania pisowni konieczne było kilkukrotne naciśnięcie klawisza Backspace w celu przejścia do żądanego błędnie wpisanego wyrazu.
 • Poprawiono wygląd folderów w kliencie poczty.
 • Umożliwiono wypełnianie kolumny Załącznik także dla wiadomości, których załączniki są przechowywane w serwisach chmurowych.
 • Dodano możliwość podłączenia do Konta Insert firmy, która jest już zarejestrowana.
 • Dodano logowanie zdarzeń zmieniających harmonogram archiwizacji (tworzenie/usuwanie/edycja).
 • Poprawiono sposób wyliczania wartości składników i ich pochodnych w przypadku zmiany wartości nominalnej składnika w trakcie miesiąca.
 • Poprawiono wykonywanie e-archiwizacji w przypadku, gdy archiwa są wykonywane automatycznie wg harmonogramu, przy ustawionej opcji niewykonywania archiwizacji podczas zamykaniu programu.
 • Poprawiono wyświetlanie listy użytkowników w oknie Stan wykorzystania licencji. Przy dużej ilości informacji w tym oknie nie były widoczne opcje Odśwież i Kopiuj listę.
 • Rozwiązano problem dotyczący daty wydruku w sytuacji, gdy była ona edytowana w oknie wydruku.
 • [PRO] Sfera. Naprawiono problem polegający na występowaniu wyjątku "Indeks wykraczał poza granice tablicy." przy próbie powtórnego nawiązania połączenia ze Sferą w rozwiązaniu własnym.
 • Wprowadzono szereg poprawek usprawniających działanie panelu Pomocy.
 • Zmieniono wymagania systemowe: od teraz nexo wymaga obecności .NET Framework w wersji co najmniej 4.6.1 na wszystkich komputerach, na których jest uruchamiane.
 • Dodano obsługę wydruku naklejek poprzez mechanizmy Sfery.
 • [PRO] Dodano możliwość zmieniania nazw w powielonych widokach.
 • Dodano Notes - nowy moduł umożliwiający tworzenie tekstowych zapisków w formie prywatnych lub publicznych notek, które można "przypiąć" do okna aplikacji.
 • W kolumnach tekstowych na listach dodano możliwość grupowania po pierwszej literze tekstu.
 • Poprawiono działanie filtra "Deklaracje" w module deklaracji skarbowych w przypadku, gdy praca na Gratyfikancie odbywała się w trybie multiprogramu.
 • W widoku "Wypłaty i rachunki" dodano filtr "Rodzaj przychodu".
 • Wydłużono okres obowiązywania deklaracji rozliczeń rocznych do końca 2019 r.
 • Dodano możliwość podglądu i edycji danych klienta z poziomu raportu weryfikacji statusu podatników.
 • Poprawiono działanie filtra "Wspólnik" w modułach Rozliczenia właścicielskie i Ewidencja składek.
 • Poprawiono odkładanie powiadomienia o kończącym się okresie obowiązywania podstawy naliczania "Małego ZUS".
 • Poprawiono sortowanie po numerze dokumentu w widoku "Dekretacja dokumentów".
 • Poprawiono wyliczanie podstawy tzw. "Małego ZUS" - obecnie jest ona zaokrąglana w górę.
 • W Raporcie z weryfikacji statusu klientów zmieniono kolejność kolumn kontrahenta.
 • Zniesiono blokadę usuwania domyślnych parametrów podatkowych i ubezpieczeń ZUS.
 • Dodano podpowiadanie formatu banku przy wysyłce dyspozycji bankowej do pliku Elixir.
 • Operacje pobierania wyciągów w bankowości on-line przeniesiono do widgetu.
 • Operacje wysyłania dyspozycji bankowych w bankowości on-line przeniesiono do widgetu.
 • Poprawiono błąd parsera mt-940 dla Alior Banku, który powodował błędne zapisywanie dat operacji bankowych.
 • Poprawiono błąd związany z przeniesieniem numeracji z systemu GT w sytuacji, gdy dla dokumentów kasowych była ona ustawiona jako miesięczna.
 • Przy pobieraniu historii operacji bankowych z pliku csv dodano ostrzeżenie pojawiające się przy zmianie rachunku bankowego na inny niż zapisany w pliku.
 • Przy pobieraniu wyciągów dodano podpowiadanie parsera mt-940 na podstawie numeru rachunku z pliku.
 • Przy usuwaniu wyciągów bankowych dodano pytanie krzyżowe mające na celu potwierdzenie chęci usunięcia powiązanych operacji bankowych.
 • Rozwiązano błąd związany z wczytywaniem operacji z wyciągu mt-940, w których daty operacji i księgowania pochodziły z różnych lat (na przełomie roku).
 • Rozwiązano problem związany z wczytywaniem wyciągu z pliku mt-940 Citibanku.