Opis zmian (31.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 31.0.0 - 24/06/2020

 • Umożliwiono eksport zaświadczeń ZUS Z-3, ZUS Z-3a oraz ZUS ZAS-12 do Platformy Usług Elektronicznych ZUS.
 • W definicjach wartości składników w funkcji WartoscZArkusza dodano możliwość identyfikowania pracownika poza numerem PESEL także według Numeru dokumentu tożsamości, Symbolu pracownika, Imienia i nazwiska oraz Nazwiska i imienia.
 • W kreatorze naliczania wynagrodzeń dodano mechanizm ułatwiający wyliczanie wynagrodzeń dla pracowników zwolnionych w trakcie miesiąca.
 • W umowach dodano możliwość zdefiniowania niestandardowych sposobów finansowania składek ZUS.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano autoteksty związane z oddziałem użytkownika. Znajdują się one w węźle "użytkownik".
 • W parametrach wydruku dodano możliwość ustawienia wydruku kodu SWIFT na dokumentach handlowych ("Kod SWIFT rachunku bankowego").
 • Dodano format wysyłki elixir dla Idea Banku.
 • Dodano format wysyłki elixir dla mBanku detalicznego.
 • Dodano format wysyłki elixir dla Nest banku.
 • Przeciętne zatrudnienie w okresie - dodano możliwość wykonywania tego raportu za dowolne okresy.
 • Rozwiązano problem z generowaniem pliku wymiany do Płatnika w przypadku braku dostępu do wcześniej używanego do tego celu katalogu na dysku.
 • W raporcie Stan urlopów dodano kolumnę z wymiarem zatrudnienia.
 • W wynagrodzeniach dodano możliwość opodatkowania wpłat pracodawcy do PPK w miesiącu wpłaty zamiast w miesiącu wypłaty wynagrodzenia.
 • Poprawiono obliczanie wartości potrącenia komorniczego z zasiłków w przypadku zbiegu potrąceń.
 • Ulepszono mechanizm wyliczania domyślnej liczby noclegów w delegacjach.
 • Ulepszono mechanizm pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego po wykorzystywaniu urlopu bezpłatnego.
 • W modułach umów dodano kolumny z typem i numerem dokumentu tożsamości.
 • W umowach umożliwiono zdefiniowanie wypłacania wynagrodzenia na podstawowy rachunek bankowy pracownika nawet gdy nie jest on jeszcze wpisany.
 • W kreatorach ustawiania wartości składników rozwiązano problem ze zmieniającym się sortowaniem składników po każdym wprowadzeniu wartości.
 • W definicjach wartości składników poprawiono działanie funkcji GodzNomMies() przy obliczaniu symulacji wynagrodzenia.
 • W wynagrodzeniach rozwiązano problem nieprawidłowego sumowania składek zdrowotnych występujący w szczególnych przypadkach.
 • W parametrach klienta poczty oraz parametrach wiadomości SMS dodano możliwość wyłączenia ostrzegania o braku zgody na otrzymywanie informacji przy pomocy komunikacji elektronicznej.
 • Dane z okna Moja Firma wyłączono z przestrzegania unikalności numerów NIP.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał na karcie przedstawiciela zmianę wartości dla pól: Stanowisko, Dział, Pokój.
 • W folderach skrzynki pocztowej: Szkice, Skrzynka nadawcza, Kosz oraz Zaplanowane-nexo dodano możliwość usuwania wiadomości za pomocą przycisku Delete. Wiadomości z tych folderów będą usuwane trwale.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie dodania do wiadomości pocztowej lub wiadomości SMS, autotekstów pól własnych, które w nazwie zawierały znaki interpunkcyjne takie, jak: kropka, przecinek, myślnik lub średnik.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pobierania konfiguracji konta pocztowego dla kont gmail, gdy domena gmail.com była zapisana wielkimi literami.
 • [PRO] W polach własnych v2 dodano słownik systemowy magazynów oraz rachunków bankowych.
 • [PRO] W polach własnych v2 dodano możliwość wybrania wartości domyślnej oraz zaznaczenia wymagalności podczas definiowania pól typu: słownik własny, słownik własny SQL oraz słownik systemowy.
 • Naprawiono błąd systemowy występujący po użyciu skrótu Ctrl+G (potwierdzenie przeczytania) na wiadomości pocztowej, która nie była szkicem.
 • Naprawiono problem występujący przy dearchiwizacji objawiający się komunikatem "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku...".
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał podłączanie użytkownika do Konta InsERT.
 • Poprawiono sortowanie Wzorców wydruku wg kolumny "Typ".
 • [PRO] Umożliwiono włączenie odświeżania raportu własnego SQL po zmianach w kontekście aplikacji, jeśli zapytanie SQL korzysta z elementów kontekstu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem, jaki mógł się pojawiać podczas wydruku, gdy domyślna drukarka systemowa nie znajdowała się na liście dostępnych drukarek.
 • [PRO] Zwiększono rozmiar pola "Opis" w raporcie własnym do 4000 znaków.
 • [PRO] QuickInstaller - dodano możliwość tworzenia skrótów przy instalowaniu rozwiązania własnego zawierającego scenariusz wykonywalny (EXE) oraz informacji o koniecznym restarcie programu w przypadku rozszerzeń.
 • [PRO] W interfejsie IOknoObiektu dodano metodę PokazPodglad, która otwiera formatkę obiektu w trybie podglądu bez możliwości przejścia do trybu edycji.
 • [PRO] Naprawiono błąd, w którym usunięcie z raportu kolumny, po której zgrupowana jest lista, uniemożliwiało drukowanie listy.
 • W powiadomieniach o wygasaniu Abonamentu dodano obsługę multiprogramu.
 • Poprawiono pobieranie danych z GUS (wartość pola Powiat) dla podmiotów z miejscowości Jarocin.
 • Dodano skalowanie okna wysyłki Dyspozycji do pliku.
 • Uaktualniono nazwy banków przy dodawaniu rachunków bankowych.
 • W module Operacje bankowe dodano filtr "Status księgowy".
 • W modułach Operacje kasowe oraz Operacje bankowe dodano kolumnę "Powiązany" dotyczącą operacji o rodzaju Transfer.
 • W oknie wydruku dodano podpowiadanie adresu e-mail klienta dla: operacji i dyspozycji bankowych, rozrachunków oraz kompensat.
 • Naprawiono błąd, który w specyficznych okolicznościach umożliwiał usuwanie użytej numeracji.