Opis zmian (41.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 41.0.1 - 27/06/2022

 • Rozwiązano problem błędnego obliczania odroczonej zaliczki i zwrotu odroczonej zaliczki na podatek w wynagrodzeniach.

Wersja 41.0.0 - 22/06/2022

 • Dodano obsługę nowej absencji - Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
 • Umożliwiono wczytywanie absencji zasiłkowych (e-ZLA) z PUE ZUS dla wspólników.
 • Na karcie klienta, w sekcji Lista zgód dodano możliwość zamieszczenia informacji, kto zaakceptował oraz kto wycofał/odrzucił wybraną zgodę.
 • Dodano możliwość negacji warunków w tworzonym automacie.
 • W automatach dodano nową czynność, która umożliwia zapis wydruku do biblioteki załączników.
 • W module Automatyzacja dodano nowy widok Powiadomienia, który wyświetla informacje związane ze wszystkimi powiadomieniami do automatów. Możliwe jest usuwanie powiadomień z tego widoku oraz wykonanie automatu związanego z zapisanym powiadomieniem.
 • W automatach, dla czynności tworzących SMS oraz e-mail, w parametrze Adresat dodano opcję "wszyscy użytkownicy".
 • W module Automatyzacja dodano możliwość eksportu oraz importu automatów.
 • W module Automatyzacja dodano dwa nowe filtry: Aktywny, Automat.
 • [PRO] W raportach własnych LINQ dodano możliwość tworzenia kolumny z flagą.
 • [PRO] W raportach własnych SQL dodano możliwość tworzenia kolumny z flagą.
 • Umożliwiono podglądu dokumentu w osobnym oknie.
 • Dostosowano naliczanie składki zdrowotnej wspólników do zmian podatkowych wprowadzanych od 1-go lipca 2022 (Polski Ład 2.0) - obniżenie przychodu/dochodu o wartość zapłaconej składki do wysokości przysługującego limitu, wsparcie zmiany formy księgowości, dostosowanie zaliczek miesięcznych, itp.
 • W naliczeniu składki zdrowotnej wspólnika dodano możliwość podania wartości składki zapłaconej, możliwej do odliczenia od dochodu (do wysokości limitu definiowanego w parametrach "Podatków i kosztów"). Prawo do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu dla osób rozliczających się podatkiem liniowym wynika ze zmian Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 01.07.2022r.
 • W modułach rozrachunków dodano kolumnę z kwotą VAT nierozliczoną.
 • Rozszerzono możliwości funkcji Wyrównanie do kwoty w definicji listy płac o parametry - tylko w górę/tylko w dół.
 • Rozwiązano problem komunikatu Element o podanym kluczu został już dodany, pojawiającego się w szczególnych przypadkach przy generowaniu wydruku zaświadczenia RP-7.
 • W filtrze raportów własnych uwzględniono raporty przypisane do Gratyfikanta nexo.
 • W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków dodano nowe ulgi podatkowe.
 • W rozliczeniu oddelegowania (funkcja dostępna w laboratorium) udostępniono możliwość wprowadzenia końcowej kwoty diet w walucie lub od razu z złotówkach.
 • Korekta Polskiego Ładu - od 1 lipca 2022 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego bez uwzględniania podatku.
 • Rozwiązano problem nieuwzględniania danych wdrożeniowych przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla umów cywilnoprawnych występujący w szczególnych przypadkach.
 • Rozwiązano problem nieuwzględniania danych wdrożeniowych przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku gdy pracownik we wszystkich miesiącach po wdrożeniu nie przepracował połowy miesiąca.
 • Rozwiązano problem z dostępem do folderu tymczasowego przy wczytywaniu e-ZLA pojawiający się w szczególnych przypadkach.
 • Rozszerzono dane wdrożeniowe dotyczące obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego o dane kwartalne, półroczne i roczne.
 • W definicjach widoków dodano obsługę widoków pracowników.
 • [PRO] W Sferze dodano metody ułatwiające wskazanie pracownika w obiektach: umowa pracownicza, akord, prowizja, itp..
 • Korekta Polskiego Ładu - od 1 lipca 2022 r. - zasiłek macierzyński zwolniony z podatku dla niektórych podatników.
 • Korekta Polskiego Ładu - od 1 lipca 2022 r. - likwidacja mechanizmu odraczania poboru zaliczki na podatek.
 • Korekta Polskiego Ładu - od 1 lipca 2022 r. - likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 • Rozwiązano problem groszowych różnic w uldze dla klasy średniej (likwidacja od 1 lipca 2022 r.) występujących w szczególnych przypadkach.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego pomniejszania składek ZUS w przypadku wielu wypłat w miesiącu dla pracowników oddelegowanych (funkcja dostępna w laboratorium).
 • Umożliwiono naliczanie dodatkowych wynagrodzeń (poza systemem wynagrodzeń) za miesiąc poprzedzający miesiąc wdrożenia pracownika.
 • Wyłączono mechanizm pomniejszania składników płacowych w przypadku choroby wypadającej wyłącznie w dni wolne od pracy.
 • Zlikwidowano osobne parametry umów cywilnoprawnych. Stawka podatku i koszty ryczałtowe będą pobierane z parametrów Podatków i kosztów.
 • Dodano nowe uprawnienie Klienci - Modyfikacja danych klienta bez opiekuna.
 • Poprawiono synchronizację kont pocztowych. W niektórych szczególnych przypadkach trwała dłużej.
 • W konfiguracji konta pocztowego, w oknie zarządzaj użytkownikami dodano możliwość scrollowania.
 • W oknie wiadomości pocztowej dodano ikonkę do operacji usuwania wiadomości.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Biblioteka załączników - uruchom moduł. Dotychczas użytkownik niemający tego uprawnienia mógł zobaczyć listę dodanych załączników do biblioteki załączników, korzystając w wiadomości pocztowej z operacji Dodaj załącznik z biblioteki załączników.
 • W wiadomości pocztowej ustawiono nowy skrót dla wysyłania wiadomości (Ctrl+Shift+Y).
 • W obrębie jednej czynności tworzącej wiadomości e-mail, SMS oraz powiadomienia nexo dodano możliwość przypisania wielu różnych adresatów.
 • Zmieniono domyślne ustawienie dla nowo dodawanych automatów, aby wykonywały się, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione.
 • [PRO] Ułatwiono definiowanie parametrów czynności i warunków Automatów w sferycznych punktach rozszerzeń.
 • Do instalatora nexo dodano instalator .NET Framework 4.7.2.
 • [PRO] Do komunikatu informującego o braku podanej wartości pola własnego dodano nazwę tego pola.
 • [PRO] Do pól własnych zaawansowanych dodano możliwość tworzenia opisów tych pól.
 • Do wbudowanych wzorców wydruków dodano informację o wersji programu, w której wzorzec był ostatnio zmieniany. Informacja ta przechowywana jest w pliku wzorca wydruku. Dzięki temu powielone wzorce także będą posiadać tę informację.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pojawiania się okna z informacją, że załącznik zapisywany już istnieje w bibliotece załączników. Informacji tej brakowało, gdy był zapisywany załącznik z okna Drukuj.
 • [PRO] Poprawiono problem z zapisem raportu SQL, w którym użyto parametru DR.
 • Usunięto lukę, która pozwalała użytkownikowi bez dostępu do biblioteki załączników pracownika podpiąć załącznik pod inną ewidencję i w ten sposób obejść mechanizm zabezpieczeń.
 • [PRO] W Sferze nexo, która nie używa UI, zniesiono obowiązek istnienia pliku xml.pak w katalogu wynikowym projektu.
 • W szablonie naklejek usunięto odstęp między "opisem z lewej" i "opisem z prawej".
 • [PRO] W Sferze udostępniono okno tworzenia wiadomości SMS.
 • [PRO] Poprawiono raportowanie o postępie uruchamiania Sfery.
 • [PRO] W SDK dodano nowy szablon projektu sferycznego przeznaczony do tworzenia własnych rozszerzeń.
 • [PRO] W SDK dodano szablony projektów sferycznych do Visual Studio 2022.
 • [PRO] W Sferze dodano metodę PobierzKomunikatyBledow, która ułatwia pobieranie informacji o błędach obiektu biznesowego.
 • [PRO] W Sferze dodano metody ułatwiające dostęp do kartotek asortymentów, klientów, dokumentów, dekretów itp. Metody te powinny być widoczne w IntelliSense po dodaniu przestrzeni nazw InsERT.Moria.Sfera.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość określenia własnego warunku filtrującego przed wyświetleniem listy elementów do wyboru.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość podania warunku filtrującego do metody Wszystkie. Dodano także metodę Pierwsza, zwracającą pierwszy element pasujący do warunku.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość włączenia kontekstu aplikacji. Dodano także metody do ustawienia poszczególnych elementów tego kontekstu.
 • [PRO] W Sferze uproszczono wyszukiwanie obiektów.
 • [PRO] W szablonach projektów sferycznych dodano tworzenie instalatora rozwiązania własnego.
 • Do modułów dodano pasek ułatwiający wyszukiwanie, filtrowanie i podgląd elementów znajdujących się na liście.
 • Naprawiono problem, który nie pozwalał na łączenie różnych styli formatowania warunkowego, np. czerwone tło dla przeterminowanych rozrachunków plus pogrubiony tekst dla rozrachunków o znacznej wartości.
 • Poprawiono działanie filtrowania po podanej kolumnie, tak aby włączenie filtrowania od razu wyświetlało okienko wyboru wartości filtra.
 • Poprawiono stabilność list edycyjnych, w których było wykorzystywane grupowanie.
 • Poprawiono stabilność notesu w sytuacji gdy usunięto użytkownika, który miał utworzone notatki.
 • Rozszerzono dane wdrożeniowe dotyczące zwolnień z podatku dla seniorów, powracających, rodzin 4+.
 • W deklaracji PIT-11(28) dodano obsługę wartości przychodów zaewidencjonowanych w danych wdrożeniowych pracownika i związanych z ulgą dla seniorów, posiadających rodzinę 4+ czy dla powracających z zagranicy.
 • Poprawiono dane teleadresowe urzędów skarbowych: Wrocław - Stare Miasto (kod 0227), Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto (kod 1212) i Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto ( kod 3022).
 • Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na podstawie zaliczek PIT w przypadku gdy nie istniała ciągłość wystawionych zaliczek w trakcie roku - składka zdrowotna wyliczana wówczas była na podstawie ewidencji.
 • Poprawiono w informacji o sposobie naliczenia składki zdrowotnej wykazywanie miesięcy, za które wystawione były zaliczki na podatek PIT - dotyczyło to sytuacji, gdy w styczniu 2022 na wystawionej zaliczce nie był wykazany przychód.
 • Poprawiono w naliczeniu składek ZUS osoby współpracującej informację o wyznaczonej podstawie do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Udostępniono operację Wczytaj pliki dokumentów w module Portalu Biura - Dokumenty w podmiotach klientów biura rachunkowego. Funkcjonalność ta dotychczas dostępna była w ramach Laboratorium.
 • W parametrach "Podatki i koszty" zmieniono od 01.07.2022 r. wartość parametru "Rachunki ryczałtowe - podatek" na 12%.
 • Zaktualizowano dane teleadresowe Urzędów skarbowych.
 • Zmieniono wyliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego osób współpracujących na zgodne z wymogami Polskiego Ładu 2.0.
 • Poprawiono odświeżanie historii zarówno na karcie automatu jak i w widoku historia.
 • W danych "Mojej Firmy" jak i klientów wprowadzono ewidencjonowanie numerów BDO, KRS oraz EORI. Dodano także możliwość umieszczania tych danych na wydrukach dokumentów.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna