Opis zmian (32.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 32.0.1 - 28/09/2020

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gratyfikant Nexo.

Wersja 32.0.0 - 21/09/2020

 • [PRO] Wprowadzono system profilowania użytkownikom programu dostępu do danych pracowników.
 • Dodano raport umożliwiający obliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • W parametrach deklaracji ZUS dodano możliwość zdefiniowania domyślnego numeru deklaracji rozliczeniowej.
 • W okresach obowiązywania prawa do emerytury lub renty pracownika dodano możliwość wstrzymania na te okresy uwzględniania ulgi podatkowej w wynagrodzeniach tego pracownika.
 • Dodano możliwość oznaczania Dyspozycji bankowych jako wrażliwe.
 • Dodano możliwość oznaczania operacji bankowych jako wrażliwe.
 • Dodano możliwość oznaczania operacji jako wrażliwych na wyciągach bankowych.
 • Dodano możliwość oznaczania operacji kasowych jako wrażliwych.
 • Dodano uprawnienie "Pokaż/oznacz operacje wrażliwe".
 • Dodano mechanizmy ostrzegające o przekroczeniu limitów ilościowych i czasu trwania okresowych umów o pracę.
 • Przy wczytywaniu pracowników z Płatnika dodano sortowanie listy podmiotów.
 • Przywrócono możliwość generowania deklaracji ZUS RIA i ZUS OSW.
 • W deklaracji ZUS RCA oraz w informacji rocznej dla ubezpieczonego (RMUA) dodano mechanizm sumowania wymiarów zatrudnienia w wypadku równoległych umów z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia.
 • W ewidencji osobowej dodano możliwość wskazania kraju wydającego dokument tożsamości pracownika.
 • W parametrach deklaracji ZUS uporządkowano sposób definiowania nazwy skróconej do Płatnika dla wszystkich przypadków własnościowych firmy - jednoosobowa działalność, spółka cywilna, osoba prawna.
 • W treściach dokumentów dodano autotekst wyboru (parametr) pobierający wartości ze wskazanego słownika własnego.
 • W treściach wydruków dodano autoteksty ze średnimi wartościami składek ZUS za okres, średnią i sumę kosztów za okres, oraz w autotekście tabelarycznym z wynagrodzeń dodano element z kosztami.
 • Poprawiono mechanizm liczenia podstawy zasiłku chorobowego w przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia w trakcie trwającej już choroby.
 • Rozwiązano problem z pustą tabelką wynagrodzeń w zaświadczeniu ZUS Z-3 w przypadku choroby w pierwszym miesiącu zatrudnienia.
 • W absencji urlop bezpłatny dodano możliwość podania daty wniosku pracownika.
 • Poprawiono sposób wyliczania hipotetycznej zaliczki na podatek w przypadku wypłaty "dla młodych" ze składnikiem autorskim.
 • Rozwiązano problem zawieszania się programu po edycji wartości finalnej składnika na wyliczonej wypłacie w szczególnych przypadkach.
 • W programie serwisowym dodano opcję odłączania i podłączania plików baz danych.
 • Poprawiono błąd powodujący brak zapamiętywania rozmiaru i pozycji głównego okna aplikacji.
 • Wprowadzono automatyczne odłączenie użytkownika od Konta InsERT i zachętę do ponownego podłączenia w przypadku błędnych danych autoryzujących wynikających np. z dearchiwizacji kopii bazy danych.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego w kolumnach datowych.
 • Zaktualizowano wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-4R(9) do postaci opublikowanej przez MF.
 • Poprawiono odpytywanie rachunku bankowego na Białej liście podatników w przypadku, gdy serwery InsERT są wyłączone.
 • Do form płatności dodano możliwość wyboru podstawowego rachunku bankowego zdefiniowanego w konfiguracji MF.
 • Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KI innego wystawiającego".
 • Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KP/TP innego wystawiającego".
 • Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KW/TW innego wystawiającego".
 • Na liście Wyciągów bankowych dodano sortowanie wg kolumn "Status księgowy" i "Dokument księgowy" oraz filtr "Status księgowy".
 • W formatach Elixir mBanku oraz Millenium zmieniono domyślną stronę kodową na UTF-8.