InsERT S.A.

Gratyfikant nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu kadrowo-płacowego, umożliwiająca dodawanie własnych rozwiązań.

Opis zmian (22.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 22.0.2 - 08/11/2018

 • Obsługa święta 12 listopada 2018 roku. Święto ustawowe w kalendarzach uwzględniających listę świąt oraz pomniejszenie normy na listopad 2018 w kalendarzu normatywnym.
 • Rozwiązano problem przeniesienia specyficznego szczegółowego kalendarza z Gratyfikanta GT.
 • Rozwiązano problem błędnego uwzględniania wykorzystanego urlopu wypoczynkowego obejmującego aneks lub zmianę kalendarza.
 • Określono w aplikacji dzień 12 listopada 2018 r. jako świąteczny, czego konsekwencją jest m.in. wskazanie kursu walut z dnia roboczego.
 • Poprawiono problem z określeniem indywidualnych podstaw ZUS dla wspólnika.

Wersja 22.0.1 - 25/10/2018

 • Dodano raport wyszukujący umowy, które mogły przekroczyć limity zatrudniania na podstawie umów na czas określony (KP art. 25 1).
 • W umowach pracowniczych dodano funkcję zbiorczego przekształcania na umowy na czas nieokreślony.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia po ponownym zatrudnieniu.
 • Rozwiązano problem niejasnego komunikatu przy próbie edytowania rachunków bankowych pracownika.
 • Rozwiązano problem niedrukowania się sekcji pracodawcy na wydrukach list płac.
 • Zaktualizowano adres usługi bankowości on-line banku ING.

Wersja 22.0.0 - 16/10/2018

 • Dodano możliwość dodania godzin przepracowanych na wydruku rocznej ewidencji czasu pracy.
 • Dodano możliwość sporządzenia wydruku Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7.
 • Dodano możliwość nienaliczania wynagrodzenia za nieobecności płatne przy jednoczesnym naliczaniu wynagrodzenia urlopowego.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego przeliczania należnego wymiaru dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość rozłącznego ewidencjonowania i rozliczania dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Dodono możliwość zbiorczej zmiany kalendarza w umowach pracowniczych.
 • InsERT mobile - Potrzebujesz stałego dostępu do kontaktów z nexo? Masz abonament? Korzystaj z modułu Klienci!
 • Dodano możliwość zamieszczania załączników do wysyłanych wiadomości na zewnętrznych serwisach chmurowych Google Drive lub Dropbox. Mechanizm ten pozwala zaoszczędzić miejsce w bazie danych, na serwerach pocztowych oraz ułatwia przesyłanie dużych plików.
 • W module Poczta, w wiadomościach e-mail oraz w szablonach wiadomości dodano nową operację umożliwiającą zapis załączników pocztowych bezpośrednio do biblioteki załączników.
 • Dodano możliwość odfiltrowania pracowników posiadających już wystawiony PIT-11 w opcji zbiorczego wystawiania deklaracji.
 • Dodano możliwość zbiorczego opisywania obrazów księgowych (dokumentów do dekretacji) za pomocą wartości słowników użytkownika.
 • Bankowość off-line - nowa lista banków.
 • BGŻ BNP Paribas - bankowość on-line.
 • Dodano możliwość dezaktywacji rodzajów operacji bankowych.
 • Dodano możliwość dezaktywacji rodzajów operacji kasowych.
 • Dodano wybór strony kodowej przy wysyłce dyspozycji do pliku Elixir.
 • Dla słownika kategorii płacowych dodano uprawnienie - zarządzanie, znacznik aktywności kategorii. W umowach dodano kolumnę oraz filtr z kategorią płacową.
 • Dodano możliwość przeszukiwania pliku wymiany do Płatnika.
 • Dodano wydruk do raportu o zatrudnieniu do deklaracji wpłat na PFRON.
 • Na wydruku zaświadczenia ZUS Z-3 rozwiązano problem trafiania wynagrodzenia za nieobecności płatne ze składników stałych do kolumny ze składnikami zmiennymi zamiast stałymi.
 • Przywrócono sortowanie generowanych dyspozycji bankowych z wynagrodzeń alfabetycznie według nazwiska pracownika.
 • Rozszerzono opis wygenerowanych dyspozycji bankowych w przypadku tworzenia ich większej liczby jednocześnie.
 • Rozwiązano problem nieaktywowania się listy przelewów w generatorze dyspozycji bankowych skutkujący niemożliwością wywołania mechanizmu filtrowania F8.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego scalania i rozbijania okresów pracy w szczególnych warunkach na świadectwie pracy.
 • Rozwiązano problem niewykazywania na wydrukach (na przykład świadectwa pracy) absencji typu choroba ciąża.
 • W domyślnej treści informacji o warunkach zatrudnienia w części nagłówkowej zamieniono kod pocztowy i pocztę pracownika na dane podmiotu.
 • W domyślnej treści świadectwa pracy dodano dopiski brak lub nie dla pozycji niewypełnionych.
 • W raportach badania profilaktyczne, orzeczenia o niepełnosprawności oraz wizy dodano w filtrze ważność pozycje ważne na dziś oraz ważne na dzień.
 • W świadectwie pracy zastosowano scalanie okresów zatrudnienia na danym stanowisku w przypadku umowy (aneksu), która go nie zmienia.
 • W świadectwie pracy zastosowano scalanie wymiarów zatrudnienia w przypadku aneksu, który go nie zmienia.
 • W wydrukach list płac i odcinków dodano możliwość zdefiniowania osobnej grupy (kolumny) z elementami wynagrodzeń związanymi z ZUS (składniki płatne przez ZUS, podstawy oraz składki).
 • W wydruku listy obecności umożliwiono niedrukowanie przyczyny nieobecności.
 • W wydruku rocznej ewidencji czasu pracy umożliwiono odróżnienie urlopu na żądanie od zwykłego urlopu.
 • Zmieniono domyślny format wydruków dokumentów kadrowych na A4.
 • Na wydruku zaświadczenia ZUS Z-3 dodano domyślne zaznaczanie znaczników TAK lub NIE w odpowiednich sytuacjach.
 • Na wydruku zaświadczenia ZUS Z-3 rozwiązano problem nieuwzględniania zmienionych w funkcji poprawiania daty od i do zaświadczenia.
 • Przy powielaniu delegacji zagranicznej rozwiązano problem pobierania rejestru numeracyjnego zdefiniowanego dla delegacji krajowej.
 • Przy wczytywaniu elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) z kodem choroby B zmieniono domyślne wypełnianie typu choroby (na choroba ciąża) oraz procentu naliczania (na 100%).
 • Przy wczytywaniu elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) zmieniono domyślne wypełnianie daty dostarczenia zwolnienia na równą dacie wystawienia.
 • Przystosowano program do wczytywania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w zmienionym przez ZUS formacie.
 • Rozwiązano problem błędnych opisów okresów nieskładkowych na świadectwie pracy w wypadku trwania absencji chorobowej na przełomie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego przez urlop wychowawczy rozpoczęty w tym samym roku.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego drukowania zaświadczenia ZUS Z-3 w przypadku absencji z podstawą zasiłku chorobowego liczonego jako kontynuacja z poprzedniej absencji.
 • Rozwiązano problem pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego dopiero od 31 dnia urlopu bezpłatnego (zamiast od 30).
 • W kreatorze wynagrodzeń oraz przy zbiorczym dodawaniu akordów, prowizji, naliczeń/potrąceń oraz sumarycznych ECP umożliwiono uwidocznienie dodatkowych kolumn identyfikujących pracownika także w kroku wprowadzania kwot.
 • W raporcie stan urlopów dodano osobne kolumny z dniami, godzinami i minutami poszczególnych danych urlopowych.
 • Wprowadzono możliwość wprowadzania należnego wymiaru dodatkowego urlopu osoby niepełnosprawnej dla poszczególnych lat.
 • Wprowadzono nowe zasady (kwotowe zamiast procentowych) obliczania ochrony przy potrąceniach komorniczych z zasiłków.
 • Zmieniono domyślnie podpowiadany procent naliczenia (100%) przy rejestrowaniu urlopu ojcowskiego.
 • Zmieniono na bardziej zrozumiałą treść ostrzeżenia przy dodawaniu absencji zasiłkowej w przypadku braku wynagrodzenia za poprzedni miesiąc.
 • Poprawiono mechanizm odblokowywania numerów umów, list płac, rachunków oraz delegacji w przypadku ręcznego zmieniania tych numerów.
 • Umożliwiono zapamiętywanie historii zmian znacznika o prawie do emerytury lub renty.
 • W danych o szkoleniach BHP dodano możliwość zapisania uwag.
 • W rejestrze wypadków umożliwiono oznaczenie wypadku, który ma nie być uwzględniany w informacji ZUS IWA.
 • Przy naliczaniu potrąceń komorniczych wprowadzono metodę ustalania obowiązywania danego potrącenia z dokładnością do dnia (a nie tak jak dotychczas do miesiąca).
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego obliczania dodatku za pracę porze nocnej dla pracowników, których norma dobowa jest różna od 8 godzin.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego obliczenia wynagrodzenia urlopowego ze składników stałych w przypadku urlopu trwającego przez cały miesiąc.
 • Rozwiązano problem niezapisywania się wynagrodzenia w przypadku szczególnego błędu w analizatorze wynagrodzenia.
 • Rozwiązano problem pobierania danych do obliczenia podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy tylko z okresu ostatniej umowy.
 • Rozwiązano problem podwajania wynagrodzeń przy specyficznej obsłudze kreatora naliczania wynagrodzeń.
 • Rozwiązano wystepujący w szczególnych przypadkach problem nieprzenoszenia się podanej w kreatorze wynagrodzeń kategorii płacowej.
 • W kreatorze naliczania wynagrodzeń przy wskazywaniu umów dodano filtr na pracowników posiadających nierozliczone zapisy w ewidencjach akordów, prowizji, naliczeń/potrąceń, delegacji i ekwiwalentów.
 • W module wynagrodzeń uzupełniono listę kolumn o nieuwzględniane do tej pory składki emerytalne i rentowe pracodawcy i pracownika.
 • W przypadku obliczania dodatku za pracę w porze nocnej ze stawki pracownika przywrócono uwzględnianie planu pracy pracownika zamiast kalendarza normatywnego.
 • Wyłączono dodatek za nadgodziny średniotygodniowe z okresów dłuższych niż miesiąc z obliczania podstawy wynagrodzenia urlopowego.
 • Zmieniono zasadę obliczania dodatku za godziny nadliczbowe. Stawka godzinowa obliczana będzie z uwzględnieniem kalendarza normatywnego zamiast kalendarza pracownika.
 • Zmieniono zasadę uwzględniania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek po ustaniu zatrudnienia. Zgodnie ze zmieniającymi się interpretacjami i wyrokiem NSA kwota zmniejszająca podatek powinna być stosowana niezależnie od trwania zatrudnienia.
 • Na listach z wyborem szablonów wiadomości e-mail dodano filtr miejsce wykorzystania.
 • W module InsERT mobile dodano możliwość zbiorczego przydzielania uprawnień do modułów.
 • W wiadomości SMS poprawiono błąd, który dawał możliwość zmiany klienta, gdy wiadomość była już w skrzynce nadawczej.
 • W modułach poczta oraz poczta wychodząca wyszukiwanie F8 rozszerzono o opcję według treści wiadomości.
 • W definicji konta pocztowego dodano możliwość ustawienia braku oznaczania cytowanej treści przy odpowiadaniu i przekazywaniu wiadomości.
 • W module poczty wprowadzono wyświetlanie adresu e-mail adresata w sytuacji, gdy dla wybranych wiadomości kolumna Adresat była pusta.
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano możliwość nawigacji po folderach za pomocą strzałek góra i dół.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę w wyszukiwaniu adresata za pomocą InsTYNKT-u. Kolejność wpisywania poszczególnych fraz z nazwy i adresu pocztowego klienta nie jest już brana pod uwagę.
 • Dla kont pocztowych na serwerze gmail naprawiono błąd, który powodował, że wiadomość po wysłaniu była zarówno w folderze wysłane, jak i szkice.
 • W module poczta naprawiono błąd, który powodował brak możliwości uruchomienia informatora klienta, gdy klientem powiązanym do wiadomości była "Moja firma".
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano nową kolumnę twórca.
 • W konfigurowaniu numeracji wprowadzono nowy, uproszczony interfejs.
 • W instalatorze InsERT nexo dodano instalację wersji 4.6 biblioteki Microsoft .NET.
 • W instalatorze InsERT nexo zmieniono wersję SQL Server na 2017.
 • Włączono podpowiadanie pozycji na liście kategorii załączników w bibliotece załączników.
 • Zmieniono zachowanie programu po nieudanej aktualizacji podmiotu - kopia zapasowa sprzed aktualizacji jest przywracana automatycznie, a nie opcjonalnie.
 • [PRO] Dodano możliwość dołączania raportów własnych jako widoki w module.
 • Dodano możliwość odkładania wybranych powiadomień.
 • Dodano nowe funkcje podsumowujące wartości kolumn na listach: średnia, minimum i maksimum.
 • [PRO] Dodano nowe kształty dla flag własnych.
 • Dodano nowe style do formatowania (także warunkowego) danych na listach.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne skopiowanie lub wyeksportowanie do Excela danych z listy edycyjnej zawierającej w komórkach znaki nowej linii.
 • W wyszukiwarce dla ostatnio poprawiane naprawiono błąd, który powodował, że nie były tam widoczne wiadomości pocztowe, w których był brak tematu.
 • Dodano możliwość określenia czy pracownik jest rezydentem podatkowym - ma to wpływ na dane adresowe deklaracji PIT-11.
 • W deklaracjach skarbowych dodano na potrzeby PIT-11 kolumnę Dział (domyślnie wyłączona), obrazującą ostatni przypisany na umowie o pracę dział pracownika.
 • W opcji dodawania deklaracji PIT-11, na liście wyboru pracownika zmieniono kolejność danych na nazwisko i imię.
 • W zbiorczym generowaniu deklaracji PIT-11, ustawiono alfabetycznie wartości filtra Działów.
 • W zbiorczym wystawianiu deklaracji PIT-11 dodano filtr oparty o typ umowy.
 • Dodano skrót klawiszowy do operacji wycofania dekretacji.
 • Poprawiono generowanie pustych wpisów w monitorowaniu danych osobowych w przypadku aktualizacji danych zewnętrznych z poziomu Biura nexo.
 • Poprawiono problem "Wystąpił błąd podczas deszyfrowania paczki od nadawcy" pojawiający się podczas odbioru dokumentów on-line w księgowości.
 • Poprawiono w monitorowaniu danych osobowych śledzenie zmian dla niektórych wartości zdefiniowanych w pracowniku na zakładkach: Dodatkowe, Inne oraz Urlopy.
 • Poprawiono w operacji zbiorczego generowania deklaracji PIT-11 wybór pracowników z użyciem filtra Działy - niepoprawnie wybierani byli pracownicy posiadający w umowie wskazane co najmniej dwa działy.
 • Poprawiono wykazywanie waluty w nagłówku obrazu księgowego (dokumentu do dekretacji) delegacji zagranicznej.
 • Dodano możliwość zdefiniowania waluty i kodu Swift w rachunkach bankowych Klientów.
 • Dodano uprawnienie "Rachunki bankowe - zarządzanie", dotyczące rachunków Mojej firmy.
 • Dodano uprawnienie Operacje kasowe - zmiana wystawiającego.
 • Na operacjach kasowych i bankowych zwiększono rozmiar pola Tytułem.
 • Poprawiono profilowanie stanowisk kasowych uwzględniając wyszukiwarkę oraz dokumenty powiązane.
 • Poprawiono sposób generowania daty operacji bankowych przy zbiorczym wystawianiu na podstawie dyspozycji.
 • Poprawiono wysyłkę on-line dyspozycji do banku ING w przypadku wystąpienia znaków specjalnych w nazwie i adresie Mojej firmy oraz adresie Klienta.
 • Przy zmianie statusu dyspozycji bankowej dodano podpowiadanie na podstawie jego stanu. Dodatkowo w parametrach bankowości dodano możliwość wyłączenia potwierdzenia zmiany statusu.
 • Rozwiązano problem z operacjami bez rachunku bankowego (transakcje z wpłatomatu) w bankowości on-line.
 • Rozwiązano problem zdublowanych operacji bankowych po pobraniu historii w bankowości on-line w specyficznym przypadku.
 • Usprawniono konfigurację bankowości on-line ING o możliwość połączenia bez certyfikatu autoryzującego.
 • W wersji prezentacyjnej podmiotu dodano możliwość przetestowania usługi bankowości on-line.
 • W widokach operacji kasowych oraz bankowych dodano filtr Powiązany informujący o powiązaniu operacji rodzaju Transfer.
 • W widokach operacji kasowych, bankowych oraz dyspozycji dodano kolumnę oraz filtr Do rozliczenia.
 • W słowniku rejestrów numeracyjnych uwidoczniono informację o lukach w numeracji występujących w danym rejestrze.
 • Podczas definiowania numeracji dokumentów wprowadzono mechanizm kontrolowania i ostrzegania o nieprawidłowej definicji numeracji, która mogłaby powodować powielanie numerów dokumentów.