InsERT S.A.

Subiekt nexo
ulepszenia

Nowoczesny, intuicyjny system do obsługi sprzedaży i magazynów.

Opis zmian (23.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 23.0.1 - 20/12/2018

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Subiekt Nexo.

Wersja 23.0.0 - 17/12/2018

 • W spisach inwentaryzacyjnych wprowadzono wykorzystanie schowka do kopiowania i wklejania pozycji asortymentowych.
 • Wprowadzono możliwość generowania spisu inwentaryzacyjnego na asortyment pominięty w inwentaryzacji.
 • Dodano możliwość założenia konta Przelewy24 z poziomu nexo (forma płatności o typie Szybka płatność).
 • W Parametrach bankowości dodano możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju operacji przy transferze (podzielona płatność).
 • Dla modułu klienci naprawiono błąd, który uniemożliwiał włączenie kolumny "Nazwa (osoby sortowane po nazwisku)". Problem występował na serwerach SQL Server 2008 R2.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas wysyłania wiadomości w folderze Wysłane zapisywana była kopia z autozapisu szkicu wiadomości zamiast faktycznie wysyłanej treści. Błąd występował na niektórych serwerach pocztowych.
 • Podczas realizacji OE do ZK wprowadzono zmianę aby termin realizacji na ZK był ustawiany na datę z aktualnego dnia, gdy termin realizacji na OE już minął.
 • Poprawiono sposób wydruku kodu SWIFT na dokumentach handlowych.
 • Rozwiązano problem błędnych podsumowań na wydrukach listy (grida).
 • Umożliwiono podłączenie Konta InsERT w oknie z zachętą do rejestracji kończącym kreator wdrożeniowy.
 • Zaktualizowano widok serwisu licencji.
 • W kreatorze wdrożeniowym naprawiono błąd uniemożliwiający zakończenie pracy kreatora, gdy na zakładce "Handel" zmieniono symbol głównego magazynu na inny, już istniejący. Sytuacja taka mogła mieć miejsce po przeniesieniu danych z InsERT GT do nexo.
 • Poprawiono pobieranie nowej wersji nexo przy problemach z dostępem do Internetu.
 • Poprawiono komunikowanie osób zwolnionych z VAT podczas weryfikacji statusu podatnika VAT na Portalu Podatkowym.
 • W module Dekretacji dokumentów dodano możliwość filtrowania dokumentów wg wartości opisu księgowego.
 • W kartotece asortymentu i klientów przypisano skrót shift+ctrl+J do polecenia drukowania naklejek.
 • Wprowadzono możliwość ustalenia ceny usługi na podstawie wprowadzonych cen jej materiałów.
 • W informatorze o asortymencie, na zakładce "Stany" wprowadzono zabezpieczenie przed wykazywaniem nieprawidłowej ilości w kolumnie "Pozostało".
 • W kosztorysie usługi materiałowej zmieniono sposób podsumowania wartości listy tak, aby sumowane były wyłącznie wartości materiałów.
 • Poprawiono wydajność zapisu paragonu/faktury realizujących zamówienie od klienta, gdy dokument źródłowy był przetwarzany w zamówienia do dostawcy.
 • Na wydruku spisu inwentaryzacyjnego wprowadzono możliwość umieszczania stanu magazynowego oraz kodu kreskowego.
 • W oknie wydruku inwentaryzacji wprowadzono możliwość wydrukowania dokumentu zawierającego wyłącznie asortyment ze stanem większym od zera na inwentaryzacji.
 • W serwisie spisów inwentaryzacyjnych dodano filtr magazynu.
 • W spisach inwentaryzacyjnych wprowadzono możliwość podglądu i edycji asortymentu.
 • Zmieniono domyślny status spisu inwentaryzacyjnego odczytanego z kolektora lub pliku na "Sporządzony".
 • Podczas odczytywania dokumentów sprzedaży z kolektora danych poprawiono pobieranie ceny z urządzenia.
 • Poprawiono brak uwzględniania precyzji ceny podczas jej pobierania ze spisu inwentaryzacyjnego do inwentaryzacji.
 • Poprawiono wydajność wczytywania pozycji do dokumentu inwentaryzacyjnego.
 • Wprowadzono poprawki w funkcjonowaniu sortowania pozycji spisu inwentaryzacyjnego. Sortowanie mogło działać błędnie dla pozycji po wprowadzeniu zerowej ceny.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się groszowych różnic między łącznym przychodem wykazanym na inwentaryzacji a wartością przychodu wewnętrznego z nią powiązanego.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zmianę statusu faktury detalicznej z operacji "Zmień status" w module sprzedaży.
 • Podczas realizacji zamówienia od klienta w wydanie zewnętrzne naprawiono aktualizację cen po zmianie ilości asortymentu.
 • Dodano nowy status rozrachunków "nie podlega rozliczeniu", który dotyczy naliczonych różnic kursowych.
 • Dodano uprawnienie do widoku Szybkie płatności on-line.
 • Na wydruku Kompensaty poprawiono prezentowanie pozostałych do rozliczenia należności.
 • Poprawiono błąd związany z komunikacją on-line z bankiem w przypadku zalogowanego innego użytkownika niż właściciel certyfikatu.
 • Poprawiono błąd związany z próbą logowania do programu użytkownika bez uprawnienia do zmiany stanowiska kasowego.
 • Poprawiono podpowiadanie adresów mailowych przedstawicieli klienta przy wysyłce dokumentów windykacyjnych.
 • Poprawiono sortowanie na liście Wyciągów bankowych.
 • Rozwiązano problem blokady zmiany waluty przy rozliczaniu rozrachunków przez skojarzenie.
 • Rozwiązano problem błędnego wyliczenia raportu Podliczenie finansów oraz Podliczenie kasy w przypadku profilowania stanowisk kasowych.
 • Rozwiązano problem niepojawiających się rozrachunków rozliczonych po terminie w kreatorze zbiorczego wystawiania not odsetkowych.
 • Rozwiązano problem z uzgadnianiem operacji bankowych z poziomu podglądu dokumentu.
 • Usunięto nadmiarowy komunikat pojawiający się przy wysyłce bez autoryzacji Dyspozycji bankowej on-line.
 • W Dyspozycjach podatkowych dodano możliwość zapłaty podatku z rachunku VAT.
 • W formie płatności o typie Szybka płatność usunięto możliwość wyboru waluty.
 • W kreatorze wdrożeniowym umożliwiono definiowanie ustawień numeracji oddzielnie dla dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych.
 • Poprawiono naliczanie korekt kosztów handlowych wynikających z ilościowo-wartościowej korekty zakupu.
 • W mapie powiązań naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania działań powstałych automatycznie do dokumentu.
 • W raporcie "Dostawy przeterminowane" poprawiono nieprawidłowe uwzględnianie przesunięć międzymagazynowych.
 • W raporcie "Sprzedaż wg asortymentu" wprowadzono zabezpieczenie przed błędem uruchomienia raportu. Sytuacja taka miała miejsce, gdy podczas poprzedniego uruchomienia raportu wskazano w filtrze konkretny asortyment, a następnie asortyment ten został usunięty z kartoteki.
 • W raportach "Sprzedaż wg" poprawiono wykazywanie kosztów dla faktur zaliczkowych.
 • Dla cenników przenoszonych z Subiekta GT wprowadzono ustawianie domyślnej ceny nabycia na "cenę ewidencyjną".
 • W danych asortymentu dodano operację jednorazowego wyliczenia cen sprzedaży na podstawie ceny nabycia.
 • W konfiguracji cenników, dla nowo zakładanych podmiotów zmieniono domyślne ustawienie dla ceny nabycia na cenę ewidencyjną.
 • Podczas wczytywania danych z kolektora do dokumentu wprowadzono wybór, czy asortyment ma zostać wczytany z cenami pobranymi z kolektora, czy też z cenami domyślnymi dla dokumentu.
 • Na fakturach detalicznych wystawianych do paragonów kasowych poprawiono sposób wyznaczania daty zakończenia dostawy.
 • Na zwrotach do paragonów kasowych naprawiono brak respektowania parametru domyślnego zwracania całości sprzedaży.
 • Naprawiono błąd powodujący zbędne uruchamianie komunikacji z terminalem płatniczym podczas zapisu dokumentu płatnego gotówką. Błąd występował przy włączonej współpracy z Zencard i seryjnym trybie zapisywania dokumentów sprzedaży.
 • Naprawiono nieprawidłowy odczyt danych z kolektora, gdy w urządzeniu wyłączono sumowanie ilości.