Opis zmian (35.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 35.0.1 - 16/04/2021

 • Poprawiono błąd konwersji, który mógł być spowodowany dokumentami magazynowymi z płatnościami.

Wersja 35.0.0 - 15/04/2021

 • Wprowadzono możliwość przypisywania dowolnej formy płatności do klienta.
 • Wprowadzono operację powielania nagłówków wydruku.
 • W danych asortymentu wprowadzono parametr wymuszający podawanie terminu ważności dostawy. Dodano również operację zbiorczą.
 • Na dokumentach sprzedaży wprowadzono możliwość stosowania płatności typu cesja na inny podmiot.
 • Na dokumentach Subiekta wprowadzono informowanie o stanie rozrachunków z klientem - informacja taka wyświetlana jest w dolnej części okna dokumentu. Opcjonalnie możliwe jest również wyświetlanie tych danych w dymku - stosowne ustawienie dostępne jest w "Parametrach płatności".
 • Na dokumentach wprowadzono możliwość wyświetlania wyłącznie form płatności zgodnych z walutą dokumentu. Stosowne ustawienie dostępne jest w Parametrach płatności.
 • W Parametrach płatności dodano możliwość przypisywania skrótów klawiaturowych do płatności na dokumentach.
 • Wprowadzono możliwość sterowania datą powstania płatności natychmiastowej dokumentu. Ustawienie dostępne jest w dokumencie, w dodatkowym menu przy każdej płatności natychmiastowej.
 • Dla dokumentów handlowych oraz zamówień, w polu obsługi finansowej dokumentu wprowadzono możliwość stosowania wyłącznie płatności odroczonych.
 • Na korektach faktur sprzedaży wprowadzono możliwość decydowania, czy dla zwracanych pozycji pomniejszać opłaty cukrowe.
 • W danych klienta wprowadzono możliwość ręcznego przypisywania terminu płatności odroczonych oddzielnie dla dokumentów zakupu i sprzedaży, bez konieczności wpisywania ich do słownika płatności.
 • W informacjach o rejestracji fiskalnej faktury dodano prezentowanie danych, czy została ona zafiskalizowana jako paragon, czy jako faktura. Umożliwiono także ręczne sterowanie tym oznaczeniem.
 • W operacji zbiorczego nadawania oznaczeń JPK dokumentom wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania wybranych oznaczeń.
 • Wprowadzono możliwość korygowania opłat cukrowych na korektach sprzedaży do nieistniejącego dokumentu.
 • W ustawieniach typów dokumentów, dla zamówień od klienta i faktur pro forma wprowadzono możliwość uwzględniania w stanie realizacji wyłącznie dokumentów ze skutkiem magazynowym.
 • Dodano możliwość zmiany statusu dyspozycji bankowych bez ingerencji w datę realizacji.
 • W kartotece klientów dodano znacznik "Oznaczaj operacje finansowe jako wrażliwe". Umożliwiono również zaznaczanie go w operacjach zbiorczych.
 • W Szablonach klientów dodano możliwość zdefiniowania wartości domyślnych dla operacji i dyspozycji bankowych.
 • W widoku Szybkie płatności on-line dodano operację Wyrejestruj płatność umożliwiającą anulowanie zarejestrowanej transakcji szybkich płatności.
 • Wprowadzono nowy dokument pozwalający na zapisanie zbiorczego rozliczenia zwrotów ze sprzedaży detalicznej i użycie ich w raporcie "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" oraz wewnętrznym pliku JPK generowanym w Subiekcie.
 • W nagłówkach wydruków umożliwiono stosowanie autotekstów pozwalających na dostosowanie nagłówka wydruku do danych na dokumencie.
 • Wprowadzono nowy dokument raportu okresowego, który grupuje dane z raportów dobowych za wybrany okres (np. miesiąc). Pozwala to na dokonanie zbiorczego rozliczenia sprzedaży detalicznej za cały miesiąc. Nowy dokument jest wykorzystywany w raporcie "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" oraz wewnętrznym pliku JPK generowanym w Subiekcie.
 • W module wydań zewnętrznych umożliwiono zmianę skutku magazynowego dla wydań zewnętrznych powiązanych ze sprzedażą fiskalną.
 • Na listach z wyborem klientów dodano możliwość włączenia kolumny "Nazwa pełna".
 • W module Portale i aplikacje dla widoku InsERT mobile poprawiono odświeżanie danych.
 • Dodano możliwość dopisania adresu e-mail do klienta bezpośrednio po wysłaniu wiadomości e-mail oraz zamknięciu okna drukuj.
 • W danych klienta zablokowano możliwość dodawania Mojej Firmy jako oddziału. Analogicznie dla Mojej Firmy zablokowano możliwość dodawania klienta jako oddziału.
 • W edycji danych klienta poprawiono brak sortowania listy cenników.
 • W informatorze o kliencie naprawiono brak wyświetlania danych na zakładce "Asortyment". Sytuacja taka mogła występować, gdy ustawiono profilowanie magazynów.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości e-mail dodano czcionkę Calibri.
 • Poprawiono i zoptymalizowano pobieranie konfiguracji dla nowo dodawanych kont pocztowych.
 • W wiadomości pocztowej dodano menu kontekstowe z operacjami: wytnij, kopiuj, wklej.
 • Naprawiono problem z pobieraniem konfiguracji konta pocztowego dla serwera spoko.pl.
 • W konfiguracji konta pocztowego umożliwiono ustawienie adresu zwrotnego. Dotychczas było to możliwe tylko dla użytkowników Gestora nexo.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający realizację oferty w zamówienie od klienta z ustawioną minimalną wpłatą, gdy uruchomiony był wyłącznie Gestor bez Subiekta w multiprogramie.
 • W programie serwisowym, w oknie "Zarządzanie połączeniami" dodano możliwość wyspecyfikowania parametrów blokady, co pozwala na kierowanie tym, jak zachowa się program na innych stanowiskach po wykryciu blokady.
 • Dodano informacje o stanie konta e-Archiwizacji oraz domyślne akcje w module e-Archiwizacji (Konfiguracja -> e-Archiwizacja).
 • Dodano sortowanie wzorców w oknie wydruku.
 • Poprawiono błąd związany z usuwaniem pliku graficznego z własnego wzorca wydruku przy jego edycji.
 • Poprawiono błędne sumowanie na wydrukach listy.
 • Poprawiono sposób wypełniania luk w numeracji dokumentów w specyficznych scenariuszach, gdy luka występowała jednocześnie przed i po dacie dokumentu.
 • W kreatorze zakładania podmiotu do danych firmy dodano sekcję Kontakty.
 • W słowniku użytkowników dodano możliwość zaznaczania i odznaczania uprawnień klawiszem spacji.
 • W słowniku użytkowników poprawiono prezentację listy przypisanych ról.
 • Zmieniono miejsce przechowywania informacji o ostatnio zalogowanym użytkowniku w sytuacji, gdy katalogi robocze podmiotu są wspólne dla wielu użytkowników. Informacja ta jest teraz zapisywana do folderu LocalAppData bieżącego użytkownika.
 • Podczas przenoszenia danych z systemu InsERT GT wprowadzono poprawki zabezpieczające przed nieprzenoszeniem numerów NIP klientów z niestandardowymi przedrostkami.
 • Do listy stylów w formatowaniu warunkowym dodano brakujący domyślny styl.
 • Dodano możliwość włączenia automatycznego odświeżania widoków z listami.
 • Poprawiono występujący na listach błąd, którego objawem było maskowanie wartości podsumowania w sytuacji, gdy żaden z wierszy nie był maskowany.
 • Zniesiono limit wierszy podczas eksportu list do programu Excel.
 • Poprawiono usuwanie faktury sprzedaży wystawionej na podstawie zadekretowanego dokumentu WZ.
 • Poprawiono eksport faktur VAT sprzedaży marża do pliku komunikacji EPP.
 • Poprawiono generowanie pliku EPP do biura rachunkowego z dokumentami pochodzącymi z różnych magazynów.
 • W edycji asortymentu ukryto domyślnie pole podlegania pod odwrotne obciążenie. Widoczność pola można przywrócić z użyciem polecenia "Ustaw widoczność pól" (Ctrl+Shift+W).
 • W podglądzie danych asortymentu wprowadzono wyświetlanie dymka z opisem kodów PKWiU oraz CN.
 • Zwiększono maksymalną dopuszczalną długość kodu kreskowego asortymentu z 20 do 128 znaków.
 • Na dokumentach liczonych "od brutto" naprawiono brak aplikowania dla materiałów cen z pluginów cenowych.
 • Na dokumentach sprzedaży z usługami materiałowymi naprawiono brak wykazywania powiązanej korekty wydania zewnętrznego na materiały.
 • Naprawiono brak wykazywania kosztu kompletu, jaki powstał z generowania wariantów modelu na podstawie szablonu asortymentu.
 • Poprawiono brak wyłączenia wyświetlania komunikatu przypisanego do asortymentu, gdy powstał on z szablonu po na podstawie innego asortymentu.
 • W kartotece asortymentu poprawiono brak odświeżania ceny widocznej na liście po jej wyedytowaniu w danych asortymentu.
 • W module asortymentu naprawiono niedziałające filtrowanie po wybranym producencie.
 • W prognozie zysku na zamówieniach od klientów poprawiono nieuwzględnianie kosztu materiałów usługi materiałowej.
 • Wprowadzono liczne zmiany w sposobie określania płatności w dokumentach. Zmieniono wygląd tej sekcji, ułatwiono korzystanie z przedpłat i bilansowania oraz wprowadzono możliwość łatwiejszego konfigurowania za pomocą "Parametrów płatności". Poprawiono także wiele błędów i niedogodności.
 • Przebudowano mechanizm realizacji zamówień i ofert w dokumenty końcowe. Dzięki tej zmianie poprawiono wydajność i stabilność procesu oraz wyeliminowano znane błędy, jakie pojawiały się w trakcie realizowania.
 • Dodano nowe uprawnienia do asortymentu: "Zmiana podlegania pod podzieloną płatność", "Zmiana ustawienia obrotu w systemie opodatkowania marży" oraz "Zmiana grup JPK".
 • Na paragonach bez danych klienta wprowadzono możliwość użycia przedpłat.
 • W oknie "Dodaj nową pozycję na dokument" wprowadzono możliwość skorzystania z informatora o asortymencie ze skrótem "Ctrl+I".
 • W polach klientów na dokumentach dodano operację ustawienia domyślnej płatności klienta do dokumentu.
 • W szablonach wiadomości oraz w wydrukach niefiskalnych dodano autotekst numeru oryginalnego zamówienia.
 • W widoku faktur zaliczkowych dodano kolumnę oraz filtr "Zafiskalizowany jako" prezentujące, czy dokument został zafiskalizowany jako faktura czy jako paragon.
 • Na dokumentach sprzedaży oraz zamówieniach pojawiła się możliwość konfiguracji formy płatności o typie Szybka płatność.
 • Na fakturach zaliczkowych w walutach obcych naprawiono brak przeliczania wartości zaliczki po zmianie kursu waluty.
 • Na korektach sprzedaży naprawiono niedziałające zbiorcze włączenie/wyłączenie opłaty cukrowej na pozycjach niekorygowanych.
 • Na wydaniach magazynowych poprawiono błąd liczenia limitów kredytowych dla odbiorcy, a nie dla nabywcy.
 • Na wydrukach dokumentów handlowych opłaconych wpłatą bezgotówkową jako przedpłatą naprawiono drukowanie pola "Tytułem" zamiast numeru dokumentu.
 • Naprawiono brak przeliczania masy w dokumentach po zmianie jednostki, gdy nowa jednostka miała przelicznik 1:1 w stosunku do poprzedniej i określoną inną masę.
 • Podczas drukowania dokumentu w walucie innej niż użyta poprawiono brak przeliczania płatności na nową walutę.
 • Poprawiono sposób wyliczania dokumentów wystawianych w walutach obcych z przeliczeniem na 100 jednostek. W specyficznych kombinacjach wartości dokumentu i kursu nie udawało się zapisać dokumentu.
 • Przywrócono operację usuwania działań z poziomu dokumentów Subiekta.
 • W oknie "Dodaj nową pozycję do dokumentu" poprawiono działanie skrótu Ctrl+P, który był aktywny wyłącznie w polu ceny.
 • W oknie wiarygodności płatniczej uruchamianym na dokumencie poprawiono błędnie wykazywaną liczbę niespłaconych dokumentów. Błąd występował w scenariuszu, gdy płatności na dokumencie nie bilansowały się.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zapisem dokumentu z przedpłatą do klienta innego niż płatnik na dokumencie. Sytuacja taka mogła się pojawić w specyficznych scenariuszach użycia.
 • Wprowadzono możliwość ręcznego oznaczania dokumentów magazynowych jako niepodlegających fakturowaniu. Operacja dostępna jest w edycji dokumentu, z menu "Ustawienia".
 • Na wydaniach magazynowych z VAT poprawiono brak przeliczania tabeli VAT po zmianie nabywcy z przypisanym innym cennikiem, powodującym przeliczenie dokumentu.
 • Naprawiono błąd powodujący brak tworzenia dyspozycji po wstawieniu pozycji ze schowka do dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
 • W oknie wiarygodności płatniczej klienta dodano informacje o przekroczonej liczbie dni spóźnień oraz wartości spóźnionych należności.
 • Na dokumentach sprzedaży w walutach obcych naprawiono błąd nieprzeliczania tabelki VAT na złotówki po zadanym kursie. Błąd występował w scenariuszach, gdy w konfiguracji typu dokumentu ustawiono pobieranie kursu z dnia wystawienia dokumentu (lub poprzedzającego ten dzień).
 • W oknie kosztorysu usługi materiałowej naprawiono nieuwzględnianie parametrów instynktu.
 • W widoku Asortyment zamówiony poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie wydania zewnętrznego z VAT do pozycji pochodzącej z faktury zaliczkowej.
 • W widoku niezafakturowanych wydań magazynowych poprawiono błędne wykazywanie korekt wydań do faktur zaliczkowych.
 • Podczas wczytywania danych z schowka systemowego poprawiono nieprawidłowości podczas rozpoznawania asortymentu, gdy w skopiowanych pozycjach nie było pola symbolu asortymentu.
 • Na korektach faktur zakupu wprowadzono zabezpieczenie przed zerowaniem wartości magazynowej, po zmianie magazynu na pozycji dokumentu.
 • Poprawiono błąd powodujący wykazywanie kosztu magazynowego na fakturach zakupu bez skutku magazynowego
 • Podczas generowana zamówień do dostawcy na podstawie zamówień od klienta wprowadzono możliwość konsolidowania pozycji.
 • W przypadku zwiększenia wartości dokumentu realizującego zamówienie od klienta wprowadzono dodawanie zwyżki w domyślną płatność klienta.
 • Dla zrealizowanych zamówień od klienta wprowadzono wyświetlanie wartości n/d (nie dotyczy) w danych związanych z kompletacją.
 • Na zleceniach produkcyjnych w oknie wyboru składnika poprawiono nieprawidłowe wykazywanie ilości dostępnej, gdy magazyn przyjęć jest różny od magazynu wydań.
 • Naprawiono zachowywanie cen z zamówienia na dokumencie realizującym. Zmiana cen następowała po zmianie oddziału z przypisanym innym cennikiem na dokumencie realizującym zamówienie.
 • Poprawiono wydruk dokumentu automatycznego wydania magazynowego (autoWZ) do faktury, który w przypadku zmiany jednostki miary na fakturze mógł wykazywać nieprawidłowe ceny na autoWZ.
 • Do Reguł automatyzacji (w Laboratorium) dodano obiekty finansowe: operacje kasowe, operacje i dyspozycje bankowe.
 • Dodano pomijanie nieaktywnych klientów przy rozpoznawaniu operacji w trakcie wczytywania wyciągów bankowych.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie usunięcia większej ilości operacji bankowych (powyżej 2 tysięcy).
 • Poprawiono rozliczanie transakcji podmiotów cesyjnych za pomocą plików CSV w przypadku braku informacji o prowizji w pliku.
 • Poprawiono walidację rachunków bankowych. Wcześniej numery z i bez kodu kraju były taktowane jako niezależne rachunki.
 • Przy wykonywaniu etapów scenariuszy windykacyjnych dokonano nowego ich podziału na: wszystkie, najstarsze, bieżące, dzisiejsze.
 • Rozwiązano problem związany z niepotrzebnym usuwaniem wysłanych wiadomości e-mail i sms po zmianie etapu scenariusza windykacyjnego.
 • Usunięto pytanie o rejestrację transakcji szybkich płatności przy zapisie dokumentu.
 • W kartotece klienta dodano możliwość dezaktywacji jedynego istniejącego rachunku bankowego.
 • W kartotece Klienta dodano ostrzeżenie w przypadku gdy rachunek bankowy o tym samym numerze istnieje u innego klienta.
 • W oknie korekty (Dokumenty do skorygowania VAT-u i Korekty podstawy opodatkowania) dodano pole "Dokument oryginalny".
 • W Operacjach bankowych dodano aktualizację daty operacji na podstawie daty księgowania.
 • W Parametrach rozrachunków dodano wartość "Automatyczne wyliczanie danych listy rozliczeń", dzięki której możliwe jest przefiltrowanie dużej liczby rozrachunków w sekcji Rozliczenia.
 • W scenariuszach windykacyjnych poprawiono wyświetlanie powiadomień tylko dla użytkowników z włączonym uprawnieniem Windykacja - uruchom moduł.
 • W widokach Dokumenty do skorygowania VAT-u oraz Dokumenty do skorygowania podstawy opodatkowania dodano kolumnę Dokument oryginalny.
 • W widokach rozrachunkowych do wartości filtra Termin płatności dodano "Następne 7, 30, 60, N dni".
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę oraz filtr Nabywca/Sprzedawca z dokumentu.
 • Na raportach "Sprzedaż wg" poprawiono wyliczanie ilości z wydań magazynowych do faktur zaliczkowych. Obecnie ilości nie są zaokrąglane, lecz obcinane przy przeliczeniu do kwoty zaliczki.
 • Poprawiono czas wyliczania raportu "Podliczenie okresu", gdy był on wyliczany z kilku zaznaczonych magazynów.
 • W podsumowaniach kolumny "Marża" poprawiono wyliczanie średniej marży tak, aby korekty dokumentów były prawidłowo uwzględniane.
 • W raporcie Historia dostawy o podanym kodzie wprowadzono możliwość podglądu dokumentu pod listą wyników raportu.
 • W raporcie Historia dostawy o podanym kodzie wprowadzono możliwość włączenia widoczności kolumny z opisem dostawy oraz uruchomienia mapy powiązań.
 • Na wydruku dokumentu korekty kosztu dostawy naprawiono nieuwzględnianie poprzednich korekt w podsumowaniach.
 • Skrócono czas wyliczania raportów "Sprzedaż wg", gdy w wynikach uwzględnione są korekty wydań asortymentu.
 • W deklaracji CUK-1 zmieniono sposób wyliczania tzw. opłaty cukrowej od napojów z zawartością powyżej 5g cukru, zgodnie z objaśnieniami zawartymi na stronach Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/oplata-od-srodkow-spozywczych/).
 • W raporcie Dokumenty do JPK oraz podczas generowania pliku wewnętrznego JPK wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym generowaniem danych, gdy w słowniku stawek VAT zdefiniowano zdublowaną stawkę 23%.
 • Podczas importu danych dokumentu z pliku wymiany EDI++ do Subiekta wprowadzono zabezpieczenie przed sytuacją, gdy w nagłówku dokumentu brakuje danych kontrahenta, a są one podane w kolejnych sekcjach.
 • W danych asortymentu naprawiono brak możliwości usunięcia wprowadzonego stanu optymalnego.
 • Podczas wstawiania pozycji ze schowka naprawiono automatyczne aplikowanie promocji, nawet gdy w dokumencie ustawiono ręczne ich stosowanie.
 • Poprawiono wydajność aplikowania promocji na dokumencie, gdy w warunkach promocji użyta była inna jednostka miary niż na dokumencie.
 • Podczas fiskalizacji dokumentów na drukarkach fiskalnych wprowadzono drukowanie ilości z precyzją jednostki miary ustawioną w Subiekcie.
 • Poprawiono zarządzanie pamięcią przez serwer kasowy.
 • Zoptymalizowano czas wysyłki danych asortymentu do kolektora danych.
 • Naprawiono brak odświeżania nazwy modelu urządzenia fiskalnego po wywołaniu operacji "Odśwież parametry urządzenia".
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający rejestrację fiskalną dokumentów z poziomu Sello na drukarkach fiskalnych on-line.
 • Poprawiono odbiór sprzedaży z kasy fiskalnych tak, aby w specyficznych scenariuszach nie występowały różnice w wartości pozycji.
 • W niefiskalnych wzorcach wydruku paragonów i zwrotów usunięto widoczność autotekstów dotyczących inwentaryzacji.
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed pojawianiem się błędu w specyficznych scenariuszach podczas wykonywania operacji odświeżania parametrów urządzenia zewnętrznego.