Opis zmian (36.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 36.1.1 - 09/09/2021

 • Poprawiono listę podpowiadanych urzędów skarbowych - problem pojawił się w wersji 36.1.0.
 • W raporcie Sprzedaż wg pracowników wprowadzono zabezpieczenia przed pojawianiem się błędu typu "timeout". Błąd mógł się pojawiać przy generowaniu wyników raportu za długi okres i dużej liczby dokumentów.

Wersja 36.1.0 - 19/08/2021

 • Dodano możliwość pobierania kursów walut Europejskiego Banku Centralnego (EBC).
 • Dodano widok Kursów EBC (Europejskiego Banku Centralnego).
 • W informatorze o asortymencie na zakładce "Stany" poprawiono niepoprawnie prezentowaną cenę nabycia. Błąd mógł występować w specyficznych scenariuszach, gdy asortyment był przesuwany między magazynami.
 • Na wydrukach automatycznych dokumentów magazynowych poprawiono brak wykazywania numeru zamówienia, w przypadku gdy zamówienie to było realizowane w fakturę.
 • Poprawiono brak możliwości kolejnej realizacji zamówienia przy dużej liczbie dokumentów realizujących.
 • W serwisach zamówień do dostawcy poprawiono brak widoczności numerów źródłowych zamówień od klienta w kolumnie "Zamówienia".
 • Poprawiono błąd przy próbie pobrania wyciągu bankowego (z pliku lub on-line) bez uprawnienia do uzgadniania operacji bankowych.
 • Podczas aktualizacji cenników na podstawie dokumentów zakupu poprawiono nieprzeliczanie szacowanego kosztu w cenniku, gdy do jego wyliczania użyto plugina cenowego.

Wersja 36.0.1 - 20/07/2021

 • Poprawiono funkcję kasowania zapisów śladu rewizyjnego w przypadku dużej ilości danych.
 • Poprawiono problem z parametrem Zakres dat ({DR..}) w Raporcie Własnym SQL.
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed tworzeniem dokumentów zakupu bez kosztu. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, gdy utworzono przyjęcie zewnętrzne z odłożonym skutkiem magazynowym, a następnie wystawiono do niego fakturę zakupu z wykonanym skutkiem magazynowym.
 • Rozwiązano problem przy dodawaniu własnych formatów wysyłki Dyspozycji bankowych do pliku.
 • Skrócono czas wyliczenia raportu Sprzedaż wg pracowników.

Wersja 36.0.0 - 24/06/2021

 • W szablonach klientów dodano sekcję Parametry wydruków umożliwiającą parametryzowanie wydruków dokumentów handlowych i windykacyjnych.
 • Dodano możliwość tworzenia symboli klientów w oparciu o numerację. Ustawienie definiuje się w Parametrach numerów NIP, PESEL i symboli.
 • W danych klienta (zakładka Handel), na liście definiowania dostaw dodano możliwość włączenia kolumn: Opis towaru, Grupa, Symbol w kartotece, PKWiU, CN.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość obracania pól.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania sumy kontrolnej kodu kreskowego.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania tekstu pod kodem kreskowym.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość zmiany koloru tła pól na naklejce.
 • Dodano obsługę nowego formatu pliku EPP (wersja 1.09) obsługującą dokumenty wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość (WSTO).
 • Dostosowano komunikację dokumentów on-line jak i komunikację za pomocą plików XML dla dokumentów dokumentujących transakcje WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) wprowadzone zmianami prawnymi e-Commerce obowiązującymi od 1 lipca 2021.
 • W Parametrach typów dokumentów sprzedaży dodano możliwość ustawienia domyślnej ceny dla pozycji zwracanych na korektach do nieistniejącego dokumentu.
 • W widoku Sprzedaż fiskalna dodano kolumnę statusu magazynowego dokumentu oraz umożliwiono zbiorczą zmianę statusu tych dokumentów.
 • Do Parametrów kasy dodano wartość "Kontrola ciągłości okresów". Parametr dotyczy okresów raportów kasowych.
 • Do Parametrów windykacji dodano możliwość ustawienia domyślnych szablonów e-mail i sms.
 • Do Parametrów windykacji dodano wartość "Termin płatności", który umożliwia określenie terminu płatności na wezwaniach do zapłaty.
 • Dodano możliwość tworzenia wezwań do zapłaty z formą płatności szybka płatność (Przelewy24).
 • W modułach Kasa, Bank oraz Kompensaty dodano możliwość dodawania działań oraz wyświetlanie listy działań.
 • Dostosowano działanie Subiekta do wymagań JPK, jakie obowiązywać będą od lipca 2021 r. M.in. dotyczy to likwidacji oznaczania dokumentów znacznikiem MPP oraz SW.
 • Naprawiono błąd, który powodował propozycję dopisania adresu e-mail do firmy. Problem był widoczny, gdy wybierano adres e-mail, inny niż domyślny, z listy dostępnych adresów podczas wydruku dokumentów.
 • W edytorze wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach zostawiał podkreślenie sugerujące błąd pod wyrazem, mimo jego poprawnej pisowni.
 • Dodano mechanizm sprawdzający i naprawiający problemy związane z uszkodzeniem informacji licencyjnych w bazie danych.
 • Dodano uprawnienie "Kasy i stanowiska kasowe - Zarządzanie".
 • Poprawiono błąd związany z rolą Administratora i brakiem uprawnień "Rachunki bankowe - Aktywacja i dezaktywacja" oraz "Zarządzanie licencjami dla mojej firmy" dla dodawanych użytkowników.
 • Poprawiono przenoszenie z InsERT GT ustawień numeracji dokumentów kasowych w zakresie łamania przez miesiąc.
 • Dodano możliwość pokazania przycisku "Dalej" w pasku zakładek.
 • Na listach w widokach, w menu "Operacje na liście" dodano możliwość kopiowania zaznaczonych wierszy.
 • W kontrolce instynktowej poprawiono przywracanie poprzedniego rozmiaru okna z listą wyników w sytuacji, gdy od czasu poprzedniego uruchomienia zmieniły się rozmiary ekranu.
 • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych (na podstawie słownika kodów urzędów na potrzeby wysyłki elektronicznej).
 • W informatorze o towarze, na zakładce Stany dodano kolumnę z ceną nabycia, która uwzględnia korekty. Nazwa dotychczasowej kolumny "Cena zakupu" została zmieniona na "Pierwotna cena nabycia".
 • Poprawiono brak sortowania cech przynależnych właściwości modelu podczas edycji asortymentu i przypisywania go do modelu.
 • W informatorach o asortymencie i o kliencie poprawiono brak respektowania ustawień timeoutu zapisanych w rejestrze systemowym.
 • Na listach dokumentów zakupu uwzględniono informacje o istnieniu dyspozycji bankowych. Dodano kolumny: "Pozostało do zapłaty z uwzględnieniem wstępnych rozliczeń" oraz "Wstępnie rozliczono".
 • Na liście przedpłat w dokumentach sprzedaży wprowadzono informowanie o ich łącznej ilości i kwocie oraz możliwość łatwego pokazania ich listy.
 • Na zaksięgowanym dokumencie wydania magazynowego umożliwiono zmianę statusu podlegania dokumentu pod fakturowanie.
 • Podczas przenoszenia danych z Subiekta GT wprowadzono przenoszenie danych asortymentu i klientów dotyczących tzw. "opłaty cukrowej".
 • Uszczelniono działanie uprawnień "Zmiana rabatu na dokumencie..." tak, aby przy ich braku niedostępna była zmiana ceny po rabacie na dokumencie.
 • W domyślnych wzorcach wydruku dokumentów sprzedaży ustawiono domyślnie niedrukowanie wykazu materiałów. Przyczyną tej zmiany jest interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.790.2020.1.KT
 • W module Klienci dodano możliwość włączenia następujących kolumn dotyczących ustawień płatności dla klienta: Lista domyślnych form płatności, Domyślny termin dla sprzedaży, Domyślny termin dla zakupu.
 • W polu wyboru płatności odroczonych w dokumencie wprowadzono ich sortowanie po terminie płatności.
 • Na liście płatności odroczonych widocznej na dokumencie poprawiono wyświetlanie terminu w oparciu nie o definicję płatności, lecz o rzeczywiste ustawienie w danych klienta.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie statusu zafiskalizowania na zaksięgowanym dokumencie.
 • Podczas przenoszenia danych z InsERT GT wprowadzono zabezpieczenia przed dublowaniem pozycji słownika płatności.
 • Poprawiono problemy pojawiające się podczas edytowania dalszych stron wzorca wydruku w programie Stimulsoft.
 • W edycji dokumentu z uwidocznionymi przedpłatami wprowadzono zabezpieczenie przed dublowaniem dokumentów przedpłat.
 • W oknie wiarygodności płatniczej poprawiono błąd wliczania należności z dokumentów unieważnionych.
 • W Parametrach płatności poprawiono kontrolę poprawności podczas oznaczania płatności w sekcji Formy płatności na stanowiskach kasowych.
 • W polu adresu dostawy na dokumentach poprawiono błąd powodujący ustawienie typu adresu na "wpisany ręcznie", gdy ustawiono niepodstawowy adres klienta.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, jaki mógł się pojawiać podczas zmiany statusu wielu dokumentów na raz.
 • Poprawiono domyślny sposób ustawiania statusu dokumentu podczas fakturowania dokumentów magazynowych.
 • W edycji wydania zewnętrznego naprawiono błąd niedziałającego wyszukiwania po kodzie dostawy, gdy zmieniono magazyn dokumentu.
 • W widoku rozchodów magazynowych poprawiono błąd braku wykazywania numeru faktury zakupu jako dokumentu powiązanego. Błąd dotyczył kolumny "Dokument powiązany" dla rozchodów powstałych jako realizacja faktur zakupu.
 • Na fakturach realizujących zamówienia od klienta wprowadzono wykazywanie numeru oryginalnego zamówienia (o ile został podany). Umożliwiono uwidocznianie tego numeru w edycji faktury, na liście faktur oraz na wydrukach.
 • Na dokumentach Subiekta naprawiono brak sprawdzania danych podatnika w VIES, gdy klient miał wprowadzony jedynie VATIN (nie ma NIP-u).
 • Naprawiono błąd nieprzenoszenia opisu pozycji z faktury zaliczkowej do realizującego ją wydania magazynowego.
 • Naprawiono błąd zapisu dokumentu rozliczanego metodą kasową, który zawierał usługi z podpiętymi materiałami.
 • Wprowadzono blokadę zmiany statusu faktury zakupu, gdy do automatycznego przyjęcia magazynowego tego dokumentu wystawiono korektę kosztu dostawy.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem możliwości zapisania dokumentu, gdy podczas jego edycji dwukrotnie poprawiono dane asortymentu poprzez zmianę jego ceny.
 • W kreatorze zamówień do dostawców wprowadzono możliwość utworzenia zleceń albo dla wszystkich, albo wyłącznie zaznaczonych pozycji.
 • W widokach "Asortyment zamówiony" (od klienta i u dostawcy) dodano możliwość włączenia kolumny "Opis pozycji".
 • Podczas dodawania do dokumentu asortymentu z listy przywrócono ostrzeganie o tym, że wybrany asortyment znajduje się już na dokumencie.
 • Podczas kompletacji zamówienia wykonywanej na przyjęciu magazynowym poprawiono błąd powodujący przeliczanie cen na zamówieniu. Błąd występował w specyficznych scenariuszach.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający skompletowanie zamówienia od klienta, gdy data magazynowa na dokumencie zakupu była późniejsza niż data zakończenia dostawy.
 • W kreatorze zamówień do dostawców naprawiono brak wykazywania wartości w kolumnie "Dostępne".
 • W widoku "Wszystkie" zleceń poprawiono działanie filtra statusu dla zleceń montażu, ze statusem "Do realizacji".
 • W zleceniach produkcyjnych montowania/demontażu usunięto dla kompletu zbędne polecenie "Zamień innym wariantem".
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed występowanie błędu "Podana ilość przekracza ilość dostępną do wycofania. Nazwa parametru: ilosc", jaki mógł występować w specyficznych scenariuszach przy zmianie statusu zamówienia od klienta.
 • Do raportu Wiekowanie rozrachunków dodano kolumnę "Wartość obecna (k)".
 • Dodano możliwość zbiorczego wydruku kompensat.
 • Poprawiono błąd przy próbie podglądu wiadomości e-mail w historii windykacji przy scenariuszach windykacyjnych.
 • Poprawiono odświeżanie widoku Wyciągi bankowe przy zbiorczym usuwaniu wyciągów.
 • Poprawiono pokazywanie przedpłat na operacjach kasowych i bankowych, w przypadku gdy na dokumentach ZK i FP była wybrana forma płatności.
 • Poprawiono wyliczanie ulgi za złe długi w 90 dniu od terminu płatności.
 • Rozwiązano problem tworzenia rozrachunku dla operacji bankowych powstających z dyspozycji (bez rozrachunku).
 • W oknie eksportu dyspozycji bankowych dodano stronę kodową "UTF-8 - bez BOM".
 • W raportach Rozrachunki na dany dzień oraz Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością dodano kolumnę i filtr Opiekun.
 • W sekcji Rozliczenia na rozrachunku oraz w oknie Rozlicz przez skojarzenie dodano kolumny "Klient dok. sprzedaży" oraz "Klient dok. zamówienia" wykorzystywane przy płatnościach cesyjnych.
 • W widokach rozrachunkowych dodano filtr i kolumnę Typ pokazującą wszystkie rozrachunki o typie należność lub zobowiązanie.
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę "VAT - wartość (k)" prezentującą wartość VAT rozrachunku po przeliczeniu wg kursu waluty.
 • Poprawiono szybkość działania Instynktu klientów w: sekcji dostawy danych asortymentu, kreatorze tworzenia zamówień do dostawcy, korektach kosztów dostaw, nocie korygującej, historii cen na pozycji dokumentu, płatności cesyjnej na dokumencie oraz w definicji promocji.
 • W raporcie Rezerwacje asortymentu wprowadzono możliwość skorzystania z informatora o asortymencie oraz informatora o kliencie.
 • Wprowadzono domyślne włączenie widoków archiwalnych w podmiotach, które zostały przeniesione z Subiekta GT.
 • Wprowadzono usprawnienia, dzięki którym skrócono czas wyliczenia raportu Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów.
 • Zmieniono nazwę raportu "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" na "Dokumenty do JPK_V7".
 • Naprawiono błąd nieprzepisywania transakcji handlowej z faktury zaliczkowej do wydania zewnętrznego realizującego ją.
 • Podczas wystawiania korekty kosztu dostawy poprawiono brak respektowania blokady okresu.
 • Poprawiono komunikowanie o braku możliwości usunięcia magazynu powiązanego z urządzeniem zewnętrznym, dokumentami, zleceniami serwisowymi itd.
 • Poprawiono wydajność generowania pliku kontrolnego JPK_FA.
 • W kontrolce filtra asortymentu dostępnej w raportach wprowadzono filtrowanie po nazwie asortymentu. Dotychczas filtrowanie działało wyłącznie po symbolu.
 • W raporcie Dokumenty do JPK poprawiono błąd powodujący wykazywanie paragonów fiskalnych wraz z raportami dobowymi.
 • W raporcie Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów poprawiono brak uwzględniania naliczonych korekt kosztów handlowych (KKH).
 • W raportach "Sprzedaż wg..." poprawiono brak ilościowego uwzględniania korekt wydań magazynowych do faktur zaliczkowych.
 • Podczas importu danych o asortymencie z pliku EDI++ poprawiono synchronizację po kodzie kreskowym tak, aby raport uwzględniał także dodatkowe kody kreskowe.
 • W danych cennika, na zakładce "Powiązania" uwidoczniono powiązanie cennika z wariantem oferty.
 • Na dokumentach zakupu poprawiono przeliczanie cen po zmianie ilości. Przeliczana cena nie uwzględniała progów sprzedaży.
 • Naprawiono błąd kasowania mapowań płatności i stawek VAT w urządzeniach po wywołaniu operacji odświeżenia mapowania.
 • Podczas synchronizacji asortymentu poprawiono nieuwzględnianie zmiany statusu asortymentu dla stosowania otwartej ceny w kasie fiskalnej.
 • Poprawiono działanie uprawnienia "Dodanie powielonego raportu dobowego" tak, aby nie powodowało błędów w specyficznych scenariuszach podczas odbioru raportów z urządzeń zewnętrznych.
 • W widoku "Paragony kasowe" naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania się numeru faktury detalicznej lub zwrotu do paragonu kasowego.