Opis zmian (30.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 30.0.0 - 02/04/2020

 • W module Klienci dodano możliwość przekształcenia firmy w podmiot cesyjny, komornika oraz instytucję inną.
 • Przy próbie dodania załącznika wiadomości do serwisu chmurowego dodano sprawdzanie, czy taki plik już istnieje na serwerze chmurowym.
 • W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości dodano możliwość aby załączniki z serwisów chmurowych były dodawane jako standardowe załączniki.
 • Poprawiono wyznaczanie kosztu magazynowego usługi z podpiętymi materiałami w nagłówku obrazu księgowego dokumentów handlowych i magazynowych.
 • W kartotece asortymentu wprowadzono operację zbiorczej zmiany jednostki miary przy sprzedaży lub zakupie.
 • W danych asortymentu, na liście jednostek miar udostępniono możliwość włączenia edytowalnych kolumn z danymi gabarytowymi.
 • W szablonach asortymentu wprowadzono możliwość przypisywania znaczników dla JPK_V7M/7K.
 • W definicji kompletu umożliwiono wklejanie listy składników ze schowka.
 • W dokumentach Subiekta wprowadzono możliwość wyświetlania kolumny informującej o podleganiu asortymentu pod obowiązkową płatność podzieloną. W przypadku towarów kartotekowych pole to jest tylko do odczytu, w przypadku usług jednorazowych jest ono edycyjne - pozwala nadawać status dla usług jednorazowych.
 • W module e-Sprawozdawczość wprowadzono oddzielne widoki pokazujące pliki JPK_VAT składane do 30 czerwca 2020, oraz wszystkie pliki.
 • Weryfikację podatników na podstawie dokumentów wzbogacono o pobieranie informacji, iż klient korzysta ze zwolnienia w VAT.
 • Dla automatycznego sprawdzania podatników w "Wykazie podatników VAT" działającego przy zapisie dokumentu Subiekta wprowadzono parametr, który pozwala na sprawdzanie tylko tych klientów, którzy są czynnymi podatnikami VAT.
 • Dla pozycji dokumentów o stawce VAT innej niż w kartotece dodano ostrzeżenie i akcję naprawczą ustawiającą stawkę identyczną jak w kartotece. Dla dokumentów zakupu dodano także możliwość aktualizacji stawki w kartotece na taką, jaka jest w dokumencie.
 • Na wydrukach dokumentów handlowych wprowadzono możliwość drukowania oznaczeń przeznaczonych do JPK_VAT7M/7K.
 • W mapie powiązań wprowadzono nowe polecenia pozwalające na powielanie dokumentu oraz kopiowanie tekstu.
 • Naprawiono brak przenoszenia na automatyczne wydanie zewnętrzne nazwy adresu dodatkowego wybranego ręcznie na fakturze.
 • Wprowadzono możliwość wskazywania rachunku bankowego dla płatności odroczonych na ujemnych dokumentach sprzedaży oraz korektach zakupu. Dodano także możliwość sprawdzania tych rachunków w Wykazie podatników VAT - zarówno z poziomu dokumentu, jak i na listach dokumentów. Dla dokumentów zakupu możliwości te zostały udostępnione w wersji 28.0.0.
 • Dla Instytucji dodano możliwość określenia domyślnego rodzaju wpłaty, wypłaty oraz dyspozycji bankowych.
 • Do operacji zbiorczych na klientach dodano możliwości przypisania domyślnego rodzaju dla wpłaty, wypłaty oraz dyspozycji bankowej.
 • W kartotece Klientów dodano możliwość ustawiania aktywności rachunków bankowych.
 • W Scenariuszach windykacyjnych dodano możliwość przypisania konta pocztowego automatycznych wiadomości.
 • Wprowadzono generowanie pliku wewnętrznego JPK_V7M/7K w wersji obowiązującej od 1 lipca 2020 r. Wraz z tą zmianą wprowadzono oznaczanie asortymentów i dokumentów specjalnymi znacznikami do celów JPK. Wszystkie funkcje związane z JPK_V7M/7K wymagają posiadania aktywnego abonamentu.
 • Dla kompletów i usług materiałowych wprowadzono możliwość ustawienia znaczników dla JPK_V7M/K na podstawie składników i materiałów.
 • Podczas przeniesienia danych asortymentu z Subiekta GT wprowadzono pobieranie danych o znacznikach JPK_V7M/7K.
 • Naprawiono brak uwzględniania przychodów wewnętrznych w pliku kontrolnym JPK_MAG.
 • W związku z wprowadzeniem oznaczeń asortymentów i dokumentów do JPK_V7M/7K, dodano nową wersję 1.06 pliku wymiany EDI++. Przesyłanie danych związanych z plikami JPK wymaga posiadania aktywnego abonamentu.
 • W oknie importu dokumentu walutowego na podstawie pliku wymiany EDI++ wprowadzono wybór, czy zastosować oryginalne kursy dla walut obcych pochodzące z pliku, czy też ustawić je na podstawie ustaleń z konfiguracji typów dokumentów z nexo.
 • W danych cenników wprowadzono oznaczanie, które z nich mają być synchronizowane z Subiektem Sprint. Liczba takich cenników nie może przekraczać 10.
 • W widokach urządzeń zewnętrznych udostępniono możliwość włączenia kolumn: Model, Wersja sterownika, Oddział i Magazyn.
 • Wprowadzono możliwość zmiany statusu (skutku magazynowego) wydań fiskalnych wygenerowanych do dokumentu "Sprzedaż fiskalna" (SF).
 • Na liście działań wywoływanej na podstawie dokumentu za pomocą operacji Pokaż listę działań dodano kolumnę Twórca.
 • Na karcie klienta, w zakładce Wydruki dodano możliwość zdecydowania, aby dla poszczególnych dokumentów po ich wystawieniu, ich wydruk był zapisany do biblioteki załączników.
 • W module Klienci dodano nowa kolumnę: Podstawowy rachunek.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano ostrzeżenie wyświetlane w sytuacji, gdy klient, do którego jest wysyłana wiadomość, nie ma ważnej zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
 • Na karcie klienta dodano akcję naprawczą umożliwiającą przepisanie numeru NIP do pola VATIN. Dzieje się tak, gdy został wpisany numer NIP, a w danych adresowych jest wybrane inne państwo niż w polu VATIN.
 • Na karcie klienta poprawiono przepisywanie adresu przy zmianie widoku (F2). Problem występował, gdy wpisany kod pocztowy był bez znaku "-".
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie dodatkowych adresów z kartoteki klienta, gdy był wystawiony jakikolwiek dokument na tego klienta.
 • Poprawiono działanie operacji Sprawdź podstawowy rachunek bankowy w Wykazie podatników VAT. Problem pojawiał się, gdy operacji użyto po zmianie rachunku podstawowego na inny, ale jeszcze przed zapisaniem danych klienta.
 • Wprowadzono blokadę przed usunięciem użytkownika, który jest przypisany jako domyślny zastępca innego użytkownika.
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite dodano możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
 • Dodano uprawnienia do szablonów wiadomości pocztowych. Dodawanie, Poprawianie, Usuwanie.
 • Podczas tworzenia wiadomości umożliwiono otwieranie dodanych do wiadomości hiperłączy (adresy stron, adresy e-mail). Wywołujemy za pomocą klawisza Ctrl+lewy przycisk myszy lub operacją otwórz odnośnik wywoływaną z menu kontekstowego.
 • Usprawniono proces pobierania konfiguracji kont pocztowych podczas dodawania nowych kont. Problem głównie dotyczył mniej znanych serwerów pocztowych oraz kont opartych o usługę G Suite.
 • W wiadomości pocztowej, w źródle wiadomości dodano formatowanie oraz kolorowanie składni. Działają również skróty takie jak: (Ctrl+F) - wyszukiwanie, (Ctrl+Shift+F) - wyszukiwanie i zamiana, (Ctrl+Shift+R) - wyszukiwanie i zamiana wszystkich wystąpień.
 • Dla wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował zamknięcie programu podczas próby kliknięcia w link (np. adres www) zawierający na końcu znak spacji.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak tworzenia powiązania, gdy na podstawie wiadomości pocztowej był wystawiany dokument handlowy.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS, a także w ich szablonach poprawiono błędną nazwę autotekstu 'podstawowy email telefonu użytkownika' na 'podstawowy email użytkownika'. Autotekst znajduje się w węźle Użytkownik.
 • W okienku wydruku dla dokumentów handlowych oraz dokumentów z Gestora nexo dodano etykietowanie adresów e-mail oraz numerów telefonów. Etykietowanie dotyczy operacji Wyślij e-mail i Wyślij SMS.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zalogowanie się do e-Archiwizacji w programie serwisowym na serwerowych wersjach systemu Windows.
 • Poprawiono sumowanie na ostatniej stronie wydruku listy (grida) w przypadku wyłączenia grupowania na liście.
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed błędem usuwania dokumentu skutkującego komunikatem: "Nie można zwolnić numeru gdyż nie jest on używany".
 • Dodano nazwę do symbolu oddziału w kontekście programu (górna belka).
 • Komunikaty o błędach formatowania warunkowego zostały rozbudowane o szczegóły zaistniałego problemu.
 • Naprawiono problem przejawiający się niepełnymi wynikami wyszukiwania w konfiguracji programu.
 • Podgląd dokumentów w osobnym oknie (funkcja dostępna w Laboratorium).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie wielkiej litery Ć na pozycjach niektórych dokumentów.
 • Poprawiono dostępność operacji (Pokaż, Drukuj) w Raportach.
 • Poprawiono obsługę polskich liter przy tworzeniu formatowania warunkowego na listach.
 • Poprawiono stabilność kopiowania/zapisywania list dokumentów (grid serwisowy) do formatu Microsoft Excel.
 • Poprawiono wyświetlanie długich list w polu wyboru kodów PKWiU oraz CN przy edycji Towarów.
 • Rozbudowano mechanizm zamazywania ekranów przy przesyłaniu sugestii i błędów z programu.
 • Poprawiono komunikat mówiący o blokadzie zmiany statusu księgowego dokumentu z powodu wyłączonej obsługi księgowej.
 • W obrazach księgowych dokumentów handlowych dodano pola związane z oznaczeniami JPK na potrzeby rozliczeń nowego pliku ewidencji VAT wraz z deklaracją: JPK_V7M/K.
 • W polu pełnej charakterystyki asortymentu, w źródle HTML dodano formatowanie oraz kolorowanie składni HTML.
 • Na zakładce "Ruch asortymentu" informatora o asortymencie poprawiono nieprawidłowo prezentowane dane o cenach, gdy ruch asortymentu odbywał się w innej niż podstawowa jednostka miary.
 • Poprawiono działanie parametru (Parametry sprzedaży) odpowiedzialnego za niedrukowanie zerowych pozycji. W specyficznych scenariuszach pomijane były pozycje z niezerową ilością.
 • Poprawiono wydajność operacji na modelach: skrócono czas pokazania i edycji modelu oraz wstawienie z listy (F2) towaru do modelu.
 • W polu pełnej charakterystyki asortymentu naprawiono niedziałające linki do stron WWW.
 • W dokumentach, na zakładce "Powiązania" uwidoczniono powiązane z dokumentem wiadomości pocztowe (e-mail) oraz SMS.
 • W konfiguracjach typów dokumentów, do ustawień kontroli minimalnej/maksymalnej wartości dokumentu wprowadzono możliwość ostrzegania. Dotychczas dostępna była jedynie opcja blokowania zapisu dokumentu.
 • Na wzorcach wydruku dokumentów handlowych oraz zamówień wprowadzono możliwość umieszczania informacji per pozycja dokumentu, czy podlega ona pod mechanizm podzielonej płatności.
 • Na wzorcach wydruku dokumentów sprzedaży wprowadzono możliwość drukowania standardowych pól własnych w polu sprzedawcy. Analogicznie w dokumentach zakupu - dla nabywcy.
 • Poprawiono błąd, który powodował, że dla wydruków zbiorczych dokumentów nie były brane ustawienia wydruku zapisane w danych klienta, na którego był wystawiony dokument.
 • Poprawiono proces automatycznego sprawdzania klientów w "Wykazie podatników VAT" po zapisie dokumentu tak, aby pomijani byli klienci zagraniczni. Klient jest kwalifikowany jako krajowy gdy: posiada NIP lub posiada REGON, lub posiada VATIN z przedrostkiem PL (wybrane Państwo rejestracji = Polska).
 • W mapach powiązań wywoływanych z dokumentów uwidoczniono wiadomości SMS oraz wiadomości pocztowe.
 • Dodano skalowanie pól telefon oraz e-mail na karcie szybkiego dodawania klienta.
 • Na listach dokumentów poprawiono nazewnictwo kolumn prezentujących dane o płatnościach.
 • Na liście kolumn modułów handlowych zmieniono nazwy kolumn dotyczących płatności dodając im przedrostek "Płatność - ".
 • Naprawiono brak podpowiedzi o istniejących przedpłatach podczas realizacji zamówienia od klienta w fakturę zaliczkową.
 • Odblokowano możliwość potraktowania opakowania jako towaru na korektach zakupu do nieistniejących w systemie dokumentów.
 • Podczas edycji wydania zewnętrznego (WZ) poprawiono brak odświeżania danych na zakładce "Dostawy" po dodaniu materiału do usługi.
 • Poprawiono błąd "Odwołanie do obiektu [...]" występujący, gdy rozpoczęto edycję dokumentu, następnie została założona blokada na okres, w którym jest ten dokument i po założeniu blokady następowała próba zapisu dokumentu.
 • Poprawiono błąd powodujący wliczanie unieważnionych wydań magazynowych do liczby niespłaconych dokumentów.
 • Poprawiono brak prawidłowego ustawiania kolejności wyników w rezultatach instynktu klientów na dokumentach.
 • Poprawiono brak prawidłowego ustawiania płatnika na dokumencie, gdy do dokumentu wstawiono najpierw centralę w pole "Nabywca", a następnie w pole "Odbiorca" oddział tej centrali (w danych klienta oddział ustawiony jako płatnik). W takim scenariuszu dotychczas oddział nie był ustawiany jako płatnik dokumentu.
 • Poprawiono zmienianie cen wprowadzonych ręcznie po zmianie oddziału w dokumencie.
 • W handlowym raporcie "Remanent na dzień" poprawiono brak zaokrąglania ceny magazynowej.
 • W wyszukiwarce nexo naprawiono wyświetlanie dat znalezionych dokumentów. Dla dokumentów sprzedaży powstałych poprzez powielenie, prezentowana była nieprawidłowa data - z pierwotnego (powielanego) dokumentu.
 • We wzorcach wydruku wydań magazynowych naprawiono brak respektowania znacznika niedrukowania materiałów.
 • Naprawiono błąd nieprzenoszenia terminu realizacji do kolejnych faktur zaliczkowych. Błąd dotyczył drugiej i kolejnych faktur zaliczkowych.
 • Naprawiono zerowanie rabatu udzielonego na podstawie danych klienta na dokumencie, jakie następowało po potraktowaniu towaru jako materiał.
 • Usunięto blokadę podłączania rozchodu wewnętrznego jako kosztu dodatkowego do paragonu, gdy do tego paragonu wystawiono fakturę detaliczną.
 • Zablokowano całkowicie możliwość wyliczania faktur zaliczkowych od netto. Dotychczas taka możliwość była dostępna, gdy ustawiono liczenie VAT jako "suma wartości VAT na pozycjach".
 • Na wydrukach faktur RR oraz korekt faktur RR naprawiono błąd niewykazywania danych sprzedawcy, gdy w jego danych nie było podanej daty wystawienia dowodu osobistego.
 • Na wzorcach wydruku faktur RR wprowadzono możliwość sterowania sposobu drukowania danych oryginał/kopia.
 • Poprawiono brak możliwości zapisu edytowanego dokumentu zakupu, gdy poprawiano go i wyłączone było synchronizowanie daty magazynowej z datą otrzymania.
 • W oknie aktualizacji cen na podstawie dokumentów zakupu, gdzie dokonano zmiany sposobu wyliczania cen sprzedaży naprawiono brak zapisywania tych zmian.
 • W operacji aktualizacji cenników na podstawie dokumentów zakupu naprawiono brak aktualizacji ceny nabycia dla asortymentu ręcznie wprowadzoną ceną nabycia.
 • Na liście zamówień wprowadzono możliwość wyświetlania kolumny ze sposobem dostawy
 • Podczas realizacji zamówienia od klienta w paragon wprowadzono przepisywanie numeru NIP do paragonu, jeśli klient na zamówieniu posiadał go.
 • Poprawiono znacznie wydajność procesu kompletowania zamówień, jak i zapisu poprawianego zamówienia od klienta.
 • W widoku zamkniętych zamówień od klienta dodano możliwość włączenia kolumny "Ilość zrealizowana".
 • Poprawiono wyliczanie podsumowań Masy i objętości po zmianie ilości składników.
 • W zleceniach produkcyjnych montażu naprawiono błędne podsumowanie masy i objętości.
 • Dla bankowości elektronicznej dodano automatyczne uzgadnianie pobranych operacji bankowych. Uzgadnianie odbywa się automatycznie w przypadku gdy dla danej operacji został rozpoznany klient, została powiązana z dyspozycją bankową lub odbyło się automatyczne rozliczenie rozrachunku.
 • Dla nowo tworzonych podmiotów włączono rozliczanie rozrachunków operacją bankową oraz pokazywanie wartości VAT na rozrachunku.
 • Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę Dni spóźnienia.
 • Dodano możliwość pobierania kursów walut poprzez środowisko programistyczne Sfera.
 • Dodano uprawnienia "Operacje bankowe - Popraw powiązany transfer" oraz "Operacje kasowe - Popraw powiązany transfer".
 • Poprawiono błąd przy próbie pokazania dokumentu źródłowego rozrachunku cesyjnego, utworzonego z noty księgowej uznaniowej.
 • Poprawiono błąd związany z oznaczeniem godziny przy dacie operacji w historii z rachunku w pliku csv. W efekcie nie było możliwości poprawnego zapisania wyciągu.
 • Poprawiono błąd związany z wczytywaniem wyciągów mt-940 z banku Millenium i transferami VAT, które błędnie tworzyły się jako operacje PP.
 • Poprawiono działanie filtra Magazyn w widokach rozrachunkowych w przypadku profilowania magazynów.
 • Poprawiono sortowanie Dyspozycji bankowych wg kwot.
 • Poprawiono wczytywanie wyciągu mt-940 i dodawanie rachunku przy braku uprawnienia Konfiguracja systemu.
 • Poprawiono widoczność stanowisk kasowych/rachunków bankowych na dokumentach o rodzaju Transfer przy profilowaniu stanowisk kasowych/rachunków bankowych.
 • Rozwiązano problem myślników w NIP-ie klienta przy wysyłce dyspozycji bankowej on-line bo banku ING.
 • W kreatorze zbiorczej windykacji dodano możliwość pominięcia dokumentów dla których istnieją noty odsetkowe.
 • W sekcji Rozliczenia na rozrachunkach, operacjach kasowych i bankowych dodano kolumnę MPP (mechanizm podzielonej płatności).
 • W widokach "Rozrachunki do windykacji" oraz "Windykacja wg etapów" dodano kolumny Kwota (k), Pozostało (k), które pokazują wartości windykowanych rozrachunków przeliczonych po kursie.
 • W widokach rozrachunkowych uzupełniono filtr Forma płatności z dokumentu o płatności cesyjne, kartę przy zakupie oraz wartość "wybrane".
 • W widoku operacji bankowych dodano kolumnę Przedpłaty prezentującą nr dokumentu dla którego dana operacją jest podłączona jako przedpłata.
 • W plikach wymiany formatu EDI++ wprowadzono przenoszenie informacji o kodach CN asortymentu.
 • Wprowadzono możliwość włączenia kolumn z kodem CN w wielu miejscach programu. Umożliwiono także umieszczanie ich na wydrukach dokumentów, cenników, danych o asortymencie oraz raportów.
 • Dla sprzedaży, zakupu, zamówień i ofert wprowadzono uprawnienia blokujące zapis dokumentu, gdy magazyn na pozycji nie należy do oddziału dokumentu. Nazwa uprawnienia: "Zapis dokumentu [sprzedaży/zakupu/zamówienia/oferty], gdy magazyn pozycji nie jest przypisany do oddziału dokumentu."
 • Na dokumentach zakupu zawierających asortyment podlegający opodatkowaniu marży wprowadzono akcję naprawczą wyłączającą odliczanie VAT.
 • Skrócono czas wyliczania raportu "Sprzedaż wg asortymentu".
 • W Laboratorium Subiekta nexo wprowadzono możliwość definiowania klasyfikatorów asortymentu, które pozwalają na definiowanie hierarchicznego grupowania asortymentu.
 • W Laboratorium wprowadzono możliwość korzystania z modułu Szybka sprzedaż ułatwiającego korzystanie z ekranów dotykowych.
 • W raportach: "Rejestr sprzedaży VAT", "Rejestr zakupu VAT" oraz "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" ustawiono domyślnie wykazywanie wartości kwotowych bez symbolu waluty.
 • Do przeprowadzenia konwersji bazy danych Subiekta wprowadzono wymagalność, aby baza źródłowa była w wersji co najmniej 13.0.0 lub nowszej.
 • Na korektach faktur zaliczkowych naprawiono błędnie działające polecenie "Wstaw maksymalną wartość zaliczki". Użycie go mogło nieprawidłowo naliczać VAT oraz ustawiać płatności na dokumencie.
 • Podczas generowania pliku kontrolnego JPK_FA naprawiono błąd powodujący losową kolejność pozycji faktur w obrębie dnia.
 • Podczas wystawiania zbiorczych faktur detalicznych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poprawiono rozpoznawanie numerów NIP na dokumentach źródłowych. W przypadku, gdy w części paragonów ten sam NIP pochodził z firmy, a na części został wpisany ręcznie, nie był rozpoznawany jako ten sam numer.
 • Poprawiono sposób nadawania rabatu dla zadanej wartości dokumentu tak, aby nie był udzielany dla opakowań zwrotnych.
 • Poprawiono wyliczanie raportu Podliczenie okresu tak, aby domyślnie nie uwzględniał dokumentów unieważnionych.
 • W "Raporcie o dokumentach" naprawiono brak respektowania profilowania magazynów.
 • W raporcie "Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów" wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, jaki mógł się pojawiać gdy użyto filtra "z cennikiem dodatkowym".
 • Poprawiono błąd powodujący nadawanie płatności odroczonej dla wydania zewnętrznego importowanego z pliku wymiany EDI++, który w pliku nie miał nadanej żadnej płatności.
 • Naprawiono brak aktualizacji sposobu wyliczania cen po zmianie stawki VAT w kartotece asortymentu: mimo ustawionego parametru cenników "Po edycji narzutu, marży lub ceny: Zaktualizuj sposób wyliczania ceny sprzedaży", sposób wyliczania ceny sprzedaży nie aktualizował się.
 • Poprawiono błąd występujący po wprowadzeniu ceny nabycia następującym po zmianie waluty cennika.
 • Poprawiono o około 15% wydajność operacji zbiorczych wykonywanych na pozycjach cennika.
 • W wydrukach niefiskalnych wprowadzono możliwość drukowania rachunku bankowego klienta przypisanego do płatności odroczonej w dokumencie. Udostępniono w tym celu autoteksty: "Płatność odroczona - rachunek bankowy klienta" oraz "Płatność odroczona - rachunek bankowy klienta bez separatorów".
 • Podczas fakturowania wydań magazynowych naprawiono brak przenoszenia opisów pozycji dla usług materiałowych i materiałów.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie zwrotu do paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną.
 • Poprawiono import asortymentu z kas fiskalnych tak, aby przy pustej jednostce miary importowane były kody EAN.