InsERT S.A.

Subiekt nexo
ulepszenia

Nowoczesny, intuicyjny system do obsługi sprzedaży i magazynów.

Opis zmian (20.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 20.0.0 - 21/05/2018

 • [RODO] Dodano możliwość anonimizacji (zamazania) danych wskazanego klienta.
 • [RODO] W module Klienci dodano możliwość wykonania wydruku "Informator o kliencie (zgodny z art. 20 RODO)". Wydruk zawiera informacje o przetwarzanych danych klienta.
 • W parametrach konta pocztowego dodano możliwość ustawienia, jakiego rodzaju komunikaty będą wyświetlane w widżecie Operacje po synchronizacji konta pocztowego.
 • Aplikacja InsERT mobile. Kontakty i działania w telefonie z systemem Android - wersja beta.
 • [RODO] Dodano możliwość anonimizacji (zamazania) danych Użytkownika.
 • [RODO] Dodano możliwość definiowania i drukowania formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych dla klientów.
 • [RODO] W nowym module Ochrona danych osobowych dodano widok Cele przetwarzania umożliwiający definiowanie celów przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przy pozyskiwaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych od klientów.
 • Dodano możliwość ustalenia polityki haseł użytkowników.
 • Zmieniono ustawienie pytania o archiwizację przy wychodzeniu z programu na centralnie zarządzane.
 • [RODO] Dodano możliwość zablokowania okna aplikacji podczas pracy poprzez wciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+B.
 • Dodano możliwość złożenia podpisu cyfrowego na plikach wydruków dokumentów, plikach wysyłanych e-mailem bądź zapisywanych do folderu.
 • [RODO] Dodano możliwość anonimizacji (zamazania) danych wskazanego wspólnika.
 • [RODO] Dodano możliwość szyfrowania plików JPK eksportowanych do pliku.
 • [RODO] Dodano mechanizm monitorowania zmian danych osobowych w kartotekach klientów, pracowników, użytkowników oraz wspólników.
 • W definicjach jednostek miar asortymentu umożliwiono przypisywanie domyślnych gabarytów.
 • W kreatorze zamówień do dostawców wprowadzono możliwość zmiany waluty na pojedynczych pozycjach asortymentowych oraz zbiorczo dla zaznaczonych lub wszystkich pozycji.
 • Dodano możliwość zdefiniowania rachunku bankowego VAT na potrzeby płatności podzielonej.
 • Dla raportu "Remanent na dzień" wprowadzono dedykowany wzorzec wydruku.
 • Wprowadzono możliwość drukowania formularzy zgód marketingowych wraz z wydrukiem ofert, zamówień, dokumentów handlowych i magazynowych przekazywanych klientowi.
 • Wprowadzono opcjonalną możliwość szyfrowania plików wymiany tworzonych przez Subiekta. Dotyczy to formatów: EDI++, XML oraz JPK. W programie umożliwiono także określanie domyślnego szyfrowania wraz z zapisaniem domyślnego hasła - opcja dostępna w "Parametrach komunikacji". Korzystanie z szyfrowania danych wymaga posiadania aktywnego abonamentu.
 • Operację aktualizacji cen na podstawie dokumentów zakupu wzbogacono m.in. o możliwość filtrowania, przepisywania ceny nabycia z dokumentów oraz włączenia kolumn z dodatkowymi danymi o zmianach.
 • Wprowadzono polecenie usunięcia sprzedaży z kasy fiskalnej wraz z opcjonalnym usunięciem paragonów kasowych z bufora urządzenia.
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia przeniesienie danych kont pocztowych z systemu InsERT GT niezależnie od tego, za pomocą jakiego kreatora po stronie nexo wykonywane jest przeniesienie. Dotychczas było to możliwe tylko dla kreatora Gestor nexo.
 • [RODO] Dodano pobieranie zgody na przetwarzanie danych dla usługi SMS.
 • Dodano możliwość nieprzenoszenia danych nieaktywnych klientów podczas przenoszenia danych z InsERT GT. Klienci nieaktywni w systemie InsERT GT będą również nieaktywni w InsERT nexo.
 • Poprawiono wizualnie kafelek dotyczący usługi SMS.
 • [RODO] Moduł Klienci rozbudowano o dynamiczne kolumny i filtry dotyczące zgód. Jeśli zostanie dodany nowy cel przetwarzania, w module Klienci automatycznie pojawią się kolumna oraz filtr oparte na nowym celu przetwarzania (domyślnie niewidoczne).
 • W module Klienci rozbudowano filtr Źródło pozyskania.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że na kartotece klienta o typie osoba nie można ustawić grupy klienta o typie pracownik.
 • Wydruki "Informacje o osobie", "Informacje o firmie" rozszerzono o sekcję Informacje o danych osobowych. Zawiera ona datę wprowadzenia klienta, informacje o wprowadzającym oraz informacje o źródle danych.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
 • Usunięto błąd w kartotece klienta, który powodował możliwość wywołania operacji usunięcia oddziału, gdy kartoteka klienta była wyświetlana w trybie podglądu.
 • W informatorze o kliencie, na zakładkach "Sprzedaż" i "Zakup" naprawiono błędnie wykazywane wartości z dokumentów zawierających obrót nieopodatkowany, gdy w ustawieniach tego dokumentu zaznaczono "Obrót nieopodatkowany wliczony do wartości dokumentu".
 • W module Klienci dla operacji Strona WWW poprawiono przekazywanie adresu strony do przeglądarki internetowej. Problem pojawiał się, gdy zapisany adres strony był poprzedzony protokołem https.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na niepokazywaniu numeru PESEL podczas usuwania Klienta typu firma.
 • Zmieniono sprawdzanie statusu VAT klientów na nowy interfejs udostępniony przez Ministerstwo Finansów.
 • Dodano możliwość usuwania nieużywanych pakietów dystrybucyjnych.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie konserwacji niektórych baz danych zawierających rozwiązania własne.
 • W mechanizmie InsTYNKT wprowadzono uwzględnianie przecinków w wyszukiwanych frazach. Aby nowe ustawienie zadziałało, należy wykonać odbudowę danych InsTYNKT dostępną w programie serwisowym.
 • Dodano nowy autotekst login użytkownika.
 • W definicjach rejestrów numeracyjnych umożliwiono usunięcia elementu Numer.
 • Wprowadzono możliwość powielania rejestrów numeracyjnych dokumentów.
 • [RODO] W konfiguracji umożliwiono zdefiniowanie takich parametrów jak Administrator danych osobowych, Inspektor ochrony danych osobowych oraz Obowiązek informacyjny wykorzystywanych przy wydrukach formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dodano uprawnienie do archiwizowania bazy danych.
 • Na wydruku Dyspozycji bankowej poprawiono oznaczanie rodzaju operacji Wpłata/Wypłata.
 • Opisano w Pomocy skróty klawiaturowe w polach kwotowych i datowych formularzy.
 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o błędzie podczas zapisu edytowanego dokumentu, gdy ten dokument zapisywany był bez błędów.
 • Program serwisowy. Poprawiony błąd logowania do e-Archiwizacji objawiający się pustym oknem przy drugiej próbie logowania.
 • Umożliwiono odblokowanie, przez weryfikację daty on-line, bazy zablokowanej po niedozwolonej manipulacji zegarem systemowym.
 • Usunięto niepotrzebne ostrzeżenie przy wprowadzaniu pliku licencji, jeśli format NIP w podmiocie był inny niż w pliku licencji.
 • W oknie wydruku dodano możliwość ustawiania widoczności pól.
 • W oknie wydruku FV dodano możliwość szybkiego uruchomienia parametrów wydruku FV po zmianie focusa i użyciu klawisza F4.
 • W oknie wydruku listy dodano parametr 'Drukuj z włączonym ukrywaniem grup', który umożliwia wydruk listy uwzględniający ukrywanie grup na liście.
 • W oknie wydruku, w polu "Wyślij e-mail:" dodano pokazywanie komentarza adresu e-mail.
 • W oknie zbiorczych wydruków dodano działanie skrótów klawiaturowych z ALT.
 • W powiadomieniach dodano linki do tematów e-pomocy dotyczących e-abonamentu i Konta InsERT.
 • We wzorcach standardowych dodano możliwość określania liczby kopii.
 • We wzorcach wydruku zmieniono opis w polu Drukarka z 'Brak' na 'Domyślna drukarka systemowa'.
 • We wzorcu wydruku Noty odsetkowej poprawiono tekst podstawy prawnej.
 • We wzorcu wydruku Wezwania do zapłaty dodano sekcje Wystawca oraz Dłużnik. Umożliwiono również drukowanie tytułu dokument na podstawie rodzaju wezwania.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem możliwości powtórnego zapisania dokumentu w specyficznych scenariuszach, gdy przy pierwszej próbie zapisu wystąpił błąd na dokumencie (np. brak towaru na stanie), został on poprawiony, a następnie wykonano powtórną próbę zapisu dokumentu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed jednoczesnym uruchomieniem aktualizacji podmiotu przez kilku użytkowników.
 • Zakończono wsparcie dla systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows Server 2008 (nie R2). Nie będzie już możliwe zainstalowanie nowych wersji InsERT nexo na wymienionych systemach.
 • Zaktualizowano treści oświadczeń i zgód marketingowych pojawiających się podczas rejestracji programu zgodnie z wymaganiami RODO.
 • Zmieniono działanie powiadomienia o błędach z pobieraniem pliku licencji. Powiadomienie pojawi się tylko wtedy, gdy nie powiedzie się autoryzacja do serwera licencji.
 • Poprawiono czytelność komunikatu przy logowaniu do podmiotu w trybie "tylko do odczytu".
 • W komunikacie pojawiającym się przy logowaniu do podmiotu, w którym wykorzystane są wszystkie licencje stanowiskowe, dodano szczegółową informację o ich bieżącym wykorzystaniu.
 • Przeniesienie danych z katalogu. Poprawiono błąd polegający na tym, że nie były importowane dane kontrahentów i towarów z plików, w których namespace nie był domyślny tylko ze zdefiniowanym aliasem.
 • Przeniesienie danych. Rozwiązany problem polegający na tym, że w przypadku gdy pojawi się błąd walidacji: Kod nieunikalny. (KodPLU), towar nie jest przenoszony do nexo.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu "Nie ustawiono właściciela", który może wystąpić podczas działania kreatora wdrożeniowego po przeniesieniu danych z Subiekta GT.
 • Dodano możliwość zmiany daty przy pomocy klawiszy strzałek w górę i w dół.
 • Dodano opcję pokazywania numerów tygodni w widokach z kalendarzem.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający kopiowanie tekstu do schowka systemowego, występujący m.in. w przy kopiowaniu numeru licencji.
 • Wprowadzono usprawnienie pracy ze zwiniętą Listą modułów przy zmaksymalizowanym oknie aplikacji: pasek umożliwiający pokazanie Listy kliknięciem zamiast pokazywania jej automatycznie po najechaniu kursorem na krawędź ekranu.
 • Poprawiono blokowanie się w specyficznych sytuacjach wysyłki dokumentów on-line do biura rachunkowego.
 • Poprawiono komunikowanie o niemożliwości usunięcia jakiegoś elementu z powodu użycia go w schemacie dekretacji - obecnie komunikat wskazuje, w którym schemacie został dany element użyty.
 • W plikach EPP dostosowano dla pola "długość numeru oryginału dokumentu" obsługę numeru dokumentu o długości 30 znaków.
 • [RODO] Dodano możliwość podania w "Parametrach komunikacji" domyślnego hasła do odczytu zaszyfrowanych plików komunikacji (EPP, JPK_VAT, komunikacji off-line XML).
 • [RODO] Dodano uprawnienie użytkownika, za pomocą którego można zablokować eksport danych wspólników (Drukuj listę, Kopiuj listę, Eksportuj do Excela).
 • Dla nowych podmiotów domyślnie wyświetlany jest graficzny kafel "Stan kasy - wersja graficzna".
 • Dodano możliwość konfigurowania list (ustawiania, które kolumny mają być widoczne) w widokach plików JPK_VAT.
 • Poprawiono dostęp do informacji na zakładce "Księgowość" w trakcie edycji dokumentu źródłowego.
 • Poprawiono eksport JPK_VAT do pliku XML z poziomu edycji tego pliku.
 • Poprawiono podpisywanie plików e-Kontroli w przypadku, gdy przed złożeniem podpisu wykonany był podgląd plików.
 • Poprawiono zakładanie danych podmiotów w przypadku, gdy dane firmy pobierane były z serwera GUS.
 • W module "Dekretacja dokumentów" dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) określającą pełną nazwę podmiotu.
 • W module Dekretacja dokumentów poprawiono wykazywanie wartości filtra "Typ dokumentu". Po wskazaniu "Wybrane" nie były pokazywane mnemoniki dokumentów.
 • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych wykorzystywaną podczas dodawania organu podatkowego.
 • Poprawiono naliczanie korekty nieterminowych płatności z jednoczesną jej dekretacją (funkcja "Koryguj i dekretuj" w widoku rozrachunków).
 • W informatorze o asortymencie, w danych o sprzedaży wprowadzono uwzględnianie dokumentu "Sprzedaż fiskalna".
 • Operację zbiorczej zmiany ceny ewidencyjnej wzbogacono o możliwość użycia cen wyliczalnych.
 • W definicji kompletu umożliwiono zmianę jednostki miary użytych składników.
 • W filtrze "Stan" dostępnym w kartotece asortymentu oraz na liście asortymentu w dokumentach wprowadzono możliwość filtrowania w odniesieniu do stanu optymalnego.
 • W kartotece asortymentu dodano operację zbiorczej zmiany opisu dla zaznaczonych pozycji.
 • W danych asortymentu umożliwiono ustawienie obligatoryjnego wprowadzania kodów dostaw na dokumentach przychodujących oraz blokowania zapisu dokumentu przy nieunikalnym kodzie dostawy.
 • Zmieniono wymagalność unikalności dla właściwości modelu. Zamiast dotychczas wymaganej unikalności nazwy wymagana jest unikalność symbolu.
 • Na korektach sprzedaży wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym pojawiającym się podczas wyboru jednostki miary po korekcie dla usług jednorazowych.
 • Na listach asortymentu: "Dostępne opłaty dodatkowe" oraz "Dostępne usługi" uporządkowano listę dostępnych kolumn oraz filtrów.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający powielanie asortymentu przy braku uprawnienia „Zmiana stawki vat dla asortymentu".
 • Naprawiono brak przeliczania kwoty opłaty dodatkowej po kursie z dokumentu podczas wstawiania jej do faktury zakupu w walucie obcej.
 • Naprawiono niedziałające dodawanie grafik do galerii modelu, gdy uruchomiono podgląd danych modelu, a następnie jego edycję.
 • Naprawiono niepoprawnie wyświetlane dane o powiązanym asortymencie. Błąd mógł występować po przeniesieniu danych z Subiekta GT w specyficznych scenariuszach.
 • Podczas wstawiania usługi materiałowej do dokumentu za pomocą listy asortymentu naprawiono brak uwzględniania blokady ilości materiału.
 • Poprawiono algorytm uzupełniania wariantów modelu, po usunięciu cech z definicji modelu.
 • Poprawiono wydajność zbiorczego dodawania składników do definicji kompletu.
 • W "Parametrach Subiekta", dla pola "Po wybraniu asortymentu z listy:" naprawiono błędnie działające ustawienie "Nie otwieraj okna dodawania".
 • W danych asortymentu, przy zmianie stawki VAT sprzedaży naprawiono działanie ustawiania stawki VAT zakupu, jeśli ustawione było "Taka sama jak przy sprzedaży".
 • W definicji właściwości modelu poprawiono brak sortowania listy cech.
 • W Informatorze o asortymencie, na zakładce "Ruch asortymentu" wprowadzono możliwość włączenia kolumny z kategorią dokumentu.
 • W informatorze o asortymencie, na zakładkach "Stany" oraz "Ceny" naprawiono brak zapisywania automatycznego odświeżania listy.
 • W operacji zbiorczego przypisywania uwag do asortymentu dodano możliwość zbiorczego usuwania przypisanych uwag.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym podczas zmiany ceny z poziomu edycji asortymentu i braku uprawnienia "Zmiana pozycji cenników".
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed incydentalnym zerowaniem ceny po zmianie ilości materiału w oknie kosztorysowania usługi materiałowej.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed uszkodzeniem widoku w roletce "Ceny" danych asortymentu, które następowało po włączeniu widoczności kolumn związanych z załącznikami.
 • Na dokumentach handlowych i ich korektach generujących ruch magazynowy dodano możliwość sterowania datą magazynową, czyli datą powiązanego wydania lub przyjęcia magazynowego.
 • Na dokumentach Subiekta oraz w ofertach wprowadzono opcjonalne wyświetlanie informacji o wszystkich kursach walut obcych w oknie głównym dokumentu. Informacja ta domyślnie jest wyświetlana wyłącznie wtedy, gdy do wyliczenia dokumentu użyto co najmniej jednej obcej waluty. Ustawienie to można zmienić, korzystając z ustawiania widoczności pól.
 • W laboratorium (uruchamianym poprzez skrót Ctrl+spacja i mnemonik XX) wprowadzono możliwość testowania funkcji kopiowania i wklejania zawartości dokumentów. W kolejnych wersjach Subiekta funkcjonalność ta będzie dostępna oficjalnie w programie, a do korzystania z niej wymagane będzie posiadanie aktywnego abonamentu na Subiekta nexo.
 • Dla dokumentów Subiekta oraz ofert dodano uprawnienie "Zapis dokumentu bez ustalonego kursu waluty", które blokuje zapis dokumentu gdy jakakolwiek waluta na dokumencie nie ma podanego kursu.
 • Na liście asortymentu dostępnej w dokumentach (F2) uzupełniono brakujące kryteria filtrowania (F8).
 • Na wydruku dokumentu z transakcją świadczenia usług poza terytorium kraju (SUPTK) wprowadzono drukowanie frazy "odwrotne obciążenie".
 • Przy usuwaniu dokumentów wprowadzono pytanie, czy usuwać także powiązane z tym dokumentem działania.
 • Transakcję handlową "IU-PU (import usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca" rozbito na dwie: "IU-sUE - Import usług spoza UE oraz "IU-zUE - Import usług z UE (art. 28b)".
 • W definicjach typów dokumentów usunięto ograniczenie na wpisanie zerowej domyślnej ilość przy sprzedaży.
 • W dokumentach sprzedaży, magazynowych, zamówieniach od klienta oraz ofertach wprowadzono możliwość włączenia kolumn: niezarezerwowane, zarezerwowane, na ZD.
 • W kategorii "Handel" dodano uprawnienie "Zmiana płatnika na dokumencie".
 • W konfiguracji typów dokumentów wprowadzono parametryzację podpowiadania daty magazynowej.
 • Wprowadzono możliwość edycji numeru dokumentu magazynowego powiązanego z dokumentem handlowym.
 • Wprowadzono ostrzeganie jeśli magazyn na pozycjach dokumentu różni się od magazynu wybranego w dokumencie z możliwością wykonania akcji naprawczej przypisującej magazyn z dokumentu na pozycje.
 • Wprowadzono uprawnienia użytkowników do zmiany daty magazynowej na dokumentach.
 • Dla dokumentów powstałych z zamówień od klienta skrócono czas zapisu o 30%.
 • Na dokumentach Subiekta wprowadzono możliwość poruszania się za pomocą klawiatury po sekcji podsumowań.
 • Naprawiono błąd powodujący brak widoczności w wersji standard polecenia "Pozycje zamówień" (Shift+F2) na dokumentach handlowych.
 • Naprawiono błąd powodujący zmianę kursów walut na dokumentach po zmianie cennika.
 • Po zmianie klienta w dokumencie poprawiono brak ustawiania domyślnego dla niego procentu płatności odroczonej, gdy użytkownik ma odebrane uprawnienie do zmiany limitu kredytu klienta.
 • Podczas rejestracji fiskalnej dokumentu na drukarce fiskalnej poprawiono kolejność drukowania pozycji tak, aby odpowiadała kolejności w dokumencie.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zmianę osoby wystawiającej dokument, gdy nastąpiło przejście z podglądu dokumentu (F3) do jego edycji (F4).
 • Poprawiono brak aktualizacji kursu waluty po zmianie daty dokumentu.
 • Poprawiono brak drukowania dnia i tabeli kursu waluty na dokumencie w scenariuszu, gdy zmiana waluty została wykonana w oknie wydruku.
 • Poprawiono ergonomię wprowadzania kursu do płatności na dokumencie.
 • Poprawiono wydruki dokumentów Subiekta tak, aby na stronie adresowej drukowane były dane osób fizycznych.
 • W edycji dokumentów poprawiono brak aktualizowania ilości asortymentu powiązanego oraz usługi recyklingowej po zmianie ilości asortymentu głównego.
 • W oknie wydruku odblokowano możliwość wyboru innej waluty na wydruku dla dokumentów skorygowanych.
 • W podglądzie dokumentów poprawiono prezentowanie informacji czy kurs został pobrany z tabeli kursów, czy też wprowadzony został ręcznie,
 • W serwisach dokumentów, raportach i informatorach naprawiono błędnie wykazywaną marżę dla dokumentów z zerowym kosztem.
 • Wprowadzono ostrzeżenia o potencjalnej niemożności fiskalizacji podczas ustawiania precyzji cen większej niż dwa miejsca po przecinku oraz podczas fiskalizacji dokumentów z taką precyzją.
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed pojawianiem się błędu "Nastąpiło przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź serwera (timeout)", który mógł się pojawiać przy pracy wielostanowiskowej.
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed wyliczeniem ujemnej wartości podatku od towarów i usług na korektach sprzedaży, które mogły występować w specyficznych scenariuszach przy zmianie pozycji z nieopodatkowanej na opodatkowaną.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym podczas edycji danych dostawcy na fakturze zakupu, jeśli dokument został przekazany do księgowości.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w scenariuszu, gdy na dokumencie wybierano klienta z zabronioną negocjacją ceny, a następnie w roletce "Rabat" wybrano dowolną pozycję.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu "Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu" przy wydruku dokumentu, jeśli wcześniej wybrano i zrezygnowano z wydruku w innej cenie.
 • Podczas wprowadzania rozbieżności dodatnich na dokumentach przychodujących wprowadzono przepisywanie kosztu z ceny brutto (o ile tak ustawiono w dokumencie źródłowym) na dokument przyjęcia wewnętrznego rozliczającym rozbieżności. W związku z tą zmianą, na przyjęciu wewnętrznym, korekcie do niego oraz konfiguracji tych dokumentów wprowadzono obsługę znacznika "VAT podlega odliczeniu".
 • Poprawiono wydajność raportów: "Sprzedaż wg dokumentów" oraz "Rejestr sprzedaży VAT".
 • W dokumentach magazynowych przyjęć wprowadzono możliwość włączenia kolumny "Ilość przyjęta" pokazującej faktycznie przyjętą ilość z uwzględnieniem rozbieżności.
 • W module wydań magazynowych wprowadzono możliwość włączenia kolumny z adresem dostawy.
 • Wprowadzono ustawianie przypisanego do klienta cennika podczas wystawiania rozchodu wewnętrznego.
 • Wprowadzono zmiany uszczelniające możliwość manipulowania zmianą ilości na zapisanych przyjęciach magazynowych oraz przyjęciach zewnętrznych. Są to nowe uprawnienia do zmiany ilości na tych dokumentach oraz automatyczne uruchamianie okna rozbieżności, po wprowadzeniu ilości faktycznie przyjętej (w kolumnie "Ilość przyjęta").
 • Na dokumentach inwentaryzacyjnych naprawiono brak respektowania ustawienia parametru "Po wybraniu asortymentu z listy" dostępnego w parametrach Subiekta, które zezwala m.in. na pozostawienie widocznej listy asortymentu po wybraniu pozycji.
 • Na dokumentach przesunięcia międzymagazynowego, podczas wstawiania pozycji towarowej z listy asortymentu naprawiono błąd powodujący wstawianie nieprawidłowej ceny.
 • Na przyjęciach magazynowych wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem możliwości zapisu dokumentu, w scenariuszu, gdy przyjęcie następowało w jednostce dodatkowej (ze specyficznymi wartościami przelicznika do jednostki magazynowej) a towar wstawiany był do dokumentu z listy asortymentowej (F2).
 • Na zleceniach produkcyjnych montażu i demontażu naprawiono brak respektowania ustawień dotyczących rozbicia na partie z danych asortymentu.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający dezaktywację asortymentu występującego na unieważnionej inwentaryzacji.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zapisanie wydania międzymagazynowego bezpośrednio po edycji daty dokumentu.
 • Podczas wystawiania dokumentów wprowadzono ostrzeganie o niezgodności użytej stawki VAT z wybraną transakcją handlową tak, aby lepiej uwidocznić niebezpieczeństwo zapisu tzw. faktury mieszanej.
 • Skrócono czas uruchamiania okna dokumentu korekty kosztu dostawy.
 • W edycji dokumentów poprawiono wydajność operacji: wstawiania maksymalnej ilości, rezerwacji stanów przy dysponowaniu oraz przy niepełnym wydaniu do dokumentu sprzedaży.
 • W edycji dokumentu jednokrokowego przyjęcia międzymagazynowego, w menu Informacje dodano polecenie pokazania braków magazynowych.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w specyficznych scenariuszach z użyciem rabatu kwotowego na zwrotach do paragonów.
 • Dla nowo zakładanych podmiotów zmieniono ustawienia domyślne dokumentów odnośnie kursów: dla dokumentu, cennika oraz płatności, ustawiając odpowiednio: dla dokumentu - dzień poprzedzający datę zakończenia dostawy/datę otrzymania zaliczki dla sprzedaży oraz dzień poprzedzający datę wystawienia dla zakupu; dla cennika i płatności - dzień poprzedzający datę wystawienia dokumentu. W podmiotach konwertowanych z wersji wcześniejszych ustawiono dzień poprzedzający wybraną wcześniej wartość. Ogólny parametr pobierania kursu z dnia poprzedniego, jeśli nie ma kursu na dzień bieżący (dostępny w "Parametrach systemu") ustawiono na "Tak".
 • Na zwrotach i korektach do dokumentów wprowadzono operację pozwalającą na zwrócenie wszystkich pozycji oraz wycofania powyższej operacji. W typach dokumentów dodano opcjonalną możliwość ustawienia, by wystawiane korekty i zwroty domyślnie zwracały wszystkie pozycje.
 • W edycji i na wydrukach faktur zaliczkowych wprowadzono wykazywanie informacji, o rodzaju dokumentu: cząstkowa, do wydań lub końcowa.
 • Na fakturach zaliczkowych końcowych wystawianych w walutach obcych udostępniono do edycji kurs dokumentu oraz kurs do VAT.
 • Na wydrukach faktur zaliczkowych końcowych oraz zaliczkowych do wydań usunięto drukowanie zbędnego terminu realizacji.
 • Poprawiono wydajność wyszukiwania (F8) w modułach dokumentów.
 • W fakturach marża zniesiono brak możliwości zapisania dokumentu, gdy cena nabycia pozycji przewyższa cenę sprzedaży. Wprowadzono także poprawki wykazywania faktur marża w raporcie "Rejestr VAT sprzedaży" tak, aby prezentowane tam były wyłącznie kwoty wynikające z marży.
 • Wprowadzono możliwość wystawiania faktury detalicznej do paragonu w magazynie zsynchronizowanym z Subiektem Sprint.
 • Na dokumentach, w roletce podsumowania opłat recyklingowych poprawiono wyliczanie wartości opłat przy sprzedaży toreb w jednostkach innych niż podstawowa.
 • Na fakturach zaliczkowych końcowych poprawiono błąd ustawiania zaliczki do nowej pozycji będącej materiałem.
 • Na fakturach zaliczkowych ukryto roletkę z wykazem Opakowań przyjętych, ponieważ na dokumentach tych nie ma możliwości przyjmowania opakowań.
 • Na korektach do faktur zaliczkowych naprawiono błąd powodujący zerowanie zaliczek na pozycjach po usunięciu płatności w dokumencie i dodaniu nowego sposobu zapłaty.
 • Na korektach sprzedaży poprawiono błędnie działające polecenie "wstaw maksymalną ilość" w scenariuszu, gdy w wierszu korekty zmieniono jednostkę miary na zbiorczą.
 • Na wydrukach korekt i zwrotów, które są ujemne, wprowadzono lepsze informowanie nabywcy, iż wartość korekty jest do zwrotu.
 • Na wydrukach paragonów i paragonów imiennych naprawiono brak drukowana numeru zamówienia, z którego powstały.
 • Na wydruku faktury zaliczkowej do wydań, naprawiono brak wykazu poprzednich zaliczek w scenariuszu, gdy faktura została wystawiona do wydania zewnętrznego powstałego z korekty faktury zaliczkowej cząstkowej.
 • Naprawiono brak możliwości zapisania wydania magazynowego do faktury zaliczkowej, na której użyto cennika w walucie obcej.
 • Naprawiono brak odświeżania podsumowań opłat recyklingowych, wartości na dokumencie (w tym do zapłaty), gdy pozycje asortymentowe były wstawiane z listy z zaznaczonym kumulowaniem pozycji.
 • Naprawiono brak przeliczania podsumowania kolumny "Koszt" oraz "Cena magazynowa" po zmianie statusu dokumentu.
 • Naprawiono brak ustawiania przyczyny korekty podczas wystawiania korekty sprzedaży na podstawie korekty wydania zewnętrznego.
 • Podczas wystawiania faktury na podstawie dokumentu magazynowego naprawiono brak przenoszenia na fakturę sposobu wyliczania (od netto lub od brutto).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zapisanie dokumentu korekty na minus z płatnością odroczoną, gdy w danych klienta wyłączona jest płatność na kredyt kupiecki.
 • Poprawiono nieprawidłowe wyliczenie zysku w kafelku "Sprzedaż dzienna", jeśli na dokumentach znajduje się opłata recyklingowa.
 • Poprawiono sposób wyliczania wartości wydania magazynowego realizującego fakturę zaliczkową tak, aby nie występowały ułamkowe różnice w ilości asortymentu.
 • Poprawiono ustawianie fokusa w oknie wystawiania korekt do faktur sprzedaży.
 • Poprawiono wyliczanie wartości faktury zaliczkowej końcowej, które z uwagi na zaokrąglenia mogło być nieprawidłowe w specyficznych scenariuszach wielu wydań.
 • Ułatwiono wystawianie drugiej i kolejnych korekt do faktury zaliczkowej cząstkowej - dotychczas operacja ta była dostępna wyłącznie w kontekście korekty, a nie faktury zaliczkowej.
 • W korektach do faktur marża poprawiono wyliczanie podatku od towarów i usług w specyficznych scenariuszach występujących na drugiej i kolejnych korektach.
 • W podglądzie pod listą dokumentów naprawiono brak uwzględniania ustawień widoczności pól.
 • W trybie dodawania pozycji dokumentu z podglądem (Ctrl+X) poprawiono działanie polecenia zamiany asortymentu innym wariantem modelu tak, aby nie była zamieniana kolejność pozycji dokumentu
 • Na fakturach wewnętrznych wystawianych do dokumentów zakupu umożliwiono zmianę stawki VAT dla pozycji dokumentu.
 • W edycji faktur RR (zakup od rolnika) dodano możliwość wykazywania numeru oryginalnego faktury. Jeśli numer ten został wprowadzony, zostaje także przeniesiony na wydruk dokumentu.
 • Dla dokumentów zakupu oraz przyjęć magazynowych wprowadzono uprawnienia do zapisu dokumentu bez podanych danych dokumentu oryginalnego.
 • W roletce "Opis pozycji" dla dokumentów zakupu dodano prezentowanie kursu waluty do wyliczenia podatku od towarów i usług.
 • Wprowadzono możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży na podstawie wielu zaznaczonych dokumentów zakupu.
 • Dla nowo zakładanych podmiotów wprowadzono domyślne drukowanie faktur i korekt RR.
 • Na dokumentach zakupu naprawiono błąd powodujący zmianę ceny asortymentu na pozycji, występujący w specyficznych scenariuszach po usunięciu towaru z dokumentu.
 • Na dokumentach zakupu, w oknie ustawiania dostawcy (Ctrl+D) wyłączono obowiązek podawania symbolu asortymentu u dostawcy.
 • Na wydruku korekt zakupu naprawiono błędne drukowanie kwot w tabelce VAT, jeśli wartości VAT zostały wprowadzone ręcznie na dokumencie.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu: "Nie można dodawać specyfikacji, jeśli pozycja jest rozchodująca" podczas próby wystawiania faktury zakupu do przyjęcia zewnętrznego. Błąd występował przy specyficznych kombinacjach dat tych dokumentów.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zafakturowanie przyjęcia zewnętrznego fakturą z datą otrzymania wcześniejszą niż data przyjęcia.
 • Poprawiono błąd nieodświeżania podsumowania wartości magazynowej przyjęcia zewnętrznego, po zmianie waluty na dokumencie.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed zerowaniem ceny na korekcie przyjęcia zewnętrznego, które mogło występować w specyficznych scenariuszach.
 • Dla zamówień do dostawcy wprowadzono nowy status dokumentu: "Anulowany".
 • Wprowadzono możliwość realizowania zamówień do dostawcy w przychód wewnętrzny.
 • Na dokumentach realizujących zamówienia od klienta lub zamówienia do dostawcy, w czasie ich wypisywania poprawiono brak wyświetlania numerów zamówień, na podstawie których dokument został wystawiony. Dotychczas dane te były uzupełniane przy zapisie dokumentu.
 • Na liście zamówień do dostawcy wprowadzono możliwość uwidocznienia kolumn "Wartość zrealizowana" oraz "Wartość do realizacji".
 • Zmodyfikowano działanie kreatora zamówień do dostawcy tak, aby nie były dublowane powiązane z asortymentem opakowania. Od teraz, opakowania powiązane z asortymentem wstawiane są wyłącznie na finalnych zamówieniach do dostawcy.
 • Na mapie powiązań do zleceń produkcyjnych poprawiono błędnie wykazywane ilości asortymentu z sekcji "Zapotrzebowanie".
 • Na zamówieniu od klienta naprawiono brak przeliczania podsumowania listy asortymentu dla kolumn "Koszt magazynowy" i "Cena magazynowa" po zmianie prognozowania kosztów.
 • Na zleceniach produkcyjnych naprawiono niedziałające polecenie szybkiego dodawania kompletu (lista kompletów (F2)  -> wybór pozycji -> Ctrl+Enter).
 • Na zleceniu produkcyjnym montażu naprawiono błąd pobierania ceny dla usług, gdy dla kompletów jako cenę wybrano własny plugin cenowy.
 • Naprawiono błąd przeliczania wartości zrealizowanej zamówienia w podsumowaniu dokumentu, który występował po zmianie ilości asortymentu na zamówieniu od klienta.
 • Naprawiono brak respektowania wyliczania prognozy kosztów na fakturach zaliczkowych wystawianych do zamówienia od klienta lub do oferty.
 • Podczas powielania zamówień do dostawcy zrezygnowano z przepisywania zawartości pól Potwierdzenie i Data potwierdzenia do dokumentu finalnego.
 • Podczas wystawiania jednokrokowego przesunięcia magazynowego naprawiono brak przenoszenia się podtytułu i opis pozycji z przyjęcia międzymagazynowego (MP) na wydanie międzymagazynowe (MW).
 • Przyspieszono przejście z trybu podglądu (F3) na tryb edycji (F4) dla zamówień i faktur pro forma.
 • Umożliwiono włączenie filtra statusu dokumentu w następujących widokach zamówień od klientów:  Bieżące, Faktury pro forma, widoki vendero.
 • W kartotece asortymentu poprawiono błąd uniemożliwiający otwieranie strony WWW asortymentu, jeśli jej adres zaczynał się od "https://".
 • W module zamówień w celu unifikacji zmieniono nazwę kolumny "Zrealizowana wartość" na "Wartość zrealizowana".
 • W szczegółach pozycji zamówienia od klienta rozróżniono w nazwie pola, czy wykazywany koszt pozycji jest rzeczywisty, czy prognozowany.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Podliczenie kasy.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Rozrachunki na dany dzień.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Wiekowanie rozrachunków.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Wydania powiązane ze zobowiązaniami do korekty KUP.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Podliczenie rachunku bankowego.
 • Przy wczytywaniu wyciągów bankowych z plików, rozwiązano problem braku szczegółów pozycji w oknie identyfikacji operacji bankowych w przypadku liczby operacji większej niż 100.
 • Rozwiązano problem z rozliczeniem zobowiązania z cesji (karta) operacją bankową o rodzaju karta.
 • Dla dokumentów objętych podatkiem od towarów i usług wprowadzono nowy sposób pobierania kursu do VAT: na podstawie daty obowiązku podatkowego. Data ta jest wyznaczana w programie na podstawie m.in. typu dokumentu, daty wystawienia, daty dostawy, transakcji VAT oraz metody rozliczania VAT. Nowe ustawienie zostało przypisane dla wszystkich typów dokumentów zamiast dotychczasowego domyślnego ustawienia tylko na podstawie jednej daty.
 • Wprowadzono możliwość ustawiania widoczności pól w danych klientów i asortymentu.
 • W "Parametrach systemu" wprowadzono możliwość ograniczenia listy pracowników widocznych w polu "Wystawił" wyłącznie do tych, którzy są użytkownikami.
 • W raportach: Podliczenie okresu, Przyjęcia wg asortymentu, Wydania wg asortymentu dodano możliwość multiwyboru magazynu.
 • W raportach: Sprzedaż/zakup wg dokumentów oraz na zakładkach: Sprzedaż, Zakup, Zamówienia w informatorze o asortymencie/kliencie wprowadzono możliwość wyświetlania kwot w walucie z dokumentu.
 • W widoku "Wszystkie" modułu Sprzedaż uwidoczniono dokumenty: "Sprzedaż fiskalna" oraz "Pomniejszenie ze sprzedaży detalicznej".
 • Parametr "Asortyment powiązany na zakupie" przeniesiono z "Parametrów Subiekta" do "Parametrów zakupu".
 • Podczas przenoszenia danych z InsERT GT wprowadzono domyślne ustawienie wyliczania przenoszonych cenników "od brutto" tak, aby zachowane były ceny brutto sprzedaży przenoszonego asortymentu.
 • W informatorze o kliencie oraz o asortymencie, na zakładkach z dokumentami handlowymi i zamówieniami wprowadzono możliwość kontekstowego używania operacji dostępnych dla dokumentów w ich modułach.
 • W raporcie "Asortyment niechodliwy" dodano możliwość odfiltrowania pozycji o zerowym stanie magazynowym na koniec okresu wykonania raportu.
 • W raporcie "Remanent na dzień" wprowadzono możliwość opcjonalnego uwzględniania rezerwacji dostaw.
 • W rozwiązaniach Sferycznych wymuszono wprowadzanie daty dokumentów w postacie samej daty bez godziny.
 • Na mapie powiązań dokumentów naprawiono błąd uniemożliwiający podglądnięcie operacji bankowej.
 • Na wydrukach Remanentu, Rejestru sprzedaży i zakupu naprawiono brak skalowania logo graficznego.
 • Na wydruku raportu "Podliczenie okresu" naprawiono brak skalowania logo.
 • Na wydruku raportu "Rejestru VAT sprzedaży" poprawiono brak wykazywania imienia i nazwiska osoby fizycznej, gdy wybrano drukowanie nazw pełnych kontrahentów.
 • Naprawiono błąd powodujący brak respektowania skrótów ustawionych w Definicjach widoków na widokach użytkownika.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający naliczanie pomniejszeń ze sprzedaży detalicznej w magazynie zsynchronizowanym z Subiektem Sprint.
 • Naprawiono brak drukowania numeru rachunku bankowego oddziału w nagłówku dokumentu, jeśli w danych oddziału nie wprowadzono adresu.
 • Poprawiono wydajność generowania wydruku dla raportu "Podliczenie okresu". Przyspieszono także wyliczanie wyników samego raportu.
 • W edycji danych oddziału, w polu wyboru domyślnej formy płatności dla wydzielonego stanowiska kasowego wprowadzono ograniczenie na wybór płatności z zerowym terminem spłaty.
 • W filtrze "Cena" dostępnym na raporcie "Remanent na dzień" usunięto niedziałającą możliwość wybrania cenników dodatkowych.
 • W handlowym raporcie "Rejestr VAT sprzedaży" poprawiono sposób kwalifikowania korekt dokumentów do okresów rozliczeniowych.
 • W parametrach domyślnych zamówień (od klientów i do dostawców), dla nowo zakładanych podmiotów wyłączono domyślnie generowanie płatności.
 • W pliku wewnętrznym JPK_VAT poprawiono wykazywanie korekt sprzedaży, gdy korekta powodowała zmianę stawki VAT.
 • W podliczeniu okresu, w sekcji podsumowania magazynu poprawiono błąd nieuwzględniania opakowań potraktowanych jako towar.
 • W predefiniowanym ustawieniu widoczności pól "Ustaw najważniejsze pola" dla faktury marża oraz jej korekty wprowadzono domyślne zaznaczanie pola procedury marży.
 • W raporcie "Asortyment niechodliwy" wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym mogącym się pojawiać w specyficznych dużych wartościach.
 • W raporcie "Rozliczenie opłat dodatkowych" poprawiono wykazywanie wartości kosztu ewidencyjnego i magazynowego dla dokumentów w walutach obcych.
 • W raporcie "Sprzedaż wg dokumentów" naprawiono wyliczanie zysku całkowitego. Dotychczas opłata recyklingowa była uwzględniana podwójnie.
 • W raporcie "Sprzedaż wg okresów", w filtrze "Rodzaj asortymentu" wprowadzono domyślne nieuwzględnianie materiałów, aby nie zaniżać zysku z dokumentu zawierającego usługi z materiałami.
 • W raporcie "Zakup wg dokumentów" poprawiono błędne wartości kosztu ewidencyjnego z dokumentów w walucie obcej.
 • W raporcie opakowań zwrotnych poprawiono działanie programu w scenariuszu próby zafakturowania zdezaktywowanego opakowania.
 • W raportach "Sprzedaż wg asortymentu" oraz "Sprzedaż wg asortymentów, klientów i kodów dostaw" naprawiono brak pomniejszania zysku o pobraną opłatę recyklingową.
 • W raportach wydań, przyjęć, zakupu i sprzedaży wg kodów dostaw, asortymentu i klientów wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym pojawiającym się przy specyficznych wartościach: kombinacji małej ilości i dużej wartości pozycji.
 • W widokach dokumentów sprzedaży, w których nie ma faktur detalicznych, usunięto zbędne polecenie naliczania pomniejszeń ze sprzedaży detalicznej.
 • Wprowadzono możliwość zapisania pustego pliku wewnętrznego JPK_VAT.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym podczas generowania pomniejszenia ze sprzedaży detalicznej do zaksięgowanej faktury detalicznej.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym pojawiającym się podczas wczytywania definicji widoków z pliku.
 • Z danych domyślnych usunięto formę płatności "Gotówka odroczona".
 • Zmieniono sposób wypełniania pola P_5A (prefiks kraju podatnika) w pliku kontrolnym JPK_FA. Od teraz, prefiks wypełniany jest jedynie dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Dodano uprawnienie "Zmiana szyfrowania" (w kategorii "Ogólne"), które decyduje, czy użytkownik ma prawo do zmiany domyślnego sposobu szyfrowania plików wymiany.
 • Wprowadzono możliwość wyboru formatu danych (XML, EDI++) wysyłanych offline z Subiekta do biura rachunkowego. W parametrach komunikacji dodano także możliwość domyślnego ustawiania formatu danych.
 • Dla korekt sprzedaży przenoszonych w formacie EDI++ poprawiono błędne przenoszenie pozycji w stawkach nieopodatkowanych.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wysłanie kartoteki asortymentu do pliku wymiany EDI++, gdy wśród zaznaczonych pozycji był asortyment z symbolem dłuższym niż 20 znaków.
 • Podczas importowania dokumentów w formacie EDI++ wprowadzono zabezpieczenia przed nieprawidłowym odczytem danych, gdy wybrano synchronizację asortymentu po kodzie kreskowym, a asortyment nie ma przypisanego takiego kodu.
 • Podczas importu danych z pliku EDI++ wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się komunikatu o błędzie: "Należy wybrać co najmniej jednego klienta".
 • Poprawiono eksport korekt do pliku wymiany EDI++ tak, aby daty nie były eksportowane w cudzysłowach.
 • Poprawiono wczytywanie dokumentów z plików wymiany EDI++ tak, aby nie wypełniać pola "numer oryginalny" dla dokumentów sprzedaży.
 • W komunikacji EDI++ zwiększono liczbę znaków dla numeru oryginalnego korekty z 20 do 30 znaków.
 • W oknie dodawania danych na podstawie pliku wymiany EDI++ zmieniono domyślne ustawienie filtra statusu na "brak".
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed ucinaniem niestandardowego numeru dokumentu podczas przenoszenia jego danych w formacie EDI++.
 • Poprawiono wydajność przeliczania cennika. Uzyskano skrócenie czasu wykonania od 50% do nawet 90% - w zależności od scenariusza użycia.
 • W cennikach wprowadzono możliwość sortowania pozycji asortymentowych.
 • W specyfikacji cenników wprowadzono możliwość włączenia kolumny ze sposobem wyliczenia ceny pozycji.
 • Podczas dodawania nowego asortymentu wprowadzono zabezpieczenia przed pojawianiem się błędów systemowych, gdy dodawano nowy komplet z zaznaczonym wyliczaniem ceny na podstawie składników i zmieniano rodzaj asortymentu na inny niż komplet.
 • Podczas generowania nowego cennika wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym pojawiającym się w specyficznych scenariuszach, gdy składnikiem kompletu jest usługa.
 • Podczas zapisu danych cennika wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu: "Nie można zablokować podanego zasobu".
 • Poprawiono działanie promocji tak, aby rabat 0% był uwzględniany przy parametrze stosowania najmniej korzystnego rabatu.
 • W danych cennika usunięto bazodanowe powiązanie z minimalną marżą.
 • W dokumentach naprawiono błąd powodujący przeliczanie ręcznie ustawionego rabatu pozycji na wynikający z promocji przy zmianie formy płatności.
 • Dla zamówień (do dostawcy, od klienta) wprowadzono możliwość dopisania pozycji dokumentu z kolektora danych.
 • Dodano uprawnienie blokujące ręczne ustawianie statusu fiskalizacji dokumentu ("Ustaw jako zafiskalizowany").
 • Dodano uprawnienie blokujące ręczne ustawianie statusu opłaconego dokumentu na terminalu ("Ustaw płatność terminalową jako zapłacona").
 • Podczas usuwania dokumentu sprzedaży fiskalnej wprowadzono możliwość usuwania również paragonów kasowych odebranych wraz z tą sprzedażą.
 • Podczas wstawiania danych o towarach z kolektora do dokumentów wprowadzono możliwość zaokrąglenia odczytanej ilości, w sytuacji gdy w urządzeniu ustawiono precyzję jednostki miary niezgodną z precyzją w Subiekcie.
 • W "Parametrach urządzeń" wprowadzono możliwość określania zachowania programu przy fiskalizacji pozycji o cenie lub ilości zerowej. Dostępne są ustawienia pozwalające na wysyłanie takich pozycji do drukarki fiskalnej, pytania o usuwanie ich lub automatyczne usuwanie.
 • W przypadku odbioru sprzedaży nieznanego asortymentu do paragonu fiskalnego, gdy w systemie istnieje zdezaktywowany asortyment odpowiadający odebranemu, wprowadzono możliwość aktywowania tego asortymentu.
 • Wprowadzono możliwość awaryjnego, ręcznego oznaczania dokumentu jako opłaconego na terminalu płatniczym.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością drukowania faktur marża jako faktur na drukarkach fiskalnych.
 • Naprawiono błąd wysyłania do kas fiskalnych towaru niepodlegającego opodatkowaniu, który był wysyłany w stawce zwolnionej.
 • Podczas weryfikacji poprawności i unikalności kodu kreskowego naprawiono uwzględnianie białych znaków (np. spacji).
 • Uszczelniono sposób sprawdzania poprawności stawek PTU asortymentu wysyłanego do kas fiskalnych. Poprawka dotyczył asortymentu nieobjętego podatkiem od towarów i usług (nieopodatkowanego).
 • W "Rejestrze zdarzeń" dodano możliwość odfiltrowania operacji dotyczących płatności na terminalu płatniczym.
 • W "Rejestrze zdarzeń" poprawiono estetykę komunikatów o błędach zwracanych przez sterownik urządzenia.
 • W czasie odbioru sprzedaży z kasy fiskalnej wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się komunikatu o błędzie: "Nie można wykonać żądanej operacji, gdyż koordynator nie posiada aspektu rozrachunkowego".
 • W oknie zaimportowanego asortymentu z kasy fiskalnej wprowadzono możliwość konfigurowania listy kolumn.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym podczas konwersji towarów niezaewidencjonowanych na asortyment kartotekowy w sytuacji, gdy do paragonu fiskalnego wystawiono fakturę detaliczną.
 • Zmieniono sposób pytania o fiskalizację dokumentów tak, aby w jednym oknie znajdowały się wszystkie ostrzeżenia przypisaniem do dokumentu (o przeliczeniu dokumentu z netto na brutto, walucie obcej i precyzji ceny).
 • Zrezygnowano z wymagalności otwarcia portu UDP137 podczas łączenia się z "Serwerem Urządzeń Zewnętrznych".