InsERT S.A.

Subiekt nexo
ulepszenia

Nowoczesny, intuicyjny system do obsługi sprzedaży i magazynów.

Opis zmian (16.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 16.0.3 - 03/08/2017

 • Poprawiono błąd związany z wysyłaniem dokumentów e-mailem na podstawie parametru ustawionego w kartotece Klientów.
 • Poprawiono działanie filtra F8 na listach po jego wyłączeniu. W tej sytuacji zmieniała się bieżąca pozycja i podświetlana była pierwsza pozycja na liście.
 • Naprawiono niedziałające ustawienie automatycznej fiskalizacji dokumentów występujące, gdy w konfiguracji danego typu dokumentu ustawiono drukowanie dokumentu wraz z rejestracją fiskalną bez pokazywania okna wydruku.
 • Poprawiono działanie raportu Wiekowanie rozrachunków w sytuacji gdy wyłączono wszystkie kolumny z zakresami.

Wersja 16.0.1 - 05/07/2017

 • Poprawiono błąd występujący podczas uruchamiania Serwera e-usług po aktualizacji InsERT nexo do wersji 16.0.0.
 • Poprawiono podpowiadanie adresu e-mail przy wysyłce dokumentów windykacyjnych i kompensat.
 • Przywrócono w oknie wydruku opcje specyficzne dla dyspozycji bankowych.
 • Poprawiono generowanie pliku ewidencji JPK_VAT w przypadku, gdy w pełnej nazwie klienta zawarte były znaki Enter.
 • Poprawiono działanie parsera CSV dla plików generowanych z BZ WBK.

Wersja 16.0.0 - 28/06/2017

 • Wprowadzono możliwość dezaktywacji i aktywacji klientów. W module Klienci dodano filtr Aktywny, który umożliwia pokazanie nieaktywnych/aktywnych klientów. Ponadto klienci nieaktywni nie są widoczni na listach wyboru klientów oraz w Instynkcie.
 • Dodano możliwość powielania szablonów naklejek.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego szablonu naklejek.
 • Dodano możliwość ustawienia logowania bez hasła. Tryb jest dostępny dla pojedynczego użytkownika. Ustawienie trybu single user powoduje konieczność zmiany konfiguracji połączenia systemów satelitarnych (Sello, Subiekt Sprint).
 • Dodano obsługę księgową faktur, dla których naliczono pomniejszenie sprzedaży zafiskalizowanej: widoczność odpowiedniego znacznika w obrazach księgowych dokumentów, wykorzystanie tej wartości w schematach dekretacji automatycznej.
 • Dodano obsługę nowych typów dokumentów: not uznaniowych i obciążeniowych z możliwością określania sposobu płatności, w tym odroczonych generujących rozrachunki.
 • Dodano możliwość określenia domyślnego sposobu rozliczenia rozrachunku.
 • Dodano możliwość pobierania historii rachunków bankowych z plików csv.
 • Wprowadzono możliwość umieszczania w pliku kontrolnym VAT (JPK_VAT) faktur detalicznych. Wraz z tą zmianą wprowadzono także oznaczanie dokumentów sprzedaży wystawionych na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dostosowano działanie raportu "Rejestr VAT sprzedaży" do wykazywania faktur detalicznych oraz wprowadzono generowanie "pomniejszeń sprzedaży detalicznej" tak, aby wykazane faktury detaliczne nie powodowały zwielokrotnienia wyliczonego podatku należnego. Uwaga! W raporcie "Rejestr sprzedaży" od wersji 16.0.0 ustawienie filtra "Typ dokumentu" na "(dowolny)" obejmuje także faktury detaliczne.
 • Dodano nowy raport "Rezerwacje asortymentu", dzięki któremu można uzyskać informacje o asortymencie zarezerwowanym, typach rezerwacji oraz dokumentach rezerwujących.
 • W szablonach wiadomości oraz szablonach działań dodano autotekst Sposób dostawy - Grupa Dokument.
 • Na dokumentach dla operacji "Pokaż listę działań" przypisano skrót klawiszowy Ctrl+Shift+D.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wystawienie dokumentów faktur sprzedaży za pomocą akcji automatycznych klientom, dla których w parametrach handlowych ustawiono kredyt kupiecki na 100%.
 • Poprawiono błąd, który stwarzał problemy podczas szybkiego dodawania klientów na dokumentach przy włączonej wymagalności numeru PESEL.
 • Poprawiono niepotrzebną automatyczną edycję pola "Nazwa pełna" występującą podczas poprawiania pola "Nazwa". Problem pojawiał się w trakcie dodawania klienta, którego dane pobierano z GUS.
 • W wiadomości pocztowej dodano możliwość obsługi autotekstów za pomocą klawiatury. Wybór autotekstu Spacja lub Enter. Wejście do okienka z autotekstami za pomocą klawiszy Ctrl+Alt+Insert.
 • Poprawiono błąd, który dla operacji "Dodaj zdjęcia asortymentu" powodował dodawanie do wiadomości pocztowych plików z rozszerzeniem .bin. Problem dotyczył asortymentów przenoszonych z linii GT.
 • Lista wywoływana podczas dodawania załączników z biblioteki załączników do wiadomości pocztowej otrzymała mnemonik LB.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak tworzenia automatycznych powiązań dla wiadomości pocztowych w module Poczta wychodząca.
 • Usunięto błąd, który umożliwiał wysłanie wiadomości pocztowej na adres e-mail zawierający pusty znak spacja.
 • W edytorze wiadomości pocztowych dodano opcje: Wklej/Wklej bez formatowania.
 • W parametrach klienta poczty dodano możliwość zbierania logów diagnostycznych. Logi mogą być zbierane dla klienta poczty oraz komunikacji SMS.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego występującego w specyficznych przypadkach podczas tworzenia wiadomości pocztowej.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że jeśli w wiadomości przed wysłaniem został zaznaczony znacznik "Potwierdzenie przeczytania", to jest on również zaznaczony dla wiadomości po jej wysłaniu.
 • Rozszerzono maskowanie danych wrażliwych o dokument oferty. Ustawienie to jest dostępne w parametrach Subiekta.
 • Dodano możliwość wysyłki załączników bezpośrednio z obiektów - zakładka Załączniki, operacja "Wyślij e-mailem".
 • Poprawiono błąd związany z doklejaniem do nazwy eksportowanego do pliku dokumentu jego statusu.
 • Poprawiono eksport dokumentów do plików graficznych. Problem związany był z pogorszeniem jakości wydruku po zapisaniu do pliku.
 • Poprawiono oznaczenie domyślności wzorców wydruku z danego typu.
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający ustawianie harmonogramów archiwizacji przez różnych użytkowników.
 • W szablonach naklejek oraz w parametrach wydruku dodano możliwość przypisania domyślnej drukarki dla naklejek.
 • Zaktualizowano SQL Server dołączany do instalatora do wersji SQL Server 2016.
 • Dodano do programu Centrum powiadomień integrujące informacje i alerty z różnych obszarów systemu, takich jak powiadomienia o odebraniu nowych wiadomości, informacja o nowej wersji programu, ostrzeżenia licencyjne i inne.
 • Wprowadzono możliwość zawijania tekstu w komórkach tekstowych na listach. Umożliwia to uwidocznienie napisów niemieszczących się w jednym wierszu (z zachowaniem limitu 5 wierszy).
 • Poprawiono błąd zbyt dużej szerokości okna z wynikami wyszukiwania pozycji asortymentu o bardzo długich nazwach lub opisach, w sytuacji gdy użytkownik pracuje naprzemiennie z ekranami o różnej rozdzielczości.
 • Poprawiono komunikowanie użytkownikowi informacji o nieudanym logowaniu w przypadku wyczerpania limitu stanowisk.
 • W formatkach, które umożliwiają zapisanie obiektu bez konieczności ich zamykania (skrót klawiszowy Ctrl+S) dodano powiadomienie o tej możliwości wyświetlające się po 15 minutach bez zapisu.
 • Zmieniono sposób informowania o nowej wersji programu. Zlikwidowano widżet nowej wersji oraz wprowadzono stosowne powiadomienie w Centrum powiadomień.
 • Komunikację z bazą Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesiono na serwis pośredniczący, co pozwoli na bezkonfliktowe dostosowywanie się do zmian w obsłudze bazy CEiDG.
 • Poprawiono pobieranie danych urzędu skarbowego podczas generowania pliku ewidencji JPK_VAT - obecnie odczytywany on jest z danych Mojej firmy.
 • Poprawiono wyznaczanie daty wystawienie pliku ewidencji JPK_VAT - obecnie określana jest ona na podstawie daty aplikacyjnej.
 • Sprawdzanie informacji o kliencie w bazie CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) obecnie jest zapisywane w historii pobieranych danych (logu).
 • Dodawanie nowej stawki VAT obecnie automatycznie ustawia jej aktywność w programie.
 • W definicji modelu wprowadzono możliwość ustalania kolejności właściwości. Ustawienie to wpływa na kolejność właściwości w nazwach i opisach asortymentu generowanego w ramach modelu.
 • W filtrze "Dział sprzedaży" modułu "Asortyment" wprowadzono możliwość odfiltrowania pozycji bez przydzielonego działu oraz multiwybór działów.
 • W szablonach asortymentu wprowadzono możliwość ustawienia domyślnego wysyłania asortymentu do urządzeń zewnętrznych.
 • Naprawiono błąd powodujący losowy brak działania operacji ustawienia zdjęcia z galerii asortymentu jako domyślnego.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym podczas próby usunięcia jednostki miary innej niż podstawowa, dla której asortyment był identyfikowany w urządzeniach zewnętrznych.
 • Zmieniono nazwę operacji zbiorczej z "Synchronizuj z urządzeniem i ustaw kod PLU" na "Ustaw znacznik 'Wysyłaj do UF'".
 • W dokumentach sprzedaży i zakupu dodano możliwość włączenia kolumny "Spóźnienie" pokazującej opóźnienie płatności dokumentów. Kolumna ta może być użyta jako podstawa do formatowania warunkowego wyróżniającego dokumenty nieopłacone w terminie.
 • Skrócono czas wywołania menu "Operacje" dla zaznaczonych wielu dokumentów.
 • W szczegółach pozycji dokumentu dodano prezentowanie informacji o asortymencie: ilości minimalnej i optymalnej; rezerwacjach stanu i dostaw; ilość zamówiona na zamówieniach od klientów i do dostawców.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością rejestracji fiskalnej faktur detalicznych.
 • Wraz z wprowadzeniem możliwości dezaktywacji klientów zablokowano możliwość wstawiania nieaktywnych klientów do dokumentu. W przypadku przetwarzania dokumentu z nieaktywnym klientem (np. realizacja zamówienia) wprowadzono blokowanie zapisu takiego dokumentu.
 • Na korektach dokumentów sprzedaży wprowadzono domyślne przepisywanie daty zakończenia dostawy z dokumentu korygowanego.
 • Naprawiono błąd usuwania pozycji z dokumentu, który pojawiał się przy włączonym podsumowaniu kolumn: Zysk, Narzut, Marża.
 • Naprawiono brak respektowania ustawionej wartości minimalnej dokumentu. Dotychczas kontrola pomijała pozycje o wartości zerowej.
 • Podczas wprowadzania na stan partii asortymentu naprawiono zaokrąglanie wprowadzanej ilości.
 • Poprawiono błąd wyliczania wartości "Do zapłaty" na korektach sprzedaży. Błąd występował w specyficznych scenariuszach, gdy na korekcie zmieniono transakcję VAT (na nieopodatkowaną) oraz odznaczono znacznik "Dodaj do wartości netto i brutto wartość w stawce nieop.".
 • Poprawiono przeliczanie ilości materiałów po zmianie ilości usługi materiałowej.
 • Poprawiono wyliczanie wartości przedpłaty dokonanej w złotówkach i podłączanej do dokumentu wystawionego w walucie obcej tak, aby wartość użyta w dokumencie nie przekraczała wartości przedpłaty.
 • Poprawiono błąd nadmiarowego doklejania przedrostka "http" do linka śledzenia przesyłki.
 • W edycji dokumentów naprawiono działanie operacji "Zamień z innym wariantem" tak, aby wstawiała materiał a nie towar.
 • W oknie listy dodawania pozycji asortymentowej do dokumentu poprawiono dopasowanie listy stanów w magazynach do rozmiaru okna.
 • W przypadku błędu zapisu dokumentu z powodu przekroczenia limitu kredytowego wprowadzono akcję naprawczą odświeżenia limitów klienta (ma zastosowanie, gdy inna osoba na innym stanowisku podnosi limit kredytowy klienta).
 • Wprowadzono możliwość wystawiania zamówienia od klienta lub faktury pro forma na podstawie przyjęcia zewnętrznego oraz faktury zakupu.
 • Naprawiono błąd nieprzenoszenia danych wpisanych w rozbiciu na partie ze Zlecenia produkcyjnego montażu (ZPM) na wynikowe Przyjęcie wewnętrzne (PW).
 • Naprawiono błąd powodujący przepisywanie numeru dokumentu i daty wystawienia podczas powielania dokumentu przyjęcia zewnętrznego.
 • Poprawiono wyliczanie kosztu asortymentu w sytuacji, gdy został on przyjęty na magazyn poprzez dokument Przyjęcia wewnętrznego, do którego wystawiono korektę wartościową.
 • Poprawiono szybkość działania widoku "Rozbieżności" dostępnym w module Przyjęć magazynowych.
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed możliwością nieuwzględnienia lub uwzględnienia niewłaściwej ilości składników na Rozchodzie Wewnętrznym (RW) powiązanym ze Zleceniem Produkcyjnym Rozmontowania (ZPR). Sytuacja taka mogła się zdarzyć w specyficznych scenariuszach podczas zmiany ilości kompletu na zapisanym wcześniej ZPR.
 • Zmieniono nazwę uprawnienia "Pokaż koszty" na "Pokaż dane wrażliwe (koszty, marża, zysk)".
 • Dodano uprawnienie "Zmiana płatności odroczonych na dokumencie PA".
 • Na korektach do nieistniejących w systemie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzono ostrzeżenia przed zapisaniem dokumentu bez wprowadzonej daty wystawienia oraz numeru dokumentu korygowanego.
 • Zoptymalizowano czas usuwania dokumentów oraz wykonania innych operacji w Subiekcie.
 • Na drugiej i kolejnych korektach dokumentów naprawiono błąd powodujący pobieranie transakcji VAT z dokumentu pierwotnego, zamiast z ostatniej korekty.
 • Na korektach faktur zaliczkowych cząstkowych wprowadzono zabezpieczenie przed błędem pojawiającym się w specyficznym scenariuszu i powodującym nieprawidłowe wykazywanie kwoty do zwrotu.
 • Na wydruku faktury zaliczkowej końcowej, w sekcji "Rozliczono na innych fakturach" wprowadzono wykazywanie numerów tych faktur.
 • Naprawiono brak odświeżania tabelki VAT dokumentu po zmianie klienta w dokumencie. Błąd dotyczył korekt do nieistniejących w systemie dokumentów.
 • Poprawiono błąd powodujący brak wydrukowanych pozycji korekty faktury zaliczkowej, gdy użyto wzorca wydruku drukującego tylko korygowane pozycje.
 • W filtrze "Status fiskalizacji" dostępnym w module "Sprzedaż" wprowadzono możliwość ustawienia wartości "błąd fiskalizacji".
 • W korektach sprzedaży naprawiono błąd powodujący przyjęcie opakowania z zerowym kosztem magazynowym. Błąd występował w sytuacji, gdy wystawiono korektę wartościową.
 • W wydruku faktury detalicznej do nieistniejącego w systemie dokumentu naprawiono brak drukowania numeru dokumentu źródłowego.
 • Naprawiono błąd powodujący brak sekcji płatności na fakturach zakupu, które powstały na podstawie zleceń. Błąd występował w sytuacji, gdy w parametrach zleceń ustawiono brak obsługi płatności. Analogiczny problem poprawiono również dla zamówień od klienta realizowanych w faktury sprzedaży.
 • Dla zamówień od klienta wprowadzono nowy status "A - Anulowany". Status ten służy do oznaczania zamówień, które nie będą realizowane i powoduje usunięcie rezerwacji założonych przez to zamówienie.
 • Podczas przetwarzania zamówień od klientów w zamówienia do dostawców wprowadzono pytanie o uwzględnianie w realizowanej ilości dokonanej już sprzedaży powiązanej z zamówieniem od klienta.
 • W kreatorze zamówień do dostawców naprawiono sposób przeliczania cen, gdy dla asortymentu określono dostawy w walucie obcej.
 • Na zakładce "Powiązania" dokumentów usunięto wyświetlanie niepowiązanych bezpośrednio dokumentów.
 • Na zamówieniach od klienta naprawiono błąd zmniejszania ilości zrealizowanej po zmianie ilości zamówionej, gdy zamówienie było realizowane poprzez wydania magazynowe oraz wydania do zaliczek.
 • Naprawiono błąd braku dostępu do pola "Sposób dostawy" w sytuacji, gdy zamówienie zostało otworzone w trybie podglądu, a następnie nastąpiło przejście w tryb edycji.
 • Naprawiono błąd mogący powodować nieprawidłowe przeliczanie składników kompletu podczas przetwarzania zamówienia od klienta w zamówienia do dostawców. Błąd mógł pojawiać się w sytuacji, gdy występowało zagnieżdżenie kompletów, tj. składnikami kompletu byłby komplety.
 • Naprawiono błąd występujący podczas dodawania zamówienia od klienta powodujący brak przypisania statusu przetwarzania w zamówienie do dostawcy.
 • Naprawiono brak przywracania statusu "nieprzetworzone" zamówienia od klienta (ZK) w sytuacji, gdy zostało ono przetworzone w zamówienie do dostawcy (ZD), a następnie na ZD usunięto pozycję występującą na ZK.
 • Podczas dodawania pozycji do zamówienia od klienta z pełną rezerwacją dostaw oraz ustawionym trybie dodawania pozycji z podglądem poprawiono egzekwowanie rezerwacji wskazanej partii.
 • Podczas przetwarzania zamówień od klientów w zamówienia do dostawcy wprowadzono informowanie o pobieraniu ostatniej ceny zakupu w sytuacji, gdy w asortymencie nie zdefiniowano deklarowanej ceny i waluty u dostawcy.
 • Poprawiono treść ostrzeżeń podczas wystawiania faktur zaliczkowych cząstkowych, gdy wprowadzono zaliczkę równą wartości zamówienia lub zaliczkę o wartości zerowej.
 • Poprawiono aktualizowanie statusu dokumentów zamówienia od klienta po ich przetworzeniu w zamówienie do dostawcy (z rozbiciem na składniki), a następnie zwiększeniu wartości zamówienia od klienta.
 • W widoku "Asortyment na wyczerpaniu" dostępnym w module zleceń wprowadzono filtr statusu aktywności asortymentu. Domyślnie filtr ustawiony jest na prezentowanie wyłącznie asortymentu aktywnego.
 • Na wydruku kompensaty poprawiono pobieranie osoby wystawiającej dokument.
 • Poprawiono błąd związany z parametrami Typów dokumentów i błędnym pokazywaniem ustawień Wezwań do zapłaty i Not odsetkowych.
 • Poprawiono działanie opcji Pokaż oraz Popraw na ratach rozrachunków w wyszukiwarce.
 • Poprawiono odświeżanie sekcji Rozliczenia na dokumentach kasowych w przypadku, gdy dokument kasowy jest przedpłatą.
 • Poprawiono wyświetlanie listy błędów przy dodawaniu wyciągu bankowego.
 • Poprawiono wyświetlanie rozrachunków ratalnych w wyszukiwarce.
 • Rozwiązano problem podglądu pod listą dyspozycji bankowych w przypadku zmiany rodzaju dyspozycji.
 • Rozwiązano problem z rozliczaniem rozrachunków ratalnych z poziomu wyszukiwarki.
 • Rozwiązano problem uwzględniania spłat w podsumowaniu na tworzonych Wezwaniach do zapłaty i Notach odsetkowych.
 • W module Dyspozycji bankowych dodano opcję tworzenia operacji bankowych z dyspozycji.
 • W parametrach systemu dodano opcję automatycznego pobierania kursów walut.
 • Zaktualizowano słownik rachunków bankowych (nazwy banków), który jest wykorzystywany do rozpoznawania banku po numerze rachunku.
 • W raporcie "Remanent" wprowadzono możliwość filtrowania danych tak, aby uwzględniać dostawy "w drodze", czyli te, które zostały wydane z magazynu źródłowego, ale jeszcze nie zostały przyjęte w magazynie docelowym.
 • Na wydruku Rejestru VAT sprzedaży oraz zakupu Subiekta nexo dodano możliwość włączenia kolumny nazwy pełnej klienta.
 • Do współpracy z Subiektem nexo w wersji 16.0.0 wymagane jest Sello 1.23.2 lub Subiekt Sprint 2 w wersji 2.02 SP4.
 • Na mapie powiązań dokumentu, w podglądzie działania udostępniono prezentowanie opisu krótkiego działania zamiast opisu szczegółowego.
 • Naprawiono błąd powodujący brak podpowiadania ceny magazynowej dla korekt sprzedaży wystawianych na podstawie dokumentów archiwalnych dostępnych w module sprzedaży (widok Archiwum - Faktury sprzedaży).
 • Poprawiono błąd polegający na umieszczaniu w pliku JPK_FA pozycji faktur detalicznych bez wykazania tych dokumentów.
 • Poprawiono czas wyświetlania szczegółów pozycji w raporcie "Podliczenie okresu".
 • Poprawiono estetykę "Mapy powiązań" dostępnej dla dokumentów Subiekta.
 • Poprawiono wydajność Mapy powiązań w zakresie szybkości ładowania powiązanych dokumentów.
 • W "Definicjach widoków" poprawiono brak wyświetlania imienia i nazwiska użytkowników o typie "Inny".
 • W definicjach widoków wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu podczas próby usunięcia lub eksportu dezaktywowanego widoku.
 • W definicjach widoku poprawiono brak widoczności przypisania użytkownika o typie "Inny".
 • W raporcie "Podliczenie okresu" poprawiono uwzględnianie korekty kosztu przyjęć dla odłożonych, przychodzących przesunięć międzymagazynowych (MMP).
 • W raporcie "Historia dostawy o podanym kodzie" naprawiono błędnie wyświetlane wartości przyjęć i wydań magazynowych w walucie innej niż złotówka.
 • W raportach wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego podczas próby podglądnięcia dezaktywowanego asortymentu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu systemowego, gdy w filtrze "cecha" wybrano cechę zbudowaną z pustych znaków (np. spacji).
 • Rozszerzono możliwość filtrowania pozycji cennika w pozycjach: Cena nabycia oraz Zysk.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed nieuzasadnionym zastosowaniem promocji do usług jednorazowych wprowadzanych do dokumentu.
 • W dokumentach odebranych z kas fiskalnych wprowadzono możliwość zapisania do kartoteki asortymentu niezaewidencjonowanych towarów (asortyment nieznany w Subiekcie).
 • W oknie zbiorczego nadawania kodów PLU (moduł Asortyment -> Operacje -> Zbiorcze) wprowadzono możliwość automatycznego oznaczenia jak i odznaczania w danych asortymentu znacznika "Wysyłaj do UF" wraz z nadaniem kodu PLU.
 • Dodano uprawnienie sterujące możliwością usuwania dokumentów, których płatność zarejestrowano na terminalu płatniczym. Uprawnienie "Usunięcie dokumentu zapłaconego terminalem płatniczym" dostępne jest w grupie "Urządzenia zewnętrzne".
 • Naprawiono błąd w odbiorze sprzedaży fiskalnej powodujący naliczenie podatku VAT dla opakowań nieznanych w Subiekcie a odebranych z kasy fiskalnej.
 • Podczas odbioru paragonu fiskalnego z kasy fiskalnej naprawiono zapis dokumentów tak, aby powstawały one zgodnie z przypisaniem do oddziału, magazynu i kasy zdefiniowanych w konfiguracji urządzenia fiskalnego.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem możliwości zapisu dokumentu odbierającego sprzedaż z kasy fiskalnej, jeśli zawierała ona asortyment objęty aktualnie obowiązującą promocją.