InsERT S.A.

Subiekt nexo
ulepszenia

Nowoczesny, intuicyjny system do obsługi sprzedaży i magazynów.

Opis zmian (28.1.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 28.1.2 - 23/01/2020

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Subiekt Nexo.

Wersja 28.1.1 - 17/01/2020

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Subiekt Nexo.

Wersja 28.1.0 - 09/01/2020

 • Poprawiono błąd blokujący możliwość ustawienia domyślnej transakcji handlowej w danych klienta, gdy wcześniej ustawiono tam "brak".
 • Naprawiono błąd autoryzacji przy rejestracji licencji.
 • Poprawiono błąd powodujący nagłe zamknięcie programu podczas korzystania z kontrolki prezentującej HTML (m.in. w kliencie poczty czy w module InsMail) przy zmienionym zoomie aplikacyjnym.
 • Dodano możliwość podglądnięcia danych podmiotów w zbiorczej weryfikacji podstawowego rachunku bankowego.
 • Na raporcie zbiorczej weryfikacji rachunku podstawowego klientów w Wykazie podatników VAT dodano nazwę podmiotu.
 • W zbiorczej weryfikacji podstawowego rachunku bankowego w wykazie podatników VAT dodano kolorowanie (na zielono) dla podmiotów z poprawnym rachunkiem bankowym.
 • Zmniejszono paczkę danych w zbiorczej weryfikacji rachunków bankowych w serwisie pośredniczącym w odpytywaniu z użyciem tzw. pliku płaskiego.

Wersja 28.0.0 - 16/12/2019

 • W module Klienci dodano operacje umożliwiające porównanie rachunków bankowych klienta z rachunkami zapisanymi w Wykazie podatników VAT.
 • Do danych firmy dodano pole KRS. W module Klienci dodano również filtr i kolumnę.
 • W module Klienci dla operacji "Sprawdź klientów w Wykazie podatników VAT" dodano możliwość aktualizacji statusu "Czynny podatnik VAT".
 • Wprowadzono możliwość przypisywania kodów CN (nomenklatura scalona) do asortymentów.
 • W szablonach asortymentu dodano możliwość ustawiania znacznika podzielonej płatności.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego sprawdzania statusu podatnika VIES przy zapisie dokumentu. Domyślnie sprawdzanie jest włączone dla dokumentów sprzedaży z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.
 • Wprowadzono możliwość zaawansowanego filtrowania pozycji w dokumentach inwentaryzacyjnych.
 • W dokumentach inwentaryzacji oraz spisach inwentaryzacyjnych wprowadzono możliwość pokazywania informacji o cenach brutto pozycji, również w oparciu o ceny zdefiniowane w cennikach.
 • Wprowadzono możliwość utworzenia spisu inwentaryzacyjnego dla towarów nieuwzględnionych w wykonanej inwentaryzacji.
 • W parametrach spisów inwentaryzacyjnych wprowadzono możliwość określania domyślnej ilości asortymentu wstawianego do spisu.
 • Na fakturach zakupu dla płatności odroczonych wprowadzono możliwość określania numeru rachunku bankowego, na jaki ma być rozliczona należność.
 • Dla dokumentów zamówień od klienta oraz faktur pro forma z płatnością odroczoną wprowadzono możliwość oznaczania wymagalności stosowania podzielonej płatności. Włączenie odbywa się w konfiguracji typów dokumentów.
 • Dodano sprawdzanie rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT przy dodawaniu wypłat bankowych.
 • Dodano sprawdzanie rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT przy wystawianiu dyspozycji bankowych.
 • Dodano uprawnienia Dyspozycje bankowe - Zapis z negatywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podatników VAT oraz Operacje bankowe - Zapis BW z negatywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podatników VAT.
 • Dodano zbiorcze sprawdzanie rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT dla dyspozycji bankowych.
 • W konfiguracji Moja firma oraz w kartotece wspólników dodano generator indywidualnego rachunku podatkowego na podstawie numeru PESEL lub NIP.
 • W parametrach bankowości dodano parametr dotyczący sprawdzania rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT przy tworzeniu operacji i dyspozycji bankowych.
 • W rozrachunku o rodzaju zobowiązanie dodano możliwość przypisania rachunku bankowego, który ma podpowiedzieć się przy rozliczeniu operacją lub dyspozycją bankową.
 • Na dokumentach handlowych i zamówieniach wprowadzono możliwość sprawdzania klientów w Wykazie podatników VAT (status VAT oraz konto bankowe). Weryfikacja odbywa się automatycznie wraz z zapisem dokumentu lub ręcznie, na żądanie użytkownika. Domyślnie ustawiono automatyczną weryfikację na dokumentach zakupu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością dezaktywacji urzędu skarbowego powiązanego z Moją firmą.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował w niektórych przypadkach podczas zapisu wiadomości pocztowej do szkiców.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował przy dłuższej bezczynności dla otwartego okna nowej wiadomości pocztowej.
 • Poprawiono błąd tworzenia harmonogramu archiwizacji, który uniemożliwiał jego utworzenie na innego użytkownika Windows niż aktualnie zalogowany. Błąd występował na niektórych wersjach systemu Windows (m.in. Windows Server 2012 R2).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wyłączenie/włączenie wykonywania e-archiwizacji na wybranych stanowiskach.
 • Zmieniono używane w programie określenie "Biała lista podatników" na "Wykaz podatników VAT".
 • W programie serwisowym poprawiono błąd uniemożliwiający kompaktowanie baz z włączonym mechanizmem FILESTREAM.
 • Usunięto niezależne opcje sprawdzania, czy podatnik jest wykreślony oraz przywrócony do rejestru VAT podatników.
 • Dla wydruków niefiskalnych wprowadzono autotekst "wartość VAT podlegająca podzielonej płatności w PLN", który zwraca kwotę VAT wynikającą z obrotu asortymentem z załącznika nr 15 ustawy o PTU (objętego obowiązkowemu mechanizmowi płatności podzielonej).
 • Na wydrukach dokumentów poprawiono wykazywanie minimalnej kwoty VAT objętej podzieloną płatnością tak, aby zawsze była wykazywana w złotówkach.
 • Poprawiono błąd powodujący uwzględnianie wartości unieważnionych wydań magazynowych w wyliczaniu limitów kredytowych.
 • Na dokumentach inwentaryzacyjnych wprowadzono możliwość zmiany kolejności pozycji poprzez wpisanie numeru pozycji w kolumnie "Lp".
 • Podczas wystawiania korekty kosztu dostawy (KKD) poprawiono ergonomię wprowadzania kosztów niepowiązanych z dokumentem w Subiekcie.
 • Wprowadzono możliwość dezaktywacji nieużywanych sektorów magazynu.
 • Na dokumentach inwentaryzacyjnych naprawiono nieprawidłowe przeliczenie wyliczalnych cen z walut obcych na złotówki.
 • Na dokumentach inwentaryzacyjnych poprawiono brak odświeżania danych asortymentu po jego wyedytowaniu.
 • Na wydruku inwentaryzacji naprawiono nieprawidłowe drukowanie podsumowania przychodu.
 • Poprawiono edycję wzorców wydruku przychodów i rozchodów wewnętrznego tak, aby nie pojawiał się błąd po dodaniu kolumny "Opis towaru".
 • Poprawiono numerowanie pozycji na dokumencie korekty kosztu dostawy (KKD).
 • W dokumentach inwentaryzacyjnych poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie kodu dostawy dłuższego niż 20 znaków.
 • Wprowadzono ostrzeżenia o braku NIP na paragonie fiskalnym przy wystawianiu faktur detalicznych do zafiskalizowanych paragonów. Dodano także uprawnienia: "Zapis faktury detalicznej na podmiot prowadzący działalność gospodarczą do zafiskalizowanego paragonu bez NIP" oraz "Zapis faktury detalicznej z numerem podatkowym niezgodnym z paragonem źródłowym".
 • W module sprzedaży zmodyfikowano kolumny "NIP nabywcy" oraz "NIP nabywcy bez separatorów" tak, aby wyświetlały również tam NIP z paragonu lub faktury uproszczonej, o ile zostały one podane. Identyczną zmianę wprowadzono dla PESEL-u oraz REGON-u.
 • Na wydruku korekty faktury zaliczkowej cząstkowej naprawiono błąd drukowania tylko skorygowanych pozycji, bez względu na ustawienie we wzorcu wydruku/oknie drukowania, czy drukować wszystkie/tylko skorygowane pozycje.
 • Wprowadzono zabezpieczenia zapobiegające błędom przy zapisie dokumentu otwartego przed, a zapisywanego po hibernacji komputera.
 • Poprawiono ustawianie domyślnych wartości pól Wystawił/Odebrał dla faktur wystawianych na podstawie zamówień, które powstały z oferty.
 • W mapie powiązań dla zamówienia od klienta poprawiono brak prezentowania dostawcy na powiązanym zamówieniu do dostawcy.
 • Wprowadzono zabezpieczenia przed nadmiarowym ostrzeganiem o wymagalności zastosowania podzielonej płatności na fakturach zakupu, na których ręcznie zmodyfikowano tabelkę VAT.
 • Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę i filtr "Rachunek".
 • Dodano możliwość zdefiniowania indywidualnego rachunku podatkowego w kreatorze wdrożeniowym.
 • Na raporcie Wiekowanie rozrachunków rozwiązano problem zawijania wierszy w kolumnie Dokument.
 • Poprawiono błąd związany z ponownym wczytywaniem wyciągu bankowego z pliku mt-940 (PKO BP) w sytuacji, gdy usunięto wcześniej wczytany wyciąg, pozostawiając powiązane operacje bankowe.
 • Poprawiono wysyłkę do pliku dyspozycji bankowych o rodzaju podzielona płatność w formatach banku Santander.
 • Rozwiązano problem usuwania zawartości pola "Tytułem" na operacjach bankowych przy zmianie rodzaju operacji.
 • Rozwiązano problem związany z usunięciem noty odsetkowej, na podstawie której utworzono wiadomość e-mail lub SMS.
 • Poprawiono brak ustawiania wymagalności stosowania podzielonej płatności na korektach faktur detalicznych zwiększających sprzedaż powyżej progu 15000 zł.
 • W mapie powiązań poprawiono błąd uniemożliwiający przejście na dane dostawcy dla zamiennika.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie zwrotu do paragonu kasowego, gdy w zawartości dokumentu występował asortyment objęty obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.