InsERT S.A.

Subiekt nexo
ulepszenia

Nowoczesny, intuicyjny system do obsługi sprzedaży i magazynów.

Opis zmian (21.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 21.0.3 - 03/09/2018

 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę nazwy nadawcy dla wysyłanych wiadomości SMS.
 • Zaktualizowano adres webserwisu oraz protokół TLS do wersji 1.2 w usłudze bankowości on-line mBankCompanyNet.

Wersja 21.0.2 - 06/08/2018

 • Poprawiono tworzenie pliku EPP do biura rachunkowego z bardzo dużą ilością dokumentów.
 • Rozwiązano problem z wysyłką dyspozycji bankowej w bankowości on-line w przypadku długiej nazwy/adresu zlecającego.

Wersja 21.0.1 - 17/07/2018

 • Na liście dokumentów magazynowych i w raportach "Podliczenie okresu" oraz "Przyjęcia magazynowe wg asortymentu" naprawiono błędne prezentowanie kosztu przyjęcia wewnętrznego, który powstał ze zlecenia produkcyjnego montażu w walucie obcej.
 • Naprawiono problem uniemożliwiający skorygowanie faktury zaliczkowej cząstkowej na której wykorzystano przedpłatę od klienta typu firma.
 • Poprawiono tworzenie automatycznych transferów bankowych do operacji o rodzaju "Podzielona płatność". Transfery zawsze tworzyły się z datą aplikacyjną.
 • Poprawiono wysyłanie dyspozycji bankowych o rodzaju "Podzielona płatność" w bankowości on-line banku ING.
 • Rozwiązano problem pobierania operacji bez danych o numerze rachunku w bankowości on-line banku ING.
 • Rozwiązano problem powiązania rachunku VAT z rachunkiem rozliczeniowym w przypadku niezgodności numerów identyfikacyjnych banku.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem podczas odbioru sprzedaży z kas fiskalnych do paragonu fiskalnego, występujące w specyficznych scenariuszach.

Wersja 21.0.0 - 19/06/2018

 • Dodano księgową obsługę płatności podzielonej (split payment): oznaczenie, że operacja bankowa dotyczy płatności podzielonej, wykazanie kwoty VAT w obrazie księgowym operacji bankowej oraz możliwość przesyłania rachunków VAT w komunikacji on-line.
 • Wprowadzono możliwość kopiowania i wklejania zawartości dokumentów (pozycji asortymentowych) między dokumentami.
 • Dodano kreator ułatwiający naliczanie pomniejszeń ze sprzedaży detalicznej. Kreator dostępny jest w module sprzedaży oraz w widoku "Raporty dobowe".
 • Dodano kreator konfiguracji usługi bankowości on-line dla banku ING.
 • Dodano możliwość wystawienia dyspozycji bankowej o rodzaju "Podzielona płatność".
 • Dodano możliwość wystawienia operacji bankowej o rodzaju "Podzielona płatność".
 • Dodano nowy typ operacji bankowych - Przekazanie własne (vat-vat).
 • Dodano nowy typ operacji bankowych - Transfer VAT-> RR
 • Dodano obsługę bankowości on-line banku ING.
 • Na dyspozycjach oraz operacjach bankowych dodano pole "Kwota z rachunku VAT", która określa wartość automatycznych transferów na rachunku VAT.
 • Na potrzeby rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności dodano kreator umożliwiający przypisanie wartości VAT do istniejących, nierozliczonych należności i zobowiązań.
 • W parametrach bankowości dodano parametr "Twórz operację bankową na wartość VAT (podzielona płatność)". Dotyczy on tworzenia automatycznych transferów przy tworzeniu operacji bankowych o rodzaju "Podzielona płatność".
 • W parametrach rozrachunków dodano możliwość włączenia pokazywania kwoty VAT na należnościach i zobowiązaniach.
 • Wprowadzono możliwość ręcznego dopisywania raportów dobowych.
 • Dla wiadomości pocztowej zwiększono limit znaków w adresach odbiorcy i nadawcy ze 128 do 256 znaków.
 • Dodano w Centrum pomocy zestaw artykułów pomagających rozpocząć pracę z InsERT nexo.
 • Harmonogram archiwizacji. Poprawiono błąd polegający na tym, że dany użytkownik Windows nie mógł zmienić harmonogramu dodanego przez innego użytkownika.
 • Rozwiązano problem szablonu wiadomości e-mail przy zmianie wzorca w oknie wydruku.
 • Poprawienie błędu powodującego zmianę wybranej pozycji na liście w module po wyłączeniu szybkiego filtrowania (F8).
 • Poprawiono określanie numeru identyfikacji podatkowej w pliku JPK_VAT dla kontrahenta będącego osobą fizyczną i nieposiadającą numeru NIP - obecnie nie jest wykazywany numer PESEL takiego kontrahenta.
 • W module Dekretacja dokumentów dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) pokazującą koszt dokumentu handlowego.
 • Poprawiono wydajność zapisu pomniejszeń ze sprzedaży detalicznej.
 • W dokumentach handlowych usprawniono komunikowanie ostrzeżeń o weryfikacji statusu czynnego podatnika podczas sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. We wszystkich dokumentach handlowych, w menu "Operacje" dodano także operacje sprawdzenia statusu podatnika w Portalu podatnika oraz w VIES.
 • W dokumentach Subiekta oraz ofertach umożliwiono wprowadzanie ujemnego rabatu w roletce rabatów.
 • W module "Sprzedaż" dodano możliwość włączenia widoku "Raporty dobowe".
 • W widoku "Wszystkie" modułu "Sprzedaż" uwidoczniono raporty dobowe.
 • Dla dokumentów sprzedaży wprowadzono uprawnienie do zmiany statusu "Wystawiony na" (osobę fizyczną/podmiot prowadzący działalność gospodarczą).
 • Umożliwiono definiowanie, czy sprzedaż ufiskalniona wykazywana jest w pliku wewnętrznym JPK_VAT na podstawie raportów dobowych czy też na podstawie pojedynczych dokumentów. Nowy parametr dostępny jest w "Parametrach deklaracji i JPK_VAT".
 • Zmieniono nazwę uprawnienia "Zmiana daty otrzymania zaliczki dokumentu FL" na "Zmiana daty otrzymania zaliczki/zakończenia dostawy dokumentu FL".
 • Naprawiono brak możliwości powielania zamówienia do dostawcy, jeśli w pozycjach dokumentu występował asortyment powiązany ze sobą.
 • Dodano możliwość zbiorczych wydruków dla operacji kasowych.
 • Dodano nowy kafel "Rachunek VAT" dostępny w module Infoserwis.
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" na kwoty wyższe niż wartość rozrachunku lub wartość VAT.
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" rozrachunku bez przypisanego VAT-u z możliwością jego uzupełnienia.
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku rozliczeń operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju "Podzielona płatność" więcej niż jednego rozrachunku.
 • Dodano pobieranie wartości VAT dla należności i zobowiązań powstających z dokumentów handlowych.
 • Dodano raport "Podzielona płatność - niepoprawne rozliczenia rozrachunków".
 • Dodano raport "Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością".
 • Poprawiono walidację numeru IBAN rachunków bankowych.
 • Rozbudowano rozliczanie rozrachunków w bankowości on-line i off-line o pole "Tytułem".
 • Rozbudowano sposób rozliczeń rozrachunków uwzględniając mechanizm podzielonej płatności (rozdzielenie wartości rozrachunku i kwoty VAT).
 • Rozwiązano problem z wczytywaniem historii rachunku bankowego z pliku csv Volkswagen Banku.
 • W rozrachunkach o rodzaju należność i zobowiązanie wyodrębniono kwotę VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności.
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumny "Możliwa wpłata VAT (PP)" oraz "Możliwa wypłata VAT (PP)".
 • Dodano nowy raport "Dokumenty do JPK_VAT" pozwalający na przejrzenie dokumentów kwalifikujących się do pliku kontrolnego JPK_VAT oraz wygenerowanie wewnętrznego pliku JPK_VAT.
 • Poprawiono wyliczanie raportu "Podliczenie okresu", który nie uwzględniał korekty kosztu sprzedaży, gdy faktura została wystawiona na podstawie wydania zewnętrznego wraz z korektą tego wydania.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym podczas próby wydrukowania raportu, do którego użytkownik nie ma nadanego uprawnienia.
 • Podczas dodawania nowego cennika, w sposobie wyliczania cen zmieniono domyślne ustawienia uwzględniania minimalnej marży oraz dopuszczalnego rabatu na nieuwzględnianie.
 • Podczas edycji cennika wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym przeliczaniem narzutu/marży/zysku, gdy na pozycji dokonano powtórnej zmiany ww. wartości.