InsERT S.A.

Rewizor nexo
ulepszenia

Nowoczesny system finansowo-księgowy do sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Opis zmian (26.2.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 26.2.1 - 18/09/2019

 • Rozwiązano problem niedrukowania się umów o pracę i cywilnoprawnych.
 • Dostosowano mechanizm badania statusu VAT podatnika do zmian dokonanych przez MF, w wykazie podatników VAT, tzw. "Białej liście podatników".
 • Na wydruku Logu sprawdzenia podmiotu w Białej liście podatników dodano datę, na którą było dokonane sprawdzenie.
 • Poprawiono drukowanie numeru referencyjnego UPO na deklaracjach skarbowych.
 • Poprawiono wyświetlanie informacji o statusie VAT podatnika w Białej liście podatników dla osób zwolnionych z VAT oraz osób nieistniejących w wykazie.
 • Uaktualniono certyfikat klucza do szyfrowania wysyłek JPK_VAT na bramkę testową.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający edycję części uprawnień użytkowników.

Wersja 26.2.0 - 09/09/2019

 • Dodano możliwość badania statusu VAT podatników na Białej liście podatników.
 • Dodano możliwość dokonania korekty VAT z proporcji bazowej i/lub z preproporcji również na koniec roku obrachunkowego.
 • Dodano obsługę nowych wersji elektronicznych sprawozdań finansowych obowiązujących od 1 września 2019 r.
 • Dodano w definicji transakcji VAT zakupów możliwość określenia miesiąca odliczenia wg późniejszej ze wskazanych dat.
 • Naprawiono błąd, który powodował błędne zapisywanie adresu, gdy na karcie klienta nie uzupełniono poczty.
 • Przedłużono do końca roku 2019 obowiązywanie deklaracji PIT-37(25).
 • Przedłużono do końca roku 2019 obowiązywanie deklaracji PIT-8C(9)
 • W związku z obniżeniem skali podatkowej od 1 października 2019 r. zaktualizowano liczenie zaliczki na podatek PIT wspólników na raportach wspomagających - za okresy rozliczeniowe październik - grudzień 2019 zaliczka liczona jest w oparciu o średnią ważoną z obowiązujących w 2019 r. wartości pierwszego progu podatkowego.
 • Poprawiono obsługę obrazów księgowych rachunków do umów zleceń pochodzących ze starszej wersji programu.
 • Poprawiono ustawienie uprawnień dostępu do dokumentów do dekretacji w definicjach ról użytkowników przy aktualizowaniu programu sprzed wersji 26.0.0.
 • W związku z obniżeniem skali podatkowej od 1-go października 2019, zaktualizowano wartości domyślne Degresywnej kwoty wolnej - ulga podatkowa - roczna, Degresywnej kwoty wolnej - ulga podatkowa - miesięczna oraz Degresywnej kwoty wolnej - bazowa kwota zmniejszająca podatek. Nowe wartości domyślne dotyczą zarówno roku 2019 jak również roku 2020.
 • W związku z obniżeniem skali podatkowej od 1-go października 2019, zaktualizowano wartości miesięcznych kosztów uzyskania przychodu (zwykłe i podwyższone).
 • W związku z obniżeniem skali podatkowej od 1-go października 2019, zaktualizowano wartość domyślną pierwszego progu podatkowego.
 • Zaktualizowano certyfikat bramki dokumentów JPK_VAT.
 • Poprawiono ograniczanie składki zdrowotnej przy obliczaniu niskich wynagrodzeń uwzględniających zwolnienie z podatku dla młodych.

Wersja 26.1.1 - 06/08/2019

 • Rozwiązano problem domyślnych ustawień umożliwiających prawidłowe stosowanie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób do 26 roku życia.
 • Przywrócono możliwość ustawiania liczby kopii na 0 we wzorcach wydruku.

Wersja 26.1.0 - 29/07/2019

 • Wprowadzono mechanizm zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób do 26 roku życia.
 • Dodano obsługę nowej wersji elektronicznej deklaracji VAT-23(3) obowiązującej od 1 lipca 2019 r.
 • W obrazach księgowych list płac oraz rachunków do umów zleceń udostępniono kwotę przychodu zwolnionego (zerowy PIT dla młodych) oraz wartości składek od takiego przychodu.
 • W odbiorze dokumentów z plików EPP dodano możliwość uwzględnienia również symbolu kontrahenta w synchronizacji istniejących w nexo klientów.
 • Dodano możliwość rozliczania rozrachunków cesyjnych na podstawie pliku csv pochodzącego od dostawcy szybkich płatności.
 • W usłudze bankowości mbankCompanyNet zmieniono sposób logowania tokenem. Od 14 września 2019 r. logowanie odbywać się będzie przy użyciu tokena mobilnego (aplikacji banku).
 • Uaktualniono obsługę deklaracji PIT-11(24) o nieujmowanie przychodu zwolnionego (zerowy PIT dla młodych) oraz składek ZUS od takiego przychodu.
 • W schemacie dekretacji raportu kasowego przywrócono atrybut automatycznego wyznaczania stanowiska kasowego z którego pochodzi dekretowany raport kasowy.
 • Dostosowano import list płac i rachunków z Gratyfikanta GT zawierających wartości składek Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Poprawiono import dokumentów z Gratyfikanta GT zawierających pracowników z zagranicy.
 • Poprawiono odbiór z pliku EPP dokumentów kasowych, wystawionych na pracownika, bez danych adresowych.
 • Poprawiono problem, który pojawił się w wersji 26 i dotyczył konwersji baz z wersji 16-tej i wcześniejszych.
 • Poprawiono przełączanie na zakładkę "Księgowość" dla dokumentów: wyciąg bankowy i raport kasowy.
 • Poprawiono kolejność pozycji w obrębie dnia na wydrukach ewidencji VAT.
 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentu pomniejszenia sprzedaży detalicznej oraz raportu dobowego.
 • Poprawiono wczytywanie kontrahentów z pliku EPP, którzy posiadali niepoprawne dane w adresie e-mail.
 • Poprawiono wydruki raportu Zapisy na kontach, Raportu kasowego z zapisów na koncie, Wyciągu bankowego z zapisów na koncie.
 • Poprawiono błąd przy próbie sprawdzenia dokumentu źródłowego dla rozrachunku pochodzącego z cesji.
 • Poprawiono błąd skutkujący zamknięciem programu przy próbie rozliczenia rozrachunku bez kontrahenta.
 • Rozwiązano problem z wysyłką do pliku dyspozycji bankowej i błędem przy próbie wczytania na stronie banku Citi Handlowy.
 • Rozwiązano problem zamienionych dat operacji i księgowania przy wczytywaniu wyciągu z pliku mt-940 banku PKO BP.

Wersja 26.0.1 - 01/07/2019

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Rewizor Nexo.

Wersja 26.0.0 - 26/06/2019

 • W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości umożliwiono dodawanie załączników, które wcześniej zostały wysłane na podłączony serwis chmurowy.
 • W konfiguracji użytkownika dodano możliwość włączenia automatycznego blokowania programu po upływie określonego czasu bez aktywności użytkownika.
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów i ich zaznaczania do wczytania z pliku EPP.
 • Dodano możliwość określania kolejności dekretowania automatycznego dokumentów z jednego dnia wg: numeru dokumentu, kolejności wprowadzania, typu dokumentu i kolejności wprowadzania oraz ustawień użytkownika w module. Domyślna kolejność dekretacji ustawiana jest w parametrach dekretacji automatycznej i schematów dekretacji.
 • Dodano możliwość ustawienia sortowania zapisów KPiR, EP, UEPiK w obrębie dnia wg: kolejności wprowadzania bądź numeru dokumentu.
 • W definicji schematu dekretacji dodano możliwość operowania grupami definicji zapisów na konta: powielanie grup, przesuwania góra/dół bądź łączenie grup.
 • W schemacie dekretacji do ewidencji VAT dodano możliwość wyznaczania kwot również na podstawie pozycji dokumentów - wcześniej kwoty można było określać tylko na podstawie tabeli VAT dokumentu.
 • W schemacie dekretacji, dla definicji pozycji zapisu księgowego dodano możliwość określenia by tworzona była tylko jedna pozycja dla której został spełniony warunek filtrowania po pozycjach.
 • W schematach dekretacji do zapisów złożonych VAT dodano możliwość określenia współczynnika kwoty jako dopełnienia do pełnej wartości, np. definicja "kwota netto x 0.4" z określeniem "dopełnienie kwoty", zwróci wartość 0,6 kwoty netto.
 • Do obrazu księgowego "Lista zaliczek z listy płac" oraz "Zaliczki z rachunku do umowy" dodano kwoty wynagrodzenia brutto oraz netto. Dodatkowo, w schematach dekretacji dokumentów "Lista składek z listy płac" oraz "Składki ZUS z rachunku do umowy pracowniczej" dodano kwoty: Składki społeczne pracodawcy i pracownika Razem, Składki FP, FGŚP, FEP Razem.
 • Dodano możliwość powielania istniejących w systemie sprawozdań elektronicznych.
 • Dodano możliwość powielania składników pozycji księgowej pieczęci automatycznej.
 • Dodano możliwość wyłączania widoczności dowolnych pól w dokumentach do dekretacji.
 • Dodano uprawnienia dostępu do dokumentów do dekretacji. Ich wyłączenie spowoduje, że dany typ dokumentów do dekretacji nie będzie widoczny w module.
 • Dodano w schematach dekretacji oraz pieczęci automatycznych możliwość określenia współczynnika kwoty zapisu na konta w postaci ułamka zwykłego (licznik/mianownik).
 • W komunikacji on-line, w przypadku błędu podczas odbioru dokumentów, dodano możliwość podglądnięcia niewczytanej paczki XML.
 • Dodano transakcję VAT: "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym".
 • Umożliwiono określenie, po jakiej dacie ma być wyznaczany miesiąc odliczenia.
 • Dodano możliwość określenia kolejności zapisów w KPiR, EP oraz w UEPiK w obrębie dnia, wg numeru dokumentu bądź wg kolejności wprowadzania.
 • Dodano raport o środkach trwałych pokazujący zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej i umorzeń w zadanym okresie.
 • Dodano filtrowanie klientów przy naliczaniu zrealizowanych różnic kursowych.
 • Dodano uprawnienie "Rozrachunki - rozlicz spłatą".
 • W module Operacji bankowych dodano opcję łączenia transferów.
 • W widokach rozrachunkowych dodano możliwość szybkiego podglądu dokumentu, z którego pochodzi rozrachunek.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego wysyłania deklaracji RSA wspólnika, gdy jest tworzona deklaracja DRA wyłącznie dla niego.
 • Dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
 • Na naklejkach dla klientów rozwiązano problem braku wydruku adresu, w sytuacji gdy klient nie ma określonego adresu do korespondencji.
 • Poprawiono komunikowanie o statusie VAT podatnika, klienta który jest w trakcie dodawania (nie został jeszcze zapisany).
 • Wprowadzono możliwość wyszukiwania i filtrowania autotekstów w edycji wiadomości e-mail oraz szablonach wiadomości.
 • Podniesiono wersję biblioteki MailBee.NET, która jest odpowiedzialna za synchronizację poczty.
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca do filtrowania dla F8 dodano nową opcję, która umożliwia jednoczesne wyszukiwanie tekstowe na liście oraz po treści wiadomości.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości wprowadzono zmianę, która umożliwia dodawanie plików graficznych do edytora treści za pomocą mechanizmu "przeciągnij i upuść" ("drag and drop").
 • W wiadomości pocztowej, szablonach wiadomości oraz podpisach do wiadomości wprowadzono możliwość przełączenia się na źródło HTML.
 • Naprawiono błąd, który powodował niekończącą się próbę wysyłania wiadomości, nawet gdy została ona usunięta z programu. Problem był widoczny, gdy serwer pocztowy odrzucił wysyłaną wiadomość, np. z powodu zbyt dużego rozmiaru wysyłanej wiadomości.
 • Poprawiono komunikację błędów w poczcie w przypadku, gdy podano błędną konfigurację serwera pocztowego lub złe hasło do konta pocztowego.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę, aby słowa sugerujące załącznik brały również pod uwagę załączniki chmurowe.
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia dodanie kont pocztowych znajdujących się na serwerach, które wykorzystują do szyfrowania protokoły TLS 1.1 i 1.2.
 • W programie serwisowym dodano możliwość sprawdzenia połączeń z wybraną bazą danych.
 • W programie serwisowym dodano możliwość zablokowania wybranej bazy danych, np. na czas aktualizacji. Blokada uniemożliwia zalogowanie się do nexo wszystkim użytkownikom poza użytkownikiem blokującym.
 • Dodano widoczny status abonamentu, oraz zmodyfikowano sposób informowania o wygasającym abonamencie.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego po datach: wybrany dzień tygodnia, wybrany miesiąc.
 • Dodano pełne logowanie zdarzeń e-Archiwizacji.
 • Poprawiono automatyczne rozliczanie rozrachunków podczas dekretacji w przypadku gdy data spłaty jest wcześniejsza od daty powstania rozrachunku.
 • Poprawiono podpowiadanie adresu e-mail klienta przy wysyłce dokumentów KP z okna wydruku.
 • Poprawiono wydajność wydruku większej ilości naklejek (1000 i więcej).
 • Poprawiono wykonywanie e-Archiwizacji z harmonogramu przy ustawionym parametrze 'Zamykając program: nie wykonuj archiwizacji'.
 • Przeniesiono definicje domyślnych wzorców wydruków z kodu programu do bazy danych - co ma wpływ na wydajność w przypadku dużej ilości baz danych (biura rachunkowe).
 • We wzorcach wydruku poprawiono błąd związany z możliwością ustawienia zerowej ilości kopii.
 • W procesie przenoszenia danych klientów z InsERT GT naprawiono brak przenoszenia statusu czynnego podatnika.
 • Dodano nowe formaty daty w konfiguracji list.
 • Jako alternatywę dla klawisza F4 dodano nowy skrót klawiszowy do edytowania obiektów: Ctrl+. (Ctrl i kropka).
 • Naprawiono błąd "Sesja aplikacji wygasła" występujący przy nadawaniu flag.
 • Poprawiono działanie wyszukiwarki poleceń: dodano dokładniejsze przeszukiwanie konfiguracji oraz możliwość wyszukiwania pomimo błędów pisowni w wyszukiwanej frazie.
 • Przy tworzeniu zrzutów ekranu dołączanych do sugestii i raportów błędów dodano automatyczne ukrywanie tekstów, aby chronić potencjalnie wrażliwe dane. Dodatkowo dodano możliwość edycji tych zrzutów: ukrywania/odkrywania danych oraz zaznaczania fragmentów obrazu.
 • Umożliwiono dodawanie raportów do "Ulubionych" z poziomu modułu "Raporty".
 • W module "Notes" dodano możliwość wyboru koloru notki.
 • W panelu "Ulubione" dodano możliwość importowania i eksportowania ulubionych poleceń.
 • W panelu "Ulubione" dodano możliwość wybierania nowych ulubionych poleceń z listy wszystkich dostępnych.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej NIP-7(5).
 • Poprawiono obsługę pól 323 oraz 324 (Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podatnika i małżonka) w deklaracji PIT-36(26).
 • Poprawiono wydruk kwot większych od 9 mln zł na deklaracji CIT-8(26/27).
 • Dodano określenie kontekstu (pozycja lub nagłówek) dla użytego konta, kwoty, bądź kursu, w opisie definicji pozycji schematu dekretacji.
 • Na liście schematów dekretacji, w oknie ustawiania kolejności wykonania schematu, zmieniono skróty klawiszowe do określania kolejności. Poprawiono również obsługę fokusa, który ustawiał się poza oknem do określania kolejności.
 • Połączono w jedną, trzy osobne konfiguracje: "Parametry schematów dekretacji", "Parametry dekretacji dokumentów" oraz "Sposób dekretacji wynagrodzeń".
 • Poprawiono kopiowanie z innego okresu schematów dekretacji zawierających w definicji pozycji zapisu księgowego wskazanie na analitykę pozostałych elementów kartoteki.
 • Poprawiono obsługę fokusa podczas kasowania warunku wyboru w definicji schematu dekretacji.
 • Poprawiono obsługę fokusa podczas powielania definicji pozycji w schemacie dekretacji.
 • Poprawiono odbiór dokumentów on-line, które wystawione były na firmę, natomiast w księgowości pod tą nazwą istniała osoba fizyczna.
 • W schemacie dekretacji wyciągu bankowego oraz operacji bankowej dodano możliwość zbudowania wyjątku w oparciu o wskazany podmiot.
 • W schemacie dekretacji, w definicji wyjątku bądź warunku wyboru dodano możliwość przesuwania góra/dół oraz powielania argumentów składających się na tę definicję.
 • W schematach dekretacji dodano funkcję wyznaczającą konto księgowe na podstawie rozliczeń oraz określającą stronę zapisu na taką samą jak w dekrecie, z którego to konto zostało wyznaczone. Dodatkowo w przypadku występowania w dekrecie źródłowym kwoty ujemnej domyślny znak zapisu jest ustawiany na dodatni.
 • W schematach dekretacji dokumentów finansowych, dla definicji warunków wyboru i wyjątków, dla argumentu "typ dokumentu powiązanego" dodano wartość "brak".
 • W schematach dekretacji raportu kasowego oraz wyciągu bankowego, w definicji pozycji operacji, ujednolicono listy atrybutów ze schematem operacji kasowej oraz operacji bankowej.
 • Zmieniono mechanizm wczytywania dokumentów z pliku EPP do dekretacji - każdy dokument wczytywany jest osobno a nie wszystkie naraz.
 • Zrezygnowano z wyświetlania okna z podsumowaniem wycofania dekretacji, jeżeli operacja ta powiodła się dla zaznaczonych dokumentów.
 • Dodano boczny pasek przesuwania w okienku z wynikiem kopiowania pieczęci księgowych z innego podmiotu w przypadku, gdy treść komunikatu była bardzo długa.
 • Dodano boczny pasek przewijania w definicji składników pozycji pieczęci automatycznej.
 • Dodano możliwość filtrowania jak również definiowania warunków i wyjątków wg wskazanego podmiotu w schemacie dekretacji dokumentu kasowego.
 • Dodano obsługę nowej wersji schemy pliku JPK_FA - w imporcie dokumentów z JPK_FA/JPK_VAT oraz w e-Kontroli.
 • Dodano obsługę wartości związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w obrazach księgowych list płac i rachunków do umów zleceń.
 • Poprawiono opcję "Wypróbuj" dla pieczęci automatycznej wyliczanej na podstawie dużej liczby dokumentów księgowych.
 • Poprawiono pobieranie danych adresowych kontrahentów podczas odczytu pliku EPP.
 • Poprawiono problem z odbiorem dokumentów on-line w przypadku pojawienia się komunikatu o próbie przekształcenia firmy będącej ZUS, Funduszem czy Organem podatkowym na osobę fizyczną.
 • Poprawiono tworzenie obrazów księgowych dokumentów zbiorczych sprzedaży VAT.
 • Poprawiono użycie pieczęci księgowej której definicja zawierała osobną grupę z kontem pozabilansowym.
 • Poprawiono w komunikacji off-line XML generowanie pliku wymiany dla bardzo dużej ilości dokumentów.
 • Poprawiono weryfikację statusu VAT podatników z poziomu pliku JPK_VAT otwartego do edycji.
 • Poprawiono wyliczanie podsumowania na wydruku Dziennika księgowań.
 • Poprawiono wyznaczanie unikalnych nazw schematów dekretacji dodawanych na podstawie schematów wzorcowych.
 • Przy wyliczaniu sprawozdań finansowych bądź tworzeniu dekretu na podstawie pieczęci automatycznej, gdy wykorzystana została kwota: "Saldo bez korespondencji z wynikiem finansowym/kosztem sprzedaży", mógł się pojawić komunikat o pominięciu zapisów, dla których nie udało się wyznaczyć salda bez korespondencji. W treści takiego ostrzeżenia dodano link do e-artykułu wyjaśniającego przyczynę pomijania takich zapisów.
 • Usunięto domyślną definicję sprawozdania "Organizacja pozarządowa".
 • W dokumencie do dekretacji raportu dobowego poprawiono wyświetlanie pola "Kod" w przypadku gdy na dokumencie źródłowy wartość ta nie była ustawiona.
 • W komunikacji on-line oraz off-line XML poprawiono odbiór pracowników - ich dane są obecnie synchronizowane zgodnie z ustawieniem w parametrach komunikacji.
 • W module Dekretacja dokumentów dodano nowe kolumny: Kategoria dokumentu" oraz "Transakcja handlowa".
 • W module Dekretacji dokumentów poprawiono filtrowanie (F8) wg wartości słowników użytkownika.
 • W nocie księgowej poprawiono obsługę nieaktywnych form płatności.
 • W serwisie Dekretacja dokumentów dodano kolumnę z NIP-em kontrahenta.
 • W zasobie magazynu walut jak również w zapisie obrotu dodano informację o historii księgowania zapisu.
 • Wykorzystanie pieczęci automatycznej uwzględnia obecnie walutę oraz kurs określony w walutowości tworzonego dekretu.
 • Zmieniono działanie operacji "Pokaż symulację zapisu" w module Dekretacji dokumentów" - obecnie pokazywana jest symulacja zapisu nawet w przypadku wystąpienia błędu.
 • Poprawiono import z pliku JPK_VAT dokumentów do ewidencji VAT, w przypadku gdy definicje transakcji VAT były zmieniane przez użytkownika.
 • Poprawiono sprawdzanie statusu podatnika z poziomu ewidencji VAT, w przypadku gdy zapis powstał w wyniku dekretacji dokumentu pochodzącego z pliku EPP.
 • Poprawiono tworzenie zapisu skojarzonego VAT tworzonego na podstawie zapisu złożonego.
 • Poprawiono wyliczanie Kosztów eksploatacji pojazdu w zapisie VAT zakupu w przypadku zmiany procentu kosztów wydatku.
 • Poprawiono wyliczanie kwoty kosztu uzyskania przychodu w zapisie VAT zakupu w przypadku ustawienia pełnego odliczenia VAT dla wydatku na pojazd.
 • Poprawiono wyznaczanie miesiąca naliczenia odliczenia na podstawie definicji szablonu VAT z ustawionym parametrem wyznaczania miesiąca na podstawie transakcji VAT.
 • W zapisie ewidencji VAT sprzedaży zablokowano działanie skrótu klawiszowego (CTRL+SHIFT+U) wywołującego podział na stawki VAT dotyczący wydatków na pojazd.
 • Poprawiono komunikowanie o niezgodności kwoty brutto zapisu VAT w walucie z kwotą na dekrecie.
 • Poprawiono porównywanie kwoty brutto zapisu VAT walutowego z kwotą w walucie na dekrecie.
 • Poprawiono porównywanie kwoty na dekrecie z kwotą zapisu VAT, w przypadku gdy w zapisie wskazano kontrahenta jednorazowego.
 • Poprawiono porównywanie ujemnej kwoty brutto zapisu VAT z ujemną kwotą na dekrecie.
 • Zmieniono tryb tworzenia rozrachunku na "Podłącz lub przerwij dekretację" w dekretacji automatycznej z użyciem w schemacie wyznaczania konta na podstawie rozliczeń.
 • Poprawiono wykazywanie waluty zapisu przeciwstawnego w raporcie "Zapisy na kontach".
 • W schematach dekretacji operacji kasowych i operacji bankowych uzupełniono wartości dla filtra "Typ dokumentu powiązanego".
 • Na liście amortyzacji jednostkowych możliwych do podłączenia w amortyzacji zbiorczej dodano filtry (m.in. KŚT 2016) oraz możliwość wskazywania pojedynczych amortyzacji.
 • Poprawiono dla środków zlikwidowanych wyznaczanie wartości pozostałej środka trwałego.
 • Poprawiono w dokumencie modernizacji środka trwałego przepisywanie wartości dokumentu do pola kosztów uzyskania przychodu.
 • Poprawiono wyznaczanie wartości historycznej amortyzacji (HA) przy przyjmowaniu do użytkowania środka trwałego jeżeli był zdefiniowany nieregularny (inny niż kalendarzowy) okres obrachunkowy.
 • W module środków trwałych oraz w operacjach zbiorczych Biura nexo usunięty został Kreator przejścia na KŚT 2016.
 • Do raportu Podliczenie finansów dodano filtr "Okres".
 • Dodano kolumny Symbol oraz Typ w oknie rozpoznawania klientów w bankowości on-line.
 • Dodano możliwość zbiorczego wydruku dyspozycji bankowych.
 • Dodano wymagalność Konta InsERT w usługach bankowości on-line.
 • Dodano wzorce wydruków operacji kasowych, umożliwiające wydruk 2 dokumentów na jednej stronie.
 • Na dyspozycjach bankowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
 • Na operacjach bankowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
 • Na operacjach kasowych dodano informację o typie podmiotu, dla którego są wystawiane.
 • Na rozrachunkach dodano informację o typie podmiotu, dla którego powstały.
 • Poprawiono błąd występujący przy próbie automatycznego pobrania kursów walut przy odebranym uprawnieniu do dodawania tabeli kursów.
 • Poprawiono działanie filtra "Przeterminowane" w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
 • Poprawiono działanie filtra "Rodzaj wezwania" przy zbiorczym wystawianiu Wezwań do zapłaty.
 • Poprawiono okno dodawania rachunku bankowego przy wczytywaniu historii operacji z pliku csv.
 • Poprawiono sposób zapisywania programu źródłowego rozrachunku w przypadku pracy w multiprogramie.
 • Poprawiono wczytywanie plików mt-940 w przypadku gdy identyfikatory sekcji w pliku są podzielone na linie.
 • Poprawiono wyświetlanie listy kursów walut w oknie rozliczania rozrachunków przez skojarzenie.
 • Przy rozliczaniu operacji oraz dyspozycji bankowych dodano podpowiadanie numeru rachunku na podstawie waluty rozrachunku.
 • Uporządkowano działanie autotekstów wiadomości e-mail i sms w rozrachunkach, scenariuszach i dokumentach windykacyjnych.
 • W kalkulatorze zamykania sesji kasowej dodano nominał 500.
 • W raporcie "Wiekowanie rozrachunków" poprawiono pokazywanie kursów walut rozrachunków powiązanych z dekretem księgowym.
 • W widokach i raportach rozrachunkowych dodano kolumnę "Dokument pochodny", która wskazuje numer faktury detalicznej wystawionej do paragonu.