Opis zmian (29.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 29.0.2 - 12/03/2020

 • Poprawiono funkcję "Wylicz od nowa" dla deklaracji CIT-8(28) z załącznikiem CIT/BR.
 • Poprawiono generowanie elektroniczne deklaracji CIT-8(28) wraz z załącznikami CIT-8/O, CIT/MIT lub CIT/IP.

Wersja 29.0.1 - 03/03/2020

 • Poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-36(27) w przypadku gdy rozliczenie dotyczyło również małżonka dla którego wygenerowano załącznik PIT/B.
 • Przedłużono obowiązywanie wersji załącznika deklaracji CIT-STA(5) do końca roku 2020.
 • Zaktualizowano wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-11Z(25) do postaci opublikowanej przez MF na platformie e-PUAP.
 • Zaktualizowano wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-36S(27) do postaci opublikowanej przez MF na platformie e-PUAP.
 • Poprawiono generowanie elektronicznych sprawozdań finansowych dla jednostek mikro i małych, które jako typy sprawozdań posiadały wskazane "dla jednostki innej".
 • Poprawiono wyliczanie Rachunku zysku i strat na dzień 29.02.2020 r.
 • Zaktualizowano odwołanie do platformy podpisywania JPK_VAT profilem zaufanym, obecnie znajduje się ona pod adresem moj.gov.pl.
 • Poprawiono przenoszenie bilansu otwarcia z Rewizora GT zawierającego dużą ilość zapisów na konta rozrachunkowe (rzędu paru tysięcy).

Wersja 29.0.0 - 17/02/2020

 • Do modułu Deklaracje dodano zawiadomienie ZAW-NR.
 • Dodano obsługę nowego załącznika PIT-PM (1) do deklaracji PIT-36/36S.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-36LS (16) wraz z załącznikami.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-36S (27) wraz z załącznikami.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36 (27) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36L (16) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 (26) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Dodano nowe wersje zaliczek PIT i CIT uwzględniające korekty podstaw opodatkowania ze względu na złe długi.
 • Dodano obsługę dekretacji automatycznej naliczonych korekt podstaw opodatkowania (ulga za złe długi w CIT).
 • Dodano obsługę korekt podstaw opodatkowania (ulga za złe długi w PIT) w zaliczce podatku CIT.
 • W widoku "Plan kont z elementami kartoteki" dodano kolumnę z nazwą kartoteki księgowej.
 • Dodano raport "Operacje i dyspozycje bankowe podlegające zgłoszeniu ZAW-NR".
 • W module Bank dodano widok zawiadomień ZAW-NR.
 • W module Rozrachunki dodano widok "Dokumenty do skorygowania podstawy opodatkowania" w związku ze zmianami w tzw. uldze za złe długi.
 • W module Rozrachunki dodano widok "Naliczone korekty podstawy opodatkowania" w związku ze zmianami w tzw. uldze za złe długi.
 • Zablokowano możliwość przejścia dalej w kreatorze wysyłki raportów Portalu Biura jeśli wybrano okres raportu spoza okresu obrachunkowego.
 • Przystosowano pliki wymiany do Płatnika do współpracy z nowymi formatami związanymi z "małym ZUS-em".
 • Poprawiono wyświetlanie liczby dostępnych stanowisk w licencjach.
 • Poprawiono błąd polegający na braku opcji wyszukiwania w filtrowaniu F8 na kartach przywróconych z poprzedniej sesji.
 • Dodano możliwość wystawienia PIT-37 (26) dla wspólnika.
 • Dodano wydruk EKO dla deklaracji PIT-3 (6).
 • Poprawiono działanie opcji "Podpisz i wyślij" dla deklaracji skarbowych, które nie obsługują wysyłki elektronicznej.
 • Poprawiono generowanie wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-23 (3) w przypadku zaznaczenia pola 23.
 • Poprawiono na PIT-4R wydruk długiej treści wyjaśnień dotyczących wpłaty (pole 170).
 • Poprawiono obsługę deklaracji IFT-1/1R dla rachunków do umów cywilnoprawnych o wartościach posiadających część dziesiętną.
 • Poprawiono obsługę pola 123 w deklaracji CIT-8 (28).
 • Poprawiono obsługę pola 23 w deklaracji VAT-23 (3).
 • Poprawiono obsługę pola 27 (kraj wydania numeru identyfikacyjnego) w deklaracji IFT-1/1R.
 • Poprawiono opis pola 73 deklaracji CIT-8 (28).
 • Poprawiono podpowiadanie kwoty autoryzującej dla podpisu niekwalifikowanego w przypadku wysyłki korekt deklaracji skarbowych.
 • Poprawiono podpowiadanie kwoty przychodów w podpisie danymi autoryzującymi dla deklaracji PIT-36.
 • Poprawiono uwzględnianie wpłat PPK pracodawcy w PIT-11 z rachunków do umów zleceń.
 • Poprawiono wydruk deklaracji PIT-11 (25) - niepotrzebnie drukowany był REGON.
 • Poprawiono wykazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotnych dla każdej kolejnej deklaracji PIT-11 wystawionej w danym roku.
 • Poprawiono wykazywanie składek ZUS oraz składek zdrowotnych na kolejnych, wystawionych w trakcie roku deklaracjach PIT-11 (25).
 • Poprawiono wykazywanie zaliczki pobranej przez płatnika - inne źródła na kolejnych deklaracjach PIT-11 (25) wystawionych w ciągu roku.
 • Poprawiono wyliczanie dodatkowej ulgi na dzieci na deklaracji PIT-36.
 • Zablokowano możliwość podpisania deklaracji PIT-6 (14) podpisem niekwalifikowanym.
 • Dodano możliwość wskazania automatycznego wyznaczania numeru konta analitycznego kartoteki użytkownika wykorzystanej w dokumencie amortyzacji zbiorczej.
 • Poprawiono kolejność dokonywania przeliczeń obrotów w magazynie walut.
 • W definicji schematu dekretacji amortyzacji zbiorczej, w definicji konta dodano możliwość określenia automatycznej analityki dla kartoteki księgowej opartej o słownik użytkownika.
 • Dodano możliwość wydruku logu sprawdzenia podatnika w Wykazie podatników VAT bezpośrednio po weryfikacji klienta.
 • Dodano nową wartość współczynnika najniższej podstawy Małego ZUS (wg przychodów), obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.
 • Poprawiono aktywację usługi Portal Biura - Raporty, w przypadku odmowy dostępu do Konta InsERT.
 • Poprawiono datę obowiązywania Małego ZUS Plus w danych wspólników.
 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów kasowych wg wskazanego schematu w przypadku, gdy wskazano więcej niż dziewięć dokumentów różnego typu.
 • Poprawiono dla zapisów walutowych, wysyłkę danych VAT i ksiąg rachunkowych do Portalu Biura - Raporty.
 • Poprawiono komunikowanie braku dostępu do internetu w weryfikacji klientów w Wykazie podatników VAT.
 • Poprawiono komunikowanie podatników zwolnionych w raporcie z weryfikacji klientów w Wykazie podatników VAT.
 • Poprawiono podpowiadanie współczynnika dochodu Małego ZUS (wg przychodów) w kalkulatorze naliczania podstawy składek ZUS.
 • Poprawiono weryfikację rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT w przypadku, gdy na dany dzień nie był ogłoszony plik płaski z rachunkami.
 • Poprawiono wydruk zaliczki miesięcznej od wypłat PIT - na niektórych drukarkach nie drukowało się tło deklaracji.
 • Poprawiono wykazywanie indywidualnego rachunku bankowego podatnika w Portalu Biura - Raporty.
 • Poprawiono wyznaczanie konta dla storna wyceny różnic kursowych, które były wprowadzone z poziomu Bilansu otwarcia.
 • W Informacji zbiorczej poprawiono wykazywanie indywidualnych rachunków podatkowych.
 • W parametrach funduszy i ubezpieczeń ZUS dodano wartość współczynnika najniższej podstawy Małego ZUS.
 • W raporcie weryfikacji w Wykazie podatników VAT dodano kolumnę określającą, czy podatnik jest zwolniony z VAT.
 • W weryfikacji statusu podatnika w Wykazie podatników VAT dodano datę i godzinę zapytania z serwera.
 • W zbiorczym zapytaniu o rachunki bankowe w Wykazie podatników VAT (Biała lista) zastosowano grupowanie po 30 rachunków (na potrzeby efektywniejszego wykorzystania limitu zapytań, który może zostać włączony przez Ministerstwo Finansów).
 • Zaktualizowano adres Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
 • Zaktualizowano szablon wiadomości "Wysyłka deklaracji skarbowej" oraz "Wysyłka UPO deklaracji skarbowej" o indywidualny rachunek podatkowy.
 • Poprawiono import dokumentów z pliku JPK_FA, na których wykazany był numer VATIN.
 • W raporcie Zakup VAT poprawiono wykazywanie wartości netto do deklaracji.
 • Poprawiono działanie filtra "Typ dokumentu" w module "Operacje na środkach trwałych".
 • Poprawiono wyznaczanie limitu amortyzacji inwestycyjnej dla środków trwałych.
 • W dokumencie amortyzacji środka trwałego dodano automatyczne wyliczanie KUP i NKUP w przypadku wprowadzania wartości ogólnej.
 • Od wersji 29.0.0 widok "Dokumenty do skorygowania kosztu", jeśli dotychczas nie istniały naliczone korekty, będzie ukryty. Widok można włączyć poprzez skrót Ctrl+Alt+K.
 • Poprawiono obsługę naliczania różnic kursowych (podpowiadania właściwego konta księgowego) od wartości VAT.
 • W widokach rozrachunkowych przywrócono wartość "wskazany" w filtrze podmiot.
 • Zniesiono blokadę rozliczania spłat o rodzaju podzielona płatność zwykłymi spłatami.
 • Poprawiono weryfikację osoby fizycznej w Wykazie podatników VAT - nie były zapisywane imię i nazwisko sprawdzanej osoby.