Opis zmian (32.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 32.0.1 - 28/09/2020

 • Poprawiono mechanizm dystrybucji zmienionych wzorców deklaracji - dostarczane będą wraz z ulepszeniem tylko zmienione deklaracje.
 • Na potrzeby poprawnego ujmowania zapisów VAT sprzedaży z oznaczeniem JPK typu dokumentu FP zmieniono domyślne ustawienie parametru "Nie uwzględniaj w raportach oraz wydrukach zapisów z oznaczeniem typu dokumentu JPK: FP (faktura do paragonu)" na włączony.
 • W serwisie Portal Biura poprawiono wyświetlanie statusu wykorzystania licencji usługi Raporty.
 • Zniesiono sprawdzanie aktywności abonamentu na ulepszenia podczas aktywacji usług Portalu Biura.

Wersja 32.0.0 - 21/09/2020

 • W parametrach deklaracji ZUS dodano możliwość zdefiniowania domyślnego numeru deklaracji rozliczeniowej.
 • Dodano dedykowany wydruk (na wzór deklaracji VAT-7) części deklaracyjnej pliku ewidencji VAT z deklaracją - JPK_V7M/K.
 • Dodano możliwość odwiązania zapisów księgowych powiązanych z dokumentami pochodzącymi z Portalu Biura Dokumenty bądź z dokumentami Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).
 • Dodano możliwość wydruku części "Podstawowe" pliku JPK_V7M/K.
 • Dodano obsługę korekt nowego pliku z deklaracją JPK_V7M/7K. Ważne: do generowania jak i wysyłki plików JPK_V7 wymagany jest aktywny abonament na ulepszenia firmy InsERT.
 • Dodano w modułach księgowych możliwość podglądu dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty bądź z Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).
 • Udostępniono nową funkcjonalność Portal Biura - Dokumenty, która pozwala klientowi biura na elektroniczne przesyłanie dokumentów do biura rachunkowego. Dotychczas, funkcjonalność ta możliwa był do wypróbowania w Laboratorium Rachmistrza nexo i Rewizora nexo.
 • Umożliwiono sterowanie podglądem dokumentu w serwisie Portal Biura – Dokumenty oraz w Portalu Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna). Podgląd można powiększyć tak, aby zachować w oknie całą szerokość lub wysokość dokumentu lub podgląd można zeskalować, aby była widoczna cała szerokość i wysokość dokumentu.
 • W module e-Sprawozdawczość JPK dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) z informacją, czy plik ewidencji z deklaracją został wydrukowany.
 • W module e-Sprawozdawczość JPK dodano operację "Złóż podpis kwalifikowany i wyślij" oraz "Złóż podpis danymi autoryzującymi i wyślij".
 • W modułach dokumentów księgowych i ewidencji VAT dodano opcję otwierającą powiązany do danego zapisu dokument pobrany do Portalu Biura - Dokumenty.
 • W Portalu Biura - Dokumenty dodano możliwość wczytania dokumentów wraz z ich przetworzeniem OCR z dysku bądź z załączników poczty e-mail bezpośrednio z poziomu programu Rachmistrz czy Rewizor nexo. Funkcję tę można włączyć w Laboratorium programów nexo (należy wybrać klawisze Ctrl + Spacja, a następnie wpisać mnemonik XX).
 • Dodano możliwość importu dokumentów do ewidencji VAT z nowych plików JPK_V7/7K.
 • Do kartoteki Klientów dodano pole "Przesyłaj dokumenty windykacyjne na e-mail", na który mają być wysyłane wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.
 • Do kartoteki Klientów dodano pole "Przesyłaj wiadomości SMS na numer", na który mają być wysyłane wiadomości windykacyjne.
 • Do scenariuszy windykacyjnych dodano parametr "Wysyłaj natychmiast automatyczne wiadomości SMS".
 • Dodano możliwość oznaczania Dyspozycji bankowych jako wrażliwe.
 • Dodano możliwość oznaczania operacji bankowych jako wrażliwe.
 • Dodano możliwość oznaczania operacji jako wrażliwych na wyciągach bankowych.
 • Dodano możliwość oznaczania operacji kasowych jako wrażliwych.
 • Dodano możliwość zbiorczego pomijania zaległych operacji ze scenariuszy windykacyjnych.
 • Dodano parametry automatycznego uzgadniania operacji bankowych podczas pobierania wyciągów bankowych on-line lub z plików.
 • Dodano powiadomienia informujące o niewykonanych etapach scenariuszy windykacyjnych.
 • Dodano uprawnienie "Pokaż/oznacz operacje wrażliwe".
 • W parametrach deklaracji ZUS uporządkowano sposób definiowania nazwy skróconej do Płatnika dla wszystkich przypadków własnościowych firmy - jednoosobowa działalność, spółka cywilna, osoba prawna.
 • Poprawiono przenoszenie adresów klientów z systemu InsERT GT do InsERT nexo.
 • W module Klienci, dla filtra Opiekun dodano opcję (wybrani) umożliwiającą filtrowanie po kilku opiekunach jednocześnie.
 • W programie serwisowym dodano opcję odłączania i podłączania plików baz danych.
 • Poprawiono błąd powodujący brak zapamiętywania rozmiaru i pozycji głównego okna aplikacji.
 • Uzupełniono ślad rewizyjny o operacje wykonywane na nowym pliku z deklaracją JPK_V7M/7K.
 • Wprowadzono automatyczne odłączenie użytkownika od Konta InsERT i zachętę do ponownego podłączenia w przypadku błędnych danych autoryzujących wynikających np. z dearchiwizacji kopii bazy danych.
 • W modułach Klienci oraz Instytucje dla kolumn z polami własnymi dodano prefiksy.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego w kolumnach datowych.
 • Poprawiono wykazywanie ujemnej marży na deklaracji VAT-7.
 • Poprawiono wystawianie korekty deklaracji VAT-UE w wersji piątej w przypadku, gdy źródłowa deklaracja wystawiona została w wersji poprzedniej - czwartej.
 • Poprawiono wyświetlanie kolumny "Wydrukowano" po zbiorczym wydruku deklaracji w Deklaracjach skarbowych.
 • W związku z przejęciem przez pliki JPK_V7M/K funkcji mi.in. deklaracji VAT-27, okres obowiązywania deklaracji VAT-27(2) skrócono do 30.09.2020.
 • Zaktualizowano wysyłkę elektroniczną deklaracji PIT-4R(9) do postaci opublikowanej przez MF.
 • W obrazach księgowych faktur detalicznych przesłanych plikiem EPP dodano automatyczne ustawianie określenia FP w polu typu dokumentu JPK.
 • W schematach dekretacji faktur wewnętrznych i korekt faktur wewnętrznych, dla pól oznaczeń JPK ustawiono domyślnie przepisywanie danych z nagłówka obrazu księgowego tych dokumentów.
 • Dla zapisów VAT nieterminowych płatności, którym nadano oznaczenie JPK, dodano wyświetlanie ostrzeżenia informującego o tym, że nie należy stosować takich oznaczeń.
 • Dodano domyślne grupy dokumentów od klientów biura - wykorzystywane w opisie dokumentów serwisu Portal Biura - Dokumenty oraz w Portalu Dokumenty.
 • Dodano możliwość podglądu skanu dokumentu pochodzącego z portalu (Portalu Biura - Dokumenty - dedykowanego dla biur rachunkowych jak również w Portalu Dokumentów - funkcjonalność laboratoryjna dedykowana dla samodzielnej księgowości) w powiązanych zapisach księgowych.
 • Dodano możliwość powiększenia bądź zresetowania powiększenia obrazu dokumentu w Portalu Biura - Dokumenty poprzez lewy dwuklik myszy.
 • Dodano obsługę oznaczeń JPK w komunikacji Subiekta 123 z księgowością nexo.
 • Dodano powiadomienie o niewystawieniu nowego pliku JPK_V7M/7K obowiązującego od 1 października 2020 r.
 • Dodano w menu Portalu Biura - Dokumenty możliwość podejrzenia zaksięgowanego dokumentu.
 • Na raporcie Informacji zbiorczej poprawiono wykazywanie informacji o deklaracji VAT - informacje pobierane były z deklaracji pierwotnej zamiast korekty, gdy ta była wystawiona w danym okresie.
 • Poprawiono generowanie nazwy pliku dla większej liczby scalonych dokumentów w serwisie Portal Biura - Dokumenty i w funkcjonalności laboratoryjnej Portal - Dokumenty.
 • Poprawiono nawigację (Poprzedni/Następny) dokumentów Portalu Biura - Dokumenty w podglądzie okienkowym (uruchamianym klawiszem F9 - wcześniej funkcję podglądu należy włączyć w Laboratorium).
 • Poprawiono obracanie stron w scalonych plikach dokumentów usługi Portal Biura - Dokumenty.
 • Poprawiono obsługę Portalu Biura - Dokumenty w przypadku, gdy został zmieniony NIP przez klienta biura bądź biuro rachunkowe.
 • Poprawiono odpytywanie rachunku bankowego na Białej liście podatników w przypadku, gdy serwery InsERT są wyłączone.
 • Poprawiono opisywanie dokumentu w Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna) w przypadku, gdy dany dokument był już opisany z poziomu innego typu księgowości.
 • Poprawiono podłączanie rozrachunków do bilansu otwarcia posiadających zadekretowane rozliczenia na pierwszy dzień okresu obrachunkowego.
 • Poprawiono powiększanie i zmniejszanie podglądu dokumentu w Portalu Biura - Dokumenty za pomocą przycisków "+" oraz " -".
 • Poprawiono powiększanie podglądu dokumentu Portalu Biura - Dokumenty bądź Portalu - Dokumenty.
 • Poprawiono przepisywanie danych OCR na zapis księgowy.
 • Poprawiono przepisywanie danych z zapisu księgowego na zapis VAT podczas dekretowania dokumentu pochodzącego z Portalu Biura - Dokumenty bądź z Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).
 • Poprawiono przewijanie okna na panelu opisu dokumentu w Portalu Biura - Dokumenty i Portalu Dokumenty.
 • Poprawiono tworzenie zapisów księgowych za pomocą skrótów klawiaturowych w Portalu Biura - Dokumenty, w trybie wprowadzania posegregowanych dokumentów.
 • Poprawiono ustawienia formatki zapisu księgowego dla nieopisanych dokumentów Portalu Biura - Dokumenty, które księgowane są w trybie seryjnym wprowadzania dokumentów.
 • Poprawiono w usłudze Portalu Biura - Dokumenty sortowanie po dacie dokumentu - dokumenty, które nie posiadają numeru nadanego podczas odczytu danych OCR, są traktowane jako pierwsze w danym miesiącu rozliczeniowym.
 • Poprawiono widok modułu Portalu Biura - Dokumenty poprzez dodanie informacji o liczbie zaznaczonych dokumentów oraz dodanie klawisza do rozpoczęcia wprowadzania zaznaczonych dokumentów.
 • Poprawiono wielokrotne księgowanie dokumentu Portalu Biura - Dokumenty jako zapisów sprzedaży VAT marża.
 • Poprawiono wskazanie drukarki przy zbiorczym wydruku dokumentów Portalu Biura - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).
 • Poprawiono wypełnianie danych VAT dla zapisu księgowego powiązanego z zapisem VAT tworzonych na podstawie dokumentu z danymi OCR w Portalu Biura - Dokumenty.
 • Poprawiono wyświetlanie błędów podczas edycji pliku JPK_V7M/K.
 • Poprawiono wyświetlanie PDF, który został scalony z innych plików, i w którym jedna ze stron została obrócona.
 • Poprawiono wyznaczanie miesiąca naliczenia podczas importu z pliku JPK_V7M/K, w przypadku gdy data wystawienia dokumentu w pliku była inna niż miesiąc wystawienia JPK.
 • Poprawiono zapisywanie w bibliotece załączników dokumentów pobranych z Portalu Biura - Dokumenty.
 • Poprawiono zbiorcze nadawanie grup dla dokumentów scalonych w Portalu Biura - Dokumenty.
 • Rozszerzono edycję plików JPK_V7M/K - w przypadku poprawy wartości w częściach ewidencyjnych, zmiana ta aktualizowana jest w części deklaracyjnej.
 • Usunięto możliwość dodania zapisu księgowego spod podglądu dokumentu w Portalu Biura - Dokumenty.
 • Usunięto nadmiarowy filtr "Typ ewidencji VAT" z widoków Portal Biura- Dokumenty i Portal - Dokumenty.
 • W korektach nowych plików JPK z deklaracją dodano kolorowanie tych wierszy, które się zmieniły (są korygowane) w stosunku do pierwotnego pliku JPK.
 • W modułach ewidencji VAT sprzedaży marża dodano kolumnę informującą, czy dany zapis posiada powiązany dokument w Portalu Biura - Dokumenty.
 • W modułach zapisów księgowych (KPiR, ewidencje VAT, EP, dokumenty księgowe) dodano kolumnę określającą, czy zapis księgowy jest powiązany z dokumentem Portalu Biura - Dokumenty bądź Portalu Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).
 • W modułu e-Kontroli usunięto możliwość generowania plików JPK_VAT - obecnie pliki takie nie są przesyłane na żądanie organu kontroli.
 • W obrazach księgowych faktur wewnętrznych i ich korekt dodano automatyczne ustawienie WEW w polu typu dokumentu JPK.
 • W Portalu Biura - Dokumenty oraz w Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna) domyślnie została włączona kolumna OCR (określająca, czy dany dokument posiada rozpoznane dane OCR).
 • W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono wypełnianie opisu dokumentu w przypadku, gdy dokument ten był już wcześniej zaksięgowany.
 • W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono wyświetlanie czasu przesłania dokumentu.
 • W Portalu Biura - Dokumenty widok podglądu dokumentu ustawiono na zmaksymalizowany względem szerokości okna.
 • W Portalu Biura - Dokumenty zmieniono obsługę plików, dla których wcześniej wprowadzono zapisy księgowe. Obecnie dla takich plików dokumentów kolejny zapis księgowy podpowiadany jest na podstawie zdefiniowanego opisu dokumentu.
 • W Portalu Biura - Dokumenty, w seryjnym trybie wprowadzania dokumentów poprawiono losowo pojawiający się problem komunikowanym jako "Nieobsługiwany format pliku."
 • W Portalu Biura - Raporty dodano informację o upływie terminu wygaśnięcia licencji (w związku z rozpoczęciem sprzedaży tej funkcjonalności).
 • W Portalu Biura - Raporty, na zakładce statusu licencji dodano link do strony, na której można dokonać zakupu tej funkcjonalności.
 • W usłudze Portalu Biura - Dokumenty (dla podmiotów biura rachunkowych) oraz w Portalu Dokumenty (usługa laboratoryjna dla podmiotów zwykłych) dodano kolumnę z oznaczeniem, czy dany dokument posiada odczytane dane OCR.
 • W usłudze Portalu Biura - Dokumenty poprawiono powiększanie obróconego dokumentu.
 • Zmieniono nazwę laboratoryjnej funkcjonalności z Dokumenty + na Dokumenty.
 • Zmieniono określanie, na którą bramkę ma być dokonywana wysyłka pliku JPK_V7M/K podpisanego danymi autoryzującymi: czy na bramkę dotychczasową, która powinna działać do końca września 2020 r., czy na nową. Obecnie przełączenie adresu bramki na nową będzie dokonywane przez InsERT za pomocą parametru on-line umieszczonego w "chmurze". Dotychczasowy parametr "Używaj nowej bramki w przypadku wysyłki plików z użyciem danych autoryzujących" został usunięty z modułu konfiguracyjnego "Parametry wysyłki elektronicznej".
 • Zmieniono wygląd modułu Portal Biura - Raporty.
 • Dla zapisów Korekty VAT proporcji bazowej oraz Korekty VAT z preproporcji bazowej poprawiono wyświetlanie transakcji VAT oraz wynikających z niej ustawień rodzaju zakupu oraz rodzaju odliczenia.
 • Dodano możliwość wskazania rejestru zakupów dla VAT marża podczas importu dokumentów z pliku JPK_V7M/K.
 • Operację "Wylicz JPK" rozszerzono o naliczanie pliku JPK_V7/7K w zależności od wskazanego okresu za jaki ma być generowany plik.
 • Poprawiono określanie numeru VATIN kontrahenta podczas importu dokumentów z pliku JPK_V7M/7K.
 • Poprawiono wyświetlanie rodzaju zakupu, celu zakupu oraz rodzaju odliczenia dla zapisów korekt VAT z proporcji bazowej oraz korekty VAT z preproporcji bazowej.
 • Poprawiono wyznaczanie transakcji VAT (Korekta podatku należnego (nieterminowe płatności, art. 89a ust.1) w zapisie ewidencji VAT sprzedaży podczas importu dokumentów z pliku JPK_V7M/7K.
 • Rozbudowano zapisy zakupu dla VAT marża o możliwość określenia, którego miesiąca sprzedaży VAT marża to dotyczy - zarówno przy ręcznym wprowadzaniu zapisów do ewidencji jak również podczas importu z pliku JPK_V7M/K.
 • W szablonach VAT oraz zapisach VAT sprzedaży tworzonych na podstawie szablonu poprawiono obsługę ustawienia kosztów eksploatacji pojazdów.
 • We wzorcowych schematach dekretacji dokumentów korekty VAT (nieterminowych płatności) oraz ponownego zaliczenia ustawiono predefiniowaną dla tych dokumentów transakcję VAT.
 • Poprawiono wyszukiwanie dokumentów księgowych po kwocie zapisu.
 • W raporcie podsumowania dzienników księgowań poprawiono wykazywanie wartości dla zapisów wielowalutowych - obecnie, w raporcie prezentowane są wartości przeliczone na PLN.
 • Do form płatności dodano możliwość wyboru podstawowego rachunku bankowego zdefiniowanego w konfiguracji MF.
 • Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KI innego wystawiającego".
 • Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KP/TP innego wystawiającego".
 • Dodano uprawnienie "Operacje kasowe - Popraw KW/TW innego wystawiającego".
 • Na liście Wyciągów bankowych dodano sortowanie wg kolumn "Status księgowy" i "Dokument księgowy" oraz filtr "Status księgowy".
 • Poprawiono błąd związany z brakiem pojawiania się pytania o dopisanie rachunku klienta na operacjach z pobranych do systemu wyciągów bankowych.
 • Poprawiono działanie autotekstów dotyczących dłużnika w szablonach wiadomości windykacyjnych.
 • Poprawiono działanie filtra Rodzaj w widokach rozrachunkowych. Niedostępne były własne rodzaje rozrachunków.
 • Poprawiono odświeżanie listy operacji bankowych po edycji rozliczeń na operacji.
 • Poprawiono profilowanie stanowisk kasowych oraz rachunków bankowych związane z widocznością rozrachunków pochodzących z operacji.
 • Umożliwiono zbiorcze usuwanie roboczych SMS-ów z poziomu modułu Wiadomości.
 • W bankowości on-line dodano zabezpieczenie przed pobraniem powielonych operacji przez różnych użytkowników.
 • W formatach Elixir mBanku oraz Millenium zmieniono domyślną stronę kodową na UTF-8.
 • W Informatorze o kliencie przywrócono kolumnę Kurs (zakładka Rozrachunki).
 • W widoku Szybkie płatności on-line dodano operację "Aktualizuj status transakcji".