Opis zmian (36.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 36.1.1 - 09/09/2021

 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji NIP-7(6).
 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji ZAP-3(6).
 • Dodano wysyłkę elektroniczną deklaracji VIU-DO rozliczającej transakcje WSTO handlu e-commerce.
 • Poprawiono automatyczne dodawanie załącznika CIT-D w deklaracji CIT-8 za lata 2016-2019.
 • Poprawiono listę podpowiadanych urzędów skarbowych - problem pojawił się w wersji 36.1.0.
 • Poprawiono odbiór dokumentów z pliku EPP, w którym adres kontrahenta zawierał znak " (cudzysłów).
 • Poprawiono problem z dekretacją automatyczną dokumentów w procedurze WSTO, w walucie EUR, pochodzących z Subiekta 123.
 • Poprawiono obsługę zapisów VAT marża z ujemną marżą brutto i podpiętym rozrachunkiem.
 • Poprawiono seryjne wprowadzanie dekretów i poleceń księgowania - problem pojawił się w wersji 36.1.0.

Wersja 36.1.0 - 19/08/2021

 • Dodano obsługę nowej deklaracji rozliczającej sprzedaż e-commers (WSTO). Deklaracja obowiązywać będzie za okres rozliczeniowy trzeciego kwartału.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji NIP-7(6) oraz ZAP-3(6) (na dzień publikacji wersji nie była dostępna wysyłka elektroniczna tych deklaracji).
 • W schematach dekretacji dokumentów handlowych dodano możliwość zdefiniowania warunku opartego o przeznaczenie transakcji VAT - czy ma służyć zwykłej ewidencji sprzedaży VAT czy też ewidencji sprzedaży VAT OSS.
 • Dodano możliwość opisywania księgowego dokumentów z Portalu Biura - Dokumenty oraz dokumentów z Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna).
 • Dodano możliwość tworzenia zapisów VAT OSS bezpośrednio z poziomu Portalu Biura - Dokumenty oraz Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna).
 • Dodano możliwość tworzenia zapisów VAT OSS na podstawie dokumentu pochodzącego z Portalu Biura dokumenty oraz z Portalu Dokumenty (który można włączyć do testowania z poziomu Laboratorium).
 • Dodano możliwość wiązania dokumentów z Portalu Biura - Dokumenty oraz z Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna) z poziomu zapisu VAT OSS.
 • Dodano możliwość wiązania dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty oraz z Portalu Dokumentów do istniejących zapisów VAT OSS.
 • Dodano obsługę księgowego śladu rewizyjnego dla zapisów VAT OSS.
 • W definicji grup dokumentów od klienta jak również grup dokumentów dodano możliwość wskazania sprzedaży VAT OSS jako domyślnego zapisu VAT dla definiowanej grupy.
 • W Portalu Biura - Dokumenty dodano kolumnę określającą czy dokument wprowadzony został usługą wczytywania plików dokumentów (dostępnej w Laboratorium).
 • W Portalu Biura - Dokumenty dodano kolumnę z numerem dowodu księgowego.
 • W Portalu Biura - Dokumenty umożliwiono kasowanie dokumentów dodanych usługą wprowadzania dokumentów (usługa ta dostępna jest w Laboratorium).
 • W Portalu Biura - Raporty dodano możliwość wysyłania raportów za okres dłuższy niż jeden miesiąc.
 • W Portalu Dokumentów dodano filtry: Data przesłania, Zapis księgowy.
 • Dodano automatyczne pobieranie kursu EURO wg Europejskiego Banku Centralnego w zapisach VAT OSS.
 • Dodano możliwość wskazania dowolnej waluty dla zapisów VAT OSS.
 • Dodano operację zbiorczą dla zapisów VAT OSS umożliwiającą ustawienie rodzaju dostawy.
 • Dodano raport z operacji badania progu sprzedaży VAT OSS.
 • Dodano w dekretacji automatycznej dokumentów WSTO do ewidencji VAT OSS wypełnianie rodzaju dostaw w zapisie VAT OSS na podstawie typu asortymentu na dokumencie.
 • Dodano w zapisie VAT OSS możliwość określenia rodzaju dostawy: czy zapis dotyczy dostawy towarów czy też świadczenia usług.
 • W ewidencji VAT OSS dodano filtr i kolumnę "Waluta".
 • W module ewidencji VAT OSS dodano kolumny pokazujące wartości zapisu w EURO.
 • W zapisie VAT OSS dodano możliwość określenia rodzaju dostaw: czy dotyczy dostawy towarów czy świadczenia usług. Tego typu kwalifikacja jest wymagana przez deklarację VIU-DO rozliczającej transakcje WSTO (wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na odległość).
 • Dodano możliwość pobierania kursów walut Europejskiego Banku Centralnego (EBC).
 • Dodano widok Kursów EBC (Europejskiego Banku Centralnego).
 • Rozwiązano problem nieprzenoszenia się do PIT-11 przychodów wynikających z wpłaty pracodawcy do PPK w umowach cywilnoprawnych.
 • Poprawiono uwzględnianie w deklaracji rocznej korekt podstawy opodatkowania (złe długi w PIT), w przypadku gdy do takiej korekty było wystawione ponowne naliczenie po terminie wystawienia deklaracji.
 • Zaktualizowano wewnętrzną listę kodów urzędów skarbowych podpowiadanych podczas wprowadzania organu podatkowego.
 • Dodano możliwość wybierania pól własnych, które mają jakąś wartość, ze słownika własnego w polach tekstowych (np. Opis, Uwagi, itp.) w schematach dekretacji.
 • Dodano wzorcowe schematy dekretacji do KPiR i EP dla faktur sprzedaży WSTO.
 • Poprawiono uwzględnianie parametru rozrachunków " Termin płatności w dokumentach księgowych" podczas tworzenia zapisów księgowych.
 • Dodano sprawdzanie programem antywirusowym zainstalowanym w systemie dokumentów pochodzących z Portalu Biura - Dokumenty.
 • Poprawiono działanie InsTYNKu (wyszukiwarki) na polach elementów słowników użytkownika włączonych w obrazie księgowym dokumentu (moduł Dokumentów do dekretacji).
 • Poprawiono kopiowanie okresu obrachunkowego z innego podmiotu w przypadku gdy nie był zaznaczony parametr kopiowania schematów dekretacji.
 • Poprawiono kopiowanie ustawienia typu numerów analityk kartoteki księgowej między okresami obrachunkowymi przy zakładaniu nowego okresu.
 • Poprawiono obsługę pola notatki księgowej w opisie dokumentów otrzymanych z Portalu Biura - Dokumenty.
 • Poprawiono odbiór dokumentów z Subiekta 123, podczas którego mógł pojawić się komunikat o niepoprawnym kodzie kraju w numerze VATIN.
 • Poprawiono składanie podpisów elektronicznych wykorzystujących transformatę XPath Filter 2.0 na sprawozdaniach finansowych.
 • Poprawiono usuwanie dekretów, które powstały na podstawie obrazów księgowych zawierających niewłaściwe wskazania na księgowe konta kartotekowe.
 • Poprawiono w KPiR podgląd dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty w przypadku gdy dokument ten został zaksięgowany również w ewidencji VAT OSS.
 • Poprawiono walidację dekretu przy zapisie - nie można obecnie zapisać dekretu, który w opisie, bądź na pozycji dokumentu zawierał same spacje.
 • Poprawiono wczytywanie plików zawierających faktury sprzedaży OSS w przypadku braku abonamentu.
 • Poprawiono wiązanie zapisu VAT OSS z dokumentem z Portalu Biura - Dokumenty. Sprawdzane jest obecnie czy dany dokument nie jest już powiązany.
 • Poprawiono wstawianie do zapisu KPiR rozpoznanych przez OCR wartości dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty. W przypadku, gdy wartość dokumentu nie została rozpoznana, wówczas do KPiR, w przypadku ustawienia metody rozliczania VAT zwolnionej, wyliczana jest z pozycji dokumentu wartość brutto.
 • Poprawiono wykazywanie statusu księgowego dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty po powiązaniu go z zapisem w ewidencji VAT OSS.
 • Poprawiono wysyłanie danych do Portalu Biura Raporty, w przypadku gdy miesiąc którego dane wysyłamy jest początkiem okresu obrachunkowego i który to okres obrachunkowy zaczyna się w trakcie danego miesiąca.
 • Poprawiono wywoływanie okienka z wyborem rejestru VAT OSS podczas tworzenia zapisu powiązanego do tej ewidencji z poziomu dekretu.
 • Przy wysyłce raportów do Portalu Biura - Raporty poprawiono przesyłanie symboli deklaracji na przelewach dla PIT-4R oraz PIT-8AR.
 • W obrazach księgowych dokumentów dodano pole związane z podatkiem od plastyku: "Wartość opłat od opakowań plastikowych". Pole to obsługiwane jest również w komunikacji dokumentów on-line i off-line oraz w definicji schematów dekretacji.
 • W operacji "Pokaż zaksięgowane dokumenty" dostępnej z Portalu Biura - Dokumenty i Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna) uwzględniono zapisy sprzedaży VAT OSS.
 • W Portalu Biura - Dokumenty poprawiono dodawanie zapisu VAT OSS wraz z powiązanym zapisem typu "Przychody" KPiR z poziomu dokumentów pochodzących z Portalu Biura.
 • W Portalu Dokumentów (funkcjonalność laboratoryjna) dostosowano filtr "Forma księgowości" oraz kolumnę "Księgi" tak by uwzględniały również zapisy VAT OSS.
 • W załączniku PIT/WZ zeznania rocznego PIT-36/36L poprawiono uwzględnianie korekt i ponownych naliczeń wystawionych po roku podatkowym rozliczanym właśnie tą deklaracją.
 • Dodano podczas importu dokumentów z pliku JPK_V7 czy nie tylko istniej pole "ZakupVAT_Marza" lub "SprzedazVAT_Marza" ale również czy pole to posiada wartość różną od zera. Wcześniej taka sytuacja zgłaszała błąd podczas importu dokumentów do ewidencji VAT.
 • Dodano sygnaturę obiektu dla zapisów VAT OSS.
 • Dostosowano operację zbiorczą aktualizacji kursu EBC dla zapisów w walucie innej niż PLN.
 • Podczas dodawania dekretu, poprawiono dodawanie na podstawie szablonu zdefiniowanego w rejestrze księgowym zapisu VAT.
 • Poprawiono aktualizację kwoty zapisu w nagłówku dokumentu VAT ewidencji VAT OSS.
 • Poprawiono dodawanie zapisu VAT OSS z wykorzystaniem ustawień w definicji rejestru typu kursu "Domyślna data kursu".
 • Poprawiono komunikowanie o niezgodności kwoty rozrachunku z wartością zapisu VAT OSS przy zmianie kraju konsumpcji na PL.
 • Poprawiono komunikowanie przy usuwaniu zapisu VAT OSS, że ujęty jest on w dokumencie zbiorczym sprzedaży.
 • Poprawiono nazwę kolumny "Sygnatura" w module ewidencji VAT OSS na "Numer w ewidencji".
 • Poprawiono odświeżanie informacji w formatce zapisu VAT OSS w przypadku dodania nowej stawki do któregoś z państwa konsumpcji.
 • Poprawiono podpowiadanie kursu na potrzeby rozliczeń PIT/CIT w zapisie VAT OSS na podstawie ustawionej w definicji rejestru VAT OSS daty wystawienia.
 • Poprawiono sortowanie po miesiącu naliczenia w ewidencji VAT OSS - dla tego samego miesiąca zapisy obecnie sortowane są po dacie dostawy.
 • Poprawiono ustawienie znacznika procedury JPK jako "EE-Usługi telekomunikacyjne" dla zapisów skojarzonych do zapisu VAT OSS (poniżej limitu obowiązku rejestracji procedury OSS).
 • Poprawiono w zapisie VAT OSS podpowiadanie pastwa wysyłki towarów na podstawie państwa adresu z danych Mojej Firmy.
 • Poprawiono wiązanie rozrachunku do ujemnego zapisu VAT marża sprzedaży.
 • Poprawiono wyliczanie przekroczenia limitu transakcji VAT OSS od przekroczenia którego istnieje obowiązek rejestracji w procedurze sprzedaży towarów na odległość.
 • Poprawiono wyświetlanie zawartości kolumn Podmiot i Nazwa podmiotu w przypadku gdy zapis w ewidencji VAT OSS był na osobę fizyczną (nie na firmę).
 • Poprawiono wyznaczanie dat zapisu ewidencji VAT przy imporcie dokumentów z pliku JPK_FA.
 • Poprawiono wyznaczanie waluty w sekcji "Otrzymane płatności" zapisu VAT OSS podczas wczytywania dokumentów z pliku EPP.
 • Poprawiono zachowanie zapisu VAT OSS przy zmianie waluty zapisu z PLN na EUR.
 • Przy dodawaniu dokumentów do ewidencji VAT OSS dodano ostrzeżenie jeżeli wartość sprzedaży WSTO przekroczy6 próg 42 000 zł.
 • W definicji transakcji VAT dotyczących VAT OSS wyłączono obsługę typu identyfikatora oraz ostrzeżenie o braku NIP.
 • W nagłówku zapisu VAT OSS zmieniono datę wystawienia na datę zapisu.
 • W zapisie VAT OSS dodano podpowiadanie waluty zapisu na podstawie wybranego kraju konsumpcji.
 • W zapisie VAT OSS poprawiono przepisywanie daty zapisu na datę dostawy.
 • W zapisie VAT OSS, na zakładce "Informacje dodatkowe", dodano walidację sumy zaliczek z wartością brutto zapisu.
 • Zaktualizowano obraz księgowy zapisu VAT OSS w związku z wprowadzeniem możliwości dokonywania zapisów w różnej walucie.
 • Zmieniono wyświetlanie zawartości kolumny "Stawka w ewidencji VAT OSS - obecnie wyświetlany jest symbol stawki zamiast jej nazwy.
 • W definicji schematu dekretacji do ewidencji VAT OSS dodano możliwość posłużenia się atrybutem "(DK Domyślna transakcja VAT dla rejestru" polu "Transakcja".
 • Poprawiono filtrowanie po statusie wg amortyzacji podatkowej oraz po statusie wg amortyzacji bilansowej w określaniu zestawu danych do wydruku naklejek dla środków trwałych.
 • Poprawiono błąd przy próbie pobrania wyciągu bankowego (z pliku lub on-line) bez uprawnienia do uzgadniania operacji bankowych.

Wersja 36.0.1 - 20/07/2021

 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji zgłoszeniowej VAT-R(15) obowiązującej od 01.07.2021. Zgłoszeń do VAT można dokonywać również na poprzedniej wersji deklaracji do końca lipca 2021.
 • Dodano możliwość księgowania transakcji WSTO-OSS w dowolnej walucie (do tej pory możliwe było używanie tylko EUR lub PLN).
 • Poprawiono funkcję kasowania zapisów śladu rewizyjnego w przypadku dużej ilości danych.
 • Poprawiono problem z parametrem Zakres dat ({DR..}) w Raporcie Własnym SQL.
 • Poprawiono wyliczanie zaliczki CIT przy ustawieniu parametru wyliczania zaliczki i deklaracji CIT-8 za okres od 1. maja (dla spółek komandytowych).
 • Poprawiono w sprawozdaniach finansowych typu Rachunek Zysków i Strat problem z wyliczaniem wartości za poprzedni okres obrachunkowy.
 • Poprawiono odbiór dokumentów z Subiekta 123 posiadających podmiot z nazwą dłuższą niż 64 znaki.
 • Poprawiono odbiór dokumentów z Subiekta 123 w przypadku, gdy w nexo istnieją polskie stawki własne użytkownika (dodane ręcznie) o wysokości takiej jak na odbieranym dokumencie.
 • Rozwiązano problem przy dodawaniu własnych formatów wysyłki Dyspozycji bankowych do pliku.

Wersja 36.0.0 - 24/06/2021

 • W szablonach klientów dodano sekcję Parametry wydruków umożliwiającą parametryzowanie wydruków dokumentów handlowych i windykacyjnych.
 • Dodano możliwość tworzenia symboli klientów w oparciu o numerację. Ustawienie definiuje się w Parametrach numerów NIP, PESEL i symboli.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość obracania pól.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania sumy kontrolnej kodu kreskowego.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania tekstu pod kodem kreskowym.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość zmiany koloru tła pól na naklejce.
 • Dodano możliwość użycia w definicji schematu dekretacji osoby wystawiającej dokument (w warunkach wykonania schematu bądź definicji wyjątku).
 • W definicji schematu dekretacji, w definicji wyjątków i wartości dodano dla pól typu data operatory oparte o miesiąc danej daty, pozwalające zdefiniować np. wyrażenie realizujące porównanie "miesiąc wypłaty mniejszy od miesiąca przekazania zaliczki".
 • Dodano możliwość dekretacji automatycznej listy rachunków do umów cywilnoprawnych.
 • Dodano obsługę nowego formatu pliku EPP (wersja 1.09) obsługującą dokumenty wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość (WSTO).
 • Dodano opcję podglądu dokumentu źródłowego w oknie naliczenia różnicy kursowej.
 • Dostosowano komunikację dokumentów on-line jak i komunikację za pomocą plików XML dla dokumentów dokumentujących transakcje WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) wprowadzone zmianami prawnymi e-Commerce obowiązującymi od 1 lipca 2021.
 • W definicji pieczęci automatycznej, do listy funkcji dodano "Kwotę własną" pozwalającą zawrzeć w definicji zapisu na konto wartość stałą.
 • W definicji składników sprawozdań finansowych udostępniono funkcję "Suma rozliczeń właścicielskich" zwracającą wartość wskazanego rozliczenia właścicielskiego.
 • Dostosowano księgowość do ewidencjonowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość w procedurze OSS (One Stop Shop) zgodnie ze zmianami prawnymi wprowadzanymi pakietem tzw e-Commerce i obowiązującymi od 1 lipca 2021 r. Funkcjonalność wymaga aktywnego abonamentu na ulepszenia.
 • Na potrzeby obsługi sprzedaży WSTO (wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość) w procedurze OSS (One Stop Shop) dodano nowy słownik rejestrów VAT OSS dedykowany do obsługi takiej sprzedaży.
 • Na potrzeby obsługi sprzedaży WSTO (wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość) w procedurze OSS (One Stop Shop) dodano obsługę badania limitu sprzedaży towarów na odległość, po przekroczeniu którego podatnik zobowiązany jest do rejestracji w systemie OSS bądź rozliczania VAT z takiej sprzedaży w kraju unijnym konsumpcji.
 • Rozszerzono słownik stawek VAT o obsługę stawek zagranicznych na potrzeby obsługi transakcji WSTO (wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość). Umożliwiono również budowanie kartotek stawek VAT filtrowanych po krajach unijnych na potrzeby planu kont w Rewizorze.
 • W widokach ewidencji VAT sprzedaży i zakupu z pozycjami dodano kolumnę ze stawkami VAT (domyślnie wyłączona).
 • Dodano możliwość dodawania dekretów do innego okresu obrachunkowego poprzez powielenie istniejącego w obecnym okresie.
 • Dodano operację bilansowania grupy dekretu na wskazanej pozycji dokumentu księgowego - opcja dostępna jest w menu kontekstowym, na pozycji dekretu.
 • Dodano parametr rejestru księgowego pozwalający określić, czy w edycji dekretu poprawa daty zapisu ma się przenosić na pozostałe daty dokumentu księgowego.
 • Dodano nowe wzorce wydruków dla raportu o środkach trwałych "Raport o środkach trwałych - podsumowanie wg grup KŚT" oraz "Raport o środkach trwałych wg KŚT".
 • Do Parametrów kasy dodano wartość "Kontrola ciągłości okresów". Parametr dotyczy okresów raportów kasowych.
 • Do Parametrów windykacji dodano możliwość ustawienia domyślnych szablonów e-mail i sms.
 • Do Parametrów windykacji dodano wartość "Termin płatności", który umożliwia określenie terminu płatności na wezwaniach do zapłaty.
 • Dodano możliwość tworzenia wezwań do zapłaty z formą płatności szybka płatność (Przelewy24).
 • Dodano raport Rozrachunki na dany dzień wg kont.
 • W modułach Kasa, Bank oraz Kompensaty dodano możliwość dodawania działań oraz wyświetlanie listy działań.
 • W szablonach wiadomości zmieniono działanie autotekstu "termin płatności składek ZUS" (z grupy Deklaracja ZUS) w taki sposób, by w przypadku gdy termin płatności wypada w dzień wolny, zwracana była data z najbliższym następnym dniem roboczym.
 • Przy przenoszeniu danych z mikroGratyfikanta GT wprowadzono możliwość pobierania danych o PPK.
 • Rozwiązano problem występujący w szczególnych przypadkach przy przystosowaniu danych kadrowych Rachmistrza nexo i Rewizora nexo do pracy z Gratyfikantem nexo.
 • Naprawiono błąd, który powodował propozycję dopisania adresu e-mail do firmy. Problem był widoczny, gdy wybierano adres e-mail, inny niż domyślny, z listy dostępnych adresów podczas wydruku dokumentów.
 • W edytorze wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach zostawiał podkreślenie sugerujące błąd pod wyrazem, mimo jego poprawnej pisowni.
 • Dodano mechanizm sprawdzający i naprawiający problemy związane z uszkodzeniem informacji licencyjnych w bazie danych.
 • Dodano uprawnienie "Kasy i stanowiska kasowe - Zarządzanie".
 • Poprawiono błąd związany z rolą Administratora i brakiem uprawnień "Rachunki bankowe - Aktywacja i dezaktywacja" oraz "Zarządzanie licencjami dla mojej firmy" dla dodawanych użytkowników.
 • Poprawiono przenoszenie z InsERT GT ustawień numeracji dokumentów kasowych w zakresie łamania przez miesiąc.
 • Dodano możliwość pokazania przycisku "Dalej" w pasku zakładek.
 • Na listach w widokach, w menu "Operacje na liście" dodano możliwość kopiowania zaznaczonych wierszy.
 • W kontrolce instynktowej poprawiono przywracanie poprzedniego rozmiaru okna z listą wyników w sytuacji, gdy od czasu poprzedniego uruchomienia zmieniły się rozmiary ekranu.
 • Poprawiono kopiowanie księgowych kartotek filtrowanych do kolejnego okresu obrachunkowego, w przypadku gdy filtr kartoteki oparty był o wartość, która wcześniej została usunięta (np. filtrowanie po cesze, gdzie dana cecha została wcześniej usunięta).
 • Poprawiono wydruk deklaracji VAT-UE - niepoprawnie była wykazywana ilość zapisów.
 • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych (na podstawie słownika kodów urzędów na potrzeby wysyłki elektronicznej).
 • Poprawiono kopiowanie schematów dekretacji do kolejnego okresu obrachunkowego, w przypadku gdy w definicji schematu był zawarty jawnie wskazany element kartoteki księgowej.
 • W pobieraniu dokumentów z pliku EPP dodano automatyczne dodawanie form płatności, które nie występują w systemie nexo. Automatycznie dodawane są formy, które nie wymagają podania danych przez użytkownika (np. gotówka 50%). Natomiast w przypadku form wymagających podania dodatkowych danych (np. podmiot cesyjny) pojawi się okno z pytaniem o takie dane.
 • Dodano domyślną definicję składników sprawozdania finansowego dla definicji deklaracji CIT-8(30) i zaliczki CIT(7).
 • Dodano możliwość umieszczania w nagłówkach wydruków dokumentów księgowych autotekstów, czyli wartości danych charakterystycznych dla podmiotu, np. z grupy "Podmiot" dostępne są autoteksty związane z podmiotem takie, jak adres, telefon, gmina itp.
 • Dodano możliwość zmiany sposobu dekretacji rachunków na zatwierdzonej liście rachunków.
 • Dodano poprawkę, aby oznaczenia procedur JPK, które są na głównej zakładce klienta, przepisywały się na zapis VAT bez konieczności zaznaczenia pola "Korzystaj z ustawień księgowych klienta" z zakładki "Księgowość". Poprawiono przepisywanie oznaczeń JPK z głównej zakładki klientka na zapis VAT; wcześniej należało zaznaczyć "Korzystaj z ustawień księgowych klienta", by te oznaczenia były przepisywane.
 • Na dokumentach dowodów wewnętrznych i not księgowych dodano możliwość wybrania na pozycjach dokumentu nazwy pozycji, która już wcześniej była wykorzystana na innym dokumencie. Można również taką nazwę wybrać z rozwijanej listy na pozycji.
 • Poprawiono import dokumentów z Gratyfikanta GT w przypadku, gdy plik wymiany zawierał pracowników z obywatelstwem innym niż polskie, a obywatelstwo to było już zdefiniowane w systemie nexo.
 • Poprawiono import dokumentów z Gratyfikanta GT, w przypadku gdy w pliku wymiany znajdował się pracownik, który posiadał inny PESEL niż w systemie nexo.
 • Poprawiono komunikowanie o odłączonym koncie InsERT w przypadku komunikacji dokumentów on-line.
 • Poprawiono synchronizację statusu dokumentu "Nie podlega księgowaniu" między modułami Dekretacja dokumentów i Portal Biura - Dokumenty.
 • Poprawiono w wysyłce danych do Portalu biura - Raporty tytuł zobowiązania podatkowego dla przelewu zaliczki na podatek od przychodów ewidencjonowanych.
 • Poprawiono wydruk części deklaracyjnej JPK_V7 z zawartym wyjaśnieniem przyczyn korekty (ORD-ZU).
 • Poprawiono wzorzec wydruku sprawozdania Rachunków zysków i strat (wariant porównawczy) standardowy w taki sposób, by mieścił się na jednej stronie.
 • W danych wspólnika, w kalkulatorze podstawy Małego ZUS Plus poprawiono wyliczanie dochodu, w sytuacji gdy składki ZUS wspólnika były księgowane do ksiąg rachunkowych.
 • W funkcjonalności laboratoryjnej wczytywania dokumentów do Portalu biura dodano zabezpieczenie przy wczytywania plików zabezpieczonych hasłem.
 • W raporcie Informacji zbiorczej poprawiono wykazywanie danych do przelewów dla zaliczek PIT, w przypadku gdy nie był stosowany parametr "Płać zaliczkę, gdy kwota mniejsza niż 1000 zł".
 • W widoku dokumentów księgowych oraz ewidencji VAT domyślnie ukryto kolumnę "Dokument z portalu".
 • Poprawiono edycję zapisów VAT - w przypadku gdy zapis zamykany był za pomocą opcji Anuluj, mimo braku zmian w zapisie, pojawiało się pytanie, czy zapisać zmiany.
 • Poprawiono import dokumentów z pliku JPK_FA(3) zawierającego faktury uproszczone (dokumenty bez wskazanego kontrahenta).
 • Poprawiono wydruk ewidencji VAT zakupu - data otrzymania został zamieniona na datę wystawienia.
 • Poprawiono wykazywanie wartości niepodlegającej opodatkowaniu w kwocie "netto do deklaracji", dla zapisów VAT sprzedaży.
 • W związku w wejściem w życie zmian prawnych e-Commerce, dotyczących wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) dodano nową transakcję VAT sprzedaży WSTO (dot. transakcji poniżej limitu 42 tys. PLN) oraz dwie transakcje dedykowanej nowej ewidencji VAT OSS (One Stop Shop) na potrzeby rozliczenia VAT w procedurze OSS.
 • Poprawiono datę wydruku na liście dokumentów księgowych drukowanych opcją "Drukuj listę zaznaczonych".
 • W laboratoryjnej funkcjonalności "Reguły automatyzacji" dodano możliwość definiowania reguł dla pliku deklaracji z ewidencją JPK_V7.
 • Udostępniono do edycji wartości wyliczonych składek ZUS i wpłat do PPK na rachunku do umowy cywilnoprawnej.
 • Poprawiono działanie parametru "Pokazuj dane od razu po otwarciu listy i zmianie filtrów (bez naciskania F5)" w konfiguracji widoku informatora Zapisów na konta.
 • Poprawiono wyliczanie wartości narastających w Informacji zbiorczej, które wykazywane są obecnie narastająco w kontekście okresu obrachunkowego (istotne, jeżeli okres nie jest zbieżny z rokiem kalendarzowym). Poprawka ta wpływa również na dane przesyłane do Portalu biura - Raporty.
 • Do raportu Wiekowanie rozrachunków dodano kolumnę "Wartość obecna (k)".
 • Dodano możliwość zbiorczego wydruku kompensat.
 • Poprawiono błąd powodujący blokadą usunięcia rozliczenia rozrachunku gdy nie zmienia ono wartości bilansowej rozrachunku.
 • Poprawiono błąd przy próbie podglądu wiadomości e-mail w historii windykacji przy scenariuszach windykacyjnych.
 • Poprawiono odświeżanie widoku Wyciągi bankowe przy zbiorczym usuwaniu wyciągów.
 • Poprawiono wyliczanie ulgi za złe długi w 90 dniu od terminu płatności.
 • Rozwiązano problem tworzenia rozrachunku dla operacji bankowych powstających z dyspozycji (bez rozrachunku).
 • W automatycznym rozliczaniu rozrachunków przy dekretacji poprawiono błąd powodujący brak rozliczenia rozrachunków z PA (bez podmiotu).
 • W oknie eksportu dyspozycji bankowych dodano stronę kodową "UTF-8 - bez BOM".
 • W raporcie Rozrachunki na dany dzień poprawiono prezentowanie wartości w kolumnie "Konto" w powiązaniu z wybranym w kontekście okresem obrachunkowym.
 • W raportach Rozrachunki na dany dzień oraz Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością dodano kolumnę i filtr Opiekun.
 • W sekcji Rozliczenia na rozrachunku oraz w oknie Rozlicz przez skojarzenie dodano kolumny "Klient dok. sprzedaży" oraz "Klient dok. zamówienia" wykorzystywane przy płatnościach cesyjnych.
 • W widokach rozrachunkowych dodano filtr i kolumnę Typ pokazującą wszystkie rozrachunki o typie należność lub zobowiązanie.
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę "VAT - wartość (k)" prezentującą wartość VAT rozrachunku po przeliczeniu wg kursu waluty.