InsERT S.A.

Rewizor nexo
ulepszenia

Nowoczesny system finansowo-księgowy do sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Opis zmian (27.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 27.1.1 - 02/12/2019

 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów z wykorzystaniem schematu posiadającego w definicji pozycji warunkowy wybór konta księgowego.

Wersja 27.1.0 - 28/11/2019

 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT: VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT-9M(9).
 • Dodano import plików JPK_FA w wersji trzeciej jako JPK_VAT do rozliczeń wewnętrznych na cele sprawozdawczości JPK_VAT.
 • W parametrach księgowych klientów dodano możliwość określenia domyślnej wartości znacznika MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) dla zapisów VAT. Definicję transakcji VAT również rozszerzono o ten znacznik.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający dodanie użytkownika programu na podstawie pracownika wybieranego z listy, gdy na podmiocie uruchomiony był Gratyfikant nexo.
 • Przy dekretacji automatycznej faktur z zaznaczonym znacznikiem MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności) poprawiono generowanie rozrachunku związanego z zapisem księgowym uwzględniającym ten znacznik.
 • Dodano obsługę nowej wersji JPK_FA(3) w imporcie dokumentów do ewidencji VAT.
 • Poprawiono obsługę pól 56 oraz 62 w deklaracji VAT-7.
 • Poprawiono udostępnianie i zamykanie usługi Portalu Biura przy odłączonym w programie koncie InsERT.
 • Poprawiono wczytywanie dokumentów sprzedaży usług poza terytorium kraju z dokumentów w pliku JPK_FA.
 • Poprawiono wczytywanie wewnątrzunijnych dokumentów walutowych z pliku JPK_FA do ewidencji VAT.
 • Poprawiono wydruk daty księgowania na dokumencie potwierdzenia sald i obrotów.
 • Poprawiono zbiorczy wydruk potwierdzeń sald i obrotów.
 • Poprawiono wyliczanie limitu ulgi inwestycyjnej przy naliczaniu amortyzacji środków trwałych.
 • Przy rozliczaniu rozrachunków przez skojarzenie poprawiono podpowiadanie daty rozliczenia na podstawie późniejszego rozrachunku.
 • Rozwiązano problem usuwania zawartości pola tytułem na operacjach bankowych przy zmianie rodzaju operacji.
 • Rozwiązano problem wysyłki do pliku dyspozycji o rodzaju podzielona płatność dla banku ING związany z opisem operacji.

Wersja 27.0.2 - 07/11/2019

 • Naprawiono błąd, który dla ciemnej kompozycji powodował brak czytelności wiadomości pocztowych.
 • Poprawiono czytelność powiększonego/pomniejszonego tekstu w wiadomościach pocztowych i wiadomościach InsMail, oraz czytelność tekstu w ciemnym motywie.
 • Poprawiono obsługę pola "Opis księgowy" na zakładce "Księgowość", w edycji dokumentów.
 • Zaktualizowano przypis prawny na wydruku potwierdzenia sald.
 • Poprawiono błąd związany z powielaniem operacji bankowych bez ustawionego rozrachunku.
 • Poprawiono wystawianie podatkowej dyspozycji bankowej w przypadku ustawienia komunikacji z księgowością zdalną. Poprawiono również automatyczne rozliczanie zobowiązań dyspozycją bankową.

Wersja 27.0.1 - 30/10/2019

 • Naprawiono błąd, który powodował brak przepisywania nazwy do pola "Nazwa pełna". Problem ten występował podczas dodawania firmy.
 • Poprawiono dekretację automatyczną do dokumentów tworzących zapis skojarzony VAT.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wymianę on-line dokumentów w przypadku innych wartości pól "Poczta" i "Miejscowość" w danych adresowych Mojej firmy.
 • Poprawiono akceptowanie regulaminu usług Portalu Biura.
 • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT na Białej liście podatników w przypadku, gdy zwracane z serwisu dane posiadały dużą objętość.
 • Poprawiono wyświetlanie kafelka o stanie usługi Portal Biura - Dokumenty.

Wersja 27.0.0 - 23/10/2019

 • Dodano możliwość wydruków w trybie EKO, bez tła wszystkich elementów drukowanego dokumentu.
 • W module Windykacji udostępniono operacje księgowe dotyczące dekretacji automatycznej dokumentu. Również dla dokumentu Nota odsetkowa została dodano możliwość włączenia operacji dotyczących opisu księgowego dokumentu.
 • W schematach dekretacji dodano do wykorzystania nowy atrybut "Nazwa kategorii dokumentu".
 • Do obrazu księgowego oraz schematów dekretacji operacji bankowych oraz wyciągu bankowego dodano pole ze szczegółami operacji generowanymi przez bankowość elektroniczną.
 • Dodano mechanizm śledzenia zmian we wszystkich ważnych obiektach programu, łącznie z operacją podglądu, wydruku czy też samego uruchomienia danego modułu.
 • Dodano możliwość drukowania list w dokumentach księgowych.
 • W definicji szablonów VAT (sprzedaży i zakupu) dodano możliwość oznaczenia, że dany zapis objęty jest Mechanizmem podzielonej płatności (MPP).
 • W zapisie ewidencji VAT (sprzedaży i zakupu) dodano możliwość oznaczenia, że dany dokument objęty jest Mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Istnienie tak oznaczonego zapisu uwzględniane będzie przy wystawianiu deklaracji VAT-7 (20).
 • W zapisie sprzedaży VAT marża, na liście dokumentów zakupu dla tej sprzedaży dodano kolumnę z opisem tych dokumentów.
 • W dokumencie modernizacji środka trwałego dodano możliwość określenia, by wartość modernizacji uwzględniona została w naliczaniu amortyzacji od kolejnego roku obrotowego.
 • Do rozrachunków dodano oznaczenie wymagalności stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy rozliczeniach.
 • Dodano nowy format wysyłki dyspozycji bankowych do pliku - Santander (Moja Firma plus).
 • W parametrach windykacji dodano możliwość ustawiania naliczania odsetek na wezwaniach do zapłaty.
 • W deklaracjach rozliczeniowych ZUS dodano kolumny z kwotami do zapłaty.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia wartości pól własnych zaawansowanych klientów z systemu InsERT GT.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dodanie działania do rozrachunku bez podmiotu.
 • W danych klienta usunięto możliwość przypisywania domyślnej transakcji odwrotnego obciążenia. Dodano także możliwość zakończenia trwających transakcji jednolitych.
 • W konfiguracji Konta pocztowego umożliwiono dodanie konta za pomocą kreatora. Dodaj--->Konto pocztowe (Insert).
 • W kreatorze dodawania konta pocztowego dodano możliwość wpisania nazwy konta.
 • W kreatorze dodawania konta pocztowego naprawiono niedziałającą pomoc kontekstową
 • W programie serwisowym dodano możliwość kompaktowania baz.
 • Dodano ostrzeżenie przed nadpisaniem bazy danych podmiotu przy dearchiwizacji.
 • Dodano przy starcie programu sprawdzenie wykonywania e-Archiwizacji i kontynuację ew. przerwanych archiwizacji.
 • Dodano usprawnienia w konfigurowaniu e-Archiwizacji.
 • Naprawiono błąd występujący przy wykonywaniu e-Archiwizacji, skutkujący komunikatem "Value can not be null".
 • Poprawiono domyślny folder podpowiadany użytkownikowi przy dearchiwizowaniu baz danych.
 • Poprawiono sprawdzanie danych logowania użytkownika tworzącego harmonogram archiwizacji na komputerach w domenie Windows.
 • Rozwiązano problem niepoprawnego pobierania ustawień drukarki podczas wydruku naklejek.
 • Dodano możliwość przypinania notek z poziomu widoku listowego.
 • Dodano nowe style dla danych na listach: niebieski tekst, niebieski pogrubiony tekst, a także tekst przekreślony i pochylony w kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym i szarym.
 • Naprawiono błąd umożliwiający takie zmniejszenie formatki notki, że nie było widać, czy notka ma treść.
 • Poprawiono błąd braku aktualizacji daty aplikacyjnej po wyjściu komputera z hibernacji.
 • Poprawiono błąd powodujący, że moduł otwierany z wyszukiwarki poleceń otwierał się w bieżącej karcie zamiast w nowej.
 • Poprawiono błąd powodujący, że nowe pozycje dodane do listy były niewidoczne, jeśli lista była przefiltrowana przy pomocy F8.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający uruchomienie programu, gdy użytkownik nie ma uprawnień do głównego katalogu na dysku, na który wgrywane są binaria podmiotu.
 • Usunięto błąd pokazujący się po wciśnięciu klawisza Esc na informatorze wyświetlanym w podglądzie obiektu w module.
 • Przedłużono okres obowiązywania deklaracji VAT-23(3).
 • Poprawiono dekretację automatyczną zapisów VAT zakupu, dla których w schemacie dekretacji wykorzystano kwotę kosztu eksploatacji pojazdów i wartość nieujętą w kosztach.
 • Dodano pobieranie powiatu oraz gminy z bazy danych GUS.
 • Poprawiono formatowanie liczb w XML- elektronicznego sprawozdania finansowego.
 • Poprawiono obsługę form płatności na dokumencie noty księgowej.
 • Poprawiono obsługę płatności na powielanym dokumencie noty odsetkowej.
 • Poprawiono podgląd definicji pozycji schematu dekretacji w przypadku wykorzystania wartości współczynnika w postaci ułamka zwykłego.
 • Poprawiono usuwanie pozycji o zerowej wartości podczas dodawania zapisów w dekrecie z wykorzystaniem pieczęci księgowych.
 • Poprawiono w dekretacji automatycznej wyznaczanie kont na podstawie rozliczeń w przypadku, gdy operacja bankowa rozliczała wiele faktur sprzedaży bądź zakupu.
 • Poprawiono wstawianie pieczęci księgowej w dekrecie, w przypadku gdy wszystkie pozycje tej pieczęci były zerowe.
 • Poprawiono wydruk dokumentu do dekretacji dotyczący operacji bankowej. Problem pojawia się w przypadku braku adresu kontrahenta.
 • W badaniu statusu VAT podatnika, w wykazie podatników VAT (Biała lista) dodano pobieranie daty rejestracji podatnika w rejestrze VAT.
 • Zmieniono opisy pól w logach operacji badania status VAT podatnika w Białej liście.
 • Poprawiono wyznaczanie wartości walutowego zapisu powiązanego VAT na podstawie wartości w dekrecie w przypadku wykorzystania automatycznego konta zaokrągleń.
 • W mechanizmie wyszukiwania opisów gospodarczych w dokumentach księgowych i zapisów VAT dodano wyszukiwanie również po słowach występujących w środku treści.
 • W schematach dekretacji do ewidencji VAT dodano obsługę oznaczenia "Mechanizmu podzielonej płatności".
 • W zapisie VAT zakupu dotyczącego częściowego odliczenia VAT wydatków na pojazd, w mechanizmie ustawiania w stawkach kwoty rachunku do rozbicia częściowego odliczenia, poprawiono określanie tego odliczenia dla wartości w tych samych stawkach.
 • Wyłączono możliwość zaznaczenia pojedynczych pozycji w oknie importu dokumentów z pliku JPK_VAT i JPK_FA.
 • Zmieniono układ formatki zapisu VAT zakupu: rejestr VAT przeniesiono na dalsze miejsce jako atrybut, którego wartość jest rzadko zmieniana.
 • Poprawiono sprawdzanie unikalności numeru dowodu księgowego na dekrecie oraz dodano wskazanie dokumentów, na których dany numer występuje.
 • W odbiorze dokumentów EPP poprawiono mechanizm dopasowania kontrahentów z uwzględnieniem symbolu klienta.
 • Poprawiono przenoszenie opisu zdarzenia gospodarczego z KPiR na powiązany zapis VAT dotyczący częściowego odliczenia VAT.
 • Poprawiono sposób wyświetlania wymiaru zatrudnienia na liście umów.
 • Poprawiono poprawę numeru dokumentu OT, która powodowała zerowanie wpisanej wcześniej wartości w historii amortyzacji.
 • Poprawiono włączane opisu księgowego w edycji dokumentu amortyzacji zbiorczej.
 • Poprawiono włączanie zakładki Księgowość w dokumencie amortyzacji zbiorczej.
 • Poprawiono wyliczanie umorzenia rocznego dla środków trwałych umarzanych metodą degresywną posiadających naliczoną modernizację w kolejnym roku obrachunkowym.
 • Poprawiono wyliczanie wartości amortyzacji w przypadku, gdy został wystawiony dokument odłączenia części składowej środka trwałego.
 • Poprawiono wyliczanie wartości środków trwałych na zestawieniu Zmiana wartości środków trwałych, w przypadku gdy dzień, na który wykonywany był raport, pokrywał się z dniem dokumentu OT.
 • Poprawiono wyznaczanie zaktualizowanej wartości początkowej środków trwałych umarzanych degresywnie, które zostały zmodernizowane w kolejnych latach, po pierwszy roku użytkowania.
 • W dokumencie przyjęcia środka trwałego, dla amortyzacji jednorazowej informacje o podleganiu limitowi oraz pozostały limit są obecnie wyświetlane na stałe.
 • W przypadku wystąpienia błędu podczas nadawania numeru analityki wg symbolu, dodano akcję naprawczą: "Przejdź do ustawień kartoteki księgowej".
 • W oknie sygnatury obiektu dodano informację o identyfikatorze danych obiektu.
 • Podczas przenoszenia danych z InsERT GT naprawiono błąd uniemożliwiający import danych klientów, gdy importowano także dane z biblioteki dokumentów.
 • Dodano możliwość aktywacji i dezaktywacji rachunków bankowych.
 • Dodano możliwość profilowania rachunków bankowych z poziomu bazy danych.
 • Dodano obsługę zbiorczych rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności wraz ze stosownymi ostrzeżeniami.
 • Dodano stosowne ostrzeżenia przy próbie rozliczania rozrachunków z wymaganym mechanizmem podzielonej płatności inaczej niż operacją lub dyspozycją bankową o rodzaju podzielona płatność.
 • Na dyspozycjach podatkowych oraz dyspozycjach ZUS z datą realizacji od 01.11.2019 umożliwiono wykorzystanie kwoty z rachunku VAT.
 • Poprawiono działanie filtra "Termin płatności" w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
 • Rozwiązano problem braku paska przewijania w parametrach finansowych.
 • Rozwiązano problem dotyczący ustawienia filtra Rachunek po zakończeniu importu wyciągów bankowych.
 • Rozwiązano problem znacznika "Uaktualnij z rozliczeń" podczas edycji wyciągu bankowego.
 • W widokach rozrachunkowych, do filtra "Magazyn" dodano wartość "brak".
 • Zoptymalizowano ładowanie danych w sekcji Rozliczenia na dokumentach finansowych i rozrachunkach.