Opis zmian (31.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 31.0.0 - 24/06/2020

 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano autoteksty związane z oddziałem użytkownika. Znajdują się one w węźle "użytkownik".
 • W parametrach wydruku dodano możliwość ustawienia wydruku kodu SWIFT na dokumentach handlowych ("Kod SWIFT rachunku bankowego").
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-10(6). Na dzień publikacji wersji Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji wysyłki elektronicznej.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-11(6). Na dzień publikacji wersji Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji wysyłki elektronicznej.
 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji, które na dzień publikacji programu nie były jeszcze ogłoszone przez Ministerstwo Finansów: VAT-8(11), VAT-9M(10).
 • Dodano import JPK_V7/7K wewnętrznych na podstawie plików JPK_FA.
 • Dodano możliwość porównania części ewidencyjnej pliku JPK z ewidencją VAT.
 • W edycji pliku JPK_V7/7K, w części ewidencyjnej sprzedaży i zakupu dodano możliwość podglądnięcia zapisu źródłowego ewidencji VAT.
 • Dodano możliwość zbiorczego nadawania oznaczeń JPK zapisom ewidencji VAT.
 • Dodano w zapisach VAT dodano informację, do jakich pól części deklaracyjnej JPK_V7/7K trafi zapis.
 • Dodano format wysyłki elixir dla Idea Banku.
 • Dodano format wysyłki elixir dla mBanku detalicznego.
 • Dodano format wysyłki elixir dla Nest banku.
 • Dodano okno wyliczania reszty na dokumentach KP.
 • W parametrach klienta poczty oraz parametrach wiadomości SMS dodano możliwość wyłączenia ostrzegania o braku zgody na otrzymywanie informacji przy pomocy komunikacji elektronicznej.
 • Dodano nowe uprawnienie: Klienci - Pokazuj dane wspólników. Użytkownicy nieposiadający tego uprawnienia nie będą widzieć danych wspólników w module Klienci.
 • Na karcie klienta zwiększono do 20 liczbę znaków możliwych do wpisania w polu VATIN.
 • Wprowadzono zmianę, aby uprawnienie: Zmiana opiekuna klienta na innego niż zalogowany użytkownik, obejmowało również opiekunów dodatkowych.
 • Dane z okna Moja Firma wyłączono z przestrzegania unikalności numerów NIP.
 • Na karcie klienta naprawiono błąd, który uniemożliwiał skorzystanie z operacji dla pola VATIN: Przepisz numer NIP, w przypadku gdy w adresie nie uzupełniono pola państwo.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście do modułu klienci, w przypadku gdy dodano cel przetwarzania z taką samą nazwą jak inny już występujący filtr w module klienci.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał na karcie przedstawiciela zmianę wartości dla pól: Stanowisko, Dział, Pokój.
 • W folderach skrzynki pocztowej: Szkice, Skrzynka nadawcza, Kosz oraz Zaplanowane-nexo dodano możliwość usuwania wiadomości za pomocą przycisku Delete. Wiadomości z tych folderów będą usuwane trwale.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie dodania do wiadomości pocztowej lub wiadomości SMS, autotekstów pól własnych, które w nazwie zawierały znaki interpunkcyjne takie, jak: kropka, przecinek, myślnik lub średnik.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pobierania konfiguracji konta pocztowego dla kont gmail, gdy domena gmail.com była zapisana wielkimi literami.
 • Do wzorca wydruku Noty księgowej dodano możliwość zmiany powiązanych wzorców dokumentów KP i KW.
 • Naprawiono błąd systemowy występujący po użyciu skrótu Ctrl+G (potwierdzenie przeczytania) na wiadomości pocztowej, która nie była szkicem.
 • Naprawiono problem występujący przy dearchiwizacji objawiający się komunikatem "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku...".
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał podłączanie użytkownika do Konta InsERT.
 • Poprawiono sortowanie Wzorców wydruku wg kolumny "Typ".
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem, jaki mógł się pojawiać podczas wydruku, gdy domyślna drukarka systemowa nie znajdowała się na liście dostępnych drukarek.
 • W powiadomieniach o wygasaniu Abonamentu dodano obsługę multiprogramu.
 • Poprawiono obsługę zapisów VAT dla faktur VAT RR w pliku JPK_V7/7K. Obecnie w numerze dostawcy wstawiany jest numer PESEL rolnika.
 • Przedłużono obowiązywanie wersji deklaracji VAT-9M(9) ze względu na przesunięcie przez MF okresu obowiązywanie deklaracji w wersji 10.
 • Skrócono okres obowiązywania do końca roku 2020 dla zaliczek na podatek PIT.
 • Dodano możliwość selektywnego wskazywania dokumentów do importu do ewidencji VAT z plików JPK.
 • Poprawiono ustawianie oznaczeń JPK podczas dekretacji automatycznej dokumentów faktur wewnętrznych i ich korekt.
 • Poprawiono w schematach dekretacji dokumentów handlowych definiowanie wyjątków opartych na oznaczeniach JPK - problem występował w przypadku wejścia do poprawy schematu z poziomu opcji "Pokaż".
 • Dalszy rozwój interfejsu funkcjonalności laboratoryjnej Portalu Biura - Dokumenty - m.in. nowy tryb wprowadzania zapisów księgowych na podstawie dokumentów klienta biura.
 • Dla nowych podmiotów ze słownika transakcji VAT usunięto transakcje: Odwrotne obciążenie – dostawa towarów (art.17 ust. 1 pkt 7), Odwrotne obciążenie – świadczenie usług (art.17 ust. 1 pkt 8), Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, (art.17 ust.1 pkt 7) – dostawa, Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, (art. 17 ust.1 pkt 8) – dostawa, Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, (art.17 ust.1 pkt 7) – nabycie, Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, (art. 17 ust.1 pkt 8) – nabycie.
 • Dodano blokadę generowania pliku JPK_V7/7K w okresie rozliczeń VAT "Zwolnionym".
 • Dodano domyślne oznaczenie JPK w definicjach transakcji VAT.
 • Dodano możliwość importu plików wewnętrznych JPK_V7/7K.
 • Dodano możliwość podpisania pliku e-Kontroli danymi autoryzującymi.
 • Dodano możliwość wydruku części deklaracyjnej JPK_V7/7K (mechanizmem wydruku listy).
 • Dodano możliwość wygenerowania rozrachunku oraz dyspozycji bankowej do naliczonego pliku JPK_V7/7K.
 • Dodano obsługę pola "Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy" w pliku ewidencji z deklaracją VAT JPK_V7/7K.
 • Dodano skrót klawiszowy (CTRL+N) do oznaczania dokumentów klienta biura jako niepodlegające księgowaniu, w funkcjonalności laboratoryjnej Portalu Biura - Dokumenty.
 • Na obecnie obowiązującej wersji deklaracji VAT-7/7K włączono ujmowanie zapisów z oznaczeniem typu dokumentu JPK: FP - faktura do paragonu. Oznaczenie to powinno wpływać tylko na nowe pliki JPK_V7/7K, publikację których Ministerstwo Finansów przesunęło na 1 października 2020 r.
 • Na potrzeby nowego pliku JPK_V7/7K w dokumencie ponowne zaliczenie do VAT dodano pola związane z dokumentem źródłowym: termin, płatności, dokument źródłowy korekty oraz data wystawienia faktury.
 • Połączono widoki JPK_VAT i JPK_V7/7K w jeden wspólny widok.
 • Poprawiono generowanie plików e-Kontroli zawierających nowy plik JPK_V7/7M.
 • Poprawiono obsługę pola "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących w danym okresie rozliczeniowym części deklaracyjnej pliku JPK_V7/7K.
 • Poprawiono obsługę powiadomień o nowych dokumentach klienta biura w przypadku wyłączonej funkcjonalności laboratoryjnej Portalu Biura - Dokumenty.
 • Poprawiono pobieranie danych z GUS (wartość pola Powiat) dla podmiotów z miejscowości Jarocin.
 • Poprawiono podpowiadanie numeru PESEL przy podpisywaniu danymi autoryzującymi plik JPK_VAT.
 • Poprawiono tworzenie powiązanego do dekretu zapisu VAT w przypadku gdy na dekrecie dokonano rozliczenia podłączonego rozrachunku.
 • Poprawiono w fakturze wewnętrznej ustawianie transakcji powiązanej w menu transakcji VAT, czyli wskazanie np. WNT zaznaczy WNT-N automatycznie (na podstawie definicji transakcji WNT).
 • Poprawiono weryfikację statusu VAT podatników w pliku ewidencji VAT z deklaracją JPK_V7/7K.
 • Poprawiono wykazywanie Daty przesłania dokumentu w Portalu Biura - Dokumenty. Niepotrzebnie wyświetlana była również godzina przesłania.
 • Poprawiono wykazywanie salda konta w wizytówce konta księgowego w przypadku występowania dwóch lat obrotowych w jednym roku kalendarzowym.
 • Poprawiono wykazywanie wartości w polu ZakupVAT_Marża dla zapisów ewidencji dla zakupów VAT marża w pliku JPK_V7/7K.
 • Poprawiono wyliczanie części deklaracyjnej JPK_V7/7K - obecnie wyliczana jest ona jedynie w oparciu o część edycyjną oraz pliki wewnętrzne JPK.
 • Poprawiono wyliczanie wartości pola SprzedażVAT_Marża w pliku JPK_V7/7K.
 • Poprawiono wystawianie JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału.
 • Przebudowano część deklaracyjną pliku JPK_V7/7K - edycja wartości tej części dokonywana jest w taki sam sposób jak w deklaracjach skarbowych.
 • Przemianowano wykorzystywany w funkcjonalności laboratoryjnej Portal Biura - dokumenty, słownik kategorii dokumentów od klienta na słownik grup.
 • Uporządkowano menu Operacje w pliku ewidencji VAT z deklaracją JPK_V7/7K.
 • Uporządkowano skróty klawiszowe w części ewidencyjnej pliku JPK_V7/7K.
 • W funkcjonalności laboratoryjnej Portalu Biura - Dokumenty poprawiono odpytywanie serwisu portalu o nowe dokumenty w przypadku, gdy serwis zwrócił błąd.
 • W kreatorze naliczania pliku JPK_V7/7K udostępniono adres e-mail - domyślnie jego wartość pobierana jest z danych Mojej Firmy.
 • W laboratoryjnej funkcjonalności Portalu Biura - Dokumenty dodano możliwość zbiorczego nadania kategorii dokumentom przysłanym przez klienta biura.
 • W Parametrach wysyłki elektronicznej, jako domyślny adres e-mail dla wysyłki JPK, ustawiono adres Mojej Firmy.
 • W pobieraniu danych Mojej Firmy z GUS uwzględniono również adres e-mail.
 • W słowniku okresów rozliczeń VAT zmieniono określenie tych okresów na "miesięczny", "kwartalny", które obecnie uwzględniają również obsługę rozliczeń plikami JPK_V7/7K.
 • W słowniku Transakcji VAT, dla kolumn Procedura JPK i Grupa asortymentu JPK włączono zawijanie tekstu w komórkach.
 • W sprawozdaniach elektronicznych, w części "Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)", dla pól: Ustalenie wyniku finansowego, Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, Pozostałe, Opis w Informacja uszczegóławiająca zwiększono liczbę znaków (100 tys.) możliwych do wpisania.
 • W widoku e-sprawozdawczość JPK dodano kolumnę zobowiązania podatkowego wynikającą z naliczonego pliku JPK_V7/7K.
 • W zapisie VAT sprzedaży, korekty nieterminowych płatności, dodano blokadę zapisu w przypadku podania wartości większej od zera.
 • Zgodnie z postanowieniami Tarczy antykryzysowej 4.0 (związanej z epidemią COVID-19) przesunięto obsługę nowych plików ewidencji VAT z deklaracją (JPK_V7/7K) na 1 października 2020 roku.
 • Zmieniono domyślną nazwę przy zapisywaniu do pliku dla UPO dotyczącego JPK_VAT.
 • Zmieniono przechowywanie kluczy szyfrowania plików JPK oraz elektronicznych sprawozdań finansowych z programu na wewnętrzny serwis parametrów w firmie InsERT.
 • Dodano możliwość ustawienia czy dokumenty z oznaczeniem JPK "faktura do paragonu" ma być ujmowany w raportach VAT i na wydrukach.
 • Poprawiono aktualizowanie pól oznaczeń JPK w zapisach VAT metody kasowej (naliczaj VAT po zapłacie) w przypadku dokonania częściowego rozliczenia podłączonego rozrachunku.
 • Poprawiono wykazywanie ujemnej marży w ewidencji VAT i pliku JPK_V7/7K - dla takich zapisów wartość VAT jest zerowa.
 • Poprawiono wypełnianie pól oznaczeń JPK zapisów VAT stworzonych na podstawie szablonu.
 • Powołane zostały nowe transakcje VAT sprzedaży: Korekta podatku należnego (nieterminowe płatności, art. 89a ust. 1) oraz Korekta podatku należnego (ponowne zaliczenie do VAT, art. 89a ust. 4), które są stosowane dla zapisów korekta VAT (nieterminowe płatności) oraz ponowne zaliczenie do VAT.
 • W widoku szablonów VAT dodano kolumny z oznaczeniami JPK.
 • Na wydruku planu amortyzacji, poprawiono formatowanie kwot rzędu tysięcy.
 • Do Parametrów windykacji dodano możliwość uwzględniania roku przestępnego przy naliczaniu odsetek.
 • Dodano możliwość korzystania z ulgi za złe długi po 30 dniach od terminu płatności. Z ulgi mogą skorzystać podmioty, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • Dodano nowy rodzaj operacji bankowej - "Podzielona płatność wewnętrzna" na potrzeby przelewów w MPP pomiędzy rachunkami zdefiniowanymi w Mojej firmie.
 • Dodano skalowanie okna wysyłki Dyspozycji do pliku.
 • Dodano widoki SQL w module Rozrachunki. Dostępna jest również ich konfiguracja w Definicji widoków.
 • Poprawiono błąd przy generowaniu deklaracji ZAW-NR pojawiający się w sytuacji, gdy operacja bankowa miała status księgowy "W przygotowaniu".
 • Poprawiono odświeżanie w zakładce Historia windykacji na rozrachunku po dodaniu do niego działania windykacyjnego.
 • Poprawiono podpowiadanie domyślnych rodzajów operacji bankowych przy pobieraniu wyciągów z plików mt-940.
 • Poprawiono rozpoznawanie klientów podczas pobierania wyciągów bankowych w sytuacji, gdy w bazie danych zapisane są adresy dodatkowe.
 • Poprawiono sortowanie w polu Wystawił na dokumentach wezwań do zapłaty, not odsetkowych, operacji kasowych i bankowych.
 • Poprawiono wczytywanie kwoty VAT dla operacji w Podzielonej płatności przy pobieraniu wyciągów mt-940 z Alior banku.
 • Poprawiono wczytywanie operacji z rachunków VAT na podstawie plików mt-940 przy użyciu parsera Santander (zgodny z BZWBK Moja Firma Plus).
 • Poprawiono widoczność rozrachunków w multiprogramie z Gestorem przy włączonym parametrze ukrywania rozrachunków księgowych.
 • Rozwiązano problem wczytywania numeru rachunku bankowego przy pobieraniu wyciągu z pliku mt-940 z banku Pekao.
 • Uaktualniono nazwy banków przy dodawaniu rachunków bankowych.
 • W module Operacje bankowe dodano filtr "Status księgowy".
 • W modułach Operacje kasowe oraz Operacje bankowe dodano kolumnę "Powiązany" dotyczącą operacji o rodzaju Transfer.
 • W oknie wydruku dodano podpowiadanie adresu e-mail klienta dla: operacji i dyspozycji bankowych, rozrachunków oraz kompensat.
 • W sekcji Rozliczenia na rozrachunkach, operacjach kasowych i bankowych dodano kolumnę "netto".
 • Zoptymalizowano działanie raportu "Podzielona płatność - niepoprawne rozliczenia rozrachunków".
 • Naprawiono błąd, który w specyficznych okolicznościach umożliwiał usuwanie użytej numeracji.