InsERT S.A.

Rewizor nexo
ulepszenia

Nowoczesny system finansowo-księgowy do sprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Opis zmian (25.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 25.0.1 - 06/05/2019

 • Dodano możliwość określenia w schemacie dekretacji do ewidencji VAT by faktura zakupu dekretowana była jako wydatek eksploatacyjny na pojazd w sposób określony w parametrach dotyczących eksploatacji pojazdów.
 • Poprawiono generowanie elektronicznej deklaracji PIT-37(25) w przypadku wspólnego opodatkowania z małżonkiem.
 • Dodano ostrzeżenie dla daty sporządzenia e-sprawozdania, w przypadku gdy jest ona wcześniejsza niż ostatni dzień okresu obrachunkowego, za który sporządzane jest to sprawozdanie.
 • Poprawiono wyznaczanie konta księgowego na podstawie rozliczeń w obrazie księgowym raportu kasowego i wyciągu bankowego dla rozliczeń dokonanych przed wersją 25.0.0.
 • Poprawiono dla zapisów złożonych wyświetlanie zawartości kolumn rodzaju zakupu, typu odliczenia oraz celu zakupu w widoku "Ewidencji VAT zakupu - dokumenty".
 • Poprawiono wyznaczanie daty zakończenia dostawy w zapisie VAT zakupu tworzonym na podstawie szablonu.
 • Poprawiono przenoszenie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia w przypadku istnienia bardzo dużej liczby kont analitycznych.

Wersja 25.0.0 - 11/04/2019

 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
 • Dodano dwa nowe uprawnienia dla klientów: Modyfikacja liczby dni spóźnienia dla kredytu kupieckiego oraz Modyfikacja liczby dokumentów kredytowanych.
 • Szablony klientów rozbudowano o możliwość przypisania scenariusza procesu ofertowego, umożliwiono również wybór domyślnego typu adresu dodatkowego.
 • Dodano uprawnienie do zmiany wzorca w oknie wydruku.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji NIP-7(5).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji ZAP-3(5).
 • Dodano możliwość wywołania dekretacji automatycznej (bez kreatora do określania kolejności dekretacji dokumentów i wyboru schematów) wg predefiniowanych ustawień: z potwierdzeniem bądź bez potwierdzenia oraz według schematu (również odpowiednio: z potwierdzeniem bądź bez potwierdzenia).
 • Rozszerzono obsługę wyznaczania konta na podstawie rozliczeń w schematach dekretacji. Obecnie schemat dekretacji można zdefiniować tak, by dekretacja dokumentów była kontynuowana mimo braku konta rozliczeń.
 • Dla niektórych kartotek księgowych dodano możliwość określenia, wg jakiej cechy mają być nadawane analityki dla elementów kartoteki, np. dla kartoteki klientów można wskazać, by numer analityki wyznaczał się na podstawie symbolu kontrahenta.
 • W module Wspólnicy dodano zakładkę "Absencje", w której można ewidencjonować informacje o wypłaconych świadczeniach przez ZUS oraz o okresach przerw w opłacaniu składek. Dane te przenoszone są do deklaracji ZUS RSA danego wspólnika.
 • Dodano możliwość określenia w definicji transakcji VAT, w jaki sposób będą się przepisywały daty dokumentu na zapis skojarzony VAT.
 • W ewidencji VAT zakupu dodano obsługę daty zakończenia dostawy. Data ta została uwzględniona we wszystkich funkcjach programu związanych z zapisem VAT zakupu: w dekretacji automatycznej, w wydrukach rejestrów i raportów, w szablonach VAT itp.
 • Dodano w definicji rejestru księgowego możliwość określenia, czy podczas edycji dokumentu księgowego zmianę daty zapisu kopiować na pozostałe daty.
 • Dla kartotek księgowych dodano możliwość nadawania numerów analityk wg ich nazw własnych.
 • W kartotece Klienci dodano możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju dla operacji bankowych.
 • W rozrachunkach, operacjach bankowych i kasowych dodano możliwość rozdzielenia kwoty operacji na rozliczane dokumenty.
 • Poprawiono ergonomię okna szablonu danych klienta. Dodano również sekcję odpowiadającą ustalaniu rozliczeń oraz windykacji.
 • Do danych demo dodano możliwość wypróbowania modułu Wiadomości SMS oraz dane prezentacyjne dla tego modułu.
 • W parametrach synchronizacji InsERT mobile dodano możliwość ustawienia, co jaki czas ma nastąpić pełna synchronizacja (domyślne ustawienie - co 7 dni).
 • Do treści wydruków wykorzystywanych do drukowania zgód na przetwarzanie danych dodano możliwość użycia autotekstu symbol klienta.
 • Połączono parametry numerów NIP, parametry numerów PESEL oraz parametry symboli klientów w jedną zakładkę z parametrami.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
 • Zmieniono sposób sortowania podpowiedzi podczas wprowadzania adresata przy wykorzystaniu mechanizmu InsTYNKT - najwyżej znajdują się adresy klientów, z którymi korespondencja jest prowadzona najczęściej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów ustalonych w Parametrach klienta poczty.
 • Zaktualizowano do nowszej wersji edytor w wiadomości pocztowej.
 • Umożliwiono zamieszczanie na serwisach chmurowych załączników do wiadomości wysyłanych za pomocą okna Drukuj (dotyczy również wydruków zbiorczych).
 • W module Poczta dodano mechanizm zamieniający po wysłaniu wpisane do wiadomości adresy stron internetowych na linki (dotyczy również wiadomości odebranych).
 • W module Poczta dodano obsługę flagi HIGHESTMODSEQ, dzięki czemu możliwa jest błyskawiczna synchronizacja konta pocztowego z serwerami również obsługującymi tę flagę w sytuacji, gdy na serwerze nie nastąpiły żadne zmiany.
 • W wiadomości pocztowej umożliwiono ładowane plików do jednej ramki (przy wykorzystywaniu zewnętrznego serwisu do przechowywania plików). Dotychczas, gdy dodawano kilka plików do wiadomości, każdy z nich był umieszczany w osobnej ramce.
 • Poprawiono błąd występujący w wiadomościach pocztowych. Przy włączonym trybie sprawdzania pisowni konieczne było kilkukrotne naciśnięcie klawisza Backspace w celu przejścia do żądanego błędnie wpisanego wyrazu.
 • Poprawiono wygląd folderów w kliencie poczty.
 • Umożliwiono wypełnianie kolumny Załącznik także dla wiadomości, których załączniki są przechowywane w serwisach chmurowych.
 • Dodano możliwość podłączenia do Konta Insert firmy, która jest już zarejestrowana.
 • Dodano logowanie zdarzeń zmieniających harmonogram archiwizacji (tworzenie/usuwanie/edycja).
 • Poprawiono działanie autotekstów wykorzystywanych w szablonach wiadomości dotyczących windykacji.
 • Poprawiono wykonywanie e-archiwizacji w przypadku, gdy archiwa są wykonywane automatycznie wg harmonogramu, przy ustawionej opcji niewykonywania archiwizacji podczas zamykaniu programu.
 • Poprawiono wyświetlanie listy użytkowników w oknie Stan wykorzystania licencji. Przy dużej ilości informacji w tym oknie nie były widoczne opcje Odśwież i Kopiuj listę.
 • Rozwiązano problem dotyczący daty wydruku w sytuacji, gdy była ona edytowana w oknie wydruku.
 • Wprowadzono szereg poprawek usprawniających działanie panelu Pomocy.
 • Zmieniono wymagania systemowe: od teraz nexo wymaga obecności .NET Framework w wersji co najmniej 4.6.1 na wszystkich komputerach, na których jest uruchamiane.
 • Dodano obsługę wydruku naklejek poprzez mechanizmy Sfery.
 • Dodano Notes - nowy moduł umożliwiający tworzenie tekstowych zapisków w formie prywatnych lub publicznych notek, które można "przypiąć" do okna aplikacji.
 • W kolumnach tekstowych na listach dodano możliwość grupowania po pierwszej literze tekstu.
 • Dodano nową wersję deklaracji CIT-8(27) wraz z obsługą elektroniczną, która wcześniej była udostępniona w postaci projektu.
 • Poprawiono w PIT-36(26) i PIT-36L(15) obsługę pola "Zapłaconej zaliczki" w przypadku gdy podatek, o którym mowa w art. 30g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest większy od należnej zaliczki.
 • Poprawiono wyliczanie należnej zaliczki w deklaracji PIT-36L(26) w przypadku, gdy podatnik skorzystał z prawa niepłacenia zaliczki za dany miesiąc.
 • Poprawiono wyliczanie zapłaconych zaliczek w przypadku, gdy ręcznie zmieniono wartość należnych zaliczek na deklaracjach PIT-36(26) i PIT-36L(15).
 • W PIT-36(26) poprawiono wyliczanie należnych zaliczek w przypadku, gdy podatnik korzystał w trakcie roku z prawa niepłacenia zaliczki do wysokości 1 000 zł.
 • W widoku deklaracji skarbowych poprawiono opcję wywołującą definicję deklaracji CIT tak, by wywoływana była aktualna definicja struktury tego sprawozdania.
 • Wydłużono okres obowiązywania deklaracji rozliczeń rocznych do końca 2019 r.
 • Dodano podczas dekretacji automatycznej komunikat ostrzegający o tym, że wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się również dokumenty ze schematem z innego okresu obrachunkowego.
 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów rozliczeń będących wynikiem skorygowania VAT niezapłaconych dokumentów.
 • Poprawiono wartości VAT i brutto w obrazie księgowym dokumentu korekty VAT sprzedaży/zakupu niezapłaconego dokumentu.
 • Poprawiono wczytywanie do biura rachunkowego plików EPP z dokumentami, których nazwa kategorii dokumentów była dłuższa niż 30 znaków.
 • Poprawiono wydajność określania kolejności wykonania schematów dekretacji.
 • W operacji kopiowania schematów dekretacji z innego okresu zmieniono sortowanie w taki sposób, by podpowiadany okres, z którego nastąpi kopiowanie, był poprzedzający w stosunku do okresu aktualnie wybranego.
 • W schemacie dekretacji "Korekta przyjęcia zewnętrznego VAT" pole z datą zakończenia dostawy określono jako wymagane.
 • W schemacie dekretacji rachunku do umowy cywilnoprawnej dodano wartość "ostatni dzień miesiąca listy rachunków". Może ona być ustawiana jako wartość pola datowego oraz użyta do budowania warunków typu "miesiąc listy rachunków wcześniejszy niż data wystawienia rachunku".
 • W schematach dekretacji wyciągów bankowych i raportów kasowych poprawiono działanie warunku opartego o rodzaj operacji i kwotę użytkownika.
 • W schematach dekretacji, dla definicji dekretowanej kwoty, która składa się z wielu kwot, zmieniono zaokrąglanie wyniku - zaokrąglany jest każdy składnik wyrażenia, a nie sam wynik tego wyrażenia.
 • Zaktualizowano wzorcowe schematy dekretacji do ewidencji VAT zakupu odnośnie daty zakończenia dostawy.
 • Zrezygnowano z wyświetlania okna z podsumowaniem w przypadku pomyślnego zadekretowania wszystkich dokumentów za pomocą opcji "Dekretuj automatycznie".
 • Dekretacja na konto rozrachunkowe z wykorzystaniem pieczęci księgowych przenosi do treści pozycji opis z pola "Tytułem" ze stworzonego rozrachunku.
 • Dodano możliwość podglądu i edycji danych klienta z poziomu raportu weryfikacji statusu podatników.
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku przydzielenia schematu dekretacji z innego okresu obrachunkowego niż dokument do dekretacji.
 • Poprawiono działanie filtra "Wspólnik" w modułach Rozliczenia właścicielskie i Ewidencja składek.
 • Poprawiono eksport metadanych e-Sprawozdania wysyłanego do KAS w przypadku dołączonych dwóch załączników o tej samej nazwie.
 • Poprawiono generowanie e-Sprawozdania w sytuacji, gdy w treści znajdował się niedozwolony znak dla XML, np.: "0x1F".
 • Poprawiono generowanie JPK_WB na podstawie zapisów na konta księgowe, w przypadku gdy we wskazanym okresie nie było żadnych obrotów na tych kontach.
 • Poprawiono import definicji składników sprawozdań finansowych pochodzących sprzed wersji 24.1.0.
 • Poprawiono odkładanie powiadomienia o kończącym się okresie obowiązywania podstawy naliczania "Małego ZUS".
 • Poprawiono pokazywanie dokumentu źródłowego dla obrazu księgowego dokumentów korekt kosztów handlowych/magazynowych.
 • Poprawiono sortowanie po numerze dokumentu w widoku "Dekretacja dokumentów".
 • Poprawiono w e-Sprawozdaniu definiowanie pozycji użytkownika dla sekcji "H. Strata z lat ubiegłych".
 • Poprawiono wydruk wartości Aktywów i Pasywów sprawozdania finansowego Bilans.
 • Poprawiono wyliczanie podstawy tzw. "Małego ZUS" - obecnie jest ona zaokrąglana w górę.
 • Poprawiono wywołanie opcji "Wypróbuj" dla wzorca wydruku amortyzacji zbiorczej, w przypadku gdy taka amortyzacja nie została naliczona.
 • Ustawiono jako domyślną dla nowych podmiotów definicję składników "Definicja załącznika deklaracji CIT-8/O(14)".
 • W definicji składników sprawozdania dodano walidację przed definiowaniem sposobu wyliczania dla pola, które jest niewyliczalne.
 • W definicji struktury sprawozdań bilansu i RZiS dla organizacji pozarządowych przypisano typ e-Sprawozdania dla jednostek pożytku publicznego.
 • W ewidencjach VAT sprzedaży i zakupu rozszerzono pole z wyborem kontrahenta o możliwość dodania podmiotu o wskazanym typie.
 • W module Dekretacja dokumentów dodano kolumnę z symbolem kontrahenta.
 • W obrazach księgowych dokumentów odbieranych z Subiekta 123, dla pola "Numer dokumentu magazynowego" wstawiane jest określenie, iż pole to jest niedostępne.
 • W Raporcie z weryfikacji statusu klientów zmieniono kolejność kolumn kontrahenta.
 • W widoku "Plan kont z elementami kartotek", w wizytówce konta kartotekowego poprawiono wyświetlanie obrotów i salda konta.
 • W wyliczeniu e-Sprawozdania, w sekcji Informacje dodatkowe wyłączono wyliczanie pola "J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym".
 • Zaktualizowano odniesienie do informacji Ministerstwa Finansów o sposobie pobierania UPO dla pliku JPK_VAT w oknie pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 • Zmieniono nazwę opcji "Pokaż wynikowy zapis" na "Pokaż symulację zapisu" w module Dekretacja dokumentów.
 • Zniesiono blokadę usuwania domyślnych parametrów podatkowych i ubezpieczeń ZUS.
 • Dodano ostrzeżenie dla dekretu i powiązanego zapisu VAT, gdy kwota na koncie kartotekowym VAT jest różna od wartości w zapisie VAT.
 • Poprawiono komunikowanie o istnieniu dokumentu w ewidencji VAT zakupu o podanym numerze w przypadku zmiany kontrahenta w tym zapisie.
 • Poprawiono obrazie księgowym zapisu VAT zakupu wykazywanie wartości w polach związanych z kosztem eksploatacji pojazdu w sytuacji, gdy zapis ten tworzony był na podstawie szablonu VAT.
 • Poprawiono obsługę zapisów VAT zakupu dotyczących wydatków na pojazd.
 • Poprawiono podpowiadanie miesiąca naliczenia w zapisie złożonym ewidencji VAT sprzedaży.
 • Poprawiono wczytywanie dokumentów z pliku JPK_VAT i JPK_FA w przypadku, gdy nazwa kontrahenta była dłuższa niż 128 znaków.
 • Poprawiono wydruk ewidencji VAT sprzedaży/zakupu dla zapisów złożonych VAT, których pozycje nie różniły się kwotą.
 • Poprawiono wyliczanie kwoty kosztu eksploatacji pojazdu w przypadku zaznaczenia, że jest to zakup z odliczeniem proporcjonalnym.
 • Poprawiono wyliczanie wartości netto do deklaracji w ewidencji VAT zakupu zapisów z zaznaczeniem rodzaju odliczenia proporcjonalnym.
 • Poprawiono wyznaczanie daty zakończenia dostawy dla zapisów VAT tworzonych na podstawie JPK_VAT bądź JPK_FA.
 • W ewidencji VAT zakupu poprawiono działanie daty blokady - obecnie opiera się ona o datę zakończenia dostawy.
 • Zmieniono nazwy domyślnych wzorców wydruku ewidencji VAT zakupu.
 • Poprawiono edycję rozrachunku podpiętego pod zapis księgowy lub zapis VAT - w niektórych przypadkach mógł się pojawić komunikat: "Sesja rozliczeniowa musi posiadać chociaż jedno rozliczenie".
 • Poprawiono przepisywanie kwoty VAT z dekretu walutowego do zapisu VAT powiązanego.
 • Poprawiono wykorzystanie konta kartotekowego magazynów w schemacie dekretacji Korekty kosztów magazynowych.
 • Poprawiono zapamiętywanie ustawień listy w formatce dokumentu Polecenia księgowania.
 • W edycji dekretu dodano możliwość określenia wartości dekretowanego dokumentu. Jest to pole informacyjne, niewykorzystywane w obliczeniach, które wypełnia się automatycznie na podstawie pierwszego zapisu na konto rozrachunkowe, a w przypadku jego braku z pierwszej pozycji dekretu.
 • W rozrachunku dodano informację o historii księgowania - na jakim koncie dany rozrachunek został ujęty.
 • Poprawiono aktualizowanie kwoty VAT rozrachunku podłączonego do ujemnego zapisu VAT.
 • W module wynagrodzeń, w listach płac dodano kolumny brutto, netto i od wypłaty.
 • Poprawiono edycję oraz powielanie wzorców wydruku raportu ZOiS.
 • Poprawiono generowanie wydruku dziennika księgowań.
 • Poprawiono edycję kwoty KUP w dokumencie OT, w przypadku gdy istniały dla danego środka trwałego późniejsze operacje.
 • Poprawiono generowanie planów amortyzacji - istniała możliwość wygenerowania planu dla środka całkowicie umorzonego.
 • Poprawiono naliczanie amortyzacji dla umorzonego środka trwałego, który został zmodernizowany z rozpoczęciem umarzania na "Miesiąc modernizacji".
 • Dodano blokadę zmiany konta bilansowego na pozabilansowe, w przypadku gdy użyte ono zostało jako konto różnicy zaokrągleń w parametrach okresu obrachunkowego.
 • Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę i filtr "Forma płatności z dokumentu".
 • Dodano możliwość rozliczania rozrachunków bez kontrahenta, które powstały z zapisów na kontach księgowych niepowiązanych z kartoteką.
 • Dodano podpowiadanie formatu banku przy wysyłce dyspozycji bankowej do pliku Elixir.
 • Na operacjach bankowych o rodzaju transfer dodano ostrzeżenie w przypadku braku ustawionego celu/źródła transferu.
 • Operacje pobierania wyciągów w bankowości on-line przeniesiono do widgetu.
 • Operacje wysyłania dyspozycji bankowych w bankowości on-line przeniesiono do widgetu.
 • Poprawiono błąd parsera mt-940 dla Alior Banku, który powodował błędne zapisywanie dat operacji bankowych.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie rozliczenia rozrachunku poprzez opcję "Zapłać on-line" bez posiadanego uprawnienia "Dyspozycje bankowe - Dodaj".
 • Poprawiono błąd związany z blokadą dodawania operacji bankowych do wyciągów na dwóch różnych rachunkach bankowych.
 • Poprawiono błąd związany z możliwością zmiany źródła transferu na powiązanej operacji bankowej.
 • Poprawiono błąd związany z pokazywaniem liczby dni spóźnienia na rozliczonych rozrachunkach.
 • Poprawiono błąd związany z przeniesieniem numeracji z systemu GT w sytuacji, gdy dla dokumentów kasowych była ona ustawiona jako miesięczna.
 • Poprawiono błąd związany z automatycznym tworzeniem transferów VAT do dodawanych ręcznie operacji bankowych o rodzaju Podzielona płatność.
 • Poprawiono błąd związany ze statusem operacji kasowej zdefiniowanym w formie płatności.
 • Poprawiono działanie podglądu operacji kasowych z poziomu raportu kasowego.
 • Poprawiono pobieranie wyciągów mt-940 z banku Millenium. Transfery na/z rachunku VAT były zapisywane jako przelew.
 • Przy pobieraniu historii operacji bankowych z pliku csv dodano ostrzeżenie pojawiające się przy zmianie rachunku bankowego na inny niż zapisany w pliku.
 • Przy pobieraniu wyciągów dodano podpowiadanie parsera mt-940 na podstawie numeru rachunku z pliku.
 • Przy usuwaniu wyciągów bankowych dodano pytanie krzyżowe mające na celu potwierdzenie chęci usunięcia powiązanych operacji bankowych.
 • Rozwiązano błąd związany z wczytywaniem operacji z wyciągu mt-940, w których daty operacji i księgowania pochodziły z różnych lat (na przełomie roku).
 • Rozwiązano problem związany z wczytywaniem wyciągu z pliku mt-940 Citibanku.
 • W raportach finansowych poprawiono kwotę i kurs dla walut z liczbą jednostek inną niż 1.
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę i filtr "Forma płatności z dokumentu".
 • W widokach rozrachunkowych poprawiono kwotę i kurs dla walut z liczbą jednostek inną niż 1.
 • W widoku Szybkie płatności on-line dodano możliwość podglądu dokumentu, z którego pochodzi transakcja.
 • Poprawiono działanie InsTYNKT-u klientów tak, aby po wprowadzeniu NIP-u z użyciem kresek odnajdywane były podmioty z NIP-em zapisanym bez separatorów.