Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (50.0.3)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 50.0.3 - 29/04/2024

 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną załącznika PIT/O w przypadku, gdy wypełniono pole z ulgą rehabilitacyjną.

Wersja 50.0.2 - 22/04/2024

 • Podgląd dokumentów OCR
   Poprawiono wczytywanie plików dokumentów z Portalu Biura oraz Portalu Dokumentów firmy. Problem objawiał się brakiem podglądu wczytywanego pliku na wybranych dokumentach.
 • Pojazd w zapisach KPiR
   Poprawiono wyświetlanie pozycji "W koszty" w zapisie wydatku KPiR w przypadku gdy wypełnione zostały dane dotyczące wydatku na pojazd ale bez wskazania samego pojazdu.
 • Dla zapisów VAT walutowych powstających w wyniku dekretacji dokumentów OCR (zarówno "ręcznej" bądź automatycznej), w przypadku gdy suma netto i VAT w PLN jest różna od wartości brutto PLN, komunikowany będzie błąd wymagający potwierdzenia, by taki zapis został zapisany.
 • Rozwiązano problem wczytywania dokumentów poprzez komunikację on-line/epp objawiający się komunikatem 'Wartość w polu nie może być pusta: Opis'.
 • Poprawiono działanie warunków schematów dekretacji opartych o pola własne typu "słownik SQL".

Wersja 50.0.1 - 09/04/2024

 • Odbiór dokumentów XML
   Poprawiono odbiór dokumentów XML przesłanych do księgowości komunikacją off-line.
 • Poprawiono podgląd rachunków dotyczących eksploatacji pojazdu, w przypadku gdy wyświetlono go z poziomu opcji "Pokaż".

Wersja 50.0.0 - 02/04/2024

 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL Server
   Od tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Pojazd w zapisach księgowych VAT i KPiR
   Dodano możliwość wskazania pojazdu z kartoteki przy tworzeniu zapisów VAT i KPiR.
  • Na zapisach powiązanych VAT do rachunków za przejazd w ewidencji eksploatacji pojazdów dodano możliwość określenia wartości rachunku brutto w rozbiciu na różne stawki VAT.
  • W zapisach VAT tworzonych do rachunku za eksploatację pojazdu dodano możliwość wskazania pojazdu.
  • W module ewidencji VAT zakupu dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) oraz filtr związany z podłączonym pojazdem z kartoteki.
  • W zapisach VAT zakupu ewidencjonującego wydatek na eksploatację pojazdu dodano możliwość wskazania auta zdefiniowanego w kartotece pojazdu. Parametry takiego pojazdu ustawiają wówczas domyślny domyślne wartości do rozliczeń takiego wydatku.
  • W zapisach wydatków KPiR dodano możliwość wskazania auta zdefiniowanego w kartotece pojazdów, co pozwala na ustawienie domyślnego sposobu rozliczenia takiego wydatku.
  • Dodano automatyczne wskazanie sposobu rozliczania pojazdu na podstawie jego danych z kartoteki.
 • Czytelniejsze wydruki VAT i KPiR
   Na wydrukach ewidencji VAT, ewidencji przychodów oraz podsumowań KPiR i EP dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych.
  • Dla wydruku rejestrów VAT dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych.
 • Wydruk deklaracji VIU-DO
   Umożliwiono wydruk deklaracji rozliczającej transakcje VAT-OSS.
 • Usprawnienia w obsłudze księgowej dokumentów KSeF
   Nowy, czytelniejszy i wygodniejszy w obsłudze podgląd dokumentu KSeF, zapisy VAT z wykorzystaniem szablonów dla e-Faktur, obsługi księgowej roli płatnika oraz wiele innych.
  • Dekretacja automatyczna po pozycjach dokumentu KSeF
    Udostępniono opisywanie pozycji e-Faktur na potrzeby rozksięgowania wartości pozycji dokumentu w dekretacji automatycznej. Dokonany opis pozycji dokumentu może służyć do rozksięgowania wartości tej pozycji bądź jej filtrowana wg definicji w schemacie dekretacji.
  • Zapisy księgowe na podstawie dokumentów KSeF
    Dodano wsparcie tworzenia zapisów VAT na podstawie dokumentów KSeF z wykorzystaniem definicji szablonów VAT.
   • Poprawiono wyznaczanie stawki ryczałtu przy ręcznym wprowadzaniu zapisu EP na podstawie dokumentu KSeF.
  • Zmieniono podgląd dokumentu KSeF pobranego do modułu Dokumentów pobranych na bardziej czytelny i optymalny w nawigacji po treści dokumentu.
 • Przenoszenie opisu księgowego dokumentów
   Dodano możliwość przenoszenia podczas dekretacji automatycznej opisu księgowego (np. kategorii księgowej) z dokumentu źródłowego do opisu księgowego zapisu VAT.
 • Powiadomienia nexo w systemie powiadomień Windows
   Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows.
 • Na wydruku Podsumowania KPiR dodano możliwość wyłączenia drukowania wartości zerowych.
 • Własne kolumny
   [PRO] W nowej wersji programu można tworzyć własne kolumny do serwisów oraz raportów. Kolumny można stworzyć przy wykorzystaniu raportów własnych lub za pomocą sfery. Funkcję należy wcześniej włączyć w Laboratorium.
  • [PRO] W konfiguracji widoku dodano przycisk umożliwiający dodawanie własnych kolumn do konfigurowanego widoku.
 • Podglądy z prawej/lewej strony listy
   W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy.
 • Poprawiono wyznaczanie "Wartości sprzedaży" w obrazie księgowym faktury VAT marża pobranego z KSeF.
 • Poczta:
  • Dodano możliwość zdecydowania na poziomie szablonu wiadomości, aby były automatycznie dodawane pliki z biblioteki załączników do wiadomości.
  • W definicjach widoków, dla modułu Klient poczty dodano zakładkę z poleceniami.
  • W oknie Drukuj, dla szyfrowanych wydruków hasłem własnym lub losowym dodano opcje pod prawoklikiem: Kopiuj, Wytnij, Wklej.
 • Poprawiono opcję "Ustaw w stawkach" w edycji zapisu VAT zakupu otwartego z podglądu dokumentu.
 • W zbiorczej aktualizacji kursu EBC poprawiono podpowiadanie kursu w przypadku, gdy ostatni dzień rozliczanego kwartału wypadał w dzień wolny.
 • Poprawiono kopiowanie warunków wyboru w definiowaniu schematu dekretacji - do kopiowanej wartości warunku doklejany był niepotrzebnie znak "/".
 • Dodano obsługę pola Płatnik w obrazach księgowych e-faktur - obecnie dokument elektroniczny, na którym Moja firma występuje w roli Podmiotu 3, można odebrać z platformy KSeF.
 • Na karcie Mojej firmy poprawiono walidację dla zawieszenia i wznowienia działalności.
 • Dodano w module deklaracji skarbowych kolumnę z wartością nadpłaty podatku.
 • Poprawiono podpowiadanie kursu EBC z kolejnego kwartału w przypadku, gdy koniec kwartału w którym ewidencjonowany jest zapis VAT wypada w dzień wolny.
 • Podczas dodawania kolejnej pozycji do słownika państw dodano ostrzeżenie pojawiające się sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole "Kod państwa".
 • Poprawiono komunikat o braku możliwości importu pliku wewnętrznego JPK_V7 do e-Sprawozdawczości w zablokowanym okresie.
 • W powiadomieniach wprowadzono drobne wizualne zmiany. Zmieniono nazwy operacji, aby nie były pisane dużymi literami. Dla wszystkich rozwijanych menu dodano znak informujący, że jest to rozwijane menu. Zwiększono nieco nagłówki w powiadomieniach.
 • Poprawiono problem instalacji pakietu Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) na komputerach, na których był już zainstalowany ten pakiet w wersji niższej niż wymagana.
 • Dodano walidację uniemożliwiającą przypisanie wielu grup do jednego klienta.
 • Poprawiono komunikat pojawiający się przy próbie zarejestrowania klienta biura rachunkowego w sytuacji, gdy klient o takiej samej nazwie i innym NIP był już zarejestrowany.
 • Poprawiono raport z importu dokumentów z pliku EPP - doszła kolumna z informacją o statusie wczytywanego dokumentu.
 • Zmieniono nazwę uprawnienia Zmiana klientów na Edycja klientów.
 • Dodano parametr ustawiający sortowanie w obrębie dnia zapisów dokumentów w serwisie Dokumentów pobranych. Można ustawić sortowanie wg kolejności przesłania do KSeF bądź wg numeru dokumentu.
 • Na dokumencie Rozliczenia rocznego składki zdrowotnej , w przypadku wykazania zwrotu składki, obsłużono pola "Niepomniejszająca" (w przypadku zwrotu pole to określa że ta część zwrotu nie wpływa na przychód/dochód do opodatkowania) oraz "Pomniejszająca" mówiącego o tym, że ta część zwrotu wpływała na podstawę opodatkowania w trakcie rozliczanego roku).
 • W module Dokumentów pobranych, w podmiotach zwykłych (nie biur rachunkowych) dodano możliwość zbiorczego nadawania etykiet dla dokumentów KSeF, jak również dokumentów OCR.
 • Dodano automatyczne wyświetlanie listy zmian w programie po aktualizacji do nowszej wersji. Prezentowana lista zależy od używanych programów, zawiera filtry i wyszukiwarkę ułatwiającą przeglądanie zmian. Od kolejnych wersji programu lista będzie zawierała zmiany z wszystkich wprowadzonych aktualizacji (czyli z kilku wersji, jeśli nie były instalowane po kolei).
 • W Dokumentach pobranych, serwisie obsługującym e-Faktury dodano filtr "Numer KSeF".
 • Przeniesiono akceptację regulaminu Laboratorium do Konta InsERT.
 • Poprawiono w dekretacji automatycznej wyciągów bankowych poprawiono odczytywanie informacji z pola "Tytułem" w przypadku gdy zawartość tego pola składała się z wielu wierszy.
 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów ZW (zwrotów do paragonu) - w obrazie księgowym takiego dokumentu nie była wypełniana sekcja płatności.
 • Poprawiono sortowanie Dyspozycji bankowych dla Osób i Pracowników. Podczas generowania dyspozycji do pliku sortowanie odbywa się teraz wg nazwiska i imienia zamiast nazwy skróconej.
 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów KSeF do Ewidencji przychodów wg schematu, który w definicji posiadał oznaczony tryb automatyczny.
 • Poprawiono ergonomię tworzenia zapisów VAT OSS: * zmieniono nazwę pola "Korekta" na "Korekta za poprzednie okresy", * Domyślnie podpowiadany jest obecnie kwartał wstecz od daty zapisu, * dodano ostrzeżenie jak wybierze się okres korekty, który obejmuje datę zapisu.
 • Poprawiono działanie linku "Ustaw urząd skarbowy" w deklaracji PIT4R - wcześniej otwierał on edycję okna Mojej firmy w widoku klienta zamiast w widoku definiowania danych podmiotu.
 • W edycji dokumentu amortyzacji zbiorczej dodano pasek postępu dla podłączania amortyzacji jednostkowych.
 • Poprawiono w seryjnym naliczaniu amortyzacji przesuwanie się listy naliczanych amortyzacji.
 • We wzorcowym schemacie dekretacji składek ZUS osoby współpracującej dodano kwotę "(N) Składka zdrowotna odliczana od dochodu/przychodu".
 • Dla bankowości on-line ING poprawiono błąd pojawiający się przy operacji Zapłać on-line, gdy w Parametrach bankowości był zaznaczony parametr Zawsze weryfikuj Wykaz podatników VAT (rachunki bankowe).
 • Zoptymalizowano operację dodawania i poprawy dokumentu amortyzacji zbiorczej.
 • Dodano możliwość ustawienia sortowania na wydruku zapisów ewidencji VAT zakupu i sprzedaży wg numeru księgowego, bez względu na datę takiego zapisu. Wskazania sortowania dokonuje się na okienku wydruku.
 • W raportach własnych usunięto operację "Dodaj komentarz".
 • Rozwiązano problem z nadmiarowym ostrzeżeniem o istniejących operacjach kasowych przy dodawaniu Raportu kasowego.
 • Poprawiono podgląd dokumentów OCR - dla niektórych dokumentów OCR program nie wyświetlał jego podglądu.
 • W scenariuszach windykacyjnych rozwiązano problem automatycznego wykonywania scenariuszy bez powiadomienia, pomimo braku uprawnienia "Windykacja - URUCHOM MODUŁ"
 • W definicji schematu dekretacji poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie Kontekst.
 • Poprawiono parser wyciągów mt-940 dla banku PEKAO. Problem związany był z dodaniem godziny transakcji w pliku wyciągu.
 • Dla parsera mt-940 banku PKO BP rozwiązano problem błędnego rozpoznawania typu operacji wczytywanym z pliku wyciągu.
 • W deklaracji PIT-36L(20), w polu składki zdrowotnej doliczanej do przychodu (służącego do rozliczenia zwrotu składki z ZUS) dodano kontrolę wartości na wypadek przekroczenia limitu składki możliwej do odliczenia w roku którego dotyczy zwrot tej składki.
 • W widoku planów amortyzacji środków trwałych usunięto parametr podglądu zaznaczonej pozycji.
 • Poprawiono wyliczanie kwoty zapłaconej składki zdrowotnej na deklaracji PIT-36L. Niepotrzebnie ujmowana była w tym polu wartość odliczeń od dochodu składek zdrowotnych zapłaconych wcześniej.
 • Poprawiono rozpoznawanie numerów rachunków bankowych (gdy numery zawierały znak spacji) podczas wczytywania wyciągów z pliku mt-940.
 • Poprawiono problem awaryjnego wyłączania programu w przypadku podglądu dokumentów OCR, które utworzone zostały w bardzo dużej rozdzielczości.
 • Poprawiono podgląd specyficznych dokumentów PDF w modułach Portalu Biura i Portalu Dokumentów firmy.
 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów Portalu Biura i Portalu Dokumentów Firmy - w pewnych sytuacjach blokowane było usunięcie zapisu VAT powstałego w dekretacji automatycznej.
 • Poprawiono wykazywanie przychodów z wynajmu z uwzględnieniem udziału wspólnika na załączniku PIT-28/B.
 • Poprawiono w deklaracji PIT-36L oraz PIT-28 wykazywanie składki zdrowotnej zapłaconej w trakcie rozliczanego roku w przypadku gdy wykazany został roczny zwrot składki zdrowotnej.
 • Wydajność:
  • W galerii zdjęć poprawiono problem z wydajnością odtwarzania zaznaczonych zdjęć po wykonaniu na nich zbiorczej operacji.
  • Zoptymalizowano pobieranie informacji o wersji wzorca wydruku prezentowanych w kolumnie Wersja w konfiguracji wzorców.
  • Zoptymalizowano ładowanie podglądu z listą zestawu danych w serwisie Naklejki.
 • Komentarze:
  • Nowe możliwości w komentarzach
    W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
  • Zmieniono wygląd wartości w kolumnie liczba komentarzy.
 • Galeria zdjęć:
  • Poprawiono przywracanie fokusa po powrocie do serwisu galerii zdjęć.
  • Naprawiono działanie przycisku konfiguracji w widoku galerii zdjęć.
  • Poprawiono przywracanie fokusa po zmianie właściwości zdjęcia.
  • Poprawiono aktualizację opcji menu po wyłączeniu/włączeniu podglądu zaznaczonej pozycji w widoku galerii zdjęć.
 • [PRO] Sfera:
  • [PRO] Poprawiono błąd uniemożliwiający drukowanie naklejek w aplikacjach sferycznych.
  • [PRO] Ułatwiono dostęp do pól własnych w rozszerzeniach do profilowania danych.
  • [PRO] Dodano metodę PodajPolaczenie dla interfejsu IUchwyt, która zwraca połączenie do bazy danych.
  • [PRO] W oknie parametrów operacji poprawiono wyszukiwanie parametru.
  • [PRO] W aplikacji WPF umożliwiono korzystanie z wbudowanych okien dialogowych.
 • [PRO] Własne filtry:
  • [PRO] W menu dodawania filtrów dodano opcję "Dodaj", dzięki której można dodać własny filtr za pomocą sfery, raportów własnych (SQL i Linq) oraz atrybutów klasyfikacji.
  • [PRO] W sferze nexo dodano dodatkowe metody ułatwiające tworzenie własnych filtrów.
 • [PRO] Menu sferyczne:
  • [PRO] Do szablonów projektów Visual Studio dodano nowy szablon ułatwiający tworzenie własnych operacji w menu.
  • [PRO] Umożliwiono wykorzystanie okien edycji obiektów we własnych operacjach w menu sferycznym.
  • [PRO] Dodano możliwość grupowania parametrów w oknie parametrów do menu sferycznego.
  • [PRO] Dodano możliwość ustawiania widoczności parametru w oknie do parametrów dla menu sferycznego.
 • Automatyzacja w Gratyfikancie, Rewizorze i Rachmistrzu:
  • W Automatyzacji dodano działanie "Generuj lub przelicz deklarację rozliczeniową ZUS", którą można wykonać po zapisaniu obiektu "Składki ZUS wspólnika".
  • W Automatyzacji rozwiązano problem z wyborem adresata wiadomości SMS wysyłanej po zapisaniu deklaracji rozliczeniowej ZUS.
 • Deklaracje ZUS:
  • Rozwiązano problem nieprawidłowego przenoszenia numeru dowodu osobistego płatnika składek do deklaracji ZUS DRA występujący w pewnych przypadkach.
 • Licencje:
  • Poprawiono prezentację informacji o licencjach w danych diagnostycznych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w danych diagnostycznych.
  • W danych diagnostycznych poprawiono sposób prezentacji informacji o wygasłym abonamencie, aby był on spójny z innymi miejscami w programie, gdzie ta informacja jest prezentowana.
  • Poprawiono odświeżanie informacji o licencjach widocznej w menu programu po zaktualizowaniu danych licencyjnych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w menu programu.
  • Poprawiono prezentację daty, od której wygasł abonament. Wcześniej data ta wykazywała ostatni dzień, w którym abonament był jeszcze aktywny.
 • W Konfiguracji, w Opisach księgowych dokumentów dodano możliwość wskazania etykiety, która będzie domyślnie wstawiana do opisu księgowego danego typu dokumentu. By skorzystać z tej funkcjonalności, należy włączyć w Laboratorium obsługę etykiet (są one przeznaczone dla podmiotów z uruchomioną usługą Portalu Dokumentów Firmy).
 • Dodano możliwość nadpisywania plików wysyłanych do e-Archiwizacji. Archiwa w chmurze będą nadpisywane po zaznaczeniu parametru "Nadpisuj pliki o tej samej nazwie bez pytania" przy tworzeniu archiwum.
 • W konfiguracji, we wzorcach wydruków dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie wersja.
 • Poprawiono maksymalizację formatki edycji obiektu.
 • Do danych diagnostycznych dodano logi z e-Archiwizacji.
 • Poprawiono stabilność programu w momencie jego zamykania z niezapisaną zmianą kompozycji.
 • Poprawiono działanie programu, gdy w trakcie edycji wyglądu programu użytkownik uruchomi inny serwis. Nowy serwis uruchomiony zostanie w nowej karcie.
 • Otworzono parametryzację automatycznego odbioru e-Faktur z KSeF oraz sparametryzowania jakiego typu dokumenty mają być odbierane (w jakiej roli występuje nasza firma na dokumencie).
 • Uszczelniono ograniczenie na maksymalną liczbę jednocześnie włączonych kolumn na liście.
 • Poprawiono stabilność programu podczas przełączania się pomiędzy zakładkami lewego panelu, który prezentuje moduły należące do danego programu oraz wybrane ulubione moduły.
 • Krajowy System e-Faktur:
  • Sposób przetwarzania dokumentów odebranych z KSeF
    Stwórz miniobieg dokumentów otrzymanych z KSeF. Wyznacz osobę decyzyjną, która określać będzie, czy dany dokument ma być przetwarzany w Subiekcie, w Księgowości czy też nie powinien być przetwarzany.
  • We wszystkich widokach modułu Krajowego Systemu e-Faktur włączono podgląd e-Faktury po prawej stronie listy dokumentów. Zmiana ta wymusza również zresetowanie ustawień listy po konwersji danych z wersji wcześniejszych.
  • Wprowadzono przechwytywanie nieznanych błędów w trakcie komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur. W takim wypadku użytkownik otrzymuje informację o wykryciu nieznanych problemów wraz z sugestiami sprawdzenia własnego łącza internetowego, komunikatów ze strony KSeF oraz informacji na forum użytkowników.
  • W widokach e-Faktur dodano możliwość włączenia kolumn z danymi dotyczącymi komentarzy (liczba komentarzy, data ostatniego komentarza).
  • W module Klienci rozbito operację zbiorczą dotyczącą ustawień KSeF na dwie operacje dotyczące oddzielnie wysyłki i oddzielnie odbioru dokumentów.
 • Pozostałe zmiany:
  • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT podatnika w podglądzie dokumentów w podmiocie z danymi prezentacyjnymi.
  • Na liście uprawnień, w mechanizmie wyszukiwania wprowadzono ignorowanie wielkości liter.
 • Automatyzacja:
  • W automatyzacji, dla czynności tworzącej wiadomość e-mail dodano parametr, który umożliwia wybranie formatu wydruku.
  • Udostępniono dla wszystkich podmiotów opcję Dodaj automat, widoczną przy niektórych operacjach, w różnych modułach.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna