InsERT S.A.

Rachmistrz nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu do obsługi uproszczonej księgowości, wzbogacona o dodatkowe rozwiązania.

Opis zmian (28.1.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 28.1.2 - 23/01/2020

 • PIT-11(25) poprawiono wykazywanie zaliczki na podatek od dochodu zwolnionego (ulga dla młodych) w przypadku składników płacowych płatnych przez ZUS.
 • Poprawiono wykazywanie kodu kraju adresu zamieszkania podatnika w nowej deklaracji IFT-1/1R.
 • Poprawiono wykazywanie w PIT-11(25) wartość składek ZUS i zdrowotnego od umów zleceń w zależności od rodzaju przychodu.
 • Poprawiono wyliczanie korekty deklaracji PIT-11(25).

Wersja 28.1.1 - 17/01/2020

 • Poprawiono w PIT-11 wykazywanie przychodów w przypadku wynagrodzenia zawierającego składniki płacowe podlegające zwolnieniu dla młodych, jak i składniki podlegające opodatkowaniu.
 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną PIT-11 (25) oraz IFT-1/1R (15) w przypadku, gdy w danych Mojej Firmy zdefiniowany był REGON.
 • Poprawiono podpisywanie elektroniczne korekt deklaracji PIT-11.

Wersja 28.1.0 - 09/01/2020

 • Dodano obsługę deklaracji PIT-4R(9) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-28S(22) - dla przedsiębiorstw w spadku. Na dzień publikacji formularza deklaracji nie była udostępniona wysyłka elektroniczna.
 • Dodano obsługę nowej deklaracji PIT-R(20) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.
 • Dodano obsługę nowej wersji formularza PIT-28(22) wraz z załącznikami. Na dzień publikacji deklaracji nie była udostępniona wysyłka elektroniczna.
 • Dodano wysyłkę elektroniczną deklaracji: PIT-8AR(8), IFT-1/IFT-1R(15), PIT-11(25), PIT-6(14).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji zbiorczej PIT-11Z(25).
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji zbiorczej PIT-8CZ(10).
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego sumowania wartości w polu 19 deklaracji ZUS DRA w przypadku występowania osoby współpracującej.
 • Poprawiono błąd blokujący możliwość ustawienia domyślnej transakcji handlowej w danych klienta, gdy wcześniej ustawiono tam "brak".
 • Naprawiono błąd autoryzacji przy rejestracji licencji.
 • Poprawiono błąd powodujący nagłe zamknięcie programu podczas korzystania z kontrolki prezentującej HTML (m.in. w kliencie poczty czy w module InsMail) przy zmienionym zoomie aplikacyjnym.
 • Poprawiono uwzględnianie zapisów VAT sprzedaży z transakcją SUPTK w deklaracji VAT-UE, przy zaznaczonym parametrze "Nabycia na deklaracji VAT-UE pobieraj wg miesiąca naliczenia sprzedaży".
 • Poprawiono wydruk EKO deklaracji skarbowych oraz UPO.
 • Dodano możliwość podglądnięcia danych podmiotów w zbiorczej weryfikacji podstawowego rachunku bankowego.
 • Na raporcie zbiorczej weryfikacji rachunku podstawowego klientów w Wykazie podatników VAT dodano nazwę podmiotu.
 • Poprawiono datę obowiązywania Małego ZUS Plus na 01.02.2020.
 • W zbiorczej weryfikacji podstawowego rachunku bankowego w wykazie podatników VAT dodano kolorowanie (na zielono) dla podmiotów z poprawnym rachunkiem bankowym.
 • Zmniejszono paczkę danych w zbiorczej weryfikacji rachunków bankowych w serwisie pośredniczącym w odpytywaniu z użyciem tzw. pliku płaskiego.

Wersja 28.0.0 - 16/12/2019

 • Wprowadzono zasadę obowiązującą od 2020 roku o obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu przekroczenia progu podatkowego.
 • W module Klienci dodano operacje umożliwiające porównanie rachunków bankowych klienta z rachunkami zapisanymi w Wykazie podatników VAT.
 • Do danych firmy dodano pole KRS. W module Klienci dodano również filtr i kolumnę.
 • W module Klienci dla operacji "Sprawdź klientów w Wykazie podatników VAT" dodano możliwość aktualizacji statusu "Czynny podatnik VAT".
 • Dodano możliwość ustalenia dla deklaracji VAT-UE, czy nabycia wewnątrzwspólnotowe mają być określane według ewidencji zakupu VAT, czy wg ewidencji sprzedaży.
 • Dodano możliwość wystawienia korekty deklaracji VAT-7/7K/8/9M w wersji późniejszej niż deklaracja źródłowa.
 • Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-3(6).
 • Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-R(20). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(15). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-11(25) uwzględniającej przychód zwolniony dla młodych. Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-2(6).
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-4R(9). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-6(14). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-8AR(8). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-8C(10). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę projektu deklaracji DSF-1(1) rozliczającej wpłatę na Fundusz Solidarnościowy. Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano odrębne uprawnienia do deklaracji skarbowych - ich odebranie powoduje, że dany użytkownik nie posiada wglądu do zablokowanych deklaracji.
 • W danych domyślnych osoby wystawiającej deklaracje skarbowe dodano pole "Stanowisko", które jest uwzględniane automatycznie w wystawianych deklaracjach.
 • Dodano obsługę nowej preferencji ZUS, tzw. Mały ZUS Plus dla osób prowadzących działalność, których przychody nie przekraczają 120 tys. rocznie.
 • W schemacie dekretacji dokumentu zbiorczej sprzedaży VAT udostępniono do wykorzystania numer dokumentu.
 • W zapisie złożonym VAT udostępniono dodawanie opisów operacji gospodarczych. Umożliwiono również rozwijanie listy opisów operacji z poziomu menu kontekstowego.
 • Dla zapisów wydatków w KPiR dotyczących pojazdów leasingowanych proporcjonalnie dodano możliwość podania wartości auta do automatycznego wyliczenia współczynnika określającego wartość wydatku zaliczaną do kosztów uzyskania przychodu.
 • Dodano sprawdzanie rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT przy dodawaniu wypłat bankowych.
 • Dodano sprawdzanie rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT przy wystawianiu dyspozycji bankowych.
 • Dodano uprawnienia Dyspozycje bankowe - Zapis z negatywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podatników VAT oraz Operacje bankowe - Zapis BW z negatywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podatników VAT.
 • Dodano zbiorcze sprawdzanie rachunku bankowego w Wykazie podatników VAT dla dyspozycji bankowych.
 • W kartotece wspólników dodano możliwość zdefiniowania indywidualnego rachunku podatkowego.
 • W konfiguracji Moja firma oraz w kartotece wspólników dodano generator indywidualnego rachunku podatkowego na podstawie numeru PESEL lub NIP.
 • W parametrach bankowości dodano parametr dotyczący sprawdzania rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT przy tworzeniu operacji i dyspozycji bankowych.
 • W rozrachunku o rodzaju zobowiązanie dodano możliwość przypisania rachunku bankowego, który ma podpowiedzieć się przy rozliczeniu operacją lub dyspozycją bankową.
 • W umowach cywilnoprawnych dodano nowy rodzaj przychodu zgodnie z wykazem w deklaracjach skarbowych.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością dezaktywacji urzędu skarbowego powiązanego z Moją firmą.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował w niektórych przypadkach podczas zapisu wiadomości pocztowej do szkiców.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował przy dłuższej bezczynności dla otwartego okna nowej wiadomości pocztowej.
 • Poprawiono błąd tworzenia harmonogramu archiwizacji, który uniemożliwiał jego utworzenie na innego użytkownika Windows niż aktualnie zalogowany. Błąd występował na niektórych wersjach systemu Windows (m.in. Windows Server 2012 R2).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wyłączenie/włączenie wykonywania e-archiwizacji na wybranych stanowiskach.
 • Zmieniono używane w programie określenie "Biała lista podatników" na "Wykaz podatników VAT".
 • W programie serwisowym poprawiono błąd uniemożliwiający kompaktowanie baz z włączonym mechanizmem FILESTREAM.
 • Na deklaracji VAT-23 poprawiono obsługę pola "Podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE" w zależności od ustawień danych w Mojej Firmie.
 • Na deklaracji VAT-23(3) poprawiono obsługę pola 33 "Data faktury/umowy stwierdzającej nabycie".
 • Na korekcie deklaracji VAT-7 poprawiono przepisywanie z deklaracji źródłowej danych dotyczących zwrotu podatku.
 • Poprawiono obsługę pola 69 w deklaracji VAT-7(20) - obecnie pole to ustawia się tylko w przypadku występowania zapisów VAT sprzedaży z oznaczeniem MPP.
 • Poprawiono wydruk numeru UPO na deklaracji skarbowej.
 • Ujednolicono na deklaracjach skarbowych modyfikowanie wartości NIP, PESEL oraz danych urzędu skarbowego.
 • W menu kontekstowym modułu Deklaracje skarbowe dodano operację Superedycji.
 • W module Deklaracji skarbowych dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) z kodem oraz opisem wysyłki elektronicznej deklaracji.
 • Zmieniono możliwość określenia wydruku EKO deklaracji skarbowych za pomocą znacznika w miejsce wyboru wzorca wydruku.
 • Poprawiono edycję danych pracownika, w przypadku gdy w pierwszej kolejności posłużono się opcją "Pokaż".
 • [PRO] Poprawiono komunikowanie procesu wysyłki raportów do Portalu biura.
 • Poprawiono wywołanie śladu rewizyjnego za pomocą mnemonika RF.
 • Usunięto niezależne opcje sprawdzania, czy podatnik jest wykreślony oraz przywrócony do rejestru VAT podatników.
 • W modułach ewidencji VAT i dokumentów księgowych dodano menu "Dodaj okres obrachunkowy" pozwalające dodać nowy okres obrachunkowy w programie.
 • Udostępniono do edycji numer dokumentu zbiorczego sprzedaży.
 • Z Dokumentu zbiorczej sprzedaży usunięto nieaktywny znacznik "Wpływa na rozliczenie VAT".
 • Usunięto możliwość dodawania do KPiR wpisów typu Korekta KUP oraz Ponowne zaliczenie do KUP.
 • Poprawiono definiowanie w dokumencie OT umorzenia początkowego dla środków trwałych z zerową wartością nabycia - problem pojawił się w wersji 27.
 • Poprawiono dodawanie dokumentu przyjęcia środka trwałego umarzanego jednorazowo do użytkowania - pojawiał się komunikat "Nie można utworzyć planu amortyzacji dla całkowicie umorzonego środka trwałego".
 • Do raportu Rozrachunki na dany dzień dodano kolumnę i filtr "Rachunek".
 • Dodano możliwość zdefiniowania indywidualnego rachunku podatkowego w kreatorze wdrożeniowym.
 • Na raporcie Wiekowanie rozrachunków rozwiązano problem zawijania wierszy w kolumnie Dokument.
 • Poprawiono błąd związany z ponownym wczytywaniem wyciągu bankowego z pliku mt-940 (PKO BP) w sytuacji, gdy usunięto wcześniej wczytany wyciąg, pozostawiając powiązane operacje bankowe.
 • Poprawiono wysyłkę do pliku dyspozycji bankowych o rodzaju podzielona płatność w formatach banku Santander.
 • Rozwiązano problem usuwania zawartości pola "Tytułem" na operacjach bankowych przy zmianie rodzaju operacji.
 • Rozwiązano problem związany z usunięciem noty odsetkowej, na podstawie której utworzono wiadomość e-mail lub SMS.