InsERT S.A.

Rachmistrz nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu do obsługi uproszczonej księgowości, wzbogacona o dodatkowe rozwiązania.

Opis zmian (16.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 16.0.3 - 03/08/2017

 • Poprawiono działanie filtra F8 na listach po jego wyłączeniu. W tej sytuacji zmieniała się bieżąca pozycja i podświetlana była pierwsza pozycja na liście.
 • Poprawiono drukowanie nazwy urzędu skarbowego na urzędowym poświadczeniu odbioru deklaracji elektronicznych.
 • Poprawiono obsługę specyficznych certyfikatów wykorzystywanych do podpisania plików JPK. Problem objawiał się komunikatem z numerem błędu 400 lub 500 podczas próby złożenia podpisu kwalifikowanego.
 • Dodano informację o metodzie amortyzacji w raporcie o środkach trwałych.
 • Poprawiono podpowiadanie do wyboru osoby odpowiedzialnej na dokumencie PT (przesunięcia) środka trwałego.
 • W raporcie o środkach trwałych dodano kolumnę z wartością planowanego umorzenia rocznego.
 • W raporcie o środkach trwałych dodano wykazywanie dotychczasowej wartości niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu.
 • Wydruk raportu o środkach trwałych obejmuje obecnie tylko te środki trwałe, które zostały wskazane wcześniej za pomocą filtrów.
 • Poprawiono działanie raportu Wiekowanie rozrachunków w sytuacji gdy wyłączono wszystkie kolumny z zakresami.

Wersja 16.0.2 - 13/07/2017

 • Poprawiono formatowanie pliku ewidencji JPK_VAT, w którym usuwana była litera „t”  (o ile nie występowała ona na początku bądź końcu) z nazwy firmy lub z nazwiska/imienia osoby, której dane znajdowały się w pliku.
 • Przywrócono edycję pliku ewidencji JPK_VAT omyłkowo zablokowaną w wersji 16.0.0.
 • Na dokumencie przesunięcia środka trwałego dodano podpowiadanie osoby odpowiedzialnej występującej na dokumencie przyjęcia środka trwałego.
 • W tabeli Raportu o środkach trwałych dodano kolumny związane z nadanymi etykietami środków trwałych oraz możliwość filtrowania po ich wartościach.

Wersja 16.0.1 - 05/07/2017

 • Poprawiono błąd występujący podczas uruchamiania Serwera e-usług po aktualizacji InsERT nexo do wersji 16.0.0.
 • Poprawiono podpowiadanie adresu e-mail przy wysyłce dokumentów windykacyjnych i kompensat.
 • Przywrócono w oknie wydruku opcje specyficzne dla dyspozycji bankowych.
 • Poprawiono wysyłkę na bramkę produkcyjną e-Deklaracji i Uniwersalną Bramkę Dokumentów w związku z wymuszeniem przez Ministerstwo Finansów stosowania od 1 lipca 2017 r. protokołu TLS 1.2 w komunikacji z tymi serwisami.
 • Dodano automatyczne pobieranie wartości składek ZUS nieodliczonych w poprzednich okresach zaliczką ryczałtową PIT. Obecnie zaliczka ryczałtowa PIT pobiera sumę składek ZUS i naliczeń ubezpieczenia zdrowotnego do raportu wspomagającego wyliczenie zaliczki i wartość tę ogranicza do wysokości przychodu za dany miesiąc bądź do wysokości ryczałtu (w przypadku składki zdrowotnej).
 • Poprawiono generowanie pliku ewidencji JPK_VAT w przypadku, gdy w pełnej nazwie klienta zawarte były znaki Enter.
 • Poprawiono działanie parsera CSV dla plików generowanych z BZ WBK.

Wersja 16.0.0 - 28/06/2017

 • Dodano obsługę księgową rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych: obrazy księgowe dokumentów oraz możliwość zdefiniowania schematów dekretacji.
 • Wprowadzono możliwość dezaktywacji i aktywacji klientów. W module Klienci dodano filtr Aktywny, który umożliwia pokazanie nieaktywnych/aktywnych klientów. Ponadto klienci nieaktywni nie są widoczni na listach wyboru klientów oraz w Instynkcie.
 • Dodano możliwość powielania szablonów naklejek.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego szablonu naklejek.
 • Dodano możliwość ustawienia logowania bez hasła. Tryb jest dostępny dla pojedynczego użytkownika. Ustawienie trybu single user powoduje konieczność zmiany konfiguracji połączenia systemów satelitarnych (Sello, Subiekt Sprint).
 • Dodano możliwość określenia, czy dany nadawca dokumentów w komunikacji do księgowości ma być "aktywny" - czyli widoczny w funkcjach dotyczących odbioru dokumentów.
 • Dodano obsługę księgową faktur, dla których naliczono pomniejszenie sprzedaży zafiskalizowanej: widoczność odpowiedniego znacznika w obrazach księgowych dokumentów, wykorzystanie tej wartości w schematach dekretacji automatycznej.
 • Dodano obsługę księgową nowego typu dokumentu: Pomniejszenie sprzedaży detalicznej - dokument generowany do faktur sprzedaży wystawionych na czynnego płatnika VAT, które to faktury zostały zafiskalizowane.
 • Dodano obsługę nowych typów dokumentów: not uznaniowych i obciążeniowych z możliwością określania sposobu płatności, w tym odroczonych generujących rozrachunki.
 • W obrazach księgowych zapisów VAT (sprzedaży i zakupu) dodano wartość określającą, czy dany zapis powstał w wyniku zaimportowania z pliku JPK_VAT. Wartość tę można również wykorzystać w schematach dekretacji zapisów VAT.
 • Dodano możliwość przełączania sposobu wyliczania VAT w PLN dla zapisów walutowych. Dotychczas wartość ta wyliczana była na podstawie kwoty netto w walucie przeliczonej na PLN. Obecnie, w Parametrach ewidencji VAT można określić, by zapisy walutowe VAT były przeliczane na PLN bezpośrednio z wartości netto, VAT i brutto zapisu walutowego.
 • Dodano możliwość włączenia podpowiadania ostatnio użytego numeru dokumentu przy dekretacji ręcznej do VAT. Dla ewidencji sprzedaży jest podpowiadany ostatni numer w stosunku do wprowadzonych już dokumentów, natomiast dla zakupu podpowiadany jest ostatni numer dla danego klienta w stosunku do wprowadzonych dokumentów.
 • W szablonach VAT dodano możliwość określenia domyślnego opisu księgowego dla tworzonych na podstawie tych szablonów zapisów VAT.
 • Dla środków trwałych amortyzowanych liniowo z określaniem kwoty umorzenia rocznego dodano możliwość wyboru, czy rata w planie amortyzacja ma być wyznaczana za pomocą współczynnika (licznik i mianownik) czy też za pomocą kwoty.
 • Dodano możliwość wydruku Raportu o środkach trwałych za pomocą dedykowanego wzorca wydruku (dotychczas możliwe było wydrukowanie za pomocą opcji Wydruk listy).
 • Dodano możliwość określenia domyślnego sposobu rozliczenia rozrachunku.
 • Dodano możliwość pobierania historii rachunków bankowych z plików csv.
 • Poprawiono błąd, który stwarzał problemy podczas szybkiego dodawania klientów na dokumentach przy włączonej wymagalności numeru PESEL.
 • Poprawiono niepotrzebną automatyczną edycję pola "Nazwa pełna" występującą podczas poprawiania pola "Nazwa". Problem pojawiał się w trakcie dodawania klienta, którego dane pobierano z GUS.
 • W oknie danych klienta usunięto zakładkę "Wydruki". Zmiana została wykonana dla programów: Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Biuro nexo.
 • W wiadomości pocztowej dodano możliwość obsługi autotekstów za pomocą klawiatury. Wybór autotekstu Spacja lub Enter. Wejście do okienka z autotekstami za pomocą klawiszy Ctrl+Alt+Insert.
 • Lista wywoływana podczas dodawania załączników z biblioteki załączników do wiadomości pocztowej otrzymała mnemonik LB.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak tworzenia automatycznych powiązań dla wiadomości pocztowych w module Poczta wychodząca.
 • Usunięto błąd, który umożliwiał wysłanie wiadomości pocztowej na adres e-mail zawierający pusty znak spacja.
 • W edytorze wiadomości pocztowych dodano opcje: Wklej/Wklej bez formatowania.
 • W parametrach klienta poczty dodano możliwość zbierania logów diagnostycznych. Logi mogą być zbierane dla klienta poczty oraz komunikacji SMS.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego występującego w specyficznych przypadkach podczas tworzenia wiadomości pocztowej.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że jeśli w wiadomości przed wysłaniem został zaznaczony znacznik "Potwierdzenie przeczytania", to jest on również zaznaczony dla wiadomości po jej wysłaniu.
 • Dodano możliwość wysyłki załączników bezpośrednio z obiektów - zakładka Załączniki, operacja "Wyślij e-mailem".
 • Poprawiono oznaczenie domyślności wzorców wydruku z danego typu.
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający ustawianie harmonogramów archiwizacji przez różnych użytkowników.
 • [PRO] Raporty własne LINQ. Poprawiono błąd parsowania zapytania występujący, gdy wyrażenie new Wynik znajdzie się gdziekolwiek między znakami < i >.
 • [PRO] Raporty własne SQL. Rozwinięcie filtrów z listami wartości do wyboru o predefiniowane opcje.
 • W szablonach naklejek oraz w parametrach wydruku dodano możliwość przypisania domyślnej drukarki dla naklejek.
 • Zaktualizowano SQL Server dołączany do instalatora do wersji SQL Server 2016.
 • [PRO] Sfera. Poprawiono błędy uniemożliwiające pobranie repozytoriów z niektórych managerów (właściwość Dane).
 • [PRO] Sfera. Udostępniono parametry eksportu wydruków.
 • [PRO] Sfera. Udostępniono podstawowe dane właściciela licencji.
 • Dodano do programu Centrum powiadomień integrujące informacje i alerty z różnych obszarów systemu, takich jak powiadomienia o odebraniu nowych wiadomości, informacja o nowej wersji programu, ostrzeżenia licencyjne i inne.
 • Wprowadzono możliwość zawijania tekstu w komórkach tekstowych na listach. Umożliwia to uwidocznienie napisów niemieszczących się w jednym wierszu (z zachowaniem limitu 5 wierszy).
 • Poprawiono błąd zbyt dużej szerokości okna z wynikami wyszukiwania pozycji asortymentu o bardzo długich nazwach lub opisach, w sytuacji gdy użytkownik pracuje naprzemiennie z ekranami o różnej rozdzielczości.
 • Poprawiono komunikowanie użytkownikowi informacji o nieudanym logowaniu w przypadku wyczerpania limitu stanowisk.
 • W formatkach, które umożliwiają zapisanie obiektu bez konieczności ich zamykania (skrót klawiszowy Ctrl+S) dodano powiadomienie o tej możliwości wyświetlające się po 15 minutach bez zapisu.
 • Zmieniono sposób informowania o nowej wersji programu. Zlikwidowano widżet nowej wersji oraz wprowadzono stosowne powiadomienie w Centrum powiadomień.
 • Poprawiono funkcję ponownego wyliczenia deklaracji VAT-27(2), które nie uwzględniało zapisów VAT wprowadzonych do ewidencji w trakcie edycji tej deklaracji.
 • Poprawiono generowanie deklaracji elektronicznej VAT-R(13) w przypadku braku dostępu do Internetu.
 • Poprawiono wypełnianie danych adresowych podmiotu w deklaracji VAT-R(13) w przypadku, gdy forma prawna została określona jako wymagająca wskazania właściciela.
 • Poprawiono wyświetlanie statusu pracowników w filtrze wyboru pracowników do deklaracji podczas wystawiania deklaracji PIT-11.
 • Z poziomu modułu Wysyłki zbiorczej deklaracji (obsługa wysyłki deklaracji elektronicznych do Uniwersalnej Bramki Dokumentów) poprawiono dodawanie nowych deklaracji, które w tej wysyłce miały się znaleźć.
 • Dodano możliwość wykorzystania w dekretacji automatycznej kwot związanych ze składnikami niepieniężnymi występującymi na liście płac.
 • Dodano w schematach dekretacji możliwość wykorzystania pól "nietekstowych" jako opisów w tworzonych dokumentach księgowych.
 • Podczas odczytywania dokumentów do dekretacji komunikacją off-line XML odczytywane są również wartości opisu księgowego, o ile zostały one w danym obrazie księgowym zaimplikowane.
 • Poprawiono definiowanie w schematach dekretacji, dla kontekstu pozycji dokumentu, wartości będących złączeniem innych wartości dokumentu (tzw. wartość złożona).
 • Poprawiono problem odbioru dokumentów EPP zawierających kontrahentów z wielowierszową nazwą, która podczas wczytywania zostanie ucięta do 40-stu znaków w miejscu znaków końca linii i powrotu karetki.
 • W definicjach schematów dekretacji automatycznej zwiększono precyzję współczynników kwot do 3 miejsc po przecinku.
 • Dodano obsługę księgową wartości wynagrodzeń wypłacanych w naturze (składników niepieniężnych) wypłat i rachunków do umów zleceń: w obrazach księgowych pojawiły się wartości związane z takimi składnikami zarówno dla nagłówka dokumentu, jak i jego pozycji. Kwoty te można również wykorzystać w schematach dekretacji automatycznej list płac i rachunków.
 • Komunikację z bazą Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesiono na serwis pośredniczący, co pozwoli na bezkonfliktowe dostosowywanie się do zmian w obsłudze bazy CEiDG.
 • Poprawiono działanie blokady okresu dla zapisów ewidencji rozliczeń właścicielskich.
 • Poprawiono odbiór dokumentów on-line, w których występowała nowa stawka VAT o nazwie istniejącej już w systemie odbiorczym, ale o różnym symbolu.
 • Poprawiono pobieranie danych urzędu skarbowego podczas generowania pliku ewidencji JPK_VAT - obecnie odczytywany on jest z danych Mojej firmy.
 • Poprawiono podpowiadanie miesiąca naliczenia pliku JPK_VAT w module e-Sprawozdawczość - obecnie podpowiada się miesiąc wcześniejszy w stosunku do daty aplikacyjnej.
 • Poprawiono problem z odbiorem dokumentów EPP, które mogły zawierać nazwy powiatów takie same jak w systemie odbiorczym, a które zostały dodane przez użytkownika przed wersją 13.0.0.
 • Poprawiono weryfikację nazwy podatnika na deklaracji VAT i w pliku ewidencji JPK_VAT.
 • Poprawiono wyznaczanie daty wystawienie pliku ewidencji JPK_VAT - obecnie określana jest ona na podstawie daty aplikacyjnej.
 • Sprawdzanie informacji o kliencie w bazie CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) obecnie jest zapisywane w historii pobieranych danych (logu).
 • W komunikacji off-line, podczas próby odczytania dokumentów, w przypadku gdy nie istnieje zdefiniowany nadawca dokumentów, dodano możliwość jego zdefiniowania.
 • W parametrach okresów rozliczeń VAT, dla metody rozliczania VAT-7 dodano możliwość określenia, czy domyślnie ma być włączona metoda kasowa.
 • W Rozliczeniach właścicielskich poprawiono podpowiadanie miesiąca, za jaki naliczone mają zostać składki ZUS - obecnie podpowiadany jest kolejny miesiąc, za który nie naliczono składek, bądź miesiąc poprzedni w stosunku do daty aplikacyjnej.
 • Dodano możliwość zmiany typu zapisu z prostego na złożony dla zapisów VAT powiązanych z zapisem księgowym.
 • Dodawanie nowej stawki VAT obecnie automatycznie ustawia jej aktywność w programie.
 • Poprawiono dodawanie zakupów dla VAT marża w przypadku, gdy w definicji okresu rozliczeniowego VAT ustawiona była metoda kasowa.
 • Poprawiono obsługę błędów i ostrzeżeń zapisów VAT generowanych z poziomu ewidencji KPiR.
 • Poprawiono wydruk podsumowania rejestrów VAT (sprzedaży i zakupu) - duże kwoty były zawijane do kolejnego wiersza; obecnie są one proporcjonalnie zmniejszane do szerokości kolumny.
 • Przy dodawaniu zapisu VAT złożonego dodano wyświetlanie NIP klienta w przypadku, gdy na pozycjach zapisu określona została ta sama transakcja VAT.
 • W zapisach złożonych VAT, w kolumnach określających rejestr VAT i transakcję VAT dodano wyświetlanie obok symbolu również nazwy odpowiednio rejestru i transakcji.
 • Na raporcie pojawiającym się po dekretacji automatycznej poprawiono działanie filtrów "ukryj zadekretowane" oraz "ukryj zadekretowane ponownie".
 • Na wydrukach KPiR poprawiono wykazywanie adresu kontrahenta - problem dotyczył zapisów generowanych w trybie seryjnym, w których nie zmieniano klienta na innego.
 • W raporcie Podliczenie VAT dodano informację o wartości netto trafiającej do wyliczeń deklaracji VAT.
 • W raporcie Zakupy VAT dodano informację o wartości netto trafiającej do wyliczeń deklaracji VAT.
 • Na wydruku kompensaty poprawiono pobieranie osoby wystawiającej dokument.
 • Poprawiono działanie opcji Pokaż oraz Popraw na ratach rozrachunków w wyszukiwarce.
 • Poprawiono odświeżanie sekcji Rozliczenia na dokumentach kasowych w przypadku, gdy dokument kasowy jest przedpłatą.
 • Poprawiono wyświetlanie listy błędów przy dodawaniu wyciągu bankowego.
 • Poprawiono wyświetlanie rozrachunków ratalnych w wyszukiwarce.
 • Rozwiązano problem podglądu pod listą dyspozycji bankowych w przypadku zmiany rodzaju dyspozycji.
 • Rozwiązano problem z rozliczaniem rozrachunków ratalnych z poziomu wyszukiwarki.
 • Rozwiązano problem uwzględniania spłat w podsumowaniu na tworzonych Wezwaniach do zapłaty i Notach odsetkowych.
 • W module Dyspozycji bankowych dodano opcję tworzenia operacji bankowych z dyspozycji.
 • W parametrach systemu dodano opcję automatycznego pobierania kursów walut.
 • Zaktualizowano słownik rachunków bankowych (nazwy banków), który jest wykorzystywany do rozpoznawania banku po numerze rachunku.