Opis zmian (34.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 34.0.1 - 21/01/2021

 • Dodano obsługę nowej, już obowiązującej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(16) dotyczącą rozliczeń za rok 2020 wraz z wysyłka elektroniczną.
 • Dodano wysyłkę elektroniczną dla deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5) dla transakcji dokonanych w 2021 r.
 • Dodano zabezpieczenie przed wskazaniem Wielkiej Brytanii na deklaracji VAT-UE dla transakcji wykazywanych w 2021 roku oraz wskazaniem Irlandii Płn. dla transakcji sprzed 2021 roku.
 • Poprawiono na deklaracji PIT-4R(11) wykazywanie liczby podatników za których odprowadzono zaliczki od wypłat.
 • W zbiorczym wystawianiu deklaracji IFT-1/IFT-1R poprawiono działanie filtra "Rezydenci".
 • Poprawiono działanie modułów z dokumentami księgowymi w przypadku stanowisk bez skonfigurowanego dostępu do Internetu.
 • Poprawiono kopiowanie schematów dekretacji wykorzystujących pola własne w wersji 2.0 między okresami obrachunkowymi.
 • Poprawiono problem pojawiający się podczas pobierania większej liczby dokumentów z Portalu - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna).
 • Rozwiązano problem nadmiarowej deklaracji ZUS RZA dla umów oznaczonych jako podlegających zgłoszeniu w deklaracji RUD.

Wersja 34.0.0 - 13/01/2021

 • Wprowadzono operację zbiorczą umożliwiającą przypisanie klientom domyślnej transakcji handlowej zakupu i sprzedaży.
 • Dodano obsługę formalnie ogłoszonego przez MF formularza deklaracji rozliczenia rocznego PIT-28(23) wraz z załącznikami.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(10) oraz PIT-4R(11) wraz z wysyłką elektroniczną, za przychody w 2020 roku.
 • Dodano obsługę projektowanego przez Ministerstwo Finansów nowego załącznika PIT/WZ do deklaracji rozliczeń rocznych PIT-36 oraz PIT-36L, dotyczącego ulgi tzw. złych długów w PIT.
 • Dodano projektowaną przez Ministerstwo Finansów obsługę nowej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(16) - informacji o przychodach za 2020 dla obcokrajowców.
 • Dodano projekty deklaracji rozliczeń rocznych PIT-36(28), PIT-36L(17) wraz z załącznikami. Uwaga. Projekt wersji deklaracji rocznych może różnić się od finalnych.
 • W oknie zbiorczego wystawiania deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano filtr "Przychody pracowników".
 • W wystawianiu zbiorczym deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano nowy filtr "Rezydenci".
 • Przy księgowaniu dokumentu odczytanego z Portalu Biura dodano możliwość włączenia (jak również wyłączenia) automatycznego wstawiania klienta z danymi odczytanymi z bazy GUS, na podstawie rozpoznanego przez OCR numeru NIP kontrahenta.
 • W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie prowadzenia ewidencji EP dodano obsługę kwoty podanej w polu uwag: w formatce zapisu dodano możliwość podania takiej kwoty oraz dodana została w module kolumna z wartością tej kwoty.
 • W związku z wprowadzeniem nowej stawki ryczałtu 15% oraz wygaśnięciem stawki 20% dodano w obsłudze ryczałtu ewidencjonowanego nowe wzorce wydruków ewidencji, nową wersję zaliczki na podatek uwzględniający nową stawkę oraz obsługę pola Uwag dla zapisów w EP.
 • W ewidencjach VAT dodano operację zbiorczą do zmiany stosowanego identyfikatora podatkowego za zaznaczonych zapisach VAT.
 • Rozwiązano problem pojawiającego się komunikatu błędu występującego w pewnych przypadkach przy dopisywaniu nowego pracownika.
 • Poprawiono błąd zapisu MF pojawiający się w przypadku wymagalności numeru NIP i jego braku dla kartoteki ZUS lub Urzędu skarbowego.
 • Poprawiono wystawianie korekty deklaracji VAT-27.
 • W obsłudze deklaracji PIT-4R dodano walidację wystawienia zaliczek od wypłat PIT za miesiące danego roku podatkowego.
 • W oknie zbiorczego wystawiania deklaracji PIT-11, dla filtra "Przychody pracowników" wyłączono uwzględnianie przychodów dotyczących wynagrodzeń z tytułu PIT-8AR.
 • W schematach dekretacji dodano flagę techniczną (niedostępną użytkownikowi) wskazującą, iż dany schemat powstał na bazie schematu wzorcowego i nie były dokonywane w nim zmiany.
 • Dla zapisów w ewidencji przychodów dodano ostrzeżenie w przypadku wykorzystania nieobowiązującej stawki ryczałtu 20%.
 • Poprawiono problem z pojawianiem się błędu "419 - weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących", który mógł niekiedy pojawić się podczas wysyłki elektronicznej pliku JPK_V7. Problem pojawiał się wtedy, gdy na końcu imienia bądź nazwiska wykorzystanego do podpisu występowała na końcu spacja.
 • Poprawiono proces udostępniania Subiekta 123 z poziomu nexo, w przypadku gdy istnieje kilka firm o takim samym numerze NIP.
 • Poprawiono sortowanie zapisów w części ewidencyjnej sprzedaży pliku JPK_V7.
 • Poprawiono wystawianie rozliczeniowych plików ewidencji z deklaracją VAT - jeżeli nazwa podmiotu była podana w wielu wierszach, wówczas podczas wydruku pojawiał się komunikat "Dane w polu są niezgodne z typem danych deklaracji.
 • Umożliwiono ustawienie jako nieaktywnej stawki ryczałtu 20% - nieobowiązującej od 01.01.2021.
 • W Portalu Biura - Dokumenty, na panelu Opis, poprawiono sortowanie zdefiniowanych grup dokumentów klientów biura.
 • W rozliczeniu właścicielskim "Wynajem bądź dzierżawa (rozliczana na zasadach ryczałtu)" zablokowano możliwość wskazania osoby współpracującej.
 • Dodano wsparcie ewidencjonowania transakcji dotyczących wielkiej Brytania i Irlandii Płn. w księgach rachunkowych.
 • Na formatkach zapisów księgowych, KPiR, EP, UEPiK i dekretów dodano odnośnik do stworzenia zapisu powiązanego VAT.
 • W schematach dekretacji faktur zakupu umożliwiono odznaczanie pola "wg parametrów i rozliczeń pojazdów" podczas przełączania parametru eksploatacji pojazdu.
 • Zmieniono domyślny rodzaj odliczenia (na "całkowite") w definicji transakcji VAT "WNT-PS Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - paliwo silnikowe".
 • Poprawiono usuwanie operacji amortyzacji środka trwałego oraz tworzenie amortyzacji zbiorczej w przypadku gdy wykorzystano wartość słownika użytkownika na dokumencie.
 • Dodano możliwość zlecania przeterminowanych należności do Kaczmarski Inkasso bezpośrednio z programu.
 • Poprawiono błąd powodujący pojawianie się powielonych pozycji dla rozrachunków walutowych w raporcie Rozrachunki na dany dzień.
 • Poprawiono błąd związany z nadawaniem flag dla rozrachunków ratalnych.