Opis zmian (38.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 38.0.2 - 07/01/2022

 • Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej za grudzień 2021 płatnej w styczniu 2022.

Wersja 38.0.1 - 20/12/2021

 • Poprawiono wyliczanie składki społecznej na zaliczkach PIT, w przypadku gdy okres obrachunkowy rozpoczynał się po dniu pierwszego stycznia danego roku kalendarzowego.
 • Usunięto wzorcowy schemat dekretacji składek ZUS wspólnika dla formy księgowości: Ewidencja przychodów.
 • W związku z nowelizacją "Polskiego Ładu", która przesuwa stosowanie nowych limitów transakcji gotówkowych (8 tys. zł w transakcjach B2B i 20 tys. zł w transakcjach B2C) z 1 stycznia 2022r. na 1 styczeń 2023, dostosowano działanie programu do tych zmian.
 • Poprawiono widok rozrachunków w Informatorze klienta. Pokazywane były wszystkie rozrachunki zamiast w kontekście klienta.

Wersja 38.0.0 - 13/12/2021

 • W wynagrodzeniach uwzględniono zmiany w wyliczaniu podatków i składki zdrowotnej wynikające z przepisów wprowadzonych przez Polski Ład.
 • W automatach dodano warunek "Obiekt posiada wartość", w którym można wybrać konkretną wartość dla danego pola.
 • W automatach, dla pola Moment wykonania dodano dwie nowe możliwości: o wybranej godzinie, z opóźnieniem, za pomocą których można opóźnić wykonanie automatu o godziny oraz minuty.
 • Dodano parametry automatyzacji, za pomocą których można zarządzać zaplanowanymi wykonaniami automatów oraz usuwaniem historii ich wykonania.
 • W czynności "Wyślij raport własny SQL" dodano możliwość dołączenia wyników raportu w treści wiadomości pocztowej.
 • W module Automatyzacja dodano nowy widok Zaplanowane, który wyświetla wszystkie automaty zaplanowane do wykonania.
 • Dodano obsługę powiększenia straty z tytułu ulgi w zatorach płatniczych (tzw. "ulga za złe długi") w zaliczkach podatku dochodowego PIT.
 • Dodano obsługę zmniejszeń podstawy opodatkowania na zaliczce ryczałtowej wykazanych na deklaracji PIT-28(23) poprzedniego roku.
 • Dodano opcję wystawienia deklaracji VIU-DO na podstawie wygenerowanej wcześniej deklaracji w wersji roboczej.
 • Dodano kolumnę w module e-kontroli pokazującą, czy dany plik JPK ma powiązania z ewidencją źródłową czy nie.
 • Dodano obsługę nowych stawek ryczałtu obowiązujących od 2022 roku: 12% i 14%.
 • Dodano obsługę nowych zasad naliczania składki zdrowotnej wg zasad Polskiego Ładu.
 • W Portalu Biura - Dokumenty dodano operację zbiorczą przypisania typu dokumentu do wskazanych dokumentów na Portalu.
 • W zaliczce na podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych uwzględniono nowe stawki podatku obowiązujące od 01.01.2022 r.
 • W definicji transakcji VAT dotyczącej ewidencji VAT OSS dodano parametr decydujący tym, czy w zapisie VAT OSS mają być używane dla tej transakcji tylko polskie stawki VAT. Ma to zastosowanie dla transakcji, które ewidencjonować będą transakcję poniżej limitu dla procedury OSS.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie danych państwa, które zostało usunięte w danych klienta.
 • Dla wiadomości pocztowej dodano skróty: Wyślij e-mail (Ctrl+Y), Zaplanuj wysłanie (Ctrl+Shift+Z).
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował przeskakiwanie kursora podczas tworzenia wiadomości pocztowej.
 • W edytorze wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych sytuacjach po poprawie błędu w wyrazie nie znikało podkreślenie, co mogło sugerować, że nadal jest błąd w napisanym wyrazie.
 • Wprowadzono zmianę, aby nie były dodawane nadmiarowo odstępy podczas dodawania podpisu do wiadomości.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy usuwaniu zanonimizowanego użytkownika.
 • Poprawiono logowanie śladu rewizyjnego w przypadku aktualizacji danych klienta poprzez synchronizator vendero.
 • [PRO] Umożliwiono zmianę timeout'u podczas wyliczania raportu SQL.
 • W oknie wydruku poprawiono wyszukiwanie szablonu wiadomości.
 • W oknie z informacjami diagnostycznymi (Ctrl+Shift+H) dodano sekcję z listą załadowanych rozszerzeń.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przeniesienie danych do nexo z bardzo dużych baz systemu GT.
 • W kolumnach kwotowych w widokach dodano możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania sufiksu, np. waluty.
 • [PRO] W słowniku flag dodano możliwość filtrowania pozycji po typie obiektu powiązanego.
 • [PRO] W słowniku flag dodano nowe uprawnienia: do dodawania, edycji i usuwania flag.
 • Dla deklaracji ZAP-3(6) poprawiono komunikat w przypadku braku adresu do doręczeń i adresu skrytki.
 • Do danych wspólnika dodano możliwość podania imienia matki i ojca - na potrzeby deklaracji VAT-R.
 • Dodano możliwość zdefiniowania organu podatkowego "Drugi Urząd Skarbowy w Warszawa-Śródmieście" z danych domyślnych przy wystawianiu dyspozycji, drukowaniu dyspozycji lub tworzeniu rozrachunku do deklaracji VIU-DO.
 • Dodano obsługę drugiego progu podatkowego obowiązującego od 01.01.2022 r. na deklaracjach zaliczek PIT.
 • Dodano obsługę kwoty wolnej od podatku obowiązującej od 01.01.2022 r. na deklaracjach zaliczki PIT.
 • Na deklaracji VIU-DO dodano ostrzeżenie w przypadku, gdy kwota VAT na pozycji deklaracji nie jest równa wartości wyliczonej z podstawy opodatkowania i stawki VAT. Proponowana jest wówczas możliwość przeliczenia kwoty VAT wg stawki na pozycji.
 • Na zaliczkach od wypłat PIT dodano uwzględnianie dochodu pracownika z tytułu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).
 • Poprawiono wyliczanie zaliczki pobranej przez płatnika na deklaracji PIT-11 w przypadku, gdy pracownik był oznaczony jako młody absolwent i nie korzystał ze "zwolnienia dla młodych" oraz posiadał przychody z praw autorskich.
 • Dodano obsługę limitu przychodu uzyskiwanego przez właścicieli z tytułu najmu prywatnego (100 tys. zł).
 • Dodano uprawnienie użytkownika do zarządzania deklaracją skarbową VIU-DO.
 • Dodano w definicji wspólnika możliwość określenia podstawy składki zdrowotnej na podstawie dochodu bądź przychodu wg przepisów obowiązujących od 2022 r.
 • Poprawiono operację anulowania składania podpisu na pliku deklaracji z ewidencją JPK_V7 - mógł się pojawić komunikat o zablokowaniu obiektu.
 • Poprawiono wczytywanie plików dokumentów w Portalu Biura - Dokumenty (funkcjonalność laboratoryjna) w przypadku, gdy poprzednia lokalizacja plików odnosiła się do zasobu do którego użytkownik nie posiada uprawnień.
 • Poprawiono wykazywanie wartości kolumny "Dok. z portalu (Posiada dokument powiązany z portalu)" dla zapisów księgowych utworzonych na podstawie dokumentów z Portalu Dokumentów.
 • Rozszerzono i zaktualizowano parametry składki zdrowotnej wspólników i osób współpracujących wg przepisów obowiązujących od 2022 r.
 • Usunięto w nowo zakładanych podmiotach domyślną, już nieobowiązującą, 20% stawkę ryczałtu.
 • W definicji wspólnika, na zakładce Podatki dodano możliwość określenia stosowania ulgi dla klasy średniej.
 • W funkcjonalności laboratoryjnej "Portal dokumentów" dodano specjalną konfigurację "Grupy dokumentów dla firm".
 • W funkcjonalności laboratoryjnej Dekretacji automatycznej dokumentów Portalu Biura dodano blokadę wyboru typu dokumentu do dekretacji dla dokumentów już zadekretowanych.
 • W Parametrach komunikacji on-line zwiększono interwał dla automatycznego nadawania i odbioru dokumentów - domyślnie na 10 min.
 • W Portalu Biura - Dokumenty, w funkcjonalności laboratoryjnej "Dekretacja automatyczna" zmieniono moment tworzenia się obrazu księgowego - obecnie generowany jest on po każdej zmianie wartości pola "typ dokumentu do dekretacji automatycznej".
 • Dodano w zapisach VAT sprzedaży obsługę nowego znacznika JPK_V7 dotyczącego świadczenia usług elektronicznych na odległość (WSTO_EE), którego wykorzystanie obowiązkowe będzie od 01.01.2022 r.
 • Poprawiono dodawanie współczynnika proporcji bazowej w przypadku, gdy dodany wcześniej współczynnik na inny rok miał edytowany okres obowiązywania.
 • Poprawiono dodawanie współczynnika proporcji bazowej w przypadku, gdy w danym roku istniał zapis ze sposobem odliczenia "Proporcjonalne".
 • Poprawiono pobieranie stawek VAT w komunikacji z Subiektem 123 w przypadku, gdy symbol stawki VAT był dłuższy niż 8 znaków.
 • Poprawiono przeliczanie kwoty eksploatacji pojazdu w zapisach ewidencji VAT zakupu z częściowym odliczeniem VAT dotyczącym pojazdu, przy zmianie sposobu odliczenia z "Całkowite" na "Proporcjonalne".
 • Poprawiono w zapisie VAT OSS przełączanie transakcji VAT z WSTO-PL-OSS na transakcję WSTO-OSS - pojawiał się wówczas komunikat "Unable to create a constant value of type".
 • Poprawiono wykazywanie stawek VAT w zapisie VAT OSS - obecnie nie są pokazywane stawki nieaktywne.
 • Poprawiono wyznaczanie współczynnika proporcji bazowej - niepotrzebnie uwzględniane były zapisy, które nie były oznaczone jako wpływające na rozliczenie VAT.
 • W nowej wersji programu dodano konwersję istniejących zapisów VAT OSS w Euro bez określonego kursu. Wykazywany był zerowy kurs - po wgraniu wersji widoczny będzie kurs 1.00 PLN.
 • W słowniku państw dodano kolumnę (domyślnie wyłączona) z walutą rozliczenia wykorzystywaną w ewidencji VAT OSS.
 • W zapisach VAT OSS wykorzystujących transakcję WSTO-PL-OSS (Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - poniżej limitu OSS), dla zapisów w walucie obcej, domyślnie podpowiadana jest podstawowa stawka VAT.
 • W zapisie ewidencji VAT OSS pole z państwem wysyłki zmieniono na pole obowiązkowe (wymagane do wypełnienia przez użytkownika).
 • W zapisie VAT OSS poprawiono działanie operacji "Pokaż polskie stawki".
 • Zmieniono ustawienia domyślne parametrów deklaracji i JPK; wyłączono: "Uwzględnij stawkę zerową w deklaracji VAT i JPK" oraz "Uwzględnij puste pozycje zakupu JPK".
 • Na dokumencie OT środka trwałego poprawiono wyszukiwanie kontekstowe w polu Metoda umarzania.
 • Zaktualizowano KŚT 2016 oraz stawki amortyzacyjne dla niektórych środków trwałych. Zmiany obowiązywać będą od 01.01.2022 r.
 • Do kartotek Instytucji o typie Organ podatkowy dodano nowy typ rachunku bankowego - MOSS.
 • Do wzorców wydruku kompensat dodano pole Opis.
 • Dodano obsługę błędu podczas pobierania wyciągu bankowego on-line w sytuacji, gdy wysłana dyspozycja jest powiązana z inną niż pobierana operacją bankową.
 • Na dokumentach kasowych poprawiono podpowiadanie osoby wystawiającej przy operacji Zakończ transfer.
 • Na operacjach kasowych wprowadzono ostrzeżenia o limicie płatności gotówkowych 8 000 zł w obrocie między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz 20 000 zł w obrocie z konsumentami. Zmiany te wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r.
 • Na wyciągach bankowych dodano przepisywanie salda początkowego z salda końcowego ostatniego istniejącego wyciągu.
 • Na wydruku noty odsetkowej zaktualizowano podstawę prawną dokumentu.
 • Operacja Rozlicz -> Automatycznie to teraz Rozlicz wg Domyślnego rozliczania. Dodatkowo w Parametrach rozrachunków dodano możliwość skonfigurowania ostrzeżenia przy próbie rozliczenia w inny sposób niż domyślnie ustawiono w rozrachunku.
 • Poprawiono błąd przy wczytywaniu wyciągów bankowych mt-940 związany z operacjami z kwotami 5-cyfrowymi i większymi.
 • Poprawiono dopisywanie rachunku bankowego do kartoteki klienta podczas edycji operacji bankowej wczytanej z banku.
 • Poprawiono usuwanie niewykorzystywanych walut ze słownika w przypadku, gdy posiadały one powiązanie do definicji państwa.
 • [PRO] Sfera. Poprawiono błąd związany z lookup-em operacji kasowych.
 • W Informatorze o kliencie, w zakładce Rozrachunki zmieniono widok na SQL.
 • W widoku Dyspozycji bankowych dodano kolumnę i filtr "Data wysłania do banku".
 • Z dyspozycji bankowych usunięto zbędne pole "Z rachunku VAT".