Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (47.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 47.0.1 - 06/11/2023

 • Dla kont pocztowych Gmail oraz exchange naprawiono błąd, który powodował problemy w synchronizacji jeśli był używany folder "Sent" zamiast domyślnego folderu danej skrzynki pocztowej.
 • Poprawiono błąd, który powodował problemy z treścią wiadomości, jeśli wysłano kilka wiadomości w dokładnie tym samym czasie.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał dołączenie do wiadomości, jako załączniki plików z biblioteki załączników.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą operacji "Przenieś do" oraz kopiowanie wiadomości pomiędzy folderami w ramach jednego konta pocztowego.
 • Poprawiono generowanie obrazu księgowego dokumentów OCR w Portalu biura bądź w Portalu Dokumentów firmy, w przypadku gdy w Laboratorium nie została włączona obsługa Dokumentów walutowych OCR.
 • Poprawiono wczytywanie dokumentów OCR z poziomu modułu Portal Biura.
 • Poprawiono wysyłkę raportów do Portalu Biura w przypadku występowania dużej liczby rozrachunków w systemie.

Wersja 47.0.0 - 19/10/2023

 • W automatyzacji dodano możliwość generowania deklaracji rozliczeniowych ZUS i pliku wymiany do Płatnika.
 • W automatyzacji, dodano możliwość budowania automatów na podstawie Klienta.
 • [PRO] Menu sferyczne (w Laboratorium): • Umożliwienie wstawienia własnej operacji we wskazane miejsce w menu formatki lub serwisu. • Własne operacje doklejane są na końcu menu, nie można wstawić ich pomiędzy istniejące elementy. Operację można wstawić do istniejącego podmenu wskazując w pluginie nazwę odpowiedniego podmenu. • Dodano przykłady własnych operacji w menu do SDK dla Subiekta oraz Gratyfikanta. • Dodano interfejs IOknoParametrowOperacji umożliwiający wyświetlenie okna z listą parametrów dostępnych do ustawienia przez użytkownika. Obsługujemy 4 rodzajów parametrów: tekst (kontrolka z możliwością wpisania dowolnego tekstu), kwota (kontrolka z możliwością wpisania kwoty), liczba całkowita (kontrolka liczbowa), pole logiczne prawda/fałsz (kontrolka typu checkbox). • Dodano interfejs IOknoDialogowe umożliwiający wyświetlenie komunikatu lub zadanie pytania. • Dodano interfejs IOknoOperacjiZbiorczej umożliwiający wyświetlenie okna operacji zbiorczej.
 • [PRO] Pola własne na pozycjach dokumentu (w Laboratorium): • W konfiguracji pól własnych dodano możliwość dodawania pól własnych do pozycji dokumentu, partii oraz konfiguracji dokumentu (typu dokumentu). • W Subiekcie pola własne na pozycjach dodano dla wszystkich typów dokumentów sprzedaży, zakupu, zamówień, faktur wewnętrznych, przyjęciach oraz wydaniach magazynowych, zamówień do dostawcy oraz dokumentach produkcyjnych. • W Gestorze pola własne na pozycjach dodano dla ofert, działań, zleceń serwisowych oraz umów z klientami. • Umożliwiono dodanie kolumny dla pozycji na dokumencie w celu wyświetlenia oraz edycji pola własnego pozycji dokumentu. • Dodano możliwość określenia dla jakich typów dokumentu ma być widoczne pole własne na pozycji dokumentu. • Umożliwiono dodanie kolumny dla partii pozycji dokumentu w celu wyświetlenia oraz edycji pola własnego partii. • W Rewizorze oraz Rachmistrzu w obrazie księgowym, na pozycjach dokumentu dodano obsługę pól własnych użytych na dokumentach źródłowych. • W Rewizorze oraz Rachmistrzu w schematach dekretacji, dodano obsługę pól własnych użytych na pozycjach dokumentów źródłowych. • Umożliwiono przepisywanie wartości identycznych pól własnych na pozycjach podczas realizacji między dokumentami (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Własne typy dokumentów" oraz włączeniu przepisywania tych wartości dla wskazanych realizacji).
 • Dodano nowy moduł do zarządzania zdjęciami obiektów. Umożliwia on przejrzenie wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii, porządkowanie galerii z usuwaniem duplikatów, utworzenie miniatur potrzebnych do prezentacji zdjęć w kolumnie w serwisie asortymentu.
 • Obsługę dokumentów KSeF rozszerzono o nowy moduł łączący dokumenty z Portalu oraz faktur ustrukturyzowanych. Widok ten wzorowany na modułe Portalu umożliwia czytelny podgląd dokumentu elektronicznego, operacje związane z dekretowaniem dokumentów w sposób ręczny i automatyczny.
 • W parametrach księgowych klienta dodano możliwość określenia opisów (kategoria, etykiety, transakcje VAT, itp.), które będą przenoszone na obraz księgowy dodawanego dokumentu. Pozwoli to na opisywanie dokumentów w zależności od klienta na dokumencie, a co za tym idzie na możliwość zaksięgowania dokumentu w sposób charakterystyczny dla dokumentów z tym klientem.
 • W schematach dekretacji wersji PRO (po wcześniejszym włączeniu funkcji w Laboratorium) dodano możliwość definiowania warunku wyboru oraz wyjątków opartych na wskazaniu kryteriów, które muszą lub które mogą być spełnione (odpowiednio "i" oraz "lub" w wyrażeniach logicznych). W wersji Standard możliwość definiowania złożonych logicznie warunków dostępna jest jedynie w warunku wykonania schematu dekretacji.
 • Rozbudowane zostały etykiety Dokumentów firmy w zakresie obsługi uprawnień, śladu rewizyjnego oraz zbiorczego nadawania etykiet dokumentom. Jest to funkcjonalność laboratoryjna dedykowana dla podmiotów korzystających z portalu Dokumentów firmy.
 • [PRO] Własne typy dokumentów (w Laboratorium): • Możliwość utworzenia nowego typu dokumentu na podstawie istniejącego w nexo typu dokumentu. • Tworzenie i realizowanie dokumentów na podstawie własnej konfiguracji typu dokumentu. • Uwzględnienie w serwisach, filtrach, menu, dokumentach, mapie powiązań oraz kolumnach nowych typów dokumentów. • Korzystanie z własnych mnemoników dla nowoutworzonych typów dokumentów. • Możliwość blokowania realizacji między wybranymi dokumentami z uwzględnieniem nowo dodanych typów dokumentów. • Możliwość włączenia przepisywania wartości takich samych pól własnych podczas realizacji między dokumentami. • Możliwość włączenia przepisywania wartości takich samych pól własnych na pozycjach dokumentów podczas realizacji między dokumentami (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Pola własne na pozycjach"). • Ograniczenie widoczności danych dla Asortymentów, Podmiotów, Magazynów oraz Oddziałów dla typu dokumentu (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Profilowanie danych"). Dodano także możliwość kopiowania i wklejania ograniczeń widoczności. • Wybranie własnego domyślnego wzorca wydruku dla typu dokumentu. • Wybór uprawnień, które mają się powielić z bazowego typu dokumentu, na podstawie którego tworzony jest własny typ dokumentu. Uprawnienie odpowiedzialne za dodawanie własnego typu dokumentu, odpowiada też za pokazywanie w menu Dodaj oraz Realizuj nazw nowych typów dokumentów. • Uwzględnienie własnych typów dokumentów w czynności tworzenia nowego dokumentu w module Automatyzacja. • Możliwość ustawienia, na których typach dokumentów ma być widoczne pole własne dokumentu. • Możliwość ustawienia, na których typach dokumentów ma być widoczne pole własne pozycji dokumentu (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Pola własne na pozycjach"). • Możliwość wybrania własnego typu dokumentu podczas realizacji zamówienia wysyłkowego w Sello NX. • Utworzenie warunku opierającego się na własnym typie dokumentu w schemacie dekretacji w Rachmistrzu oraz Rewizorze. • Uwzględnienie własnych typów dokumentu w POS - interfejs dotykowy. • W sferze zdarzeniowej dodano możliwość reakcji na zdarzenia konkretnych typów dokumentów (dostępne po włączeniu w Laboratorium opcji "Sfera zdarzeniowa".
 • [PRO] Klasyfikatory są dostępne dla wszystkich produktów z linii nexo PRO. Nie jest już wymagana licencja Subiekta nexo PRO lub Gestora nexo PRO.
 • W parametrach deklaracji ZUS dodano znacznik umożliwiający wysyłanie numeru dowodu osobistego płatnika składek (wspólnika) niezależnie od posiadania innych numerów identyfikacyjnych.
 • Przebudowaliśmy i zoptymalizowaliśmy sposób pokazywania powiadomień, dostosowując go do większej ich liczby.
 • Dodano informację o tym, które funkcje wymagają połączenia z Internetem oraz które funkcje internetowe wymagają podłączonego Konta InsERT.
 • Dodano tworzenie powiązania między wiadomością SMS, a wiadomością e-mail, jeśli w module Wiadomości SMS, korzystamy z operacji "Wyślij e-mail do klienta".
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał anonimizację klienta, jeśli na karcie klienta, w zakładce wydruki, dla jednego z dokumentów była wskazana wysyłka SMS z przypisanym kontaktem klienta.
 • W module poczta, wprowadzono zmianę, aby kolumna konta adresatów pokazywała wszystkich adresatów wiadomości pocztowej.
 • Dodano nowe powiadomienie dla automatyzacji: Błąd podczas uruchomienia automatyzacji. Powiadomienie jest wyświetlane, jeśli nie uda się uruchomić automatyzacji zaraz po zalogowaniu się użytkownika do programu.
 • W konfiguracji numeracji dodano operację sprawdzania poprawności numeracji wraz z funkcją naprawy znanych problemów.
 • Poprawiono dopasowanie formatki użytkownika do zmiany wysokości okna.
 • [PRO] Naprawiono błąd polegający na wydłużeniu czasu logowania do Sfery z powodu problemów z połączeniem z usługami sieciowymi InsERTu.
 • [PRO] Naprawiono błąd powodujący wydłużenie uruchamiania Sfery z powodu problemów z łącznością z serwisami webowymi InsERT.
 • Dodano ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla SQL Server 2014 w 2024 roku.
 • Poprawiono działanie operatora następne 0 dni w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono działanie operatorów wcześniejsza lub równa w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • [PRO] Poprawiono konfigurowanie pól własnych rozszerzonych, które w pewnych sytuacjach przy dokonywaniu zmian pól wielu obiektów, mogło zakończyć się niepowodzeniem.
 • Poprawiono porównywanie dat w formatowaniu warunkowym.
 • Poprawiono problem kopiowania tekstu po przytrzymaniu lewego klawisza myszy w oknie podglądu F9.
 • Poprawiono problem, który mógł powodować występowanie deadlock-ów przy pobieraniu danych do serwisu.
 • Usunięto lukę pozwalającą na zmianę uprawnień roli Administrator przy pomocy skrótów klawiaturowych.
 • [PRO] W sferze zdarzeniowej poprawiono podwojone zdarzenie wywoływane przy zmianie właściwości typu relacja.
 • Dodano możliwość wykorzystania wartości zaliczek na podatek PIT, plików JPK_VAT oraz deklaracji ZUS w szablonach wiadomości SMS. w podmiotach klientów biur rachunkowych.
 • Poprawiono kopiowanie z innego podmiotu schematu dekretacji z ustawionym warunkiem "Dokument KSeF = Tak/Nie".
 • Poprawiono obsługę "(N) Kwota do zapłaty" dla dokumentów korekt KSeF w obrazie księgowym.
 • Rozwiązano problem braku numeru NIP w obrazie księgowym po imporcie z pliku EPP.
 • Dodano możliwość wskazania sposobu wyznaczania wartości tabeli VAT dokumentów walutowych OCR pobranych z Portalu Biura bądź z portalu Dokumentów firmy. Można określić czy na takim dokumencie mają być wyznaczone wartości VAT od kwoty w PLN czy też od kwot w walucie obcej.
 • Poprawiono dla dokumentów KSeF obsługę parametrów Numer i Data dokumentu do księgowania w Konfiguracji w Obsłudze typów dokumentów.
 • Poprawiono komunikowanie o odbiorze obrazów księgowych w komunikacji XML (on-line i off-line) w przypadku odbioru dokumentu z numerem KSeF, który już istnieje w bazie.
 • Poprawiono obsługę dokumentów z Portalu, które zostały w księgowości zadekretowane automatycznie - dla takich dokumentów, użytkownik nie miał dostępu do podglądu PDF.
 • Poprawiono obsługę pobierania dokumentów z portalów (Portal Biura i portal Dokumentów Firmy) w przypadku, gdy podczas pobierania użytkownik dodawał nowe dokumenty.
 • Poprawiono pobieranie dokumentów komunikacją on-line w przypadku, gdy na dokumentach występował podmiot określony jako rolnik ryczałtowy ale nie był podany dla niego numer dowodu.
 • Poprawiono wyświetlanie grupy asortymentu JPK (symbol GTU) w obrazach księgowych dokumentów KSeF.
 • Rozwiązano problem pojawiający się przy próbie usunięcia składek ZUS wspólnika, gdy ustawiono wartości składek na indywidualne.
 • Rozwiązano problem z pobieraniem danych klientów w komunikacji on-line lub poprzez plik XML, w sytuacji gdy klient ma zdefiniowany adres korespondencyjny.
 • W Konfiguracji w Dostępności pól opisu księgowego włączono domyślnie "Zawijanie wszystkich grup" w konfiguracji widoku.
 • W Konfiguracji w Obsłudze typów dokumentów włączono domyślnie "Zawijanie wszystkich grup" w konfiguracji widoku.
 • W Konfiguracji, w Opisach księgowych dokumentów włączono domyślnie "Zawijanie wszystkich grup" w konfiguracji widoku.
 • W Kreatorze wdrożeniowym dodano możliwość określenia daty stanu początkowego dla stanowiska kasowego, rachunku bankowego oraz rachunku VAT.
 • W obrazach księgowych dokumentów KSeF dodano sekcję Płatności.
 • W obrazach księgowych dotyczących KSeF dodano zakładkę XML z zawartością tych dokumentów.
 • W obrazach księgowych faktur zaliczkowych KSeF dodano sekcję z pozycjami z zamówienia zrealizowanego daną fakturą zaliczkową.
 • W odbiorze obrazów księgowych XML (w komunikacji off-line) poprawiono obsługę pola z rachunkiem bankowym, w przypadku gdy numer nie zawierał kodu kraju.
 • W schematach dekretacji faktur do VAT dla wartości pozycji dokumentu bądź tabeli VAT dodano możliwość wskazania czy w pierwszej kolejności kwoty mają być pobierane z dokumentu zwykłego czy z faktury KSeF.
 • W słowniku Numeracji dla Zapisów ewidencji VAT OSS, poprawiono informację o jej wykorzystaniu.
 • Poprawiono komunikowanie o ujęciu zapisu VAT w pliku JPK - w przypadku gdy zapis utworzony został po wygenerowaniu pliku JPK za dany miesiąc, wówczas nie jest wyświetlany komunikat przy usuwaniu takiego zapisu.
 • Dla zbiorczej wysyłki dokumentów windykacyjnych rozwiązano problem pustych autotekstów.
 • Rozwiązano problem z brakiem możliwości wskazania Wspólnika jako zatwierdzającego zasilenie/pobranie w Sesji kasowej.
 • Rozwiązano problem z wczytywaniem wyciągu bankowego w przypadku zabrania uprawnienia 'Operacje bankowe - Usuń'.
 • Rozwiązano problem zdublowanych rozrachunków w raporcie Rozrachunki na dany dzień pochodzących ze złożonych zapisów w ewidencji VAT.
 • W danych Mojej Firmy (jednostka nadrzędna) oraz w danych klientów (sekcja Oddziały na zakładce Handel), na potrzeby KSEF wprowadzono określanie rodzaju powiązań między podmiotami. Możliwe jest ustawienie powiązania typu "Jednostka samorządu terytorialnego" oraz "Inna". W danych klientów dodana została również operacja zbiorcza pozwalająca na określanie rodzaju powiązania.
 • Poprawiono przenoszenie danych z Rachmistrza bądź Rewizora GT do InsERT nexo - nie był przenoszony numer analityk kartoteki księgowej środków trwałych w przypadku gdy dany środek nie posiadał uzupełnionego symbolu KŚT (Klasyfikacji środków trwałych).

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna