Opis zmian (41.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 41.0.1 - 27/06/2022

 • Rozwiązano problem błędnego obliczania odroczonej zaliczki i zwrotu odroczonej zaliczki na podatek w wynagrodzeniach.

Wersja 41.0.0 - 22/06/2022

 • Na karcie klienta, w sekcji Lista zgód dodano możliwość zamieszczenia informacji, kto zaakceptował oraz kto wycofał/odrzucił wybraną zgodę.
 • Dodano możliwość negacji warunków w tworzonym automacie.
 • W automatach dodano nową czynność, która umożliwia zapis wydruku do biblioteki załączników.
 • W module Automatyzacja dodano nowy widok Powiadomienia, który wyświetla informacje związane ze wszystkimi powiadomieniami do automatów. Możliwe jest usuwanie powiadomień z tego widoku oraz wykonanie automatu związanego z zapisanym powiadomieniem.
 • W automatach, dla czynności tworzących SMS oraz e-mail, w parametrze Adresat dodano opcję "wszyscy użytkownicy".
 • W module Automatyzacja dodano możliwość eksportu oraz importu automatów.
 • W module Automatyzacja dodano dwa nowe filtry: Aktywny, Automat.
 • Umożliwiono podglądu dokumentu w osobnym oknie.
 • W obrazach księgowych dokumentów handlowych, w sekcji przedpłat dodano informację o podmiocie cesyjnym - dotyczy dokumentów z wybrana formą płatności Płatność za pobraniem / kredyt z wybranym podmiotem cesyjnym.
 • Dodano możliwość wykasowania logów śladu rewizyjnego starszych niż: 1 rok, 3 lata, 5 lat.
 • Dodano możliwość wysyłki maili z poziomu naliczonych deklaracji ZUS wspólników.
 • Dostosowano naliczanie składki zdrowotnej wspólników do zmian podatkowych wprowadzanych od 1-go lipca 2022 (Polski Ład 2.0) - obniżenie przychodu/dochodu o wartość zapłaconej składki do wysokości przysługującego limitu, wsparcie zmiany formy księgowości, dostosowanie zaliczek miesięcznych, itp.
 • Mechanizm automatyzacji rozszerzono o dokument naliczenia amortyzacji środka trwałego. Można dzięki temu zdefiniować np. automat do naliczenia amortyzacji zbiorczej po dokonaniu amortyzacji dla ostatniego środka trwałego w danym okresie.
 • Przy naliczaniu składek ZUS wspólnika umożliwiono podanie innych źródeł przychodów do naliczenia składki zdrowotnej.
 • W Automatyzacji dodano możliwość zdefiniowania automatów dotyczących dokumentów do dekretacji - pozwala to m.in. na zdefiniowanie automaty dekretacji automatycznej po pojawieniu się np nowego dokumentu w systemie.
 • W automatyzacji dodano możliwość zdefiniowania automatu dekretacji automatycznej dokumentów w oparciu o harmonogram.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu dodano możliwość dodawania wyciągu bankowego dla wybranego rachunku bankowego i okresu.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu dodano możliwość naliczenia dokumentów rozliczających eksploatacje pojazdów.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu dodano możliwość naliczenia dokumentu Amortyzacji zbiorczej wskazanego typu amortyzacji.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu dodano możliwość naliczenia dokumentu zestawienia dziennego bądź miesięcznego sprzedaży VAT.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu dodano możliwość sporządzenia raportu kasowego dla wskazanej kasy.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu dodano możliwość wystawiania deklaracji skarbowych dla wspólników i pracowników.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu, dodano możliwość dodawania sesji kasowych dla wybranego stanowiska kasowego.
 • W Automatyzacji, dla automatu wykonywanego wg harmonogramu, dodano możliwość naliczenia składek ZUS wspólników i osób współpracujących.
 • W Ewidencji przychodów dodano filtr oraz kolumnę związaną z formą wynajmu oraz osobą wynajmującą dotyczące zapisów związanych z wynajmem prywatnym.
 • W naliczaniu składki zdrowotnej osoby rozliczającej się ryczałtem ewidencjonowanym dodano wartość składki możliwej do odliczenia od przychodu - możliwość takiego odliczenia obowiązuje od 01.07.2022 r. zgodnie z nowelizacją Polskiego Ładu 2.0.
 • W naliczeniu składki zdrowotnej wspólnika dodano możliwość podania wartości składki zapłaconej, możliwej do odliczenia od dochodu (do wysokości limitu definiowanego w parametrach "Podatków i kosztów"). Prawo do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu dla osób rozliczających się podatkiem liniowym wynika ze zmian Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 01.07.2022r.
 • W rozliczeniach właścicielskich, przychody z tytułu najmu bądź dzierżawy (rozliczane na zasadach ogólnych) można określić, iż dotyczą najmu prywatnego - będzie miało to wpływ na wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy, jak również na wielkość podstawy składki zdrowotnej.
 • W widoku Dekretacja dokumentów dodano kolumny i filtry "Stanowisko kasowe", "Rachunek bankowy" oraz "Magazyn".
 • Do Parametrów ewidencji VAT dodano wartość "W zapisie zbiorczym miesięcznym podpowiadaj ostatni dzień miesiąca jako datę wystawienia".
 • Dla operacji bankowych dodano możliwość ręcznego powiązania operacji PP z operacją na kwotę VAT.
 • Dla rodzaju operacji bankowej o typie "Karta" dodano możliwość powiązania z formą płatności o typie "Karta firmowa przy zakupie".
 • Dodano możliwość podglądu i edycji rozrachunków na kompensatach.
 • Dodano możliwość wczytywania wyciągów mt940 z Banku Ochrony Środowiska.
 • W module Operacje bankowe dodano możliwość usunięcia powiązania operacji głównej z operacją na kwotę VAT (podzielona płatność).
 • W modułach rozrachunków dodano kolumnę z kwotą VAT nierozliczoną.
 • W widoku Operacje bankowe dodano kolumnę "Transfer VAT" informującą o powiązaniu z operacją na rachunku VAT (podzielona płatność).
 • Wykonano prace optymalizacyjne modułu wynagrodzeń, aby zapobiegać pojawianiu się błędu objawiającego się komunikatem o zbyt długim czasie oczekiwania.
 • Korekta Polskiego Ładu - od 1 lipca 2022 r. - zasiłek macierzyński zwolniony z podatku dla niektórych podatników.
 • Korekta Polskiego Ładu - od 1 lipca 2022 r. - likwidacja mechanizmu odraczania poboru zaliczki na podatek.
 • Korekta Polskiego Ładu - od 1 lipca 2022 r. - likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 • Zlikwidowano osobne parametry umów cywilnoprawnych. Stawka podatku i koszty ryczałtowe będą pobierane z parametrów Podatków i kosztów.
 • Dodano nowe uprawnienie Klienci - Modyfikacja danych klienta bez opiekuna.
 • Poprawiono synchronizację kont pocztowych. W niektórych szczególnych przypadkach trwała dłużej.
 • W konfiguracji konta pocztowego, w oknie zarządzaj użytkownikami dodano możliwość scrollowania.
 • W oknie wiadomości pocztowej dodano ikonkę do operacji usuwania wiadomości.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Biblioteka załączników - uruchom moduł. Dotychczas użytkownik niemający tego uprawnienia mógł zobaczyć listę dodanych załączników do biblioteki załączników, korzystając w wiadomości pocztowej z operacji Dodaj załącznik z biblioteki załączników.
 • W wiadomości pocztowej ustawiono nowy skrót dla wysyłania wiadomości (Ctrl+Shift+Y).
 • W obrębie jednej czynności tworzącej wiadomości e-mail, SMS oraz powiadomienia nexo dodano możliwość przypisania wielu różnych adresatów.
 • Zmieniono domyślne ustawienie dla nowo dodawanych automatów, aby wykonywały się, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione.
 • Do Definicji widoków dodano kolumnę Opis.
 • Do instalatora nexo dodano instalator .NET Framework 4.7.2.
 • Do wbudowanych wzorców wydruków dodano informację o wersji programu, w której wzorzec był ostatnio zmieniany. Informacja ta przechowywana jest w pliku wzorca wydruku. Dzięki temu powielone wzorce także będą posiadać tę informację.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pojawiania się okna z informacją, że załącznik zapisywany już istnieje w bibliotece załączników. Informacji tej brakowało, gdy był zapisywany załącznik z okna Drukuj.
 • W szablonie naklejek usunięto odstęp między "opisem z lewej" i "opisem z prawej".
 • Do modułów dodano pasek ułatwiający wyszukiwanie, filtrowanie i podgląd elementów znajdujących się na liście.
 • Naprawiono problem, który nie pozwalał na łączenie różnych styli formatowania warunkowego, np. czerwone tło dla przeterminowanych rozrachunków plus pogrubiony tekst dla rozrachunków o znacznej wartości.
 • Poprawiono działanie filtrowania po podanej kolumnie, tak aby włączenie filtrowania od razu wyświetlało okienko wyboru wartości filtra.
 • Poprawiono stabilność list edycyjnych, w których było wykorzystywane grupowanie.
 • Poprawiono stabilność notesu w sytuacji gdy usunięto użytkownika, który miał utworzone notatki.
 • Poprawiono obsługę sekcji "C.6 Saldo należnego podatku VAT" w deklaracji VIU-DO(1) - sekcja ta nie wykazywała wartości ujemnych podatku należnego.
 • W deklaracji PIT-11(28) dodano obsługę wartości przychodów zaewidencjonowanych w danych wdrożeniowych pracownika i związanych z ulgą dla seniorów, posiadających rodzinę 4+ czy dla powracających z zagranicy.
 • W deklaracji VIU-DO(1) poprawiono wyliczanie sekcji "C.6 Saldo należnego podatku VAT" w przypadku istnienia korekt wykazanych w sekcji "C.5 Korekty VAT".
 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentów, dla których zdefiniowano nietypową numerację (np. z kropką w numerze dokumentu).
 • Poprawiono wczytywanie dokumentów z pliku EPP zawierających zdefiniowany numer VAT-IN bez określenia, że jest to kontrahent unijny.
 • W dekretacji automatycznej do ewidencji VAT, dla tworzonego rozrachunku wyznaczana jest również kwota VAT na potrzeby obsługi podzielonych płatności.
 • Dla komunikacji do biura rachunkowego on-line i off-line XML, rozszerzono synchronizacje kontrahentów o symbol klienta.
 • Dodano kreator zmiany formy opodatkowania dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym - zgodnie z nowelizacją Polskiego Ładu 2.0 podatnicy będący na ewidencji przychodów mogą zmienić od 01.07.2022 formę opodatkowania na rozliczenie wg skali podatkowej.
 • Dodano powiadomienie o możliwości zmiany formy opodatkowania w trakcie roku z EP na KPiR rozliczane na zasadach skali podatkowej z datą 01.07.2022 r. Możliwość takiej zmiany formy podatkowania przewidują zmiany w Polskim Ładzie 2.0 obowiązujące od 01.07.2022 r.
 • Poprawiono dane teleadresowe urzędów skarbowych: Wrocław - Stare Miasto (kod 0227), Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto (kod 1212) i Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto ( kod 3022).
 • Poprawiono dodawanie zapisów w EP typu "Przychód z wynajmu" w sytuacji, gdy próbowano wpisać kwotę zarówno w stawce 8.5%, jak i w stawce 12.5%.
 • Poprawiono generowanie powiadomienia o potrzebie wystawiania VAT-UE - obecnie powiadomienie takie pojawia się w przypadku występowania zapisów VAT dotyczących transakcji z Unią.
 • Poprawiono i ujednolicono kolejność kolumn na dokumentach do księgowania z tabelą VAT.
 • Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej na podstawie zaliczek PIT w przypadku gdy nie istniała ciągłość wystawionych zaliczek w trakcie roku - składka zdrowotna wyliczana wówczas była na podstawie ewidencji.
 • Poprawiono obsługę dostępu do Portalu Biura - dokumenty w przypadku, gdy klient biura rachunkowego zrezygnował z korzystania.
 • Poprawiono pobieranie danych w komunikacji on-line. Obecnie operacja "Pobierz on-line" (pobranie dokumentów oczekujących w chmurze) odwołuje się do nadawców dokumentów ustawionych jako aktywni.
 • Poprawiono w informacji o sposobie naliczenia składki zdrowotnej wykazywanie miesięcy, za które wystawione były zaliczki na podatek PIT - dotyczyło to sytuacji, gdy w styczniu 2022 na wystawionej zaliczce nie był wykazany przychód.
 • Poprawiono w naliczeniu składek ZUS osoby współpracującej informację o wyznaczonej podstawie do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Poprawiono wprowadzanie zapisu "Przychód z wynajmu" w EP w przypadku gdy podano datę spoza okresu obrachunkowego.
 • Udostępniono operację Wczytaj pliki dokumentów w module Portalu Biura - Dokumenty w podmiotach klientów biura rachunkowego. Funkcjonalność ta dotychczas dostępna była w ramach Laboratorium.
 • W module Automatyzacja dodano wzorcowe automaty dla operacji księgowych i finansowych.
 • W określaniu podstawy składki zdrowotnej wspólników dodano uwzględnianie ujemnej różnicy remanentowej występującej w miesiącu, którego dochód stanowi podstawę tej składki.
 • W parametrach "Podatki i koszty" dodano parametr "Limit odliczenia zdrowotnej od dochodu - liniowy" określający maksymalną wartość składki zdrowotnej możliwej do odliczenia od dochodu dla osoby rozliczającej się podatkiem liniowym.
 • W parametrach "Podatki i koszty" dodano parametr "Limit odliczenia zdrowotnej od przychodu - ryczałt" określający maksymalną wartość składki zdrowotnej możliwej do odliczenia od przychodu dla osoby rozliczającej się ryczałtem z przychodów ewidencjonowanych.
 • W wysyłce raportu informacji zbiorczej do Portalu Biura - Raporty poprawiono wysyłanie kwoty "Do wypłaty" dotyczącej wynagrodzeń pracowników.
 • Zaktualizowano dane teleadresowe Urzędów skarbowych.
 • Zmieniono wyliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego osób współpracujących na zgodne z wymogami Polskiego Ładu 2.0.
 • Poprawiono skalowanie kwot w podsumowaniu na wzorcu wydruku "Ewidencja VAT sprzedaż poziomo".
 • Poprawiono błędne sumowanie na wydruku "Ewidencja VAT sprzedaż 15 cali" w sytuacji gdy jest zdefiniowana własna stawka VAT sprzedaży.
 • Poprawiono problem z usuwaniem amortyzacji jednostkowej ujętej w amortyzacji zbiorczej. Problem pojawiał się po modyfikacji licznika numeracji dokumentów operacji na środkach trwałych.
 • Na fakturach wewnętrznych poprawiono błąd uniemożliwiający w niektórych scenariuszach zmianę stawki VAT towaru na pozycji dokumentu.
 • Dodano możliwość dokonania kompensaty rozrachunku bądź jego rozliczenie spłatą z określeniem podzielonej płatności
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zbiorczą zmianę rachunku bankowego na dyspozycjach o rodzaju innym niż Podzielona płatność.
 • Poprawiono mechanizm powiązania operacji głównych i transferów VAT podczas wczytywania wyciągów bankowych. Powiązanie tworzy się gdy tytuł jednej z operacji zawiera się w tytule drugiej.
 • Poprawiono parsery mt-940 banku Santander. Problem związany był z błędnie wczytywanym saldem.
 • Poprawiono wczytywanie danych klientów dla parsera mt-940 banku Santander.
 • Przy definiowaniu formy płatności, w przypadku gdy na stanowisku kasowym odznaczona jest opcja "Tylko wybrane formy płatności" dodano pytanie, czy dodać nową formę płatności do stanowiska kasowego.
 • Rozwiązano problem pojawiający się przy wczytywaniu wyciągów bankowych związany z niepoprawną kwotą z rachunku VAT na operacjach o rodzaju Podzielona płatność.
 • Rozwiązano problem zbędnej blokady pól Klient i Rachunek bankowy na operacjach bankowych o rodzaju podzielona płatność, które są powiązane z transferami VAT.
 • W bankowości elektronicznej poprawiono uzgadnianie transferów VAT w przypadku gdy uzgodniona została operacja na rachunku rozliczeniowym.
 • W widokach rozrachunkowych i finansowych dodano kolumnę, dzięki której możliwe jest zaznaczanie wybranych wierszy (checkbox).
 • W widoku Wyciągi bankowe poprawiono sortowanie wg kolumny "Dokument księgowy".
 • Poprawiono odświeżanie historii zarówno na karcie automatu jak i w widoku historia.
 • W danych "Mojej Firmy" jak i klientów wprowadzono ewidencjonowanie numerów BDO, KRS oraz EORI. Dodano także możliwość umieszczania tych danych na wydrukach dokumentów.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna