InsERT S.A.

Rachmistrz nexo
ulepszenia

System do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego.

Opis zmian (24.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 24.0.2 - 18/02/2019

 • Poprawiono aktualizowanie parametrów podatkowych i funduszy ZUS podczas ulepszenia programu do nowej wersji.
 • Poprawiono dekretację automatyczną dokumentu rozliczenia kosztów pojazdu.
 • Umożliwiono edycję wartości kosztów uzyskania przychodu na dokumencie przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Wersja 24.0.1 - 12/02/2019

 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT-7(19) oraz VAT-7K(13) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego wypełniania sekcji III.C deklaracji ZUS RPA.
 • Poprawiono wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) deklaracji skarbowych - nie była drukowana data wystawienia dokumentu.
 • Przedłużono okres obowiązywania PIT-11(24) na rok 2019.
 • Dodano domyślną wartość składki na Fundusz pracy obowiązującą w 2019 r. - 2,30% podstawy składek ZUS.
 • Dodano domyślną wartość składki na Fundusz solidarnościowy obowiązującą w 2019 r. - 0,15% podstawy składek ZUS.
 • Dodano wartość podstawy ubezpieczenia zdrowotnego na rok 2019: 3 803,56 zł.
 • Poprawiono odbiór dokumentów z Subiekta 123 zawierających kontrahentów o tym samym symbolu, ale o różnej wielkości znaków.
 • Poprawiono wczytywanie list płac pochodzących z Gratyfikanta GT w sytuacji, gdy pracownik występujący na liście płac został w systemie nexo przekształcony we wspólnika.
 • Poprawiono wyznaczanie kwoty kosztu eksploatacji pojazdu na podstawie zapisu VAT w przypadku stosowania proporcji bazowej.
 • Rozwiązano problem z generowaniem Dyspozycji podatkowej VAT w przypadku zdefiniowania odbiorcy dokumentów w księgowości.
 • Rozwiązano problem z pobieraniem wyciągów z operacjami o rodzaju Podzielona płatność, w których kwota operacji była taka sama jak wartość VAT.

Wersja 24.0.0 - 22/01/2019

 • Dodano obsługę nowych deklaracji ZUS - ZUS RPA, ZUS RCA cz.II, ZUS DRA cz.II.
 • Udostępniono współpracę z nową wersją programu Płatnik 10.02.002.
 • Wprowadzono zmiany w deklaracji ZUS DRA.
 • Dodano obsługę załączników PIT-2K oraz PIT/M do deklaracji PIT-36 i PIT-37.
 • Dodano możliwość księgowego opisywania zbiorczo dokumentów bankowych z poziomu ewidencji źródłowej.
 • Naprawiono błąd, który powodował powielenie operacji aktualizacji treści na serwerze pocztowym podczas wysyłki wiadomości pocztowych. Zbędna aktualizacja nie wpływała na powodzenie operacji wysyłania wiadomości.
 • Dodano możliwość określenia, w jakiego typu ewidencjach sprawdzać status VAT podatników przy weryfikacji deklaracji i pliku JPK_VAT: w zakupie, w sprzedaży, czy w obu typach ewidencji jednocześnie (Konfiguracja - Parametry deklaracji i JPK_VAT).
 • Dodano obsługę pola "Poprzedni naczelnik urzędu skarbowego" w wysyłce elektronicznej deklaracji VAT-R(13).
 • Dodano w deklaracji PIT-4R(8) obsługę  dodatkowo pobranego podatku oraz pól związanych z nadpłatą wynikającą z rozliczenia za rok ubiegły - wartości do tych pól pobierane są z zaliczek miesięcznych od wypłat PIT.
 • Poprawiono generowanie kodu kraju dla Grecji w wysyłce elektronicznej załącznika deklaracji PIT/O.
 • Poprawiono kontrolę ustawienia znacznika "Czynny podatnik VAT" podczas weryfikowania statusu podatnika VAT z poziomu deklaracji VAT-27.
 • Poprawiono określanie ilości załączników PIT-28/B w przypadku występowania większej ilości formularzy tego załącznika.
 • Poprawiono w elektronicznej deklaracji PIT/28 generowanie informacji o ilości załączników PIT-28/A oraz PIT-28/B.
 • Poprawiono wysyłkę wielu deklaracji do systemu e-deklaracje. Problem pojawił się w wersji 23.
 • Poprawiono wyświetlanie raportu z weryfikacji statusu VAT podatników z poziomu pliku JPK_VAT.
 • Poprawiono wyświetlanie raportu z weryfikacji statusu VAT podatników.
 • Poprawiono zapamiętywanie czasu wykonania operacji przy weryfikacji statusu podatników VAT z poziomu deklaracji i pliku JPK_VAT.
 • W module "Deklaracje skarbowe" umieszczono na pasku głównym menu "Wysyłka elektroniczna".
 • W weryfikacji statusu VAT podatników, w oknie z listą niepoprawnych podmiotów dodano określenie, w jakiego typu ewidencji VAT występują dani kontrahenci.
 • Weryfikacja statusu VAT podatników z poziomu deklaracji VAT-UE pokazywała raport z weryfikacji w oparciu o Portal Podatnika zamiast w oparciu o bazę VIES.
 • Zmieniono nazwę pola "Suma wynagrodzeń" na "Suma wynagrodzeń - brutto" w obsłudze zaliczki na podatek od wynagrodzeń PIT.
 • Poprawiono kopiowanie schematów dekretacji zapisów ewidencji VAT, korzystających z przemapowania stawek, między okresami obrachunkowymi.
 • Dodano obsługę flag w module e-Sprawozdawczość JPK_VAT.
 • Dodano w obrazie księgowym oraz komunikacji z biurem rachunkowym obsługę znacznika "Wystawiony na" w dokumentach handlowych sprzedaży.
 • Poprawiono obsługę proporcjonalnego do wartości nabycia auta uwzględniania kosztów na pojazd z zaznaczonym pełnym odliczeniem VAT.
 • Poprawiono odbiór dokumentów w komunikacji z biurem rachunkowym, w przypadku gdy w księgowości istniał pracownik z nadanym symbolem takim samym jak kontrahent na dokumencie.
 • Poprawiono podpowiadanie wartości procentowej zaliczenia do kosztów wydatku na pojazd wprowadzanego z poziomu modułu Pojazdy.
 • Poprawiono wartość domyślną współczynnika do obliczania składek ZUS wg wartości przychodu.
 • Poprawiono wyświetlanie powiadomienia o zbliżającym się końcu okresu korzystania z preferencyjnych składek ZUS dla wspólników.
 • Poprawiono wyznaczanie daty aplikacyjnej w przypadku zmiany okresu obrachunkowego na wcześniejszy, a następnie powrót do okresu aktualnego.
 • W dokumencie rozliczenia kosztów eksploatacji pojazdu dodano kwotę "Wartość nie ujęta w kosztach".
 • W kalkulatorze podstawy składek Małego ZUS (wg przychodów) poprawiono uwzględnianie okresu obrachunkowego trwającego krócej niż rok kalendarzowy.
 • W kreatorze zakładania podmiotu oraz w Konfiguracji usunięto możliwość określenia kwartalnej metody rozliczenia VAT-UE.
 • W mechanizmie konwersji danych do nowej wersji programu dodano sprawdzanie ustawienia "Dodaj nowe wartości podczas aktualizacji" dla parametrów podatków i kosztów oraz funduszy i ubezpieczeń ZUS.
 • W parametrze fundusze i ubezpieczenia ZUS zaktualizowano podstawę składek ZUS na rok 2019.
 • Zaktualizowano wartość Preferencyjnej podstawy wymiaru składek ZUS na rok 2019.
 • Zaktualizowano wartość współczynnika najniższej podstawy Małego ZUS (wg przychodów).
 • Zaktualizowano wartość limitu amortyzacji jednorazowej na rok 2019.
 • Zmieniono wartość domyślną procentu kosztów do odliczenia dla zapisów VAT dot. wydatków związanych z pojazdami.
 • Dodano możliwość określenia wartości procentowej zaliczenia w koszty wydatku na pojazd w zapisach złożonych VAT zakupu.
 • Dodano możliwość podania wartości nabycia pojazdu dla zapisu VAT zakupu z oznaczeniem pełnego odliczenia VAT od wydatku na pojazd dotyczącego opłaty leasingowej.
 • Poprawiono dodawanie zapisów VAT z określeniem odliczania VAT po zapłacie i tworzących zapis skojarzony.
 • Poprawiono wyświetlanie informacji "NIP na dokumencie" w zapisach VAT złożonych.
 • Rozszerzono automatyczne sprawdzanie statusu podatnika VAT podczas dodawania zapisu w ewidencji VAT - w zależności od wskazanej transakcji VAT w zapisie sprawdzanie odbywa się w portalu podatkowym albo w serwisie VIES.
 • W definicji szablonu VAT zakupu dotyczącego wydatków na pojazd (z częściowym odliczeniem VAT) zmieniono domyślną wartość procentową zaliczaną do kosztów na 75%.
 • W zapisach VAT zakupu dotyczących wydatków na pojazd zawarto informację o wartości, jaka może być zaliczona w koszty podatkowe.
 • Poprawiono błąd związany z pobieraniem wyciągów zawierających transfery pomiędzy rachunkami rozliczeniowymi.
 • Rozwiązano problem z nadmiarowym ostrzeżeniem przy wczytywaniu wyciągów na rachunek VAT.
 • Uporządkowano nazwy parserów mt-940 oraz formatów wysyłki Elixir.
 • Zaktualizowano liczbę dni do korekty VAT (ulga za złe długi).