Opis zmian (35.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 35.0.1 - 16/04/2021

 • Poprawiono błąd konwersji, który mógł być spowodowany dokumentami magazynowymi z płatnościami.
 • Poprawiono wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru - niepotrzebnie drukowany był znak wodny "serwis testowy".
 • Poprawiono problem z widokiem modułu KPiR, EP, UEPiK, w przypadku gdy biuro rachunkowe posiadało aktywowaną usługę Portal Biura.

Wersja 35.0.0 - 15/04/2021

 • Wprowadzono operację powielania nagłówków wydruku.
 • Dodano obsługę deklaracji rocznych za przychody 2021 roku: PIT-8AR(11) i PIT-4R(12).
 • Dodano możliwość automatycznej dekretacji nowego dokumentu handlowego Zbiorczego naliczenia zwrotów oraz Raport okresowy.
 • Dodano możliwość naliczania różnic kursowych w ewidencji przychodów zryczałtowanych.
 • Dodano możliwość tworzenia i podłączania rozrachunków dla zapisów w Ewidencji przychodów.
 • W Laboratorium dodano możliwość zapoznania się z projektowaną funkcjonalnością dekretacji automatycznej dokumentów Portalu Biura - Dokumenty oraz Portalu - Dokumenty. Funkcjonalność udostępniona została dla podstawowych dokumentów: faktura sprzedaży, paragon oraz faktura zakupu.
 • Udostępniono zaliczki miesięczne i kwartalne PIT w definicjach reguł automatyzacji (funkcjonalność dostępna w Laboratorium).
 • Dodano możliwość zmiany statusu dyspozycji bankowych bez ingerencji w datę realizacji.
 • W kartotece klientów dodano znacznik "Oznaczaj operacje finansowe jako wrażliwe". Umożliwiono również zaznaczanie go w operacjach zbiorczych.
 • W Szablonach klientów dodano możliwość zdefiniowania wartości domyślnych dla operacji i dyspozycji bankowych.
 • W widoku Szybkie płatności on-line dodano operację Wyrejestruj płatność umożliwiającą anulowanie zarejestrowanej transakcji szybkich płatności.
 • Uwidoczniono kwotę do zapłaty (umożliwiono generowanie dyspozycji bankowej) w deklaracji rozliczeniowej ZUS w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej z pracownikami.
 • Usunięto nadmiarowe sprawdzanie istnienia wypłat z wpłatami do PPK przy wyłączaniu uczestnictwa pracownika w PPK.
 • Na listach z wyborem klientów dodano możliwość włączenia kolumny "Nazwa pełna".
 • W module Portale i aplikacje dla widoku InsERT mobile poprawiono odświeżanie danych.
 • Dodano możliwość dopisania adresu e-mail do klienta bezpośrednio po wysłaniu wiadomości e-mail oraz zamknięciu okna drukuj.
 • W danych klienta zablokowano możliwość dodawania Mojej Firmy jako oddziału. Analogicznie dla Mojej Firmy zablokowano możliwość dodawania klienta jako oddziału.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości e-mail dodano czcionkę Calibri.
 • Poprawiono i zoptymalizowano pobieranie konfiguracji dla nowo dodawanych kont pocztowych.
 • W wiadomości pocztowej dodano menu kontekstowe z operacjami: wytnij, kopiuj, wklej.
 • Naprawiono problem z pobieraniem konfiguracji konta pocztowego dla serwera spoko.pl.
 • W konfiguracji konta pocztowego umożliwiono ustawienie adresu zwrotnego. Dotychczas było to możliwe tylko dla użytkowników Gestora nexo.
 • W programie serwisowym, w oknie "Zarządzanie połączeniami" dodano możliwość wyspecyfikowania parametrów blokady, co pozwala na kierowanie tym, jak zachowa się program na innych stanowiskach po wykryciu blokady.
 • Dodano informacje o stanie konta e-Archiwizacji oraz domyślne akcje w module e-Archiwizacji (Konfiguracja -> e-Archiwizacja).
 • Dodano sortowanie wzorców w oknie wydruku.
 • Poprawiono błąd związany z usuwaniem pliku graficznego z własnego wzorca wydruku przy jego edycji.
 • Poprawiono błędne sumowanie na wydrukach listy.
 • W kreatorze zakładania podmiotu do danych firmy dodano sekcję Kontakty.
 • W słowniku użytkowników dodano możliwość zaznaczania i odznaczania uprawnień klawiszem spacji.
 • W słowniku użytkowników poprawiono prezentację listy przypisanych ról.
 • Zmieniono miejsce przechowywania informacji o ostatnio zalogowanym użytkowniku w sytuacji, gdy katalogi robocze podmiotu są wspólne dla wielu użytkowników. Informacja ta jest teraz zapisywana do folderu LocalAppData bieżącego użytkownika.
 • Podczas przenoszenia danych z systemu InsERT GT wprowadzono poprawki zabezpieczające przed nieprzenoszeniem numerów NIP klientów z niestandardowymi przedrostkami.
 • Do listy stylów w formatowaniu warunkowym dodano brakujący domyślny styl.
 • Dodano możliwość włączenia automatycznego odświeżania widoków z listami.
 • Poprawiono występujący na listach błąd, którego objawem było maskowanie wartości podsumowania w sytuacji, gdy żaden z wierszy nie był maskowany.
 • Zniesiono limit wierszy podczas eksportu list do programu Excel.
 • Poprawiono drukowanie wartości pola 189 (Straty z lat ubiegłych) na deklaracji PIT-36(28).
 • Poprawiono oznaczanie pola dotyczącego informacji o składaniu zaliczek kwartalnych w trakcie roku, na deklaracji PIT-36 i PIT-36L.
 • Poprawiono symbol formularza na dyspozycji drukowanej bądź generowanej do zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Dodano obsługę dekretacji automatycznej list płac pochodzących z Gratyfikanta GT, z naliczonymi składkami PPK.
 • Dodano obsługę nowej wersji pliku kontrolnego ewidencji przychodów JPK_EWP(2). Obsługa wysyłki wymaga aktywnego abonamentu na ulepszenia.
 • Na wydruku UPO do wysyłki pliku z deklaracją JPK_V7 dodano nazwę podmiotu i okres, którego ta wysyłka dotyczyła.
 • Poprawiono na wydruku części deklaracyjnej JPK_V7 numeru okresu w przypadku rozliczeń VAT kwartalnych.
 • Poprawiono walidację statusu dokumentu Portalu Biura - Dokumenty w przypadku odtworzenia wcześniejszej kopii bazy.
 • Poprawiono wysyłkę danych o przelewach ZUS właścicieli do Portalu Biura - Raporty, w przypadku gdy w systemie istniała deklaracja ZUD DRA, która tych wspólników nie obejmowała.
 • Poprawiono wyszukiwanie (wydajność) klientów na dokumentach księgowych (InsTYNKT).
 • W dekretacji dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty do KPiR/EP, dla podmiotu zwolnionego z VAT poprawiono pobieranie wartości brutto dokumentu.
 • Wydłużono okres obowiązywania deklaracji VAT-27 celem umożliwienia złożenia korekty za okresy wsteczne.
 • Zoptymalizowano wyliczanie tabeli VAT w zapisach ewidencji na podstawie rozpoznanych przez OCR wartości dokumentu z Portalu Biura - Dokumenty.
 • Na wydruku ewidencji VAT sprzedaży z podsumowanie narastającym, rocznym poprawiono pomijanie dokumentów z niezaznaczonym parametrem "Wpływa na rozliczenie VAT".
 • Poprawiono dekretację automatyczną zapisu VAT posiadającego rozrachunek - w pewnych sytuacjach mógł się pojawić komunikat: "Ze względu na bieżący stan obiektu operacja jest nieprawidłowa".
 • Poprawiono dekretację automatyczną zapisu VAT złożonego posiadającego różne kursy walut na pozycjach.
 • Do Reguł automatyzacji (w Laboratorium) dodano obiekty finansowe: operacje kasowe, operacje i dyspozycje bankowe.
 • Dodano pomijanie nieaktywnych klientów przy rozpoznawaniu operacji w trakcie wczytywania wyciągów bankowych.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie usunięcia większej ilości operacji bankowych (powyżej 2 tysięcy).
 • Poprawiono podpowiadanie kwoty rozrachunku w przypadku zapisu KPiR lub EP przy ustawionej zwolnionej metodzie rozliczenia VAT.
 • Poprawiono rozliczanie transakcji podmiotów cesyjnych za pomocą plików CSV w przypadku braku informacji o prowizji w pliku.
 • Poprawiono walidację rachunków bankowych. Wcześniej numery z i bez kodu kraju były taktowane jako niezależne rachunki.
 • Przy wykonywaniu etapów scenariuszy windykacyjnych dokonano nowego ich podziału na: wszystkie, najstarsze, bieżące, dzisiejsze.
 • Rozwiązano problem związany z niepotrzebnym usuwaniem wysłanych wiadomości e-mail i sms po zmianie etapu scenariusza windykacyjnego.
 • W kartotece klienta dodano możliwość dezaktywacji jedynego istniejącego rachunku bankowego.
 • W kartotece Klienta dodano ostrzeżenie w przypadku gdy rachunek bankowy o tym samym numerze istnieje u innego klienta.
 • W oknie korekty (Dokumenty do skorygowania VAT-u i Korekty podstawy opodatkowania) dodano pole "Dokument oryginalny".
 • W Operacjach bankowych dodano aktualizację daty operacji na podstawie daty księgowania.
 • W Parametrach rozrachunków dodano wartość "Automatyczne wyliczanie danych listy rozliczeń", dzięki której możliwe jest przefiltrowanie dużej liczby rozrachunków w sekcji Rozliczenia.
 • W scenariuszach windykacyjnych poprawiono wyświetlanie powiadomień tylko dla użytkowników z włączonym uprawnieniem Windykacja - uruchom moduł.
 • W widokach Dokumenty do skorygowania VAT-u oraz Dokumenty do skorygowania podstawy opodatkowania dodano kolumnę Dokument oryginalny.
 • W widokach rozrachunkowych do wartości filtra Termin płatności dodano "Następne 7, 30, 60, N dni".
 • W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę oraz filtr Nabywca/Sprzedawca z dokumentu.