InsERT S.A.

Gratyfikant nexo
ulepszenia

Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Opis zmian (24.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 24.1.1 - 21/03/2019

 • Rozwiązano problem z usuwaniem niektórych obiektów, w których zastosowano specyficzną numerację bez licznika.

Wersja 24.1.0 - 12/03/2019

 • Dodano obsługę nowej wersji wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-37(25).
 • Poprawiono generowanie wartości pola 54 w elektronicznej wysyłce deklaracji PIT-36L.
 • Poprawiono pobieranie wyciągów on-line z banku ING. W specyficznym przypadku pojawiał się błąd: "Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: source".

Wersja 24.0.2 - 18/02/2019

 • Poprawiono aktualizowanie parametrów podatkowych i funduszy ZUS podczas ulepszenia programu do nowej wersji.

Wersja 24.0.1 - 12/02/2019

 • Dodano funkcję zbiorczego przeliczania podstawy chorobowego w absencjach zasiłkowych.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego wypełniania sekcji III.C deklaracji ZUS RPA.
 • Rozwiązano problem niepomniejszania o nieobecności nieusprawiedliwione podstawy chorobowego składników wchodzących w kwocie nominalnej.
 • Rozwiązano problem z generowaniem dyspozycji bankowej z delegacji zagranicznej.
 • Poprawiono wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) deklaracji skarbowych - nie była drukowana data wystawienia dokumentu.
 • Przedłużono okres obowiązywania PIT-11(24) na rok 2019.
 • Dodano domyślną wartość składki na Fundusz pracy obowiązującą w 2019 r. - 2,30% podstawy składek ZUS.
 • Dodano domyślną wartość składki na Fundusz solidarnościowy obowiązującą w 2019 r. - 0,15% podstawy składek ZUS.
 • Dodano wartość podstawy ubezpieczenia zdrowotnego na rok 2019: 3 803,56 zł.

Wersja 24.0.0 - 22/01/2019

 • Dodano obsługę nowych deklaracji ZUS - ZUS RPA, ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RCA cz.II, ZUS DRA cz.II.
 • Udostępniono współpracę z nową wersją programu Płatnik 10.02.002.
 • W związku z nowymi przepisami o dokumentacji pracowniczej dodano funkcję przenoszenia akt osobowych.
 • Wprowadzono zmiany w deklaracjach ZUS - ZUS DRA, ZUS ZWUA oraz w informacji rocznej dla ubezpieczonego (RMUA).
 • Dodano możliwość wydruku informacji dla pracownika o przechowywaniu akt osobowych.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego uwzględniania w raporcie do ZUS IWA osób przebywających na urlopach macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym.
 • Rozwiązano problem niewykazywania w okresach nieskładkowych w świadectwie pracy absencji typu choroba ciąża.
 • Uzupełniono słowniki kodów ZUS w związku ze zmianami od 2019 roku.
 • We wzorcach wydruków i treściach dokumentów związanych z pracownikiem dodano możliwość określenia domyślnej kategorii biblioteki załączników.
 • Wprowadzono zmiany w treści wydruku kwestionariuszy osobowych dla kandydata i dla pracownika zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez ministerstwo.
 • Wprowadzono zmiany w treści wydruku umowy o pracę i aneksu zgodnie ze wzorem ogłoszonym przez ministerstwo.
 • Rozwiązano problem pojawiający się sporadycznie po wybraniu pracownika przy wprowadzaniu absencji zasiłkowej.
 • Rozwiązano problem błędu pojawiającego się przy zbiorczym drukowaniu list płac, odcinków z wypłat oraz kasowych list płac w module wynagrodzeń.
 • Naprawiono błąd, który powodował powielenie operacji aktualizacji treści na serwerze pocztowym podczas wysyłki wiadomości pocztowych. Zbędna aktualizacja nie wpływała na powodzenie operacji wysyłania wiadomości.
 • Dodano w deklaracji PIT-4R(8) obsługę  dodatkowo pobranego podatku oraz pól związanych z nadpłatą wynikającą z rozliczenia za rok ubiegły - wartości do tych pól pobierane są z zaliczek miesięcznych od wypłat PIT.
 • Poprawiono generowanie kodu kraju dla Grecji w wysyłce elektronicznej załącznika deklaracji PIT/O.
 • Poprawiono wysyłkę wielu deklaracji do systemu e-deklaracje. Problem pojawił się w wersji 23.
 • Poprawiono wyświetlanie raportu z weryfikacji statusu VAT podatników.
 • W module "Deklaracje skarbowe" umieszczono na pasku głównym menu "Wysyłka elektroniczna".
 • Zmieniono nazwę pola "Suma wynagrodzeń" na "Suma wynagrodzeń - brutto" w obsłudze zaliczki na podatek od wynagrodzeń PIT.
 • Poprawiono wartość domyślną współczynnika do obliczania składek ZUS wg wartości przychodu.
 • Poprawiono wyświetlanie powiadomienia o zbliżającym się końcu okresu korzystania z preferencyjnych składek ZUS dla wspólników.
 • Poprawiono wyznaczanie daty aplikacyjnej w przypadku zmiany okresu obrachunkowego na wcześniejszy, a następnie powrót do okresu aktualnego.
 • W kalkulatorze podstawy składek Małego ZUS (wg przychodów) poprawiono uwzględnianie okresu obrachunkowego trwającego krócej niż rok kalendarzowy.
 • W mechanizmie konwersji danych do nowej wersji programu dodano sprawdzanie ustawienia "Dodaj nowe wartości podczas aktualizacji" dla parametrów podatków i kosztów oraz funduszy i ubezpieczeń ZUS.
 • W parametrze fundusze i ubezpieczenia ZUS zaktualizowano podstawę składek ZUS na rok 2019.
 • Zaktualizowano wartość Preferencyjnej podstawy wymiaru składek ZUS na rok 2019.
 • Zaktualizowano wartość współczynnika najniższej podstawy Małego ZUS (wg przychodów).
 • Poprawiono błąd związany z pobieraniem wyciągów zawierających transfery pomiędzy rachunkami rozliczeniowymi.
 • Rozwiązano problem z nadmiarowym ostrzeżeniem przy wczytywaniu wyciągów na rachunek VAT.
 • Uporządkowano nazwy parserów mt-940 oraz formatów wysyłki Elixir.