Opis zmian (30.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 30.0.0 - 02/04/2020

 • Do raportu Przeciętne zatrudnienie w okresie dodano dedykowany wydruk.
 • Dodano możliwość generowania zaświadczenia ZUS Z-3a.
 • Dodano możliwość generowania zaświadczenia ZUS ZAS-12.
 • Dodano możliwość wydruku zbiorczego zestawienia list płac z selekcją według zaznaczonych wynagrodzeń.
 • Dodano funkcję zbiorczego dodawania absencji urlopowych - w tym absencji Przestojowej.
 • Dodano obsługę nowego typu absencji Przestój.
 • W umowach dodano funkcję zbiorczej zmiany wymiaru zatrudnienia.
 • W Definicjach list płac dodano możliwość przesunięcia daty naliczenia wypłat w wypadku dnia wolnego lub świątecznego.
 • W Przekroczeniu limitu składek dodano rozbicie wartości przekroczeń na poszczególne składki w poszczególnych miesiącach.
 • Przy próbie dodania załącznika wiadomości do serwisu chmurowego dodano sprawdzanie, czy taki plik już istnieje na serwerze chmurowym.
 • W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości dodano możliwość aby załączniki z serwisów chmurowych były dodawane jako standardowe załączniki.
 • Dla Instytucji dodano możliwość określenia domyślnego rodzaju wpłaty, wypłaty oraz dyspozycji bankowych.
 • Do operacji zbiorczych na klientach dodano możliwości przypisania domyślnego rodzaju dla wpłaty, wypłaty oraz dyspozycji bankowej.
 • W kartotece Klientów dodano możliwość ustawiania aktywności rachunków bankowych.
 • W związku z wprowadzeniem oznaczeń asortymentów i dokumentów do JPK_V7M/7K, dodano nową wersję 1.06 pliku wymiany EDI++. Przesyłanie danych związanych z plikami JPK wymaga posiadania aktywnego abonamentu.
 • Dodano możliwość wydruku wniosku o urlop bezpłatny z poziomu wpisanej już absencji.
 • Dodano nowy wzór treści wydruku - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 • Poprawiono przenoszenie adresów przy wczytywaniu pracowników z plików KEDU.
 • Przy wczytywaniu zwolnień lekarskich wykraczających poza okres zatrudnienia dodano akcje naprawcze umożliwiające zmianę dat zwolnienia.
 • Rozwiązano problem zamykania się programu w przypadku zmiany ustawień filtra kategorii płacowych w module umów.
 • W treściach dokumentów dodano autotekst zwracający liczbę godzin roboczych absencji.
 • W zaświadczeniu ZUS Z-3 rozwiązano problem błędnego przenoszenia numeru zwolnienia.
 • Zmieniono kolejność imienia i nazwiska pracownika w nazwach plików generowanych z wydruków.
 • Zmodyfikowano działanie kreatora przystąpienia firmy do PPK na podstawie zgłoszeń użytkowników - więcej drobnych zmian.
 • Wprowadzono obsługę kodu choroby C przy wczytywaniu e-ZLA.
 • W informatorze pracownika dodano kolumnę Numer rachunku na zakładce Wynagrodzenia.
 • W definicjach wartości składników przy wczytywaniu wartości z arkusza poprawiono wczytywanie wartości niecałkowitych przy różnych ustawieniach regionalnych.
 • W składnikach płacowych dodano znacznik uwzględniania danego składnika przy obliczaniu wynagrodzenia przestojowego.
 • Rozwiązano problem błędnego liczenia nadgodzin 100% w symulatorze wynagrodzeń.
 • Rozwiązano problem błędnego obliczania ochrony wynagrodzeń przy potrąceniach komorniczych u osób zwolnionych z podatku.
 • Rozwiązano problem z wyliczaniem wynagrodzeń w przypadku pracy w danym miesiącu wyłącznie w godzinach nadliczbowych.
 • Udoskonalono sposób obliczenia wynagrodzeń - w wypadku zmiany wartości składnika w trakcie miesiąca zastosowano kalendarz normatywny do obliczeń zamiast kalendarza pracownika.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano ostrzeżenie wyświetlane w sytuacji, gdy klient, do którego jest wysyłana wiadomość, nie ma ważnej zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
 • Na karcie klienta poprawiono przepisywanie adresu przy zmianie widoku (F2). Problem występował, gdy wpisany kod pocztowy był bez znaku "-".
 • Wprowadzono blokadę przed usunięciem użytkownika, który jest przypisany jako domyślny zastępca innego użytkownika.
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite dodano możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
 • Dodano uprawnienia do szablonów wiadomości pocztowych. Dodawanie, Poprawianie, Usuwanie.
 • Podczas tworzenia wiadomości umożliwiono otwieranie dodanych do wiadomości hiperłączy (adresy stron, adresy e-mail). Wywołujemy za pomocą klawisza Ctrl+lewy przycisk myszy lub operacją otwórz odnośnik wywoływaną z menu kontekstowego.
 • Usprawniono proces pobierania konfiguracji kont pocztowych podczas dodawania nowych kont. Problem głównie dotyczył mniej znanych serwerów pocztowych oraz kont opartych o usługę G Suite.
 • W wiadomości pocztowej, w źródle wiadomości dodano formatowanie oraz kolorowanie składni. Działają również skróty takie jak: (Ctrl+F) - wyszukiwanie, (Ctrl+Shift+F) - wyszukiwanie i zamiana, (Ctrl+Shift+R) - wyszukiwanie i zamiana wszystkich wystąpień.
 • Dla wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował zamknięcie programu podczas próby kliknięcia w link (np. adres www) zawierający na końcu znak spacji.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS, a także w ich szablonach poprawiono błędną nazwę autotekstu 'podstawowy email telefonu użytkownika' na 'podstawowy email użytkownika'. Autotekst znajduje się w węźle Użytkownik.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zalogowanie się do e-Archiwizacji w programie serwisowym na serwerowych wersjach systemu Windows.
 • Poprawiono sumowanie na ostatniej stronie wydruku listy (grida) w przypadku wyłączenia grupowania na liście.
 • Dodano nazwę do symbolu oddziału w kontekście programu (górna belka).
 • Komunikaty o błędach formatowania warunkowego zostały rozbudowane o szczegóły zaistniałego problemu.
 • Naprawiono problem przejawiający się niepełnymi wynikami wyszukiwania w konfiguracji programu.
 • Podgląd dokumentów w osobnym oknie (funkcja dostępna w Laboratorium).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie wielkiej litery Ć na pozycjach niektórych dokumentów.
 • Poprawiono dostępność operacji (Pokaż, Drukuj) w Raportach.
 • Poprawiono obsługę polskich liter przy tworzeniu formatowania warunkowego na listach.
 • Poprawiono stabilność kopiowania/zapisywania list dokumentów (grid serwisowy) do formatu Microsoft Excel.
 • Rozbudowano mechanizm zamazywania ekranów przy przesyłaniu sugestii i błędów z programu.
 • Na wydruku UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) deklaracji elektronicznej umieszczono nazwę podmiotu, rodzaj i okres deklaracji którego dotyczy to poświadczenie.
 • Poprawiono na PIT-37(26) wykazywanie wartości łącznej kwoty zwrotu podatku (pole 130) w przypadku wystąpienia nadpłaty podatku w trakcie roku.
 • Poprawiono komunikat mówiący o blokadzie zmiany statusu księgowego dokumentu z powodu wyłączonej obsługi księgowej.
 • Poprawiono sortowanie Dyspozycji bankowych wg kwot.
 • Do przeprowadzenia konwersji bazy danych Subiekta wprowadzono wymagalność, aby baza źródłowa była w wersji co najmniej 13.0.0 lub nowszej.