InsERT S.A.

Gratyfikant nexo
ulepszenia

Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Opis zmian (17.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gratyfikant Nexo.

Wersja 17.0.2 - 02/11/2017

 • Rozwiązano problem występujący przy dodawaniu autotekstów parametrycznych do treści dokumentów kadrowych oraz do sprawozdań finansowych.
 • Poprawiono potencjalny problem konwersji bazy danych w pracy na wielu stanowiskach, objawiający się komunikatem o niepoprawnej nazwie obiektu '##ZamowieniaVenderoUprawnienia'.

Wersja 17.0.1 - 10/10/2017

  Wersja 17.0.0 - 02/10/2017

  • Dodano nowy wzorzec wydruku Zaświadczenia Płatnika Składek ZUS Z-3.
  • W danych firmy i wspólników dodano możliwość zaewidencjonowania indywidualnego numeru rachunku wpłat do ZUS, który będzie wykorzystywany od 2018 roku.
  • Dodano możliwość rozliczenia korekty wynikającej z przekroczenia limitu składek ZUS.
  • Dodano możliwość powiązania Użytkownika z Kontem InsERT.
  • Wprowadzono możliwość filtrowania list w modułach na podstawie bieżącej zawartości kolumn przy pomocy zaznaczania indywidualnych wartości bądź definiowania prostych warunków: tekstowych (zawiera/nie zawiera), liczbowych (większe/mniejsze) bądź datowych (od/do). Operacja dostępna jest z menu kontekstowego nagłówka kolumny oraz z podmenu Operacje na liście  -> Filtruj wg kolumn (Shift+F8).
  • Dodano możliwość dezaktywacji użytkowników.
  • Dodano możliwość ręcznego powiązania operacji bankowych z dyspozycjami.
  • Poprawiono domyślny wzorzec świadectwa pracy w punkcie 5, podpunkt 6.
  • Poprawiono kolejność ułożenia parametrów w okienku wydruków opartych na treściach dokumentów.
  • Rozwiązano problem błędnego zliczania osób zatrudnionych w raporcie o zatrudnieniu do PFRON.
  • Rozwiązano problem znaków specjalnych występujących w nazwie firmy przy eksporcie do pliku wymiany do programu Płatnik.
  • Rozwiązano problem pomniejszania liczby dni przepracowanych w zaświadczeniu ZUS Z-3 w przypadku urlopu wypoczynkowego.
  • Umożliwiono wprowadzenie absencji zasiłkowej (na przykład - choroba) dla umowy cywilnoprawnej w okresie, w którym istnieje absencja inna (na przykład - urlop bezpłatny) dla umowy o pracę.
  • W module okres rozliczeniowy w ewidencji czasu pracy poprawiono działanie kontrolki liczby godzin w przypadku wpisywania liczby 24.
  • W parametrach godzin nadliczbowych dodano wartość dodatku za godziny nadliczbowe w dzień wolny w przypadku, gdy na ten dzień nie zaplanowano godzin pracy.
  • W wypadku dopisywania zapisów w ewidencji czasu pracy w okresach, w których występują już zapisy, dodano akcję naprawczą ułatwiającą rozstrzygnięcie konfliktów.
  • Dodano parametr blokujący zapisywanie wiadomości SMS do zagranicznych odbiorców. Parametr ten jest domyślnie włączony.
  • Usunięto błąd, który uniemożliwiał dla Mojej firmy przejście na informator poprzez zmianę widoku w Mojej firmie.
  • Wprowadzono optymalizację InsTYNKT-u adresatów wiadomości. Dodano również nowy parametr Wyszukiwanie adresów w danych klientów, który pozwala zdecydować, aby wyszukiwanie adresów w danych klientów odbywało się tylko w zbiorze adresów e-mail.
  • Umożliwiono dodawanie załączników za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść” („drag and drop”) w wiadomościach pocztowych, szablonach wiadomości e-mail oraz w działaniu typu wiadomość.
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawieniem się błędu systemowego występującego przy próbie dodania dokumentu jako załącznika do wiadomości e-mail, jeśli załącznik był jednocześnie edytowany w programie Word.
  • Poprawiony błąd w Programie serwisowym powodujący niepokazywanie archiwów wysłanych do chmury w przypadku konta InsERT powiązanego z więcej niż jedną firmą.
  • W drzewku modułów przeniesiono widok  kreatora vendero do nowego modułu Portale i aplikacje.
  • Aplikacja InsERT mobile. Kontakty i działania w telefonie z systemem Android. W tej wersji InsERT nexo dostęp z modułu Laboratorium.
  • Dodano artykuły pomocy w kreatorze wdrożeniowym oraz w programie serwisowym.
  • Dodano skrót klawiaturowy (Ctrl+P) do podglądu w oknie wydruku.
  • Dodano widok Portal pracownika dostępny w nowym module Portale i aplikacje. W widoku można udostępniać Portal pracownika.
  • Na liście użytkowników dodano możliwość ustawienia kolumny Rola.
  • Poprawiono błąd związany z brakiem adresu e-mail w oknie wydruku części dokumentów.
  • Rozbudowano pomoc w programie o Pytania i odpowiedzi z e-Pomocy, filmy instruktażowe z YouTube oraz informacje z Forum użytkowników.
  • Sekcja Uprawnienia w użytkownikach została przeniesiona do zakładki.
  • Sekcja Wygląd we wzorcach wydruków została przeniesiona do zakładki.
  • W bibliotece załączników podniesiono limit rozmiaru załącznika z 10 MB do 200 MB.
  • W module Naklejki dodano możliwość wykorzystania kodów kreskowych bez konieczności używania czcionek, m.in code11, code39, code93, code128, EAN-13, EAN-8, QR.
  • W oknie logowania ustawiono sortowanie użytkowników wg nazwiska.
  • W Użytkownikach dodano sekcję Kontakty.
  • Kreator wdrożeniowy. Przenoszenie danych z InsERT GT. Klikanie w odśwież przy wyborze serwera powiela pozycje na liście.
  • Na listach słowników umożliwiono zaznaczanie wielu pozycji listy, co umożliwia m.in. zbiorczą aktywację i dezaktywację elementów słownika oraz zbiorcze usuwanie zaznaczonych pozycji.
  • Dodano automatyczne usuwanie nieużywanych wersji programu z serwera i stacji roboczych.
  • Dodano możliwość skopiowania dowolnego tekstu w programie - należy najechać kursorem na tekst i przytrzymać lewy przycisk myszki.
  • Dodano przeszukiwanie elementów konfiguracji do wyszukiwarki poleceń oraz do wyszukiwarki konfiguracji.
  • Podczas podpisywania deklaracji podpisem kwalifikowanym zmieniono kolejność wyświetlania certyfikatów wykorzystywanych do podpisania - obecnie jako pierwsze wyświetlane są certyfikaty z aktualną datą ważności oraz dodatkowo ostatnio używane.
  • Poprawiono problem ze zbiorczą wysyłką PIT-11Z(23) (na Uniwersalną Bramkę Dokumentów), w przypadku gdy taka deklaracja była już wcześniej wysłana.
  • Poprawiono wydruk urzędu skarbowego na dokumencie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
  • W deklaracjach skarbowych dodano kolumny pokazujące datę wysyłki elektronicznej oraz pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
  • Dodano wyświetlanie w sposób sformatowany niektórych komunikatów zwracanych przez bramkę wysyłki deklaracji elektronicznych.
  • W obrazach księgowych składek ZUS oraz zaliczek na podatek z list płac dodano pole z datą wypłaty.
  • Zaktualizowano listę organów podatkowych podpowiadanych podczas definiowania urzędu skarbowego.
  • Zmieniono układ modułów oraz uporządkowano widoki w modułach w sposób, który poprawia i ułatwia nawigację po programie.
  • Umożliwiono edycję dat przekazania zaliczki i składek ZUS na zatwierdzonej liście płac.
  • Dodano dwuodcinkowy wydruk dyspozycji bankowej (polecenia przelewy/wpłaty gotówkowej).
  • Na operacjach bankowych bez kontrahenta dodano możliwość jego wskazania bez konieczności zmiany rodzaju operacji.
  • Na operacjach kasowych oraz bankowych o rodzaju Transfer dodano możliwość wstawiania salda.
  • Poprawiono skalowalność okna dopasowania kontrahentów przy pobieraniu wyciągów bankowych z pliku.
  • Poprawiono ustawienie domyślnej strony kodowej (IBM OEM Europa Centralna (852)) dla parsera mt940 banku ING.
  • Poprawiono zapamiętywanie strony kodowej dla parserów wyciągów mt940.
  • Przy wczytywaniu wyciągów z plików mt940 lub csv dodano możliwość wskazania dowolnego klienta z kartoteki.
  • Uaktualniono kod Swift Deutsche Bank.
  • Uaktualniono listę banków wykorzystywaną do rozpoznawania numerów rachunków.
  • W oknie wczytywania plików mt940 oraz csv dodano opcję szybkiego kojarzenia kontrahentów z pliku i kartoteki.