Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (47.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 47.0.1 - 06/11/2023

 • Przywrócono działanie zbiorczej funkcji przekształcenia urlopu planowanego na dzień wolny za święto przypadające w sobotę.
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz exchange naprawiono błąd, który powodował problemy w synchronizacji jeśli był używany folder "Sent" zamiast domyślnego folderu danej skrzynki pocztowej.
 • Poprawiono błąd, który powodował problemy z treścią wiadomości, jeśli wysłano kilka wiadomości w dokładnie tym samym czasie.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał dołączenie do wiadomości, jako załączniki plików z biblioteki załączników.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą operacji "Przenieś do" oraz kopiowanie wiadomości pomiędzy folderami w ramach jednego konta pocztowego.

Wersja 47.0.0 - 19/10/2023

 • W automatyzacji dodano możliwość generowania deklaracji rozliczeniowych ZUS i pliku wymiany do Płatnika.
 • W automatyzacji dodano możliwość generowania wynagrodzeń.
 • W definicji listy płac dodano znacznik umożliwiający automatyczne zatwierdzenie listy płac od razu po jej naliczeniu.
 • Dla urlopów planowanych dodano zbiorcze funkcje: przekształcania na dzień wolny za święto w sobotę, zatwierdzania do zadanej daty oraz przekształcania na inny typ absencji - funkcja dla jednodniowego urlopu planowanego.
 • Dodano możliwość zdefiniowanie planu pracy (kalendarza) bez określania cyklu.
 • Dodano obsługę okresów zasiłkowych.
 • W planie pracy (kalendarzu) dodano możliwość sprawdzenia przekroczenia wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnoetatowych.
 • Rozbudowano mechanizm kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
 • Dodano nowy moduł do zarządzania zdjęciami obiektów. Umożliwia on przejrzenie wszystkich zdjęć umieszczonych w galerii, porządkowanie galerii z usuwaniem duplikatów, utworzenie miniatur potrzebnych do prezentacji zdjęć w kolumnie w serwisie asortymentu.
 • Dodano możliwość definiowania pól własnych dla wypadków przy pracy oraz dla przekroczenia limitu składek.
 • Na wydruku informacji rocznej IMIR dodano kod oddziału NFZ
 • Poprawiono mechanizm przeniesienia danych z Gratyfikanta GT w przypadku wynagrodzeń pracowników poniżej 26 roku życia.
 • Poprawiono obliczanie należnego wymiaru urlopu wypoczynkowego gdy pracownik zmienia pracodawcę w roku przekroczenia 10 lat stażu pracy.
 • Przy usuwaniu definicji listy płac w umowie pracowniczej dodano ostrzeżenia o możliwości "utraty" danych o wartościach składników.
 • Przystosowano treść Wypowiedzenie warunków umowy o pracę do obowiązujących przepisów.
 • Rozwiązano problem importowania pracowników z Gratyfikanta GT przy specyficznych danych pracownika dotyczących PPK.
 • Rozwiązano problem występujący przy wydruku zaświadczenia ZUS RP-7 po użyciu opcji wydruku EKO.
 • W autotekstach arytmetycznych wykorzystywanych w treściach wydruków umożliwiono operacje z więcej niż dwoma elementami.
 • W parametrach deklaracji ZUS dodano znacznik umożliwiający wysyłanie numeru dowodu osobistego płatnika składek (wspólnika) niezależnie od posiadania innych numerów identyfikacyjnych.
 • W raporcie podliczenie wypłat i rachunków uwzględniono inne przychody wspólników.
 • W raporcie pomocnym przy wypełnianiu informacji ZUS IWA dodano bardziej szczegółowe informacje o sposobie wyliczeń.
 • W treści wydruku skierowania na badania zaktualizowano zapis o podstawie prawnej.
 • W treściach wydruków dodano dwa nowe autoteksty: wartość składnika i suma składników.
 • Dodano kontrolę nachodzenia na siebie różnych delegacji pracownika.
 • Dodano możliwość definiowania pól własnych dla rozliczenia oddelegowania.
 • Poprawiono mechanizm waloryzowania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku uzupełniania tej podstawy do pensji minimalnej.
 • Rozwiązano problem występujący przy poprawianiu cyklu w planie pracy gdy w ECP istnieje absencja na część dnia.
 • Ulepszono ostrzeżenia o upływającym okresie zasiłkowym przy wczytywaniu eZLA z PUE ZUS.
 • W rozliczeniu oddelegowań dla umów cywilnoprawnych uwzględniono kwotę zwolnienia z podatku dla sposobu rozliczania "jak dla kierowców".
 • Zmiana stanowiska ZUS. W mechanizmie obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przywrócono uwzględnianie rachunków do zakończonych wcześniej umów cywilnoprawnych.
 • Przy powielaniu umowy cywilnoprawnej uwzględniono przenoszenie kwotowych kosztów uzyskania przychodów.
 • Przerobiono moduły systemu wynagrodzeń na bardziej wydajny model SQL.
 • Dodano nową treść wydruku skierowania na badania do wykorzystania w kontekście umowy pracownika.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego odejmowania kosztów uzyskania przychodów w wypłacie po zakończeniu umowy gdy istnieje już wcześniejsza wyłata w tym samym miesiącu.
 • Uwidoczniono okresy oddelegowań do pracy za granicą w kalendarzowym widoku ewidencji czasu pracy.
 • W rozliczaniu oddelegowań dodano możliwość wprowadzania wielu zapisów dotyczących tego samego miesiąca.
 • W rozliczeniach oddelegowania dodano mechanizm dokumentów powiązanych i informacje o wynagrodzeniach, które rozliczyły oddelegowanie.
 • W sumarycznej ewidencji czasu pracy dodano liczbę godzin wynikającą z oddelegowania do pracy za granicą.
 • Wyłączono umowy cywilnoprawne z działania znacznika "Zwolnienie z opłacania składek FP, FS i FGŚP" w pracowniku.
 • Zaprzestano naliczania procentowych kosztów uzyskania przychodów w rachunkach do umów cywilnoprawnych od zasiłków.
 • Przebudowaliśmy i zoptymalizowaliśmy sposób pokazywania powiadomień, dostosowując go do większej ich liczby.
 • Dodano informację o tym, które funkcje wymagają połączenia z Internetem oraz które funkcje internetowe wymagają podłączonego Konta InsERT.
 • W module poczta, wprowadzono zmianę, aby kolumna konta adresatów pokazywała wszystkich adresatów wiadomości pocztowej.
 • Dodano nowe powiadomienie dla automatyzacji: Błąd podczas uruchomienia automatyzacji. Powiadomienie jest wyświetlane, jeśli nie uda się uruchomić automatyzacji zaraz po zalogowaniu się użytkownika do programu.
 • W konfiguracji numeracji dodano operację sprawdzania poprawności numeracji wraz z funkcją naprawy znanych problemów.
 • Poprawiono dopasowanie formatki użytkownika do zmiany wysokości okna.
 • Dodano ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia wsparcia dla SQL Server 2014 w 2024 roku.
 • Poprawiono działanie operatora następne 0 dni w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono działanie operatorów wcześniejsza lub równa w formatowaniu warunkowym opartym na datach.
 • Poprawiono porównywanie dat w formatowaniu warunkowym.
 • Poprawiono problem kopiowania tekstu po przytrzymaniu lewego klawisza myszy w oknie podglądu F9.
 • Poprawiono problem, który mógł powodować występowanie deadlock-ów przy pobieraniu danych do serwisu.
 • Usunięto lukę pozwalającą na zmianę uprawnień roli Administrator przy pomocy skrótów klawiaturowych.
 • W Kreatorze wdrożeniowym dodano możliwość określenia daty stanu początkowego dla stanowiska kasowego, rachunku bankowego oraz rachunku VAT.
 • Rozwiązano problem z wczytywaniem wyciągu bankowego w przypadku zabrania uprawnienia 'Operacje bankowe - Usuń'.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna