Opis zmian (35.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 35.0.1 - 16/04/2021

 • W umowach cywilnoprawnych odblokowano możliwość edycji znacznika wyłączającego kontrolę minimalnej podstawy składek społecznych w przypadku wyłączonego naliczania tych składek.
 • Poprawiono błąd konwersji, który mógł być spowodowany dokumentami magazynowymi z płatnościami.

Wersja 35.0.0 - 15/04/2021

 • Umożliwiono zbiorcze drukowanie miesięcznej ewidencji czasu pracy za wiele miesięcy.
 • W komunikacji z Instytucją Finansową (PPK) dodano możliwość zgłoszenia zwolnienia pracownika.
 • W potrąceniu komorniczym dodano pole Opis.
 • W definicji listy płac umożliwiono wskazanie domyślnego wzorca wydruku odcinka z wypłaty.
 • Dodano nowy parametr wynagrodzeń pozwalający zmienić sposób pomniejszania składników z przyczyn innych niż choroba z zastosowaniem miesięcznej normy czasu pracy zamiast planu pracy pracownika.
 • Wprowadzono operację powielania nagłówków wydruku.
 • Dodano obsługę deklaracji rocznych za przychody 2021 roku: PIT-8AR(11) i PIT-4R(12).
 • Dodano możliwość zmiany statusu dyspozycji bankowych bez ingerencji w datę realizacji.
 • W kartotece klientów dodano znacznik "Oznaczaj operacje finansowe jako wrażliwe". Umożliwiono również zaznaczanie go w operacjach zbiorczych.
 • W Szablonach klientów dodano możliwość zdefiniowania wartości domyślnych dla operacji i dyspozycji bankowych.
 • Dla dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy ułatwiono wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy za wybrany miesiąc.
 • Na wydruku Odcinka z wypłaty dodano wartość wpłaty pracodawcy do PPK zwiększającej podstawę opodatkowania wynagrodzenia pracownika.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego uwzględniania równoległych umów cywilnoprawnych w wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy.
 • Rozwiązano problem podwójnego ujmowania zaliczki na podatek od zasiłków w danych wdrożeniowych przy przenoszeniu danych z Gratyfikanta GT.
 • Uprawnienia (Dodaj, Popraw, Rozwiąż, Usuń) dla umów pracowniczych rozdzielono na dwa komplety - dla umów o pracę i dla umów cywilnoprawnych.
 • Uwidoczniono kwotę do zapłaty (umożliwiono generowanie dyspozycji bankowej) w deklaracji rozliczeniowej ZUS w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej z pracownikami.
 • W nazwie wydruku odcinka z wypłaty zmieniono kolejność nazwiska i imienia oraz zmieniono sortowanie wydruków według nazwiska.
 • Rozwiązano problem z dodawaniem absencji w przypadku wcześniejszego wprowadzenia aneksu do umowy z datą obowiązywania wcześniejszą niż naliczone już wynagrodzenia.
 • Na liści pracowników dodano kolumnę z adresem korespondencyjnym.
 • Na liście umów dodano kolumnę z pełnym kodem tytułu ubezpieczenia.
 • Uszczelniono mechanizm ukrywania wrażliwych danych osobowych w przypadku odebrania uprawnienia do modułu pracowników.
 • Zaktualizowano słownik Kodów podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy.
 • Zoptymalizowano pod względem wydajnościowym proces dodawania składnika płacowego do definicji listy płac.
 • Udoskonalono mechanizm automatycznego przeliczania wielu spłat potrąceń komorniczych po wyedytowaniu potrącenia komorniczego na wynagrodzeniu.
 • Na listach z wyborem klientów dodano możliwość włączenia kolumny "Nazwa pełna".
 • W module Portale i aplikacje dla widoku InsERT mobile poprawiono odświeżanie danych.
 • Dodano możliwość dopisania adresu e-mail do klienta bezpośrednio po wysłaniu wiadomości e-mail oraz zamknięciu okna drukuj.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości e-mail dodano czcionkę Calibri.
 • Poprawiono i zoptymalizowano pobieranie konfiguracji dla nowo dodawanych kont pocztowych.
 • W wiadomości pocztowej dodano menu kontekstowe z operacjami: wytnij, kopiuj, wklej.
 • Naprawiono problem z pobieraniem konfiguracji konta pocztowego dla serwera spoko.pl.
 • W konfiguracji konta pocztowego umożliwiono ustawienie adresu zwrotnego. Dotychczas było to możliwe tylko dla użytkowników Gestora nexo.
 • W programie serwisowym, w oknie "Zarządzanie połączeniami" dodano możliwość wyspecyfikowania parametrów blokady, co pozwala na kierowanie tym, jak zachowa się program na innych stanowiskach po wykryciu blokady.
 • Dodano informacje o stanie konta e-Archiwizacji oraz domyślne akcje w module e-Archiwizacji (Konfiguracja -> e-Archiwizacja).
 • Dodano sortowanie wzorców w oknie wydruku.
 • Poprawiono błąd związany z usuwaniem pliku graficznego z własnego wzorca wydruku przy jego edycji.
 • Poprawiono błędne sumowanie na wydrukach listy.
 • W kreatorze zakładania podmiotu do danych firmy dodano sekcję Kontakty.
 • W słowniku użytkowników dodano możliwość zaznaczania i odznaczania uprawnień klawiszem spacji.
 • W słowniku użytkowników poprawiono prezentację listy przypisanych ról.
 • Zmieniono miejsce przechowywania informacji o ostatnio zalogowanym użytkowniku w sytuacji, gdy katalogi robocze podmiotu są wspólne dla wielu użytkowników. Informacja ta jest teraz zapisywana do folderu LocalAppData bieżącego użytkownika.
 • Do listy stylów w formatowaniu warunkowym dodano brakujący domyślny styl.
 • Dodano możliwość włączenia automatycznego odświeżania widoków z listami.
 • Poprawiono występujący na listach błąd, którego objawem było maskowanie wartości podsumowania w sytuacji, gdy żaden z wierszy nie był maskowany.
 • Zniesiono limit wierszy podczas eksportu list do programu Excel.
 • Poprawiono symbol formularza na dyspozycji drukowanej bądź generowanej do zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.
 • Poprawiono włączanie Pełnego śladu rewizyjnego.
 • Do Reguł automatyzacji (w Laboratorium) dodano obiekty finansowe: operacje kasowe, operacje i dyspozycje bankowe.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie usunięcia większej ilości operacji bankowych (powyżej 2 tysięcy).
 • Poprawiono walidację rachunków bankowych. Wcześniej numery z i bez kodu kraju były taktowane jako niezależne rachunki.
 • W Operacjach bankowych dodano aktualizację daty operacji na podstawie daty księgowania.