Opis zmian (38.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 38.0.2 - 07/01/2022

 • Rozwiązano problem błędnego ograniczania składki zdrowotnej przy zdefiniowanej indywidualnej skali podatkowej w umowie o pracę.
 • Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej za grudzień 2021 płatnej w styczniu 2022.
 • Poprawiono wyliczanie podstawy zdrowotnego wspólników wg zasad obowiązujących od 01.01.2022 w Gratyfikancie w wersji 38 - niepotrzebnie wymagane były uprawnienia do nowej wersji Rachmistrza i Rewizora.

Wersja 38.0.1 - 20/12/2021

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gratyfikant Nexo.

Wersja 38.0.0 - 13/12/2021

 • W wynagrodzeniach uwzględniono zmiany w wyliczaniu podatków i składki zdrowotnej wynikające z przepisów wprowadzonych przez Polski Ład.
 • W automatach dodano warunek "Obiekt posiada wartość", w którym można wybrać konkretną wartość dla danego pola.
 • W automatach, dla pola Moment wykonania dodano dwie nowe możliwości: o wybranej godzinie, z opóźnieniem, za pomocą których można opóźnić wykonanie automatu o godziny oraz minuty.
 • Dodano parametry automatyzacji, za pomocą których można zarządzać zaplanowanymi wykonaniami automatów oraz usuwaniem historii ich wykonania.
 • W czynności "Wyślij raport własny SQL" dodano możliwość dołączenia wyników raportu w treści wiadomości pocztowej.
 • W module Automatyzacja dodano nowy widok Zaplanowane, który wyświetla wszystkie automaty zaplanowane do wykonania.
 • Na wydruku miesięcznego planu pracy umożliwiono uwzględnienie wpisanych wcześniej absencji.
 • Rozwiązano problem nieujmowania w PIT-11 wynagrodzeń wypłaconych na listach płac/rachunków za miesiące wykraczające poza okres umowy.
 • W danych wdrożeniowych pracownika umożliwiono wprowadzenie wynagrodzeń związanych z praktykami absolwenckimi.
 • W module konfiguracyjnym Podatki i koszty dodano parametry umożliwiające obliczenie ulgi dla klasy średniej.
 • W treściach dokumentów dodano autotekst obliczający kwotę opodatkowanej wpłaty pracodawcy do PPK.
 • Wprowadzono 80% jako domyślną wartość procentową zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu w związku ze zmianą przepisów obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.
 • Zaprzestano uwzględniać wspólników, których nie rozlicza firma, podczas wykazywania liczby ubezpieczonych w danych do deklaracji ZUS IWA.
 • Zmieniono sposób ustalania okresu pierwszych 3 miesięcy zatrudnienia do celów zgłoszenia pracownika do PPK na 90 dni - zgodnie z aktualnymi interpretacjami.
 • Dodano mechanizm informujący o absencjach z pokrywającymi się okresami obowiązywania przy wczytywaniu eZLA z PUE.
 • Przystosowano plik zaświadczenia ZUS Z-3 do nowych wymagań platformy PUE ZUS.
 • Skrócono do miesiąca okres przerwy pomiędzy absencjami zasiłkowymi, w którym nie oblicza się na nowo podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w związku ze zmianą przepisów obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.
 • W umowie cywilnoprawnej dodano możliwość niepobierania zaliczki na podatek.
 • W umowie o pracę dodano możliwość nieuwzględniania ulgi dla klasy średniej.
 • Rozwiązano problem błędu pojawiającego się przy obliczaniu w wynagrodzeniu potrącenia komorniczego po rozwiązaniu/ustaniu umowy z pracownikiem
 • Rozwiązano problem błędu pojawiającego się w szczególnych przypadkach przy obliczaniu w wynagrodzeniu potrącenia komorniczego.
 • W symulacji Polskiego Ładu dodano możliwość pomijania składników płatnych w naturze.
 • W symulacji Polskiego Ładu dodano możliwość wyrównania symulowanego wynagrodzenia do zadanej wartości brutto.
 • W oknie dopisywania kontaktu do klienta dodano możliwość, aby dopisywany kontakt stał się podstawowym kontaktem.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie danych państwa, które zostało usunięte w danych klienta.
 • Dla wiadomości pocztowej dodano skróty: Wyślij e-mail (Ctrl+Y), Zaplanuj wysłanie (Ctrl+Shift+Z).
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował przeskakiwanie kursora podczas tworzenia wiadomości pocztowej.
 • W edytorze wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych sytuacjach po poprawie błędu w wyrazie nie znikało podkreślenie, co mogło sugerować, że nadal jest błąd w napisanym wyrazie.
 • Wprowadzono zmianę, aby nie były dodawane nadmiarowo odstępy podczas dodawania podpisu do wiadomości.
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy usuwaniu zanonimizowanego użytkownika.
 • Poprawiono logowanie śladu rewizyjnego w przypadku aktualizacji danych klienta poprzez synchronizator vendero.
 • W oknie wydruku poprawiono wyszukiwanie szablonu wiadomości.
 • W oknie z informacjami diagnostycznymi (Ctrl+Shift+H) dodano sekcję z listą załadowanych rozszerzeń.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał przeniesienie danych do nexo z bardzo dużych baz systemu GT.
 • W kolumnach kwotowych w widokach dodano możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania sufiksu, np. waluty.
 • Dla deklaracji ZAP-3(6) poprawiono komunikat w przypadku braku adresu do doręczeń i adresu skrytki.
 • Na zaliczkach od wypłat PIT dodano uwzględnianie dochodu pracownika z tytułu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe).
 • Poprawiono wyliczanie zaliczki pobranej przez płatnika na deklaracji PIT-11 w przypadku, gdy pracownik był oznaczony jako młody absolwent i nie korzystał ze "zwolnienia dla młodych" oraz posiadał przychody z praw autorskich.
 • Dodano w definicji wspólnika możliwość określenia podstawy składki zdrowotnej na podstawie dochodu bądź przychodu wg przepisów obowiązujących od 2022 r.
 • Rozszerzono i zaktualizowano parametry składki zdrowotnej wspólników i osób współpracujących wg przepisów obowiązujących od 2022 r.
 • W definicji wspólnika, na zakładce Podatki dodano możliwość określenia stosowania ulgi dla klasy średniej.
 • Na dokumentach kasowych poprawiono podpowiadanie osoby wystawiającej przy operacji Zakończ transfer.
 • Na wyciągach bankowych dodano przepisywanie salda początkowego z salda końcowego ostatniego istniejącego wyciągu.
 • Poprawiono usuwanie niewykorzystywanych walut ze słownika w przypadku, gdy posiadały one powiązanie do definicji państwa.