InsERT S.A.

Gratyfikant nexo
ulepszenia

Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Opis zmian (16.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 16.0.3 - 03/08/2017

 • Rozwiązano problem nienaliczania się wypłat dla pracowników niepełnoetatowych z niskim wynagrodzeniem i naliczaniem składki na FP tylko powyżej pensji minimalnej.
 • Poprawiono działanie filtra F8 na listach po jego wyłączeniu. W tej sytuacji zmieniała się bieżąca pozycja i podświetlana była pierwsza pozycja na liście.

Wersja 16.0.1 - 05/07/2017

 • W związku ze zmianą przepisów w potrąceniach komorniczych od zasiłków zwiększono ochronę do 75% najniższej emerytury lub renty.
 • Rozwiązano problem błędnego obliczenia netto od płacy minimalnej używanego do ochrony wynagrodzenia przy potrąceniu komorniczym.
 • Poprawiono błąd występujący podczas uruchamiania Serwera e-usług po aktualizacji InsERT nexo do wersji 16.0.0.
 • Przywrócono w oknie wydruku opcje specyficzne dla dyspozycji bankowych.
 • Poprawiono wysyłkę na bramkę produkcyjną e-Deklaracji i Uniwersalną Bramkę Dokumentów w związku z wymuszeniem przez Ministerstwo Finansów stosowania od 1 lipca 2017 r. protokołu TLS 1.2 w komunikacji z tymi serwisami.
 • Poprawiono działanie parsera CSV dla plików generowanych z BZ WBK.

Wersja 16.0.0 - 28/06/2017

 • Dodano raport "Zatrudnienie na dzień 30 listopada" ułatwiający ustalenie płatnika zasiłków na następny rok.
 • Dodano obsługę księgową rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych: obrazy księgowe dokumentów oraz możliwość zdefiniowania schematów dekretacji.
 • W wyliczonych wynagrodzeniach dodano możliwość włączania i wyłączania naliczania poszczególnych funduszy ZUS.
 • Wprowadzono konfigurowalny w umowach mechanizm naliczania w wynagrodzeniach składek na Fundusz Pracy tylko powyżej płacy minimalnej.
 • Dodano możliwość powielania szablonów naklejek.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego szablonu naklejek.
 • Dodano możliwość ustawienia logowania bez hasła. Tryb jest dostępny dla pojedynczego użytkownika. Ustawienie trybu single user powoduje konieczność zmiany konfiguracji połączenia systemów satelitarnych (Sello, Subiekt Sprint).
 • Dodano możliwość pobierania historii rachunków bankowych z plików csv.
 • Dodano autoteksty wyliczające dane o urlopach (wymiar należny, zaległy itp.) oraz dodano nową treść wydruku prezentującą szczegółowe informacje o rozliczeniu urlopu danego pracownika.
 • Dodano nowe autoteksty wyliczające z wynagrodzeń wartości składek pracownika oraz zaliczkę na podatek.
 • Rozwiązano problem podsumowania kolumn z godzinami i minutami na wydruku sumarycznej ewidencji czasu pracy.
 • Rozwiązano problem zapisów RSA na przełomie miesięcy pojawiający się w szczególnych przypadkach po edycji rozliczonej absencji.
 • Uaktualniono domyślny wzorzec wydruku świadectwa pracy zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 1 czerwca 2017 roku.
 • W typach umów oraz umowach cywilnoprawnych dodano możliwość wyłączenia mechanizmu kontrolowania oskładkowania umów do kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 • W wydruku podsumowania wypłat i rachunków dodano sekcję całościowego rozliczenia z ZUS.
 • Rozwiązano problem błędnego zaliczania nadgodzin przepracowanych w dzień wolny od pracy w sumarycznej ewidencji czasu pracy.
 • W absencji urlop wypoczynkowy o statusie "planowany" dodano możliwość zapisania daty wniosku urlopowego.
 • Rozwiązano sporadycznie występujący problem z zapisem aneksu do umowy.
 • W filtrze według pracowników używanym w wielu modułach rozszerzono pozycję "dział" o możliwość wskazania stanowiska.
 • W analizatorze wynagrodzenia uszczegółowiono prezentowanie informacji o sposobie obliczenia podstawy wynagrodzenia urlopowego.
 • W definicjach list płac wyodrębniono rozliczanie delegacji oraz ekwiwalentów za urlop i uniezależniono je od rozliczania zasiłków i urlopów.
 • W wiadomości pocztowej dodano możliwość obsługi autotekstów za pomocą klawiatury. Wybór autotekstu Spacja lub Enter. Wejście do okienka z autotekstami za pomocą klawiszy Ctrl+Alt+Insert.
 • Lista wywoływana podczas dodawania załączników z biblioteki załączników do wiadomości pocztowej otrzymała mnemonik LB.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak tworzenia automatycznych powiązań dla wiadomości pocztowych w module Poczta wychodząca.
 • Usunięto błąd, który umożliwiał wysłanie wiadomości pocztowej na adres e-mail zawierający pusty znak spacja.
 • W edytorze wiadomości pocztowych dodano opcje: Wklej/Wklej bez formatowania.
 • W parametrach klienta poczty dodano możliwość zbierania logów diagnostycznych. Logi mogą być zbierane dla klienta poczty oraz komunikacji SMS.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego występującego w specyficznych przypadkach podczas tworzenia wiadomości pocztowej.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że jeśli w wiadomości przed wysłaniem został zaznaczony znacznik "Potwierdzenie przeczytania", to jest on również zaznaczony dla wiadomości po jej wysłaniu.
 • Dodano możliwość wysyłki załączników bezpośrednio z obiektów - zakładka Załączniki, operacja "Wyślij e-mailem".
 • Poprawiono oznaczenie domyślności wzorców wydruku z danego typu.
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający ustawianie harmonogramów archiwizacji przez różnych użytkowników.
 • W szablonach naklejek oraz w parametrach wydruku dodano możliwość przypisania domyślnej drukarki dla naklejek.
 • Zaktualizowano SQL Server dołączany do instalatora do wersji SQL Server 2016.
 • Dodano do programu Centrum powiadomień integrujące informacje i alerty z różnych obszarów systemu, takich jak powiadomienia o odebraniu nowych wiadomości, informacja o nowej wersji programu, ostrzeżenia licencyjne i inne.
 • Wprowadzono możliwość zawijania tekstu w komórkach tekstowych na listach. Umożliwia to uwidocznienie napisów niemieszczących się w jednym wierszu (z zachowaniem limitu 5 wierszy).
 • Poprawiono błąd zbyt dużej szerokości okna z wynikami wyszukiwania pozycji asortymentu o bardzo długich nazwach lub opisach, w sytuacji gdy użytkownik pracuje naprzemiennie z ekranami o różnej rozdzielczości.
 • Poprawiono komunikowanie użytkownikowi informacji o nieudanym logowaniu w przypadku wyczerpania limitu stanowisk.
 • W formatkach, które umożliwiają zapisanie obiektu bez konieczności ich zamykania (skrót klawiszowy Ctrl+S) dodano powiadomienie o tej możliwości wyświetlające się po 15 minutach bez zapisu.
 • Zmieniono sposób informowania o nowej wersji programu. Zlikwidowano widżet nowej wersji oraz wprowadzono stosowne powiadomienie w Centrum powiadomień.
 • Poprawiono wyświetlanie statusu pracowników w filtrze wyboru pracowników do deklaracji podczas wystawiania deklaracji PIT-11.
 • Z poziomu modułu Wysyłki zbiorczej deklaracji (obsługa wysyłki deklaracji elektronicznych do Uniwersalnej Bramki Dokumentów) poprawiono dodawanie nowych deklaracji, które w tej wysyłce miały się znaleźć.
 • Dodano możliwość wykorzystania w dekretacji automatycznej kwot związanych ze składnikami niepieniężnymi występującymi na liście płac.
 • Komunikację z bazą Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesiono na serwis pośredniczący, co pozwoli na bezkonfliktowe dostosowywanie się do zmian w obsłudze bazy CEiDG.
 • Poprawiono działanie blokady okresu dla zapisów ewidencji rozliczeń właścicielskich.
 • Sprawdzanie informacji o kliencie w bazie CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) obecnie jest zapisywane w historii pobieranych danych (logu).
 • W Rozliczeniach właścicielskich poprawiono podpowiadanie miesiąca, za jaki naliczone mają zostać składki ZUS - obecnie podpowiadany jest kolejny miesiąc, za który nie naliczono składek, bądź miesiąc poprzedni w stosunku do daty aplikacyjnej.
 • Poprawiono odświeżanie sekcji Rozliczenia na dokumentach kasowych w przypadku, gdy dokument kasowy jest przedpłatą.
 • Poprawiono wyświetlanie listy błędów przy dodawaniu wyciągu bankowego.
 • Rozwiązano problem podglądu pod listą dyspozycji bankowych w przypadku zmiany rodzaju dyspozycji.
 • W module Dyspozycji bankowych dodano opcję tworzenia operacji bankowych z dyspozycji.
 • W parametrach systemu dodano opcję automatycznego pobierania kursów walut.
 • Zaktualizowano słownik rachunków bankowych (nazwy banków), który jest wykorzystywany do rozpoznawania banku po numerze rachunku.