InsERT S.A.

Gratyfikant nexo
ulepszenia

Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Opis zmian (28.1.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 28.1.2 - 23/01/2020

 • PIT-11(25) poprawiono wykazywanie zaliczki na podatek od dochodu zwolnionego (ulga dla młodych) w przypadku składników płacowych płatnych przez ZUS.
 • Poprawiono wykazywanie kodu kraju adresu zamieszkania podatnika w nowej deklaracji IFT-1/1R.
 • Poprawiono wykazywanie w PIT-11(25) wartość składek ZUS i zdrowotnego od umów zleceń w zależności od rodzaju przychodu.
 • Poprawiono wykazywanie wynagrodzeń z tytułu praw autorskich dla umów zleceń, dla których zastosowano zerowe koszty uzyskania przychodu.
 • Poprawiono wyliczanie korekty deklaracji PIT-11(25).

Wersja 28.1.1 - 17/01/2020

 • Poprawiono w PIT-11 wykazywanie przychodów w przypadku wynagrodzenia zawierającego składniki płacowe podlegające zwolnieniu dla młodych, jak i składniki podlegające opodatkowaniu.
 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną PIT-11 (25) oraz IFT-1/1R (15) w przypadku, gdy w danych Mojej Firmy zdefiniowany był REGON.
 • Poprawiono podpisywanie elektroniczne korekt deklaracji PIT-11.

Wersja 28.1.0 - 09/01/2020

 • Dodano obsługę deklaracji PIT-4R(9) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Dodano obsługę nowej deklaracji PIT-R(20) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.
 • Dodano wysyłkę elektroniczną deklaracji: PIT-8AR(8), IFT-1/IFT-1R(15), PIT-11(25), PIT-6(14).
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego sumowania wartości w polu 19 deklaracji ZUS DRA w przypadku występowania osoby współpracującej.
 • Naprawiono błąd autoryzacji przy rejestracji licencji.
 • Poprawiono błąd powodujący nagłe zamknięcie programu podczas korzystania z kontrolki prezentującej HTML (m.in. w kliencie poczty czy w module InsMail) przy zmienionym zoomie aplikacyjnym.
 • Poprawiono wydruk EKO deklaracji skarbowych oraz UPO.
 • Dodano możliwość podglądnięcia danych podmiotów w zbiorczej weryfikacji podstawowego rachunku bankowego.
 • Na raporcie zbiorczej weryfikacji rachunku podstawowego klientów w Wykazie podatników VAT dodano nazwę podmiotu.
 • W zbiorczej weryfikacji podstawowego rachunku bankowego w wykazie podatników VAT dodano kolorowanie (na zielono) dla podmiotów z poprawnym rachunkiem bankowym.
 • Zmniejszono paczkę danych w zbiorczej weryfikacji rachunków bankowych w serwisie pośredniczącym w odpytywaniu z użyciem tzw. pliku płaskiego.

Wersja 28.0.0 - 16/12/2019

 • W umowach o pracę dla uczniów rozszerzono wykaz lat nauki o Przyuczenie do zawodu.
 • Dodano funkcję Wynagrodzenia - archiwum umożliwiającą podgląd wynagrodzeń z Gratyfikanta GT.
 • Wprowadzono zasadę obowiązującą od 2020 roku o obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu przekroczenia progu podatkowego.
 • Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-3(6).
 • Dodano obsługę formularza nowej deklaracji PIT-R(20). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji IFT-1/IFT-1R(15). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-2(6).
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-4R(9). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-8AR(8). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano obsługę formularza nowej wersji deklaracji PIT-8C(10). Na dzień publikacji wersji programu nie była dostępna wysyłka elektroniczna tej deklaracji.
 • Dodano odrębne uprawnienia do deklaracji skarbowych - ich odebranie powoduje, że dany użytkownik nie posiada wglądu do zablokowanych deklaracji.
 • W danych domyślnych osoby wystawiającej deklaracje skarbowe dodano pole "Stanowisko", które jest uwzględniane automatycznie w wystawianych deklaracjach.
 • Dostosowano świadectwo pracy do aktualnie obowiązującego wzoru w zakresie listy wymiarów zatrudnienia z okresu, który jest w świadectwie wykazany.
 • Rozwiązano problem w deklaracji ZUS RSA występujący w specyficznych sytuacjach - zerowa liczba dni.
 • Rozwiązano problem z obliczaniem wymiaru urlopu wypoczynkowego w wypadku wprowadzenia w ewidencji czasu pracy urlopu w okresie przed wdrożeniem programu.
 • Uaktualniono wzorzec wydruku umowy o pracę według wzoru pomocniczego ogłoszonego przez ministra.
 • W deklaracjach ZUS ZUA, ZZA i ZWUA zmieniono zasadę pobierania danych pracownika według daty tworzenia deklaracja, zamiast dnia rozpoczęcia umowy.
 • W deklaracji ZUS ZWUA zaprzestano wypełniania bloku V w wypadku umów cywilnoprawnych oraz dla pracowników przy kodach przyczyny wyrejestrowania innych niż 100 i 500.
 • W komunikacji z PPK z raportu zgłoszeniowego wydzielono deklaracje pracownika do osobnego raportu.
 • W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków dodano dane dotyczące zwolnienia z podatku dla młodych.
 • W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków dodano możliwość łącznego uwzględniania tych dwóch grup wynagrodzeń.
 • W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków dodano rozbicie kwoty wypłaconej na wypłatę w kasie i przelewem.
 • W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków wyodrębniono informacje o składnikach wypłacanych w naturze.
 • W wydruku raportu Stan urlopów rozwiązano problem nieprawidłowego skalowania wierszy.
 • W wydruku raportu Stan urlopów wprowadzono sortowanie według nazwiska i imienia pracownika.
 • Rozwiązano problem niedziałającego uprawnienia do dodawania urlopów planowanych.
 • Rozwiązano problem z edycją planu pracy (kalendarza) występujący w szczególnych przypadkach.
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego włączania znacznika PPK w powielanych, aneksowanych i przedłużanych umowach nienaliczających składki emerytalnej.
 • W komunikacji z PPK umożliwiono tworzenie wielu raportów zgłoszeniowych i wielu raportów z deklaracjami pracowników w jednym miesiącu.
 • W widoku pracowników dodano kolumnę z informacją o rezygnacji z PPK przed zgłoszeniem do PPK.
 • Dla osób uprawnionych do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wypłatach po ustaniu zatrudnienia będą stosowane nadal koszty podwyższone.
 • Rozwiązano problem występujący przy obliczaniu potrąceń komorniczych z umów cywilnoprawnych w wypadku zbiegu wielu potrąceń procentowych.
 • Rozwiązano problem wyświetlania stawki podatku dochodowego na rachunku do umowy cywilnoprawnej w zaokrągleniu do pełnych procentów.
 • Umożliwiono wprowadzenie rezygnacji z PPK w tym samym miesiącu co obowiązek zgłoszenia do PPK.
 • W druku ZUS Z-3 rozwiązano problem niedrukowania się zakresu dat absencji występujący w szczególnych przypadkach.
 • W kreatorze naliczania wynagrodzeń, w kroku wyboru umów dodano funkcję usuwania z listy wszystkich umów oprócz zaznaczonej.
 • W rachunkach ryczałtowych zaprzestano uwzględniania zwolnienia z podatku dla młodych.
 • W umowach cywilnoprawnych dodano nowy rodzaj przychodu zgodnie z wykazem w deklaracjach skarbowych.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował w niektórych przypadkach podczas zapisu wiadomości pocztowej do szkiców.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował przy dłuższej bezczynności dla otwartego okna nowej wiadomości pocztowej.
 • Poprawiono błąd tworzenia harmonogramu archiwizacji, który uniemożliwiał jego utworzenie na innego użytkownika Windows niż aktualnie zalogowany. Błąd występował na niektórych wersjach systemu Windows (m.in. Windows Server 2012 R2).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wyłączenie/włączenie wykonywania e-archiwizacji na wybranych stanowiskach.
 • Zmieniono używane w programie określenie "Biała lista podatników" na "Wykaz podatników VAT".
 • W programie serwisowym poprawiono błąd uniemożliwiający kompaktowanie baz z włączonym mechanizmem FILESTREAM.
 • Ujednolicono na deklaracjach skarbowych modyfikowanie wartości NIP, PESEL oraz danych urzędu skarbowego.
 • W menu kontekstowym modułu Deklaracje skarbowe dodano operację Superedycji.
 • W module Deklaracji skarbowych dodano kolumnę (domyślnie ukrytą) z kodem oraz opisem wysyłki elektronicznej deklaracji.
 • Zmieniono możliwość określenia wydruku EKO deklaracji skarbowych za pomocą znacznika w miejsce wyboru wzorca wydruku.
 • Poprawiono edycję danych pracownika, w przypadku gdy w pierwszej kolejności posłużono się opcją "Pokaż".
 • Usunięto niezależne opcje sprawdzania, czy podatnik jest wykreślony oraz przywrócony do rejestru VAT podatników.
 • Poprawiono wysyłkę do pliku dyspozycji bankowych o rodzaju podzielona płatność w formatach banku Santander.