Opis zmian (36.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 36.1.1 - 09/09/2021

 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji NIP-7(6).
 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji ZAP-3(6).
 • Poprawiono listę podpowiadanych urzędów skarbowych - problem pojawił się w wersji 36.1.0.

Wersja 36.1.0 - 19/08/2021

 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji NIP-7(6) oraz ZAP-3(6) (na dzień publikacji wersji nie była dostępna wysyłka elektroniczna tych deklaracji).
 • Rozwiązano problem nieprzenoszenia się do PIT-11 przychodów wynikających z wpłaty pracodawcy do PPK w umowach cywilnoprawnych.
 • Przy wysyłce raportów do Portalu Biura - Raporty poprawiono przesyłanie symboli deklaracji na przelewach dla PIT-4R oraz PIT-8AR.
 • W module List płac, na górnym panelu, poprawiono ustawianie statusu księgowego po zatwierdzeniu listy rachunków (kolumna "K").
 • Poprawiono błąd przy próbie pobrania wyciągu bankowego (z pliku lub on-line) bez uprawnienia do uzgadniania operacji bankowych.

Wersja 36.0.1 - 20/07/2021

 • Dodano obsługę daty urodzenia przedsiębiorcy przy wysyłce zaświadczenia ZUS Z-3 do PUE.
 • Przystosowano funkcję eksportu zaświadczenia ZUS Z-3 do PUE do nowego formatu.
 • Rozwiązano problem pojawiającego się błędu przy użyciu filtra umów w module ECP.
 • Poprawiono problem z parametrem Zakres dat ({DR..}) w Raporcie Własnym SQL.
 • Rozwiązano problem przy dodawaniu własnych formatów wysyłki Dyspozycji bankowych do pliku.

Wersja 36.0.0 - 24/06/2021

 • W absencjach zasiłkowych dodano analizator sposobu obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość obracania pól.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania sumy kontrolnej kodu kreskowego.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania tekstu pod kodem kreskowym.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość zmiany koloru tła pól na naklejce.
 • Do Parametrów kasy dodano wartość "Kontrola ciągłości okresów". Parametr dotyczy okresów raportów kasowych.
 • Poprawiono działanie autotekstów kadrowych w nagłówkach we wzorcach wydruków.
 • Poprawiono sposób pobierania wartości wpłat do PPK do danych wdrożeniowych w przypadku przenoszenia danych z Gratyfikanta GT.
 • Rozbudowano dane wdrożeniowe o wskazanie kwot wpłat do PPK przypadających do opodatkowania w pierwszej wypłacie.
 • Rozwiązano problem występujący w szczególnych przypadkach przy przystosowaniu danych kadrowych Rachmistrza nexo i Rewizora nexo do pracy z Gratyfikantem nexo.
 • Poprawiono sposób kopiowania kolumn z godzinami z list do Excela.
 • Poprawiono sposób wyliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, w przypadku gdy wszystkie 12 miesiące są wyłączone z obliczeń.
 • Poprawiono sposób wyznaczania okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego w przypadku dwóch umów o pracę w jednym okresie (umowa podstawowa i dodatkowa).
 • Rozwiązano problem z eksportem zaświadczenia ZAS-12 do PUE.
 • W przypomnieniach kadrowych pojawiających się przy rozwiązywaniu umowy dodano informację o przechowywaniu dokumentacji kadrowej.
 • Zwiększono precyzję wartości wymiaru zatrudnienia w pliku z zaświadczeniem ZUS Z-3 wysyłanym do PUE.
 • Rozszerzono zakres danych pokazujących się w dymkach informacyjnych generowanych z serwera e-usług przy synchronizacji danych z Portalem Pracownika.
 • W Portalu Pracownika w danych o wynagrodzeniach udostępniono kwoty wpłat do PPK.
 • Dodano możliwość przeliczenia deklaracji rozliczeniowych ZUS zamiast ich usuwania i generowania od nowa.
 • W zgłoszeniu uczestnika PPK do Instytucji Finansowej dodano numer telefonu.
 • Na liście podglądu wypłat archiwalnych z Gratyfikanta GT poprawiono wyświetlanie kwoty do wypłaty.
 • Poprawiono sposób uwzględniania zdefiniowanego miesiąca naliczenia pierwszej wpłaty do PPK dla pracowników wynagradzanych do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • Poprawiono sposób uzupełniania wypłaty do pensji minimalnej w miesiącu zmiany wymiaru zatrudnienia.
 • Rozwiązano problem ujemnych wypłat powstających w przypadku opodatkowywania wpłaty pracodawcy do PPK w wypłacie bez składników wynagrodzenia (na przykład rozliczenie delegacji).
 • W edytorze wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach zostawiał podkreślenie sugerujące błąd pod wyrazem, mimo jego poprawnej pisowni.
 • Dodano mechanizm sprawdzający i naprawiający problemy związane z uszkodzeniem informacji licencyjnych w bazie danych.
 • Dodano uprawnienie "Kasy i stanowiska kasowe - Zarządzanie".
 • Poprawiono błąd związany z rolą Administratora i brakiem uprawnień "Rachunki bankowe - Aktywacja i dezaktywacja" oraz "Zarządzanie licencjami dla mojej firmy" dla dodawanych użytkowników.
 • Dodano możliwość pokazania przycisku "Dalej" w pasku zakładek.
 • Na listach w widokach, w menu "Operacje na liście" dodano możliwość kopiowania zaznaczonych wierszy.
 • W kontrolce instynktowej poprawiono przywracanie poprzedniego rozmiaru okna z listą wyników w sytuacji, gdy od czasu poprzedniego uruchomienia zmieniły się rozmiary ekranu.
 • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych (na podstawie słownika kodów urzędów na potrzeby wysyłki elektronicznej).
 • W oknie eksportu dyspozycji bankowych dodano stronę kodową "UTF-8 - bez BOM".