InsERT S.A.

Gratyfikant nexo
ulepszenia

Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Opis zmian (15.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 15.0.2 - 05/06/2017

 • Zrezygnowano z wymuszania określenia nazwy skróconej "do Płatnika" dla firm prowadzonych przez osoby fizyczne.
 • Rozwiązano problem przy dodawaniu nowego pracownika występujący w pewnych przypadkach w podmiotach z Rachmistrzem lub Rewizorem nexo.
 • Dla banku ING poprawiono wysyłkę dyspozycji bankowej do pliku. W polu "Tytułem" pomijane są znaki nawiasu ().

Wersja 15.0.0 - 26/04/2017

 • Dodano raport o stanie zatrudnienia do deklaracji wpłat na PFRON (DEK-I-0).
 • Dodano raport Składniki obrazujący wartości wypłaconych pracownikom kwot według składników.
 • Umożliwiono wprowadzenie wartości początkowych staży dla pracownika.
 • W definicji wartości składnika dodano funkcję umożliwiającą odczytanie wartości sprzedaży z Subiekta nexo.
 • W definicji wartości składnika dodano funkcję umożliwiającą wywołanie procedury składowanej.
 • W funkcji Ustaw wartość na umowach w składnikach płacowych dodano możliwość zmiany kwotowej bądź procentowej wartości składnika.
 • W module wynagrodzeń dodano operację zbiorczego przeliczania wynagrodzeń.
 • W naliczonym wynagrodzeniu dodano szybki podgląd analizatora dla poszczególnych elementów wynagrodzenia.
 • W szablonach wiadomości e-mail oraz SMS wprowadzono możliwość przypisywania miejsc ich stosowania. Dzięki temu proponowana lista szablonów np. e-mail w oknie wysyłki dokumentów zawierać będzie wyłącznie te szablony, które dotyczą tego miejsca. Dotychczas widoczne były wszystkie zdefiniowane szablony.
 • W edycji wiadomości pocztowej, kreatorze zbiorczej wysyłki oraz w działaniu typu wiadomość dodano możliwość wstawiania do załączników wiadomości danych z galerii asortymentu oraz biblioteki załączników. Wraz z tą zmianą w module Biblioteka załączników dodano możliwość wysłania zaznaczonych załączników za pomocą e-maila.
 • W szablonach wiadomości e-mail wprowadzono możliwość określania: potwierdzenia odczytania wiadomości, priorytetu, kasowania załączników po wysłaniu wiadomości.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość definiowania pól własnych.
 • Umożliwiono kopiowanie zawartości list edycyjnych (np. pozycji dokumentu) do schowka i do programu Excel.
 • Dodano obsługę nowej wersji formularzy UPL-1 (6) (upoważnienie do składania deklaracji drogą elektroniczną) oraz OPL-1 (5) (odwołanie upoważnienia do składania deklaracji drogą elektroniczną).
 • Dodano możliwość zbiorczego ustawienia parametrów aktualizacji wartości: podatków i kosztów, funduszy i ubezpieczeń ZUS oraz stałych płacowych.
 • Dodano nazwę domyślną pliku wymiany przy eksporcie danych do Płatnika.
 • Dodano wydruk Wynagrodzenia pracowników w okresie.
 • Dodano wzorzec wydruku kasowej listy płac w orientacji pionowej.
 • Naprawiono błąd pojawiający się przy próbie wydrukowania karty wynagrodzeń z podglądu wypłaty.
 • Przy definiowaniu treści dokumentów (wydruków) dodano możliwość odczytywania wartości wymiaru urlopu wypoczynkowego na dzień.
 • Przy definiowaniu treści dokumentów (wydruków) dodano możliwość pobierania wartości z pól własnych.
 • Rozwiązano problem nieprzewijającej się listy składników płacowych przy definiowaniu grupy w wydrukach list płac i rachunków.
 • Rozwiązano problem zbyt dużego nagłówka na wydruku listy obecności na stronie drugiej i następnych.
 • Rozwiązano problemy pojawiające się przy generowaniu deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZCNA dotyczące adresu zamieszkania członka rodziny.
 • Umożliwiono import danych pracowników bezpośrednio z bazy danych Płatnika w kreatorze wdrożeniowym, a także w dowolnym momencie po wdrożeniu Gratyfikanta nexo.
 • Uwzględniono zmiany wprowadzone w przepisach w tytułach ubezpieczeń i przyczynach wyrejestrowania z ubezpieczeń.
 • W raporcie Podliczenie wypłat i rachunków dodano sekcję całościowego rozliczenia należności wobec ZUS.
 • W wydrukach typu listy płac dodano możliwość podania daty wydruku.
 • Dodano możliwość wywołania Sumarycznej Ewidencji Czasu Pracy z widoku Okres rozliczeniowy z odpowiednio wybranym pracownikiem i miesiącem.
 • Rozwiązano problem nieprzenoszenia wartości z danych wdrożeniowych pracownika na wydruk ZUS Z-3 przy drugiej absencji po wdrożeniu programu.
 • W zakładce Urlopy, w oknie Pracownik dodano wszystkie dane wpływające na wyliczenie wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego.
 • Wyłączono mechanizm uzupełniania podstawy chorobowego do płacy minimalnej dla uczniów.
 • Rozwiązano problem po edycji rejestrów numeracyjnych dotyczących umów pracowniczych.
 • Umożliwiono formatowanie warunkowe listy pracowników według ich cech.
 • W typach umów pracowniczych umożliwiono włączenie kalendarza i wymiaru zatrudnienia także wtedy, kiedy istnieją już umowy danego typu.
 • Dodano obsługę rocznych kwot wolnych od podatku dla: działalności socjalnej z ZFŚS (380 zł), zapomóg losowych (2280 zł) oraz dopłat do wypoczynku dzieci (760 zł).
 • Dodano mechanizm pozwalający na naliczenie i zapisanie "ujemnego" wynagrodzenia wraz z mechanizmem weryfikującym nieujemność sumy wynagrodzeń w miesiącu.
 • Poszerzono zbiór wynagrodzeń podlegających korekcie przy dokonywaniu zmian w pierwszych miesiącach wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
 • Rozwiązano problem błędnej liczby dni do przepracowania przy liczeniu ekwiwalentu za urlop w przypadku równoległej umowy cywilnoprawnej.
 • Wprowadzono możliwość definiowania dnia i godziny wysyłki wiadomości SMS.
 • W edycji działań oraz szablonów działań poprawiono sposób prezentowania dostępnych akcji automatycznych tak, aby nie były widoczne takie, których nie można zastosować ze względu na brak programu (np. wystawianie seryjne dokumentów w podmiocie Gratyfikanta).
 • Przeniesiono ustawienia parametrów wydruku dotychczas dostępne w danych klienta, na zakładce "Handel" na nową zakładkę "Wydruki". Dodano również możliwość parametryzowania wydruków windykacyjnych (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty).
 • W edycji wiadomości e-mail wprowadzono możliwość przełączania, według jakiego słownika ma być sprawdzana pisownia (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, brak sprawdzania). Domyślne ustawienie sprawdzania pisowni dostępne jest w parametrach klienta poczty.
 • W mechanizmie sprawdzania poprawności pisowni dla wiadomości e-mail wprowadzono obsługę języka rosyjskiego.
 • Dodano następujące skróty klawiszowe do edycji wiadomości e-mail oraz działania typu "wiadomość": Dodaj załącznik (Ctrl + N), Wstaw z szablonu (Ctrl + J), Wstaw podpis (Ctrl + O).
 • Poprawiono sposób wysyłki wiadomości e-mail tak, aby przy poleceniach wysłania wiadomości z konta lub wysyłania ze wszystkich kont wysyłane były wszystkie wiadomości znajdujące się w skrzynce nadawczej tego konta/kont.
 • Usunięto widżet nowych wiadomości pocztowych. W jego miejsce, do powiadamiania o nadejściu nowych wiadomości wykorzystywane są powiadomienia nexo.
 • W parametrach klienta poczty dodano możliwość określania, czy klawisz ENTER ma w edytorze wiadomości pocztowej tworzyć nową linię czy nowy akapit.
 • Zmodyfikowano działanie skrótu Ctrl+F9 (odebranie wiadomości pocztowych ze wszystkich kont) tak, aby działał globalnie w każdym miejscu systemu nexo.
 • Naprawiono błąd powodujący incydentalne dublowanie adresatów podczas wypisywania wiadomości e-mail.
 • Naprawiono błąd powodujący uwidocznienie w wynikach wyszukiwarki systemowej wiadomości e-mail z kont, z których użytkownik nie może korzystać.
 • Podczas wstawiania zdefiniowanego podpisu do wiadomości e-mail zrezygnowano z automatycznego wstawiania przed nim znaków "--". Jeśli użytkownik chce, aby znaki te były wstawiane, musi dodać je do podpisu.
 • Poprawiono wydajność podpowiadania adresatów w czasie pisania wiadomości e-mail.
 • W definicji konta pocztowego naprawiono niedziałający znacznik "Cytuj treść przekazywanej wiadomości". Dotychczas po odznaczeniu znacznika do przekazywanej wiadomości nie była wklejana pierwotna treść wiadomości e-mail.
 • W edycji wiadomości e-mail poprawiono widoczność kontrolki autotekstów przy zoomie aplikacyjnym większym niż 1.
 • W edytorze treści wiadomości e-mail wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem działania (w losowych momentach) klawiszy strzałek oraz "DEL".
 • W oknie wiadomości e-mail dodano możliwość przejścia do konfiguracji poczty (także poprzez skrót Shift+Ctrl+K).
 • Wprowadzono potwierdzanie usuwania załączników z wiadomości e-mail.
 • W danych wspólnika oraz pracownika, w sekcji "Kontakty" wprowadzono możliwość oznaczania kontaktu jako właściwego do ofertowania. Wszystkie oznaczone w ten sposób kontakty są automatycznie wstawiane do oferty, której opiekunem jest dany użytkownik.
 • Program serwisowy. Poprawione generowanie poleceń aktualizacji statystyk dla tabel, których nazwy zaczynały się od słów kluczowych, np. INSERT.
 • Dodano walidację nazwy wzorca wydruku przy jego imporcie.
 • e-Archiwizacja. Rozwiązano problem wysyłania plików zawierających w nazwie specjalne znaki. Znaki & ! @ $ % ^ * # + , [ ] | : " < > ? \ ; . / są zastępowane znakiem '_'.
 • Ograniczono częstotliwość wyświetlania okna zgody na uczestnictwo w "Programie poprawiania jakości produktów firmy Insert".
 • Poprawiono wygląd modułu InsMail dla włączonego zoomu aplikacyjnego.
 • Udoskonalono automatyczne uaktualnianie dokumentów w bibliotece załączników otworzonych i poprawionych w programie zewnętrznym.
 • Usprawniono proces archiwizowania podmiotu oraz pobierania pliku archiwum na komputer lokalny.
 • We wzorcach wydruku dodano możliwość zbiorczej zmiany wyglądu nagłówka, danych oraz podsumowań dla całego dokumentu.
 • Poprawiono błąd polegający na uruchamianiu innego podmiotu niż wybrany przy zaznaczeniu opcji "Zapamiętaj podmiot".
 • Wprowadzono opcjonalny mechanizm zapamiętywania otwartych zakładek i odtwarzania ich po ponownym uruchomieniu programu.
 • Dodano moduł Infoserwis zawierający kafle znajdujące się poprzednio na Stronie startowej.
 • Dodano zakładki w serwisach odpowiadające dostępnym w nich widokom oraz (opcjonalnie) raportom powiązanym.
 • Połączono menu operacje, konfiguracji i kontekstu biznesowego w nowe Menu programu.
 • Poprawiono wygląd modułu InsMail przy włączonym zoomie aplikacyjnym.
 • Ułatwiono wpisywanie mnemoników przy użyciu kombinacji Ctrl+spacja, wyświetlając w stosownym momencie listę modułów wraz z mnemonikami nawet wówczas, gdy lista ta została przez użytkownika przestawiona w tryb pokazywania na żądanie.
 • Umożliwiono nadawanie flag bezpośrednio z formatki obiektu. Dodano menu podręczne dot. flag, wywoływane kliknięciem lewego przycisku myszy na kolumnie z flagą.
 • Usprawniono tryb dodawania seryjnego dokumentów, m. in. wprowadzono zapamiętywanie statusu włączony/wyłączony dla poszczególnych rodzajów dokumentów.
 • Usprawniono tryb dodawania seryjnego obiektów, w tym dodano skrót klawiszowy (Ctrl+Shift+Insert) oraz zapamiętywanie stanu "Tryb seryjny - włączony" dla każdej formatki.
 • Wprowadzano kolorowanie mnemoników modułów, operacji i dokumentów stosownie do barw związanych z poszczególnymi produktami.
 • Wprowadzono możliwość rozszerzania i zapamiętywania okna z wynikami InsTYNKT-u.
 • Wprowadzono wyróżnienie bieżącego wiersza na listach edycyjnych (np. bieżąca pozycja na dokumencie), z możliwością wyłączenia w konfiguracji listy).
 • Zastąpiono okno wyszukiwania w danych modułem Wyszukiwarka, z aktywnymi podglądami oraz wszystkimi operacjami na wyszukanych obiektach.
 • Zastąpiono widżet InsMail komunikatami o przyjściu nowych wiadomości w postaci wyskakujących dymków.
 • Poprawiono problem z ponowną wysyłką deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa Finansów w przypadku, gdy bramka zwróciła komunikat 101 "Wyślij ponownie deklarację".
 • Poprawiono składanie podpisu kwalifikowanego przy zbiorczej wysyłce PIT-11 za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów.
 • Zablokowano możliwość wygenerowania deklaracji PIT-40 i PIT-12 dotyczącej dochodów osiągniętych po 01.01.2017 - deklaracje te zostały zlikwidowane.
 • Dodano możliwość pobierania kursów walut z dowolnego okresu.
 • Poprawiono błąd związany z dodawaniem operacji bankowych o rodzaju transfer z poziomu wyciągów bankowych.
 • Uaktualniono formularz wpłaty gotówkowej/przelewu cła, podatków od importu towarów oraz innych należności związanych z importem towarów.
 • Zmieniono nazwy wzorców wydruku podatkowych dyspozycji bankowych na "DB US - podatki" oraz "DB US - cło".