InsERT S.A.

Gratyfikant nexo
ulepszenia

Intuicyjny, bogaty funkcjonalnie system kadrowo-płacowy.

Opis zmian (21.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 21.0.3 - 03/09/2018

 • Rozwiązano problem niewykazywania na wydrukach (na przykład świadectwa pracy) absencji typu choroba ciąża.
 • Rozwiązano problem pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego dopiero od 31 dnia urlopu bezpłatnego (zamiast od 30).
 • Umożliwiono wczytywanie plików ze zwolnieniami elektronicznymi (e-ZLA) według zmienionego przez ZUS formatu.
 • Wprowadzono nowe zasady ochrony wynagrodzenia (ochrona kwotowa zamiast procentowej) przy potrąceniach komorniczych.
 • Rozwiązano problem pobierania danych do obliczenia podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy tylko z okresu ostatniej umowy.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę nazwy nadawcy dla wysyłanych wiadomości SMS.
 • Zaktualizowano adres webserwisu oraz protokół TLS do wersji 1.2 w usłudze bankowości on-line mBankCompanyNet.

Wersja 21.0.2 - 06/08/2018

 • Rozwiązano problem z wysyłką dyspozycji bankowej w bankowości on-line w przypadku długiej nazwy/adresu zlecającego.

Wersja 21.0.1 - 17/07/2018

 • Rozwiązano problem występujący przy imporcie pracowników z bazy danych (Access) Płatnika.
 • Rozwiązano problem pobierania operacji bez danych o numerze rachunku w bankowości on-line banku ING.

Wersja 21.0.0 - 19/06/2018

 • Umożliwiono edytowanie zawartości zaświadczenia ZUS Z-3 przed wydrukiem.
 • Umożliwiono zbiorcze ustawianie konfiguracji wydruków w definicjach list płac i rachunków.
 • W ostatnim kroku kreatora przypisywania składnika do definicji listy płac dodano możliwość filtrowania umów, dla których ustawia się wartość składnika.
 • Dodano kreator konfiguracji usługi bankowości on-line dla banku ING.
 • Dodano obsługę bankowości on-line banku ING.
 • W kreatorze zakładania podmiotu wyłączono domyślne ustawienie typu podmiotu - przejście do kolejnego kroku kreatora wymaga jego określenia.
 • Poprawiono domyślne zapytanie w raporcie własnym SQL dla pracowników.
 • Rozwiązano problem pustego wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy dla miesięcy, w których występuje wyłącznie umowa dodatkowa.
 • W rekordzie danych przekazywanych do wydruku listy płac dodano  identyfikator i nazwę obiektu źródłowego (wypłata, rachunek, pracownik, lista płac), co zwiększa możliwości modyfikowania wydruku.
 • Rozwiązano problem błędnego podpowiadania okresów poszczególnych kodów świadczenia przerwy przy dodawaniu absencji zasiłkowej typu urlop macierzyński/ojcowski/rodzicielski.
 • Rozwiązano problem zerowania podstawy zasiłku chorobowego przy jej przeliczaniu w trybie edycji nieostatniej absencji chorobowej.
 • W pierwszym kroku w zbiorczych kreatorach dodawania akordów, prowizji, naliczeń/potrąceń, sumarycznej ECP oraz przy zbiorczej zmianie miesiąca pierwszej wypłaty dodano kolumny NIP i Dział. W ostatnim kroku w zbiorczych kreatorach dodawania akordów, prowizji, naliczeń/potrąceń, sumarycznej ECP  w operacjach zbiorczych na składniku i definicji listy płac oraz w kreatorze naliczania wynagrodzeń przy wyborze umów dodano kolumnę NIP.
 • Dla umów cywilnoprawnych zawartych na czas określony z jednorazowym wypłacaniem wynagrodzenia umożliwiono uzależnienie daty rachunku od daty końcowej umowy.
 • Przy tworzeniu kontynuacji umowy zaniechano przenoszenia Okresu wyczekiwania z umowy kontynuowanej.
 • W kreatorze ustawiania wartości składnika na umowach dodano licznik umów.
 • W składniku płacowym rozwiązano problem nieodświeżania kontrolek po zmianie rodzaju składnika.
 • Dla potrąceń komorniczych alimentacyjnych z zasiłków przywrócono ochronę w wysokości 50% najniższej emerytury.
 • Rozwiązano problem niezerowania składników płacowych typu potrącenie w przypadku nieobecności pracownika przez cały miesiąc.
 • W module wynagrodzeń zawartość filtra Lista-wskazana została ograniczona do list wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wskazanym w filtrze Miesiąc.
 • Dla wiadomości pocztowej zwiększono limit znaków w adresach odbiorcy i nadawcy ze 128 do 256 znaków.
 • Harmonogram archiwizacji. Poprawiono błąd polegający na tym, że dany użytkownik Windows nie mógł zmienić harmonogramu dodanego przez innego użytkownika.
 • Rozwiązano problem nadmiarowego uwzględniania pierwszego, niepełnego miesiąca w podstawie do chorobowego w przypadku nieroboczego pierwszego dnia takiego miesiąca.
 • Rozwiązano problem szablonu wiadomości e-mail przy zmianie wzorca w oknie wydruku.
 • W module wynagrodzeń dodano filtrowanie według działu na ostatni dzień okresu, za który wypłacono wynagrodzenie.
 • Poprawienie błędu powodującego zmianę wybranej pozycji na liście w module po wyłączeniu szybkiego filtrowania (F8).
 • Zoptymalizowano sposób przechowywania deklaracji elektronicznych (również deklaracji zbiorczych) w bazie danych.
 • Dodano w module rozliczeń  właścicielskich (oraz w module składek ZUS wspólników w Gratyfikancie nexo) kolumnę (domyślnie wyłączoną) z wartością składki zdrowotnej odliczanej od podatku.
 • Dodano możliwość zbiorczych wydruków dla operacji kasowych.
 • Poprawiono walidację numeru IBAN rachunków bankowych.
 • Rozwiązano problem z wczytywaniem historii rachunku bankowego z pliku csv Volkswagen Banku.