InsERT S.A.

Gestor nexo PRO
ulepszenia

Rozszerzona wersja systemu zarządzania relacjami z klientami, wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Opis zmian (22.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 22.0.2 - 08/11/2018

 • Określono w aplikacji dzień 12 listopada 2018 r. jako świąteczny, czego konsekwencją jest m.in. wskazanie kursu walut z dnia roboczego.
 • Poprawiono problem z określeniem indywidualnych podstaw ZUS dla wspólnika.

Wersja 22.0.1 - 25/10/2018

 • Poprawiono sprawdzanie statusu VAT podatnika dla klientów o typie "osoba".

Wersja 22.0.0 - 16/10/2018

 • Dodano mapy powiązań w modułach Gestora nexo: Działania, Procesy ofertowe, Zlecenia serwisowe, Poczta, Wiadomości SMS.
 • InsERT mobile - Potrzebujesz stałego dostępu do kontaktów z nexo? Masz abonament? Korzystaj z modułu Klienci!
 • InsERT mobile - Kalendarz. Dostęp do działań z Gestora nexo w telefonie.
 • Dodano możliwość ustawienia w działaniach dla akcji automatycznych, aby akcje były wykonywane w pełni automatycznie - w momencie nadejścia początku działania.
 • Dla działań, które mają ustawioną akcję automatyczną, dodano możliwość automatycznego wysłania raportu w formie wiadomości pocztowej z dołączonym wydrukiem logu akcji. W widoku Rejestr akcji dodano do menu Powiadomienia.
 • Dodano możliwość zamieszczania załączników do wysyłanych wiadomości na zewnętrznych serwisach chmurowych Google Drive lub Dropbox. Mechanizm ten pozwala zaoszczędzić miejsce w bazie danych, na serwerach pocztowych oraz ułatwia przesyłanie dużych plików.
 • Dodano możliwość zarządzania uprawnieniami dla użytkowników konta w konfiguracji konta pocztowego, dodano opcje: usuwanie wiadomości, zarządzanie folderami, przenoszenie wiadomości, eksport wiadomości.
 • W konfiguracji konta pocztowego dodano możliwość przypisania certyfikatu, którym będą podpisywane wysyłane wiadomości e-mail.
 • W wiadomościach pocztowych oraz wiadomościach SMS dodano nowe autoteksty. Do węzła ogólne: poprzedni miesiąc, bieżący miesiąc. Do węzła oferta: autoteksty związane z przedstawicielem i jego kontaktami, miejsce wystawienia oferty, obowiązuje od, obowiązuje do oraz autotekst specyfikacja towarowa oferty rozszerzono o opis pozycji.
 • W module Poczta dodano nową operację Powiąż automatycznie z klientami. Opcja szczególnie przydatna dla wiadomości, dla których wcześniej nie ustawiono klienta - ułatwia powiązanie ich ze sobą.
 • W module Poczta, w wiadomościach e-mail oraz w szablonach wiadomości dodano nową operację umożliwiającą zapis załączników pocztowych bezpośrednio do biblioteki załączników.
 • Dla zleceń serwisowych w scenariuszu obsługi klienta dodano możliwość ustawienia, aby etap w zleceniu serwisowym zmienił się automatycznie w momencie, gdy działanie wystawione do zlecenia na danym etapie zostanie zakończone sukcesem.
 • Dla urządzeń w zleceniach serwisowych dodano pole uwagi. Dodano również możliwość ustawienia autonumeracji dla pola symbol. Ustawienia dokonujemy w parametrach zleceń serwisowych.
 • Dla zleceń serwisowych, w scenariuszach obsługi klienta dodano możliwość wyboru, z jakiego konta pocztowego mają być wysyłane automatyczne wiadomości.
 • W module Zlecenia serwisowe dodano możliwość realizacji zleceń w wydanie zewnętrzne oraz wydanie zewnętrzne VAT.
 • W module Zlecenia serwisowe dodano operacje umożliwiające wydruk naklejek dla klientów oraz zleceń serwisowych.
 • W zleceniach serwisowych dodano możliwość przypisania usługi jednorazowej do użytego asortymentu.
 • Dodano możliwość zbiorczej realizacji ofert w dokumenty handlowe.
 • W scenariuszach procesów ofertowych dodano możliwość przypisania szablonów działań do etapów scenariusza. Działania będą generować się automatycznie, gdy proces ofertowy wejdzie w etap z przypisanym szablonem działania.
 • W scenariuszu procesów ofertowych dodano możliwość ustawienia, aby etap w procesie ofertowym zmienił się automatycznie w momencie, gdy działanie wystawione do procesu ofertowego na danym etapie zostanie zakończone sukcesem.
 • W edycji cennika wprowadzono operację przeceny, czyli zmiany ceny sprzedaży o kwotę/procent w górę lub dół na wybrany w cenniku asortyment. Operacja dostępna jest także w module, dla całego cennika.
 • Dla obiektów: Zlecenie serwisowe, Działanie, Proces ofertowy, Zasób, Rezerwacja dodano wiązanie z wiadomością, w sytuacji, gdy wiadomość jest tworzona poprzez Drukuj i zaznaczenie wysyłki e-mailem.
 • Na listach z wyborem szablonów wiadomości e-mail dodano filtr miejsce wykorzystania.
 • W działaniu oraz procesie ofertowym dodano możliwość zbiorczego dodawania użytkowników jako osób zaangażowanych poprzez wywołanie listy użytkowników [F2].
 • W Gestorze nexo dodano kontekst drukarki fiskalnej oraz terminala płatniczego.
 • W module InsERT mobile dodano możliwość zbiorczego przydzielania uprawnień do modułów.
 • W wiadomości SMS poprawiono błąd, który dawał możliwość zmiany klienta, gdy wiadomość była już w skrzynce nadawczej.
 • W wiadomościach SMS poprawiono tworzenie powiązań z procesem ofertowym i działaniem.
 • Dla akcji automatycznej wystaw seryjnie dokumenty sprzedaży wprowadzono zmianę, aby dokumenty wystawiane otrzymywały domyślny status, który jest ustawiony w typach dokumentów.
 • Na karcie działania, dla akcji wysyłka maili klientom, w parametrze Konto pocztowe dodano informacje o nieaktywnych kontach. Informacja ta również się pojawi podczas próby wywołania akcji dla nieaktywnego konta pocztowego.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał seryjne wystawianie dokumentów sprzedaży w walucie za pomocą akcji automatycznych.
 • [PRO] Sfera. Nowy punkt rozszerzania pozwalający na definiowanie bezparametrowych akcji automatycznych.
 • W kartotece działania poprawiono odświeżanie listy osób zaangażowanych. Problem występował, gdy zmieniany był wykonawca działania.
 • W module działania naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlenia okienka do wpisania komentarza, gdy pojedyncze działanie było kończone za pomocą operacji zakończ sukcesem (Ctrl+Q).
 • W wydruku dla logu akcji automatycznej do nagłówka dodano drukowanie numeru działania.
 • W kartotece klienta, na zakładce wydruki dodano możliwość przypisywania do każdego typu dokumentu domyślnego szablonu wiadomości e-mail, który będzie używany podczas wysyłki dokumentu.
 • W modułach związanych z klientami oraz na listach klientów dodano nową kolumnę, która dla osób wyświetla nazwy klientów sortowane po nazwisku.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał poprawę przedstawiciela bezpośrednio z podglądu wyświetlanego pod listą klientów w module Klienci.
 • W kartotece klienta poprawiono nawigację za pomocą klawisza Enter. Dotychczas przejście Enterem przez pola Cechy, Branże, Notatki, Zdjęcie powodowało usunięcie wartości z tych pól.
 • W module Klienci poprawiono błąd dla filtra grupa, który powodował, że w filtrze były możliwe do wyboru tylko grupy o typie podmiotu wszyscy.
 • W module Klienci poprawiono działanie filtrów opartych o cele przetwarzania. Dotychczas data zapytania, data odpowiedzi, data wycofania nie uwzględniały bieżącego dnia.
 • W module klienci poprawiono sortowanie oraz formatowanie warunkowe dla kolumny rabat.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w specyficznych scenariuszach podczas zarządzania opiekunami na karcie klienta.
 • Poprawiono szybkość synchronizacji poczty dla kont pocztowych opartych o protokół IMAP.
 • W modułach poczta oraz poczta wychodząca wyszukiwanie F8 rozszerzono o opcję według treści wiadomości.
 • Dla wiadomości pocztowej, która jest w folderze szkice, skrzynka nadawcza lub wysłane wprowadzono zmianę dla operacji dopisz nowego klienta. Nazwa klienta oraz e-mail będą brane z danych adresata zamiast z danych nadawcy.
 • W definicji konta pocztowego dodano możliwość ustawienia braku oznaczania cytowanej treści przy odpowiadaniu i przekazywaniu wiadomości.
 • W module Poczty w oknie z wyborem reguł do zastosowania dodano łatwe zaznaczenie i odznaczenie wszystkich dostępnych reguł wiadomości pocztowych.
 • W module poczty wprowadzono wyświetlanie adresu e-mail adresata w sytuacji, gdy dla wybranych wiadomości kolumna Adresat była pusta.
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano możliwość nawigacji po folderach za pomocą strzałek góra i dół.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę w wyszukiwaniu adresata za pomocą InsTYNKT-u. Kolejność wpisywania poszczególnych fraz z nazwy i adresu pocztowego klienta nie jest już brana pod uwagę.
 • Dla kont pocztowych na serwerze gmail naprawiono błąd, który powodował, że wiadomość po wysłaniu była zarówno w folderze wysłane, jak i szkice.
 • Dla kont pocztowych opartych o protokół IMAP i korzystających z serwerów home.pl naprawiono błąd, który powodował problemy przy synchronizacji skrzynki pocztowej.
 • Dla wiadomości pocztowej podczas odpowiadania poprawiono ustawianie kursora. Wcześniej błędnie ustawiał się w polu adresat zamiast w treści wiadomości.
 • W module poczta naprawiono błąd, który powodował brak możliwości uruchomienia informatora klienta, gdy klientem powiązanym do wiadomości była "Moja firma".
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca dodano nową kolumnę twórca.
 • W wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował brak możliwości użycia autotekstu "państwo klienta".
 • W wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który uniemożliwiał pokazanie powiązań dla wiadomości, gdy była ona powiązana z Moją firmą.
 • W wiadomości pocztowej, w powiązaniach dodano możliwość usunięcia powiązania ze zleceniem serwisowym.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w module Poczta dla pracy wielostanowiskowej. Problem występował, gdy na jednym stanowisku była zmiana subskrybowanych folderów, a na kolejnym był usuwany jeden z folderów.
 • Podczas kończenia zlecenia serwisowego dodano możliwość zakończenia wszystkich wystawionych działań do zlecenia.
 • W zleceniach serwisowych przy wyborze urządzenia za pomocą Listy-F2, wprowadzono automatyczne ustawienie filtra właściciel na klienta, który został wprowadzony do zlecenia serwisowego.
 • [PRO] Dodano obsługę pól własnych dla serwisowanego urządzenia.
 • Podczas wydruku zlecenia serwisowego i zapisie do biblioteki załączników wprowadzono zmianę, aby do nazwy pliku był dodawany numer zlecenia serwisowego.
 • W kartotece zlecenia serwisowego poprawiono sortowanie dla pola Rodzaj.
 • W module Zlecenia serwisowe dla opcji dodawania zlecenia serwisowego do dokumentu dodano zapamiętywanie ustawień w kreatorze dla przyszłych wywołań kreatora.
 • W module zlecenia serwisowe filtr kategoria rozszerzono o opcję (brak).
 • W widoku urządzenia do historii serwisowej dodano kolumny z wyceną dla klienta (netto i brutto).
 • W zleceniach serwisowych poprawiono błąd, który powodował, że poziom cen wstawianych towarów był brany z kontekstu programu zamiast z cennika przypisanego dla wybranego oddziału w zleceniu serwisowym.
 • W module Oferty dla filtra dokumenty realizujące wprowadzono usprawnienie, tak aby filtr uwzględniał łańcuch dokumentów realizujących.
 • Dla wydruku oferty OE standard dodano zawijanie wierszy przy długich nazwach pozycji asortymentu.
 • Dodano tworzenie powiązania między wiadomością e-mail, a procesem ofertowym, gdy wiadomość e-mail jest tworzona w module procesy ofertowe za pomocą operacji Wyślij ofertę e-mailem.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał realizację oferty w zamówienie od klienta, gdy dla zamówienia w typach dokumentów był ustawiony domyślny status: R - pełna realizacja dostaw.
 • Oferty i procesy ofertowe wyłączono spod blokady okresem.
 • Podczas zbiorczej realizacji ofert oraz zamówień od klienta, przy konsolidacji pozycji usunięto nieprawidłowo działające opcje wstawiania minimalnej i maksymalnej ceny.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w specyficznych scenariuszach podczas anulowania zmian w procesie ofertowym.
 • W konfigurowaniu numeracji wprowadzono nowy, uproszczony interfejs.
 • Dodano znacznik „Wysyłaj do InsERT mobile" pozwalający na wybranie klientów, których dane zostaną przesłane do aplikacji mobilnej. Znacznik jest dostępny w parametrach synchronizacji InsERT mobile oraz w kartotece klienta. W module Klienci dodano kolumnę, filtr oraz operację zbiorczą umożliwiającą sterowanie tym znacznikiem.
 • W danych asortymentu poprawiono brak możliwości tekstowego wyszukiwania waluty w cenie ewidencyjnej.
 • W instalatorze InsERT nexo dodano instalację wersji 4.6 biblioteki Microsoft .NET.
 • W instalatorze InsERT nexo zmieniono wersję SQL Server na 2017.
 • Włączono podpowiadanie pozycji na liście kategorii załączników w bibliotece załączników.
 • Zmieniono zachowanie programu po nieudanej aktualizacji podmiotu - kopia zapasowa sprzed aktualizacji jest przywracana automatycznie, a nie opcjonalnie.
 • [PRO] Do SDK dodano przykład na dodanie i wykorzystanie autotekstów własnych.
 • [PRO] Dodano możliwość dołączania raportów własnych jako widoki w module.
 • Dodano możliwość odkładania wybranych powiadomień.
 • Dodano nowe funkcje podsumowujące wartości kolumn na listach: średnia, minimum i maksimum.
 • [PRO] Dodano nowe kształty dla flag własnych.
 • Dodano nowe style do formatowania (także warunkowego) danych na listach.
 • Naprawiono błąd powodujący zamknięcie nowo tworzonej wiadomości. Błąd występował podczas odbierania powiadomienia, gdy użytkownik nacisnął klawisz Enter.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne skopiowanie lub wyeksportowanie do Excela danych z listy edycyjnej zawierającej w komórkach znaki nowej linii.
 • W wyszukiwarce dla ostatnio poprawiane naprawiono błąd, który powodował, że nie były tam widoczne wiadomości pocztowe, w których był brak tematu.
 • Dodano skrót klawiszowy do operacji wycofania dekretacji.
 • Poprawiono wykazywanie statusu VAT odczytanego z portalu dla podatników zwolnionych z VAT.
 • W operacji sprawdzania statusu kontrahenta w portalu podatkowym dodano logowanie parametrów połączenia.
 • W raporcie weryfikacji aktywności VAT w portalu podatnika dodano kolumnę z NIP kontrahenta.
 • W raporcie weryfikacji aktywności VAT w portalu podatnika dodano kolumnę ze statusem kontrahenta odczytanym z tego portalu.
 • W kartotece asortymentu wprowadzono możliwość zbiorczego przypisania zdjęcia do zaznaczonego asortymentu. Dodano także możliwość usunięcia wszystkich zdjęć z zaznaczonych pozycji.
 • W informatorze o asortymencie poprawiono wydajność wyliczania danych na zakładce "Ruch asortymentu".
 • W oknie kosztorysu usług materiałowych zrezygnowano z automatycznego przeliczania ceny sprzedaży po zmianie specyfikacji materiałowej.
 • W dokumentach sprzedaży, zamówieniach, wydaniach magazynowych i ofertach dodano polecenie pokazania na mapie lokalizacji adresu dostawy.
 • Wprowadzono ujednolicony dedykowany słownik uwag do dokumentów Subiekta oraz ofert i procesów ofertowych.
 • W dokumentach Subiekta oraz ofertach, w sekcji dokumentów powiązanych uwidoczniono kolumnę statusu dokumentu powiązanego.
 • Dodano możliwość zdefiniowania waluty i kodu Swift w rachunkach bankowych Klientów.
 • Dodano uprawnienie "Rachunki bankowe - zarządzanie", dotyczące rachunków Mojej firmy.
 • W słowniku rejestrów numeracyjnych uwidoczniono informację o lukach w numeracji występujących w danym rejestrze.
 • Usunięto oddzielne parametry "Kody PLU i kreskowe asortymentu". Od wersji bieżącej ustawienia, które były tam dostępne, zostały przeniesione do "Parametrów asortymentu".
 • Podczas definiowania numeracji dokumentów wprowadzono mechanizm kontrolowania i ostrzegania o nieprawidłowej definicji numeracji, która mogłaby powodować powielanie numerów dokumentów.
 • W oknie danych klienta naprawiono błąd powodujący ukrycie danych o statusie VAT podatnika przy włączonym profilu uproszczonym.
 • Wprowadzono kreator ułatwiający dodawanie nowych cenników.
 • Zmieniono wygląd okna cennika: uwidoczniono szczegóły pozycji, umożliwiono zaznaczanie wielu pozycji i ich jednoczesną edycję, ustawienia cennika oraz operacje przeniesiono do menu głównego.
 • W cennikach wprowadzono wybór sposobu zaokrąglania wyliczonych cen sprzedaży.
 • W edycji danych asortymentu zmieniono sposób prezentowania danych o cenach, uwidaczniając m.in. szczegóły wyliczenia pozycji w cennikach.
 • W module cenników dodano widok "Wszystkie", prezentujący dane zarówno cenników głównych jak i dodatkowych. Dodano również uprawnienie do nowego widoku.
 • W edycji cenników dodano opcjonalne kolumny z ceną sprzedaży netto/brutto po rabacie.
 • W edycji cenników wprowadzono kolumny prezentujące ceny sprzed wykonanych zmian.
 • W edycji danych klientów wydzielono dane dotyczące płatności do nowej zakładki. Przeniesiono także dane statusu czynnego podatnika VAT i metody rozliczania VAT z zakładki "Handel" na zakładkę "Podstawowe".
 • W konfiguracji cenników dodano parametr przeliczania lub nie narzutu/marży/zysku pozycji po zmianie danych na liście asortymentu cennika (np. po ręcznym wpisaniu ceny sprzedaży).
 • W konfiguracji cenników uzupełniono brakujące parametry.
 • Wprowadzono sprawdzanie unikalności nazwy cennika.
 • Zmieniono przypisanie minimalnej marży do asortymentu po przeniesieniu danych. Dotychczas przypisywana była marża 50%, od bieżącej wersji jest to 0%.
 • W module "Promocje" udostępniono kolumny dla daty rozpoczęcia i zakończenia promocji.