Opis zmian (31.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 31.0.0 - 24/06/2020

 • W akcjach automatycznych wystawiających dokumenty dla umów z klientem oraz działań dodano dwa nowe parametry: flaga i kategoria.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano autoteksty związane z oddziałem użytkownika. Znajdują się one w węźle "użytkownik".
 • W kartotece użytkownika dodano możliwość przypisania podstawowego konta pocztowego.
 • W module działań dodano możliwość importu oraz eksportu do popularnego formatu iCalendar (iCal).
 • Wprowadzono możliwość kopiowania wiadomości pomiędzy różnymi kontami pocztowymi.
 • Wprowadzono możliwość odpowiadania na wiadomość pocztową z innego konta pocztowego niż pierwotnie pochodzi wiadomość. Opcja dostępna jest również dla przekazywania wiadomości.
 • Rozbudowano możliwości dla planowanej wysyłki wiadomości pocztowych. Nowe opcje to: możliwość zmiany terminu, anulowanie wiadomości, jej natychmiastowe wysłanie, umożliwienie wysłania wiadomości przez innych użytkowników konta pocztowego, z którego pochodzi wiadomość.
 • W konfiguracji konta pocztowego, w zarządzaniu użytkownikami dodano nowe uprawnienie: Edytowanie ustawień konta. Posiadając to uprawnienie, osoba niebędąca opiekunem konta będzie mogła je edytować.
 • W kreatorze wysyłki zbiorczej dodano możliwość zdefiniowania terminu wysłania wiadomości pocztowych.
 • Dla oferty, w typach dokumentów wprowadzono możliwość ustawienia domyślnej liczby dni obowiązywania oferty. Początek obowiązywania może być brany z daty wystawienia bądź daty z kontekstu. Dodano również możliwość ustawienia domyślnego formatu oferty (RTF lub Zwykły tekst).
 • Dodano możliwość dezaktywacji oraz aktywacji scenariuszy procesów ofertowych.
 • Dodano możliwość wiązania umów z już istniejącymi dokumentami handlowymi oraz innymi obiektami z Gestora nexo, takimi jak: proces ofertowy, działanie, zlecenie serwisowe, oferta.
 • [PRO] W module Umowy z klientami wprowadzono możliwość dodawania umów na podstawie dokumentów handlowych.
 • [PRO] Dodano informator umowy z klientem. Wywołanie informatora odbywa się za pomocą skrótu klawiszowego (Ctrl+I).
 • [PRO] W parametrach umów z klientami dodano możliwość ustawienia przedziału godzin, w których nie będą wykonywane akcje automatyczne.
 • [PRO] W Parametrach umów z klientami dodano możliwość ustawienia, aby wystawiane paragony za pomocą akcji automatycznych były fiskalizowane.
 • [PRO] W umowie dla cyklu fakturowania dodano możliwość wyłączenia wybranych wystąpień z cyklu.
 • Dodano możliwość wystawienia dokumentu faktura pro forma do zlecenia serwisowego.
 • W module Zlecenia serwisowe dodano możliwość przetworzenia wybranych zleceń serwisowych w zamówienia do dostawców.
 • Dodano informator zlecenia serwisowego. Wywołanie informatora za pomocą skrótu klawiszowego (Ctrl+I).
 • W parametrach zleceń serwisowych dodano nowe ustawienie Proponuj wystawienie dokumentów RW, które podczas zapisu zlecenia serwisowego umożliwia wystawienie dokumentu RW, jeśli w zleceniu został zmieniony asortyment (dodanie nowego, zwiększenie ilości).
 • W parametrach zleceń serwisowych dodano możliwość ustawienia, aby wraz z wydrukiem przyjęcia zlecenia serwisowego były drukowane naklejki.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano dwa nowe autoteksty związane ze zleceniem serwisowym: inny odbiorca zlecenia, adres dostawy zlecenia.
 • W uwagach do dokumentów dodano możliwość skorzystania z autotekstów.
 • W dokumencie, w oknie roletki "Promocje" dodano możliwość filtrowania promocji wg spełnienia kryteriów lub/i zastosowania na dokumencie.
 • W module asortymentu wprowadzono operację zbiorczego ukrywania lub uwidaczniania asortymentu w magazynach.
 • W parametrach asortymentu wprowadzono możliwość wyłączenia kontroli unikalności kodu kreskowego. Udostępniono m.in. całkowite jej wyłączenie, stosowanie wyłącznie dla nowych asortymentów lub ostrzeganie.
 • Wprowadzono możliwość zaawansowanego automatycznego nadawania symboli dla asortymentu z wykorzystaniem wielu składników, np. grup. Format ustalany jest w Konfiguracji programu -> Numeracja i działa zarówno dla nowego asortymentu dopisywanego ręcznie, jak i importowanego z kas fiskalnych. Dodano także możliwość użycia nowych formatów dla istniejącego asortymentu za pomocą operacji zbiorczej (Podstawowe -> Zmień symbol).
 • Podczas generowania wariantów w ramach modelu wprowadzono możliwość wyboru sposobu generowania symboli dla powstających asortymentów: prostego lub zaawansowanego (automatycznego).
 • W parametrach Subiekta dodano możliwość wyboru, czy po zmianie klienta na dokumencie program ma zaktualizować ceny i formy płatności. Parametr "Po zmianie klienta na dokumencie" pozwala zdecydować, czy aktualizacja ma być wykonywana zawsze/nigdy/program ma każdorazowo pytać.
 • W parametrach Subiekta/sprzedaży/zakupu/przyjęć/wydań/zamówień/zleceń oraz typach dokumentów dodano parametr pozwalający na przeliczanie ilości po zmianie jednostki miary na pozycji dokumentu.
 • Wprowadzono możliwość określania domyślnego sposobu dostawy dla dokumentów oraz przypisywania ich dla klientów. W module Klienci dodano także operację zbiorczą przypisania sposobu dostawy oraz odpowiednie kolumny w liście klientów, jak i filtry.
 • W parametrach Subiekta wprowadzono możliwość wyboru podstawy do oznaczania na dokumentach pozycji poniżej kosztu lub/i minimalnej marży.
 • Dodano możliwość uruchamiania podglądu schowka w oddzielnym, stale widocznym oknie.
 • W cennikach wprowadzono możliwość użycia schowka do kopiowania/wklejania/aktualizowania pozycji cennika.
 • W schowku wprowadzono wyróżnianie pozycji wczytanych z zewnętrznego źródła, jakich nie udało się rozpoznać w programie. Pozycje takie są oznaczone czerwonym kolorem w kolumnie "Rodzaj".
 • Dodano możliwość rejestrowania transakcji szybkich płatności Przelewy 24 na ofertach.
 • Uaktualniono słownik PKWiU do specyfikacji z roku 2015. W słownikach PKWiU oraz CN udostępniono możliwość przypisania ich elementom domyślnej stawki VAT. Domyślnie przypisano kodom stawki VAT, jeśli jednoznacznie zostały one określone w ustawie o VAT.
 • W definicjach promocji dodano możliwość wykorzystania jako kryterium sumy asortymentu z wybranej grupy lub posiadających wybraną cechę. Dodano także możliwość ustalania, czy promocja działa przy wszystkich określonych kryteriach, czy po spełnieniu jednego.
 • W parametrach cenników wprowadzono możliwość zapamiętywania ustawień filtrowania w cennikach oraz w oknie aktualizacji cen po zakupie.
 • Dodano wyświetlanie ostrzeżeń przy przekroczonych ustawionych w kliencie limitów kredytu kupieckiego. Ostrzeżenia wyświetlane są w umowie z klientem, zleceniu serwisowym oraz ofercie.
 • Na karcie zlecenia serwisowego, procesu ofertowego oraz umowy z klientem dodano możliwość edycji powiązanego działania bez względu na to, czy główny obiekt jest w trybie edycji czy podglądu. Wprowadzono również możliwość dowiązania już istniejących działań.
 • W parametrach klienta poczty oraz parametrach wiadomości SMS dodano możliwość wyłączenia ostrzegania o braku zgody na otrzymywanie informacji przy pomocy komunikacji elektronicznej.
 • W umowach z klientami oraz działaniach, dla akcji automatycznej Wysyłka maili klientom dodano nowy parametr "Wyślij na". Daje on możliwość zdecydowania, czy wysyłka ma być kierowana na adresy podstawowe, czy na wszystkie adresy dostępne w danych klienta.
 • Dla autotekstów z pól własnych naprawiono błąd, który uniemożliwiał ich ewaluację, w przypadku gdy nazwa pola własnego zawierała polskie znaki.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak ewaluacji autotekstów dotyczących kontaktów użytkownika, gdy użytkownik był o typie inny. Problem miał miejsce w wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS.
 • Naprawiono błąd, z powodu którego po powtórnym zalogowaniu użytkownika do programu nie wyświetlały się ponownie powiadomienia dotyczące akcji automatycznych dla działań oraz umów z klientami.
 • W raporcie "lejek sprzedaży" naprawiono błąd, który powodował brak odświeżania raportu po naciśnięciu klawisza F5.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie rejestracji cyklicznego działania przy odebranym uprawnieniu Działanie - Dodaj.
 • [PRO] Naprawiono ustawianie widoczności pól w szablonach umów z klientami.
 • W szablonach działań poprawiono błąd, który powodował, że w powielanym szablonie było ustawiane wykonanie akcji na ręczne.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w działaniu, gdy w akcji Wystaw seryjnie oferty, w parametrze Uwagi skorzystano z opcji Uzupełnij.
 • W module kalendarz naprawiono błąd, który powodował przesunięcie kalendarza na godzinę 0:00 podczas usuwania działania.
 • W module Kalendarz naprawiono niedziałającą opcję (brak) dla filtra Klient.
 • Dodano nowe uprawnienie: Klienci - Pokazuj dane wspólników. Użytkownicy nieposiadający tego uprawnienia nie będą widzieć danych wspólników w module Klienci.
 • Na karcie klienta zwiększono do 20 liczbę znaków możliwych do wpisania w polu VATIN.
 • W module Klienci dodano możliwość włączenia nowej kolumny "Scenariusz windykacyjny".
 • Wprowadzono zmianę, aby uprawnienie: Zmiana opiekuna klienta na innego niż zalogowany użytkownik, obejmowało również opiekunów dodatkowych.
 • Dane z okna Moja Firma wyłączono z przestrzegania unikalności numerów NIP.
 • Na karcie klienta naprawiono błąd, który uniemożliwiał skorzystanie z operacji dla pola VATIN: Przepisz numer NIP, w przypadku gdy w adresie nie uzupełniono pola państwo.
 • Na karcie klienta poprawiono ustawianie widoczności dla pól: Scenariusz obsługi klienta, Jubileusz, Źródło pozyskania, Istotność.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście do modułu klienci, w przypadku gdy dodano cel przetwarzania z taką samą nazwą jak inny już występujący filtr w module klienci.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał na karcie przedstawiciela zmianę wartości dla pól: Stanowisko, Dział, Pokój.
 • W folderach skrzynki pocztowej: Szkice, Skrzynka nadawcza, Kosz oraz Zaplanowane-nexo dodano możliwość usuwania wiadomości za pomocą przycisku Delete. Wiadomości z tych folderów będą usuwane trwale.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie dodania do wiadomości pocztowej lub wiadomości SMS, autotekstów pól własnych, które w nazwie zawierały znaki interpunkcyjne takie, jak: kropka, przecinek, myślnik lub średnik.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pobierania konfiguracji konta pocztowego dla kont gmail, gdy domena gmail.com była zapisana wielkimi literami.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak podświetlenia folderu przy przenoszeniu wiadomości za pomocą mechanizmu "drag and drop". Problem był widoczny, gdy przenoszono wiadomość do folderu posiadającego podfoldery.
 • W module poczty naprawiono błąd, który w niektórych specyficznych przypadkach powodował brak oznaczenia wiadomości statusem odpowiedziano.
 • W wiadomości pocztowej uzupełniono przepisywanie powiązań (rezerwacja zasobu, wiadomość SMS, umowa z klientem, zlecenie serwisowe), gdy wiadomość ściągnięta z serwera pocztowego zostaje automatycznie powiązana z inną, wcześniej już zapisaną w Gestorze.
 • Dla procesów ofertowych, które są wystawiane na podstawie działań, dodano automatyczne przepisywanie tematu działania do nazwy procesu ofertowego.
 • Na karcie oferty naprawiono błąd, który powodował, że dla ofert wielowariantowych w podsumowaniach dla masy i objętości były zwracane wartości z wariantu proponowanego.
 • Usunięto blokadę zmiany scenariusza procesu ofertowego w przypadku, gdy do procesu był dodany komentarz.
 • Wprowadzono zmianę, aby wiadomość pocztowa tworzona do oferty za pomocą okna Drukuj miała również powiązanie z procesem ofertowym, jeśli oferta takie powiązanie posiada.
 • [PRO] W treści umowy oraz szablonach treści dodano możliwość korzystania z autotekstów pól własnych umowy z klientem.
 • W treściach umów, w wiadomości SMS oraz w wiadomości e-mail dodano autoteksty związane z przedstawicielami na umowach z klientami.
 • [PRO] W module Umowy z klientami, dla zbiorczej operacji: Zmień treść umowy zwiększono rozmiar okna z treścią wiadomości.
 • [PRO] W umowach z klientami poprawiono błąd, który powodował brak zapisu zmienianych parametrów akcji z cyklu fakturowania, w przypadku gdy akcja do jednego z wystąpień była już wykonana.
 • [PRO] W umowach z klientem dodano zabezpieczenie przed podwójnym wykonaniem akcji ze schematu fakturowania. Taki problem mógł wcześniej wystąpić w przypadku, gdy powiadomienie o wykonaniu akcji pojawiło się u dwóch użytkowników jednocześnie.
 • [PRO] W umowie z klientem dodano skrót klawiszowy (Ctrl+D) do powielania akcji automatycznych.
 • W module Zlecenia serwisowe dodano nowe kolumny związane z urządzeniem: model, producent i numer seryjny urządzenia.
 • Na karcie zlecenia serwisowego usunięto oznaczenie jako wymagane dla pól: nazwa i symbol urządzenia.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie zapisu zlecenia serwisowego, gdy w tym samym czasie była zmieniana domyślna stawka VAT w parametrach zleceń serwisowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak dodawania, na pierwszym etapie scenariusza obsługi klienta, automatycznych działań, wiadomości e-mail oraz SMS dla, gdy scenariusz obsługi klienta był ustawiony jako domyślny w parametrach zleceń serwisowych.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie dokumentu sprzedaży, gdy na podstawie tego dokumentu utworzono zlecenie serwisowe.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie kartoteki urządzenia w przypadku, gdy do urządzenia dodano wiadomość SMS lub wiadomość e-mail z menu Powiadomienia.
 • W zleceniach serwisowych poprawiono błąd, który uniemożliwiał zapisanie powielonego zlecenia, w przypadku gdy powielane zlecenie było bez urządzenia.
 • [PRO] W polach własnych v2 dodano słownik systemowy magazynów oraz rachunków bankowych.
 • [PRO] W polach własnych v2 dodano możliwość wybrania wartości domyślnej oraz zaznaczenia wymagalności podczas definiowania pól typu: słownik własny, słownik własny SQL oraz słownik systemowy.
 • Naprawiono błąd systemowy występujący po użyciu skrótu Ctrl+G (potwierdzenie przeczytania) na wiadomości pocztowej, która nie była szkicem.
 • Naprawiono problem występujący przy dearchiwizacji objawiający się komunikatem "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku...".
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał podłączanie użytkownika do Konta InsERT.
 • Poprawiono sortowanie Wzorców wydruku wg kolumny "Typ".
 • [PRO] Umożliwiono włączenie odświeżania raportu własnego SQL po zmianach w kontekście aplikacji, jeśli zapytanie SQL korzysta z elementów kontekstu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem, jaki mógł się pojawiać podczas wydruku, gdy domyślna drukarka systemowa nie znajdowała się na liście dostępnych drukarek.
 • [PRO] Zwiększono rozmiar pola "Opis" w raporcie własnym do 4000 znaków.
 • [PRO] QuickInstaller - dodano możliwość tworzenia skrótów przy instalowaniu rozwiązania własnego zawierającego scenariusz wykonywalny (EXE) oraz informacji o koniecznym restarcie programu w przypadku rozszerzeń.
 • [PRO] W Sferze dla Subiekta nexo udostępniono interfejs IZastosowaniePromocji, który pozwala na wyłączenie automatycznego ustawiania promocji oraz ich ręcznego ustawiania podczas wystawiania dokumentu.
 • [PRO] W interfejsie IOknoObiektu dodano metodę PokazPodglad, która otwiera formatkę obiektu w trybie podglądu bez możliwości przejścia do trybu edycji.
 • [PRO] Naprawiono błąd, w którym usunięcie z raportu kolumny, po której zgrupowana jest lista, uniemożliwiało drukowanie listy.
 • W powiadomieniach o wygasaniu Abonamentu dodano obsługę multiprogramu.
 • Poprawiono pobieranie danych z GUS (wartość pola Powiat) dla podmiotów z miejscowości Jarocin.
 • Poprawiono wydajność drukowania danych promocji.
 • W danych asortymentu (zakładka Dostawy) wprowadzono możliwość pozostawienia pustego pola symbolu asortymentu u dostawcy. W przypadku braku tego symbolu program pobiera podstawowy symbol asortymentu. Jest to przydatne, gdy symbol asortymentu jest identyczny u wszystkich dostawców. Dla zaznaczonych asortymentów dodano także operację zbiorczą pozwalającą na usunięcie symboli u dostawców.
 • W Informatorze o asortymencie, na zakładce "Stany" oraz "Dostawy" udostępniono kolumny z dodatkowymi informacjami oraz kontekstowe operacje dla dokumentów.
 • W module "Asortyment", w operacji zbiorczej "Aktualizacja dostawców" dodano możliwość przypisania deklarowanej ceny oraz rabatu u dostawcy.
 • W oknie kosztorysu wprowadzono możliwość kalkulowania ceny usługi w oparciu o ceny materiałów bez rabatu.
 • Poprawiono sposób prezentacji cech w danych asortymentu tak, aby widoczne były długie nazwy cech.
 • W operacjach zbiorczych dla asortymentu naprawiono brak możliwości usunięcia asortymentu powiązanego, usługi recyklingowej, funduszu promocji i zamienników.
 • Na dokumentach Subiekta oraz w ofertach wprowadzono ostrzeżenie o niemożności zastosowania cen z cennika dodatkowego z powodu braku zgodności walut.
 • W modułach dokumentowych wprowadzono możliwość wyświetlenia kolumny z symbolem magazynu użytego na dokumencie.
 • Działanie Schowka wzbogacono o rozpoznawanie ilości podawanej z jednostką miary - wówczas odczytywana jest zarówno ilość, jak i j.m.
 • Podczas wklejania pozycji ze schowka poprawiono błędne wstawianie zerowego rabatu. Błąd występował w scenariuszu, gdy kopiowano cenę przed i po rabacie, bez kopiowania rabatu.
 • Podczas realizowania zamówień od klienta poprawiono brak przenoszenia ustawień magazynu na pozycjach z usługą materiałową.
 • W wiadomości e-mail/SMS do zamówienia od klienta naprawiono niedziałająca autoteksty z grupy "Płatnik".
 • Rozwiązano problem pojawiający się przy próbie dezaktywacji formy płatności wskazanej jako sugerowana na dokumencie OE.
 • Uaktualniono nazwy banków przy dodawaniu rachunków bankowych.
 • Naprawiono błąd, który w specyficznych okolicznościach umożliwiał usuwanie użytej numeracji.
 • W cennikach wprowadzono możliwość wyliczania marży i narzutu w oparciu nie o podstawę kalkulacji, lecz o szacowany koszt. Dzięki temu ułatwione jest stosowanie cen katalogowych, które przy sprzedaży mają stałe ceny (i mogą być pobierane z cenników dostawcy), natomiast rzeczywisty zysk liczony jest na podstawie szacowanego kosztu (np. ostatnia cena zakupu po rabacie).
 • Poprawiono wydajność operacji na cennikach w podmiotach z podłączonym programem vendero.
 • W cennikach zmieniono nazwę "Cena nabycia" na "Podstawa kalkulacji".
 • Na dokumencie poprawiono pobieranie kursu walutowego dla cennika tak, aby przy ustawieniu pobierania z cennika był on pobierany z cennika głównego także wtedy, gdy do cennika głównego zdefiniowano cennik dodatkowy.
 • W cennikach poprawiono wyliczanie cen kompletów, dla których ustawiono, aby podstawa kalkulacji wyliczana była na podstawie cen składników w różnych walutach.
 • W cennikach poprawiono wyliczanie cen kompletów, dla których ustawiono, aby podstawa kalkulacji wyliczana była na podstawie cen składników, a ceny składników pobierane były z innego cennika.