Opis zmian (37.1.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 37.1.0 - 02/11/2021

 • Poprawiono pobieranie treści dla wiadomości pocztowych, które zostały podpisane cyfrowo.
 • W module Oferty naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlania asortymentu z oferty w podglądzie pod listą ofert (zakładka Asortyment). Problem dotyczył ofert w walucie innej niż PLN.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający korzystanie ze zlecenia serwisowego utworzonego na podstawie zgłoszenia dodanego przez formularz. Problem pojawiał się, gdy w scenariuszu obsługi klienta zaznaczono, aby nowe zlecenia serwisowe były automatycznie wysyłane na serwer.
 • Poprawiono błąd umożliwiający w specyficznych scenariuszach dezaktywowanie używanej kategorii dokumentu.
 • [PRO] W definicjach atrybutów klasyfikacji poprawiono błąd zapisu dla pól typu logicznego (boolean).

Wersja 37.0.2 - 21/10/2021

 • Poprawiono błąd, z powodu którego wiadomości pocztowe mogły nie pobierać się z serwera.

Wersja 37.0.1 - 13/10/2021

 • W kalendarzu naprawiono niedziałającą operację Dodaj komentarz.
 • Naprawiono błąd, który powodował długą synchronizację kont pocztowych.
 • Poprawiono błąd, z powodu którego nie były widoczne załączniki w wiadomościach pocztowych, jeśli sposób pobierania wiadomości określono jako „Tylko nagłówki wiadomości".

Wersja 37.0.0 - 28/09/2021

 • W słowniku Uwagi do dokumentów dodano możliwość zapisu uwag do umowy z klientem oraz zlecenia serwisowego. Dodano również autoteksty związane z tymi dokumentami.
 • W modułach: Umowy z klientami, Działania, Procesy ofertowe dodano operację zbiorczą umożliwiającą zmianę osób zaangażowanych.
 • W umowie z klientem oraz zleceniu serwisowym dla pól dotyczących kontaktów (e-mail, telefon) dodano możliwość dopisania nowo dodanych kontaktów do klienta. W tych polach dodano również wyświetlanie komentarzy, jeśli są dopisane do kontaktów.
 • Dodano możliwość tworzenia osobnych działań dla każdego z klientów w przypadku tworzenia kontynuacji działania.
 • Dodano możliwość otwarcia strony internetowej, utworzenia wiadomości SMS, utworzenia wiadomości e-mail bezpośrednio z sekcji Kontakty w kartotece klienta.
 • Dodano możliwość wyboru, na który z adresów ma być tworzona wiadomość (łącznie z kontaktami przedstawicieli). Opcja jest dostępna dla klientów posiadających więcej niż jeden kontakt danego rodzaju (e-mail, SMS) przy wykorzystaniu operacji Wyślij e-mail, Wyślij SMS.
 • W informatorze o kliencie, na zakładce Historia dodano nowy filtr: Uwzględniaj przedstawicieli.
 • W ofercie dodano możliwość zmiany trybu dodawania pozycji asortymentu (Ctrl+X).
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów MP - przesunięcie magazynowe do zleceń serwisowych. Do jednego zlecenia serwisowego można wystawić wiele dokumentów MP.
 • [PRO] Dodano nowy moduł Zlecenia serwisowe online. Oszczędzaj czas na obsłudze klientów. Wystaw formularz internetowy do zgłoszeń. Twoi klienci zyskają łatwy i nowoczesny sposób zgłaszania sprzętu do Twojego serwisu o każdej porze dnia i nocy, dodatkowo otrzymają informacje o statusie zgłoszenia. Możesz zdecydować, czy będziesz udostępniał formularz zgłoszeń, czy tylko informował o ich progresie/postępie.
 • Nowy moduł Automatyzacja umożliwiający zaplanowanie wykonywania automatycznych czynności. Zidentyfikuj powtarzalne czynności w Twojej firmie, które da się zautomatyzować lub miejsca, w których przyda się automatyczna komunikacja czy kontrola. Prosto i bez zatrudniania programisty wyklikaj Automaty, które wykonają te czynności za Ciebie. Wystarczy, że określisz oczekiwane czynności i warunki ich wykonania.
 • Dodano możliwość zbiorczej zmiany wzorca w oknie wydruku.
 • W oknie wydruku dodano opcję zapamiętywania ustawień dla klienta.
 • W Parametrach Subiekta dodano możliwość wyboru, czy okno dodawania nowego asortymentu z poziomu dokumentu ma się wyświetlać w trybie pełnym czy uproszczonym.
 • W oknie aktualizacji cenników na podstawie dokumentu zakupu wprowadzono możliwość sortowania pozycji.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość definiowania klasyfikatorów, które umożliwiają organizowanie drzewiastej struktury asortymentu. Z pomocą klasyfikatorów możliwe jest także filtrowanie asortymentu w kartotece i na listach, filtrowanie wyników raportów oraz list dokumentów.
 • W profilowaniu oddziałów i magazynów uwzględniono dokumenty: oferty, zlecenia serwisowe, umowy z klientami.
 • Uporządkowano operacje w menu kontekstowych we wszystkich modułach Gestora nexo.
 • W mapach powiązań wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS uwidoczniono dokumenty skojarzone.
 • W umowach z klientami, procesach ofertowych oraz w zleceniach serwisowych do filtra Klient widocznego po wywołaniu listy działań dodano parametr umożliwiający wyświetlenie wszystkich działań związanych z klientem z dokumentu, do którego zostaną dowiązane działania.
 • W zleceniu serwisowym oraz umowie z klientem dla pola e-mail wprowadzono walidację.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie dwa razy komunikatu zapisanego na karcie klienta. Problem dotyczył zlecenia serwisowego oraz umowy z klientem.
 • Poprawiono komunikaty pojawiające się przy próbie usunięcia scenariusza procesu ofertowego oraz scenariusza obsługi klienta, który został dopisany do klienta na zakładce CRM.
 • W umowie z klientem oraz w zleceniu serwisowym naprawiono błąd, który powodował, że w przypadku różnych magazynów na pozycjach asortymentu nie były one przepisywane na dokumenty, tylko stosowany był ogólny magazyn z umowy z klientem/zlecenia serwisowego.
 • Zoptymalizowano i przyspieszono funkcjonowanie modułu Działania. Zmiany objęły również wszystkie filtry dostępne w module.
 • W karcie działania, na liście klientów dodano nową kolumnę: Komentarz.
 • Wprowadzono zmianę aby eksportowane działania do pliku ICS posiadały unikalny UID.
 • Naprawiono błąd w szablonach działań, który powodował problemy przy próbie wykorzystania niektórych autotekstów . Problem był widoczny, gdy w szablonie działania, w sekcji dokument, w polu kontekst działania wybrano Pozycja.
 • Naprawiono błąd, który podczas edycji działania uniemożliwiał dodanie więcej niż jednej nowej kontynuacji działania.
 • W słowniku Grupy szablonów wprowadzono unikalność nazw.
 • Dla osób fizycznych wprowadzono możliwość definiowania domyślnych transakcji handlowych.
 • Dodano dwa nowe uprawnienia związane z klientami: Modyfikacja danych klienta innego opiekuna, Usuwanie klienta innego opiekuna.
 • Dodano nowe uprawnienie do modyfikacji maksymalnego terminu płatności klienta. Zmianę pozostałych pól dotyczących kredytu kupieckiego klienta, które nie miały swoich indywidualnych uprawnień, uzależniono od posiadania uprawnienia "Przyznawanie limitu kredytowego klienta".
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przeprowadzenie anonimizacji na dokumentach zlecenia serwisowego oraz umowy z klientem.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał zapisanie w kontaktach klienta adresu strony internetowej, gdy nazwa protokołu "http" była wpisana wielkimi literami.
 • Poprawiono wyświetlanie cech na karcie klienta.
 • W module Klienci zmieniono nazwę kolumny NIP UE na VATIN.
 • W szablonach klientów naprawiono błąd, który powodował usuwanie ustawionych parametrów wydruku w szablonie w przypadku jego dezaktywacji.
 • Dodano licznik nieprzeczytanych wiadomości widoczny przy nazwie konta w modułach Poczta i Poczta wychodząca. Licznik wskazuje łączną liczbę nieprzeczytanych wiadomości ze wszystkich folderów.
 • W menu kontekstowym dla wiadomości pocztowej dodano operację Zapisz obraz jako. Operacja ta umożliwia zapis na dysk komputera obrazów zamieszczonych w treści wiadomości pocztowej.
 • Zmieniono okno dialogowe dla operacji: Zapisz załączniki, Eksport wiadomości.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlenia przycisku Odszyfruj wiadomość, gdy zaszyfrowaną wiadomość otwierano w nowym oknie.
 • Naprawiono błąd, który powodował problemy przy pierwszej synchronizacji nowo dodawanych kont pocztowych. Nie były synchronizowane wiadomości wychodzące poza ustalony zakres w polu "Synchronizuj tylko wiadomości z ostatnich x dni".
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wysłanie nowo tworzonej wiadomości, jeśli chcieliśmy jej nadać flagę lub oznaczyć jako prywatną.
 • W wiadomości pocztowej oraz w wiadomości SMS poprawiono działanie autotekstów: Planowane rozpoczęcie działania oraz Planowane zakończenie działania, tak aby dla działań całodziennych nie była wpisywana godzina.
 • Dla oferty dodano nowe uprawnienie: Zmiana opiekuna oferty.
 • W ofercie oraz innych dokumentach sprzedaży, w polu Cennik dodano dwie nowe możliwości ustawiania cen: Ostatnia cena oferty i rabat dla nabywcy, Ostatnia cena oferty po rabacie dla nabywcy.
 • W ofertach dodano wykorzystanie domyślnych płatności ustawianych w kliencie.
 • Na wydruku OE Grafika dodano drukowanie sekcji: "Sugerowane formy płatności".
 • Umożliwiono, aby na ofercie zmieniał się status na ustawiony w typach dokumentów -->Status po pełnej realizacji, w przypadku gdy oferta jest realizowana najpierw w zamówienie, a dopiero później zamówienie w dokument końcowy.
 • W module Oferty dodano dwie nowe kolumny: Data wydruku, Wydrukował.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że asortymenty, które były ukryte na wskazanych magazynach, były widoczne na ofercie.
 • Poprawiono odświeżanie cen na ofercie po zmianach cen w asortymentach dodanych do oferty. W niektórych przypadkach nowa cena na ofercie nie była odświeżana.
 • W informatorze o kliencie, na zakładce Oferty usunięto kolumny, które odnosiły się do pozycji asortymentu.
 • [PRO] W module Umowy z klientami dodano nowa kolumnę Przewidywana wartość cyklicznego dokumentu (n).
 • [PRO] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał automatyczne przedłużenie umowy po wygaśnięciu. Problem występował, gdy przedłużana umowa była do wskazanej konkretnej daty.
 • [PRO] W module Umowy z klientami naprawiono błąd, który powodował błędne wyświetlanie daty w kolumnie Data ostatnio wygenerowanego dokumentu.
 • [PRO] W umowie z klientem uniemożliwiono zmianę schematu w cyklu fakturowania, gdy wykonano już jakąś akcję z cyklu.
 • W szablonach naklejek do zleceń serwisowych dodano węzeł Ogólne umożliwiający dodanie na naklejkach różnego rodzaju dat oraz danych bieżącego użytkownika.
 • W kreatorze dodawania zlecenia serwisowego do dokumentu wprowadzono możliwość niewskazywania asortymentu. Umożliwia to dodanie zlecenia serwisowego bez urządzenia.
 • W module Zlecenia serwisowe dodano nowe kolumny związane z klientem.
 • W module Zlecenia serwisowe dodano nowe kolumny: Opis problemu, Data dokumentu finalnego, Numer dokumentu finalnego, Szacunkowy akceptowalny koszt netto, Szacunkowy akceptowalny koszt brutto.
 • Poprawiono przenoszenie wartości zlecenia serwisowego na wystawianą fakturę zaliczkową.
 • W zleceniu serwisowym poprawiono wyszukiwanie dla pola Opiekun.
 • Do słownika Uprawnienia dodano możliwość filtrowania.
 • Do słownika Wzorców wydruku dodano możliwość filtrowania.
 • Dodano moduł Moje produkty służący do zarządzania licencjami oraz wybranymi rozszerzeniami wraz z możliwością zakupu.
 • Dodano status usługi e-Archiwizacja na oknie, z którego wykonuje się archiwizację. Informacja jest dostępna, jeśli w bazie danych jest podłączone Konto InsERT z licencją.
 • Dodano w programie serwisowym dearchiwizację archiwów z usługi e-Archiwizacja (pobranie i dearchiwizacja jedną operacją).
 • Dodano w programie serwisowym możliwość zresetowania hasła do e-Archiwizacji.
 • Podniesiono w programie serwisowym protokół zapewniający poufność danych w komunikacji z e-Archiwizacją do TLS 1.2 (jeśli dostępny).
 • Rozszerzono logowanie w trakcie wykonywania dearchiwizacji.
 • [PRO] W definicji raportu własnego LINQ dodano możliwość wskazania typu danych wejściowych innego niż typ elementu na liście wynikowej. Można dzięki temu utworzyć raport pokazujący listę towarów na podstawie pozycji dokumentów handlowych.
 • [PRO] W klasie InsERT.Moria.Sfera.MenedzerPolaczen dodano nowy wariant metody Polacz, który umożliwia śledzenie postępów ładowania Sfery.
 • W module "Raporty" dodano możliwość otwierania raportu w nowej zakładce - z menu lub skrótem Ctrl+F3.
 • W słowniku Uprawnienia dodano możliwość podglądu użytkowników oraz ról, do których jest przypisane uprawnienie.
 • [PRO] Dodano możliwość Sferycznego "podglądu" zalogowanych użytkowników.
 • [PRO] Poprawiono metodę IObiektBiznesowy.Usun, aby w razie niepowodzenia przy usuwaniu obiektu można było odczytać błędy, które były jego przyczyną.
 • Dodano następujące usprawnienia w pracy z tekstem: * aby skopiować dowolny tekst, wystarczy przytrzymać na nim lewy klawisz myszy - nie trzeba już wybierać kopiowania z menu, * dostępna w większości pól tekstowych nowa opcja "Wklej ostatnio kopiowane" - pozwala wklejać wybrane teksty z historii kopiowania.
 • Na listach danych w widokach dodano możliwość sortowania po wielu kolumnach.
 • Zmieniono skrót klawiszowy dla wyszukiwarki poleceń - z "`" (grawis) na "Ctrl+`".
 • [PRO] Podczas dodawania nowej usługi w kartotece asortymentu wprowadzono ułatwienie polegające na tym, że jeśli przed wywołaniem operacji zaznaczone były asortymenty, to są one dla tej usługi ustawiane jako materiały.
 • W naklejkach dodano możliwość drukowania kodu PLU podstawowej jednostki miary.
 • W informatorze o asortymencie poprawiono sortowanie przy włączonym grupowaniu.
 • [PRO] Na pozycjach dokumentów uwolniono możliwość zmiany kolejności dla materiałów.
 • W dokumentach wprowadzono wywołanie listy asortymentu/klientów po dwukliku w polu ich wprowadzania.
 • W widoku "pływającego" okna schowka do menu kontekstowego dodano operacje dostępne dla asortymentu.
 • Do ostrzeżenia o istniejącym numerze rachunku bankowego dodano informację, którego klienta problem dotyczy.
 • Dodano funkcjonalność skracania nazwy banku do 100 znaków przy definiowaniu rachunków bankowych.
 • Dodano możliwość zdefiniowania kolejnego rachunku z tym samym numerem, gdy drugi z nich jest nieaktywny.
 • W słowniku kategorii poprawiono błąd uniemożliwiający w pewnych scenariuszach usunięcie przypisania kategorii do typu dokumentu.