Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (51.0.0)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 51.0.0 - 17/06/2024

 • Korzystaj z wyszukiwarki adresów podczas dodawania klientów
   W kartotece klienta, w polu Adres dodano mechanizm podpowiadania danych. Jest on również dostępny w danych pracowników i wspólników oraz w adresach dodatkowych klientów.
 • Działania:
  • Rozwiązano problem, który powodował błędy przy próbie zbiorczego zakończenia działań większej ilości niż 100.
  • W działaniach, w konfiguracji listy klientów dodano możliwość ustawienia nawigacji enterem.
  • Wprowadzono zmianę, aby przy zbiorczej realizacji działań w dokumenty był zapamiętywany ostatnio użyty dokument.
  • Wprowadzono blokadę przy próbie wystawiania przyjęcia magazynowego do działania, w którym jest dodana usługa materiałowa.
  • W oknie zbiorczego wystawiania wydań do działań dodano możliwość ustawienia odbiorcy.
  • Dla zbiorczej realizacji działań w dokumenty wprowadzono zmianę, aby na dokumencie, w powiązaniach były widoczne wszystkie działania, z których był realizowany ten dokument.
  • Naprawiono błąd, który powodował brak przepisywania typu transakcji z działania na wystawiane wydania.
  • Poprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia asortymentu z procesu ofertowego na automatycznie tworzone działanie. Dotyczy szablonów działań z ustawionym powiązaniem do procesu ofertowego.
 • Komentarze:
  • Dodawaj odpowiedzi do komentarzy
    Możesz odpowiadać na zapisane komentarze. Autor komentarza zostanie poinformowany za pomocą powiadomienia, że ktoś odpowiedział na jego komentarz.
  • Oznaczaj swoje komentarze jako prywatne
    Oznaczaj swoje komentarze jako prywatne, gdy nie chcesz, aby były widoczne dla innych użytkowników.
  • W kilku raportach usunięto operację Dodaj komentarz.
  • W wołaniu użytkowników, w komentarzach zamiast nazwy grupy Inne, jest nazwa obiektu w którym wywołujemy wołanie.
  • W oknie dodawania komentarza dodano licznik wpisywanych znaków.
  • Wprowadzono zmianę, aby podczas wołania użytkowników w komentarzach nie byli listowani nieaktywni oraz zanonimizowani użytkownicy.
  • Wprowadzono zmianę, aby podczas wołania użytkowników lista była posortowana alfabetycznie.
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przejście z modułu Komentarze do Mojej firmy, przy próbie wywołania operacji Pokaż komentarz.
  • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał dodanie komentarza w module Poczta. Problem dotyczył podglądu wiadomości wyświetlanego pod listą wiadomości.
  • Poprawiono błąd systemowy, który był widoczny przy próbie otworzenia obiektu z powiadomienia do wołania, jeśli użytkownik nie miał uruchomionego programu, w którym taki obiekt można otworzyć. Przy próbie otworzenia jest teraz wyświetlany komunikat z informacją, jakiego programu brakuje.
 • Zlecenia serwisowe i zlecenia online:
  • Decyduj czy i w jaki sposób ma być ustawiana data rozpoczęcia zlecenia serwisowego
    W scenariuszach obsługi klienta dodano możliwość zdecydowania, czy i w jaki sposób ma być wyznaczana data rozpoczęcia zlecenia serwisowego.
  • Twórz opisy pozycji do automatycznych usług na umowach z klientami oraz zleceniach serwisowych
    W umowie z klientem oraz zleceniu serwisowym dodano możliwość tworzenia opisu pozycji do automatycznej usługi jednorazowej wstawianej na dokumenty realizujące. W opisie pozycji można skorzystać z autotekstów.
  • [PRO] W zleceniu online poprawiono błąd, który powodował brak zawijania tekstu w polu opis problemu.
  • W Parametrach zleceń serwisowych, w sekcji Symbole serwisowanych urządzeń dodano parametr pozwalający zdecydować, czy w urządzeniach ma być przestrzegana unikalność symboli.
  • Na karcie zlecenia serwisowego poprawiono błąd, który powodował brak zapamiętywania konfiguracji widoku listy asortymentu.
  • W szablonach zleceń serwisowych dodano pole opis problemu.
  • Wprowadzono zmianę, aby kolejność pozycji asortymentu na dokumentach wystawianych do zlecenia serwisowego była taka sama jak na zleceniu.
  • Na karcie urządzenia dodano możliwość ustawiania widoczności pól.
  • W powiadomieniu z automatyzacji do zleceń online poprawiono błąd, który uniemożliwiał skorzystanie z operacji Pokaż na powiadomieniu. Teraz, jeśli zlecenie online nie zostało jeszcze zaakceptowane, operacja Pokaż powoduje otworzenie modułu Zlecenia online ze wskazaniem konkretnego zlecenia. Jeśli do zlecenia online jest dodane zlecenie serwisowe, to operacja Pokaż otwiera zlecenie serwisowe.
  • W zleceniu serwisowym rozwiązano problem, który powodował błąd systemowy przy próbie generowania oferty, jeśli była już podpięta inna oferta do zlecenia, które było otwarte w trybie Pokaż.
  • [PRO] W zleceniach online, na stronie śledzenie zleceń zmieniono nazwy etykiet: Dane na Dane urządzenia oraz Dane firmy na Dane serwisu.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie państwa ze słownika, jeśli było one użyte w szablonie klientów, nawet po usunięciu tego szablonu.
 • Na karcie klienta oraz w szablonach klientów dla pola Państwo dodano możliwość ustawienia (brak).
 • Usunięto pytanie pojawiające się po uruchomieniu operacji zmiany podmiotu.
 • Dodano skróty klawiaturowe do zmiany użytkownika (Ctrl+Shift+F2) oraz do zmiany podmiotu (Ctrl+Shift+F4).
 • [PRO] Poprawiono problem niepotrzebnego tworzenia plików w katalogu binaries przy uruchamianiu raportów własnych.
 • Z formatek raportu kasowego, wyciągu bankowego, dokumentu księgowego, amortyzacji zbiorczej, użytkownika, roli użytkownika usunięto parametr maksymalnej wysokości listy.
 • Poprawiono odświeżanie wartości wariantu na ofercie. Problem był widoczny, gdy zmieniano ceny na pozycjach asortymentu oferty. Poprawiono również odświeżanie w module Oferty, w kolumnach: wartość netto usług, wartość brutto usług, wartość netto towarów, wartość brutto towarów.
 • Dodano możliwość tworzenia własnych typów dokumentów dla umów z klientami oraz zleceń serwisowych.
 • Na karcie rezerwacji zasobów zmieniono nazwę pola Komentarz na Uwagi.
 • Dodano skrót klawiaturowy F12 do uruchomienia kolejnej instancji programu na tym samym podmiocie.
 • Zaktualizowano bibliotekę Stimulsoft służącą do drukowania dokumentów.
 • Dodano dwa dodatkowe style formatowania komórek listy, białe i czarne tło.
 • [PRO] Umożliwiono eksport/import ustawień widoków dla raportów własnych przenoszonych pomiędzy podmiotami.
 • Poprawiono błąd z wyświetlaniem materiałów na wydrukach ofert. Problem był widoczny, gdy oferta zawierała usługi z materiałami, a w konfiguracji wydruku wyłączony był znacznik Pokaż wykaz materiałów.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie pracownika, który jest tworzony podczas zakładania podmiotu.
 • W formatkach raportu kasowego, wyciągu bankowego, dokumentu księgowego, amortyzacji zbiorczej, użytkownika, roli użytkownika uwzględniono parametr minimalnej liczby widocznych wierszy.
 • Wprowadzono zawijanie tekstu tytułu operacji w podsumowaniu wykonania operacji zbiorczej.
 • [PRO] Usunięto z SDK sferyczne rozszerzenia do Visual Studio 2019.
 • W module Poczta dodano zapamiętywanie ustawień dotyczących zwiniętych/rozwiniętych folderów kont pocztowych.
 • [PRO] Poprawiono wyświetlanie wartości pól własnych zmiennoprzecinkowych. Wcześniej w niektórych serwisach nie była uwzględniana precyzja prezentacji wartości pola własnego.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że mimo odebranego uprawnienia Klienci - pokazuj dane współpracowników, był dostęp do danych pracowników podczas tworzenia zestawów naklejek.
 • [PRO] W sferze, w oknach dialogowych wykluczono etykiety z przechodzenia TAB-em.
 • Poprawiono problem, który w niektórych przypadkach mógł powodować nadmiarowe odświeżanie interfejsu użytkownika podczas wyszukiwania wyników w module Wyszukiwarka.
 • W oknie drukowania poprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia większej ilości dopisanych adresów e-mail w polu Wyślij e-mail. Problem był widoczny, jeśli adresy e-mail podawane ze znakiem spacji.
 • Poprawiono import klientów z plików EDI++. Występował problem z dodaniem klientów, jeśli w pliku znajdowali się klienci o takim samym symbolu i symbol ten nie był jeszcze użyty w programie.
 • [PRO] Zaktualizowano przykłady rozwiązań sferycznych dostępne w SDK. Każdy przykład buduje się od razu po rozpakowaniu SDK bez konieczności dokonywania zmian w projekcie. Ponadto wszystkie przykłady tworzą gotowy do użycia instalator rozwiązania.
 • [PRO] Umożliwiono import konfiguracji widoku zawierającego kolumny własne pomiędzy różnymi podmiotami.
 • W automatyzacji naprawiono błąd, który powodował, że w czynności Utwórz wiadomość e-mail ignorowany był wybór formatu załącznika, jeśli użyty szablon w tej czynności był inny niż domyślny.
 • [PRO] Naprawiono problem z wyłączaniem się niektórych wbudowanych kolumn w niektórych serwisach po włączeniu w Laboratorium funkcji kolumn własnych.
 • [PRO] Zabezpieczono import ustawień widoków przed wczytywaniem plików, które nie mają prawidłowej struktury.
 • [PRO] Poprawiono szablon projektu sferycznego tworzącego własne menu. Do tej pory szablon tworzył nieprawidłowy rodzaj menu nieadekwatny do wyboru użytkownika.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał użycie zmienionych wzorców wydruku Potwierdzenie rezerwacji.
 • [PRO] Sfera zdarzeniowa:
  • [PRO] Dodano nowe zdarzenia w sferze zdarzeniowej: PrzedPokazaniemOkna, PoPokazaniuOkna, ZmianaTrybuOkna.
  • [PRO] Szablon projektu sfery zdarzeniowej rozszerzono o zdarzenia specyficzne dla dokumentów Subiekta.
  • [PRO] Rozszerzono szablony projektów sferycznych o nowe zdarzenia sfery zdarzeniowej: PrzedPokazaniemOkna, PoPokazaniuOkna, ZmianaTrybuOkna.
  • [PRO] W sferze zdarzeniowej do metod dodających błąd wprowadzono dodatkowe sprawdzenie przekazywanych argumentów. Gdy są niepoprawne, to sygnalizowane jest to wyjątkiem.
 • [PRO] Raporty własne:
  • [PRO] Dodano możliwość wykorzystania wartości miesiąca roboczego ustawionego w kontekście aplikacji przy tworzeniu raportów własnych SQL i LINQ.
  • [PRO] W raportach własnych SQL poprawiono działanie filtra jednokrotnego wyboru (X) oraz filtra wielokrotnego wyboru (LM). Wcześniej filtry te nie pozwalały na wybór pracownika z listy.
  • [PRO] Umożliwiono wydruk raportów własnych w sferze.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego w czasie kontroli poprawności numeracji. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy w definicji numeracji nie umieszczono elementu typu "numer".
 • Inne zmiany:
  • W cennikach dodano możliwość filtrowania po producencie asortymentu.
  • Rozszerzono działanie uprawnienia "Klienci - Pokazuj dane współpracowników" na listę oraz instynkt klientów w dokumentach. Operatorzy nieposiadający tego uprawnienia podczas wystawiania dokumentów nie będą widzieć danych pracowników i wspólników.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna