Opis zmian (32.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 32.0.1 - 28/09/2020

 • W kalendarzu poprawiono nieproporcjonalne skalowanie oznaczeń graficznych sukcesu i porażki działania - w niektórych przypadkach grafika zasłaniała temat działania.

Wersja 32.0.0 - 21/09/2020

 • W module Działania dodano zbiorczą operację umożliwiającą zmianę rodzaju działań.
 • W Parametrach działań dodano możliwość ustawienia przedziału godzin, w których nie będą wykonywane akcje automatyczne.
 • W wiadomości pocztowej oraz w wiadomości SMS dodano nowe autoteksty związane z kontaktami do twórcy oraz wykonawcy działania.
 • W dokumencie oferty dla informacji wstępnych oraz końcowych w formacie RTF dodano możliwość korzystania z zapisanych szablonów treści dokumentów. Dodano również możliwość korzystania z autotekstów podczas kreowania treści.
 • [PRO] W module Umowy z klientami dodano kreator umożliwiający zbiorcze dodawanie umów.
 • Dodano możliwość wystawienia dokumentu zamówienie od klienta do zlecenia serwisowego.
 • Dodano możliwość wyświetlenia historii serwisowej urządzenia bezpośrednio z kartoteki zlecenia serwisowego.
 • [PRO] Wprowadzono Ślad rewizyjny umożliwiający śledzenie zmian wykonywanych przez użytkowników programu na ofertach oraz zleceniach serwisowych.
 • [PRO] Wprowadzono możliwość ręcznego wiązania dokumentów Subiekta oraz ofert jako dokumentów skojarzonych ze sobą. Kojarzenie wykonywane jest na zakładce "Powiązania" dokumentu.
 • Na listach dokumentów sprzedaży, ofert oraz zamówień od klienta i do dostawcy wprowadzono możliwość włączenia informacji o wysłaniu dokumentu e-mailem lub wysłaniu SMS-a do dokumentu. Status wysyłki e-mailem działa wyłącznie w sytuacji, gdy wysyłka odbyła się z użyciem klienta poczty wbudowanego w nexo.
 • [PRO] W cennikach wprowadzono możliwość definiowania i stosowania zestawów cenowych. Zestawy cenowe określają zbiory asortymentów (np. określona grupa, cecha) oraz zasady wyliczania cen dla nich. Dzięki temu podczas dodawania lub edytowania danych asortymentu można zastosować inne niż domyślne parametry cennika - wynikające z zestawu cenowego.
 • W Laboratorium dodano możliwość włączenia modułu reguł automatyzacji. Moduł umożliwia zaplanowanie automatycznych czynności, np. dodanie działania, wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie SMS, oznaczenie flagą dla wybranych obiektów z Gestora nexo i Subiekta nexo.
 • Dodano obsługę autotekstów pól własnych dokumentów magazynowych w wiadomościach e-mail, wiadomościach SMS oraz w szablonach działań.
 • W umowach z klientem oraz zleceniach serwisowych dodano cztery nowe uprawnienia: zmiana ilości asortymentu, zmiana ceny, zmiana rabatu, zmiana stawek VAT.
 • W umowach z klientem oraz zleceniach serwisowych dodano kolorowanie pozycji asortymentu, gdy jest zaznaczony znacznik przenoś na dokument.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak ewaluacji autotekstów pól własnych, gdy w nazwie pola własnego występował znak "/".
 • Poprawiono przenoszenie adresów klientów z systemu InsERT GT do InsERT nexo.
 • W kreatorze importu działań dodano możliwość wyboru szablonu oraz oznaczenie flagą dla importowanych działań.
 • W akcjach automatycznych wystawiających dokumenty, dla parametru uwagi dodano możliwość skorzystania z autotekstów działania.
 • W działaniu dla akcji automatycznej wystawiającej dokumenty do parametru Data zakończenia dostawy dodano nowe ustawienie: data zakończenia działania.
 • W szablonach działań dla pól, w których można skorzystać z autotekstów, dodano węzeł Oferta.
 • W szablonach działań dla pól: "Temat działania" oraz "Krótki opis" dodano możliwość skorzystania z autotekstów pól własnych.
 • Wprowadzono zmianę, aby kolejność zbiorczego wykonania akcji automatycznych dla działań wyznaczana była przez początek wybranych działań.
 • W szablonach działań poprawiono wyświetlanie zapisanego rodzaju. Dotychczas mimo zapisu zawsze to pole wskazywało na brak wybranego rodzaju.
 • W szablonach działań poprawiono zaznaczanie znacznika Wysyłaj natychmiastowo dla akcji automatycznych.
 • W module Kalendarz dodano graficzną prezentację dla zakończonych działań oraz procesów ofertowych.
 • W module Klienci, dla filtra Opiekun dodano opcję (wybrani) umożliwiającą filtrowanie po kilku opiekunach jednocześnie.
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas wystawiania umów z klientem oraz zleceń serwisowych z informatora o kliencie, w wyniku którego nie przenosiły się dane klienta.
 • Dodano uprawnienie "Zarządzanie podpisami wiadomości pocztowych innych użytkowników", dzięki któremu użytkownik może dodawać oraz edytować podpisy innych użytkowników.
 • Naprawiono błąd, który powodował wystawianie dokumentu na przedstawiciela mimo decyzji, że ma być wystawiony na firmę. Problem był widoczny podczas wystawiania procesu ofertowego, zlecenia serwisowego oraz umowy z klientem.
 • W procesach ofertowych wprowadzono uwzględnianie parametru: Po zmianie klienta na dokumencie, który znajduje się w Parametrach Subiekta.
 • Wprowadzono zmianę powodującą dodanie powiązania pomiędzy działaniem a ofertą utworzoną w Informatorze o ofercie.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak wiązania wiadomości SMS z klientem w przypadku gdy do oferty był dopisany nabywca, a wiadomość SMS była tworzona z okienka drukuj dla oferty.
 • Poprawiono zapisywanie informacji wstępnych oraz końcowych dla oferty. Problem był widoczny, gdy informacje te dodawano podczas edycji procesu ofertowego.
 • [PRO] W treściach umów z klientami dla węzłów z podmiotami dodano autoteksty pól własnych, KRS, REGON oraz parametr waluta dla autotekstu Lista towarów i usług.
 • [PRO] W umowach z klientem dodano parametr, w którym można określić, jakie akcje automatyczne mają być przenoszone do automatycznie przedłużanej umowy po jej wygaśnięciu.
 • Dodano możliwość skorzystania z szablonu umowy z klientem, w przypadku gdy dodawana jest umowa do dokumentu za pomocą kreatora.
 • [PRO] Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał usunięcie dokumentu wystawionego za pomocą akcji automatycznej, gdy asortyment był przenoszony z umowy na dokument.
 • [PRO] W treści umowy dla węzłów Klient oraz Odbiorca dodano dwa nowe autoteksty: płeć, forma zależna od płci.
 • [PRO] W umowach z klientem umożliwiono odznaczenia znacznika "W - wykonano" dla wystąpienia z cyklu fakturowania.
 • [PRO] W umowie z klientem poprawiono komunikat dla próby wywołania akcji automatycznej z cyklu fakturowania w przypadku braku zdefiniowanego cyklu.
 • W Laboratorium dodano możliwość włączenia dodatku Zlecenia serwisowe - online. Dodatek umożliwiający wysyłanie zleceń serwisowych na serwer www. Dzięki udostępnionemu linkowi klient może śledzić postęp zlecenia serwisowego.
 • W Informatorze o zleceniu serwisowym, na zakładce Dokumenty wprowadzono zmianę, aby były tam widoczne nie tylko dokumenty finalne.
 • W module zleceń serwisowych przebudowano filtr Powiązanie z dokumentem. Dodano również dwie nowe opcje w filtrze: Wydanie zewnętrzne i Faktura VAT zakupu.
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia dodawanie kompletów oraz opakowań do zlecenia serwisowego.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak możliwości wystawienia dokumentu wydania zewnętrznego, gdy na karcie zlecenia serwisowego było uzupełnione pole inny odbiorca.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pojawiania się w niektórych przypadkach akcji naprawczej dla pola wycena dla klienta.
 • Naprawiono błąd, który powodował podwójne wyświetlanie dokumentów FZ i FP w mapie powiązań zlecenia serwisowego.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że na wystawianym dokumencie do zlecenia serwisowego asortymenty powiązane oraz usługi recyklingowe pojawiały się dwukrotnie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas dodawania zlecenia serwisowego ustawiał się magazyn domyślny oddziału zamiast ustawionego w kontekście programu.
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował problemy podczas edycji pola własnego urządzenia na karcie zlecenia serwisowego.
 • W scenariuszach procesów ofertowych oraz scenariuszach obsługi klienta naprawiono błąd, który powodował usuwanie z nich niektórych informacji podczas ich dezaktywacji.
 • W programie serwisowym dodano opcję odłączania i podłączania plików baz danych.
 • Poprawiono błąd powodujący brak zapamiętywania rozmiaru i pozycji głównego okna aplikacji.
 • Wprowadzono automatyczne odłączenie użytkownika od Konta InsERT i zachętę do ponownego podłączenia w przypadku błędnych danych autoryzujących wynikających np. z dearchiwizacji kopii bazy danych.
 • W modułach Klienci oraz Instytucje dla kolumn z polami własnymi dodano prefiksy.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego w kolumnach datowych.
 • Poprawiono odpytywanie rachunku bankowego na Białej liście podatników w przypadku, gdy serwery InsERT są wyłączone.
 • W czasie dodawania danych asortymentu wprowadzono ustawianie kursora na polu Nazwa, jeśli ustawiono autonumerowanie symbolu.
 • W filtrze "Stan" modułu "Asortyment" dodano możliwość ustawienia wartości: "Zerowy bez usług" oraz "niezerowy z usługami".
 • W module "Asortyment" dla filtrów kodu PKWiU oraz CN wprowadzono możliwość filtrowania asortymentu bez przydzielonego kodu.
 • W oknie definicji modelu, dla listy wariantów dodano możliwość włączenia kolumn z dotychczasową nazwą oraz dotychczasowym opisem.
 • [PRO] W Parametrach sprzedaży, wydań, zamówień i ofert dodano możliwość wyboru, czy podczas podłączania materiału do usługi ma być dla niego pobierana cena netto, brutto czy też netto lub brutto w zależności od sposobu liczenia dokumentu.
 • Podczas dodawania zamiennika w edycji asortymentu poprawiono wyświetlanie listy asortymentów. Dotychczas była ona ograniczona wyłącznie do asortymentów, które nie miały przypisanego żadnego zamiennika.
 • W wiadomościach e-mail i wydrukach niefiskalnych dodano autotekst do terminu płatności dokumentu.
 • Podczas realizacji oferty w paragon poprawiono brak przenoszenia sposobu płatności ustawionego na szybką płatność.
 • W "pływającym" oknie schowka dodano możliwość przejścia do konfiguracji schowka (skrót: Shift + Ctrl + K).
 • Zniesiono wymagalność posiadania uprawnienia do konfiguracji Subiekta nexo, aby umożliwić zmianę parametrów schowka, które są indywidualne dla każdego użytkownika.
 • Do form płatności dodano możliwość wyboru podstawowego rachunku bankowego zdefiniowanego w konfiguracji MF.
 • [PRO] W interfejsie programistycznym Sfera dodano funkcję "UstawDomyslneUwagi()" przypisującą uwagi domyślne dla dokumentu.
 • Naprawiono błąd nieprzenoszenia symbolu asortymentu u producenta występujący podczas importu danych z Subiekta GT.
 • Na dokumentach wprowadzono zapamiętywanie informacji o promocjach zastosowanych dla pozycji dokumentu. Informację tę uwidoczniono także na liście kolumn w edycji dokumentu. W podsumowaniu "Promocje" na dokumencie wprowadzono także zapamiętywanie listy ręcznie wykluczonych promocji przez użytkownika.
 • Rozszerzono możliwość filtrowania pozycji cennika poprzez dodanie filtrów: modelu, pozycji do sklepu internetowego, pozycji do serwisu aukcyjnego, pozycji do sprzedaży mobilnej.
 • W cennikach i oknie aktualizacji cen po zakupie dodano możliwość filtrowania po ilości w progu cenowym.
 • W cennikach wprowadzono możliwość filtrowania po znaczniku stosowania zestawu cenowego.
 • Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe filtrowania asortymentu w cenniku po cechach. Błąd powodował brak uwzględniania cech pochodzących z modelu.