InsERT S.A.

Gestor nexo
ulepszenia

Nowoczesny system zarządzania relacjami
z klientami, organizujący pracę firmy.

Opis zmian (26.2.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 26.2.1 - 18/09/2019

 • Dostosowano mechanizm badania statusu VAT podatnika do zmian dokonanych przez MF, w wykazie podatników VAT, tzw. "Białej liście podatników".
 • Na wydruku Logu sprawdzenia podmiotu w Białej liście podatników dodano datę, na którą było dokonane sprawdzenie.
 • Poprawiono wyświetlanie informacji o statusie VAT podatnika w Białej liście podatników dla osób zwolnionych z VAT oraz osób nieistniejących w wykazie.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający edycję części uprawnień użytkowników.

Wersja 26.2.0 - 09/09/2019

 • Dodano możliwość badania statusu VAT podatników na Białej liście podatników.
 • Naprawiono błąd, który powodował błędne zapisywanie adresu, gdy na karcie klienta nie uzupełniono poczty.
 • Poprawiono ustawienie uprawnień dostępu do dokumentów do dekretacji w definicjach ról użytkowników przy aktualizowaniu programu sprzed wersji 26.0.0.
 • Poprawiono generowanie nazw nowych asortymentów w ramach modelu w scenariuszu, gdy dodano nową cechę do właściwości i zmieniono kolejność właściwości.

Wersja 26.1.1 - 06/08/2019

 • Przywrócono możliwość ustawiania liczby kopii na 0 we wzorcach wydruku.

Wersja 26.1.0 - 29/07/2019

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w przypadku próby dodania komentarza przy jednocześnie odebranym uprawnieniu do dodawania komentarzy. Problem występował w modułach: Procesy ofertowe, Działania, Zlecenia serwisowe.
 • Naprawiono błąd, który powodował problemy z rejestracją czasu pracy dla działania. Problem występował w niektórych przypadkach, gdy był uruchomiony serwer e-usług oraz następowała synchronizacja InsERT mobile.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wykonanie zaplanowanej akcji w działaniu, gdy było odebrane uprawnienie do dodawania komentarzy.

Wersja 26.0.1 - 01/07/2019

 • Naprawiono błąd związany z nowymi uprawnieniami: Działanie - Dodawanie komentarzy, Proces ofertowy - Dodawanie komentarzy. Brak tych uprawnień uniemożliwiał dodanie oraz edycję Działań i Procesów ofertowych.

Wersja 26.0.0 - 26/06/2019

 • Dla akcji automatycznych, które wystawiają seryjnie dokumenty, dodano możliwość zaplanowania, aby były wysyłane wiadomości pocztowe oraz wiadomości SMS. Możliwość tego ustawienia dodano również w szablonach działań.
 • Na kartotece działania na zakładce zaawansowane dla pola Proces ofertowy dodano operacje: Pokaż, Popraw, Informator. Dla pola Zlecenie serwisowe dodano operacje: Pokaż, Popraw.
 • W szablonach działań dla ustawień cyklu dodano nową opcję: "wyliczany na podstawie początku działania".
 • W szablonach działań, dla akcji automatycznych dodano możliwość wyboru wysyłki raportu (loga akcji) e-mailem.
 • Dodano możliwość szyfrowania i deszyfrowania wiadomości pocztowych w standardzie S/MIME.
 • W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości umożliwiono dodawanie załączników, które wcześniej zostały wysłane na podłączony serwis chmurowy.
 • Rozszerzono uprawnienia dla użytkowników konta pocztowego, umożliwiając mimo braku dostępu do konta pocztowego, podgląd wiadomości z poziomu informatorów (zakładka Wiadomości).
 • W parametrach klienta poczty dla parametru "Po oznaczeniu wiadomości jako SPAM" dodano możliwość wyboru, aby adres nadawcy wiadomości trafiał na listę osób niepożądanych.
 • Do zleceń serwisowych dodano możliwość rezerwacji zasobów jako zamienników na czas naprawy. Zamienniki zostały uwzględnione na wydrukach zleceń serwisowych. W module Rezerwacje zasobów dodano operacje związane ze zleceniami serwisowymi.
 • W zasobach dodano możliwość ustawienia miejsca wykorzystania. Została również dodana operacja zbiorcza, która umożliwia zbiorcze przypisanie miejsca wykorzystania.
 • W konfiguracji użytkownika dodano możliwość włączenia automatycznego blokowania programu po upływie określonego czasu bez aktywności użytkownika.
 • W danych asortymentu wprowadzono możliwość ustawienia wyświetlania komunikatu (w "dymku") lub informacji o wybranej treści przy wstawianiu asortymentu do dokumentu. Dodana została także dedykowana operacja zbiorcza dla zaznaczonych na liście asortymentów.
 • W danych klienta rozszerzono możliwość wyświetlania komunikatu przy wstawianiu klienta do dokumentu. Oprócz dotychczas dostępnego "dymku" wprowadzono możliwość pokazywania informacji lub ostrzeżenia. Dodana została także dedykowana operacja zbiorcza dla zaznaczonych na liście klientów.
 • W zleceniach serwisowych, procesach ofertowych oraz działaniach przebudowano komentarze na widok tabelaryczny z możliwością filtrowania F8 oraz sortowania po kolumnach. W procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych umożliwiono wyświetlanie komentarzy z powiązanych działań. Dodano również uprawnienia związane z komentarzami: dodawanie, usuwanie, edycja.
 • Dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
 • W wiadomościach pocztowych oraz wiadomościach SMS, a także w szablonach dodano nowe autoteksty do węzła Dokument.
 • W oknie Drukuj dla operacji Wyślij e-mail naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlanych na liście szablonów wiadomości, które miały ustawione miejsce wykorzystania. Problem był widoczny podczas wydruku zleceń serwisowych oraz wydruku Informatora o kliencie.
 • W działaniach dla map powiązań dodano wyświetlanie powiązanych działań.
 • W szablonach działań wprowadzono zmianę, aby przy powielaniu szablonu działania była powielana również cykliczność.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w specyficznym scenariuszu podczas odświeżania w Infoserwisie kafla Moje działania.
 • W module Kalendarz do tooltipów wyświetlanych po najechaniu kursorem na wybrane działanie lub proces ofertowy dodano Datę zakończenia.
 • Na naklejkach dla klientów rozwiązano problem braku wydruku adresu, w sytuacji gdy klient nie ma określonego adresu do korespondencji.
 • Poprawiono komunikowanie o statusie VAT podatnika, klienta który jest w trakcie dodawania (nie został jeszcze zapisany).
 • W kartotece klienta dla zakładki Wydruki poprawiono odświeżanie przy zmianie parametrów dotyczących wysyłki SMS.
 • Wprowadzono możliwość wyszukiwania i filtrowania autotekstów w edycji wiadomości e-mail oraz szablonach wiadomości.
 • Podniesiono wersję biblioteki MailBee.NET, która jest odpowiedzialna za synchronizację poczty.
 • W module Poczta dodano możliwość przenoszenia wiadomości pomiędzy folderami wybranej skrzynki pocztowej za pomocą mechanizmu "przeciągnij i upuść" ("drag and drop"). Skrót klawiszowy dla tej operacji to Ctrl+Shift.
 • W modułach Poczta oraz Poczta wychodząca do filtrowania dla F8 dodano nową opcję, która umożliwia jednoczesne wyszukiwanie tekstowe na liście oraz po treści wiadomości.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości wprowadzono zmianę, która umożliwia dodawanie plików graficznych do edytora treści za pomocą mechanizmu "przeciągnij i upuść" ("drag and drop").
 • W wiadomości pocztowej, szablonach wiadomości oraz podpisach do wiadomości wprowadzono możliwość przełączenia się na źródło HTML.
 • Wprowadzono zmianę, aby operacja w module Klienci "Powiąż klienta z istniejącymi wiadomościami e-mail" wiązała klientów tylko z wiadomościami, do których użytkownik ma dostęp.
 • Naprawiono błąd powodujący losowe usuwanie użytkownika konta pocztowego podczas dodawania nowego konta. Problem pojawiał się, gdy w trakcie dodawania kilku użytkowników próbowano usunąć  jednego z nich jeszcze przed zapisaniem danych konta.
 • Naprawiono błąd, który powodował niekończącą się próbę wysyłania wiadomości, nawet gdy została ona usunięta z programu. Problem był widoczny, gdy serwer pocztowy odrzucił wysyłaną wiadomość, np. z powodu zbyt dużego rozmiaru wysyłanej wiadomości.
 • Poprawiono komunikację błędów w poczcie w przypadku, gdy podano błędną konfigurację serwera pocztowego lub złe hasło do konta pocztowego.
 • W module Poczta naprawiono błąd, który powodował, że w specyficznych scenariuszach dla opiekuna konta pocztowego nie działało automatyczne usuwanie wiadomości z kosza przy zamykaniu program.
 • W regułach wiadomości naprawiono błąd, który powodował brak automatycznego wykonania reguły. Ta sytuacja występowała, gdy wiadomość przychodząca miała taki sam adres nadawcy jak adres odbiorcy.
 • W szablonach wiadomości poprawiono błąd, który powodował brak przepisywania z szablonu do wiadomości pocztowych adresów e-mail z pól Kopia, Ukryta kopia, Odpowiedz do, Potwierdzenie. Problem był widoczny, gdy wiadomości były kreowane poprzez wydruk zbiorczy.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę, aby kontrolka adresowa nie była rozwinięta na "Więcej adresatów'" gdy w konfiguracji konta pocztowego jest uzupełniony Adres zwrotny.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono zmianę, aby słowa sugerujące załącznik brały również pod uwagę załączniki chmurowe.
 • Wprowadzono zmianę, aby podczas dodawania z InsTYNKT-u wiadomości SMS do wiadomości pocztowej była wyświetlana data utworzenia wiadomości SMS.
 • Wprowadzono zmianę, aby przy automatycznym dowiązywaniu klienta do wiadomości znajdujących się w folderach Szkice oraz Wysłane, był brany adresat zamiast nadawca. Zmiana dotyczy również operacji w module Klienci "Powiąż klienta z istniejącymi wiadomościami e-mail" oraz operacji w module Poczta "Powiąż automatycznie z klientami".
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia dodanie kont pocztowych znajdujących się na serwerach, które wykorzystują do szyfrowania protokoły TLS 1.1 i 1.2.
 • Wprowadzono możliwość zapisu zlecenia serwisowego bez urządzenia. W widokach zleceń serwisowych filtr Urządzenie uzupełniono o opcję (bez urządzenia).
 • Podczas kończenia zlecenia serwisowego dodano propozycję wystawienia rozchodu wewnętrznego, gdy na zleceniu serwisowym występują części, które wcześniej nie były rozchodowane.
 • Wprowadzono zmianę, aby w widoku Zakończone pojawiały się zlecenia serwisowe, które mają stan Zakończone. Wcześniej trafiały tam tylko te zlecenia serwisowe, które zostały zakończone sukcesem.
 • W module Zlecenia serwisowe, dla filtra Stan dodano opcję (wybrane).
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w przypadku próby użycia operacji z menu powiadomienia przed zapisem serwisowanego urządzenia.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym występującym w specyficznym scenariuszu podczas dodawania komentarza do zlecenia serwisowego.
 • W informatorze o asortymencie, w zakładce Oferty dodano dwie nowe kolumny: Nabywca, Odbiorca.
 • Dla wydruku OE Standard wprowadzono zmianę aby informacje wstępne oraz końcowe były drukowane tylko dla tego formatu który został wybrany na ofercie. Dotychczas jeśli na ofercie były uzupełnione informacje zarówno dla formatu zwykły tekst jak i RTF to również oba formaty pojawiały się na wydruku.
 • Dla wzorca wydruku OE Standard wprowadzono zmianę aby informacje wstępne oraz końcowe były drukowane takim samym rozmiarem czcionki.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak widocznych wiadomości z folderu kosz w informatorze procesu ofertowego dla zakładki wiadomości.
 • W danych domyślnych oraz w danych demo zmieniono domyślne ustawienie filtra Termin realizacji na dowolny.
 • W kartotece oferty naprawiono błąd, który powodował wstawianie daty o jeden dzień późniejszej niż wybrana z kalendarza. Problem dotyczył pól Obowiązuje od, Obowiązuje do, gdy były uzupełnione godziny.
 • W kartotece Oferty naprawiono błąd, który powodował, że dla zamienników (Ctrl+N) kolumna Dostępne zawsze zwracała 0.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak wiązania wiadomości SMS z zasobem oraz rezerwacją zasobu. Problem występował, gdy wiadomość SMS była tworzona poprzez okienko Drukuj dla wybranego zasobu lub rezerwacji zasobu.
 • W programie serwisowym dodano możliwość sprawdzenia połączeń z wybraną bazą danych.
 • W programie serwisowym dodano możliwość zablokowania wybranej bazy danych, np. na czas aktualizacji. Blokada uniemożliwia zalogowanie się do nexo wszystkim użytkownikom poza użytkownikiem blokującym.
 • Dodano widoczny status abonamentu, oraz zmodyfikowano sposób informowania o wygasającym abonamencie.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego po datach: wybrany dzień tygodnia, wybrany miesiąc.
 • Dodano pełne logowanie zdarzeń e-Archiwizacji.
 • Poprawiono wydajność wydruku większej ilości naklejek (1000 i więcej).
 • Poprawiono wykonywanie e-Archiwizacji z harmonogramu przy ustawionym parametrze 'Zamykając program: nie wykonuj archiwizacji'.
 • Przeniesiono definicje domyślnych wzorców wydruków z kodu programu do bazy danych - co ma wpływ na wydajność w przypadku dużej ilości baz danych (biura rachunkowe).
 • We wzorcach wydruku poprawiono błąd związany z możliwością ustawienia zerowej ilości kopii.
 • Rozszerzono zakres przenoszonych danych klienta w czasie migracji z InsERT GT. Od bieżącej wersji przenoszone są parametry indywidualne klienta: waluta, sposób liczenia dokumentów (od netto/brutto) oraz domyślne transakcje VAT dla sprzedaży i zakupu.
 • W procesie przenoszenia danych klientów z InsERT GT naprawiono brak przenoszenia statusu czynnego podatnika.
 • W konfiguracji widoku dla modułów Kalendarz oraz Terminarz rezerwacji dodano możliwość zmiany podziału wiersza na wybraną ilość minut: 15, 20 i 30 minut.
 • Dodano nowe formaty daty w konfiguracji list.
 • Jako alternatywę dla klawisza F4 dodano nowy skrót klawiszowy do edytowania obiektów: Ctrl+. (Ctrl i kropka).
 • Naprawiono błąd "Sesja aplikacji wygasła" występujący przy nadawaniu flag.
 • Poprawiono działanie wyszukiwarki poleceń: dodano dokładniejsze przeszukiwanie konfiguracji oraz możliwość wyszukiwania pomimo błędów pisowni w wyszukiwanej frazie.
 • Przy tworzeniu zrzutów ekranu dołączanych do sugestii i raportów błędów dodano automatyczne ukrywanie tekstów, aby chronić potencjalnie wrażliwe dane. Dodatkowo dodano możliwość edycji tych zrzutów: ukrywania/odkrywania danych oraz zaznaczania fragmentów obrazu.
 • Umożliwiono dodawanie raportów do "Ulubionych" z poziomu modułu "Raporty".
 • W module "Notes" dodano możliwość wyboru koloru notki.
 • W panelu "Ulubione" dodano możliwość importowania i eksportowania ulubionych poleceń.
 • W panelu "Ulubione" dodano możliwość wybierania nowych ulubionych poleceń z listy wszystkich dostępnych.
 • W dokumencie do dekretacji raportu dobowego poprawiono wyświetlanie pola "Kod" w przypadku gdy na dokumencie źródłowy wartość ta nie była ustawiona.
 • Po zmianie stawki VAT w danych asortymentu wprowadzono wybór, czy zachować cenę netto, cenę brutto, bądź też odpowiednio wg ustawień w cennikach.
 • W danych klienta na zakładce Handel w sekcji "Dostawy" wprowadzono możliwość uwidocznienia deklarowanej ceny netto lub brutto po rabacie.
 • Podczas drukowania naklejek z opcją powielenia ilości razy wartość pola Stan, naprawiono błąd powodujący drukowanie naklejek dla asortymentu z zerowym stanem.
 • W definicji składników kompletu naprawiono brak ukrywania danych wrażliwych dotyczących kosztu składników.
 • W konfiguracji asortymentu udostępniono parametry cenników.
 • W dokumentach Subiekta oraz na ofertach, pod listą pozycji dokumentu wprowadzono legendę objaśniającą znaczenie kolorów pozycji z możliwością łatwego przejścia do konfigurowania tych ustawień.
 • W oknie "Historia cen" wprowadzono możliwość sortowania po wszystkich kolumnach.
 • W parametrach sprzedaży/zamówień/wydań wprowadzono możliwość nieprzeliczania cen materiałów tak, aby po potraktowaniu na dokumencie towaru jako materiał nie była zmieniana jego cena.
 • Naprawiono wyliczanie kosztu ewidencyjnego dokumentu po aktualizacji danych asortymentu z ceną ewidencyjną wyrażoną w obcej walucie z poziomu dokumentu.
 • Wprowadzono oddzielne per typ dokumentu uprawnienia do wstawiania usług jednorazowych.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie materiałów z poziomu kosztorysu usługi materiałowej na dokumencie.
 • W "Raporcie o dokumentach" naprawiono niedziałające filtrowanie dokumentów nieposiadających nadanej kategorii.