Opis zmian (30.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 30.0.0 - 02/04/2020

 • W module Klienci dodano możliwość przekształcenia firmy w podmiot cesyjny, komornika oraz instytucję inną.
 • W module Klienci oraz na karcie klienta dodano operację Pokaż powiązane działania (Ctrl+Shift+D).
 • W konfiguracji konta pocztowego dodano możliwość zdecydowania, co ma się dziać z wiadomościami wychodzącymi poza zakres synchronizacji.
 • W wiadomości pocztowej dodano możliwość zaplanowania terminu wysłania wiadomości pocztowej.
 • Przy próbie dodania załącznika wiadomości do serwisu chmurowego dodano sprawdzanie, czy taki plik już istnieje na serwerze chmurowym.
 • W regułach wiadomości pocztowych dodano nową czynność - Utwórz działanie. Dla wybranej czynności można wskazać szablon, według którego powstanie automatyczne działanie.
 • W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości dodano możliwość aby załączniki z serwisów chmurowych były dodawane jako standardowe załączniki.
 • Do parametrów klienta poczty dodano możliwość wyboru, w jaki sposób ma być wstawiany podpis wiadomości: pod treścią wiadomości czy w miejscu ustawionego kursora.
 • W informatorach o: działaniu, kliencie, ofercie oraz procesie ofertowym, w zakładce Wiadomości dodano możliwość eksportowania wiadomości pocztowych.
 • Dodano możliwość wiązania faktur VAT zakupu ze zleceniami serwisowymi. Podczas wiązania użytkownik może zdecydować, czy chce przepisać asortyment z faktury VAT zakupu do zlecenia serwisowego.
 • W kreatorze dodawania zlecenia serwisowego na podstawie dokumentu sprzedaży dodano możliwość wyszukania dokumentu po kodzie dostawy.
 • W danych asortymentu, na liście jednostek miar udostępniono możliwość włączenia edytowalnych kolumn z danymi gabarytowymi.
 • W szablonach asortymentu wprowadzono możliwość przypisywania znaczników dla JPK_V7M/7K.
 • W mapie powiązań wprowadzono nowe polecenia pozwalające na powielanie dokumentu oraz kopiowanie tekstu.
 • W kartotece Klientów dodano możliwość ustawiania aktywności rachunków bankowych.
 • Dla kompletów i usług materiałowych wprowadzono możliwość ustawienia znaczników dla JPK_V7M/K na podstawie składników i materiałów.
 • W związku z wprowadzeniem oznaczeń asortymentów i dokumentów do JPK_V7M/7K, dodano nową wersję 1.06 pliku wymiany EDI++. Przesyłanie danych związanych z plikami JPK wymaga posiadania aktywnego abonamentu.
 • Na liście działań wywoływanej na podstawie dokumentu za pomocą operacji Pokaż listę działań dodano kolumnę Twórca.
 • W działaniach oraz zestawach klientów dodano możliwość dodania klientów za pomocą operacji: Dodaj i wstaw firmę (Ctrl+Insert), Dodaj i wstaw osobę (Alt+Insert).
 • Poprawiono przenoszenie informacji wstępnych szans sprzedaży z systemu InsERT GT do ofert.
 • W szablonach działań poprawiono błąd, który podczas dezaktywacji szablonu powodował znikanie sekcji akcja automatyczna.
 • Na karcie działania dodano operację Kontynuuj działanie (Ctrl+K).
 • Na karcie działania, w sekcji Klienci dodano kolumnę LP.
 • W module Działania dodano nową kolumnę Powiązany dokument, która wyświetla numer powiązanego dokumentu.
 • W module Działania dodano nowe kolumny: planowany czas trwania, rzeczywisty czas trwania oraz krótki opis.
 • Naprawiono błąd, który powodował w niektórych przypadkach problemy z wyodrębnieniem działań z działań cyklicznych.
 • W module kalendarz dla widoków dzień, tydzień roboczy, tydzień poprawiono dodawanie działań na podstawie szablonów użytkownika.
 • W raporcie Aktywność użytkowników poprawiono sumowanie dla nierozpoczętych, rozpoczętych i zakończonych działań, gdy włączone jest grupowanie po wykonawcy.
 • W module Kalendarz dla operacji Wyślij zbiorczą wiadomość e-mail dodano skrót (Ctrl+E).
 • W module Kalendarz dodano filtr Klient.
 • W kalendarzu poprawiono błąd, który powodował, że przy kilku zaznaczonych działaniach lub procesach ofertowych nie były wyszarzane operacje, których wykonanie było możliwe tylko dla pojedynczych działań lub procesów ofertowych.
 • Na karcie klienta, w zakładce Wydruki dodano możliwość zdecydowania, aby dla poszczególnych dokumentów po ich wystawieniu, ich wydruk był zapisany do biblioteki załączników.
 • W module Klienci dodano nowa kolumnę: Podstawowy rachunek.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano ostrzeżenie wyświetlane w sytuacji, gdy klient, do którego jest wysyłana wiadomość, nie ma ważnej zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
 • Na karcie klienta dodano akcję naprawczą umożliwiającą przepisanie numeru NIP do pola VATIN. Dzieje się tak, gdy został wpisany numer NIP, a w danych adresowych jest wybrane inne państwo niż w polu VATIN.
 • Na karcie klienta poprawiono przepisywanie adresu przy zmianie widoku (F2). Problem występował, gdy wpisany kod pocztowy był bez znaku "-".
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie dodatkowych adresów z kartoteki klienta, gdy był wystawiony jakikolwiek dokument na tego klienta.
 • Poprawiono działanie operacji Sprawdź podstawowy rachunek bankowy w Wykazie podatników VAT. Problem pojawiał się, gdy operacji użyto po zmianie rachunku podstawowego na inny, ale jeszcze przed zapisaniem danych klienta.
 • Wprowadzono blokadę przed usunięciem użytkownika, który jest przypisany jako domyślny zastępca innego użytkownika.
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite dodano możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
 • Dodano uprawnienia do szablonów wiadomości pocztowych. Dodawanie, Poprawianie, Usuwanie.
 • Dodano możliwość zbiorczego usuwania kont pocztowych.
 • Dodano wiązanie wiadomości pocztowych z procesem ofertowym w sytuacji gdy wysyłamy dokument handlowy, który jest powiązany z procesem ofertowym.
 • Podczas tworzenia wiadomości umożliwiono otwieranie dodanych do wiadomości hiperłączy (adresy stron, adresy e-mail). Wywołujemy za pomocą klawisza Ctrl+lewy przycisk myszy lub operacją otwórz odnośnik wywoływaną z menu kontekstowego.
 • Poprawiono wyświetlanie wiadomości pocztowych, gdy nagłówek wiadomości miał ustawione inne kodowanie niż cała treść wiadomości.
 • Usprawniono proces pobierania konfiguracji kont pocztowych podczas dodawania nowych kont. Problem głównie dotyczył mniej znanych serwerów pocztowych oraz kont opartych o usługę G Suite.
 • W module Poczta naprawiono błąd, który uniemożliwiał przenoszenie wiadomości za pomocą mechanizmu drag'n'drop, gdy był ustawiony układ widoku klienta poczty na panoramiczny.
 • W szablonach wiadomości umożliwiono dodanie załączników do serwisów chmurowych.
 • W wiadomości pocztowej, w źródle wiadomości dodano formatowanie oraz kolorowanie składni. Działają również skróty takie jak: (Ctrl+F) - wyszukiwanie, (Ctrl+Shift+F) - wyszukiwanie i zamiana, (Ctrl+Shift+R) - wyszukiwanie i zamiana wszystkich wystąpień.
 • W wiadomościach pocztowych dodano automatyczne tworzenie hiperlinków dla adresów www oraz adresów e-mail.
 • Wprowadzono zmianę, aby ustawienie parametru Układ widoku klienta poczty było uwzględniane również w informatorach dla zakładki Wiadomości.
 • Dla wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował zamknięcie programu podczas próby kliknięcia w link (np. adres www) zawierający na końcu znak spacji.
 • Dla wiadomości pocztowych, które zostały podpisane cyfrowo innym standardem niż S/MIME, dodano informację, że zostały podpisane cyfrowo. Bez możliwości weryfikacji podpisu.
 • Dodano zabezpieczenie przed błędem systemowym, który występował w szczególnych przypadkach w mapie powiązań wiadomości pocztowej, gdy ta wiadomość pocztowa miała powiązanie z procesem ofertowym.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak tworzenia powiązania, gdy na podstawie wiadomości pocztowej był wystawiany dokument handlowy.
 • Poprawiono błąd w regule przekaż wiadomość pracownikowi, który powodował dodawanie dwóch pustych linii na początku przekazywanej wiadomości.
 • W module poczty dodano skróty do operacji związanych z regułami: Zastosuj reguły wiadomości do folderu - Ctrl+Shift+Q, Zastosuj reguły wiadomości do wszystkich folderów konta - Ctrl+Alt+Q.
 • W module poczty naprawiono błąd, który powodował problemy z wydrukiem wiadomości, gdy w konfiguracji konta pocztowego sposób pobierania wiadomości był ustawiony jako: Tylko nagłówki wiadomości.
 • W module poczty wprowadzono poprawkę, aby filtr Załącznik uwzględniał również załączniki z serwisów chmurowych.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS, a także w ich szablonach poprawiono błędną nazwę autotekstu 'podstawowy email telefonu użytkownika' na 'podstawowy email użytkownika'. Autotekst znajduje się w węźle Użytkownik.
 • W zleceniach serwisowych przebudowano listę asortymentu na taką, jaka jest dostępna w dokumentach handlowych (możliwość wykorzystania oddziału, magazynu, przypisania cennika, rabatów itp.). Dla już istniejących zleceń serwisowych dano możliwość przejścia na nową wersję asortymentu.
 • Do wydruku zlecenia serwisowego dodano możliwość dołączenia komentarzy.
 • W mapie powiązań dla zleceń serwisowych dodano węzeł Klient.
 • W module zleceń serwisowych dodano skróty do operacji drukowania naklejek: Naklejki dla zleceń serwisowych (Ctrl+Shift+U), Naklejki dla klientów (Ctrl+Shift+Y).
 • Zwiększono rozmiar okna do wpisywania diagnozy oraz opisu końcowego.
 • Na karcie oferty, w zakładce Powiązania uwidoczniono powiązania z dokumentami, które powstają z kolejnych w ciągu dokumentów, np. zamówienie do dostawcy, które powstało na podstawie zamówienia od klienta wystawionego wcześniej na podstawie oferty.
 • Poprawiono błąd, który dotyczył usług materiałowych w ofertach. Problem występował dla ofert wielowariantowych. W kosztorysie przy listowaniu towarów na dokumencie były listowane towary ze wszystkich wariantów.
 • W informatorze procesu ofertowego w zakładce historia dodano rejestrowanie dodania komentarza, dodanie oraz usuwanie działania powiązanego z procesem.
 • W ofercie poprawiono przeliczanie wartości wariantów. W niektórych przypadkach na wydrukach były widoczne błędne wyliczenia.
 • W okienku wydruku dla dokumentów handlowych oraz dokumentów z Gestora nexo dodano etykietowanie adresów e-mail oraz numerów telefonów. Etykietowanie dotyczy operacji Wyślij e-mail i Wyślij SMS.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zalogowanie się do e-Archiwizacji w programie serwisowym na serwerowych wersjach systemu Windows.
 • Poprawiono sumowanie na ostatniej stronie wydruku listy (grida) w przypadku wyłączenia grupowania na liście.
 • Dodano nazwę do symbolu oddziału w kontekście programu (górna belka).
 • Komunikaty o błędach formatowania warunkowego zostały rozbudowane o szczegóły zaistniałego problemu.
 • Naprawiono problem przejawiający się niepełnymi wynikami wyszukiwania w konfiguracji programu.
 • Podgląd dokumentów w osobnym oknie (funkcja dostępna w Laboratorium).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie wielkiej litery Ć na pozycjach niektórych dokumentów.
 • Poprawiono dostępność operacji (Pokaż, Drukuj) w Raportach.
 • Poprawiono obsługę polskich liter przy tworzeniu formatowania warunkowego na listach.
 • Poprawiono stabilność kopiowania/zapisywania list dokumentów (grid serwisowy) do formatu Microsoft Excel.
 • Rozbudowano mechanizm zamazywania ekranów przy przesyłaniu sugestii i błędów z programu.
 • W polu pełnej charakterystyki asortymentu, w źródle HTML dodano formatowanie oraz kolorowanie składni HTML.
 • Poprawiono wydajność operacji na modelach: skrócono czas pokazania i edycji modelu oraz wstawienie z listy (F2) towaru do modelu.
 • W polu pełnej charakterystyki asortymentu naprawiono niedziałające linki do stron WWW.
 • W dokumentach, na zakładce "Powiązania" uwidoczniono powiązane z dokumentem wiadomości pocztowe (e-mail) oraz SMS.
 • W konfiguracjach typów dokumentów, do ustawień kontroli minimalnej/maksymalnej wartości dokumentu wprowadzono możliwość ostrzegania. Dotychczas dostępna była jedynie opcja blokowania zapisu dokumentu.
 • Poprawiono błąd, który powodował, że dla wydruków zbiorczych dokumentów nie były brane ustawienia wydruku zapisane w danych klienta, na którego był wystawiony dokument.
 • W mapach powiązań wywoływanych z dokumentów uwidoczniono wiadomości SMS oraz wiadomości pocztowe.
 • Dodano skalowanie pól telefon oraz e-mail na karcie szybkiego dodawania klienta.
 • W oknie aktualizacji cen na podstawie dokumentów zakupu, gdzie dokonano zmiany sposobu wyliczania cen sprzedaży naprawiono brak zapisywania tych zmian.
 • W operacji aktualizacji cenników na podstawie dokumentów zakupu naprawiono brak aktualizacji ceny nabycia dla asortymentu ręcznie wprowadzoną ceną nabycia.
 • W plikach wymiany formatu EDI++ wprowadzono przenoszenie informacji o kodach CN asortymentu.
 • Dla sprzedaży, zakupu, zamówień i ofert wprowadzono uprawnienia blokujące zapis dokumentu, gdy magazyn na pozycji nie należy do oddziału dokumentu. Nazwa uprawnienia: "Zapis dokumentu [sprzedaży/zakupu/zamówienia/oferty], gdy magazyn pozycji nie jest przypisany do oddziału dokumentu."
 • W Laboratorium Subiekta nexo wprowadzono możliwość definiowania klasyfikatorów asortymentu, które pozwalają na definiowanie hierarchicznego grupowania asortymentu.
 • Do przeprowadzenia konwersji bazy danych Subiekta wprowadzono wymagalność, aby baza źródłowa była w wersji co najmniej 13.0.0 lub nowszej.
 • Naprawiono brak aktualizacji sposobu wyliczania cen po zmianie stawki VAT w kartotece asortymentu: mimo ustawionego parametru cenników "Po edycji narzutu, marży lub ceny: Zaktualizuj sposób wyliczania ceny sprzedaży", sposób wyliczania ceny sprzedaży nie aktualizował się.
 • Poprawiono o około 15% wydajność operacji zbiorczych wykonywanych na pozycjach cennika.