Opis zmian (32.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 32.0.1 - 28/09/2020

 • W kalendarzu poprawiono nieproporcjonalne skalowanie oznaczeń graficznych sukcesu i porażki działania - w niektórych przypadkach grafika zasłaniała temat działania.

Wersja 32.0.0 - 21/09/2020

 • W module Działania dodano zbiorczą operację umożliwiającą zmianę rodzaju działań.
 • W Parametrach działań dodano możliwość ustawienia przedziału godzin, w których nie będą wykonywane akcje automatyczne.
 • W wiadomości pocztowej oraz w wiadomości SMS dodano nowe autoteksty związane z kontaktami do twórcy oraz wykonawcy działania.
 • W dokumencie oferty dla informacji wstępnych oraz końcowych w formacie RTF dodano możliwość korzystania z zapisanych szablonów treści dokumentów. Dodano również możliwość korzystania z autotekstów podczas kreowania treści.
 • Dodano możliwość wystawienia dokumentu zamówienie od klienta do zlecenia serwisowego.
 • Dodano możliwość wyświetlenia historii serwisowej urządzenia bezpośrednio z kartoteki zlecenia serwisowego.
 • Na listach dokumentów sprzedaży, ofert oraz zamówień od klienta i do dostawcy wprowadzono możliwość włączenia informacji o wysłaniu dokumentu e-mailem lub wysłaniu SMS-a do dokumentu. Status wysyłki e-mailem działa wyłącznie w sytuacji, gdy wysyłka odbyła się z użyciem klienta poczty wbudowanego w nexo.
 • W Laboratorium dodano możliwość włączenia modułu reguł automatyzacji. Moduł umożliwia zaplanowanie automatycznych czynności, np. dodanie działania, wysłanie wiadomości e-mail, wysłanie SMS, oznaczenie flagą dla wybranych obiektów z Gestora nexo i Subiekta nexo.
 • Dodano obsługę autotekstów pól własnych dokumentów magazynowych w wiadomościach e-mail, wiadomościach SMS oraz w szablonach działań.
 • W umowach z klientem oraz zleceniach serwisowych dodano cztery nowe uprawnienia: zmiana ilości asortymentu, zmiana ceny, zmiana rabatu, zmiana stawek VAT.
 • W umowach z klientem oraz zleceniach serwisowych dodano kolorowanie pozycji asortymentu, gdy jest zaznaczony znacznik przenoś na dokument.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak ewaluacji autotekstów pól własnych, gdy w nazwie pola własnego występował znak "/".
 • Poprawiono przenoszenie adresów klientów z systemu InsERT GT do InsERT nexo.
 • W kreatorze importu działań dodano możliwość wyboru szablonu oraz oznaczenie flagą dla importowanych działań.
 • W akcjach automatycznych wystawiających dokumenty, dla parametru uwagi dodano możliwość skorzystania z autotekstów działania.
 • W działaniu dla akcji automatycznej wystawiającej dokumenty do parametru Data zakończenia dostawy dodano nowe ustawienie: data zakończenia działania.
 • W szablonach działań dla pól, w których można skorzystać z autotekstów, dodano węzeł Oferta.
 • W szablonach działań dla pól: "Temat działania" oraz "Krótki opis" dodano możliwość skorzystania z autotekstów pól własnych.
 • Wprowadzono zmianę, aby kolejność zbiorczego wykonania akcji automatycznych dla działań wyznaczana była przez początek wybranych działań.
 • W szablonach działań poprawiono wyświetlanie zapisanego rodzaju. Dotychczas mimo zapisu zawsze to pole wskazywało na brak wybranego rodzaju.
 • W szablonach działań poprawiono zaznaczanie znacznika Wysyłaj natychmiastowo dla akcji automatycznych.
 • W module Kalendarz dodano graficzną prezentację dla zakończonych działań oraz procesów ofertowych.
 • W module Klienci, dla filtra Opiekun dodano opcję (wybrani) umożliwiającą filtrowanie po kilku opiekunach jednocześnie.
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas wystawiania umów z klientem oraz zleceń serwisowych z informatora o kliencie, w wyniku którego nie przenosiły się dane klienta.
 • Dodano uprawnienie "Zarządzanie podpisami wiadomości pocztowych innych użytkowników", dzięki któremu użytkownik może dodawać oraz edytować podpisy innych użytkowników.
 • Naprawiono błąd, który powodował wystawianie dokumentu na przedstawiciela mimo decyzji, że ma być wystawiony na firmę. Problem był widoczny podczas wystawiania procesu ofertowego, zlecenia serwisowego oraz umowy z klientem.
 • W procesach ofertowych wprowadzono uwzględnianie parametru: Po zmianie klienta na dokumencie, który znajduje się w Parametrach Subiekta.
 • Wprowadzono zmianę powodującą dodanie powiązania pomiędzy działaniem a ofertą utworzoną w Informatorze o ofercie.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak wiązania wiadomości SMS z klientem w przypadku gdy do oferty był dopisany nabywca, a wiadomość SMS była tworzona z okienka drukuj dla oferty.
 • Poprawiono zapisywanie informacji wstępnych oraz końcowych dla oferty. Problem był widoczny, gdy informacje te dodawano podczas edycji procesu ofertowego.
 • Dodano możliwość skorzystania z szablonu umowy z klientem, w przypadku gdy dodawana jest umowa do dokumentu za pomocą kreatora.
 • W Laboratorium dodano możliwość włączenia dodatku Zlecenia serwisowe - online. Dodatek umożliwiający wysyłanie zleceń serwisowych na serwer www. Dzięki udostępnionemu linkowi klient może śledzić postęp zlecenia serwisowego.
 • W Informatorze o zleceniu serwisowym, na zakładce Dokumenty wprowadzono zmianę, aby były tam widoczne nie tylko dokumenty finalne.
 • W module zleceń serwisowych przebudowano filtr Powiązanie z dokumentem. Dodano również dwie nowe opcje w filtrze: Wydanie zewnętrzne i Faktura VAT zakupu.
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia dodawanie kompletów oraz opakowań do zlecenia serwisowego.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak możliwości wystawienia dokumentu wydania zewnętrznego, gdy na karcie zlecenia serwisowego było uzupełnione pole inny odbiorca.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pojawiania się w niektórych przypadkach akcji naprawczej dla pola wycena dla klienta.
 • Naprawiono błąd, który powodował podwójne wyświetlanie dokumentów FZ i FP w mapie powiązań zlecenia serwisowego.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że na wystawianym dokumencie do zlecenia serwisowego asortymenty powiązane oraz usługi recyklingowe pojawiały się dwukrotnie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas dodawania zlecenia serwisowego ustawiał się magazyn domyślny oddziału zamiast ustawionego w kontekście programu.
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował problemy podczas edycji pola własnego urządzenia na karcie zlecenia serwisowego.
 • W scenariuszach procesów ofertowych oraz scenariuszach obsługi klienta naprawiono błąd, który powodował usuwanie z nich niektórych informacji podczas ich dezaktywacji.
 • W programie serwisowym dodano opcję odłączania i podłączania plików baz danych.
 • Poprawiono błąd powodujący brak zapamiętywania rozmiaru i pozycji głównego okna aplikacji.
 • Wprowadzono automatyczne odłączenie użytkownika od Konta InsERT i zachętę do ponownego podłączenia w przypadku błędnych danych autoryzujących wynikających np. z dearchiwizacji kopii bazy danych.
 • W modułach Klienci oraz Instytucje dla kolumn z polami własnymi dodano prefiksy.
 • Dodano nowe operatory do formatowania warunkowego w kolumnach datowych.
 • Poprawiono odpytywanie rachunku bankowego na Białej liście podatników w przypadku, gdy serwery InsERT są wyłączone.
 • W czasie dodawania danych asortymentu wprowadzono ustawianie kursora na polu Nazwa, jeśli ustawiono autonumerowanie symbolu.
 • W filtrze "Stan" modułu "Asortyment" dodano możliwość ustawienia wartości: "Zerowy bez usług" oraz "niezerowy z usługami".
 • W module "Asortyment" dla filtrów kodu PKWiU oraz CN wprowadzono możliwość filtrowania asortymentu bez przydzielonego kodu.
 • W oknie definicji modelu, dla listy wariantów dodano możliwość włączenia kolumn z dotychczasową nazwą oraz dotychczasowym opisem.
 • Podczas dodawania zamiennika w edycji asortymentu poprawiono wyświetlanie listy asortymentów. Dotychczas była ona ograniczona wyłącznie do asortymentów, które nie miały przypisanego żadnego zamiennika.
 • W wiadomościach e-mail i wydrukach niefiskalnych dodano autotekst do terminu płatności dokumentu.
 • Podczas realizacji oferty w paragon poprawiono brak przenoszenia sposobu płatności ustawionego na szybką płatność.
 • W "pływającym" oknie schowka dodano możliwość przejścia do konfiguracji schowka (skrót: Shift + Ctrl + K).
 • Zniesiono wymagalność posiadania uprawnienia do konfiguracji Subiekta nexo, aby umożliwić zmianę parametrów schowka, które są indywidualne dla każdego użytkownika.
 • Do form płatności dodano możliwość wyboru podstawowego rachunku bankowego zdefiniowanego w konfiguracji MF.
 • Naprawiono błąd nieprzenoszenia symbolu asortymentu u producenta występujący podczas importu danych z Subiekta GT.
 • Na dokumentach wprowadzono zapamiętywanie informacji o promocjach zastosowanych dla pozycji dokumentu. Informację tę uwidoczniono także na liście kolumn w edycji dokumentu. W podsumowaniu "Promocje" na dokumencie wprowadzono także zapamiętywanie listy ręcznie wykluczonych promocji przez użytkownika.
 • Rozszerzono możliwość filtrowania pozycji cennika poprzez dodanie filtrów: modelu, pozycji do sklepu internetowego, pozycji do serwisu aukcyjnego, pozycji do sprzedaży mobilnej.
 • W cennikach i oknie aktualizacji cen po zakupie dodano możliwość filtrowania po ilości w progu cenowym.
 • W cennikach wprowadzono możliwość filtrowania po znaczniku stosowania zestawu cenowego.
 • Poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe filtrowania asortymentu w cenniku po cechach. Błąd powodował brak uwzględniania cech pochodzących z modelu.