InsERT S.A.

Gestor nexo
ulepszenia

Nowoczesny system zarządzania relacjami
z klientami, organizujący pracę firmy.

Opis zmian (17.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gestor Nexo.

Wersja 17.0.2 - 02/11/2017

 • Poprawiono wyświetlanie przypomnień do działań dla komputerów z wersją .NET 4.0.
 • Poprawiono potencjalny problem konwersji bazy danych w pracy na wielu stanowiskach, objawiający się komunikatem o niepoprawnej nazwie obiektu '##ZamowieniaVenderoUprawnienia'.
 • W modułach Procesy ofertowe oraz Zlecenia serwisowe usunięto błąd dla filtra Etap.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się w specyficznych warunkach błędu o treści: "Wystąpił nieoczekiwany problem. Operacja nie została wykonana" podczas dezaktywacji asortymentu.
 • Zmieniono działanie uprawnienia "Zapis dokumentu sprzedaży przy przekroczeniu liczby dni spóźnienia" tak, aby nie obejmowało zamówień, faktur pro forma oraz ofert.

Wersja 17.0.1 - 10/10/2017

 • W kartotece asortymentu naprawiono błąd powodujący brak aktualizowania danych o stanie magazynowym po zmianie magazynu w kontekście programu.

Wersja 17.0.0 - 02/10/2017

 • Nowy moduł Zlecenia serwisowe. Moduł ten przygotowano z myślą o firmach działających w branży usługowej. Pozwala ewidencjonować zlecenia serwisowe oraz dzięki wiadomościom e-mail oraz SMS w łatwy sposób kontaktować się z klientami.
 • Dodano operację zbiorczą umożliwiającą zmianę opiekuna.
 • Na ofertach wprowadzono możliwość wyliczania prognozowanych kosztów, które ułatwiają kalkulację opłacalności transakcji. Włączenie wyliczania prognoz ustawiane jest w konfiguracji typu dokumentu, a na dokumencie dodano również operację powtórnego wyliczenia prognozy.
 • Dodano możliwość powiązania Użytkownika z Kontem InsERT.
 • Wprowadzono możliwość filtrowania list w modułach na podstawie bieżącej zawartości kolumn przy pomocy zaznaczania indywidualnych wartości bądź definiowania prostych warunków: tekstowych (zawiera/nie zawiera), liczbowych (większe/mniejsze) bądź datowych (od/do). Operacja dostępna jest z menu kontekstowego nagłówka kolumny oraz z podmenu Operacje na liście  -> Filtruj wg kolumn (Shift+F8).
 • Dodano możliwość wyświetlenia zbiorczego raportu z ostatnio wykonanego odpytywania portali: NIP, VIES, VAT, GUS, CEiDG oraz kaucji gwarancyjnych.
 • W module asortymentu wprowadzono wiele nowych operacji zbiorczych pozwalających na wykonanie zmian w większości danych asortymentu.
 • Dodano możliwość dezaktywacji użytkowników.
 • Udostępniono menu Powiadomienia w formatkach: działania, oferty, procesu ofertowego, zasobu, rezerwacji zasobu. Znajdujące się w menu opcje pozwolą m.in. na wywołanie okienka wiadomości pocztowej bezpośrednio z ww. formatek.
 • Uproszczono drzewko modułów. Moduł Rejestr akcji został przeniesiony jako widok do modułu Działania. Moduł Zestawy klientów został przeniesiony jako widoki do modułu Klienci.
 • Z poziomu informatorów, które posiadają zakładkę wiadomości, dodano możliwość tworzenia nowej wiadomości pocztowej.
 • Dodano parametr blokujący zapisywanie wiadomości SMS do zagranicznych odbiorców. Parametr ten jest domyślnie włączony.
 • Zastąpiono widżet przypomnień do zaplanowanych działań powiadomieniami.
 • W module Działania rozbudowano filtr Klient. Działa teraz identycznie jak filtr Klient z modułu Oferty.
 • W module Działania rozbudowano InsTYNKT dla sekcji Klienci.
 • Na formatce działania dodano możliwość wiązania ze zleceniem serwisowym. W module Działania dodano kolumnę Powiązane zlecenie serwisowe. Dodano również filtr Powiązanie ze zleceniem.
 • W module Działania dla sekcji Klienci dodano operację Dodaj i wstaw firmę (Insert).
 • W module Działania dodano filtr Twórca.
 • Dodano w kalendarzu pytanie o potwierdzenie wykonania operacji pojawiające się przed próbą przesunięcia („drag and drop”) zakończonych działań i procesów ofertowych.
 • Poprawiono wydajność InsTYNKT-u klientów w ofertach, procesach ofertowych, działaniach i wiadomości pocztowej.
 • W informatorze o kliencie, w zakładce Działania dodano możliwość wyboru wielu osób w filtrze Osoby zaangażowane.
 • W module Klienci dodano kolumnę "Czynny podatnik VAT". Kolumna domyślnie jest niewłączona.
 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał dla Mojej firmy przejście na informator poprzez zmianę widoku w Mojej firmie.
 • W operacjach zbiorczych: "Dodaj branżę", "Dodaj cechę" listę wyboru posortowano alfabetycznie.
 • Wprowadzono optymalizację InsTYNKT-u adresatów wiadomości. Dodano również nowy parametr Wyszukiwanie adresów w danych klientów, który pozwala zdecydować, aby wyszukiwanie adresów w danych klientów odbywało się tylko w zbiorze adresów e-mail.
 • Dodano możliwość odświeżenia widoku konwersacji poprzez klawisz funkcyjny F5.
 • Umożliwiono dodawanie załączników za pomocą mechanizmu „przeciągnij i upuść” („drag and drop”) w wiadomościach pocztowych, szablonach wiadomości e-mail oraz w działaniu typu wiadomość.
 • W widoku konwersacji naprawiono błąd, który powodował znikanie wiadomości wysłanych podczas ściągania wiadomości pocztowych.
 • Dodano skróty umożliwiające szybkie wiązanie wiadomości pocztowej z procesem ofertowym (CTRL+U), z działaniem (CTRL+D).
 • Na liście wynikowej Wyszukiwarki zaawansowanej dodano ikonkę "spinacza" dla wiadomości, które posiadają załącznik.
 • W szablonach wiadomości, szablonach SMS rozszerzono miejsce wykorzystania o zlecenia serwisowe
 • Wiadomości przekazywane za pomocą reguły będą otrzymywać standardowy status przekazano w formie ikonki niebieskiej strzałki.
 • Wprowadzono optymalizację dla budowania indeksu treści wiadomości.
 • Wprowadzono wyświetlanie adresu e-mail nadawcy w sytuacji, gdy w skrzynce odbiorczej, dla wybranej wiadomości kolumna Nadawca była pusta.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawieniem się błędu systemowego występującego przy próbie dodania dokumentu jako załącznika do wiadomości e-mail, jeśli załącznik był jednocześnie edytowany w programie Word.
 • Wyeliminowano problem związany z otrzymywaniem powiadomienia o nowej wiadomości pocztowej podczas edycji innej wiadomości. Naciśnięcie w takiej sytuacji przycisku ENTER powodowało przejście do nowo otrzymanej wiadomości i jednoczesne zamknięcie  edytowanej.
 • W ofercie dodano możliwość wpisania terminu realizacji w dniach.
 • W ofercie dodano możliwość wyboru przedstawiciela. Informacja ta jest również przenoszona na wydruk oferty.
 • Naprawiono błąd, który powodował pomijanie ustawień  z sugerowanych form płatności przy realizacji oferty do faktury zaliczkowej. Zawsze było ustawiane 100% z pierwszej formy płatności.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia terminu realizacji przy realizacji oferty w zamówienie.
 • Usunięto błąd, który podczas edycji oferty uniemożliwiał usunięcie wariantu posiadającego usługę materiałową.
 • Usunięto błąd, który pozwalał na wygenerowanie oferty do procesu ofertowego, gdy była do procesu podpięta oferta innego użytkownika, a użytkownik miał odebrane uprawnienie Dostęp do dokumentów OE innych użytkowników.
 • Usunięto błąd, który umożliwiał dodanie pustego komentarza do działań i procesów ofertowych. Dodanie takiego komentarza uniemożliwiało zapis formatki.
 • Usunięto błąd, który umożliwiał skasowanie sugerowanej formy płatności, gdy oferta była wyświetlana w trybie podglądu.
 • W module oferty poprawiono wyszukiwanie F8 dla filtra Według instynktu towaru na pozycji.
 • Poprawiony błąd w Programie serwisowym powodujący niepokazywanie archiwów wysłanych do chmury w przypadku konta InsERT powiązanego z więcej niż jedną firmą.
 • W drzewku modułów przeniesiono widok  kreatora vendero do nowego modułu Portale i aplikacje.
 • Aplikacja InsERT mobile. Kontakty i działania w telefonie z systemem Android. W tej wersji InsERT nexo dostęp z modułu Laboratorium.
 • Dodano artykuły pomocy w kreatorze wdrożeniowym oraz w programie serwisowym.
 • Dodano skrót klawiaturowy (Ctrl+P) do podglądu w oknie wydruku.
 • Na liście użytkowników dodano możliwość ustawienia kolumny Rola.
 • Poprawiono błąd związany z brakiem adresu e-mail w oknie wydruku części dokumentów.
 • Rozbudowano pomoc w programie o Pytania i odpowiedzi z e-Pomocy, filmy instruktażowe z YouTube oraz informacje z Forum użytkowników.
 • Sekcja Uprawnienia w użytkownikach została przeniesiona do zakładki.
 • Sekcja Wygląd we wzorcach wydruków została przeniesiona do zakładki.
 • W bibliotece załączników podniesiono limit rozmiaru załącznika z 10 MB do 200 MB.
 • W module Naklejki dodano możliwość wykorzystania kodów kreskowych bez konieczności używania czcionek, m.in code11, code39, code93, code128, EAN-13, EAN-8, QR.
 • W oknie logowania ustawiono sortowanie użytkowników wg nazwiska.
 • W Użytkownikach dodano sekcję Kontakty.
 • Kreator wdrożeniowy. Przenoszenie danych z InsERT GT. Klikanie w odśwież przy wyborze serwera powiela pozycje na liście.
 • Na listach słowników umożliwiono zaznaczanie wielu pozycji listy, co umożliwia m.in. zbiorczą aktywację i dezaktywację elementów słownika oraz zbiorcze usuwanie zaznaczonych pozycji.
 • Dodano automatyczne usuwanie nieużywanych wersji programu z serwera i stacji roboczych.
 • Dodano możliwość skopiowania dowolnego tekstu w programie - należy najechać kursorem na tekst i przytrzymać lewy przycisk myszki.
 • Dodano przeszukiwanie elementów konfiguracji do wyszukiwarki poleceń oraz do wyszukiwarki konfiguracji.
 • Dodano możliwość wskazania konkretnego podatnika w przypadku, gdy weryfikacja w systemie CEiDG pokaże wiele wpisów.
 • Zaktualizowano listę organów podatkowych podpowiadanych podczas definiowania urzędu skarbowego.
 • W danych asortymentu ułatwiono wprowadzanie pełnej charakterystyki towaru poprzez pole obsługujące język HTML.
 • Zmieniono działanie okna operacji zbiorczych asortymentu tak, aby umożliwiało wykonanie akcji naprawczych.
 • Podczas poprawy danych modelu umożliwiono zmianę danych wariantu włącznie z edycją przypisanych im cech.
 • W kartotece asortymentu wprowadzono filtry: Producent, Dostawca, Odbiorca.
 • Zwiększono limit przypisanych właściwości modelu do 35.
 • Podczas powielania asortymentu powiązanego z modelem naprawiono błąd powodujący brak przypisania nowego asortymentu do modelu.
 • W definicji modeli naprawiono błąd powodujący usuwanie cech w wariancie po zmianie kolejności wariantów.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego w galerii asortymentu w sytuacji, gdy brakuje pamięci na wyświetlenie zdjęć.
 • Na wzorcach wydruku dokumentów magazynowych, handlowych oraz ofert wprowadzono możliwość oddzielnego parametryzowania drukowania informacji o sposobie, adresie i państwie dostawy.
 • Na standardowych wzorcach wydruku wprowadzono zmiany zapobiegające drukowaniu samych podpisów na ostatniej stronie przy wydrukach wielostronicowych. Od teraz sekcja podpisów jest połączona z sekcją płatności. We wzorcach standardowych dodano także parametr ("Pokaż informacje o dokumencie na kolejnych stronach") pozwalający na drukowanie na każdej stronie wydruku najważniejszych informacji o dokumencie. Domyślnie parametr ten jest włączony.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający wybieranie klienta w polu "Płatnik" za pomocą instynktu.
 • Poprawiono dostosowywanie się zawartości okna dodawania nowej pozycji na dokument po zmianie jego rozmiaru.
 • Uaktualniono listę banków wykorzystywaną do rozpoznawania numerów rachunków.
 • W dokumentach Subiekta oraz na ofertach w Gestorze umożliwiono określanie widoczności pól dokumentu.
 • W dokumentach Subiekta wprowadzono możliwość wskazania dowolnego klienta w polu Płatnik. Wraz z tą zmianą dostosowano także standardowe wzorce wydruków dokumentów.
 • W oknie "Wystawianie dokumentu" pokazującym się po wybraniu polecenia "Wystaw" naprawiono niedziałający skrót Ctrl+Enter.
 • Wprowadzono możliwość definiowania promocji w oparciu o grupy i cechy asortymentu oraz klientów.