Opis zmian (36.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 36.1.1 - 09/09/2021

 • Poprawiono listę podpowiadanych urzędów skarbowych - problem pojawił się w wersji 36.1.0.

Wersja 36.1.0 - 19/08/2021

 • Podczas aktualizacji cenników na podstawie dokumentów zakupu poprawiono nieprzeliczanie szacowanego kosztu w cenniku, gdy do jego wyliczania użyto plugina cenowego.

Wersja 36.0.1 - 20/07/2021

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zapis zlecenia serwisowego, gdy na pierwszym etapie scenariusza zaplanowano automatyczne utworzenie działania. Taki sam błąd pojawiał się w procesie ofertowym.
 • Poprawiono problem z parametrem Zakres dat ({DR..}) w Raporcie Własnym SQL.

Wersja 36.0.0 - 24/06/2021

 • W umowach z klientami, w zleceniach serwisowych oraz ich szablonach, w opisach pozycji dla asortymentu dodano możliwość skorzystania z autotekstów.
 • W szablonach działań dodano możliwość definiowania osób zaangażowanych.
 • W szablonach klientów dodano sekcję Parametry wydruków umożliwiającą parametryzowanie wydruków dokumentów handlowych i windykacyjnych.
 • Dodano możliwość tworzenia symboli klientów w oparciu o numerację. Ustawienie definiuje się w Parametrach numerów NIP, PESEL i symboli.
 • W szablonach wiadomości e-mail dodano nowe autoteksty dla pól adresowych: e-mail podstawowy nabywcy, e-mail podstawowy odbiorcy, e-mail podstawowy płatnika.
 • Dodano możliwość utworzenia cennika na podstawie zapisanej oferty. Operacja "Dodaj cennik".
 • W parametrach ofert dodano możliwość ustawienia domyślnej nazwy dla wariantu.
 • W umowach z klientami, w szablonach umów, w działaniach oraz w szablonach działań dodano możliwość wpisania adresu e-mail dla automatycznie wysyłanego raportu z akcji.
 • Wprowadzono możliwość dodawania zleceń serwisowych na podstawie szablonów.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość obracania pól.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania sumy kontrolnej kodu kreskowego.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania tekstu pod kodem kreskowym.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość zmiany koloru tła pól na naklejce.
 • Na karcie zlecenia serwisowego oraz umowy z klientem dodano pole umożliwiające wybranie daty, z jaką jest rezerwowany wstawiany asortyment. Pole znajduje się na zakładce Asortyment.
 • Naprawiono błąd dla działania typ wiadomość, który powodował usuwanie treści zapisanej wiadomości. Problem występował, gdy przed edycją działania wykonano przejście przez zakładkę "Wiadomość".
 • Naprawiono błąd, który powodował problemy z załadowaniem widoków działań, w przypadku gdy w filtrze twórca był wskazany użytkownik, który został usunięty lub ustawiony jako nieaktywny.
 • Dla zdalnych załączników z wykorzystaniem usługi Dropbox zaimplementowano nowy sposób korzystania z tokenów oauthowych.
 • Naprawiono błąd, który powodował propozycję dopisania adresu e-mail do firmy. Problem był widoczny, gdy wybierano adres e-mail, inny niż domyślny, z listy dostępnych adresów podczas wydruku dokumentów.
 • Naprawiono błąd, który w specyficznych przypadkach podczas odpowiedzi na wiadomość pocztową, powodował brak załadowania edytora wiadomości.
 • W edytorze wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach zostawiał podkreślenie sugerujące błąd pod wyrazem, mimo jego poprawnej pisowni.
 • W szablonach wiadomości wprowadzono zmianę, aby wielkość okna edytora dostosowywała się do wielkości okna szablonu.
 • Na karcie procesu ofertowego, w sekcji Osoby zaangażowane wprowadzono zmianę, aby na liście umożliwiającej wstawianie nowych osób nie były wyświetlane osoby, które są już dodane jako osoby zaangażowane.
 • Dodano propozycję wystawienia dokumentu finalnego, gdy zmieniono status zlecenia powiązany z zakończeniem zlecenia serwisowego.
 • W wiadomości e-mail, w wiadomości SMS oraz ich szablonach dodano nowe autoteksty związane z kontaktami w zleceniach serwisowych do opiekuna oraz pracownika.
 • Naprawiono błąd, który przy wystawianiu dokumentu do zlecenia serwisowego, gdy była wstawiana usługa jednorazowa, w niektórych przypadkach powodował naliczenie dodatkowego rabatu.
 • Naprawiono błąd, który przy powielaniu urządzenia serwisowanego nie kopiował wartości pól własnych do nowego urządzenia.
 • Dodano mechanizm sprawdzający i naprawiający problemy związane z uszkodzeniem informacji licencyjnych w bazie danych.
 • Poprawiono błąd związany z rolą Administratora i brakiem uprawnień "Rachunki bankowe - Aktywacja i dezaktywacja" oraz "Zarządzanie licencjami dla mojej firmy" dla dodawanych użytkowników.
 • Dodano możliwość pokazania przycisku "Dalej" w pasku zakładek.
 • Na listach w widokach, w menu "Operacje na liście" dodano możliwość kopiowania zaznaczonych wierszy.
 • W kontrolce instynktowej poprawiono przywracanie poprzedniego rozmiaru okna z listą wyników w sytuacji, gdy od czasu poprzedniego uruchomienia zmieniły się rozmiary ekranu.
 • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych (na podstawie słownika kodów urzędów na potrzeby wysyłki elektronicznej).
 • Poprawiono brak sortowania cech przynależnych właściwości modelu podczas edycji asortymentu i przypisywania go do modelu.
 • W informatorach o asortymencie i o kliencie poprawiono brak respektowania ustawień timeoutu zapisanych w rejestrze systemowym.
 • Uszczelniono działanie uprawnień "Zmiana rabatu na dokumencie..." tak, aby przy ich braku niedostępna była zmiana ceny po rabacie na dokumencie.
 • W module Klienci dodano możliwość włączenia następujących kolumn dotyczących ustawień płatności dla klienta: Lista domyślnych form płatności, Domyślny termin dla sprzedaży, Domyślny termin dla zakupu.
 • W polu wyboru płatności odroczonych w dokumencie wprowadzono ich sortowanie po terminie płatności.
 • Na liście płatności odroczonych widocznej na dokumencie poprawiono wyświetlanie terminu w oparciu nie o definicję płatności, lecz o rzeczywiste ustawienie w danych klienta.
 • Podczas przenoszenia danych z InsERT GT wprowadzono zabezpieczenia przed dublowaniem pozycji słownika płatności.
 • W Parametrach płatności poprawiono kontrolę poprawności podczas oznaczania płatności w sekcji Formy płatności na stanowiskach kasowych.
 • W polu adresu dostawy na dokumentach poprawiono błąd powodujący ustawienie typu adresu na "wpisany ręcznie", gdy ustawiono niepodstawowy adres klienta.
 • Podczas dodawania do dokumentu asortymentu z listy przywrócono ostrzeganie o tym, że wybrany asortyment znajduje się już na dokumencie.
 • Poprawiono szybkość działania Instynktu klientów w: sekcji dostawy danych asortymentu, kreatorze tworzenia zamówień do dostawcy, korektach kosztów dostaw, nocie korygującej, historii cen na pozycji dokumentu, płatności cesyjnej na dokumencie oraz w definicji promocji.
 • Poprawiono komunikowanie o braku możliwości usunięcia magazynu powiązanego z urządzeniem zewnętrznym, dokumentami, zleceniami serwisowymi itd.
 • W kontrolce filtra asortymentu dostępnej w raportach wprowadzono filtrowanie po nazwie asortymentu. Dotychczas filtrowanie działało wyłącznie po symbolu.
 • Podczas importu danych o asortymencie z pliku EDI++ poprawiono synchronizację po kodzie kreskowym tak, aby raport uwzględniał także dodatkowe kody kreskowe.
 • W danych cennika, na zakładce "Powiązania" uwidoczniono powiązanie cennika z wariantem oferty.