Opis zmian (41.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 41.0.1 - 27/06/2022

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Gestor nexo.

Wersja 41.0.0 - 22/06/2022

 • Na karcie klienta, w sekcji Lista zgód dodano możliwość zamieszczenia informacji, kto zaakceptował oraz kto wycofał/odrzucił wybraną zgodę.
 • Dla kont pocztowych IMAP dodano możliwość wyłączenia subskrypcji dla folderów podstawowych: Odebrane, Wysłane, Skrzynka nadawcza, Szkice, Kosz, Spam.
 • Na karcie oferty, w polu Termin realizacji dodano możliwość ustawienia nowego terminu: Dni od daty zamówienia.
 • Na ofercie dodano nową kolumnę Przewidywany zysk. Kolumna domyślnie nie jest włączona.
 • W wiadomości pocztowej, w wiadomości SMS oraz ich szablonach, w węźle Zlecenie serwisowe dodano nowy autotekst "status naprawy".
 • Dodano możliwość negacji warunków w tworzonym automacie.
 • W automatach dodano nową czynność, która umożliwia zapis wydruku do biblioteki załączników.
 • W module Automatyzacja dodano nowy widok Powiadomienia, który wyświetla informacje związane ze wszystkimi powiadomieniami do automatów. Możliwe jest usuwanie powiadomień z tego widoku oraz wykonanie automatu związanego z zapisanym powiadomieniem.
 • W automatach, dla czynności tworzących SMS oraz e-mail, w parametrze Adresat dodano opcję "wszyscy użytkownicy".
 • W module Automatyzacja dodano możliwość eksportu oraz importu automatów.
 • W module Automatyzacja dodano dwa nowe filtry: Aktywny, Automat.
 • Umożliwiono podglądu dokumentu w osobnym oknie.
 • W modułach rozrachunków dodano kolumnę z kwotą VAT nierozliczoną.
 • W definicjach automatyzacji dodano możliwość skorzystania z warunku płatności natychmiastowych oraz przedpłat na dokumentach.
 • W modułach Zlecenia serwisowe oraz Umowy z klientami dodano nową kolumnę Waluta.
 • W ofertach, procesach ofertowych oraz umowach z klientami poprawiono działanie, aby wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS były domyślnie kierowane na adres/numer przedstawiciela dopisanego na powyższych dokumentach.
 • W raporcie Lejek sprzedaży naprawiono błąd, który powodował błędne wyświetlanie wartości dla procesów ofertowych z postępem 0%.
 • W raporcie Zainteresowania klientów poprawiono błąd dla operacji Pokaż w module klientów. byli pokazywani wszyscy klienci.
 • Dodano informowanie o uwzględnionym już w działaniu kliencie.
 • Dodano możliwość usunięcia działania do którego jest wystawiony dokument.
 • W raporcie o działaniach dodano nowe kolumny: planowany czas trwania, rzeczywisty czas trwania
 • Na liście działań, wywołanej w dokumentach za pomocą operacji Pokaż listę działań dodano możliwość edycji tematu wyświetlanych działań.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał powiązanie działania z działaniem, jeśli wcześniej to powiązanie zostało usunięte w jednej edycji.
 • Umożliwiono usunięcie grupy szablonów także wtedy, gdy zawiera powiązane z nią szablony działań.
 • Na karcie klienta, w sekcji przedstawiciele dodano możliwość przypisania adresu e-mail oraz numeru telefonu, który nie jest podstawowym kontaktem tej osoby. Przy wyświetlanych kontaktach z listy są widoczne również komentarze dodane do kontaktów.
 • Dodano nowe uprawnienie Klienci - Modyfikacja danych klienta bez opiekuna.
 • Na karcie klienta (FI) wprowadzono zmianę, aby przy próbie wyświetlenia, poprawy danych przedstawiciela, wyświetlał się pełny widok osoby. Wcześniej był wyświetlany uproszczony widok przedstawiciela.
 • Poprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał usunięcie przedstawiciela podczas edycji firmy.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Edycja i ustawienie komunikatu tak, aby przy odebranym uprawnieniu były blokowane pola: Wyświetlaj od, Forma komunikatu.
 • W wiadomości pocztowej przy operacjach zmieniających powiązania dodano możliwość zachowania istniejącego powiązania jako dokumentu skojarzonego.
 • Poprawiono synchronizację kont pocztowych. W niektórych szczególnych przypadkach trwała dłużej.
 • Przy zbiorczym zapisywaniu załączników wprowadzono zmianę, aby w łatwy sposób można było zastąpić wszystkie bądź pominąć wszystkie załączniki w przypadku wielu załączników z tą samą nazwą.
 • Umożliwiono użytkownikowi z uprawnieniami Szefa edycję oraz dodawanie reguł wiadomości dla innych użytkowników.
 • W konfiguracji konta pocztowego, w oknie zarządzaj użytkownikami dodano możliwość scrollowania.
 • W oknie wiadomości pocztowej dodano ikonkę do operacji usuwania wiadomości.
 • W szablonach wiadomości dodano autoteksty dotyczące dokumentu: "miesiąc z daty wystawienia" oraz "miesiąc z daty zakończenia dostawy".
 • Wprowadzono zmianę, aby podczas tworzenia odpowiedzi na wiadomość pocztową, której nadawca jest zapisany w kartotece klientów, program automatycznie wiązał wiadomość z klientem.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak aktualizacji UidValidity.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Biblioteka załączników - uruchom moduł. Dotychczas użytkownik niemający tego uprawnienia mógł zobaczyć listę dodanych załączników do biblioteki załączników, korzystając w wiadomości pocztowej z operacji Dodaj załącznik z biblioteki załączników.
 • Poprawiono rozmiar i wygląd okna nowo dodawanego wpisu do listy nadawców, za pomocą operacji Powiel.
 • W wiadomości pocztowej ustawiono nowy skrót dla wysyłania wiadomości (Ctrl+Shift+Y).
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę scenariusza w procesie ofertowym, w przypadku gdy do procesu było dodane działanie.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak przepisywania załączników z biblioteki załączników na dokumenty realizujące, w przypadku jeśli oferta była podpięta pod proces ofertowy i dokument był wystawiany na podstawie procesu ofertowego.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał na ofercie dopisywanie więcej niż jednego kontaktu do opiekuna, który został zmieniony.
 • Na karcie rezerwacji zasobu dla pola Działanie dodano skrót (F3) dla operacji Pokaż.
 • W module zlecenia serwisowe, rozbudowano filtr powiązanie z dokumentem o opcje związane z dokumentami przesunięć międzymagazynowych.
 • Na karcie zlecenia serwisowego wprowadzono zmianę, aby nie było możliwości dodawania komentarzy, gdy okno zlecenia serwisowego jest w trybie edycji widoczności pól.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie pozycji asortymentu ze zlecenia serwisowego, jeśli został dodany na podstawie zaakceptowanej oferty.
 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach, uniemożliwiał wystawienie dokumentu ZK na podstawie zlecenia serwisowego.
 • Naprawiono działanie filtra Powiązanie z dokumentem. Był brak możliwości wskazania wybranego numeru dokumentu RW.
 • W module Zlecenia serwisowe naprawiono działanie filtra Urządzenie. Problem był widoczny, gdy wybrano w tym filtrze opcję producent zawiera lub model zawiera.
 • W obrębie jednej czynności tworzącej wiadomości e-mail, SMS oraz powiadomienia nexo dodano możliwość przypisania wielu różnych adresatów.
 • Wprowadzono zmianę, aby w modułach z dokumentami kolumny związane z wydrukami były wypełniane także wtedy, gdy wydruki są realizowane za pomocą automatów.
 • Zmieniono domyślne ustawienie dla nowo dodawanych automatów, aby wykonywały się, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione.
 • Do instalatora nexo dodano instalator .NET Framework 4.7.2.
 • Do wbudowanych wzorców wydruków dodano informację o wersji programu, w której wzorzec był ostatnio zmieniany. Informacja ta przechowywana jest w pliku wzorca wydruku. Dzięki temu powielone wzorce także będą posiadać tę informację.
 • Na naklejkach poprawiono nieprawidłowe drukowanie grafik asortymentów, które były obrócone (np. o 90 stopni).
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pojawiania się okna z informacją, że załącznik zapisywany już istnieje w bibliotece załączników. Informacji tej brakowało, gdy był zapisywany załącznik z okna Drukuj.
 • W szablonie naklejek usunięto odstęp między "opisem z lewej" i "opisem z prawej".
 • Do modułów dodano pasek ułatwiający wyszukiwanie, filtrowanie i podgląd elementów znajdujących się na liście.
 • Naprawiono problem, który nie pozwalał na łączenie różnych styli formatowania warunkowego, np. czerwone tło dla przeterminowanych rozrachunków plus pogrubiony tekst dla rozrachunków o znacznej wartości.
 • Poprawiono działanie filtrowania po podanej kolumnie, tak aby włączenie filtrowania od razu wyświetlało okienko wyboru wartości filtra.
 • Poprawiono stabilność list edycyjnych, w których było wykorzystywane grupowanie.
 • Poprawiono stabilność notesu w sytuacji gdy usunięto użytkownika, który miał utworzone notatki.
 • Poprawiono dane teleadresowe urzędów skarbowych: Wrocław - Stare Miasto (kod 0227), Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto (kod 1212) i Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto ( kod 3022).
 • Zaktualizowano dane teleadresowe Urzędów skarbowych.
 • Podczas dodawania nowego wariantu, w czasie edycji modelu usunięto możliwość ustawiania cech w ramach właściwości dodawanego wariantu.
 • Ujednolicono sposób zaokrąglania wartości kosztu składników kompletu tak, aby nie było różnych wartości w cennikach i definicjach kompletu.
 • W edycji dokumentu Subiekta podczas dodawania nowego asortymentu i zmianie jego rodzaju wprowadzono możliwość wczytania danych z szablonu asortymentu. Dodano także operacje przeznaczone do wstawiania każdego rodzaju asortymentu.
 • Podczas powielania asortymentu podłączonego do modelu, poprawiono błąd powodujący dublowanie jego właściwości nadanych w ramach modelu.
 • Poprawiono błąd powodujący brak widoczności numerów LP wariantów w widoku "Modele". Błąd występował w scenariuszu, gdy utworzono model bez wygenerowania wariantów i ręcznie z poziomu edycji danych asortymentów podłączano je do modelu.
 • Poprawiono błąd powodujący przywracanie nazwy wariantu w modelu po zmianie cechy, w przypadku gdy sposób nadawania nazwy był ustawiony na "Nie nadawaj automatycznie".
 • Poprawiono błąd, z powodu którego nie było możliwe usunięcie szablonu asortymentu, który bazował na danych asortymentu.
 • W danych asortymentu rozwiązano problemy związane z możliwym nieprawidłowym działaniem domyślnego symbolu u kontrahenta ("Stosuj symbol asortymentu jako domyślny symbol u kontrahenta" na zakładce "Dostawy").
 • W kosztorysie usług materiałowych poprawiono błędne wyliczenie ceny usługi na podstawie kalkulacji z cen materiałów, dla których użyto zbiorcze jednostki miary.
 • W szablonach wiadomości i wydrukach niefiskalnych dodano autotekst "specyfikacja towarowa dokumentu", który wstawia tabelę asortymentową dokumentu.
 • W edycji wzorca wydruku dokumentów poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienia grubości obramowania ramki na zero.
 • W module Wydania, w kolumnie dokument powiązany dodano wyświetlanie informacji o powiązanym zleceniu serwisowym.
 • Podczas wczytywania danych ze schowka poprawiono błędne identyfikowanie asortymentu, który w nazwie miał cudzysłów.
 • Poprawiono odświeżanie historii zarówno na karcie automatu jak i w widoku historia.
 • Poprawiono błąd zmiany ceny dodatku wynikający z promocji, jaki następował po zmianie magazynu na pozycji, która warunkowała pojawienie się dodatku.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna