InsERT S.A.

Gestor nexo
ulepszenia

Nowoczesny system zarządzania relacjami
z klientami, organizujący pracę firmy.

Opis zmian (25.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 25.0.1 - 06/05/2019

 • Poprawiono ewaluację autotekstów: link do szybkiej płatności oraz adres śledzenia przesyłki dokumentu.

Wersja 25.0.0 - 11/04/2019

 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości SMS podczas drukowania dokumentów w systemie InsERT nexo.
 • Dodano możliwość wiązania wiadomości SMS z dokumentami handlowymi. W wiadomości SMS, jak również w szablonach wiadomości SMS dodano autoteksty związane z dokumentami.
 • W szablonach działań dodano możliwość ustawienia cyklu działania.
 • W szablonach działań, do pola Lokalizacja dodano możliwość wstawienia autotekstów, dzięki czemu w działaniach tworzonych na podstawie szablonu pojawi się odpowiedni adres.
 • Dodano dwa nowe uprawnienia dla klientów: Modyfikacja liczby dni spóźnienia dla kredytu kupieckiego oraz Modyfikacja liczby dokumentów kredytowanych.
 • Szablony klientów rozbudowano o możliwość przypisania scenariusza procesu ofertowego, umożliwiono również wybór domyślnego typu adresu dodatkowego.
 • W module Klienci dodano operację zbiorczą umożliwiającą ustawienie parametrów drukowanych dokumentów.
 • W kartotece klienta dodano możliwość ustawienia domyślnego scenariusza obsługi klienta używanego w zleceniach serwisowych. Dodatkowo została dodana operacja zbiorcza umożliwiająca ustawienie tego scenariusza dla wielu klientów, jak również możliwość ustawienia scenariusza w szablonach klientów.
 • Dla wiadomości odebranych i podpisanych cyfrowo dodano możliwość odczytu podpisu. W module Poczta, również dla folderu Wysłane, dodano kolumnę "Podpis cyfrowy" informującą o tym, które wiadomości zostały podpisane.
 • W wiadomości pocztowej wprowadzono możliwość dodania jako załączników wydruków w formacie pdf tych obiektów, które są powiązane z tą wiadomością.
 • Podczas wystawiania dokumentu do wiadomości pocztowej dodano możliwość wyboru, czy dokument będzie wystawiany na firmę, czy przedstawiciela. Ma to miejsce w przypadku, gdy wiadomość jest powiązana z przedstawicielem.
 • W podpisach do wiadomości dodano możliwość zdecydowania o tym, czy mają być one dołączane do wiadomości.
 • Umożliwiono dodanie zlecenia serwisowego za pomocą menu "Wystaw dokument". Zmiana dotyczy serwisów: Klienci, Asortyment, Działania, Poczta.
 • W parametrach zleceń serwisowych dodano możliwość ustawienia automatycznego wydruku przyjęcia zlecenia serwisowego po zapisie nowego zlecenia serwisowego.
 • W parametrach zleceń serwisowych dodano możliwość ustawienia domyślnego scenariusza obsługi klienta oraz rodzaju zlecenia serwisowego.
 • W zleceniach serwisowych dodano możliwość ustawienia statusu naprawy. Dodano nową kolumnę oraz filtr. Ponadto dodano możliwość ustawienia w parametrach zleceń serwisowych, aby status był wymagany dla zakończonych zleceń serwisowych.
 • W parametrach zleceń serwisowych dodano możliwość ustawienia, aby były drukowane zgody na przetwarzanie danych po zapisie nowego zlecenia serwisowego.
 • W konfiguracji, w module Typy dokumentów dla ofert dodano nowe ustawienie: "Status po realizacji w zamówienie". Umożliwiono również automatyczną zmianę statusu oferty, gdy wystawione na jej podstawie zamówienie zostanie zrealizowane do dokumentu finalnego.
 • Dodano uprawnienie do zmiany wzorca w oknie wydruku.
 • Poprawiono ergonomię okna szablonu danych klienta. Dodano również sekcję odpowiadającą ustalaniu rozliczeń oraz windykacji.
 • W modułach Cenniki oraz Asortyment wprowadzono operację przepisania ceny nabycia z cennika do ceny ewidencyjnej asortymentu.
 • Wprowadzono możliwość wydrukowania naklejek na asortyment, któremu ostatnio zmieniono cenę.
 • Do danych demo dodano możliwość wypróbowania modułu Wiadomości SMS oraz dane prezentacyjne dla tego modułu.
 • Do mechanizmu przenoszenia danych z InsERT GT dodano przenoszenie daty pozyskania oraz powitania klientów.
 • Poprawiono ergonomię w kartotekach: Działania, Procesy ofertowe oraz Zlecenia serwisowe.
 • W działaniach i procesach ofertowych dla osób zaangażowanych wprowadzono zmianę, aby nie było możliwe odebranie uprawnienia do edycji dla Szefa.
 • Wprowadzono zmianę, aby podczas wyświetlania mapy powiązań dla dokumentów handlowych oraz przy wyświetleniu listy powiązanych działań było widoczne również działanie, na podstawie którego powstał wybrany dokument.
 • Naprawiono brak zapamiętywania rozmiaru okna mapy powiązań.
 • Przeniesiono operację "Pokaż mapę powiązań" wywoływaną z menu kontekstowego do menu głównego. Zmiana dotyczy modułów: Zlecenia serwisowe, Działania, Procesy ofertowe, Poczta, Wiadomości SMS.
 • W parametrach synchronizacji InsERT mobile dodano możliwość ustawienia, co jaki czas ma nastąpić pełna synchronizacja (domyślne ustawienie - co 7 dni).
 • Dla działań cyklicznych podczas ich kończenia sukcesem lub porażką dodano wybór, czy operacja ma być przeprowadzona dla pojedynczego wystąpienia, czy całego cyklu.
 • Podczas podłączania procesu ofertowego lub zlecenia serwisowego do działania dodano możliwość powiązania ich z wiadomościami, które są już powiązane z działaniem.
 • Dodano tworzenie powiązania w sytuacji, gdy na podstawie działania wystawiany jest dokument handlowy.
 • Naprawiono błąd, który powodował wstawianie nieprawidłowej ilości przy sprzedaży podczas wystawiania procesu ofertowego do działania przy ustaleniu, aby ilość na pozycję była pobierana z ilości przy zakupie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w kartotekach dokumentów handlowych dla operacji Dodaj działanie były widoczne dezaktywowane szablony działań.
 • Poprawiono specyficzny błąd z wyliczaniem cyklu tygodniowego dla działań.
 • Wprowadzono zmianę, aby podczas definiowania wysyłki raportu w parametrach akcji automatycznej możliwe do wyboru były tylko konta pocztowe, do których użytkownik ma uprawnienie.
 • W module Kalendarz dodano filtr "Temat/Nazwa".
 • Do treści wydruków wykorzystywanych do drukowania zgód na przetwarzanie danych dodano możliwość użycia autotekstu symbol klienta.
 • Połączono parametry numerów NIP, parametry numerów PESEL oraz parametry symboli klientów w jedną zakładkę z parametrami.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.
 • Zmieniono sposób sortowania podpowiedzi podczas wprowadzania adresata przy wykorzystaniu mechanizmu InsTYNKT - najwyżej znajdują się adresy klientów, z którymi korespondencja jest prowadzona najczęściej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów ustalonych w Parametrach klienta poczty.
 • Zaktualizowano do nowszej wersji edytor w wiadomości pocztowej.
 • Do reguł wiadomości dodano dwa nowe warunki: Nazwa załącznika oraz Zawiera załącznik o rozszerzeniu.
 • Umożliwiono zamieszczanie na serwisach chmurowych załączników do wiadomości wysyłanych za pomocą okna Drukuj (dotyczy również wydruków zbiorczych).
 • W module Poczta dodano mechanizm zamieniający po wysłaniu wpisane do wiadomości adresy stron internetowych na linki (dotyczy również wiadomości odebranych).
 • W module Poczta dodano obsługę flagi HIGHESTMODSEQ, dzięki czemu możliwa jest błyskawiczna synchronizacja konta pocztowego z serwerami również obsługującymi tę flagę w sytuacji, gdy na serwerze nie nastąpiły żadne zmiany.
 • W wiadomości pocztowej umożliwiono ładowane plików do jednej ramki (przy wykorzystywaniu zewnętrznego serwisu do przechowywania plików). Dotychczas, gdy dodawano kilka plików do wiadomości, każdy z nich był umieszczany w osobnej ramce.
 • Wprowadzono zmianę, aby przy wysyłaniu potwierdzenia przeczytania treść oryginalnej wiadomości nie była dołączana do wiadomości jako załącznik .eml.
 • Naprawiono błąd, z powodu którego nie tworzyły się powiązania między wiadomością a klientem w przypadku, gdy adres e-mail był dodawany za pomocą InsTYNKT-u i był on przypisany do więcej niż jednego klienta.
 • Poprawiono błąd występujący w wiadomościach pocztowych. Przy włączonym trybie sprawdzania pisowni konieczne było kilkukrotne naciśnięcie klawisza Backspace w celu przejścia do żądanego błędnie wpisanego wyrazu.
 • Poprawiono wygląd folderów w kliencie poczty.
 • Umożliwiono wypełnianie kolumny Załącznik także dla wiadomości, których załączniki są przechowywane w serwisach chmurowych.
 • W oknie konwersacji (Ctrl+J) wprowadzono zapamiętywanie konfiguracji list kolumn oraz filtrów.
 • Wprowadzono zmianę, aby przy interpretacji wpisanych adresów oraz domen do listy zaufanych nie była rozróżniana wielkość liter.
 • Zmieniono skrót klawiszowy dla wiązania wiadomości z procesem ofertowym. Nowy skrót to (Ctrl+Shift+U).
 • W zleceniach serwisowych dodano korzystanie z cenników dodatkowych (indywidualnych), które są przypisane do klientów. W kartotece zlecenia serwisowego, w sekcji Użyty asortyment została dodana kolumna Rabat.
 • W informatorze o kliencie dodano nową zakładkę, która wyświetla wszystkie serwisowane urządzenia wybranego klienta.
 • Do wydruku Serwisowane urządzenie, w sekcji Historia serwisowa dodano uwagi do urządzenia oraz wyceny netto i brutto.
 • Mapę powiązań dla zleceń serwisowych uzupełniono o powiązania z dokumentami: rozchód wewnętrzny, wydanie zewnętrzne oraz zamówienie do dostawcy.
 • W module zleceń serwisowych dla filtrowania dostępnego pod F8 dodano możliwość wyszukiwania według użytego asortymentu.
 • Dla kreatora dodawania zlecenia serwisowego do dokumentu sprzedaży dodano możliwość kopiowania kodu dostawy oraz opisu pozycji do pola "Uwagi" w urządzeniu. Wprowadzono również zmianę, aby opis pozycji był pobierany z dokumentu sprzedaży.
 • Na karcie zlecenia serwisowego dodano rozróżnienie pomiędzy polami własnymi urządzenia a polami własnymi zlecenia serwisowego.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że na wydruku Zlecenie serwisowe nie były widoczne usługi jednorazowe dodane do zlecenia.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał realizację zlecenia serwisowego w dokument handlowy w przypadku, gdy do zlecenia serwisowego była wygenerowana oferta, a klient miał wyłączoną możliwość negocjacji ceny.
 • Naprawiono błąd, z powodu którego dla usług materiałowych nie przenosiły się ceny podczas realizacji zlecenia serwisowego na dokument handlowy. Sytuacja miała miejsce, gdy zmieniono wartość ceny usługi poprzez kosztorys.
 • Poprawiono nieuwzględnianie uprawnienia Dodawanie dokumentu OE podczas generowania oferty bezpośrednio z kartoteki zlecenia serwisowego.
 • W numeracji dla zleceń serwisowych naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie użycia nieistniejącej metawłasności.
 • Wprowadzono zmianę, aby uzupełniał się telefon, e-mail oraz preferowany kontakt przypisany do klienta, gdy zlecenie jest dodawane za pomocą kreatora dodawania zlecenia serwisowego do dokumentu.
 • Do wydruku oferty dodano drukowanie adresu e-mail dla przedstawiciela.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wystawienie WZ i WZv do oferty, gdy na ofercie był dopisany przedstawiciel.
 • W definicjach numeracji wprowadzono możliwość wyboru składnika numeru w postaci mnemonika dokumentu.
 • W numeracji zmieniono działanie ostrzegania o lukach tak, aby były brane pod uwagę wyłącznie luki z bieżącego roku.
 • Dodano możliwość podłączenia do Konta Insert firmy, która jest już zarejestrowana.
 • Dodano logowanie zdarzeń zmieniających harmonogram archiwizacji (tworzenie/usuwanie/edycja).
 • Poprawiono wykonywanie e-archiwizacji w przypadku, gdy archiwa są wykonywane automatycznie wg harmonogramu, przy ustawionej opcji niewykonywania archiwizacji podczas zamykaniu programu.
 • Poprawiono wyświetlanie listy użytkowników w oknie Stan wykorzystania licencji. Przy dużej ilości informacji w tym oknie nie były widoczne opcje Odśwież i Kopiuj listę.
 • Rozwiązano problem dotyczący daty wydruku w sytuacji, gdy była ona edytowana w oknie wydruku.
 • W definicjach numeracji wprowadzono zabezpieczenie przed nieprawidłowym podpowiadaniem numerów początkowych podczas ich definiowania.
 • Wprowadzono szereg poprawek usprawniających działanie panelu Pomocy.
 • Zmieniono wymagania systemowe: od teraz nexo wymaga obecności .NET Framework w wersji co najmniej 4.6.1 na wszystkich komputerach, na których jest uruchamiane.
 • Dodano obsługę wydruku naklejek poprzez mechanizmy Sfery.
 • Poprawiono ergonomię podglądu pod kalendarzem. Zmiany dotyczą modułów Kalendarz oraz Rezerwacje zasobów.
 • Dodano Notes - nowy moduł umożliwiający tworzenie tekstowych zapisków w formie prywatnych lub publicznych notek, które można "przypiąć" do okna aplikacji.
 • W kolumnach tekstowych na listach dodano możliwość grupowania po pierwszej literze tekstu.
 • Dodano możliwość podglądu i edycji danych klienta z poziomu raportu weryfikacji statusu podatników.
 • Poprawiono sortowanie po numerze dokumentu w widoku "Dekretacja dokumentów".
 • W Raporcie z weryfikacji statusu klientów zmieniono kolejność kolumn kontrahenta.
 • W informatorze o asortymencie dodano zakładkę z informacjami, czy dany asortyment jest składnikiem kompletów.
 • Na listach asortymentu wprowadzono możliwość uwidocznienia kolumny z ceną ewidencyjną.
 • Na zakładce "Stany", w danych asortymentu umożliwiono sortowanie po nazwie magazynu.
 • Podczas generowania wariantów modelu wprowadzono możliwość wyboru szablonu asortymentu, według którego tworzone będą asortymenty.
 • W danych asortymentu oraz klientów, w sekcji "Dostawy" wprowadzono maskowanie cen deklarowanych.
 • W danych asortymentu wprowadzono możliwość dodawania nowej jednostki miary na zakładce "Podstawowe".
 • W definiowaniu modeli wprowadzono skrót (Ctrl+U) dla operacji "Uzupełnij brakujące warianty".
 • W informatorze o asortymencie, dla kompletów, na zakładce "Składniki" wprowadzono prezentowanie cen i wartości składników.
 • Naprawiono błąd przeliczania kosztów jednostkowych składników po dodaniu kolejnego składnika w komplecie.
 • Poprawiono estetykę pola pełnej charakterystyki towaru po zmianie zoomu aplikacyjnego.
 • W słowniku jednostek miary poprawiono wyświetlanie przeliczników na liście jednostek.
 • Wprowadzono uprawnienie do zmiany podstawowej jednostki miary asortymentu, gdy asortyment został już użyty na dokumentach.
 • W danych klienta, w sekcji oddziałów wprowadzono możliwość przypisania zastosowania indywidualnych cenników dla poszczególnych oddziałów. Funkcja ta ma zastosowanie szczególnie w przypadku szkół, z którymi wynegocjowano indywidualne polityki cenowe.
 • W konfiguracji typów dokumentów wprowadzono możliwość definiowania domyślnej ilości asortymentu wstawianej do dokumentu z listy lub InsTYNKT-u.
 • Do słownika uwag do dokumentów wprowadzono możliwość określania domyślności dla każdego typu dokumentu.
 • Naprawiono brak możliwości zamknięcia okna galerii asortymentu (Ctrl+J) za pomocą klawisza ESC.
 • W edycji dokumentu, w widoku z podglądem naprawiono niedziałający skrót przenoszący do pola wprowadzania asortymentu (Ctrl+Q).
 • Poprawiono działanie InsTYNKT-u klientów tak, aby po wprowadzeniu NIP-u z użyciem kresek odnajdywane były podmioty z NIP-em zapisanym bez separatorów.
 • W schowku wprowadzono identyfikowanie asortymentu po kodzie kreskowym. Dotychczas identyfikacja następowała wyłącznie po symbolu lub nazwie asortymentu.
 • Wprowadzono skrót (Ctrl+Shift+X) dla wywołania mapy powiązań.
 • Podczas przenoszenia danych z Subiekta GT, dla danych asortymentów poprawiono obsługę błędów wynikających z nieunikalnego symbolu u dostawcy.
 • Podczas przenoszenia danych z InsERT GT usunięto nadmiarowe komunikaty dotyczące numeracji. Naprawiono również błąd, który powodował brak ustawienia dla ofert numeracji przeniesionej z szans sprzedaży.
 • Poprawiono brak ustawiania domyślnych uwag do dokumentów wystawianych za pomocą Sfery.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed losowymi błędami podczas przenoszenia danych zdjęć asortymentów.
 • Na wydrukach cenników zwiększono możliwości drukowania danych na pozycjach.
 • Poprawiono wydajność drukowania naklejek na podstawie cennika.
 • Poprawiono wydajność usuwania cenników.
 • W cennikach poprawiono interfejs określania cen dla składników (towarów oraz usług), gdy cena kompletu liczona jest na podstawie cen składników.
 • W edycji cennika dodatkowego uproszczono okno zbiorczego dodawania pozycji cennika.
 • W kreatorze wdrożeniowym, dla podmiotów migrowanych z InsERT GT ukryto dane dotyczące tworzenia cenników, jeśli przenoszone są dane o cenach asortymentu.
 • W kreatorze wdrożeniowym, w sekcji parametrów handlowych zrezygnowano z domyślnego tworzenia trzech cenników domyślnych (tworzony jest jeden), dopisywania magazynu oraz wprowadzono możliwość wyboru algorytmu wydawania asortymentu.
 • W oknie cennika wprowadzono bogatszy zestaw możliwości filtrowania i sortowania pozycji. Poprawiono także ergonomię wykonywania tych czynności.
 • W szczegółach pozycji cennika wprowadzono możliwość ręcznego wpisania ceny w polu "Netto po wyliczeniu", gdy ustawiono stałą cenę sprzedaży.
 • W szczegółach pozycji cennika wprowadzono wyróżnienie kolorem pomarańczowym pola z ceną sprzedaży po wyliczeniu i zaokrągleniu sygnalizujące, że cena ta jest inna niż wyliczona według algorytmu. Dodano także możliwość zwijania tabelki cen z uwzględnieniem rabatów.
 • Wprowadzono dedykowany wzorzec wydruku dla promocji.
 • Naprawiono brak aktualizowania pola ilości widocznych pozycji cennika po zastosowaniu filtrowania (F8).
 • Poprawiono czas zapisu cennika w podmiotach z uruchomionym programem vendero.
 • W edycji danych asortymentu naprawiono brak możliwości wpisania w progu cenowym ilości w precyzji wybranej jednostki miary.
 • Wprowadzono zabezpieczenia uniemożliwiające jednoczesną edycję danych asortymentu z poziomu kartoteki oraz z poziomu cennika.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością powiązania cennika nieopublikowanego lub zakończonego z oddziałem i typem dokumentu.