Opis zmian (35.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 35.0.1 - 16/04/2021

 • Poprawiono błąd konwersji, który mógł być spowodowany dokumentami magazynowymi z płatnościami.

Wersja 35.0.0 - 15/04/2021

 • W kreatorze wiadomości SMS dodano możliwość łatwego odznaczania duplikatów numerów telefonów.
 • W modułach: Procesy ofertowe, Działania, Zlecenia serwisowe, Umowy z klientami dodano filtr oraz kolumnę: Data ostatniego komentarza.
 • W informatorze o kliencie, w zakładce Działania dodano nowe kolumny: krótki opis, planowany czas trwania, rzeczywisty czas trwania.
 • W oknie nowej wiadomości pocztowej, w menu Załączniki została dodana operacja umożliwiająca przeszukanie załączników powiązanych z adresem bądź adresami e-mail, które zostały dopisane do tworzonej wiadomości.
 • W module konfiguracji kont pocztowych dodano możliwość ustawiania kolejności wyświetlania kont pocztowych.
 • W szablonach wiadomości e-mail umożliwiono dodanie autotekstów dla pól adresowych: podstawowy email użytkownika, podstawowy opiekun klienta email.
 • W parametrach ofert dodano możliwość ustawienia domyślnego kontaktu na nowo dodawanych ofertach.
 • W zleceniach serwisowych dodano możliwość rezerwacji asortymentu.
 • Dodano raport wykonania zleceń serwisowych.
 • W zleceniach serwisowych dodano możliwość przenoszenia uwag wewnętrznych na dokumenty realizujące.
 • W typach dokumentów, dla dokumentu zlecenia serwisowego dodano nowy parametr "Przenoś na dokument" umożliwiający domyślne zaznaczenie pola "Przenoś na dokument" w nowo dodawanych pozycjach asortymentu do zlecenia serwisowego.
 • Wprowadzono operację powielania nagłówków wydruku.
 • W danych asortymentu wprowadzono parametr wymuszający podawanie terminu ważności dostawy. Dodano również operację zbiorczą.
 • W nagłówkach wydruków umożliwiono stosowanie autotekstów pozwalających na dostosowanie nagłówka wydruku do danych na dokumencie.
 • W ofercie, procesie ofertowym z ofertą, umowie z klientem, zleceniu serwisowym dodano możliwość sprawdzenia wiarygodności płatniczej klienta.
 • Na kartach zlecenia serwisowego, umowy z klientem, oferty dodano nową kolumnę: cena magazynowa.
 • Na listach z wyborem klientów dodano możliwość włączenia kolumny "Nazwa pełna".
 • Poprawiono błąd, który powodował brak przenoszenia ustawień kredytu kupieckiego z danych klienta na dokumenty wystawiane akcjami automatycznymi. Problem dotyczył umów z klientami oraz działań.
 • W szablonach działań, wiadomości e-mail, wiadomości SMS dodano nowy węzeł z autotekstami: Klient zlecenia serwisowego.
 • W wiadomości e-mail, wiadomości SMS do węzłów z autotekstami odnoszącymi się do klienta dodano nowe autoteksty: podstawowy opiekun email, podstawowy opiekun telefon.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak kolorowania pozycji asortymentu, gdy edytowano oddział. Problem ten występował na ofercie, zleceniu serwisowym oraz umowie z klientem.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wystawienie dokumentów za pomocą akcji automatycznej na podstawie działań oraz umów z klientami. Problem występował, gdy w konfiguracji kasy domyślna płatność była ustawiona na (brak).
 • W module Portale i aplikacje dla widoku InsERT mobile poprawiono odświeżanie danych.
 • W umowie z klientem, procesie ofertowym oraz działaniu wyłączono możliwość wywołania listy (F2) osób zaangażowanych, gdy obiekt jest w trybie podglądu.
 • Na karcie działania, w sekcji Komentarze poprawiono sortowanie dla kolumny data dodania.
 • Dodano możliwość dopisania adresu e-mail do klienta bezpośrednio po wysłaniu wiadomości e-mail oraz zamknięciu okna drukuj.
 • W danych klienta zablokowano możliwość dodawania Mojej Firmy jako oddziału. Analogicznie dla Mojej Firmy zablokowano możliwość dodawania klienta jako oddziału.
 • Naprawiono błąd, który mimo braku uprawnienia "Zmiana opiekuna klienta na innego, niż zalogowany użytkownik", umożliwiał dodanie opiekuna do klienta.
 • W edycji danych klienta poprawiono brak sortowania listy cenników.
 • W informatorze o kliencie naprawiono brak wyświetlania danych na zakładce "Asortyment". Sytuacja taka mogła występować, gdy ustawiono profilowanie magazynów.
 • W regułach wiadomości pocztowych dodano nową czynność umożliwiającą kopiowanie wiadomości pomiędzy różnymi kontami pocztowymi.
 • W wiadomości pocztowej oraz szablonach wiadomości e-mail dodano czcionkę Calibri.
 • Poprawiono i zoptymalizowano pobieranie konfiguracji dla nowo dodawanych kont pocztowych.
 • W informatorach, w zakładce Wiadomości dodano możliwość odpowiadania z innego konta pocztowego niż pochodzi pierwotna wiadomość.
 • W wiadomości pocztowej dodano menu kontekstowe z operacjami: wytnij, kopiuj, wklej.
 • Dla serwera pocztowego hostit.pl rozwiązano problem powrotu wiadomości jako nieprzeczytane po wykonanej synchronizacji. Problem występował, gdy subskrybowano puste foldery.
 • Dla serwerów pocztowych hostit.pl oraz o2.pl poprawiono pobieranie wiadomości pocztowych z serwera. Błąd występował przy próbie pierwszej synchronizacji.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował w niektórych przypadkach przy zamykaniu programu, gdy były otwarte załączniki pocztowe.
 • Naprawiono problem z pobieraniem konfiguracji konta pocztowego dla serwera spoko.pl.
 • W konfiguracji konta pocztowego wprowadzono zmianę, aby mapowanie folderów było możliwe tylko przed wykonaniem pierwszej synchronizacji.
 • W informatorze o asortymencie dla ofert dodano nowe kolumny, m. in.: ilość, j.m., objętość, opis pozycji, cena, wartość.
 • W module ofert, w filtrze "Opiekun dla użytkowników, którzy zostali dezaktywowani" dopisano informację (nieaktywny).
 • Dodano możliwość dezaktywacji standardowego wzorca wydruku oferty.
 • Na dokumencie oferty, w kosztorysie zmieniono nazwę "Lista towarów na dokumencie" na "Lista towarów w wariancie".
 • Na karcie oferty naprawiono błąd pojawiający się podczas próby wywołania kosztorysu (Ctrl+Y) dla pustego wiersza listy z asortymentem.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający realizację oferty w zamówienie od klienta z ustawioną minimalną wpłatą, gdy uruchomiony był wyłącznie Gestor bez Subiekta w multiprogramie.
 • Poprawiono błąd, który powodował w informatorze o ofercie brak wyświetlania kolejnych zaliczek, w przypadku gdy do oferty była wystawiona więcej niż jedna zaliczka.
 • Poprawiono sortowanie kategorii w modułach Umowy z klientami, Zlecenia serwisowe.
 • Zoptymalizowano i przyspieszono działanie modułu zlecenia serwisowe. Zmiany objęły również wszystkie filtry dostępne w module.
 • Na karcie zlecenia serwisowego dla pola Pracownik dodano możliwość wybrania wspólnika.
 • W zleceniach serwisowych wprowadzono zmianę, aby ustawione konto pocztowe na poziomie scenariusza obsługi klienta było wykorzystywane w automatycznych powiadomieniach również wtedy, gdy użytkownik jako domyślnego programu pocztowego używa zewnętrznego klienta poczty.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak tworzenia powiązania między zleceniem serwisowym a zamówieniem do dostawcy. Problem występował, jeśli zamówienia do dostawcy były tworzone poprzez kreator za pomocą operacji "Przetwórz w zamówienie do dostawcy".
 • Naprawiono błąd, który przy wystawianiu zlecenia serwisowego do działania powodował brak przepisywania asortymentu.
 • W zleceniach serwisowych naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach powodował proponowanie wystawienia dokumentu RW, gdy nie było takiej potrzeby.
 • W zleceniach serwisowych naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał przesuwanie na liście danych osób zaangażowanych.
 • Wprowadzono poprawkę, aby ceny na dokumencie RW wystawianym na podstawie zlecenia serwisowego były brane ze zlecenia.
 • W programie serwisowym, w oknie "Zarządzanie połączeniami" dodano możliwość wyspecyfikowania parametrów blokady, co pozwala na kierowanie tym, jak zachowa się program na innych stanowiskach po wykryciu blokady.
 • Dodano informacje o stanie konta e-Archiwizacji oraz domyślne akcje w module e-Archiwizacji (Konfiguracja -> e-Archiwizacja).
 • Dodano sortowanie wzorców w oknie wydruku.
 • Poprawiono błąd związany z usuwaniem pliku graficznego z własnego wzorca wydruku przy jego edycji.
 • Poprawiono błędne sumowanie na wydrukach listy.
 • W kreatorze zakładania podmiotu do danych firmy dodano sekcję Kontakty.
 • W słowniku użytkowników dodano możliwość zaznaczania i odznaczania uprawnień klawiszem spacji.
 • W słowniku użytkowników poprawiono prezentację listy przypisanych ról.
 • Zmieniono miejsce przechowywania informacji o ostatnio zalogowanym użytkowniku w sytuacji, gdy katalogi robocze podmiotu są wspólne dla wielu użytkowników. Informacja ta jest teraz zapisywana do folderu LocalAppData bieżącego użytkownika.
 • Podczas przenoszenia danych z systemu InsERT GT wprowadzono poprawki zabezpieczające przed nieprzenoszeniem numerów NIP klientów z niestandardowymi przedrostkami.
 • Do listy stylów w formatowaniu warunkowym dodano brakujący domyślny styl.
 • Dodano możliwość włączenia automatycznego odświeżania widoków z listami.
 • Poprawiono występujący na listach błąd, którego objawem było maskowanie wartości podsumowania w sytuacji, gdy żaden z wierszy nie był maskowany.
 • Zniesiono limit wierszy podczas eksportu list do programu Excel.
 • W edycji asortymentu ukryto domyślnie pole podlegania pod odwrotne obciążenie. Widoczność pola można przywrócić z użyciem polecenia "Ustaw widoczność pól" (Ctrl+Shift+W).
 • W podglądzie danych asortymentu wprowadzono wyświetlanie dymka z opisem kodów PKWiU oraz CN.
 • Zwiększono maksymalną dopuszczalną długość kodu kreskowego asortymentu z 20 do 128 znaków.
 • Na dokumentach liczonych "od brutto" naprawiono brak aplikowania dla materiałów cen z pluginów cenowych.
 • Naprawiono brak wykazywania kosztu kompletu, jaki powstał z generowania wariantów modelu na podstawie szablonu asortymentu.
 • Poprawiono brak wyłączenia wyświetlania komunikatu przypisanego do asortymentu, gdy powstał on z szablonu po na podstawie innego asortymentu.
 • W kartotece asortymentu poprawiono brak odświeżania ceny widocznej na liście po jej wyedytowaniu w danych asortymentu.
 • W module asortymentu naprawiono niedziałające filtrowanie po wybranym producencie.
 • Przebudowano mechanizm realizacji zamówień i ofert w dokumenty końcowe. Dzięki tej zmianie poprawiono wydajność i stabilność procesu oraz wyeliminowano znane błędy, jakie pojawiały się w trakcie realizowania.
 • Dodano nowe uprawnienia do asortymentu: "Zmiana podlegania pod podzieloną płatność", "Zmiana ustawienia obrotu w systemie opodatkowania marży" oraz "Zmiana grup JPK".
 • W oknie "Dodaj nową pozycję na dokument" wprowadzono możliwość skorzystania z informatora o asortymencie ze skrótem "Ctrl+I".
 • W szablonach wiadomości oraz w wydrukach niefiskalnych dodano autotekst numeru oryginalnego zamówienia.
 • Poprawiono walidację rachunków bankowych. Wcześniej numery z i bez kodu kraju były taktowane jako niezależne rachunki.
 • Podczas wstawiania pozycji ze schowka naprawiono automatyczne aplikowanie promocji, nawet gdy w dokumencie ustawiono ręczne ich stosowanie.
 • Poprawiono wydajność aplikowania promocji na dokumencie, gdy w warunkach promocji użyta była inna jednostka miary niż na dokumencie.