Programy dla firm - InsERT

Opis zmian (50.0.3)

Uwaga!
Pogrubiona czcionka - zmiany płatne
- ważne zmiany
- nagranie

Wersja 50.0.3 - 29/04/2024

 • Brak zmian dla wybranego programu

Wersja 50.0.2 - 22/04/2024

 • Poprawiono wydajność podczas przeglądania wiadomości pocztowych w module Poczta.

Wersja 50.0.1 - 09/04/2024

 • Naprawiono brak możliwości zapisu automatu korzystającego z rozszerzonych warunków automatyzacji, w definicji którego użyto odwołania do własnych typów dokumentów (KonfiguracjaRzeczywista).
 • Wyłączono walidację symboli urządzeń serwisowanych
   W urządzeniach serwisowanych dla zleceń serwisowych wyłączono walidację symboli.

Wersja 50.0.0 - 02/04/2024

 • Sprawdzanie wersji Windows i SQL Server
   Od tej wersji nexo nie będzie się instalować ani uruchamiać na komputerach niespełniających minimalnych wymagań co do wersji Windows lub SQL Server.
 • Podglądy z prawej/lewej strony listy
   W nowej wersji programu podgląd zaznaczonej pozycji na liście nie musi znajdować się jedynie poniżej listy. Obecnie można zdecydować, czy podgląd powinien być pod listą, czy z prawej/lewej strony listy.
 • Powiadomienia nexo w systemie powiadomień Windows
   Dodano możliwość wyświetlania powiadomień z nexo w systemie powiadomień Windows.
 • Zgłoszenia klientów:
  • W zgłoszeniach klientów dodano możliwość skorzystania z pól własnych.
  • W zgłoszeniach klientów dodano obsługę dokumentów skojarzonych.
  • Udostępniono API publiczne do zgłoszeń klientów.
  • W automatyzacji dla zgłoszeń klientów dodano czynność automatycznego kończenia zgłoszeń klientów, np. wtedy gdy klient nie odpowiada na zgłoszenie przez wskazany czas.
  • Na karcie zgłoszenie klienta zmieniono nazwę pola Nazwa na Zgłaszający.
  • Rozwiązano problem z blokowaniem pobierania nowych zgłoszeń, w przypadku gdy jedno ze zgłoszeń nie może być pobrane.
  • Poprawiono komunikat pojawiający się przy próbie usunięcia danych klienta, który jest przypisany do zgłoszenia z klientem.
  • W zgłoszeniach klientów zmieniono limit znaków w wiadomości z 1000 na 4000 znaków.
  • W automatyzacji, dla obiektu Zgłoszenie klienta, w czynnościach: Utwórz SMS, Utwórz wiadomość e-mail,
   Utwórz powiadomienie nexo, dla parametru Adresat, dodano możliwość ustawienia opiekuna zgłoszenia.
 • Poczta:
  • Dodano możliwość zdecydowania na poziomie szablonu wiadomości, aby były automatycznie dodawane pliki z biblioteki załączników do wiadomości.
  • Korzystaj z miejsc użycia dla kontaktów podczas kreowania wiadomości pocztowych
    W wiadomości pocztowej oraz w kreatorze wysyłki zbiorczej dodano możliwość skorzystania z miejsc użycia kontaktów.
  • W wiadomości pocztowej, podczas dodawania załączników z biblioteki załączników dodano w filtrze Typ obiektu powiązanego opcję "z powiązań wiadomości", która filtruje załączniki z obiektów powiązanych do wiadomości pocztowej.
  • W module Poczta dodano nowe kolumny informujące o powiązaniach ze zleceniem serwisowym, umowie z klientem oraz zgłoszeniem klienta.
  • Dodano skróty klawiszowe do wiązania wiadomości pocztowej ze zleceniem serwisowym Ctrl+Shift+J, oraz ze zgłoszeniem klienta Ctrl+Shift+O.
  • W definicjach widoków, dla modułu Klient poczty dodano zakładkę z poleceniami.
  • W oknie Drukuj, dla szyfrowanych wydruków hasłem własnym lub losowym dodano opcje pod prawoklikiem: Kopiuj, Wytnij, Wklej.
  • Rozwiązano problem z załącznikami do wiadomości, które nie mają zawartości w bazie danych.
  • W powiadomieniu o zaległej wysyłce zaplanowanej wiadomości dodano więcej możliwości dla opcji Odłóż.
  • W oknie drukuj, dla użytkowników korzystających z zewnętrznego klienta poczty przywrócono opcję Sposób załączenia dokumentu.
 • Zlecenia serwisowe:
  • W szablonach działań, które mają powiązanie ze zleceniem serwisowym, dodano możliwość wskazania jako klienta gwaranta ze zlecenia serwisowego.
  • W module zleceń serwisowych dodano operację umożliwiającą utworzenie wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail do gwaranta.
  • W kreatorze dodawania zlecenia serwisowego do dokumentu dodano możliwość kopiowania symbolu asortymentu na jedno z pól urządzenia.
  • W wiadomości pocztowej, wiadomości SMS oraz ich szablonach dodano autotekst 'Numer dokumentu źródłowego zlecenia serwisowego'.
  • Rozwiązano problem z brakiem przekazywania linku do śledzenia zlecenia serwisowego, gdy link był przekazywany w pierwszym etapie scenariusza obsługi klienta.
  • W zleceniu serwisowym wprowadzono zmianę, aby był pamiętany ustawiony rozmiar okna z podglądem oferty.
  • Naprawiono błąd, który powodował brak przepisywania załączników z biblioteki załączników ze zlecenia serwisowego do zamówienia do dostawcy, mimo włączonej opcji przepisywania załączników w konfiguracji Typy dokumentów, Dokument zlecenia serwisowego.
  • W zleceniu serwisowym, umowie z klientem oraz działaniu poprawiono wyszukiwanie dla pola Magazyn.
  • Wprowadzono zmianę, aby walidacja symbolu urządzenia odbywała się na karcie zlecenia serwisowego, a nie w oknie wystawianie dokumentu. Problem był widoczny, jeśli wystawiano zlecenie serwisowe do asortymentu i już istniało urządzenie z takim samym symbolem jak na wskazanym asortymencie.
  • Dodano operację drukowania na karcie zlecenia serwisowego.
  • W wydrukach dla zlecenia serwisowego oraz umowy z klientem usunięto białe znaki.
  • Naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlania informacji o modelu i producencie na wizytówce zlecenia serwisowego.
  • Naprawiono błąd, który powodował gubienie informacji o gratisach przy realizacji zlecenia serwisowego w dokument.
  • Wprowadzono zmianę w kreatorze dodawania zlecenia serwisowego dokumentu, aby był pamiętany ostatnio użyty szablon zlecenia serwisowego.
  • Wprowadzono zmianę, aby przy operacji Powiel nie była powielana nazwa urządzenia.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak wyświetlania dokumentów realizujących w mapie powiązań dla procesu ofertowego.
 • Wprowadzono zmianę, aby tekst w kodach QR na naklejkach nie był generowany wielkimi literami.
 • Na karcie Mojej firmy poprawiono walidację dla zawieszenia i wznowienia działalności.
 • Podczas dodawania kolejnej pozycji do słownika państw dodano ostrzeżenie pojawiające się sytuacji, gdy nie zostało wypełnione pole "Kod państwa".
 • W powiadomieniach wprowadzono drobne wizualne zmiany. Zmieniono nazwy operacji, aby nie były pisane dużymi literami. Dla wszystkich rozwijanych menu dodano znak informujący, że jest to rozwijane menu. Zwiększono nieco nagłówki w powiadomieniach.
 • Poprawiono problem instalacji pakietu Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) na komputerach, na których był już zainstalowany ten pakiet w wersji niższej niż wymagana.
 • Dodano walidację uniemożliwiającą przypisanie wielu grup do jednego klienta.
 • Zmieniono nazwę uprawnienia Zmiana klientów na Edycja klientów.
 • Rozwiązano problem z podpowiadaniem adresów z pól 'Odpowiedz do', jako adresów powiązanych z klientem.
 • Na dokumencie oferty naprawiono brak wyszukiwania po imieniu w polu Wystawił/Odebrał.
 • W module Poczta dodano animację prezentującą pobierane z serwera pocztowego załączniki lub załączniki wraz z treściami wiadomości.
 • Dodano automatyczne wyświetlanie listy zmian w programie po aktualizacji do nowszej wersji. Prezentowana lista zależy od używanych programów, zawiera filtry i wyszukiwarkę ułatwiającą przeglądanie zmian. Od kolejnych wersji programu lista będzie zawierała zmiany z wszystkich wprowadzonych aktualizacji (czyli z kilku wersji, jeśli nie były instalowane po kolei).
 • Wprowadzono zmianę, aby szablony wiadomości z miejscem wykorzystania Oferty, były możliwe do wyboru w konfiguracji Typach dokumentów, Oferta.
 • Przeniesiono akceptację regulaminu Laboratorium do Konta InsERT.
 • W raportach własnych usunięto operację "Dodaj komentarz".
 • Naprawiono błąd, który powodował wyjątek systemowy przy próbie zmiany płatności w procesie ofertowym.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że na karcie oferty, w kolumnie Przewidywany zysk nie była uwzględniana liczba sztuk wprowadzonego asortymentu.
 • Poprawiono wystawianie dokumentów z akcji automatycznych w umowach z klientami, tak aby nie były zależne od uprawnienia: Zmiana daty wystawienia dokumentu.
 • Wydajność:
  • W galerii zdjęć poprawiono problem z wydajnością odtwarzania zaznaczonych zdjęć po wykonaniu na nich zbiorczej operacji.
  • Zoptymalizowano pobieranie informacji o wersji wzorca wydruku prezentowanych w kolumnie Wersja w konfiguracji wzorców.
  • Zoptymalizowano ładowanie podglądu z listą zestawu danych w serwisie Naklejki.
 • Wydajność:
  • W module Poczta rozwiązano problemy wydajnościowe przy włączonej kolumnie Załącznik.
  • Poprawiono pobieranie wiadomości z serwera pocztowego, gdy w konfiguracji konta pocztowego ustawiono sposób pobierania wiadomości Tylko nagłówki lub Całe wiadomości z wyjątkiem załączników.
 • Działania:
  • Realizuj zbiorczo swoje działania w dokumenty handlowe
    Dodano możliwość zbiorczej realizacji działań w dokumenty handlowe. Zaznacz wybrane działania i wystaw jeden dokument do wielu działań, przepisując asortyment z działań na dokument realizujący.
  • Na karcie działania dodano zakładkę Powiązania, na którą przeniesiono wszystkie powiązania z zakładki Zaawansowane. Usunięto również zakładkę Zaawansowane, a pozostałe pola przeniesiono do innych zakładek: Rejestracja czasu do zakładki Planowanie, a Komentarze na zakładkę Podstawowe.
  • W szablonach działań, w polu Powiązany typ dokumentu dodano możliwość wskazania procesu ofertowego.
  • Wprowadzono zmianę, aby dla działania wyodrębnionego z cyklu były przepisywane powiązania, które są ustawione dla działania cyklicznego.
 • Komentarze:
  • Nowe możliwości w komentarzach
    W komentarzach wymieniono komponent do wpisywania wiadomości, dzięki czemu możliwe jest teraz użycie podstawowego formatowania tekstu jak: kursywa, pogrubienie, podkreślenie. Wpisane adresy stron internetowych są linkami. Kolejna zmiana dotyczy możliwości kopiowania treści komentarzy.
  • Zmieniono wygląd wartości w kolumnie liczba komentarzy.
 • Galeria zdjęć:
  • Poprawiono przywracanie fokusa po powrocie do serwisu galerii zdjęć.
  • Naprawiono działanie przycisku konfiguracji w widoku galerii zdjęć.
  • Poprawiono przywracanie fokusa po zmianie właściwości zdjęcia.
  • Poprawiono aktualizację opcji menu po wyłączeniu/włączeniu podglądu zaznaczonej pozycji w widoku galerii zdjęć.
 • Licencje:
  • Poprawiono prezentację informacji o licencjach w danych diagnostycznych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w danych diagnostycznych.
  • W danych diagnostycznych poprawiono sposób prezentacji informacji o wygasłym abonamencie, aby był on spójny z innymi miejscami w programie, gdzie ta informacja jest prezentowana.
  • Poprawiono odświeżanie informacji o licencjach widocznej w menu programu po zaktualizowaniu danych licencyjnych.
  • Poprawiono literówkę w opisie licencji w menu programu.
  • Poprawiono prezentację daty, od której wygasł abonament. Wcześniej data ta wykazywała ostatni dzień, w którym abonament był jeszcze aktywny.
 • Dodano możliwość nadpisywania plików wysyłanych do e-Archiwizacji. Archiwa w chmurze będą nadpisywane po zaznaczeniu parametru "Nadpisuj pliki o tej samej nazwie bez pytania" przy tworzeniu archiwum.
 • W konfiguracji, we wzorcach wydruków dodano możliwość sortowania i filtrowania po kolumnie wersja.
 • Poprawiono maksymalizację formatki edycji obiektu.
 • Do danych diagnostycznych dodano logi z e-Archiwizacji.
 • Poprawiono stabilność programu w momencie jego zamykania z niezapisaną zmianą kompozycji.
 • Poprawiono działanie programu, gdy w trakcie edycji wyglądu programu użytkownik uruchomi inny serwis. Nowy serwis uruchomiony zostanie w nowej karcie.
 • Uszczelniono ograniczenie na maksymalną liczbę jednocześnie włączonych kolumn na liście.
 • Poprawiono stabilność programu podczas przełączania się pomiędzy zakładkami lewego panelu, który prezentuje moduły należące do danego programu oraz wybrane ulubione moduły.
 • Krajowy System e-Faktur:
  • W czasie edycji asortymentu wprowadzono ostrzeganie o zbyt długim symbolu, który przekracza dopuszczalną długość dla celów KSeF (50 znaków).
 • Zmiany prawne:
  • W słowniku kodów PKWIU przypisano domyślną stawkę VAT 8% dla PKWIU z branży "beauty" (96.02.13.0, 96.02.14.0, 96.02.19.0). Zmiana ta jest związana z planowanym wejściem w życie obniżki VAT do 8% na ww. usługi od 1 kwietnia 2024 r.
 • Pozostałe zmiany:
  • W słowniku działów sprzedaży poprawiono sortowanie tak, aby możliwe było uszeregowanie działów alfabetycznie z zachowaniem hierarchiczności.
   Po aktualizacji podmiotu do wersji 50.0.0 ustawienia listy w słowniku zostają przywrócone do domyślnych oraz ustawione zostaje sortowanie alfabetyczne działów, z uwzględnieniem hierarchii.
  • Podczas definiowania składników kompletu wprowadzono wyświetlanie informacji o powielonym składniku.
  • Na liście uprawnień, w mechanizmie wyszukiwania wprowadzono ignorowanie wielkości liter.
 • Automatyzacja:
  • W modułach Klienci, Sprzedaż, Wydania dodano możliwość wykonywania automatów.
  • W automatyzacji, dla czynności tworzącej wiadomość e-mail dodano parametr, który umożliwia wybranie formatu wydruku.
  • Rozwiązano problem z podwójnym wysyłaniem wiadomości za pomocą automatów, jeśli w czynności Utwórz wiadomość e-mail, dla parametru Adresat korzystano z miejsc użycia.
  • Udostępniono dla wszystkich podmiotów opcję Dodaj automat, widoczną przy niektórych operacjach, w różnych modułach.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna