InsERT S.A.

Gestor nexo
ulepszenia

Nowoczesny system zarządzania relacjami
z klientami, organizujący pracę firmy.

Opis zmian (16.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 16.0.3 - 03/08/2017

 • Poprawiono działanie filtra F8 na listach po jego wyłączeniu. W tej sytuacji zmieniała się bieżąca pozycja i podświetlana była pierwsza pozycja na liście.

Wersja 16.0.1 - 05/07/2017

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wstawianie usługi jednorazowej do oferty przy włączonym kolorowaniu pozycji poniżej kosztu.

Wersja 16.0.0 - 28/06/2017

 • Dodano możliwość podłączenia danych archiwalnych z programu Gestor GT i przeglądania dokumentów pochodzących z tego systemu w module "Działania", w zakładce "Archiwum - Działania" oraz w module "Procesy ofertowe", w zakładce "Archiwum - Szanse sprzedaży".
 • Wprowadzono możliwość dezaktywacji i aktywacji klientów. W module Klienci dodano filtr Aktywny, który umożliwia pokazanie nieaktywnych/aktywnych klientów. Ponadto klienci nieaktywni nie są widoczni na listach wyboru klientów oraz w Instynkcie.
 • Wprowadzono możliwość dodawania podpisów wiadomości z plików. Można wybrać: pliki mht, htm i html, które tworzą podpis HTML, oraz plik txt, który tworzy podpis tekstowy. Dodano skrót klawiszowy Ctrl+Insert.
 • W regułach wiadomości dodano nowe kryterium "Brak flagi".
 • Dla ofert dodano możliwość kolorowania pozycji, dla których ustawiana cena jest poniżej kosztów. Kolorowanie dla prognozowania poniżej kosztów można ustawić w Konfiguracji (Typy dokumentów - Oferta).
 • W słowniku Uwagi do ofert wprowadzono możliwość wybrania domyślnej wartości, która będzie wstawiana automatycznie podczas dodawania oferty.
 • Dodano możliwość powielania szablonów naklejek.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego szablonu naklejek.
 • Dodano możliwość ustawienia logowania bez hasła. Tryb jest dostępny dla pojedynczego użytkownika. Ustawienie trybu single user powoduje konieczność zmiany konfiguracji połączenia systemów satelitarnych (Sello, Subiekt Sprint).
 • Dodano obsługę księgową faktur, dla których naliczono pomniejszenie sprzedaży zafiskalizowanej: widoczność odpowiedniego znacznika w obrazach księgowych dokumentów, wykorzystanie tej wartości w schematach dekretacji automatycznej.
 • Rozszerzono informator asortymentu o dane z ofert, znajdą się one w zakładce Oferty.
 • W informatorach o: Kliencie, Działaniu, Ofercie, w zakładce Wiadomości, w nagłówku, w podglądzie pod listą wiadomości umożliwiono kliknięcie na e-mail adresata. Poprzez kliknięcie można utworzyć nową wiadomość powiązaną z adresatem.
 • W szablonach wiadomości oraz szablonach działań dodano autotekst Sposób dostawy - Grupa Dokument.
 • Na dokumentach dla operacji "Pokaż listę działań" przypisano skrót klawiszowy Ctrl+Shift+D.
 • Dla działań wystawionych do pozycji dokumentu dodano informacje o numerze pozycji oraz nazwie wariantu, gdy dokumentem jest oferta wielowariantowa. Dane te znajdują się w oknie działania, w zakładce Zaawansowane.
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie rezerwacji nieaktywnego zasobu.
 • W module Działania dodano nową kolumnę "Data zakończenia". Pole ustawia się automatycznie w momencie zakończenia działania sukcesem lub porażką.
 • Dla działania typu SMS naprawiono błąd powodujący brak wstawianej treści wiadomości do kreatora zbiorczej wiadomości SMS.
 • Naprawiono błąd pojawiający się przy próbie dodania klienta z Instynktu i zatwierdzenia Enterem, gdy wpisana nazwa nie została rozpoznana.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wystawienie dokumentu na podstawie działania, gdy na liście asortymentu w wybranym działaniu był asortyment zdezaktywowany.
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wystawienie dokumentów faktur sprzedaży za pomocą akcji automatycznych klientom, dla których w parametrach handlowych ustawiono kredyt kupiecki na 100%.
 • Poprawiono wydruk dla akcji automatycznych, które kończyły się porażką.
 • W działaniach oraz w szablonach działań listę posortowano alfabetycznie użytkowników.
 • W informatorze o działaniu umożliwiono automatyczne wstawianie danych klienta do wiadomości SMS oraz do dokumentów (w zakładkach SMS i Dokumenty).
 • W module działania poprawiono działanie filtra Obsłużonych klientów. Dotychczas filtr, poza opcją (dowolne), zwracał tylko te działania, dla których nie przypisano klientów.
 • Poprawiono wygląd zdarzeń na kalendarzu dziennym w przypadku, gdy umieszczono ich wiele w tej samej godzinie.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który pojawiał się podczas dodawania rezerwacji zasobów w module Terminarz rezerwacji, w sytuacji, gdy użytkownik nie miał uprawnienia do widoku tego modułu.
 • Rozszerzono informator o kliencie o dane z ofert, znajdują się one w zakładce Asortyment.
 • Poprawiono błąd, który stwarzał problemy podczas szybkiego dodawania klientów na dokumentach przy włączonej wymagalności numeru PESEL.
 • Poprawiono niepotrzebną automatyczną edycję pola "Nazwa pełna" występującą podczas poprawiania pola "Nazwa". Problem pojawiał się w trakcie dodawania klienta, którego dane pobierano z GUS.
 • W module Klienci ukryto dwie operacje zbiorcze (Zmień znacznik...), które nie powinny być widoczne w profilu uproszczonym Gestora nexo.
 • W zestawach dynamicznych, w filtrach zaawansowanych dodano filtr: Posiada zdefiniowany e-mail do ofert.
 • W wiadomości pocztowej dodano możliwość obsługi autotekstów za pomocą klawiatury. Wybór autotekstu Spacja lub Enter. Wejście do okienka z autotekstami za pomocą klawiszy Ctrl+Alt+Insert.
 • Po odebraniu jednej wiadomości w powiadomieniach o nowej poczcie oprócz nazwy konta pokazywany jest również nadawca i temat tej wiadomości.
 • Poprawiono błąd, który dla operacji "Dodaj zdjęcia asortymentu" powodował dodawanie do wiadomości pocztowych plików z rozszerzeniem .bin. Problem dotyczył asortymentów przenoszonych z linii GT.
 • Lista wywoływana podczas dodawania załączników z biblioteki załączników do wiadomości pocztowej otrzymała mnemonik LB.
 • Usunięto błąd, który umożliwiał wysłanie wiadomości pocztowej na adres e-mail zawierający pusty znak spacja.
 • W edytorze wiadomości pocztowych dodano opcje: Wklej/Wklej bez formatowania.
 • W parametrach klienta poczty dodano możliwość zbierania logów diagnostycznych. Logi mogą być zbierane dla klienta poczty oraz komunikacji SMS.
 • W regułach wiadomości dla kryterium Rozmiar załączników oraz Rozmiar wiadomości poprawiono jednostkę z kB na B.
 • W wiadomości pocztowej naprawiono błąd systemowy, który pojawiał się, gdy po wybraniu opcji Więcej adresatów dane adresata wprowadzano za pomocą Instynktu, a następnie zatwierdzano je poprzez kliknięcie myszą.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, który w specyficznych przypadkach pojawiał się podczas przebudowy indeksu treści
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego występującego w specyficznych przypadkach podczas tworzenia wiadomości pocztowej.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że jeśli w wiadomości przed wysłaniem został zaznaczony znacznik "Potwierdzenie przeczytania", to jest on również zaznaczony dla wiadomości po jej wysłaniu.
 • Dla ofert wprowadzono obsługę modeli - operacja Lista modeli (Ctrl+Alt+F2).
 • Dla operacji "Podłącz ofertę" naprawiono błąd, który powodował wyświetlenie na wywołanej liście wszystkich ofert zamiast ofert klienta, którego dane znajdują się w wybranym procesie ofertowym.
 • Naprawiono błąd powodujący brak odświeżenia edytowanego asortymentu bezpośrednio na ofercie.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał dodanie działania do listy towarowej otwieranej z podglądu procesu ofertowego.
 • Poprawiono w ofercie dla usługi działanie cen typu plugin ustawionych w danych klienta i w sposobie wyliczania dokumentu.
 • Rozszerzono maskowanie danych wrażliwych o dokument oferty. Ustawienie to jest dostępne w parametrach Subiekta.
 • W kartotece oferty naprawiono błąd braku odświeżania dla minimalnej wymaganej wpłaty, gdy edytowane były wartości cen asortymentów.
 • W ofercie dla usługi jednorazowej poprawiono błąd, który po jej powieleniu lub po powieleniu wariantu z tej oferty powodował niepotrzebną zmianę nazwy  usługi w pierwotnym dokumencie/wariancie.
 • Dodano możliwość wysyłki załączników bezpośrednio z obiektów - zakładka Załączniki, operacja "Wyślij e-mailem".
 • Poprawiono oznaczenie domyślności wzorców wydruku z danego typu.
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający ustawianie harmonogramów archiwizacji przez różnych użytkowników.
 • W szablonach naklejek oraz w parametrach wydruku dodano możliwość przypisania domyślnej drukarki dla naklejek.
 • Zaktualizowano SQL Server dołączany do instalatora do wersji SQL Server 2016.
 • Dodano do programu Centrum powiadomień integrujące informacje i alerty z różnych obszarów systemu, takich jak powiadomienia o odebraniu nowych wiadomości, informacja o nowej wersji programu, ostrzeżenia licencyjne i inne.
 • Wprowadzono możliwość zawijania tekstu w komórkach tekstowych na listach. Umożliwia to uwidocznienie napisów niemieszczących się w jednym wierszu (z zachowaniem limitu 5 wierszy).
 • Poprawiono błąd zbyt dużej szerokości okna z wynikami wyszukiwania pozycji asortymentu o bardzo długich nazwach lub opisach, w sytuacji gdy użytkownik pracuje naprzemiennie z ekranami o różnej rozdzielczości.
 • Poprawiono komunikowanie użytkownikowi informacji o nieudanym logowaniu w przypadku wyczerpania limitu stanowisk.
 • W formatkach, które umożliwiają zapisanie obiektu bez konieczności ich zamykania (skrót klawiszowy Ctrl+S) dodano powiadomienie o tej możliwości wyświetlające się po 15 minutach bez zapisu.
 • Zmieniono sposób informowania o nowej wersji programu. Zlikwidowano widżet nowej wersji oraz wprowadzono stosowne powiadomienie w Centrum powiadomień.
 • Komunikację z bazą Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesiono na serwis pośredniczący, co pozwoli na bezkonfliktowe dostosowywanie się do zmian w obsłudze bazy CEiDG.
 • Sprawdzanie informacji o kliencie w bazie CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) obecnie jest zapisywane w historii pobieranych danych (logu).
 • Dodawanie nowej stawki VAT obecnie automatycznie ustawia jej aktywność w programie.
 • W definicji modelu wprowadzono możliwość ustalania kolejności właściwości. Ustawienie to wpływa na kolejność właściwości w nazwach i opisach asortymentu generowanego w ramach modelu.
 • W filtrze "Dział sprzedaży" modułu "Asortyment" wprowadzono możliwość odfiltrowania pozycji bez przydzielonego działu oraz multiwybór działów.
 • W szablonach asortymentu wprowadzono możliwość ustawienia domyślnego wysyłania asortymentu do urządzeń zewnętrznych.
 • W szczegółach pozycji dokumentu dodano prezentowanie informacji o asortymencie: ilości minimalnej i optymalnej; rezerwacjach stanu i dostaw; ilość zamówiona na zamówieniach od klientów i do dostawców.
 • W parametrach systemu dodano opcję automatycznego pobierania kursów walut.
 • Zaktualizowano słownik rachunków bankowych (nazwy banków), który jest wykorzystywany do rozpoznawania banku po numerze rachunku.
 • Na mapie powiązań dokumentu, w podglądzie działania udostępniono prezentowanie opisu krótkiego działania zamiast opisu szczegółowego.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed nieuzasadnionym zastosowaniem promocji do usług jednorazowych wprowadzanych do dokumentu.