Opis zmian (30.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 30.0.0 - 02/04/2020

 • W module Klienci dodano możliwość przekształcenia firmy w podmiot cesyjny, komornika oraz instytucję inną.
 • Przy próbie dodania załącznika wiadomości do serwisu chmurowego dodano sprawdzanie, czy taki plik już istnieje na serwerze chmurowym.
 • W wiadomości pocztowej oraz w szablonach wiadomości dodano możliwość aby załączniki z serwisów chmurowych były dodawane jako standardowe załączniki.
 • Dodano obsługę (w formie projektu) nowej wersji deklaracji VAT-R(14). Na dzień publikacji wersji, Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji deklaracji.
 • Dodano obsługę (w formie projektu) nowej wersji deklaracji VAT-Z(6). Na dzień publikacji wersji, Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji deklaracji.
 • Dodanie możliwości oznaczenia dla naliczanych składek ZUS wspólników, by nie były ujmowane na zaliczkach PIT i w deklaracji rocznej. Pozwoli to na skorzystanie z prawa do nieopłacania składek ZUS zgodnie z ustawą o tarczy antykryzysowej w sprawie epidemii wirusa COVID-19.
 • W związku z wprowadzeniem oznaczeń asortymentów i dokumentów do JPK_V7M/7K, dodano nową wersję 1.06 pliku wymiany EDI++. Przesyłanie danych związanych z plikami JPK wymaga posiadania aktywnego abonamentu.
 • Poprawiono nazwę działania cyklicznego "Wysyłka danych do portalu 2" na "Wysyłka danych do portalu Biura".
 • Uprawnienie "Portal Biura - Zarządzanie" rozszerzono na produkt Biuro nexo.
 • W module Klienci dodano nowa kolumnę: Podstawowy rachunek.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano ostrzeżenie wyświetlane w sytuacji, gdy klient, do którego jest wysyłana wiadomość, nie ma ważnej zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
 • Na karcie klienta dodano akcję naprawczą umożliwiającą przepisanie numeru NIP do pola VATIN. Dzieje się tak, gdy został wpisany numer NIP, a w danych adresowych jest wybrane inne państwo niż w polu VATIN.
 • Na karcie klienta poprawiono przepisywanie adresu przy zmianie widoku (F2). Problem występował, gdy wpisany kod pocztowy był bez znaku "-".
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usunięcie dodatkowych adresów z kartoteki klienta, gdy był wystawiony jakikolwiek dokument na tego klienta.
 • Poprawiono działanie operacji Sprawdź podstawowy rachunek bankowy w Wykazie podatników VAT. Problem pojawiał się, gdy operacji użyto po zmianie rachunku podstawowego na inny, ale jeszcze przed zapisaniem danych klienta.
 • Wprowadzono blokadę przed usunięciem użytkownika, który jest przypisany jako domyślny zastępca innego użytkownika.
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite dodano możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
 • Dodano uprawnienia do szablonów wiadomości pocztowych. Dodawanie, Poprawianie, Usuwanie.
 • Podczas tworzenia wiadomości umożliwiono otwieranie dodanych do wiadomości hiperłączy (adresy stron, adresy e-mail). Wywołujemy za pomocą klawisza Ctrl+lewy przycisk myszy lub operacją otwórz odnośnik wywoływaną z menu kontekstowego.
 • Usprawniono proces pobierania konfiguracji kont pocztowych podczas dodawania nowych kont. Problem głównie dotyczył mniej znanych serwerów pocztowych oraz kont opartych o usługę G Suite.
 • W wiadomości pocztowej, w źródle wiadomości dodano formatowanie oraz kolorowanie składni. Działają również skróty takie jak: (Ctrl+F) - wyszukiwanie, (Ctrl+Shift+F) - wyszukiwanie i zamiana, (Ctrl+Shift+R) - wyszukiwanie i zamiana wszystkich wystąpień.
 • Dla wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który powodował zamknięcie programu podczas próby kliknięcia w link (np. adres www) zawierający na końcu znak spacji.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS, a także w ich szablonach poprawiono błędną nazwę autotekstu 'podstawowy email telefonu użytkownika' na 'podstawowy email użytkownika'. Autotekst znajduje się w węźle Użytkownik.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający zalogowanie się do e-Archiwizacji w programie serwisowym na serwerowych wersjach systemu Windows.
 • Poprawiono sumowanie na ostatniej stronie wydruku listy (grida) w przypadku wyłączenia grupowania na liście.
 • [PRO] Zmieniono mechanizm obsługujący zaawansowane pola własne.
 • Dodano nazwę do symbolu oddziału w kontekście programu (górna belka).
 • Komunikaty o błędach formatowania warunkowego zostały rozbudowane o szczegóły zaistniałego problemu.
 • Naprawiono problem przejawiający się niepełnymi wynikami wyszukiwania w konfiguracji programu.
 • Podgląd dokumentów w osobnym oknie (funkcja dostępna w Laboratorium).
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie wielkiej litery Ć na pozycjach niektórych dokumentów.
 • Poprawiono dostępność operacji (Pokaż, Drukuj) w Raportach.
 • Poprawiono obsługę polskich liter przy tworzeniu formatowania warunkowego na listach.
 • Poprawiono stabilność kopiowania/zapisywania list dokumentów (grid serwisowy) do formatu Microsoft Excel.
 • [PRO] Poprawiono ustalanie rozmiarów okien dialogowych wyświetlanych za pomocą Sfery.
 • Rozbudowano mechanizm zamazywania ekranów przy przesyłaniu sugestii i błędów z programu.
 • Na wydruku UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) deklaracji elektronicznej umieszczono nazwę podmiotu, rodzaj i okres deklaracji którego dotyczy to poświadczenie.
 • Poprawiono błąd powodujący wychodzenie do pulpitu podczas zbiorczego wystawiania deklaracji VAT-R, VAT-Z, VAT-23, VAT-26.
 • W Portalu Biura - Dokumenty (funkcjonalność w Laboratorium) dodano zapamiętywanie ustawień użytkownika dotyczących rozmiaru odebranego dokumentu.
 • Do przeprowadzenia konwersji bazy danych Subiekta wprowadzono wymagalność, aby baza źródłowa była w wersji co najmniej 13.0.0 lub nowszej.