InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (15.0.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 15.0.2 - 05/06/2017

 • Poprawiono w wydruku zbiorczym ewidencji VAT do pliku generowanie nazw plików w przypadku występowania zdefiniowanych wielu rejestrów VAT.
 • Poprawiono wysyłkę mailową deklaracji skarbowych z wykorzystaniem opcji "Wyślij natychmiast".

Wersja 15.0.1 - 04/05/2017

 • Poprawiono określanie wspólnika i urzędu skarbowego podmiotu klienta biura - problem pojawił się w wersji 15.0.0.
 • W operacjach zbiorczych poprawiono kopiowanie danych do podmiotów klientów biura z wykorzystaniem jako źródłowej bazy biura rachunkowego.

Wersja 15.0.0 - 26/04/2017

 • Dodano możliwość dokonania wydruków do plików ewidencji KPiR, EP, UEPiK oraz VAT.
 • Dodano możliwość prostego przypisania stałej opłaty za obsługę księgową klientów biura z uwzględnieniem wystawiania faktur dla takich klientów oraz raportowania w Rozliczeniach z klientami.
 • Dodano operację zbiorczą pozwalającą zarządzać licencjami i parametrami operacji on-line. Udostępnia ona możliwość m.in. uruchomienia na bazach klientów biura aktualizacji danych licencyjnych, podłączania do konta InsERT, definiowania typów pobieranych wiadomości InsMail.
 • Dodano raport pokazujący stan deklaracji elektronicznych klientów biura (czy zostały wysłane, czy pobrano UPO itp.).
 • Dodano raport zbiorczy o stanie badań BHP oraz uprawnień zawodowych pracowników klientów biura obsługiwanych za pomocą Gratyfikanta nexo.
 • Przy zakładaniu nowego okresu obrachunkowego dodano możliwość określenia, czy mają być również generowane i zatwierdzone plany amortyzacji dla środków trwałych jeszcze niezamortyzowanych.
 • W parametrach fakturowania dodano możliwość określenia domyślnej daty zakończenia dostawy dla faktur generowanych przez Biuro nexo dla klientów biura.
 • W szablonach wiadomości e-mail oraz SMS wprowadzono możliwość przypisywania miejsc ich stosowania. Dzięki temu proponowana lista szablonów np. e-mail w oknie wysyłki dokumentów zawierać będzie wyłącznie te szablony, które dotyczą tego miejsca. Dotychczas widoczne były wszystkie zdefiniowane szablony.
 • W kartotece klientów wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania znacznika "podstawowy" dla przedstawicieli klienta typu firma. Polecenie "Usuń znacznik 'podstawowy' dla przedstawicieli firm" dostępne jest w menu operacji zbiorczych.
 • W edycji wiadomości pocztowej, kreatorze zbiorczej wysyłki oraz w działaniu typu wiadomość dodano możliwość wstawiania do załączników wiadomości danych z galerii asortymentu oraz biblioteki załączników. Wraz z tą zmianą w module Biblioteka załączników dodano możliwość wysłania zaznaczonych załączników za pomocą e-maila.
 • W szablonach wiadomości e-mail wprowadzono możliwość określania: potwierdzenia odczytania wiadomości, priorytetu, kasowania załączników po wysłaniu wiadomości.
 • W Szablonach naklejek dodano możliwość definiowania pól własnych.
 • Umożliwiono kopiowanie zawartości list edycyjnych (np. pozycji dokumentu) do schowka i do programu Excel.
 • Dodano obsługę nowej wersji formularzy UPL-1 (6) (upoważnienie do składania deklaracji drogą elektroniczną) oraz OPL-1 (5) (odwołanie upoważnienia do składania deklaracji drogą elektroniczną).
 • Dodano blokadę wraz z ostrzeżeniami przed wystawieniem faktury za usługi księgowe bez pozycji asortymentowych.
 • Dodano w Rejestrze usług księgowych możliwość wprowadzenia wartości usługi księgowej od strony brutto.
 • Poprawiono działanie operacji zbiorczej "Kopiowanie instytucji", po wykonaniu której przekopiowane Instytucje posiadały zmieniony format NIP.
 • Poprawiono przełączanie statusu klienta biura z Potencjalnego na Standardowego w wykonaniu operacji zbiorczej fakturowania klientów.
 • Poprawiono wysyłkę elektroniczną plików JPK_VAT: w przypadku, gdy był naliczony plik JPK_VAT na potrzeby kontroli skarbowej (czyli z poziomu e-Kontrola), to był on wysyłany zamiast pliku JPK_VAT na cele sprawozdawcze (wygenerowanego z poziomu e-Sprawozdawczość).
 • W Portalu Biura poprawiono wykazywanie list wynagrodzeń i rachunków składającą się na wartość Podsumowanie miesiąca.
 • Wprowadzono możliwość definiowania dnia i godziny wysyłki wiadomości SMS.
 • Zoptymalizowano i przyspieszono działanie listy klientów w module "Klienci". Zmiany objęły również listę wyboru klientów dostępną w wielu obiektach pod klawiszem F2.
 • Przeniesiono ustawienia parametrów wydruku dotychczas dostępne w danych klienta, na zakładce "Handel" na nową zakładkę "Wydruki". Dodano również możliwość parametryzowania wydruków windykacyjnych (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty).
 • Na liście w module klientów dodano możliwość włączenia kolumn "Możliwość negocjacji ceny" oraz "Domyślna forma kredytu kupieckiego".
 • Poprawiono wyświetlanie cech i branż w module klientów. Dotychczas na liście klientów wyświetlana była tylko jedna cecha/branża, teraz wyświetlane są wszystkie.
 • W danych klienta przeniesiono znaczniki "Klient sklepu internetowego" oraz "Stosuj domyślny rabat dla klienta sklepu internetowego" z zakładki "Podstawowe" na zakładkę "Handel".
 • W oknie informatora o kliencie po wywołaniu operacji dodania działania, oferty oraz wiadomości SMS wprowadzono automatyczne wstawianie do tych obiektów danych klienta, dla którego uruchomiony jest informator.
 • W edycji wiadomości e-mail wprowadzono możliwość przełączania, według jakiego słownika ma być sprawdzana pisownia (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, brak sprawdzania). Domyślne ustawienie sprawdzania pisowni dostępne jest w parametrach klienta poczty.
 • W mechanizmie sprawdzania poprawności pisowni dla wiadomości e-mail wprowadzono obsługę języka rosyjskiego.
 • Dodano następujące skróty klawiszowe do edycji wiadomości e-mail oraz działania typu "wiadomość": Dodaj załącznik (Ctrl + N), Wstaw z szablonu (Ctrl + J), Wstaw podpis (Ctrl + O).
 • Poprawiono sposób wysyłki wiadomości e-mail tak, aby przy poleceniach wysłania wiadomości z konta lub wysyłania ze wszystkich kont wysyłane były wszystkie wiadomości znajdujące się w skrzynce nadawczej tego konta/kont.
 • Usunięto widżet nowych wiadomości pocztowych. W jego miejsce, do powiadamiania o nadejściu nowych wiadomości wykorzystywane są powiadomienia nexo.
 • W parametrach klienta poczty dodano możliwość określania, czy klawisz ENTER ma w edytorze wiadomości pocztowej tworzyć nową linię czy nowy akapit.
 • Zmodyfikowano działanie skrótu Ctrl+F9 (odebranie wiadomości pocztowych ze wszystkich kont) tak, aby działał globalnie w każdym miejscu systemu nexo.
 • Naprawiono błąd powodujący incydentalne dublowanie adresatów podczas wypisywania wiadomości e-mail.
 • Naprawiono błąd powodujący uwidocznienie w wynikach wyszukiwarki systemowej wiadomości e-mail z kont, z których użytkownik nie może korzystać.
 • Podczas wstawiania zdefiniowanego podpisu do wiadomości e-mail zrezygnowano z automatycznego wstawiania przed nim znaków "--". Jeśli użytkownik chce, aby znaki te były wstawiane, musi dodać je do podpisu.
 • Poprawiono wydajność podpowiadania adresatów w czasie pisania wiadomości e-mail.
 • W definicji konta pocztowego naprawiono niedziałający znacznik "Cytuj treść przekazywanej wiadomości". Dotychczas po odznaczeniu znacznika do przekazywanej wiadomości nie była wklejana pierwotna treść wiadomości e-mail.
 • W edycji wiadomości e-mail poprawiono widoczność kontrolki autotekstów przy zoomie aplikacyjnym większym niż 1.
 • W edytorze treści wiadomości e-mail wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem działania (w losowych momentach) klawiszy strzałek oraz "DEL".
 • W oknie wiadomości e-mail dodano możliwość przejścia do konfiguracji poczty (także poprzez skrót Shift+Ctrl+K).
 • Wprowadzono potwierdzanie usuwania załączników z wiadomości e-mail.
 • W danych wspólnika oraz pracownika, w sekcji "Kontakty" wprowadzono możliwość oznaczania kontaktu jako właściwego do ofertowania. Wszystkie oznaczone w ten sposób kontakty są automatycznie wstawiane do oferty, której opiekunem jest dany użytkownik.
 • Program serwisowy. Poprawione generowanie poleceń aktualizacji statystyk dla tabel, których nazwy zaczynały się od słów kluczowych, np. INSERT.
 • Dodano walidację nazwy wzorca wydruku przy jego imporcie.
 • e-Archiwizacja. Rozwiązano problem wysyłania plików zawierających w nazwie specjalne znaki. Znaki & ! @ $ % ^ * # + , [ ] | : " < > ? \ ; . / są zastępowane znakiem '_'.
 • Poprawiono wygląd modułu InsMail dla włączonego zoomu aplikacyjnego.
 • Udoskonalono automatyczne uaktualnianie dokumentów w bibliotece załączników otworzonych i poprawionych w programie zewnętrznym.
 • Usprawniono proces archiwizowania podmiotu oraz pobierania pliku archiwum na komputer lokalny.
 • We wzorcach wydruku dodano możliwość zbiorczej zmiany wyglądu nagłówka, danych oraz podsumowań dla całego dokumentu.
 • Poprawiono błąd polegający na uruchamianiu innego podmiotu niż wybrany przy zaznaczeniu opcji "Zapamiętaj podmiot".
 • Wprowadzono opcjonalny mechanizm zapamiętywania otwartych zakładek i odtwarzania ich po ponownym uruchomieniu programu.
 • Dodano moduł Infoserwis zawierający kafle znajdujące się poprzednio na Stronie startowej.
 • Dodano zakładki w serwisach odpowiadające dostępnym w nich widokom oraz (opcjonalnie) raportom powiązanym.
 • Połączono menu operacje, konfiguracji i kontekstu biznesowego w nowe Menu programu.
 • Poprawiono wygląd modułu InsMail przy włączonym zoomie aplikacyjnym.
 • Ułatwiono wpisywanie mnemoników przy użyciu kombinacji Ctrl+spacja, wyświetlając w stosownym momencie listę modułów wraz z mnemonikami nawet wówczas, gdy lista ta została przez użytkownika przestawiona w tryb pokazywania na żądanie.
 • Umożliwiono nadawanie flag bezpośrednio z formatki obiektu. Dodano menu podręczne dot. flag, wywoływane kliknięciem lewego przycisku myszy na kolumnie z flagą.
 • Usprawniono tryb dodawania seryjnego dokumentów, m. in. wprowadzono zapamiętywanie statusu włączony/wyłączony dla poszczególnych rodzajów dokumentów.
 • Usprawniono tryb dodawania seryjnego obiektów, w tym dodano skrót klawiszowy (Ctrl+Shift+Insert) oraz zapamiętywanie stanu "Tryb seryjny - włączony" dla każdej formatki.
 • Wprowadzono możliwość rozszerzania i zapamiętywania okna z wynikami InsTYNKT-u.
 • Wprowadzono wyróżnienie bieżącego wiersza na listach edycyjnych (np. bieżąca pozycja na dokumencie), z możliwością wyłączenia w konfiguracji listy).
 • Zastąpiono okno wyszukiwania w danych modułem Wyszukiwarka, z aktywnymi podglądami oraz wszystkimi operacjami na wyszukanych obiektach.
 • Zastąpiono widżet InsMail komunikatami o przyjściu nowych wiadomości w postaci wyskakujących dymków.
 • Dodano obsługę nowych wersji elektronicznych deklaracji VAT-R (13) oraz VAT-Z (5).
 • Poprawiono problem z ponowną wysyłką deklaracji elektronicznych na bramkę Ministerstwa Finansów w przypadku, gdy bramka zwróciła komunikat 101 "Wyślij ponownie deklarację".
 • Poprawiono składanie podpisu kwalifikowanego przy zbiorczej wysyłce PIT-11 za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów.
 • Poprawiono wydruk załączników do deklaracji VAT-UE (4) - niepoprawnie wykazywany był urząd skarbowy oraz nazwa pełna podmiotu.
 • Zablokowano możliwość wygenerowania deklaracji PIT-40 i PIT-12 dotyczącej dochodów osiągniętych po 01.01.2017 - deklaracje te zostały zlikwidowane.
 • Poprawiono komunikat pojawiający się podczas generowania plików JPK informujący o niewypełnieniu pola Poczta w danych podmiotu.