InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (14.2.2)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 14.2.2 - 23/03/2017

 • Usunięto błąd, który mógł powodować problemy z aktualizacją vendero.

Wersja 14.2.0 - 16/03/2017

 • Dodano obsługę nowej wersji formularza PIT-36L(13) wraz z nową wersją załącznika PIT/BR(2) za dochody 2017 r. Formularza został opracowany na podstawie projektu MF.
 • Dodano obsługę nowej wersji PIT-36(24) z nową wersją załącznika PIT-BR(2). Formularz został zrealizowany na podstawie projektu MF.
 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji elektronicznych VAT-R(13) i VAT-Z(5).
 • Poprawiono problem z wysyłką elektroniczną deklaracji w przypadku, gdy bramka odesłała odpowiedź 101: "Proszę o ponowne przesłanie dokumentu".

Wersja 14.1.0 - 16/02/2017

 • W obsłudze plików JPK_VAT (2.0), w operacji zbiorczej e-Sprawozdawczość JPK_VAT, dodano możliwość wygenerowania rozliczeniowego pliku JPK_VAT na podstawie plików pobranych z innych systemów księgowo-handlowych.
 • Dodano nowe wzorce informacji o podatku od towarów i usług, oparte o formularz VAT-7/7K oraz VAT-UE/UEK, zawierający kwoty bez zaokrągleń podstawy opodatkowania i samego podatku VAT. Formularze ten przeznaczone są dla jednostek podrzędnych w procedurze scentralizowanego rozliczenia VAT, do raportowania jednostce centralnej o wysokości zobowiązań podatkowych VAT.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej CIT-8(24), którą należy stosować dla okresów obrachunkowych zaczynających się przed 01.01.2017 r. i kończących się w roku 2017.
 • Rozbudowano moduł e-Sprawozdawczość JPK_VAT o: możliwość pobierania plików JPK_VAT (2.0) zewnętrznych, wygenerowanych za pomocą innych systemów księgowo-handlowych, możliwość ujęcia w "rozliczeniowym" JPK_VAT (2.0) nie tylko zapisów ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, ale również plików JPK_VAT pochodzących z zewnątrz (wczytanych wcześniej do modułu e-Sprawozdawczość).
 • Dodane nowe wzorce wydruków ewidencji VAT (sprzedaży i zakupu) dotyczące jednostki podrzędnej dla rozliczeń VAT zawierające określenie jednostki nadrzędnej.
 • Poprawiono przenoszenie danych pracowników z mikroGratyfikanta GT.
 • Poprawiono okres obowiązywania deklaracji PIT-36L (11), który niepotrzebnie obejmował 2016 r.
 • Dodano zabezpieczenia wraz z odpowiednimi komunikatami przed wystawieniem przez jednostkę podrzędną dla rozliczeń VAT deklaracji VAT-7/7K oraz VAT-UE/UEK oraz przed ich wysyłką elektroniczną na bramkę deklaracji.
 • Poprawiono generowanie nazwy pliku JPK_VAT podczas eksportu na nośnik zewnętrzny - nowa wersja aplikacji publikowanej przez Ministerstwo Finansów do wysyłki plików JPK_VAT (2.0) nie przyjmuje plików ze spacją i nawiasami w nazwie.

Wersja 14.0.1 - 09/02/2017

 • Wyeliminowano pojawiające się u niektórych klientów problemy wydajnościowe wprowadzone przy okazji aktualizacji do wersji 14.

Wersja 14.0.0 - 02/02/2017

 • W module Klienci wprowadzono możliwość wywołania polecenia zbiorczej weryfikacji danych w Portalu Podatnika. Dotychczas polecenie to działało wyłącznie dla jednego zaznaczonego klienta.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-27(2). Uwaga! Od 01.01.2017 deklarację tę można składać do urzędu skarbowego tylko drogą elektroniczną.
 • Dodano na podstawie projektu rozporządzenia MF obsługę nowych wersji: deklaracji CIT-8(25) za dochody uzyskane od 01.01.2017, załącznika CIT-8/O(12) oraz załącznika CIT-BR(2).
 • Dodano obsługę formularza oraz wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-10 - wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu dla osób zwolnionych z VAT.
 • Dodano obsługę formularza oraz wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-11 - wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu dla osób zwolnionych z VAT.
 • Dodano obsługę formularza oraz wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-23 - informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-9M(7) wraz z wysyłką elektroniczną.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-UE(4) oraz VAT-UEK(4). Uwaga! Od 01.01.2017 deklaracje te można składać do urzędu skarbowego tylko drogą elektroniczną.
 • Dodano obsługę nowej wersji wysyłki elektronicznej deklaracji CIT-ST (7) - obsługa ta dotyczy wysyłki niezależnej a nie jako załącznika do deklaracji CIT-8.
 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji VAT-Z(5) i VAT-R(13) wraz z wysyłką elektroniczną. Poprzednie wersje deklaracji obowiązują do 30.06.2017 r.
 • Dodano obsługę załącznika PIT-ZG w deklaracji PIT-36 i PIT-36L.
 • Dodano parametry związane z degresywną kwotą wolną od podatku obowiązującą od 01.01.2017. Uwaga! Pobieranie wartości domyślnych przez Internet zabezpieczone jest aktywnym abonamentem firmy InsERT.
 • Dodano obsługę skrótu klawiszowego CTRL+Enter w kreatorze operacji zbiorczych.
 • Dodano ostrzeżenie mówiące o dalszych krokach postępowania w sytuacji, gdy jeden z plików podmiotów Biura nexo nie zostanie dołączony do archiwum zbiorczego.
 • Poprawiono pobieranie kodu urzędu skarbowego w przypadku zbiorczego generowania pliku JPK VAT (ewidencji VAT) na potrzeby e-Sprawozdawczości.
 • Poprawiono problem z powielania się instytucji finansowych przy podłączaniu klienta.
 • Poprawiono problem z powieleniem się instytucji finansowej podczas podłączania podmiotów na potrzeby własne.
 • Poprawiono problem z wysyłaniem archiwizacji zbiorczej do chmury (z wykorzystaniem usługi e-Archiwizacja) w przypadku, gdy przynajmniej jeden z podmiotów nie został z jakichkolwiek powodów zarchiwizowany.
 • Poprawiono przenoszenie klientów biura z InsERT GT - obecnie ich bazy danych są tworzone na serwerze, na którym pracuje Biuro nexo.
 • Poprawiono wysyłanie archiwizacji danych do chmury w przypadku użycia mechanizmu tworzenia archiwum InsERT nexo oraz usługi e-Archiwizacji.
 • Poprawiono wywoływanie procesu e-Archiwizacji w przypadku, gdy do archiwum zbiorczego nie została zaznaczona baza biura.
 • Przy podłączaniu klienta biura poprawiono dodawanie instytucji finansowej przypisanej do rachunku bankowego tego klienta.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
 • Dodano ostrzeżenie w przypadku wystąpienia problemów komunikacji z drukarką (wyłączona usługa Windows - Bufor wydruku).
 • Rozwiązano problem nieodczytywania systemowych parametrów drukarki innych niż standardowe.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-2(5).
 • Poprawiono domyślne wyliczanie sekcji K deklaracji PIT-36 (dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci) w przypadku braku takich odliczeń w rozliczeniach właścicielskich.
 • Poprawiono nieprawidłowe wyświetlanie kwot na niektórych polach wydruku deklaracji PIT-28(19).
 • Poprawiono problem z wydrukiem 3. strony deklaracji PIT-11 (wersja 22 i 23) na systemie Windows 10 z wykorzystaniem niektórych modeli drukarek.
 • Poprawiono wypełnianie informacji o kosztach uzyskania przychodu na deklaracjach PIT-11 i PIT-40 w przypadku, gdy w systemie nie były naliczone wynagrodzenia a jedynie dane wdrożeniowe pracowników.
 • Dodano do danych domyślnych, aktualną na rok 2017 wartość podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Zaktualizowano wartość parametrów podatków i kosztów oraz ubezpieczeń ZUS obowiązujących w 2017 r. dla nowo zakładanych podmiotów: Prognozowane przeciętne wynagrodzenie, Limit naliczania składek ZUS, Podstawa składek ZUS, Preferencyjna podstawa składek ZUS.
 • Poprawiono uwzględnianie korekty z proporcji bazowej na deklaracji VAT oraz pliku ewidencji JPK VAT.
 • Uaktualniono obsługę deklaracji CIT dla formy księgowości Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.
 • Zablokowano możliwość wybrania układu KPiR 16-to kolumnowego dla okresów z datą początkową po 31.12.2016.