Opis zmian (31.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 31.0.0 - 24/06/2020

 • Dodano możliwość podania uwag do zapisów w rejestrze usług księgowych.
 • Dodano możliwość zbiorczego naliczania nowych plików JPK_V7/7K (ewidencja VAT z deklaracją) dla klientów biura rachunkowego.
 • [PRO] Dodano wsparcie zbiorczej zmiany właściciela licencji w podmiotach klientów biura poprzez operację zbiorczą eksportu i importu kodów serwisowych z plikiem licencji nowego właściciela.
 • W wiadomości pocztowej oraz wiadomości SMS dodano autoteksty związane z oddziałem użytkownika. Znajdują się one w węźle "użytkownik".
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-10(6). Na dzień publikacji wersji Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji wysyłki elektronicznej.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji VAT-11(6). Na dzień publikacji wersji Ministerstwo nie opublikowało oficjalnej wersji wysyłki elektronicznej.
 • Dodano obsługę nowych wersji deklaracji, które na dzień publikacji programu nie były jeszcze ogłoszone przez Ministerstwo Finansów: VAT-8(11), VAT-9M(10).
 • W operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych poprawiono kopiowanie oznaczeń JPK szablonów VAT.
 • W operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych poprawiono przenoszenie oznaczeń JPK dla transakcji VAT.
 • W parametrach klienta poczty oraz parametrach wiadomości SMS dodano możliwość wyłączenia ostrzegania o braku zgody na otrzymywanie informacji przy pomocy komunikacji elektronicznej.
 • Dodano nowe uprawnienie: Klienci - Pokazuj dane wspólników. Użytkownicy nieposiadający tego uprawnienia nie będą widzieć danych wspólników w module Klienci.
 • Na karcie klienta zwiększono do 20 liczbę znaków możliwych do wpisania w polu VATIN.
 • Wprowadzono zmianę, aby uprawnienie: Zmiana opiekuna klienta na innego niż zalogowany użytkownik, obejmowało również opiekunów dodatkowych.
 • Dane z okna Moja Firma wyłączono z przestrzegania unikalności numerów NIP.
 • Na karcie klienta naprawiono błąd, który uniemożliwiał skorzystanie z operacji dla pola VATIN: Przepisz numer NIP, w przypadku gdy w adresie nie uzupełniono pola państwo.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście do modułu klienci, w przypadku gdy dodano cel przetwarzania z taką samą nazwą jak inny już występujący filtr w module klienci.
 • W folderach skrzynki pocztowej: Szkice, Skrzynka nadawcza, Kosz oraz Zaplanowane-nexo dodano możliwość usuwania wiadomości za pomocą przycisku Delete. Wiadomości z tych folderów będą usuwane trwale.
 • Naprawiono błąd systemowy, który występował przy próbie dodania do wiadomości pocztowej lub wiadomości SMS, autotekstów pól własnych, które w nazwie zawierały znaki interpunkcyjne takie, jak: kropka, przecinek, myślnik lub średnik.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pobierania konfiguracji konta pocztowego dla kont gmail, gdy domena gmail.com była zapisana wielkimi literami.
 • [PRO] W polach własnych v2 dodano słownik systemowy magazynów oraz rachunków bankowych.
 • [PRO] W polach własnych v2 dodano możliwość wybrania wartości domyślnej oraz zaznaczenia wymagalności podczas definiowania pól typu: słownik własny, słownik własny SQL oraz słownik systemowy.
 • Naprawiono błąd systemowy występujący po użyciu skrótu Ctrl+G (potwierdzenie przeczytania) na wiadomości pocztowej, która nie była szkicem.
 • Naprawiono problem występujący przy dearchiwizacji objawiający się komunikatem "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku...".
 • Poprawiono błąd, który uniemożliwiał podłączanie użytkownika do Konta InsERT.
 • [PRO] Umożliwiono włączenie odświeżania raportu własnego SQL po zmianach w kontekście aplikacji, jeśli zapytanie SQL korzysta z elementów kontekstu.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem, jaki mógł się pojawiać podczas wydruku, gdy domyślna drukarka systemowa nie znajdowała się na liście dostępnych drukarek.
 • [PRO] Zwiększono rozmiar pola "Opis" w raporcie własnym do 4000 znaków.
 • [PRO] QuickInstaller - dodano możliwość tworzenia skrótów przy instalowaniu rozwiązania własnego zawierającego scenariusz wykonywalny (EXE) oraz informacji o koniecznym restarcie programu w przypadku rozszerzeń.
 • [PRO] W interfejsie IOknoObiektu dodano metodę PokazPodglad, która otwiera formatkę obiektu w trybie podglądu bez możliwości przejścia do trybu edycji.
 • [PRO] Naprawiono błąd, w którym usunięcie z raportu kolumny, po której zgrupowana jest lista, uniemożliwiało drukowanie listy.
 • W powiadomieniach o wygasaniu Abonamentu dodano obsługę multiprogramu.
 • Przedłużono obowiązywanie wersji deklaracji VAT-9M(9) ze względu na przesunięcie przez MF okresu obowiązywanie deklaracji w wersji 10.
 • Poprawiono pobieranie danych z GUS (wartość pola Powiat) dla podmiotów z miejscowości Jarocin.
 • Zgodnie z postanowieniami Tarczy antykryzysowej 4.0 (związanej z epidemią COVID-19) przesunięto obsługę nowych plików ewidencji VAT z deklaracją (JPK_V7/7K) na 1 października 2020 roku.
 • Zmieniono domyślną nazwę przy zapisywaniu do pliku dla UPO dotyczącego JPK_VAT.
 • Zmieniono przechowywanie kluczy szyfrowania plików JPK oraz elektronicznych sprawozdań finansowych z programu na wewnętrzny serwis parametrów w firmie InsERT.
 • Naprawiono błąd, który w specyficznych okolicznościach umożliwiał usuwanie użytej numeracji.