InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (16.0.3)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 16.0.3 - 03/08/2017

 • Poprawiono działanie filtra F8 na listach po jego wyłączeniu. W tej sytuacji zmieniała się bieżąca pozycja i podświetlana była pierwsza pozycja na liście.
 • Poprawiono drukowanie nazwy urzędu skarbowego na urzędowym poświadczeniu odbioru deklaracji elektronicznych.

Wersja 16.0.2 - 13/07/2017

 • Poprawiono formatowanie pliku ewidencji JPK_VAT, w którym usuwana była litera „t”  (o ile nie występowała ona na początku bądź końcu) z nazwy firmy lub z nazwiska/imienia osoby, której dane znajdowały się w pliku.

Wersja 16.0.1 - 05/07/2017

 • Poprawiono wysyłkę na bramkę produkcyjną e-Deklaracji i Uniwersalną Bramkę Dokumentów w związku z wymuszeniem przez Ministerstwo Finansów stosowania od 1 lipca 2017 r. protokołu TLS 1.2 w komunikacji z tymi serwisami.
 • Dodano automatyczne pobieranie wartości składek ZUS nieodliczonych w poprzednich okresach zaliczką ryczałtową PIT. Obecnie zaliczka ryczałtowa PIT pobiera sumę składek ZUS i naliczeń ubezpieczenia zdrowotnego do raportu wspomagającego wyliczenie zaliczki i wartość tę ogranicza do wysokości przychodu za dany miesiąc bądź do wysokości ryczałtu (w przypadku składki zdrowotnej).
 • Poprawiono generowanie pliku ewidencji JPK_VAT w przypadku, gdy w pełnej nazwie klienta zawarte były znaki Enter.

Wersja 16.0.0 - 28/06/2017

 • Dodano możliwość poinformowania klientów biura za pomocą e-maili o umieszczeniu nowych informacji na Portalu klienta biura. Treść przesyłanego e-maila można modyfikować w specjalnie przygotowanym dla takiej wysyłki szablonie wiadomości e-mail.
 • Wprowadzono możliwość dezaktywacji i aktywacji klientów. W module Klienci dodano filtr Aktywny, który umożliwia pokazanie nieaktywnych/aktywnych klientów. Ponadto klienci nieaktywni nie są widoczni na listach wyboru klientów oraz w Instynkcie.
 • Dodano możliwość powielania szablonów naklejek.
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnego szablonu naklejek.
 • Dodano obsługę formularza deklaracji CIT-8(25) wraz z załącznikami CIT-BR oraz CIT-8/O - wcześniej formularz ten stworzony był na podstawie projektu rozporządzenia MF. Deklaracja CIT-8(25) w chwili ukazania się wersji 16.0.0 nie posiadała obsługi elektronicznej wysyłki.
 • InsTYNKT klientów biura rozszerzono o adres klienta i jego NIP.
 • Poprawiono aktualizowanie danych w Portalu klienta biura.
 • Poprawiono operację usuwania cennika biura, który został użyty w Rejestrze usług księgowych.
 • Poprawiono zapamiętywanie miejsca zapisu na dysku wydruków dokumentów dla operacji zbiorczych drukujących wskazane dokumenty do pliku.
 • Ujednolicono opcje związane z wydrukiem dokumentów w operacjach zbiorczych. Jednocześnie uporządkowano pobieranie parametrów wydruku - obecnie wszystkie operacje zbiorcze drukowania bazują na ustawionych parametrach w Konfiguracji programu.
 • W module Działania cykliczne dodano licznik wierszy dla tabeli działań.
 • Poprawiono błąd, który stwarzał problemy podczas szybkiego dodawania klientów na dokumentach przy włączonej wymagalności numeru PESEL.
 • Poprawiono niepotrzebną automatyczną edycję pola "Nazwa pełna" występującą podczas poprawiania pola "Nazwa". Problem pojawiał się w trakcie dodawania klienta, którego dane pobierano z GUS.
 • W oknie danych klienta usunięto zakładkę "Wydruki". Zmiana została wykonana dla programów: Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Biuro nexo.
 • W wiadomości pocztowej dodano możliwość obsługi autotekstów za pomocą klawiatury. Wybór autotekstu Spacja lub Enter. Wejście do okienka z autotekstami za pomocą klawiszy Ctrl+Alt+Insert.
 • Lista wywoływana podczas dodawania załączników z biblioteki załączników do wiadomości pocztowej otrzymała mnemonik LB.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak tworzenia automatycznych powiązań dla wiadomości pocztowych w module Poczta wychodząca.
 • Usunięto błąd, który umożliwiał wysłanie wiadomości pocztowej na adres e-mail zawierający pusty znak spacja.
 • W edytorze wiadomości pocztowych dodano opcje: Wklej/Wklej bez formatowania.
 • W parametrach klienta poczty dodano możliwość zbierania logów diagnostycznych. Logi mogą być zbierane dla klienta poczty oraz komunikacji SMS.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się błędu systemowego występującego w specyficznych przypadkach podczas tworzenia wiadomości pocztowej.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że jeśli w wiadomości przed wysłaniem został zaznaczony znacznik "Potwierdzenie przeczytania", to jest on również zaznaczony dla wiadomości po jej wysłaniu.
 • Dodano możliwość wysyłki załączników bezpośrednio z obiektów - zakładka Załączniki, operacja "Wyślij e-mailem".
 • Poprawiono oznaczenie domyślności wzorców wydruku z danego typu.
 • Poprawiony błąd uniemożliwiający ustawianie harmonogramów archiwizacji przez różnych użytkowników.
 • W szablonach naklejek oraz w parametrach wydruku dodano możliwość przypisania domyślnej drukarki dla naklejek.
 • Zaktualizowano SQL Server dołączany do instalatora do wersji SQL Server 2016.
 • Dodano do programu Centrum powiadomień integrujące informacje i alerty z różnych obszarów systemu, takich jak powiadomienia o odebraniu nowych wiadomości, informacja o nowej wersji programu, ostrzeżenia licencyjne i inne.
 • Wprowadzono możliwość zawijania tekstu w komórkach tekstowych na listach. Umożliwia to uwidocznienie napisów niemieszczących się w jednym wierszu (z zachowaniem limitu 5 wierszy).
 • Poprawiono błąd zbyt dużej szerokości okna z wynikami wyszukiwania pozycji asortymentu o bardzo długich nazwach lub opisach, w sytuacji gdy użytkownik pracuje naprzemiennie z ekranami o różnej rozdzielczości.
 • Poprawiono komunikowanie użytkownikowi informacji o nieudanym logowaniu w przypadku wyczerpania limitu stanowisk.
 • W formatkach, które umożliwiają zapisanie obiektu bez konieczności ich zamykania (skrót klawiszowy Ctrl+S) dodano powiadomienie o tej możliwości wyświetlające się po 15 minutach bez zapisu.
 • Zmieniono sposób informowania o nowej wersji programu. Zlikwidowano widżet nowej wersji oraz wprowadzono stosowne powiadomienie w Centrum powiadomień.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej CIT-8(24) obowiązującej od 20.06.2017 r.
 • Poprawiono generowanie deklaracji elektronicznej VAT-R(13) w przypadku braku dostępu do Internetu.
 • Poprawiono wypełnianie danych adresowych podmiotu w deklaracji VAT-R(13) w przypadku, gdy forma prawna została określona jako wymagająca wskazania właściciela.
 • Komunikację z bazą Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesiono na serwis pośredniczący, co pozwoli na bezkonfliktowe dostosowywanie się do zmian w obsłudze bazy CEiDG.
 • Poprawiono pobieranie danych urzędu skarbowego podczas generowania pliku ewidencji JPK_VAT - obecnie odczytywany on jest z danych Mojej firmy.
 • Poprawiono wyznaczanie daty wystawienie pliku ewidencji JPK_VAT - obecnie określana jest ona na podstawie daty aplikacyjnej.
 • Sprawdzanie informacji o kliencie w bazie CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) obecnie jest zapisywane w historii pobieranych danych (logu).
 • Poprawiono wydruk podsumowania rejestrów VAT (sprzedaży i zakupu) - duże kwoty były zawijane do kolejnego wiersza; obecnie są one proporcjonalnie zmniejszane do szerokości kolumny.
 • Zaktualizowano słownik rachunków bankowych (nazwy banków), który jest wykorzystywany do rozpoznawania banku po numerze rachunku.