InsERT S.A.

Biuro nexo

Nowoczesny system wspomagający pracę biura rachunkowego.

Opis zmian (20.0.0)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 20.0.0 - 21/05/2018

 • [RODO] Dodano operację zbiorczą anonimizacji danych biura w bazach podmiotów klientów. Operacja ta umożliwia zamazanie danych użytkowników biura oraz sygnatur w dokumentach.
 • Dodano możliwość zbiorczego powiadamiania e-mailem klientów biura o wartościach wyliczonych składek ZUS za dany miesiąc.
 • Dodano możliwość zbiorczej wysyłki e-mailem UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) dla pliku JPK_VAT do klientów biura.
 • Dodano raport pokazujący status wysyłki plików JPK_VAT do urzędu skarbowego.
 • [RODO] Dodano możliwość anonimizacji (zamazania) danych wskazanego klienta.
 • [RODO] W module Klienci dodano możliwość wykonania wydruku "Informator o kliencie (zgodny z art. 20 RODO)". Wydruk zawiera informacje o przetwarzanych danych klienta.
 • W parametrach konta pocztowego dodano możliwość ustawienia, jakiego rodzaju komunikaty będą wyświetlane w widżecie Operacje po synchronizacji konta pocztowego.
 • Aplikacja InsERT mobile. Kontakty i działania w telefonie z systemem Android - wersja beta.
 • [RODO] Dodano możliwość anonimizacji (zamazania) danych Użytkownika.
 • [RODO] Dodano możliwość definiowania i drukowania dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych (np. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych) dla pracowników.
 • [RODO] Dodano możliwość definiowania i drukowania formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych dla klientów.
 • [RODO] W nowym module Ochrona danych osobowych dodano widok Cele przetwarzania umożliwiający definiowanie celów przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przy pozyskiwaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych od klientów.
 • Dodano możliwość ustalenia polityki haseł użytkowników.
 • Zmieniono ustawienie pytania o archiwizację przy wychodzeniu z programu na centralnie zarządzane.
 • [RODO] Dodano możliwość zablokowania okna aplikacji podczas pracy poprzez wciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+B.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej NIP-7(4) obowiązującej od 27.02.2018.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji elektronicznej PIT-4R(7) obowiązującej od 09.03.2018 za dochody 2018 roku.
 • [RODO] Dodano mechanizm monitorowania zmian danych osobowych w kartotekach klientów, pracowników, użytkowników oraz wspólników.
 • [RODO] Dodano sprawdzenie, czy firma InsERT otrzymała zgodę na przetwarzanie danych biura rachunkowego w przypadku wysyłania danych do Portalu biura.
 • [RODO] Dodano pobieranie zgody na przetwarzanie danych od biura rachunkowego na wykonanie archiwizacji danych za pomocą e-Archiwizacji.
 • [RODO] Przy operacji udostępniania Portalu biura dodano sprawdzanie, czy wyrażona została przez biuro rachunkowe zgoda na korzystanie z Portalu.
 • Dodano rozróżnienie wyceny rachunków do umów cywilnoprawnych wg miesiąca wystawienia i wg miesiąca wypłaty.
 • Poprawiono komunikowanie podczas wykonania operacji "Aktualizacja stanów klientów".
 • Wprowadzono zmianę, która umożliwia przeniesienie danych kont pocztowych z systemu InsERT GT niezależnie od tego, za pomocą jakiego kreatora po stronie nexo wykonywane jest przeniesienie. Dotychczas było to możliwe tylko dla kreatora Gestor nexo.
 • [RODO] Dodano pobieranie zgody na przetwarzanie danych dla usługi SMS.
 • Dodano możliwość nieprzenoszenia danych nieaktywnych klientów podczas przenoszenia danych z InsERT GT. Klienci nieaktywni w systemie InsERT GT będą również nieaktywni w InsERT nexo.
 • Poprawiono wizualnie kafelek dotyczący usługi SMS.
 • [RODO] Moduł Klienci rozbudowano o dynamiczne kolumny i filtry dotyczące zgód. Jeśli zostanie dodany nowy cel przetwarzania, w module Klienci automatycznie pojawią się kolumna oraz filtr oparte na nowym celu przetwarzania (domyślnie niewidoczne).
 • W module Klienci rozbudowano filtr Źródło pozyskania.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że na kartotece klienta o typie osoba nie można ustawić grupy klienta o typie pracownik.
 • Wydruki "Informacje o osobie", "Informacje o firmie" rozszerzono o sekcję Informacje o danych osobowych. Zawiera ona datę wprowadzenia klienta, informacje o wprowadzającym oraz informacje o źródle danych.
 • Zaktualizowano słownik gmin i powiatów do wartości obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
 • Usunięto błąd w kartotece klienta, który powodował możliwość wywołania operacji usunięcia oddziału, gdy kartoteka klienta była wyświetlana w trybie podglądu.
 • W module Klienci dla operacji Strona WWW poprawiono przekazywanie adresu strony do przeglądarki internetowej. Problem pojawiał się, gdy zapisany adres strony był poprzedzony protokołem https.
 • Wprowadzono zmianę polegającą na niepokazywaniu numeru PESEL podczas usuwania Klienta typu firma.
 • Zmieniono sprawdzanie statusu VAT klientów na nowy interfejs udostępniony przez Ministerstwo Finansów.
 • Dodano możliwość usuwania nieużywanych pakietów dystrybucyjnych.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie konserwacji niektórych baz danych zawierających rozwiązania własne.
 • Dodano nowy autotekst login użytkownika.
 • Wprowadzono możliwość powielania rejestrów numeracyjnych dokumentów.
 • [RODO] W konfiguracji umożliwiono zdefiniowanie takich parametrów jak Administrator danych osobowych, Inspektor ochrony danych osobowych oraz Obowiązek informacyjny wykorzystywanych przy wydrukach formularzy zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dodano uprawnienie do archiwizowania bazy danych.
 • Opisano w Pomocy skróty klawiaturowe w polach kwotowych i datowych formularzy.
 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o błędzie podczas zapisu edytowanego dokumentu, gdy ten dokument zapisywany był bez błędów.
 • Program serwisowy. Poprawiony błąd logowania do e-Archiwizacji objawiający się pustym oknem przy drugiej próbie logowania.
 • Umożliwiono odblokowanie, przez weryfikację daty on-line, bazy zablokowanej po niedozwolonej manipulacji zegarem systemowym.
 • Usunięto niepotrzebne ostrzeżenie przy wprowadzaniu pliku licencji, jeśli format NIP w podmiocie był inny niż w pliku licencji.
 • W oknie wydruku dodano możliwość ustawiania widoczności pól.
 • W oknie wydruku listy dodano parametr 'Drukuj z włączonym ukrywaniem grup', który umożliwia wydruk listy uwzględniający ukrywanie grup na liście.
 • W oknie wydruku, w polu "Wyślij e-mail:" dodano pokazywanie komentarza adresu e-mail.
 • W oknie zbiorczych wydruków dodano działanie skrótów klawiaturowych z ALT.
 • W powiadomieniach dodano linki do tematów e-pomocy dotyczących e-abonamentu i Konta InsERT.
 • We wzorcach standardowych dodano możliwość określania liczby kopii.
 • We wzorcach wydruku zmieniono opis w polu Drukarka z 'Brak' na 'Domyślna drukarka systemowa'.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed jednoczesnym uruchomieniem aktualizacji podmiotu przez kilku użytkowników.
 • Zakończono wsparcie dla systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 oraz Windows Server 2008 (nie R2). Nie będzie już możliwe zainstalowanie nowych wersji InsERT nexo na wymienionych systemach.
 • Zaktualizowano treści oświadczeń i zgód marketingowych pojawiających się podczas rejestracji programu zgodnie z wymaganiami RODO.
 • Zmieniono działanie powiadomienia o błędach z pobieraniem pliku licencji. Powiadomienie pojawi się tylko wtedy, gdy nie powiedzie się autoryzacja do serwera licencji.
 • Poprawiono czytelność komunikatu przy logowaniu do podmiotu w trybie "tylko do odczytu".
 • W komunikacie pojawiającym się przy logowaniu do podmiotu, w którym wykorzystane są wszystkie licencje stanowiskowe, dodano szczegółową informację o ich bieżącym wykorzystaniu.
 • Przeniesienie danych z katalogu. Poprawiono błąd polegający na tym, że nie były importowane dane kontrahentów i towarów z plików, w których namespace nie był domyślny tylko ze zdefiniowanym aliasem.
 • Dodano możliwość zmiany daty przy pomocy klawiszy strzałek w górę i w dół.
 • Dodano opcję pokazywania numerów tygodni w widokach z kalendarzem.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający kopiowanie tekstu do schowka systemowego, występujący m.in. w przy kopiowaniu numeru licencji.
 • Wprowadzono usprawnienie pracy ze zwiniętą Listą modułów przy zmaksymalizowanym oknie aplikacji: pasek umożliwiający pokazanie Listy kliknięciem zamiast pokazywania jej automatycznie po najechaniu kursorem na krawędź ekranu.
 • Poprawiono określanie typu identyfikatora podatkowego podczas składania podpisu niekwalifikowanego na deklaracji PIT-36.
 • Poprawiono pobieranie daty i czasu wystawienia dokumentu przy generowaniu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) deklaracji skarbowych i plików JPK_VAT.
 • Poprawiono wyliczanie deklaracji VAT i plików JPK_VAT po stronie sprzedaży. Do wyliczeń pobierane były zapisy identyfikowane wg symbolu stawki zamiast jej wartości procentowej.
 • Zaktualizowano wzorzec wydruku UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
 • Zmieniono kodowanie plików JPK zapisywanych na dysku, które obecnie nie zawierają znacznika kolejności bajtów w wielobajtowym kodowaniu znaków.
 • Poprawiono wyznaczanie kolejności wykonania schematów dekretacji w operacjach zakładania okresu obrachunkowego na podstawie innego okresu oraz w operacji kopiowania schematów dekretacji.
 • Poprawiono podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi w przypadku podania długiego imienia, nazwiska lub NIP.
 • Poprawiono podpisywanie JPK_VAT profilem zaufanym w okresie objętym blokadą.
 • Poprawiono tworzenie nowego okresu obrachunkowego na podstawie poprzedniego okresu, w przypadku napotkania danych, które nie pasują do ustawień nowego okresu. Proces kopiowania np. schematów dekretacji które zawierają definicję nieistniejącego już konta, nie jest przerywany; taki schemat jest obecnie pomijany.
 • Poprawiono zakładanie danych podmiotów w przypadku, gdy dane firmy pobierane były z serwera GUS.
 • Zaktualizowano domyślną stawkę ubezpieczenia wypadkowego dla pracowników oraz właścicieli (1,67%), która obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.
 • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych wykorzystywaną podczas dodawania organu podatkowego.
 • Poprawiono wydruki ewidencji VAT zakupu, które uwzględniały zapis korekty VAT z proporcji bazowej bez względu na wybrany rejestr VAT.
 • Dodano wzorzec wydruku do raportu Podliczenie rachunku bankowego.
 • Wprowadzono możliwość ustawiania widoczności pól w danych klientów i asortymentu.
 • Dodano uprawnienie "Zmiana szyfrowania" (w kategorii "Ogólne"), które decyduje, czy użytkownik ma prawo do zmiany domyślnego sposobu szyfrowania plików wymiany.
 • Podczas importu danych z pliku EDI++ wprowadzono zabezpieczenie przed pojawianiem się komunikatu o błędzie: "Należy wybrać co najmniej jednego klienta".