Opis zmian (41.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 41.0.1 - 27/06/2022

W tej wersji nie wprowadzono żadnych zmian do programu Biuro nexo.

Wersja 41.0.0 - 22/06/2022

 • Dodano operacje zbiorczą Zarządzania modułem Automatyzacja na podmiotach klientów biura rachunkowego. Operacja umożliwia zbiorczą aktywację modułu Automatyzacja na wybranych podmiotach oraz pozwala na kopiowanie pomiędzy nimi zdefiniowanych wcześniej reguł automatyzacji.
 • Dodano operację zbiorczą umożliwiającą zmianę formy opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na rozliczenie wg skali podatkowej dla wspólników w podmiotach biura rachunkowego. Operacja dotyczy tylko podmiotów z formą księgowości ustawioną jako ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku. Przepisy obowiązujące od 01.07.2022 r. umożliwiają zmianę formy opodatkowania w trakcie roku dla tych ryczałtowców, którzy ze względu na obniżkę stawki pierwszego progu skali podatkowej zdecydują się na prowadzenie działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych.
 • Na karcie klienta, w sekcji Lista zgód dodano możliwość zamieszczenia informacji, kto zaakceptował oraz kto wycofał/odrzucił wybraną zgodę.
 • [PRO] W raportach własnych LINQ dodano możliwość tworzenia kolumny z flagą.
 • [PRO] W raportach własnych SQL dodano możliwość tworzenia kolumny z flagą.
 • Umożliwiono podglądu dokumentu w osobnym oknie.
 • Dostosowano naliczanie składki zdrowotnej wspólników do zmian podatkowych wprowadzanych od 1-go lipca 2022 (Polski Ład 2.0) - obniżenie przychodu/dochodu o wartość zapłaconej składki do wysokości przysługującego limitu, wsparcie zmiany formy księgowości, dostosowanie zaliczek miesięcznych, itp.
 • W naliczeniu składki zdrowotnej wspólnika dodano możliwość podania wartości składki zapłaconej, możliwej do odliczenia od dochodu (do wysokości limitu definiowanego w parametrach "Podatków i kosztów"). Prawo do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu dla osób rozliczających się podatkiem liniowym wynika ze zmian Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 01.07.2022r.
 • Rozwiązano problem wysyłki miesięcznego JPK przy rozliczeniu kwartalnym operacją zbiorczą.
 • W operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych uwzględniono nowe parametry podatków i kosztów związane ze zmianami Polskiego Ładu 2.0 obowiązującymi od 1-go lipca 2022 r.
 • W widoku "Przenoszenie klientów Biura z systemu InsERT GT" dodano kolumny "Miesiąc rozpoczęcia pracy" oraz "Pierwsze wynagrodzenie".
 • Dodano nowe uprawnienie Klienci - Modyfikacja danych klienta bez opiekuna.
 • Poprawiono synchronizację kont pocztowych. W niektórych szczególnych przypadkach trwała dłużej.
 • W konfiguracji konta pocztowego, w oknie zarządzaj użytkownikami dodano możliwość scrollowania.
 • W oknie wiadomości pocztowej dodano ikonkę do operacji usuwania wiadomości.
 • Poprawiono działanie uprawnienia Biblioteka załączników - uruchom moduł. Dotychczas użytkownik niemający tego uprawnienia mógł zobaczyć listę dodanych załączników do biblioteki załączników, korzystając w wiadomości pocztowej z operacji Dodaj załącznik z biblioteki załączników.
 • W wiadomości pocztowej ustawiono nowy skrót dla wysyłania wiadomości (Ctrl+Shift+Y).
 • [PRO] Ułatwiono definiowanie parametrów czynności i warunków Automatów w sferycznych punktach rozszerzeń.
 • Do instalatora nexo dodano instalator .NET Framework 4.7.2.
 • [PRO] Do komunikatu informującego o braku podanej wartości pola własnego dodano nazwę tego pola.
 • [PRO] Do pól własnych zaawansowanych dodano możliwość tworzenia opisów tych pól.
 • Do wbudowanych wzorców wydruków dodano informację o wersji programu, w której wzorzec był ostatnio zmieniany. Informacja ta przechowywana jest w pliku wzorca wydruku. Dzięki temu powielone wzorce także będą posiadać tę informację.
 • Naprawiono błąd, który powodował brak pojawiania się okna z informacją, że załącznik zapisywany już istnieje w bibliotece załączników. Informacji tej brakowało, gdy był zapisywany załącznik z okna Drukuj.
 • [PRO] Poprawiono problem z zapisem raportu SQL, w którym użyto parametru DR.
 • [PRO] W Sferze nexo, która nie używa UI, zniesiono obowiązek istnienia pliku xml.pak w katalogu wynikowym projektu.
 • W szablonie naklejek usunięto odstęp między "opisem z lewej" i "opisem z prawej".
 • [PRO] W Sferze udostępniono okno tworzenia wiadomości SMS.
 • [PRO] Poprawiono raportowanie o postępie uruchamiania Sfery.
 • [PRO] W SDK dodano nowy szablon projektu sferycznego przeznaczony do tworzenia własnych rozszerzeń.
 • [PRO] W SDK dodano szablony projektów sferycznych do Visual Studio 2022.
 • [PRO] W Sferze dodano metodę PobierzKomunikatyBledow, która ułatwia pobieranie informacji o błędach obiektu biznesowego.
 • [PRO] W Sferze dodano metody ułatwiające dostęp do kartotek asortymentów, klientów, dokumentów, dekretów itp. Metody te powinny być widoczne w IntelliSense po dodaniu przestrzeni nazw InsERT.Moria.Sfera.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość określenia własnego warunku filtrującego przed wyświetleniem listy elementów do wyboru.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość podania warunku filtrującego do metody Wszystkie. Dodano także metodę Pierwsza, zwracającą pierwszy element pasujący do warunku.
 • [PRO] W Sferze dodano możliwość włączenia kontekstu aplikacji. Dodano także metody do ustawienia poszczególnych elementów tego kontekstu.
 • [PRO] W Sferze uproszczono wyszukiwanie obiektów.
 • [PRO] W szablonach projektów sferycznych dodano tworzenie instalatora rozwiązania własnego.
 • Do modułów dodano pasek ułatwiający wyszukiwanie, filtrowanie i podgląd elementów znajdujących się na liście.
 • Naprawiono problem, który nie pozwalał na łączenie różnych styli formatowania warunkowego, np. czerwone tło dla przeterminowanych rozrachunków plus pogrubiony tekst dla rozrachunków o znacznej wartości.
 • Poprawiono działanie filtrowania po podanej kolumnie, tak aby włączenie filtrowania od razu wyświetlało okienko wyboru wartości filtra.
 • Poprawiono stabilność list edycyjnych, w których było wykorzystywane grupowanie.
 • Poprawiono stabilność notesu w sytuacji gdy usunięto użytkownika, który miał utworzone notatki.
 • W deklaracji PIT-11(28) dodano obsługę wartości przychodów zaewidencjonowanych w danych wdrożeniowych pracownika i związanych z ulgą dla seniorów, posiadających rodzinę 4+ czy dla powracających z zagranicy.
 • Dodano kreator zmiany formy opodatkowania dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym - zgodnie z nowelizacją Polskiego Ładu 2.0 podatnicy będący na ewidencji przychodów mogą zmienić od 01.07.2022 formę opodatkowania na rozliczenie wg skali podatkowej.
 • Poprawiono dane teleadresowe urzędów skarbowych: Wrocław - Stare Miasto (kod 0227), Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto (kod 1212) i Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto ( kod 3022).
 • Udostępniono operację Wczytaj pliki dokumentów w module Portalu Biura - Dokumenty w podmiotach klientów biura rachunkowego. Funkcjonalność ta dotychczas dostępna była w ramach Laboratorium.
 • W module Portalu Biura - dokumenty poprawiono wyświetlanie kolumny z liczbą stron dokumentów.
 • [PRO] W Sferze uproszczono tworzenie obiektów księgowych.
 • Zaktualizowano dane teleadresowe Urzędów skarbowych.
 • Zmieniono wyliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego osób współpracujących na zgodne z wymogami Polskiego Ładu 2.0.
 • W danych "Mojej Firmy" jak i klientów wprowadzono ewidencjonowanie numerów BDO, KRS oraz EORI. Dodano także możliwość umieszczania tych danych na wydrukach dokumentów.

Pomoc

Pomoc zdalna
teleKonsultant
e-Pomoc techniczna