Opis zmian (36.1.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 36.1.1 - 09/09/2021

 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji NIP-7(6).
 • Dodano obsługę wysyłki elektronicznej deklaracji ZAP-3(6).
 • Poprawiono listę podpowiadanych urzędów skarbowych - problem pojawił się w wersji 36.1.0.

Wersja 36.1.0 - 19/08/2021

 • W operacji kopiowania parametrów księgowych dodano możliwość kopiowania rejestrów VAT OSS.
 • W operacji zbiorczej wysyłania danych do Portalu biura umożliwiono wysłanie raportów za okres dłuższy niż jeden miesiąc.
 • Dodano obsługę nowej deklaracji rozliczającej sprzedaż e-commers (WSTO). Deklaracja obowiązywać będzie za okres rozliczeniowy trzeciego kwartału.
 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji NIP-7(6) oraz ZAP-3(6) (na dzień publikacji wersji nie była dostępna wysyłka elektroniczna tych deklaracji).
 • Poprawiono wysyłanie danych do Portalu Biura Raporty, w przypadku gdy miesiąc którego dane wysyłamy jest początkiem okresu obrachunkowego i który to okres obrachunkowy zaczyna się w trakcie danego miesiąca.

Wersja 36.0.1 - 20/07/2021

 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji zgłoszeniowej VAT-R(15) obowiązującej od 01.07.2021. Zgłoszeń do VAT można dokonywać również na poprzedniej wersji deklaracji do końca lipca 2021.
 • Poprawiono problem z parametrem Zakres dat ({DR..}) w Raporcie Własnym SQL.

Wersja 36.0.0 - 24/06/2021

 • Automaty działań cyklicznych rozszerzono o operacje wykonywane na plikach deklaracji VAT-7 z ewidencją (JPK_V7).
 • Dodano możliwość powielania istniejącego cennika usług księgowych.
 • Dodano możliwość przypisania kolejnych klientów biura rachunkowego do działania cyklicznego bezpośrednio z podglądu stanu tego działania (widok Działań cyklicznych). Dotychczas taka możliwość przypisania działania do klienta była dostępna tylko w definicji klienta biura.
 • Dodano możliwość zbiorczego przypisania cennika do wskazanych klientów biura.
 • Dodano nowy raport Informacja zbiorcza o klientach biura pokazujący podstawowe informacje biznesowe klientów biura - takie jak przychody, koszty, itp.
 • Dodano nowy raport Stan preferencyjnych składek ZUS pokazujący, jakie preferencje opłacania składek ZUS posiadają wspólnicy w podmiotach klientów biura, początek danej preferencji i jej datę końcową.
 • Dodano operację zbiorczą wydruku (i wysyłki mailem) raportu Informacji zbiorczej dla klientów biura. Dodany został również automat działania cyklicznego dla tej operacji.
 • Dodano operację zbiorczą zarządzania śladem rewizyjnym i monitorowaniem danych osobowych w bazach klientów biura.
 • Dodano raport pokazujący, jakie programy zostały zainstalowane na podmiotach klientów biura rachunkowego, stan ich licencji oraz Konta InsERT.
 • Na potrzeby wysyłki JPK_V7 w operacji zbiorczej kopiowania parametrów księgowych umożliwiono kopiowanie do podmiotów klientów biura adresu e-mail ze wskazanej lokalizacji: z danych Mojej firmy, z domyślnej osoby wystawiającej, dodatkowo możliwe jest ręczne wpisanie adresu.
 • Udostępniono możliwość dodawania działań cyklicznych z poziomu modułu "Działania cykliczne".
 • W definicji cennika dodano możliwość kalkulacji opłaty za deklarację konkretnego typu.
 • W definicji cennika dodano składnik wyceny aktywnej umowy pracowniczej.
 • W formularzu działania cyklicznego uruchomionego w widoku działań cyklicznych dodano możliwość wykonania operacji zbiorczej właściwej dla wskazanego działania cyklicznego - czyli, jeżeli z definicji działania wynikać będzie bezpośrednio obiekt i operacja właściwa dla danego obiektu, to wywołanie operacji zbiorczej właściwej dla działania cyklicznego wywoła od razu tą operację.
 • W module klientów biura dodano filtr działań cyklicznych.
 • W widoku "Klienci biura" dodano kolumnę (domyślnie wyłączoną) oraz filtr z określeniem formy księgowości podmiotu biura. Dotychczasowa kolumna obecnie nosi nazwę "Program księgowy".
 • W widoku Działań cyklicznych dla klientów przypisanych do wskazanego działania dodano możliwość wykonania operacji zbiorczych, które wykonane zostaną tylko dla tych klientów.
 • W szablonach klientów dodano sekcję Parametry wydruków umożliwiającą parametryzowanie wydruków dokumentów handlowych i windykacyjnych.
 • Dodano możliwość tworzenia symboli klientów w oparciu o numerację. Ustawienie definiuje się w Parametrach numerów NIP, PESEL i symboli.
 • Dodano możliwość uruchomienia podmiotu klienta biura za pomocą skrótów klawiszowych: Rachmistrz - CTRL+R, Rewizor - CTRL+E oraz Gratyfikant CTRL+G.
 • Na formatkach z serwisów Działania cykliczne i Działania cykliczne dla klientów dodano możliwość drukowania listy (PPM -> Operacje na liście -> Drukuj listę Ctrl+Shift+P).
 • Podczas dodawania nowego klienta biura dodano automatyczne podpinanie cennika "podstawowy".
 • W raporcie stanu badań profilaktycznych, szkoleń BHP oraz uprawnień zawodowych dodano raportowanie również stanu umów pracowników klientów biura. Sama nazwa raportu została także zmieniona na "Badania profilaktyczne, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe i umowy pracowników klienta biura".
 • W szablonach wiadomości zmieniono działanie autotekstu "termin płatności składek ZUS" (z grupy Deklaracja ZUS) w taki sposób, by w przypadku gdy termin płatności wypada w dzień wolny, zwracana była data z najbliższym następnym dniem roboczym.
 • Naprawiono błąd, który powodował propozycję dopisania adresu e-mail do firmy. Problem był widoczny, gdy wybierano adres e-mail, inny niż domyślny, z listy dostępnych adresów podczas wydruku dokumentów.
 • W edytorze wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach zostawiał podkreślenie sugerujące błąd pod wyrazem, mimo jego poprawnej pisowni.
 • Dodano mechanizm sprawdzający i naprawiający problemy związane z uszkodzeniem informacji licencyjnych w bazie danych.
 • [PRO] W raportach własnych SQL dodano możliwość definiowania wybranych parametrów kolumn.
 • [PRO] Zoptymalizowano edycję raportu własnego SQL.
 • Dodano możliwość pokazania przycisku "Dalej" w pasku zakładek.
 • Na listach w widokach, w menu "Operacje na liście" dodano możliwość kopiowania zaznaczonych wierszy.
 • W kontrolce instynktowej poprawiono przywracanie poprzedniego rozmiaru okna z listą wyników w sytuacji, gdy od czasu poprzedniego uruchomienia zmieniły się rozmiary ekranu.
 • Poprawiono wydruk deklaracji VAT-UE - niepoprawnie była wykazywana ilość zapisów.
 • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych (na podstawie słownika kodów urzędów na potrzeby wysyłki elektronicznej).
 • Dodano możliwość umieszczania w nagłówkach wydruków dokumentów księgowych autotekstów, czyli wartości danych charakterystycznych dla podmiotu, np. z grupy "Podmiot" dostępne są autoteksty związane z podmiotem takie, jak adres, telefon, gmina itp.
 • Poprawiono w wysyłce danych do Portalu biura - Raporty tytuł zobowiązania podatkowego dla przelewu zaliczki na podatek od przychodów ewidencjonowanych.
 • Poprawiono wydruk części deklaracyjnej JPK_V7 z zawartym wyjaśnieniem przyczyn korekty (ORD-ZU).
 • W raporcie Informacji zbiorczej poprawiono wykazywanie danych do przelewów dla zaliczek PIT, w przypadku gdy nie był stosowany parametr "Płać zaliczkę, gdy kwota mniejsza niż 1000 zł".
 • Poprawiono wydruk ewidencji VAT zakupu - data otrzymania został zamieniona na datę wystawienia.
 • Poprawiono wykazywanie wartości niepodlegającej opodatkowaniu w kwocie "netto do deklaracji", dla zapisów VAT sprzedaży.
 • Poprawiono wyliczanie wartości narastających w Informacji zbiorczej, które wykazywane są obecnie narastająco w kontekście okresu obrachunkowego (istotne, jeżeli okres nie jest zbieżny z rokiem kalendarzowym). Poprawka ta wpływa również na dane przesyłane do Portalu biura - Raporty.