Programy dla firm - InsERT

Funkcje dodatkowe w InsERT GT
dostępne tylko w Abonamencie

Abonament to znacznie więcej możliwości! Sprawdź, jakie konkretnie funkcje otrzymujesz dodatkowo w poszczególnych programach InsERT GT.

 

Funkcja Subiekt Rachmistrz Rewizor Gratyfikant Gestor

Pakiet e-commerce

Rozbudowana obsługa transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO i WSTO-OSS) umożliwiająca rozliczenie sprzedaży wysyłkowej do krajów UE w procedurze uproszczonej One Stop Shop.

Opłata od opakowań z tworzyw sztucznych

Obsługę opłaty od wydanych konsumentowi jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych zapewnia słownik Stawek opłat specjalnych. Można przypisać kwoty opłat do towarów obowiązujące w danym okresie. Naliczenie sumarycznej wysokości opłaty zapewnia natomiast Zestawienie opłat specjalnych wg asortymentu.

Opłata cukrowa

Opłata od środków spożywczych została nałożona na początku 2021 r. na podmioty występujące w łańcuchu dostaw napojów z dodatkiem cukrów, substancji słodzących, a także kofeiny i tauryny. Zmiany wykonane w programie pozwalają m.in. powiększyć cenę sprzedawanych towarów o wysokość opłaty na dokumentach handlowych, dokonać odpowiednich parametryzacji w kartotekach towarów i kontrahentów, a także sporządzić tzw. deklarację cukrową.

Obsługa podatku od sprzedaży detalicznej

Zestawienie wspomagające rozliczenie podatku, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. Jest oparte o przychód ze sprzedaży detalicznej. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną wynoszącą 17 mln zł miesięcznie.

Zbiorcza zmiana etatu i kalendarza

W menu Operacje modułu Wypłaty istnieje kreator zbiorczej zmiany wymiaru zatrudnienia i kalendarza czasu pracy przyporządkowanego do pracowników.

Sprawdzanie rachunków bankowych w Wykazie podmiotów VAT (Biała lista)

Możliwość sprawdzania numeru rachunku bankowego na tzw. Białej liście. Sprawdzanie jest możliwe z wielu miejsc w programie, m.in. z poziomu kartoteki kontrahenta, faktur, operacji bankowych i innych. Wyniki sprawdzenia są logowane i można je sprawdzać w zestawieniu Weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Wymagane jest aktywne Konto InsERT.

Obsługa struktur JPK_V7M i JPK_V7K

Pakiet funkcji do raportowania transakcji VAT w postaci plików JPK_V7M i JPK_V7K, m.in. możliwość nadawania specjalnych oznaczeń dla transakcji handlowych, towarów i zapisów w ewidencjach VAT oraz możliwość generowania i wysyłki plików JPK w nowej strukturze.

Powielanie dokumentu jako dokumentu innego typu

W rozszerzeniu funkcjonalnym zielony Plus dla InsERT GT dostępna jest funkcja Powiel jako. Dla większości typów dokumentów na podstawie dokumentu jednego typu pozwala utworzyć dokument innego typu. Dzięki temu można np. szybko wykonać zamówienie u dostawcy (ZD) na podstawie jakiegoś konkretnego zamówienia klienta (ZK) lub przesunąć towary dostarczone dostawą opisaną na dokumencie PZ z jednego magazynu na drugi (dokument MM).

Powielanie dokumentów handlowych i magazynowych

Wprowadzono funkcję powielania niektórych typów dokumentów handlowych i magazynowych. Możliwe jest powielanie zwykłych faktur, paragonów, zamówień, wydań i przyjęć magazynowych (oprócz dokumentów automatycznych).

JPK_FA_RR

Obsługa wprowadzonego 1 września 2019 r. pliku JPK przeznaczonego do raportowania informacji o wystawionych fakturach VAT RR dokumentujących nabycie produktów rolnych.

e-Sprawozdania finansowe

Funkcja umożliwia generowani elektronicznych sprawozdań finansowych i składanie ich do KRS przez Internet, a także podpisywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP.

Ustawienia handlowe dla kontrahentów

Możliwość przypisywania kontrahentom cech automatycznie ustawiających się w dokumentach handlowych, np. waluta, transakcja VAT, czy sposób wyliczania dokumentów (od netto/brutto).

RODO – Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Moduł Cele przetwarzania pozwala definiować cele zbierania danych osobowych. W kartotekach: Kontrahent oraz Pracownik znajduje się zakładka Zgody, na której można określić status zgody na określony cel przetwarzania. W module Kontrahenci i module Klienci (Gestor) znajdują się filtry, które umożliwią wyfiltrowanie osób, które wyraziły zgodę na dany cel przetwarzania. Do list dostępnych w tych modułach dynamicznie są dodawane kolumny prezentujące status każdego aktywnego celu przetwarzania. Po zapisaniu kartoteki Kontrahent lub Pracownik kontrahenta możliwe jest wydrukowanie formularza zgody na wybrane lub wszystkie cele przetwarzania. Okienko wydruku dla tych obiektów może pojawiać się automatycznie po zapisaniu nowego lub istniejącego obiektu.

RODO – Rejestr czynności przetwarzania

Moduł pozwala ewidencjonować zbiory danych osobowych zidentyfikowane w przedsiębiorstwie, a prowadzone w systemie GT lub poza nim. W module dostępny jest wydruk Rejestru w formie przewidzianej przepisami dla Administratora danych oraz dla Podmiotu przetwarzającego. [Funkcja dostępna dla użytkowników posiadających co najmniej 1 licencję Gestora]

RODO – Anonimizacja jako realizacja prawa do zapomnienia

Dla obiektów: Kontrahent, Pracownik kontrahenta i Personel udostępniono polecenie Anonimizuj dane. Pozwala ono trwale usunąć z systemu dane nt. osób.

RODO – Wydruk danych osobowych i monitorowanie przetwarzania

Zgodnie z RODO każda osoba może wystąpić do administratora z żądaniem przedstawienia informacji o przetwarzanych na swój temat danych. W systemie przygotowano kilka wydruków, które pozwalają zrealizować ten obowiązek: Informacje o kontrahencie (zgodny z art. 20 RODO), Informacje o kontrahencie (ze zdjęciem, zgodny z art. 20 RODO), Informacje o pracowniku (ze zdjęciem, zgodny z art. 20 RODO). Moduł Monitorowanie przetwarzania danych prezentuje operacje wykonywane na kartotekach zawierających dane osobowe, a więc: Kontrahent, Pracownik kontrahenta, Pracownik i Wspólnik. Pokazuje, dla wybranego obiektu, jaki użytkownik systemu i kiedy wykonał takie czynności jak: utworzenie obiektu, edycja, podgląd, wydruk, przeglądanie i wydruk listy.

RODO – Szyfrowanie i minimalizacja danych w plikach komunikacji

Wszystkie pliki komunikacji (epp, xml, jpk, …) przesyłane pomiędzy różnymi systemami firmy InsERT mogą być zabezpieczone hasłem. Pliki są kompresowane do formatu ZIP, a do szyfrowania wykorzystany jest standard AES-256. Można również ograniczyć do niezbędnego minimum zakres wysyłanych do plików danych osobowych.

Współpraca z terminalami płatniczymi

Podczas zapisu dokumentu handlowego możliwe jest wysłanie na terminal kwoty płatności oraz odebranie informacji zwrotnej o przebiegu transakcji. Lista dostępnych terminali dostępna jest w pomocy programu.

Moduł e-Sprawozdawczość JPK_VAT

Umożliwia eksport danych z rejestru VAT sprzedaży w formacie JPK_VAT do biura rachunkowego.

e-Kontrole podatkowe

Moduł umożliwia tworzenie Jednolitych Plików Kontrolnych na potrzeby kontroli skarbowych.

Firmowy serwis www

Aplikacja vendero umożliwia stworzenie bezpłatnej strony WWW będącej wizytówką firmy. Na poszczególnych podstronach serwisu można zamieszczać najważniejsze informacje o firmie, ogólny opis oferty, aktualności, dane kontaktowe, galerię zdjęć itp.

Pobieranie danych kontrahentów z GUS 

Na podstawie numeru NIP kontrahenta program uzupełnia wszystkie jego dane z bazy internetowej REGON prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Formatowanie warunkowe wierszy na listach

Mechanizm umożliwiający zmianę czcionek i kolorów dla wierszy spełniających określony warunek.

Obliczanie podsumowania tylko pozycji zaznaczonych na liście

Mechanizm pozwala wyświetlać na listach podsumowanie tylko dla tych wierszy, które zostały zaznaczone. Jeśli zaznaczony jest tylko jeden wiersz, albo nie jest zaznaczony żaden, podsumowanie dotyczy całej listy.

Sprawdzanie statusu aktywności podatnika VAT w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów

Dzięki integracji z serwisem MF można szybko sprawdzić, czy podatnik VAT jest zarejestrowany i ma status podatnika czynnego.

Kontrola aktywności numeru VAT w systemie VIES

Dzięki integracji z serwisem VIES można szybko sprawdzić aktywności numeru VAT nadanego przez państwo członkowskie UE.

Podpowiadanie danych adresowych na podstawie ewidencji terytorialnej 

Po wpisaniu fragmentu adresu, np. ulicy, miejscowości lub kodu pocztowego, otwiera się lista z podpowiedziami, która pozwala szybko uzupełnić pozostałe dane adresowe.

Pobieranie kursów walut

Tabele kursowe pobierane są z serwisów NBP.

Kopiowanie tabeli ze specyfikacją towarową pomiędzy różnymi dokumentami 

Kopiowanie obsługuje się skrótem Ctrl+K, a wklejanie Ctrl+L. Wspierane są dokumenty handlowe, magazynowe i zamówienia.

Pobieranie danych urzędów skarbowych

Program pobiera wszystkie dane adresowe z serwisu internetowego.

Rozbudowa promocji o możliwość definiowania promocji godzinowych i cyklicznych 

Nowe funkcje pozwalają definiować promocje trwające w określonych godzinach, dniach tygodnia czy miesiąca. Można uruchamiać promocje według zdefiniowanego harmonogramu.

Integracja z systemem bankowości on-line mBank CompanyNet

Internetowe zlecenia przelewów, pobieranie wyciągów bankowych, statusów, potwierdzeń przelewów i inne.

Integracja z systemem bankowości on-line ING BusinessOnLine

Internetowe zlecenia przelewów, pobieranie wyciągów bankowych, statusów, potwierdzeń przelewów i inne.

Pobieranie parametrów związanych z "kwotą wolną"

Możliwość pobierania parametrów związanych z kwotą wolną od podatku z serwisów chmurowych (zmiana przepisów wprowadzona 1 stycznia 2017 r.).

Nowy mechanizm fiskalizacji zdalnej oparty o SUZ

Aplikacja SUZ (Serwer urządzeń zewnętrznych) pozwala konfigurować współpracę systemu z urządzeniami fiskalnymi głównie w przedsiębiorstwach wielooddziałowych.

Multiwybór elementów i mechanizm InsTYNKT w filtrach magazynów i kategorii w zestawieniach 

Nowe możliwości filtrowania elementów wprowadzono w niemal wszystkich zestawieniach Subiekta GT. 

Szybkie sprawdzanie dostępności towarów wprowadzonych na zamówieniu klienta 

Pozwala jednym kliknięciem sprawdzić dostępność towarów wprowadzonych w dokumencie ZK we wszystkich magazynach.

Automatyczna kalkulacja cen przy przyjmowaniu towarów 

Po zapisie dokumentu przychodowego automatycznie wykonuje się przecena.

Nowe ewidencje akcyzowe 

Dwa nowe moduły dotyczące ewidencji wyrobów węglowych: Ewidencja sprzedaży wyrobów akcyzowych dla odbiorców finalnych i Ewidencja wyrobów akcyzowych używanych przez podmiot pośredniczący.

Możliwość zmiany kategorii i uwag w dokumencie mimo blokady przez dokument powiązany 

Możliwość zmiany np. w sytuacji blokady faktury przez wystawioną korektę.

Obsługa promocji ZenCard

Mechanizm płatności terminalowych, programów rabatowych i lojalnościowych, oferowanych przez ZenCard.

Przekazywanie w dymkach informacyjnych błędów SQL Servera 

Obsługiwane są błędy instrukcji RAISERROR języka T-SQL. Pozwala to na jeszcze szersze zastosowanie obiektów bazy danych w dostosowywaniu aplikacji do specyficznych potrzeb użytkowników.

Oznaczenia JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M/JPK_V7K)

Możliwość użycia oznaczeń JPK_VAT - dowodu nabycia i sprzedaży, procedur (np. SW, TP, MPP), oznaczeń dotyczących dostawy i świadczenia usług (GTU) oraz kwot sprzedaży i zakupu w procedurze VAT marża. 

Obsługa zmiennych kodów wagowych za pomocą klawiaturowych czytników kodów kreskowych

W rozszerzeniu funkcjonalnym Zielony Plus dla InsERT GT dodano możliwość odczytywania przez czytniki klawiaturowe kodów drukowanych przez wagi etykietujące.

Zatwierdzanie przychodzących transferów kasowych

Mechanizm pozwala na potwierdzenie wpływu gotówki do kasy (dokument KP) w procesie realizacji transferu. Niezatwierdzone dokumenty KP nie są uwzględniane m.in. w raportach kasowych i księgowości.

Oświadczenie dotyczące pochodzenia węgla

Możliwość przypisania kraju pochodzenia oraz daty wprowadzenia węgla na terytorium Polski do dostawy towaru oraz wydrukowania tych informacji w momencie sprzedaży towaru, za pomocą powiązanego z fakturą lub paragonem dedykowanego wzorca wydruku.

Obsługa e-DD (elektronicznych Dokumentów Dostawy) dla wyrobów węglowych

Możliwość gromadzenia dodatkowych danych na dokumentach WZ, generowania na ich podstawie komunikatów DD815C, podpisywanie ich oraz wysyłka mailem.