InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Rewizor nexo - Lista kont dla wariantu I, który można wybrać podczas tworzenia podmiotu lub zakładania nowego okresu obrachunkowego

Program: InsERT nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Plan kont

​Poniższa lista przedstawia Wariant I plan kont, który można wybrać podczas tworzenia nowego okresu obrachunkowego lub zakładania podmiotu w kreatorze wdrożeniowym. Konta należy przystosować do własnej specyfiki pracy, która wykonywana jest w firmie.

NumerNazwa
  011 vŚrodki trwałe
  020 vWartości niematerialne i prawne
  030Inwestycje długoterminowe
  034Inne długoterminowe aktywa finansowe
  036Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
  037Nieruchomości i prawa będące inwestycjami długoterminowymi
  038Pozostałe inwestycje długoterminowe
  039Odpisy aktualizujące wartość nieruchomości, praw i pozostałych inwestycji długoterminowych
  071 vUmorzenie środków trwałych
  073 vUmorzenie wartości niematerialnych i prawnych
  076Umorzenie nieruchomości i praw będących inwestycjami długoterminowymi
  083Środki trwałe w budowie
  084Rozliczenie środków trwałych w budowie
  091Środki trwałe w likwidacji
  092Środki trwałe dzierżawione i w leasingu operacyjnym
  100Kasa
  131Rachunek bieżący
  135Rachunek dewizowy
  139Inne rachunki bankowe
  149Środki pieniężne w drodze
  201 vRozrachunki z odbiorcami krajowymi
  202 vRozrachunki z dostawcami krajowymi
  220Rozrachunki z budżetami
  221 vRozrachunki z tytułu VAT
  229Inne rozrachunki publicznoprawne
  231Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  234Inne rozrachunki z pracownikami
  242Rozrachunki z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych
  249Inne rozrachunki
  250Rachunek właściciela
  280Rozliczenie różnic kursowych
  301Rozliczenie zakupu materiałów
  302Rozliczenie zakupu usług
  303Rozliczenie zakupu towarów handlowych
  304Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych
  311Materiały na składzie
  330Towary handlowe
  341Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
  342Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - marża
  343Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów – VAT
  401Amortyzacja
  411Zużycie materiałów
  419Energia
  427Usługi remontowe
  429Inne usługi obce
  431Wynagrodzenia
  445Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty
  461Podatki i opłaty
  462Usługi bankowe
  469Pozostałe koszty proste
  490Rozliczenie kosztów
  501Produkcja podstawowa
  503Koszty zakupu
  504Koszty działalności handlowej
  507Koszty sprzedaży
  550Koszty ogólnego zarządu
  601Wyroby na składzie
  603Produkcja niezakończona
  620Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów gotowych
  643Remonty rozliczane w czasie
  649Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  701Przychody ze sprzedaży produkcji przemysłowej na kraj
  703Przychody ze sprzedaży pozostałych usług
  706Koszt własny sprzedaży produkcji przemysłowej na kraj
  708Koszt własny sprzedaży pozostałych usług
  731Przychody ze sprzedaży towarów
  732Wartość sprzedanych towarów
  751Koszty operacji finansowych
  752Przychody z operacji finansowych
  761Pozostałe koszty operacyjne
  762Pozostałe przychody operacyjne
  789Pozostałe zmiany w stanie produktów
  803Kapitał (fundusz) podstawowy
  804Kapitał (fundusz) zapasowy
  845Międzyokresowe rozliczenia przychodów
  860Wynik finansowy
  871Obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię