InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Rewizor nexo - Lista kont dla wariantu II, który można wybrać podczas tworzenia podmiotu lub zakładania nowego okresu obrachunkowego

Program: InsERT nexo, Rewizor nexo

Kategoria: Plan kont

​Poniższa lista przedstawia Wariant II plan kont, który można wybrać podczas tworzenia nowego okresu lub zakładania podmiotu w kreatorze wdrożeniowym. Konta należy przystosować do własnej specyfiki pracy, która wykonywana jest w firmie.

NumerNazwa
  010 vŚrodki trwałe
  021Koszty zakończonych prac rozwojowych
  022Wartość firmy
  023Inne wartości niematerialne i prawne
  033Udziały lub akcje
  034Inne długoterminowe papiery wartościowe
  035Inne długoterminowe aktywa finansowe
  039Inne inwestycje długoterminowe
  041Inwestycje w nieruchomości
  042Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
  046Umorzenie i odpisy aktualizujące inwestycje w nieruchomości
  047Aktualizacja inwestycji w wartości niematerialne i prawne
  050 vOdpisy umorzeniowe środków trwałych
  061Umorzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych
  062Umorzenie wartości firmy
  063Umorzenie innych wartości niematerialnych i prawnych
  073Aktualizacja wartości udziałów lub akcji
  074Aktualizacja innych papierów wartościowych
  075Aktualizacja innych długoterminowych aktywów finansowych
  079Aktualizacja innych inwestycji długoterminowych
  081Maszyny i urządzenia do montażu
  083Środki trwałe w budowie
  084Rozliczenie zakończonych budów i ulepszeń środków trwałych
  089Aktualizacja wartości środków trwałych w budowie
  091Środki trwałe w likwidacji dzierżawy, prawa wieczystego użytkowania lub leasingu
  092Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu
  093Środki trwałe obce
  095Środki trwałe oddane w leasing finansowy
  101Kasa krajowych środków pieniężnych
  102Kasa zagranicznych środków pieniężnych
  111Bieżący rachunek bankowy krajowych środków pieniężnych
  112Rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych
  113Akredytywy
  119Inne rachunki bankowe
  121Rachunek bankowy lokat długoterminowych
  122Rachunek bankowy lokat krótkoterminowych
  131Inne środki pieniężne
  132Inne aktywa pieniężne
  139Środki pieniężne w drodze
  141Udziały lub akcje obce
  142Inne papiery wartościowe
  143Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  149Różnice z aktualizacji wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych
  150Inne inwestycje krótkoterminowe
  159Aktualizacja wartości innych inwestycji krótkoterminowych
  161Kredyty bankowe długoterminowe
  162Kredyty bankowe krótkoterminowe
  169Kredyty bankowe przeterminowane
  170Udziały lub akcje własne
  201 vRozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług
  202 vRozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług
  203Zaliczki przekazane na poczet dostaw, robót i usług
  204Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług
  205Zobowiązania z tytułu weksli i czeków wydanych dostawcom
  206Należności i zobowiązania objęte postępowaniem ugodowym, postępowaniem naprawczym lub układowym z odbiorcami i dostawcami
  207Należności z tytułu dostaw i usług zasądzone prawomocnymi orzeczeniami sądowymi, objęte postępowaniem egzekucyjnym
  208Należności od odbiorców i dostawców postawionych w stan likwidacji lub upadłości
  209Należności z tytułu dostaw i usług dochodzone na drodze sądowej
  221Rozrachunki podatnika z tytułu podatku dochodowego
  222Rozrachunki płatnika z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego
  223Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT
  224 vRozliczenie należnego podatku VAT
  225 vRozliczenie VAT naliczonego
  226Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków, opłat i dotacji
  227Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  228Rozrachunki z urzędami celnymi
  231Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  232Pożyczki mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  234Inne rozrachunki z pracownikami
  237Należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód
  238Roszczenia sporne od pracowników nie objęte postępowaniem sądowym
  239Należności od pracowników objęte postępowaniem sądowym
  241Rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń
  242Zaliczki przekazane na wartości niematerialne i prawne
  243Zaliczki przekazane na środki trwałe w budowie
  244Rozrachunki wewnątrzzakładowe
  245Rozrachunki z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych
  246Rozrachunki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych
  247Pozostałe rozrachunki zewnętrzne
  248Roszczenia sporne z innych tytułów niedochodzone na drodze sądowej
  249Inne należności dochodzone na drodze sądowej
  251Udzielone pożyczki
  252Zaciągnięte pożyczki
  254Rozrachunki z tytułu dopłat wspólników spółki z o.o. na poczet kapitału rezerwowego
  255Rozrachunki z tytułu wpłat i zmian w kapitałach spółki
  256Rozrachunki z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych
  257Rozrachunki z akcjonariuszami i udziałowcami z tytułu dywidendy (udziału w zyskach)
  258Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego
  261Rozliczenie wynagrodzeń
  264Rozliczenie niedoborów i szkód
  265Rozliczenie nadwyżek
  270Rozrachunki ze wspólnikami spółki osobowej (z właścicielem)
  280Odpisy z tytułu aktualizacji wartości należności
  281Rozliczenie różnic kursowych
  291Należności warunkowe
  292Zobowiązania warunkowe
  293Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
  294Weksle własne wydane in blanco
  295Weksle obce dyskontowane lub indosowane
  296Należności zabezpieczone umowami zastawu
  301Rozliczenie zakupu materiałów
  302Rozliczenie zakupu usług i robót
  303Rozliczenie zakupu towarów
  304Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  306Rozliczenie dostaw, dla których podatnikiem jest ich nabywca
  307Rozliczenie importu usług
  308Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych i aktywów finansowych
  309Rozliczenie zakupu towarów w ramach transakcji trójstronnych
  311Materiały w magazynach
  316Opakowania
  319Materiały w przerobie
  331Towary w zakładach gastronomicznych
  332Towary handlowe w magazynach hurtowych
  333Towary handlowe w detalu
  336Inne towary handlowe, w tym roboty i usługi przeznaczone do kompletacji dostaw
  338Towary handlowe poza jednostką
  339Towary i artykuły spożywcze w przerobie
  341Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
  342Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań
  343Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w magazynach hurtowych
  344Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w detalu
  345Odchylenia od detalicznych cen ewidencyjnych z tytułu VAT
  346Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w zakładach gastronomicznych
  391Zapasy obce
  392Towary wywiezione do przerobu
  393Towary otrzymane do przerobu
  394Wyposażenie o niskiej wartości w używaniu
  400Amortyzacja
  410Zużycie materiałów i energii
  411Zużycie materiałów
  412Ubytki w granicach norm i limitów towarów handlowych
  419Energia
  420Usługi obce
  426Usługi transportowe i spedycyjne
  427Usługi remontowe
  428Usługi sprzętowe
  429Pozostałe usługi obce
  430Wynagrodzenia
  440Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  441Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę
  445Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe
  449Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
  450Podatki i opłaty
  451Podatek od nieruchomości
  453 vPodatek akcyzowy i podatek VAT
  454Pozostałe podatki i opłaty
  460Pozostałe koszty rodzajowe
  464Koszty reklamy
  465Usługi bankowe
  466Koszty finansowania zapasów towarów lub produktów
  467Podróże służbowe
  468Koszty reprezentacji
  469Inne Koszty rodzajowe
  490Rozliczenie kosztów
  501Koszty działalności podstawowej
  509Braki
  511Koszty skupu i kontraktacji
  512Koszty prowadzenia magazynów hurtowych
  513Koszty jednostek handlu detalicznego
  515Koszty zakładów gastronomicznych
  516Koszty kompletacji dostaw
  521Koszty wydziałowe (koszty ogólne budowy)
  523Koszty zakupu
  527Koszty sprzedaży
  531Usługi transportowe
  532Usługi sprzętowe
  535Pomocnicza produkcja przemysłowa
  536Inna produkcja pomocnicza
  538Remonty
  540Koszty działalności bytowej i utrzymania zakładowych obiektów socjalnych
  550Koszty ogólnego zarządu
  580Rozliczenie kosztów produkcji
  586Rozliczenie kosztów usług długoterminowych
  601Wyroby gotowe w magazynach własnych
  606Wyroby gotowe poza jednostką
  607Roboty i usługi przemysłowe wykonane
  608Półfabrykaty
  621Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów
  628Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów
  630Rozliczenie międzyokresowe kosztów z tytułu realizowanych usług długotrwałych
  641Koszty niezakończonych prac rozwojowych
  642Koszty przygotowania nowej produkcji
  643Koszty remontów środków trwałych rozliczane w czasie
  644Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu
  645Rozliczenia międzyokresowe czynne innych kosztów operacyjnych
  646Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych
  647Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  650Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych
  670Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  680Inwentarz żywy
  686Odchylenia od cen ewidencyjnych inwentarza żywego
  701Przychody ze sprzedaży odbiorcom krajowym produktów z działalności podstawowej
  702Przychody z eksportu własnych produktów
  703Przychody ze sprzedaży usług transportowych
  704Przychody ze sprzedaży usług sprzętowych
  705Przychody ze sprzedaży produkcji pomocniczej
  706Przychody z działalności bytowej i pozostałej działalności
  707Przychody z dostaw i ze świadczonych usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce
  708Przychody z wewnątrzwspólnotowej dostawy własnych produktów
  711Koszty wytworzenia produktów z działalności podstawowej sprzedanych odbiorcom krajowym
  712Koszt wytworzenia własnych produktów sprzedanych na eksport
  713Koszt sprzedanych usług transportowych
  714Koszt sprzedanych usług sprzętowych
  715Koszt sprzedanej produkcji pomocniczej
  716Koszt uzyskanego przychodu z usług bytowych i z pozostałej działalności
  717Koszt wytwarzania sprzedanych produktów i usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce
  718Koszt wytwarzania produktów sprzedanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy
  731Przychody ze sprzedaży posiłków i towarów w gastronomii
  732Przychody ze sprzedaży towarów z magazynów hurtowych
  733Przychody ze sprzedaży towarów w detalu
  734Przychody ze sprzedaży innych towarów i z dostaw skompletowanych
  736Wartość posiłków i towarów sprzedanych w gastronomii według cen zakupu
  737Wartość towarów sprzedanych z magazynów hurtowych w cenach zakupu
  738Wartość towarów sprzedanych w detalu w cenach zakupu
  739Wartość sprzedanych innych towarów i skompletowanych dostaw w cenach nabycia
  741Przychody ze sprzedaży materiałów i opakowań
  742Przychody z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
  743Przychody ze sprzedaży wysyłkowej towarów do innych państw Wspólnoty
  746Wartość sprzedanych materiałów w cenach nabycia
  747Wartość towarów sprzedanych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy - w cenach zakupu
  748Wartość towarów sprzedanych do innych państw Wspólnoty w ramach sprzedaży wysyłkowej - w cenach zakupu
  751Dywidendy i udziały w zyskach
  752Przychody finansowe z tytułu odsetek
  753Przychody ze zbycia inwestycji
  754Odpisy aktualizujące zwiększające wartość inwestycji
  755Inne przychody finansowe
  756Odsetki stanowiące koszty finansowe
  757Wartość zbytych inwestycji w cenach nabycia
  758Odpisy aktualizujące zmniejszające wartość inwestycji
  759Inne koszty finansowe
  761Przychody ze sprzedaży i likwidacji niefinansowych składników aktywów trwałych
  762Dotacje, subwencje i dopłaty zaliczone do przychodów
  763Przychody z tytułu świadczonych usług socjalnych i rehabilitacyjnych
  764Odpisy z tytułu przywrócenia wartości aktywom niefinansowym
  765Inne pozostałe przychody operacyjne
  766Wartość sprzedanych i zlikwidowanych niefinansowych aktywów trwałych
  767Odpisy z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych
  768Koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych i rehabilitacyjnych oraz sprzedanych usług socjalnych i rehabilitacyjnych
  769Inne pozostałe koszty operacyjne
  781Produkty wykonane na własne potrzeby jednostki według kosztów wytworzenia
  782Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  789Pozostałe zmiany w stanie produktów
  790Przychody podatkowe z tytułu nieodpłatnych świadczeń i z tytułu nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie
  801Kapitał (fundusz) podstawowy
  802Kapitał (fundusz) zapasowy
  803Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  805Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników spółki z o.o.
  808Pozostałe kapitały rezerwowe
  809Kapitały (fundusze) wydzielone
  821Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły
  822Rozliczenie wyniku finansowego za lata ubiegłe
  829Zaliczkowe odpisy zysku netto w roku obrotowym
  831Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  839Inne fundusze specjalne
  841Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  843Rezerwy na przewidywane przyszłe zobowiązania i straty
  851Otrzymane i należne wpłaty na poczet przyszłych dostaw, robót i usług
  852Otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia niefinansowych aktywów trwałych i prac rozwojowych
  853Otrzymane nieodpłatnie niefinansowe rzeczowe aktywa trwałe
  854Ujemna wartość firmy
  855Rozliczenie przychodów z długoterminowych umów o usługi, w tym o roboty budowlane
  859Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów
  861Wynik finansowy roku obrotowego
  862Wynik finansowy z tytułu ujawnionych istotnych błędów w latach poprzednich
  871Podatek dochodowy
  873Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię