InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Subiekt nexo - Opłata dodatkowa informacje ogólne i konfiguracja.

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Asortyment

I. Podstawa prawna.

Znowelizowana w listopadzie 2017r. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na sprzedawców toreb służących do pakowania zakupów (zwanych dalej reklamówkami) obowiązek pobierania od nabywcy tzw. Opłaty recyklingowej. Opłata ta:

  • obowiązuje od 1 stycznia 2018r.,
  • jest pobierana od każdej sprzedanej w celu spakowania zakupów lekkiej torby na zakupy, tj. o grubości tworzywa między 15 a 50 mikrometrów,
  • obowiązek pobrania opłaty występuje także w sytuacji, gdy sprzedawca wydaje reklamówki bezpłatnie,
  • nie jest pobierana, jeśli reklamówka nabywana jest w celu dalszej odsprzedaży (sprzedaż hurtowa),
  • wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • ma stawkę określoną w drodze rozporządzenia przez Ministra Ochrony Środowiska (w chwili publikacji Subiekta jest to 0,20zł), ale nie może być wyższa niż 1zł,
  • stanowi dochód budżetu państwa i jest rozliczana w ujęciu rocznym, a jej zapłata następuję do 15 marca kolejnego roku, czyli pierwszych wpłat należy dokonać do 15 marca 2019r.,
  • stanowi dla sprzedawcy przychód w chwili jej pobrania,
  • stanowi dla sprzedawcy koszt pod warunkiem uiszczenia jej do budżetu państwa,
  • nie podlega obowiązkowi prowadzenia żadnej dodatkowej ewidencji ani składania deklaracji.

Za niepobieranie opłaty ustawodawca przewidział karę w wysokości od 500 do 20000 zł.


Pod koniec 2017r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat informujący o opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) opłaty recyklingowej. Według tych zaleceń, należy powiększyć odpowiednio cenę jednostkową sprzedawanych toreb foliowych tak, aby zawierała ona opłatę recyklingową. Jej wartość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej, od 1 stycznia 2018r. wynosi 20gr netto. Zmiany dostosowujące Subiekta nexo do nowych wytycznych zostały wykonane w wersji 19.0.0.

II. Jak wprowadzić opłatę w Subiekcie nexo?

W celu wprowadzenia opłaty recyklingowej do programu należy kartotece asortymentu podlegającego opłacie, w polu Opłata dodatkowa wybrać wartość Opłata recyklingowa oraz powiększyć odpowiednio cenę jednostkową netto sprzedawanych toreb foliowych podlegających opłacie tak, aby zawierała ona opłatę recyklingową - cena sprzedaży musi zostać powiększona o stawkę opłaty, która na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosi 0,20 netto, czyli 0,25 brutto.


W przypadku ewentualnej późniejszej zmiany stawki opłaty (w drodze rozporządzenia) w programie można zmieniać jej wartość w Parametrach asortymentu, wraz z datą obowiązywania nowej stawki:III. Naliczanie opłaty recyklingowej

Od momentu przypisania opłaty recyklingowej do asortymentu, przy jego sprzedaży na dokumencie naliczania jest opłata recyklingowa. Jej wartość jest wykazywania w podsumowaniu Opłaty recyklingowe.


Uwaga! Opłata recyklingowa pobierana jest od klienta, jeśli nabywa on torbę na zakupy w celu spakowania zakupionych towarów. Oznacza to, że w sytuacji, gdy torby zostają zakupione w celu dalsze odsprzedaży (np. w hurtowni przed podmiot prowadzący działalność gospodarczą), opłata nie powinna zostać naliczona. Wówczas należy wejść w wyżej opisane podsumowanie i wyłączyć w nim naliczanie opłaty recyklingowej.

Na urządzeniach fiskalnych nie ma konieczności oddzielnego wykazywania pobranej opłaty.


IV. Rozliczanie pobranej opłaty recyklingowej

Rozliczenie pobranej od klientów opłaty dokonuje się w ujęciu rocznym. Wpłaty z tytułu pobranej opłaty recyklingowej po raz pierwszy trzeba będzie rozliczyć za 2018r. i przekazać do 15 marca 2019r. na rachunek Ministerstwa Środowiska. Do wyliczenia łącznej odprowadzanej kwoty przygotowany został raport "Rozliczenie opłat recyklingowych", który sumuje pobrane w ciągu poprzedniego roku opłaty recyklingowe.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię