InsERT S.A.

Aktualności prawne

Maj
21
2018

Obowiązkowe rejestrowanie czynności przetwarzania danych

Obowiązkowe rejestrowanie czynności przetwarzania danych

Rejestr czynności przetwarzania danych jest obowiązkowym elementem dokumentacji ochrony danych, którą prowadzić powinien administrator lub jego przedstawiciel. Wspomniany rejestr  zawierać powinien następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także, gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych (IOD); 
 • cele przetwarzania;
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz kategorii danych osobowych;
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
 • jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych.

Każdy podmiot przetwarzający dane powinien odnotowywać w rejestrze:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych; 
 • kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;
 • gdy ma to zastosowanie –przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych.

 Rejestr może być prowadzony w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. W takiej postaci należy go udostępnić na żądanie organu nadzorczego. 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 osób, nie ma obowiązku prowadzenia rejestru czynności, chyba że przetwarzanie, którego dokonują:

 • może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
 • nie ma charakteru sporadycznego 
 • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

KLIKNIJ - jeśli jesteś użytkownikiem linii nexo 
KLIKNIJ - jeśli jesteś użytkownikiem linii GT
Zapraszamy - z naszymi programami zawsze jesteś na bieżąco z przepisami!