InsERT S.A.

Aktualności biznesowe

Od 10 do nawet 300 tys. zł dla firm na BHP

22.02.2024
Od 10 do nawet 300 tys. zł dla firm na BHP

Już 26 lutego 2024 rozpocznie się nabór wniosków do ogłoszonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Konkursu dla płatników składek na dofinansowanie ich działań związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. Łączna kwota, jaką ZUS przeznaczy na ten cel, to 120 mln zł. Nabór potrwa do 27 marca 2024.

W ramach Konkursu dofinansowane zostaną projekty dotyczące:  

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, 
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Ich realizacja przyczynić się ma do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80% szacowanej wartości projektu – nie więcej niż 300 tys. zł. Z kolei minimalna wartość dofinansowania, o którą można się ubiegać, to 10 tys. zł.

 

Kto może otrzymać 

 

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie określone kryteria, tj.: 

 • nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
 • nie zalegają z opłacaniem podatków, 
 • nie są w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego czy postępowania układowego z wierzycielem.

Ponadto wnioskujący mogą otrzymać środki z programu nie częściej niż raz na 3 lata. W związku z tym o dofinansowanie nie może ubiegać się płatnik, który otrzymał taką dotację przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania lub od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Jakie projekty można zgłaszać 

 

Dofinansowanie można otrzymać na działania mieszczące się w poniższych obszarach:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; 
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; 
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; 
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; 
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; 
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; 
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego; 
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; 
 • środki ochrony indywidualnej. 

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentacją należy złożyć w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.