InsERT S.A.

e-Prawnik 3.0 – lista wszystkich umów

Umowy sprzedaży

 • Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. 
 • Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej
 • Umowa sprzedaży samochodu
 • Umowa sprzedaży wierzytelności
 • Umowa sprzedaży na raty
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej
 • Umowa sprzedaży na próbę
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu
 • Umowa dystrybucyjna

Inne umowy związane z przeniesieniem praw

 • Umowa wydawnicza (nowość w wersji 3.0)
 • Umowa o przeniesienie praw do „know-how” 
 • Umowa zamiany
 • Umowa dostawy
 • Umowa kontraktacji
 • Umowa darowizny
 • Umowa darowizny udziału we własności pojazdu

Umowy związane ze świadczeniem usług

 • Umowa o przeprowadzenie sprawozdania finansowego (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa o redakcję dzieła zbiorowego (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa o świadczenie usług doradztwa informatycznego (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa o świadczenie usług pomocy prawnej (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa o świadczenie usług pozycjonowania (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa o świadczenie usług reklamowych (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa o wykonanie programu komputerowego (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa o wykonanie screeningu (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa o wykonanie strony internetowej (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa o wykonanie prac badawczo-rozwojowych (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa współpracy w zakresie usług handlowych i akwizycyjnych (nowość w wersji 3.0) 
 • Umowa spedycji 
 • Kontrakt menedżerski 
 • Umowa o dzieło
 • Odstąpienie od umowy o dzieło
 • Umowa o naprawę samochodu
 • Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli kuchennych
 • Wezwanie do usunięcia wad wykonywanego dzieła
 • Umowa o wykonanie prac projektowych
 • Umowa o sporządzenie opinii specjalistycznej
 • Umowa o roboty budowlane
 • Umowa o wykonanie remontu
 • Umowa zlecenia
 • Umowa o świadczenie usług ochroniarskich
 • Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Umowa agencyjna
 • Umowa sprzedaży komisowej
 • Umowa zakupu komisowego
 • Umowa przewozu
 • Umowa przechowania
 • Umowa składu

Umowy dotyczące używania rzeczy

 • Umowa najmu rzeczy ruchomej
 • Umowa najmu samochodu
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • Umowa najmu lokalu użytkowego
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa dzierżawy samochodu
 • Umowa o bezczynszowe użytkowanie nieruchomości rolnej
 • Umowa użyczenia nieruchomości
 • Umowa użyczenia ruchomości
 • Umowa określająca sposób korzystania z rzeczy stanowiącej współwłasność (umowa o podział quad usum)
 • Umowa użytkowania

Inne umowy i wzory

 • Umowa konsorcjum (nowość w wersji 3.0)
 • Umowa o przejęcie długu 
 • Umowa sponsoringu 
 • Deklaracja wekslowa (do weksla in blanco)
 • Umowa licencyjna 
 • Umowa consultingu 
 • Wzór zapisu na sąd polubowny (jako klauzuli umownej) 
 • Umowa o zapis na sąd polubowny (jako samodzielna umowa)
 • Umowa pożyczki
 • Umowa depozytu nieprawidłowego
 • Umowa renty
 • Ugoda
 • Ugoda dotycząca naprawienia szkody
 • Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
 • Umowa o zwolnienie z długu
 • Oświadczenie o potrąceniu (potrącenie)
 • Umowa o dział spadku
 • Oferta zawarcia umowy
 • Wezwanie do zapłaty
 • Upomnienie z powodu zaległości w płatności
 • Umowa przedwstępna
 • Wzór zastrzeżenia kary umownej
 • Wzór zastrzeżenia zadatku
 • Wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej
 • Odnowienie
 • Pokwitowanie
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Informacja o nowej siedzibie firmy
 • Informacja o nowym przedstawicielu firmy
 • Informacja o organizowanym kursie
 • Informacja o chwilowym braku towaru
 • Reklamacja i zwrot towaru

Umowy i pisma związane z pracą

 • Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę zawarta na czas określony
 • Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
 • Umowa o pracę na okres próbny
 • Umowa o zakazie konkurencji
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i płacy)
 • Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Oferta pracy
 • Prośba o udzielenie urlopu wypoczynkowego z powodu zawarcia związku małżeńskiego
 • Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 • Referencje dla kandydata na księgowego
 • Curriculum vitae
 • Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego dla celów służbowych
 • Informacja pracownika o kosztach poniesionych w czasie podróży służbowej
 • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu premii
 • Wniosek o przyznanie premii
 • Prośba do pracowników o wcześniejsze zgłaszanie terminów urlopów

Pełnomocnictwa

 • Uchwała spółki jawnej o odwołaniu prokury 
 • Pismo do prokurenta ws. odwołania prokury
 • Pełnomocnictwo ogólne
 • Pełnomocnictwo szczególne
 • Pełnomocnictwo procesowe
 • Odwołanie pełnomocnictwa
 • Prokura

Umowy o funkcji zabezpieczającej (zabezpieczenia wierzytelności)

 • Umowa zastawu na rzeczy ruchomej
 • Umowa zastawu na prawie
 • Umowa poręczenia (poręczenie)

Umowy i pisma dotyczące spółek

 • Umowa spółki jawnej 
 • Umowa spółki partnerskiej
 • Umowa spółki cywilnej
 • Wzór uchwały spółki cywilnej

Pisma grzecznościowe

 • Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko
 • Podziękowania dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy
 • Przeproszenie za nieobecność na spotkaniu służbowym