InsERT S.A.

oscGT

Łatwe w użyciu narzędzie zapewniające współpracę pomiędzy Subiektem GT a sklepem internetowym.

Przewodnik

Po wybraniu podmiotu Subiekta GT należy rozpocząć instalację oscGT. Prosimy pamiętać, że oscGT może pracować tylko z jednym, wybranym podmiotem Subiekta GT Sfera.

W celu ułatwienia procesu instalacji programu oscGT przygotowany został kreator wdrożeniowy. W kolejnych jego oknach użytkownik wpisuje podstawowe dane, które pozwolą na połączenie Subiekta GT Sfera ze sklepem internetowym osCommerce.

Uwaga! Z końcem 2015 roku program oscGT został wycofany ze sprzedaży. Ostatnią wersją systemu osCommerce, którą wspiera oscGT w wersji 1.03 SP1 jest wersja osCommerce 2.3.3. Późniejsze wersje osCommerce nie są obsługiwane.

Jak to działa?

Towar zostaje przesłany do sklepu internetowego w momencie zakreślenia znacznika Pozycja przeznaczona dla sklepu internetowego, znajdującego się na zakładce Opis, w oknie Towar. Od tego momentu wszelkie zmiany cech towaru w Subiekcie GT będą odwzorowywane w sklepie internetowym. Usunięcie towaru z Subiekta GT spowoduje usunięcie towaru ze sklepu. Jeśli natomiast pole Pozycja przeznaczona dla sklepu internetowego zostanie odznaczone, spowoduje to ustawienie znacznika Status towaru w sklepie na Inactive (niedostępny) – towar będzie widoczny jedynie w panelu administracyjnym.

Główny ekran programu

Przykład instalacji sklepu

Użytkownik zakłada sklep internetowy sprzedający kwiaty. Jego adres to http://www.zawilec.pl. Adres ten wynajmuje np. na serwerze Insertu: ftp.insert.com.pl.

Na pierwszym ekranie kreatora wpisuje adres http://www.zawilec.pl.

W drugim, wybierając sposób przesłania plików sklepu, wskazuje opcję Automatycznie przez FTP.

W kolejnym oknie, w polu Adres i port użytkownik wpisuje ftp.insert.com.pl, login podany przez administratora, np. oraz hasło, również podane przez administratora, np. . Zaleceniem administratora było również, aby pliki zostały umieszczone w katalogu dokumenty. Tam więc zostają umieszczone w katalogu, następuje połączenie, otwiera się serwer FTP i należy nacisnąć klawisz Dalej.

W kolejnym oknie kreatora podpowiadany jest adres www wraz z podkatalogiem, np. http://www.zawilec.pl/tw.

Na koniec, w pozostałych oknach, użytkownik musi ustalić parametry sklepu oraz synchronizacji.

Konfiguracja oscGT

oscGT sklep internetowy, może być systemem działającym np. jako:

  • witryna internetowa reklamująca produkty – przy czym mogą to być produkty, których jeszcze nie ma w magazynie;
  • sklep prowadzący sprzedaż tylko przez Internet;
  • dodatek do sklepu i hurtowni.

Do użytkownika systemu należy podjecie różnych decyzji, np. czy mają być pokazywane stany magazynowe.

Część ustaleń dotyczących sposobu działania sklepu oraz tego, jak ma wyglądać obieg dokumentów, wprowadza się w panelu administracyjnym osCommerce, część parametrów ustala się w samym programie oscGT za pomocą opcji Ustawienia znajdującej się w menu Podmiot.

Pierwsze uruchomienie systemu i wprowadzenie wszystkich niezbędnych ustaleń dotyczących sposobu jego działania jest może nieco czasochłonne, ale z pewnością przyniesie wymierne efekty. Autorzy systemu nie znają przecież różnych przyzwyczajeń, upodobań użytkowników związanych np. z formą płatności, nie wiedzą, czy np. wolą, aby realizować je kartą płatniczą, czy nie. Dlatego opcja Ustawienia prezentuje różne możliwości i dlatego użytkownik musi poświęcić trochę czasu na wybranie tych, które są dla niego najbardziej odpowiednie. Więcej informacji znajduje się w temacie Sposób wystawiania dokumentów.

Po zainstalowaniu programu oscGT należy przystąpić do wprowadzenia istotnych ustaleń dotyczących współdziałania Subiekta GT z oscGT. W tym celu z menu Podmiot-Parametry należy wybrać opcję Parametry oscGT i w wyświetlonym oknie wprowadzać do kolejnych zakładek następujące ustalenia:

Zakładka Towary

Parametry – Towary

Ceny

Poziom cen (netto) – należy wskazać tu poziom cen wysyłanych do sklepu internetowego.

Bank do kursów walut – w selektorze tym pojawią się banki, które zostały wprowadzone do słownika Banki dostarczające tabele kursów (znajdującego się w Administracji Subiekta GT). Ze wskazanego tu banku będą w razie potrzeby pobierane kursy walut.

Synchronizowane pola

Opis, pełna charakterystyka, uwagi – należy wybrać te pola z kartoteki towarów, które będą przesyłane do sklepu. Pojawią się one w opisie produktu.

Standardowe pola własne – aby było możliwe wysyłanie do sklepu tekstu ze standardowych pól własnych z Subiekta GT, w osCommerce musi być zainstalowany dodatek Products Extra Fields.

Zdjęcia

Liczba zdjęć – należy określić, ile zdjęć jednego towaru zostanie wysyłanych do sklepu. Najpierw zostanie wysłane zdjęcie główne, potem pozostałe wg kolejności dodawania ich do Subiekta GT.

Wielkość zdjęć – należy tu zdecydować, jaki ma być maksymalny rozmiar pojedynczego zdjęcia oraz jego miniatury. Zdjęcia większe będą przez program automatycznie pomniejszane. Dostępne są 3 predefiniowane zestawy ustawień, możliwe jest także wprowadzenie ustawienia własnego (po wybraniu opcji Inne podświetlają się dodatkowe pola w dolnej części okna).

oscGT zawsze wysyła wskazaną liczbę zdjęć, a także ich miniatury.

Zakładka Magazyny

Parametry – Magazyny

Magazyn zapisu dokumentów (podstawowy)

Podstawowy magazyn – należy wybrać magazyn, do którego będą wystawiane dokumenty przesłane ze sklepu.

Stany magazynowe

Stany magazynowe – selektor ten pozwala ustalić, z których magazynów będą wysyłane do sklepu stany. Dostępne są 3 ustawienia standardowe, istnieje również możliwość ręcznego zaznaczenia poszczególnych magazynów.

Zakładka Dokumenty

Parametry – Dokumenty

Sposób wystawiania dokumentów

Tabela prezentuje nazwy modułów płatności pobrane z osCommerce użytkownika. Po dwukrotnym kliknięciu bądź wybraniu opcji Popraw dla każdego modułu płatności możliwe jest określenie rodzaju dokumentu, jaki ma być generowany w Subiekcie GT po odebraniu ze sklepu zamówienia z wybraną formą płatności; dla dokumentów innych niż ZK możliwe jest określenie sposobu płatności na dokumencie w Subiekcie GT.

Rodzaj dokumentu

Lista dostępnych płatności kartą i płatności kredytowych pobierana jest ze słowników Subiekta GT Płatności kartą przy sprzedaży i Płatności kredytowe.

Przykład:

Użytkownik decyduje, że jego sklep internetowy ma obsługiwać płatności kartą kredytową. Z tabeli Sposób wystawiania dokumentów wybiera (w zależności od modułu zainstalowanego w osCommerce), np. AllPay.pl - karta kredytowa (Visa, MasterCard). W oknie Rodzaj dokumentu wskazuje natomiast fakturę sprzedaży oraz kartę MasterCard (ponieważ taką zdefiniował w Subiekcie GT).

Drugie przykładowe ustawienie, tym razem przy płatności gotówką, może wyglądać następująco: użytkownik wybiera, że będzie realizował zamówienia. Celowo nie wybiera faktury sprzedaży, ponieważ nie jest pewny, czy klient odbierze towar. W sytuacji, gdy towar nie zostanie odebrany, fakturę należałoby anulować. Prostszym rozwiązaniem może okazać się więc wystawienie najpierw zamówienia, a dopiero w momencie odbioru towaru – faktury.

Zakładka Kartoteki

Parametry – Kartoteki

Klienci ze sklepu

Grupa kontrahentów i prefiks symbolu dodawanych ze sklepu internetowego klientów.

Usługi wysyłki

Grupa towarów i prefiks symbolu dodawanych ze sklepu usług wysyłki – pozycji na osCommerce'owym zamówieniu, które dodawane są przez konfigurowalne moduły wysyłki.

Inne usługi

Grupa towarów i prefiks symbolu dodawanych ze sklepu „innych usług” – pozycji na osCommerce'owym zamówieniu, które nie są produktami ani usługami wysyłki (np. dopłata za pobranie, dopłata za opakowanie prezentowe). Pozycje takie w osCommerce dodają do zamówienia konfigurowalne moduły podsumowania zamówienia (Order total).

Zakładka Synchronizacja

Parametry – Synchronizacja

Ustawienia te określają częstotliwość automatycznej synchronizacji. Dostępne są trzy predefiniowane profile (domyślny – „na żądanie”) i możliwość ustawienia dowolnego.

Czas częstotliwości wykonywania synchronizacji podawany jest w minutach. Wpisanie wartości "0” będzie oznaczać, że dane zadanie synchronizacji nie będzie wykonywało się automatycznie.

Wybierając poszczególne opcje znajdujące się w tym menu, użytkownik decyduje o wykonaniu wskazanej synchronizacji. Podlegają jej:

  • towary,
  • stany magazynowe,
  • zdjęcia towarów,
  • dokumenty,
  • stany dokumentów.

Możliwe jest także wykonanie synchronizacji wszystkich danych lub, jeśli zajdzie taka potrzeba, jej przerwanie.

Podczas każdej synchronizacji tworzony jest raport, który zawiera listę wykonanych czynności, ewentualne komunikaty o błędach (np. zamówienie na nieistniejący, usunięty z Subiekta GT towar; faktura ze skutkiem magazynowym na towar o zerowym stanie magazynowym). Raport jest widoczny w oknie głównym programu.

Menu Historia

Wywołane z tego menu okno w poszczególnych zakładkach prezentuje informacje dotyczące dodanych: dokumentów, towarów, usług wysyłek oraz innych usług.

Gotowy sklep

Poniżej przedstawiamy gotowy sklep, do którego zaimportowane zostały wybrane produkty z Subiekta GT Sfera. Na stronie głównej aplikacja osCommerce wyświetla nowe towary oraz te produkty, które są aktualnie dostępne w promocji.

Gotowy sklep