InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 228 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Co to jest skutek magazynowy?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Skutek magazynowy to informacja o tym, czy dany dokument generuje ruch w magazynie (wydaje lub przyjmuje towar do/z magazynu). Opcja Wywołaj skutek magazynowy powoduje wygenerowanie dokumentu magazynowego powiązanego z wiodącym dokumentem. Ustawienie Wycofaj skutek magazynowy nie generuje powyższych dokumentów, a Odłóż skutek magazynowy generuje dokument magazynowy, ale bez skutku magazynowego. Opcja zmiany skutku magazynowego jest dostępna w oknie edycji dokumentu, na dole, obok przycisku Zapisz.


Jak przecenić całą grupę towarów?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Aby przecenić towary z danej grupy, należy:

 1. Z menu programu wybrać Narzędzia-Przecena.
 2. W oknie przeceny wybrać towary opcją Dodaj towary grupowo.
 3. W oknie, które sie wyświetli, należy przejść do zakładki Grupy, zaznaczyć opcję Uwzględniaj tylko wybrane grupy i zaznaczyć interesującą nas grupę.
 4. Określić Sposób wyliczania nowych cen, czy to o kwotę, czy procent w górę lub w dół.
 5. Wybrać opcję Wylicz ceny. Spowoduje to tylko przeliczenie nowych cen.
 6. Wybrać opcję Zapisz nowe ceny. Dopiero ta opcja spowoduje aktualizację cen w kartotekach towarów.


Do czego służą Sterowniki firmy InsERT i czy trzeba je instalować?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Instalacja Sterowników firmy InsERT jest niezbędna w przypadku współpracy Subiekta GT z drukarkami fiskalnymi, kasami fiskalnymi, wagami etykietującymi lub czytnikami kodów kreskowych (podłączanymi do portu COM). Jeżeli Subiekt GT nie będzie współpracował z wyżej wymienionymi urządzeniami, instalacja Sterowników firmy InsERT nie jest wymagana do jego prawidłowej pracy.


Nie można zafiskalizować dokumentu, pojawia się komunikat: "Wystąpiła różnica pomiędzy czasem w komputerze a czasem w drukarce". Jak zmienić czas na drukarce?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Fiskalizacja

Aby skorygować czas w drukarce fiskalnej (zsynchronizować datę i czas drukarki fiskalnej z czasem w komputerze), należy:

 1. W menu Start systemu Windows odszukać i uruchomić program Kasiarz GT: Start-Wszystkie programy-Insert-InsertGT-KasiarzGT.
 2. Z listy modułów wybrać moduł Operacje.
 3. W głównym menu programu wybrać Operacje-Funkcje specjalne-Synchronizuj datę i czas.
 4. W oknie Synchronizacja daty i czasu - wybór konfiguracji zaznaczyć drukarkę(i) do modyfikacji i kliknąć przycisk Dalej.
 5. W oknie Synchronizacja daty i czasu - opcje dodatkowe kliknąć przycisk Zakończ.


Jak zwrócić towar jeśli do paragonu została wystawiona faktura detaliczna ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby przyjąć do magazynu zwrócony towar, jesli był on sprzedany za pomocą paragonu do którego wystawiona jest faktura detaliczna, należy:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł: Administracja - Parametry - Korekta faktury VAT sprzedaży
 2. Na dole okna Korekta faktury VAT sprzedaży zaznaczyć opcję: Korektę do faktury detalicznej wystawiaj jak do nieistniejącego i zapisać zmianę.
 3. Odszukać i zaznaczyć fakturę detaliczną na liście faktur (na liście modułów Sprzedaż - Faktury sprzedaży).
 4. Kliknąć opcję Koryguj (nad tabelą z fakturami sprzedaży), wypełnić i zapisać furmularz korekty faktury z wybraną na dole opcją Wywołaj skutek magazynowy.
Wystawiona w taki sposób korekta faktury detalicznej przyjmie automatycznie zwracany towar do magazynu (z datą wystawienia korekty).


Dlaczego inne niż gotówka formy płatności są nieaktywne ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Jeśli przy wystawianiu dokumentu nie są aktywne inne formy płatności niż gotówka, należy:

 1. Na liście modułów: Administracja-Parametry-Parametry Subiekta sprawdzić, czy w zakładce Płatności są zaznaczone potrzebne formy płatności.
 2. Odszukać na liście modułów Kartoteki-Kontrahenci kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument, otworzyć kartotekę opcją Popraw, w zakładce Płatności sprawdzić, czy jest zaznaczona opcja Zezwalaj na kredyt kupiecki, jeśli nie - zaznaczyć.
 3. Sprawdzić, czy zalogowany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia: na liście modułów Administracja-Słowniki-Personel, po zaznaczeniu pracownika otworzyć do edycji jego uprawnienia opcją Popraw. Na liście uprawnień sprawdzić, czy jest aktywne uprawnienie o nazwie: Dokumenty - zmiana płatności.
 4. Sprawdzić, czy przygotowywany dokument ma wartość Do zapłaty lub Do zwrotu różną od zera (dla wartości zero do zapłaty lub zwrotu formy płatności nie są aktywne).


Jak wydrukować kontrahentowi na fakturze inny niż standardowy numer rachunku bankowego?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Wydruki

Należy utworzyć nowy wzorzec wydruku w następujący sposób:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Wzorce wydruku.
 2. Odnaleźć na liście wzorzec, według którego drukujemy dokument np. FS standard.
 3. Powielić ten wzorzec, zaznaczając opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku. Nazwa tego wzorca to FS standard (1).
 4. Przejść do zakładki Nagłówek.
 5. Dodać nowy nagłówek raportu, wpisując w polu Treść wszystko to, co chcemy, aby się drukowało na fakturze, m.in. nazwę banku oraz numer rachunku.
 6. Od tego momentu podczas drukowania faktury sprzedaży w oknie Drukuj w polu wzorzec wydruku będzie możliwość wyboru tego wzroca o nazwie FS standard (1), na którym wydrukuje się nowy rachunek bankowy.


Jak zmienić numerację dokumentów na miesięczną ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Zmiana metody numeracji możliwa jest jedynie wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego typu. Jeśli warunek ten jest spełniony, należy:

 1. Odszukać na liście modułów i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Numeracja dokumentów.
 2. W oknie Numeracja dokumentów zaznaczyć na liście typ dokumentu do zmiany.
 3. Kliknąć opcję Rodzaj numeracji (z lewej strony listy).
 4. W oknie Rodzaj numeracji wybrać odpowiedni rodzaj numeracji.
 5. Zaleca się przed modyfikacją zapoznanie się z opisem zasad zmian numeracji dokumentów znajdującym się w pomocy programu - należy kliknąć przycisk Pomoc w oknie Rodzaj numeracji.
 6. Zapisać zmianę przyciskiem OK.


Czy w Subiekcie GT można przygotować oferty ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

W Subiekcie GT nie ma funkcji Oferty. Do przygotowania informacji o oferowanych towarach i ich cenach służy natomiast funkcja Cenniki. Za pomocą tej funkcji można przygotować, wydrukować i wysłać e-mailem predefiniowane listy towarów (wraz z dowolnymi poziomami cen sprzedaży). Funkcję Cenniki można znaleźć na liście modułów: Zarządzanie - Cenniki


Jak przygotować raport kasowy i co on pokazuje w Rewizorze GT?

Dotyczy programu: Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Wydruki

Raport kasowy to podsumowanie stanu wybranej kasy w zadanym okresie. Zestawienie tworzone jest tylko na podstawie wprowadzonych do programu dokumentów kasowych oraz salda początkowego wybranej kasy (dane nie są pobierane z zapisów na kontach księgowych widocznych w planie kont). Zestawienie można przygotować w module Finanse-Dokumenty kasowe. Nad tabelą z dokumentami kasowymi należy kliknąć opcję Raport kasowy.


Gdzie wprowadzić stały dopisek na dokumentach (np. godziny pracy firmy)?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Wydruki

Stały tekst na dokumencie, np. godziny pracy, można wprowadzić na wzorcu wydruku. Aby to zrobić, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Wzorce wydruków, odnaleźć wzorzec wydruku, np. faktury sprzedaży FS standard i powielić go, wybierając z menu programu Wzorzec-Powiel.
 2. Zaznaczyć opcję Wzorzec domyślny dla danego typu wydruku.
 3. Przejść do zakładki Stopka.
 4. Na stopce raportu wybrać opcję Popraw.
 5. W polu Treść wpisać swój tekst, czyli np. godziny pracy.
 6. Zatwierdzić wzorzec wydruku opcją OK. Od tego momentu na wydrukach faktur sprzedaży będzie pojawiał się w stopce dany tekst.


Dlaczego program Przeniesienie danych nie przeniósł mi dokumentów?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Program Przeniesienie danych nie przenosi dokumentów ze starszych programów magazynowych firmy InsERT. Do wersji GT przenoszą się wszystkie dane niezbędne do kontynuowania pracy w nowym programie, czyli: - kartoteki kontrahentów - kartoteki towarów i usług - nierozliczone należności i zobowiazania - stan początkowy kas i rachunków bankowych - stany magazynowe.


Jak powrócić do poprzedniej postaci okna Rozrachunki wg dokumentów?

Dotyczy programu: Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Rozrachunki

Od wersji 1.26 w module Rozrachunki wg dokumentów, oprócz rozrachunków nierozliczonych, pojawiają się również spłaty rozrachunków oraz rozrachunki rozliczone. Aby powrócić do poprzedniej postaci wyświetlanych danych, należy zgodnie ze swoimi potrzebami przełączyć filtry znajdujące się nad tabelą modułu, np. filtr o statusie rozliczenia zmienić z wszystkie na nierozliczone, filtr rozrachunki typu: wszystkie zmienić na należność.


Jak szybko wydrukować cennik?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby wydrukować cennik, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł (zestawienie): Zestawienia-Cennik tabelaryczny.
 2. Kliknąć w górnej prawej części okna Cennik tabelaryczny opcję Parametry.
 3. W oknie "Parametry" ustawić rodzaj drukowanych elementów (np. towary).
 4. Ustawić rodzaj ceny (cen) sprzedaży na wydruku (np. cenę Detaliczna netto, wpisaną w kartotece towaru, w Kalkulacji cen).
 5. Zapisać zmienione Parametry opcją Zamknij.
 6. Kliknąć na górze z prawej strony, nad tabelą z towarami opcję Wylicz.
 7. W celu wygenerowania wydruku tak przygotowanego zestawienia kliknąć opcję Drukuj obok opcji Wylicz.


Jak sprawdzić, czy dokument ma już całkowicie rozliczony rozrachunek?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Rozrachunki

Wszystkie dokumenty z całkowicie rozliczonym rozrachunkiem przenoszone są do modułu Rozrachunki-Rozrachunki rozliczone i tam powinny być widoczne na liście. Szczegóły dotyczące rozliczenia danego dokumentu można sprawdzić, wykonując następującą procedurę:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na dokumencie do sprawdzenia.
 2. Z menu kontekstowego wybrać opcję Historia rozliczenia.
 3. W oknie Historia rozliczenia pojawi się lista dokumentów rozliczających rozrachunek. Każdy z wyświetlonych dokumentów można obejrzeć, zaznaczając go na liście i naciskając klawisz F9.


Dlaczego korekta nie koryguje rozrachunku dokumentu korygowanego?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

W systemie InsERT GT każdy nowy dokument tworzy nowy rozrachunek, stąd korekta nie modyfikuje dotychczasowego rozrachunku - tworzy nowy rozrachunek z datą powstania korekty. Istnieje natomiast możliwość wzajemnego rozliczenia takich rozrachunków (jeśli są przeciwstawne) - służy do tego dokument Kompensata - na liscie modułów Rozrachunki-Kompensaty.


Jak wysłać dokumenty do księgowania w biurze rachunkowym?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Eksport

Aby wyeksportować dokumenty do zaksięgowania w innym podmiocie lub biurze rachunkowym, należy:

 1. W głównym menu programu wybrać opcję Narzędzia-Komunikacja.
 2. W oknie Komunikacja-Wybór akcji zaznaczyć opcję Wyślij dane do biura rachunkowego i kliknąć przycisk Dalej.
 3. W oknie Komunikacja-Wybór okresu określić dowolny okres, z jakiego mają być wysłane dokumenty i kliknąć przycisk Dalej.
 4. W oknie Komunikacja-Wybór zakresu danych wskazać żródłowy magazyn, kasę i rachunek, z którego będą wysyłane operacje bankowe, a następnie kliknąć przycisk Dalej.
 5. W oknie Komunikacja-Wybór formatu oraz medium, w polu Plik wpisać ścieżkę bądź wskazać dowolną lokalizację oraz nazwę pliku wymiany i kliknąć przycisk Zakończ.


Czy sterowniki urządzeń zewnętrznych muszą być w tej samej wersji co program Subiekt GT?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Tak, zalecana jest pierwsza instalacja programu i sterowników urządzeń zewnętrznych z tej samej płyty. Po instalacji ulepszenia do programu, jeżeli urządzenie prawidłowo współpracuje z Subiektem GT, zwykle nie należy bez konsultacji z pomocą techniczną zmieniać (aktualizować) wersji działającego prawidłowo sterownika.


Jak wysłać fakturę e-mailem (pocztą elektroniczną)?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Aby wysłać fakturę do kontrahenta pocztą elektroniczną (e-mailem), należy:

 1. Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić w kartotece kontrahenta, w zakładce Podstawowe, w polu E-mail, czy jest wprowadzony prawidłowy adres e-mail (na liście modułów Kartoteki-Kontrahenci).
 2. Zaznaczyć fakturę sprzedaży do wysłania na liście dokumentów (na liście modułów: Sprzedaż-Faktury sprzedaży).
 3. W głównym menu programu wybrać opcję Faktura-Drukuj.
 4. W okienku Drukuj kliknąć na dole z lewej strony opcję Wyślij e-mail, jeśli w systemie operacyjnym jest prawidłowo skonfigurowany domyślny klient poczty elektronicznej, powinno otworzyć się automatycznie okno wysyłki nowego listu z wpisanym tytułem w postaci numeru wysyłanego dokumentu oraz dokumentem w formacie pdf w załączniku.


Jak rozumieć, wg warunków licencji standardowej, możliwość pracy na 3 stanowiskach w Subiekcie GT?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Licencja podstawowa na 3 stanowiska umożliwia pracę w firmie na trzech różnych stanowiskach łączących się z jedną bazą danych umieszczoną na serwerze, tj. jedno stanowisko serwerowe i dwa stanowiska klienckie.


Przy próbie wystawienia faktury wewnętrznej pojawia się komunikat Wystawienie dokumentu jest niemożliwe, ponieważ w parametrach Subiekta wyłączono naliczanie VAT na podstawie faktur wewnętrznych. Co należy w takiej sytuacji zrobić?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby umożliwić wystawianie faktur wewnętrznych, należy w parametrach Subiekta włączyć obsługę tych faktur. W tym celu należy:
 1. W menu programu Widok-Administracja-Parametry wybrać Parametry Subiekta.
 2. W oknie Parametry Subiekta przejść do zakładki Inne.
 3. W zakładce Inne w pozycji Obsługa faktur wewnętrznych zaznaczyć opcję Naliczaj VAT na podstawie faktur wewnętrznych.

Ode tego momentu komunikat ten nie będzie się pojawiał podczas próby wystawienia faktur wewnętrznych.


Jak sprawdzić historię cen danego towaru dla wybranego kontrahenta?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Historię cen sprzedaży wprowadzanego do faktury towaru można łatwo sprawdzić w następujący sposób:

 1. W oknie edycji dokumentu na liście Specyfikacja towarowa zaznaczyć kartotekę do sprawdzenia.
 2. Kliknąć link z lewej strony, nad tabelą Specyfikacja towarowa.
 3. Wybrać z listy opcję Historia cen. Program wyświetli w tabeli listę wszystkich zarejestrowanych do tej pory, dla kontrahenta z edytowanej właśnie faktury, dokumentów wraz z cenami i ew. poziomami użytych rabatów.


Jak zmienić stawkę VAT na fakturze wewnętrznej, jeśli pola są wyszarzone?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Przy tworzeniu faktur wewnętrznych nie można zmienić stawki VAT - stawki te pobierane są z kartoteki konkretnego towaru. Przed wystawieniem faktury wewnętrznej należy stawki te sprawdzić i ustawić w kartotece konkretnych towarów (dla każdej indywidualnie):
 1. Na liście modułów należy odszukać i uruchomić moduł Kartoteki - Towary i usługi.
 2. Zmienić aktywną zakładkę na Parametry.
 3. W sekcji Zakup wyłączyć opcję Stawka VAT zakupu jak przy sprzedaży.
 4. W polu Stawka VAT zakupu wybrać z listy odpowiednią dla danego towaru stawkę VAT i zapisać zmiany przyciskiem OK.
Wyjątkiem jest faktura wewnętrzna do nieistniejącego - w tym przypadku wszelkie pola w specyfikacji towarowej (w tym stawka VAT) są edytowalne.


Nie wylicza się deklaracja Intrastat, czego brakuje?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Deklaracje

Aby umożliwić wyliczenie deklaracji statystycznej Intrastat, należy:

 1. Uzupełnić niezbędne dane statystyczne w kartotece towaru: na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć na liście towar, którego obroty mają być wykazane w deklaracji.
 3. W głównym menu programu wybrać opcje Towar-Popraw.
 4. Kliknąć zakładkę Inne, wypełnić wszystkie pola sekcji Intrastat i zapisać zmiany przyciskiem OK.
 5. Dopiero tak przygotowaną kartotekę towaru należy wybrać i wstawić do specyfikacji towarowej dokumentu, w którym koniecznie musi być Wywołany skutek magazynowy.


Dlaczego po przeniesieniu danych z DOS nie mam przeniesionych stanów towarów? Zaznaczyłem wszystkie opcje w programie Przeniesienie danych.

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Ponieważ dane zostały przeniesione z zaznaczonym znacznikiem Zapamiętaj inwentaryzację bez jej wykonania. W takiej sytuacji należy Wykonać inwentaryzację przy zamknięciu w nowym podmiocie GT - główne menu programu Narzedzia-Szybka inwentaryzacja.


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!