InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 155 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Jak zmienić na stałe nazwę serwera?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Nazwę serwera można zmienić na stałe w Programie serwisowym. Znajduje się on w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Program serwisowy. W głównym menu programu należy wybrać Serwer-Parametry uruchomieniowe. Jeśli na danym komputerze nie jest zainstalowany Program serwisowy, parametry połączenia z serwerem można zmienić po ponownym uruchomieniu instalatora pakietu Insert GT z płyty albo z Dodaj i usuń programy panelu sterowania systemu Windows (opcja Zmień). Alternatywnie należy odinstalować InsERT GT w Panelu sterowania Windowsa, zrestartować komputer i zainstalować program jeszcze raz w wariancie klienckim. W tym wariancie instalacji kreator zapyta o poprawną nazwę instancji serwera.


Z jakich innych programów można przenieść dane do systemu InsERT GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Do programów z linii InsERT GT można importować dane z plików wymiany XML. W takiej sytuacji należy kontaktować się z lokalnymi serwisantami. Ich lista znajduje się na naszych stronach http://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/znajdz_serwisanta/mapa.html


Jak włączyć blokadę okresu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Standardowo blokada okresu jest wyłączona. Aby włączyć blokadę, należy:

 1. Kliknąć link z napisem Brak blokady - znajduje się on nad nazwą każdego modułu, z prawej strony od informacji Aktualnie pracujesz z magazynem -...
 2. W oknie Blokada okresu w sekcji Blokada przełączyć Brak na Do daty i wpisać z klawiatury lub wskazać, klikając w kalendarzyk z prawej strony, dowolną datę, do której od tej pory zablokowana będzie edycja wszystkich dokumentów.
 3. Zapisać zmianę przyciskiem OK. Przy informacji Aktualnie pracujesz z magazynem -... pojawi się informacja Blokada do daty:
 4. Blokada okresu jest odwracalna. Aby ją wyłączyć lub zmienić datę Blokada do, należy ponownie kliknąć link Blokada do daty: i zgodnie z potrzebą ustawić Brak lub dowolną inną datę.


Jak przenieść program na inny komputer?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Na komputerze, z którego chcemy przenieść dane, należy wykonać archiwizację danych, np. podczas zamykania programu. Podczas archiwizacji danych powstaną dwa pliki *.iar oraz *.I01. Pliki te należy zdearchiwizować na komputerze, na który chcemy przenieść dane. Aby to wykonać, należy:

 1. Uruchomić program Archiwizator w menu systemu Windows Start-Wszystkie programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator.
 2. Z menu programu wybrać Podmiot-Dearchiwizuj.
 3. W oknie dearchiwizacja danych w polu Plik archiwum wskazać wcześniej przeniesiony plik z rozszerzeniem *.iar.
 4. W polu Folder roboczy wskazać najlepiej dysk lokalny C:\.
 5. Sposób dearchiwizacji danych zaznaczyć: Dearchiwizuj do podmiotu o nazwie i poniżej wpisać nazwę, jaką chcemy utworzyć.
 6. Po wybraniu opcji OK zostanie przeniesiony podmiot ze wszystkimi danymi.


Nie mogę się zarejestrować przez internet, a dostęp do internetu mam, co sprawdzić ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Poprosić administratora sieci o odblokowanie portu 443 lub wysłać zgłoszenie rejestracyjne pocztą - listem poleconym (karta zgłoszenie użytkownika jest dołączona do każdego opakowania programu).


Jak przenieść kartotekę kontrahentów do innego podmiotu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Aby przenieść kartotekę kontrahentów z jednego podmiotu do drugiego, należy w podmiocie, z którego chcemy wysłać kartoteki:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Komunikacja i uzupełnić pole Symbol podmiotu w komunikacji, wpisując np. GT.
 2. Z listy modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci i tu zaznaczyć wszystkie pozycje klawiszami skrótu Ctrl+A.
 3. Z menu programu wybrać opcję Operacje-Wyślij do.
 4. W oknie, które się wyświetli, w polu Plik wskazać miejsce oraz nazwę pliku, jaki ma się utworzyć, np. na pulpicie plik o nazwie kontrahenci.epp.
 5. Po wybraniu opcji Wyślij zostanie utworzony plik.

W podmiocie, do którego chcemy wczytać kartoteki, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Komunikacja i uzupełnić pole Symbol podmiotu w komunikacji, wpisując np. GT.
 2. Z listy modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci.
 3. Z menu programu operacje wybrać opcję Dodaj na podstawie.
 4. W polu plik wybrać z pulpitu utworzony wcześniej plik kontrahenci.epp i kliknąć opcję Wczytaj.
 5. W tabeli poniżej pojawią się wszystkie kartoteki kontrahentów, które należy zaznaczyć opcją Zaznacz wszystkie elementy.
 6. Po wybraniu opcji Wykonaj zostaną wczytane wszystkie kartoteki kontrahentów w danym podmiocie.


Zniknęły dokumenty, nie widać dokumentów na liście.

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

Najczęstszą przyczyną znikania dokumentów jest nieświadome uaktywnienie filtrów, które znajdują się nad tabelą z dokumentami (np. Dokumenty z okresu:...). W takim przypadku należy wyłączyć wszystkie filtry poprzez otwarcie ich (czyli przestawić konkretne wartości na stan nieokreślony, dowolny, wszystkie).


Jak wykonać archiwizację na płycie?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Archiwizator nie daje możliwości bezpośredniego zapisu archiwizacji na płycie. Aby wykonać archiwizację na płycie, należy uprzednio wykonać ją na dysku twardym komputera, następnie zapisać (skopiować) pliki archiwizacji na płytę, używając do tego oprogramowania dołączonego do napędu CD (DVD).


Gdzie jest lista modułów?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Lista modułów zawiera wszystkie moduły programu, wyświetlana jest w formie rozwijalnej listy, domyślnie wyświetlana jest jako pionowy wąski pasek z napisem Lista modułów, z lewej strony ekranu. Po kliknięciu na pasek bądź poszczególne główne moduły lista rozwija się w prawą stronę. Jeśli lista nie jest wyświetlana, należy sprawdzić, czy w głównym menu programu Widok-Paski jest zaznaczona opcja Pasek modułów.


Jak zaznaczyć kilka pozycji na liście?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Aby aktywować możliwość zaznaczania wielu pozycji na liście należy:

 1. Na dowolnej pozycji z wybranej listy kliknąć prawym przyciskiem myszy.
 2. Z menu kontekstowego wybrać Operacje na liście-Parametry listy.
 3. W oknie Parametry listy zaznaczyć opcję Multiwybór.
 4. Zapisać zmianę przyciskiem OK.
 5. Po tej zmianie powinny funkcjonować standardowe skróty multiwyboru znane z systemu Windows, czyli CTRL+kliknięcie na pozycji (zaznacza poszczególne pozycje) lub Shift+kliknięcie na pozycji (zaznacza cały blok pozycji).


Jak przenieść dane ze starej wersji do nowej?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Aktualizacja

Nie ma potrzeby przenoszenia danych ze starszej wersji do nowszej, dane użytkownika programu wpisane do bazy danych przenoszą się automatycznie. Przed pierwszym uruchomieniem programu, po zmianie wersji, naleźy jedynie przygotować główne hasło do programu (hasło "szefa") - jest ono niezbędne do zainicjowania automatycznej konwersji wersji bazy danych.


Jak zmienić układ wyświetlanych na ekranie kolumn?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Jeśli występuje potrzeba zmiany kolejności lub zawartości układu kolumn, w module z tabelą należy:

 1. Na dowolnej pozycji z wybranej listy kliknąć prawym przyciskiem myszy.
 2. Z menu kontekstowego wybrać Operacje na liście-Lista kolumn.
 3. W oknie Lista kolumn zaznaczyć lub odznaczyć wg potrzeby odpowiednie kolumny.
 4. Po zaznaczeniu kolumny na liście, strzałkami w górę lub w dół, można dowolnie zmienić standardową kolejność wyswietlanych w tabeli kolumn.
 5. Zapisać zmianę przyciskiem OK.


Jak sprawdzić, czy aktualizacja przez e-abonament została już pobrana w całości?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest już pobrana w całości i gotowa do instalacji, należy:
 1. W menu głównym programu odszukać i otworzyć okno Pomoc-Zarządzanie licencjami-Zainstaluj nową wersję programu.
 2. W oknie Zainstaluj nową wersję programu, w tabeli Pobrane wersje programu odczytać status (w kolumnie Status wersji) - jeśli wyswietlany jest status Pobrana, aktualizacja jest gotowa do instalacji.


Jak przenieść dane z innego, starszego programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Przeniesienie niektórych informacji ze starych programów jest możliwe za pomocą programu Przeniesienie danych. Znajduje się on w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Przeniesienie danych. Przeniesienie danych domyślnie zawsze tworzy nowy podmiot w systemie GT, dlatego też nie jest możliwe wykorzystanie tego programu do przeniesienia danych na raty. Do przeniesienia niezbędne jest główne hasło "Szefa" starego programu.


Dlaczego po aktualizacji przestaje działać prawidłowo zmodyfikowany wzorzec wydruku użytkownika?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Wydruki

Ponieważ w czasie aktualizacji bazy danych do nowej wersji aktualizowane są tylko i wyłącznie wzorce standardowe (pomijane są wzorce własne użytkownika).


Jak sterować programem klawiaturą bez myszki?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

 1. Nacisnąć klawisz F1 (Pomoc).
 2. W zakładce Wyszukaj wpisać Skróty klawiszowe w systemie InsERT GT.
 3. Kliknąć opcję Lista tematów.
 4. W oknie Wybierz tematy do wyświetlenia kliknąć dwa razy na odpowiedni temat.


Gdzie nadaje się uprawnienia użytkownikom?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

Aby nadać uprawnienia użytkownikowi należy zalogować się do programu na konto Szefa (głównego użytkownika) następnie:
 1. z listy modułów wybrać Administracja - Słowniki - Personel
 2. w oknie Personel zaznaczyć dane użytkownika i wybrać po lewej stronie opcje Popraw
 3. na liście która się pokaże należy zabrac uprawnienia poprzez wyczyszczenie pola wyboru w pierwszje kolumnie z lewej strony.
 4. po wybraniu opcji OK zmiany zostaną zapamiętane i jednocześnie zmienione uprawnienia danego użytkownika.


Co to jest folder roboczy?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Folder roboczy, używany podczas archiwizacji i dearchiwizacji, niezbędny jest do prawidłowego przetworzenia plików bazy danych na pliki archiwizacji. Folder roboczy powinien znajdować się na serwerze (czyli tam, gdzie jest zainstalowany serwer SQL), a użytkownik powinien mieć do niego pełny dostęp. Sugerowany folder to C:\ArchiwumGT.


Co zrobić, jeśli nie można zapisać dokumentu? Pojawia się komunikat: dane zostały zmienione w tle.

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Komunikat świadczy o zbyt długiej edycji dokumentu. W takim wypadku należy wyjść z dokumentu, naciskając przycisk Anuluj, następnie dokument wypisać jeszcze raz lub poprawić taką wersję dokumentu, jaka została wcześniej zapisana.


Jak odblokować możliwość modyfikacji wzorców wydruku?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Wydruki

Aby zmodyfikować wybrany wzorzec wydruku, należy:

 1. Odszukać na liście modułów moduł Administracja - Wzorce wydruków.
 2. Zaznaczyć wzorzec wydruku ma liście.
 3. Z głównego menu programu Wzorzec wybrać opcję Powiel.

Wzorce wydruków są modyfikowalne tylko po ich powieleniu (ze względów bezpieczeństwa większość opcji zmiany standardowych wzorców wydruków jest zablokowana).


Jakie ograniczenia ma wersja próbna programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować WSZYSTKIE funkcje programu). Ograniczenie dotyczy czasu - czas testowania to 45 dni (po tym terminie podmiot nie uruchomi się bez wprowadzenia poprawnego numeru licencji programu).


Skąd wziąć instalator, jeśli zaginęła płyta z programem?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Można pobrać instalację ze strony internetowej. Link do wersji próbnej http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/sprzedaz/subiekt_gt/wersja_probna.html


Jak przenieść dane z DOS-owego programu w Windowsie 64-bitowym?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Ze względu na programy DOS-owe, przeniesienia danych należy dokonać na komputerze z systemem 32-bitowym, natomiast już po przeniesieniu danych do systemu GT należy wykonać archiwizację. Za jej pomocą przenieść dane na komputer docelowy z systemem 64-bitowym.


Jak deaktywować wersję próbną Sfery?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Licencje

Nie ma możliwości deaktywacji wersji próbnej Sfery. Można tylko aktywować Sferę poprzez wpisanie numeru licencji i kodu aktywacyjnego.


Gdzie wpisać kod aktywacyjny ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby aktywować nową wersję programu przez wpisanie kodu należy:
 1. Uruchomić program, w glównym, górnym, menu odszukać Pomoc - Zarządzanie licencjami, w nim kliknąć opcję Licencje podmiotu (w prawej, górnej części okna Zarządzanie licencjami).
 2. W oknie Licencje podmiotu kliknąć opcję Aktywuj (w wierszu Status licencji)
 3. W kolejnym oknie (Aktywacja ulepszenia) wybrać opcję Wpisanie numeru.
 4. Wpisać kod aktywacyjny i zatwierdzić (przyciskiem Dalej lub OK).


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!