InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 165 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Jak zmniejszyć bazę danych?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

Aby zmniejszyć wielkość plików bazy danych, należy:

 1. Odszukać i uruchomić w menu Windows Program serwisowy: Start-Wszystkie Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Program serwisowy.
 2. W głównym menu programu należy wybrać Podmiot-Kompaktuj.
 3. Na pytanie Czy kontynuować ?, po wyłączeniu wszystkich innych programów korzystających z tej samej bazy danych, odpowiedzieć Tak. Opcja ta, w bezpieczny dla wprowadzonych danych sposób, porządkuje i znacznie zmniejsza wielkość bazy danych podmiotu systemu GT.

Jak aktywować podmiot?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby aktywować niezarejestrowany podmiot, należy:

 1. W głównym menu programu Pomoc wybrać opcję Zarządzanie licencjami.
 2. Kliknąć opcję Licencje podmiotu (za górną tabelką z prawej strony.
 3. Następnie należy wybrać zakładkę programu, który ma być aktywowany.
 4. W wierszu Status licencji kliknąć opcję Rejestruj.

Jeśli komputer ma dostęp do internetu, można w okienku, które się pojawi, zaznaczyć opcję Internet, a jeśli otrzymali Państwo kod aktywacyjny inną drogą, należy wybrać opcję Wpisanie numeru.


Zniknęła kolumna na liście - jak ją odtworzyć?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Jeśli z listy kolumn modułu zniknęły bądź nie mieszczą się na niej potrzebne kolumny, należy:

 1. Na dowolnej pozycji z wybranej listy kliknąć prawym przyciskiem myszy.
 2. Z menu kontekstowego wybrać Operacje na liście-Parametry listy.
 3. W oknie Parametry listy kliknąć na dole z lewej strony przycisk Przywróć domyślne.
 4. Zapisać zmianę przyciskiem OK.
 5. Po tej zmianie postać tabeli (wraz z układem kolumn) powróci do wersji oryginalnej.

Gdzie domyślnie zapisuje się archiwizacja?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Archiwizcja jest domyślnie zapisana w folderze Moje dokumenty aktualnie zalogowanego użytkownika Windows. Podczas wykonania archiwizacji użytkownik powinien sam wskazać bezpieczne miejsce do przechowywania kopii bazy danych. Zalecane jest, po wykonaniu archiwizacji, przekopiowanie plików archiwum na zewnętrzny nośnik.

Czy przy pracy sieciowej trzeba instalować ulepszenie na każdym używanym stanowisku?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Tak. Jeśli program działa na kilku stanowiskach w sieci komputerowej, to pobraną aktualizację ze strony internetowej, bądź instalator na płycie, należy uruchomić na każdym z tych stanowisk.

Jak wysłać wydruk dokumentu pocztą elektroniczną (e-mailem)?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Większość wydruków można wysłać e-mailem z poziomu okienka Drukuj. Aby to zrobić, należy:

 1. Zaznaczyć dokument do wysyłki na liście dokumentów.
 2. Kliknąć opcję Drukuj (nad tabelą z listą dokumentów).
 3. W okienku Drukuj kliknąć na dole z lewej strony przycisk Wyślij e-mail - jeśli w systemie operacyjnym domyślny klient poczty jest prawidłowo skonfigurowany, powinno automatycznie otworzyć się okno z wklejonym tematem w postaci numeru wysyłanego dokumentu i dołączonym załącznikiem z dokumentem w formacie pdf.

Jak dodać brakujące państwo?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Jeżeli na liście zdefiniowanych w programie państw brakuje jakiejś pozycji, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Słowniki-Państwa.
 2. W oknie Państwa kliknąć z lewej strony opcję Dodaj.
 3. Jeśli dodawane Państwo jest członkiem UE, w oknie Państwo zaznaczyć opcję Członek Unii Europejskiej i w polu Kod wpisać charakterystyczy dla danego państwa prefiks (będzie on automatycznie dopisywany przed numerem NIP).

Jak ustawić kontynuację numeracji z innego programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Jeżeli numeracja dokumentów ma być kontynuowana (po przeniesieniu danych z innego systemu lub po wdrożeniu Subiekta GT w trakcie roku), należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Numeracja dokumentów.
 2. W oknie Numeracja dokumentów zaznaczyć dokument do zmiany na liście.
 3. Kliknąć z lewej strony opcję Popraw.
 4. W oknie Numeracja:... kliknąć zakładkę Numery początkowe.
 5. Wybrać magazyn do korekty numeracji (Subiekt GT numeruje dokumenty w każdym z magazynów niezależnie).
 6. Kliknąć z lewej strony opcję Dodaj.
 7. W oknie Numer początkowy wybrać odpowiedni rok (i ewentualnie miesiąc, jeśli jest uzywana numeracja miesięczna) do zmiany numeracji.
 8. W polu Numer początkowy wpisać dowolny numer, od którego program ma kontynuować automatyczną numerację dokumentów.
 9. We wszystkich otwartych oknach zapisać zmiany przyciskiem OK.

Jak zmienić na stałe nazwę serwera?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Nazwę serwera można zmienić na stałe w Programie serwisowym. Znajduje się on w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Program serwisowy. W głównym menu programu należy wybrać Serwer-Parametry uruchomieniowe. Jeśli na danym komputerze nie jest zainstalowany Program serwisowy, parametry połączenia z serwerem można zmienić po ponownym uruchomieniu instalatora pakietu Insert GT z płyty albo z Dodaj i usuń programy panelu sterowania systemu Windows (opcja Zmień). Alternatywnie należy odinstalować InsERT GT w Panelu sterowania Windowsa, zrestartować komputer i zainstalować program jeszcze raz w wariancie klienckim. W tym wariancie instalacji kreator zapyta o poprawną nazwę instancji serwera.

Jak zmienić formę księgowości z pełnej księgi na KPiR (zamienić w podmiocie Rewizora GT na Rachmistrza GT)?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Do zmiany formy księgowości z pełnej księgi (aktywny Rewizor GT) na KPiR (aktywny Rachmistrz GT) służy opcja Usuń dane Rewizora GT. Wykonanie tej operacji pozwoli na ponowne określenie formy księgowości przy kolejnym uruchomieniu podmiotu. Aby dokonać takiej zmiany w podmiocie, należy:

 1. W menu Start systemu Windows odszukać i uruchomić Program serwisowy: Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Narzędzia-Program serwisowy.
 2. Zaznaczyć podmiot do zmiany na liście.
 3. W menu Podmiot wybrać Usuń dane Rewizora GT (operacja ta jest nieodwracalna, przed jej wykonaniem należy zrobić archiwizację).

Nie mogę się zarejestrować przez internet, a dostęp do internetu mam, co sprawdzić ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Poprosić administratora sieci o odblokowanie portu 443 lub wysłać zgłoszenie rejestracyjne pocztą - listem poleconym (karta zgłoszenie użytkownika jest dołączona do każdego opakowania programu).

Jak włączyć blokadę okresu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Standardowo blokada okresu jest wyłączona. Aby włączyć blokadę, należy:

 1. Kliknąć link z napisem Brak blokady - znajduje się on nad nazwą każdego modułu, z prawej strony od informacji Aktualnie pracujesz z magazynem -...
 2. W oknie Blokada okresu w sekcji Blokada przełączyć Brak na Do daty i wpisać z klawiatury lub wskazać, klikając w kalendarzyk z prawej strony, dowolną datę, do której od tej pory zablokowana będzie edycja wszystkich dokumentów.
 3. Zapisać zmianę przyciskiem OK. Przy informacji Aktualnie pracujesz z magazynem -... pojawi się informacja Blokada do daty:
 4. Blokada okresu jest odwracalna. Aby ją wyłączyć lub zmienić datę Blokada do, należy ponownie kliknąć link Blokada do daty: i zgodnie z potrzebą ustawić Brak lub dowolną inną datę.

Jak przenieść program na inny komputer?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Na komputerze, z którego chcemy przenieść dane, należy wykonać archiwizację danych, np. podczas zamykania programu. Podczas archiwizacji danych powstaną dwa pliki *.iar oraz *.I01. Pliki te należy zdearchiwizować na komputerze, na który chcemy przenieść dane. Aby to wykonać, należy:

 1. Uruchomić program Archiwizator w menu systemu Windows Start-Wszystkie programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator.
 2. Z menu programu wybrać Podmiot-Dearchiwizuj.
 3. W oknie dearchiwizacja danych w polu Plik archiwum wskazać wcześniej przeniesiony plik z rozszerzeniem *.iar.
 4. W polu Folder roboczy wskazać najlepiej dysk lokalny C:\.
 5. Sposób dearchiwizacji danych zaznaczyć: Dearchiwizuj do podmiotu o nazwie i poniżej wpisać nazwę, jaką chcemy utworzyć.
 6. Po wybraniu opcji OK zostanie przeniesiony podmiot ze wszystkimi danymi.

Jak przenieść kartotekę kontrahentów do innego podmiotu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Aby przenieść kartotekę kontrahentów z jednego podmiotu do drugiego, należy w podmiocie, z którego chcemy wysłać kartoteki:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Komunikacja i uzupełnić pole Symbol podmiotu w komunikacji, wpisując np. GT.
 2. Z listy modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci i tu zaznaczyć wszystkie pozycje klawiszami skrótu Ctrl+A.
 3. Z menu programu wybrać opcję Operacje-Wyślij do.
 4. W oknie, które się wyświetli, w polu Plik wskazać miejsce oraz nazwę pliku, jaki ma się utworzyć, np. na pulpicie plik o nazwie kontrahenci.epp.
 5. Po wybraniu opcji Wyślij zostanie utworzony plik.

W podmiocie, do którego chcemy wczytać kartoteki, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Komunikacja i uzupełnić pole Symbol podmiotu w komunikacji, wpisując np. GT.
 2. Z listy modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci.
 3. Z menu programu operacje wybrać opcję Dodaj na podstawie.
 4. W polu plik wybrać z pulpitu utworzony wcześniej plik kontrahenci.epp i kliknąć opcję Wczytaj.
 5. W tabeli poniżej pojawią się wszystkie kartoteki kontrahentów, które należy zaznaczyć opcją Zaznacz wszystkie elementy.
 6. Po wybraniu opcji Wykonaj zostaną wczytane wszystkie kartoteki kontrahentów w danym podmiocie.

Zniknęły dokumenty, nie widać dokumentów na liście.

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

Najczęstszą przyczyną znikania dokumentów jest nieświadome uaktywnienie filtrów, które znajdują się nad tabelą z dokumentami (np. Dokumenty z okresu:...). W takim przypadku należy wyłączyć wszystkie filtry poprzez otwarcie ich (czyli przestawić konkretne wartości na stan nieokreślony, dowolny, wszystkie).

Jak wykonać archiwizację na płycie?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Archiwizator nie daje możliwości bezpośredniego zapisu archiwizacji na płycie. Aby wykonać archiwizację na płycie, należy uprzednio wykonać ją na dysku twardym komputera, następnie zapisać (skopiować) pliki archiwizacji na płytę, używając do tego oprogramowania dołączonego do napędu CD (DVD).

Gdzie jest lista modułów?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Lista modułów zawiera wszystkie moduły programu, wyświetlana jest w formie rozwijalnej listy, domyślnie wyświetlana jest jako pionowy wąski pasek z napisem Lista modułów, z lewej strony ekranu. Po kliknięciu na pasek bądź poszczególne główne moduły lista rozwija się w prawą stronę. Jeśli lista nie jest wyświetlana, należy sprawdzić, czy w głównym menu programu Widok-Paski jest zaznaczona opcja Pasek modułów.

Jak przenieść dane ze starej wersji do nowej?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Aktualizacja

Nie ma potrzeby przenoszenia danych ze starszej wersji do nowszej, dane użytkownika programu wpisane do bazy danych przenoszą się automatycznie. Przed pierwszym uruchomieniem programu, po zmianie wersji, naleźy jedynie przygotować główne hasło do programu (hasło "szefa") - jest ono niezbędne do zainicjowania automatycznej konwersji wersji bazy danych.

Jak zaznaczyć kilka pozycji na liście?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Aby aktywować możliwość zaznaczania wielu pozycji na liście należy:

 1. Na dowolnej pozycji z wybranej listy kliknąć prawym przyciskiem myszy.
 2. Z menu kontekstowego wybrać Operacje na liście-Parametry listy.
 3. W oknie Parametry listy zaznaczyć opcję Multiwybór.
 4. Zapisać zmianę przyciskiem OK.
 5. Po tej zmianie powinny funkcjonować standardowe skróty multiwyboru znane z systemu Windows, czyli CTRL+kliknięcie na pozycji (zaznacza poszczególne pozycje) lub Shift+kliknięcie na pozycji (zaznacza cały blok pozycji).

Jak zmienić układ wyświetlanych na ekranie kolumn?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Jeśli występuje potrzeba zmiany kolejności lub zawartości układu kolumn, w module z tabelą należy:

 1. Na dowolnej pozycji z wybranej listy kliknąć prawym przyciskiem myszy.
 2. Z menu kontekstowego wybrać Operacje na liście-Lista kolumn.
 3. W oknie Lista kolumn zaznaczyć lub odznaczyć wg potrzeby odpowiednie kolumny.
 4. Po zaznaczeniu kolumny na liście, strzałkami w górę lub w dół, można dowolnie zmienić standardową kolejność wyswietlanych w tabeli kolumn.
 5. Zapisać zmianę przyciskiem OK.

Jak sprawdzić, czy aktualizacja przez e-abonament została już pobrana w całości?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest już pobrana w całości i gotowa do instalacji, należy:
 1. W menu głównym programu odszukać i otworzyć okno Pomoc-Zarządzanie licencjami-Zainstaluj nową wersję programu.
 2. W oknie Zainstaluj nową wersję programu, w tabeli Pobrane wersje programu odczytać status (w kolumnie Status wersji) - jeśli wyswietlany jest status Pobrana, aktualizacja jest gotowa do instalacji.

Dlaczego po aktualizacji przestaje działać prawidłowo zmodyfikowany wzorzec wydruku użytkownika?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Wydruki

Ponieważ w czasie aktualizacji bazy danych do nowej wersji aktualizowane są tylko i wyłącznie wzorce standardowe (pomijane są wzorce własne użytkownika).

Jak przenieść dane z innego, starszego programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Przeniesienie niektórych informacji ze starych programów jest możliwe za pomocą programu Przeniesienie danych. Znajduje się on w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Przeniesienie danych. Przeniesienie danych domyślnie zawsze tworzy nowy podmiot w systemie GT, dlatego też nie jest możliwe wykorzystanie tego programu do przeniesienia danych na raty. Do przeniesienia niezbędne jest główne hasło "Szefa" starego programu.

Jak sterować programem klawiaturą bez myszki?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

 1. Nacisnąć klawisz F1 (Pomoc).
 2. W zakładce Wyszukaj wpisać Skróty klawiszowe w systemie InsERT GT.
 3. Kliknąć opcję Lista tematów.
 4. W oknie Wybierz tematy do wyświetlenia kliknąć dwa razy na odpowiedni temat.

Co zrobić, jeśli nie można zapisać dokumentu? Pojawia się komunikat: dane zostały zmienione w tle.

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Komunikat świadczy o zbyt długiej edycji dokumentu. W takim wypadku należy wyjść z dokumentu, naciskając przycisk Anuluj, następnie dokument wypisać jeszcze raz lub poprawić taką wersję dokumentu, jaka została wcześniej zapisana.

Do pobrania:

InsERT GT

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST

 

InsERT nexo

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST