InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 691 zagadnień.


Jak skorygować podatek VAT naliczony z tytułu nieterminowych płatności ?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Ewidencje VAT

Aby skorygować zaksięgowany wcześniej podatek VAT należy:
1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Ewidencje księgowe-Ewidencja VAT zakupu.
2. Zaznaczyć na liście zapis w ewidencji VAT do korekty i kliknąć nad tabelą opcję Popraw - otworzy się okno edycji zapisu
Zakup VAT.
3. W zakładce Inne zaznaczyć opcję Włącz korygowanie VAT - przełącznik Korekta VAT (nieterminowe płatności) powinna być ustawiona na Zwykły.
4. Uzupełnić/skorygować dane dokumentu: termin płatności i termin korekty VAT.
5. W wierszu Sporządzono korektę VAT kliknąć opcję Koryguj (wycofaj z VAT) i zatwierdzić przyciskiem Tak (zapis zmian w dokumencie) - otworzy się nowe okno - Zakup VAT - korekta.
6. W oknie Zakup VAT - korekta sprawdzić i ew. skorygować poprawność dat korekty oraz ujemnych kwot w odpowiednich wierszach tabeli VAT.
7. Zapisać korektę przyciskiem Zapisz - w tabeli Ewidencja VAT zakupu pojawi się nowa pozycja korekty podatku VAT z ujemną wartością (za numerem dokumentu program dopisze oznaczenie (k) ).


Mam e-abonament i nie ściągają mi się aktualizacje, co mam zrobić ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Jeśli usługa e-abonament jest aktywna a aktualizacje nie pobierają się automatycznie należy:
 1. W głównym menu programu odszukać i uruchomić opcję Pomoc-Pobierz i zainstaluj nową wersję programu.
 2. W oknie Pobierz i zainstaluj nową wersję programu kliknąć opcję Ustawienia aktualizacji programu.Jeśli w dymku pojawi się informacja o braku zgody na korzystanie z funkcjonalności internetowych należy kliknąć na link InsMAIL - bądź na bieżąco, w oknie InsMAIL - bądź na bieżąco! zaznaczyć opcję Tak, chcę z niej korzystać, Automatyczna aktualizacja oraz Zgadzam się na warunki regulaminu usługi InsMAIL.
 3. W oknie Ustawienia aktualizacji programu zaznaczyć opcję Automatycznie pobieraj nową wersję oraz Proponuj zainstalowanie pobranej wersji podczas zamykania programu i zapisać zmianę przyciskiem OK.
 4. Wyłączyć program, załączyć ponownie, powrócić do menu Pomoc-Pobierz i zainstaluj nową wersję programu - tam kliknąć opcję Pobierz (w wierszu Dostępna wersja programu).


Jak bezpiecznie przeglądać dokumenty (tak, by przez przypadek czegoś w nich nie zmienić)?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Do przeglądania dokumentów służy opcja Pokaż. Aby jej użyć, należy:

 1. Zaznaczyć dokument do przeglądania na dowolnej liście dokumentów.
 2. Kliknąć na nim prawym przyciskiem.
 3. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybrać opcję Pokaż. Użycie tej opcji (a nie tradycyjnego dwukliku - czyli opcji Popraw) gwarantuje, że w przeglądanym dokumencie nic przez przypadek się nie zmieni oraz że nie wywoła niepożądanych skutków ponowne, przypadkowe użycie przycisku Zapisz.


Co zrobić, gdy podczas przywracania podmiotu z kopii pojawia się komunikat Serwer nie może odczytać pliku kopii zapasowej z podanej lokalizacji - należy podać katalog tymczasowy dostępny zarówno z serwera, jak i z tego komputera?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Administracja

Najczęstszą przyczyną pojawienia się tego komunikatu jest brak uprawnień do katalogu tymczasowego. Katalog ten musi mieć nadane pełne prawa do odczytu i zapisu dla wszystkich użytkowników, zarówno dla użytkownika na komputerze serwerowym, jak i komputerze klienckim (jeśli na nim wykonywane jest przywracanie podmiotu). Sugerowany folder to C:\Archiwum_nexo.


Jak wygenerować wypłatę po przerwie w zatrudnieniu pracowników?

Dotyczy programu: mikroGratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

W przypadku przerwy w zatrudnieniu w całym okresie luki wygenerować należy zerową wypłatę na fikcyjnego pracownika. W tym celu należy:

 1. Z listy modułów wybrać Płace-Ewidencja osobowa.
 2. Dodać w tym miejsu pracownika który posłuży nam do wygenerowania zerowej wypłaty będzie nim np. Jan Kowalski.
 3. Po stworzeniu kartoteki z listy modułów wybrać Płace-Umowy o prace.
 4. Dodac tutaj umowę dla pracownika Jan Kowalski gdzie okres obowiązywania będzie pokrywał się z okresem luki w zatrudnieniu.


Jak wyszukać kontrahenta po NIP-ie w dekrecie?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: Dekretacja

Istnieje możliwość wyszukiwania kontrahenta po:

I-instynkcie, N-NIPie, S-symbolu i wybór z listy. Aby zmienić sposób wyszukiwania, należy:

 1. Po wprowadzeniu konta rozrachunkowego na pozycji dekretu np. 200- wcisnąć klawisz + do żądanego wyboru, tj. I, S, N - w naszym przykładzie będzie to N.
 2. Po koncie 200- wpisujemy NIP danego kontrahenta np. 200-8851232111. Spowoduje to wybór analityki kontrahenta o podanym numerze NIP.


Jak ustawić płatność kartą w fakturze?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Aby uaktywnić płatności kartą przy sprzedaży, należy:
 1. Przejść do modułu Kartoteki-Instytucje.
 2. Na górnym pasku kliknąć Dodaj-Instytucja-Podmiot cesyjny, który będzie dla nas pośrednikiem w takim rozliczeniu rozrachunku tj. centrum autoryzacji kart płatniczych.
 3. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Formy płatności.
 4. Dodać nową formę płatności, gdzie w pozycji Typ płatności wybrać należy Karta płatnicza przy sprzedaży / bon obcy.
 5. W polu Podmiot cesyjny wybrać z listy (F2) wcześniej dodanego klienta będącego centrum autoryzacji kart płatniczych.

Po zapisaniu zmian, w dokumencie Faktura sprzedaży pojawi się do wyboru i uaktywni wiersz z formą płatności: Nazwa płatności kartą przy sprzedaży. Rozrachunek związany z taką formą płatności będzie od razu cedowany z klienta na wskazane Centrum autoryzacji kart płatniczych.


Jak przenieść dane na inny komputer?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Do przeniesienia danych najlepiej posłużyć się programem Archiwizator. Aby go uruchomić, należy:

 1. Odszukać i uruchomić w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator.
 2. W źródłowym komputerze należy zaznaczyć na liście podmiot, który chcemy przenieść i kliknąć opcję Archiwizuj. Program wykona kopię bazy danych w formie dwuplikowej archiwizacji (domyślnie tworzą się dwa pliki z rozszerzeniem iar i i01).
 3. Pliki te należy skopiować do nowego folderu o nazwie np. Archiwum założonego na komputerze docelowym bezpośrednio na dysku C (C:\ArchiwumGT). Dla prawidłowego działania mechanizmu odtwarzania kopii bazy danych na serwerze trzeba mieć uprawnienia administratora w systemie operacyjnym.
 4. Uruchomić program Archiwizator w docelowym komputerze (Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator).
 5. Wybrać opcję Dearchiwizuj.
 6. Wskazać jako Plik archiwum przekopiowany plik z rozszerzeniem iar. Najlepiej gdyby Folder roboczy wskazywał na ten sam katalog, w którym znajduje się archiwizacja (czyli : C:\ArchiwumGT ).
 7. Przy dearchiwizacji należy wybrać Sposób dearchiwizacji danych jako Dearchiwizuj do podmiotu o nazwie: i wpisać krótką nazwę zakładanego poprzez dearchiwizację nowego podmiotu.


Dlaczego nie mogę wydrukować deklaracji, pojawia się komunikat "deklaracja nie obowiązuje za dany okres" ?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Deklaracje

Komunikat może pojawić się jeśli użytkownik wybierze z listy deklaracji niewłaściwą jej wersję (należy zwrócić uwagę na zakres dat obowiązywania wersji deklaracji - informacja ta wyświetlana jest przy wyborze wersji, w oknie Wylicz deklarację - w polu Wersja w okrągłym nawiasie po numerze wersji). Jeśli na liście wersji deklaracji nie ma właściwego zakresu dat obowiązywania świadczy to o nieaktualnej wersji programu - należy zainstalować aktualną wersję i aktywować ją odpowiednim, dołączonym do instalowanej wersji, kodem aktywacyjnym.


Co to jest Serwer kasowy?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Fiskalizacja

Serwer kasowy to narzędzie służące do automatycznej wymiany danych między Subiektem nexo a kasą fiskalną, sprawdzarką cen lub wagą etykietującą. Pozwala na wykonywanie automatycznej synchronizacji kartotek towarowych z urządzeniem oraz automatyczny odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej. Wszystkie operacje odbywają się z określonym w konfiguracji urządzenia interwałem czasowym.


Jak przyśpieszyć pracę programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Aby przyspieszyć pracę programu w przypadku bardzo dużej ilości danych, należy:

 1. Odszukać i uruchomić w menu Start Windows Program serwisowy: Start-Wszystkie Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Program serwisowy.
 2. W głównym menu programu wybrać Podmiot-Kompaktuj.
 3. Na pytanie Czy kontynuować?, po wyłączeniu wszystkich innych programów korzystających z tej samej bazy danych, odpowiedzieć Tak. Opcja ta, w bezpieczny dla wprowadzonych danych sposób, porządkuje i znacznie zmniejsza wielkość bazy danych podmiotu systemu GT.
 4. Na liście modułów Subiekta GT odszukać i uruchomić opcję: Administracja-Parametry-Numeracja dokumentów.
 5. Zaznaczyć na liście typ dokumentu(ów), który jest najczęściej używany.
 6. Kliknąć opcję Popraw z lewej strony listy.
 7. W zakładce Numeracja, w sekcji Luki w numeracji przełączyć mechanizm na Nie wypełniaj. Zmian należy dokonać rownież dla wszystkich powiązanych z dokumentem źródłowym dokumentów (np. dla FS będą to standardowo WZ, KP).


Nie można zafiskalizować dokumentu, pojawia się komunikat Błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) - co zrobić?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Jeśli przy próbie fiskalizacji pojawia się komunikat Błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak), należy:

 1. Wydrukować z urządzenia fiskalnego dowolny raport z wykazem zdefiniowanych w nim stawek VAT (PTU).
 2. Sprawdzić, czy wszystkie użyte na dokumencie stawki VAT są zaprogramowane na drukarce fiskalnej. Jeśli brakuje stawek w urządzeniu - zaprogramować brakujące (opcja niedostępna w systemie GT).
 3. Sprawdzić, czy w programie Kasiarz GT są prawidłowo mapowane stawki VAT:
 • W menu Start Windows odszukać i uruchomić Kasiarza GT: Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Kasiarz GT.
 • Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Konfiguracje-Drukarki fiskalne.
 • Zaznaczyć drukarkę fiskalną na liście.
 • W głównym menu programu wybrać opcję Konfiguracja-Popraw.
 • W oknie Konfiguracja zmienic zakładkę na VAT.
 • Na podstawie przygotowanego wcześniej raportu z urządzenia fiskalnego przyporządkować wszystkie stawki z kolumny W drukarce do stawek zdefiniowanych w Subiekcie GT (kolumna W Programie).


Jak dodać zestaw płacowy w Gratyfikancie GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

W celu dodania nowego zestawu płacowego musimy wejść do menu Widok - Definicje - Zestawy płacowe a następnie wybrać opcję z menu Zestaw - Dodaj. Na nowo otwartym oknie Definicja zestawu płacowego mamy dwie zakładki:
 1. Podstawowe, gdzie możemy przypisać zestaw do konkretnej definicji list płac, zaznaczyć jakie ewidencje ma on rozliczać oraz wybrać miesiące jego obowiązywania. Tutaj także możemy zaznaczać opcję, aby wypłata na podstawie tego zestawu płacowego była bądź nie uzupełniana do minimalnej,
 2. Składniki, gdzie możemy dodać do zestawu wcześniej zdefiniowane składniki płacowe.


Nie można zafiskalizować dokumentu, pojawia się komunikat: "Niedozwolona zmiana stawki PTU dla towaru". Co można zrobić, by zafiskalizować sprzedaż?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Fiskalizacja

Komunikat świadczy o odrzuceniu przez drukarkę fiskalną rejestracji obrotu danego towaru z powodu niedozwolonej zmiany stawki PTU (VAT). O szczegóły dotyczące dopuszczalnych dla danego urządzenia fiskalnego modyfikacji danych należy pytać serwisanta urządzeń fiskalnych lub producenta drukarki. Aby w tej sytuacji umożliwić fiskalizację, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć odrzucony towar na liście.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję: Towar-Popraw.
 4. W zakładce Urządzenia okna Towar zmienić na nową dla urządzenia fiskalnego nazwę odrzucanego towaru (pole Nazwa towaru).
 5. Zapisać zmianę przyciskiem OK.
 6. W dotychczas odrzuconym fiskalizowanym dokumencie wybrać do specyfikacji towarowej jeszcze raz poprawiony wcześniej towar, zapisać i zafiskalizować dokument ponownie.


Przy próbie wydruku pojawia się komunikat the server has not yet been opened.

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Wydruki

Komunikat świadczy o uszkodzeniu bazy danych podmiotu, najprawdopodobniej przez nieprawidłowe kopiowanie lub przenoszenie plików bazy danych (inaczej niż przez jedyną zalecaną metodę: Archiwizację-Dearchiwizację). Można spróbować naprawić ten problem poprzez:

 1. Archiwizację uszkodzonego podmiotu.
 2. Dearchiwizację na tym samym komputerze, ale do nowego podmiotu o innej niż dotychczas używanej nazwie.


Jak połączyć komputer kliencki z serwerem?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Po zainstalowaniu wariantu programu serwerowego/jednostanowiskowego (instaluje się go na głównym komputerze" - tam gdzie fizycznie będzie przechowywana baza danych) należy:

 1. Odczytać z niebieskiego nagłówka programu prawidłową nazwę serwera niezbędną do instalacji/konfiguracji stanowiska klienckiego (czyli takiego, które łączy się zdalnie z komputerem, na którym jest założona i przechowywana baza danych podmiotu.
 2. Uruchomić instalację na komputerze klienckim.
 3. Wybrać instalację kliencką.
 4. Podczas instalacji wariantu klienckiego podać ustaloną wcześniej nazwę instancji serwera, z którą ma się łączyć zdalny komputer.


Jaka jest różnica w pracy oddziałowej na wspólnym i oddzielnym podmiocie?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Praca oddziałowa na dwóch podmiotach wymaga chronologicznej, cyklicznej synchronizacji podmiotów poprzez pliki wymiany (przesyłane wzajemnie np. pocztą elektroniczną). W przypadku pracy oddziału i centrali na tym samym podmiocie wszelkie zmiany w obu magazynach są natychmiast widoczne online.


Dlaczego pojawia się komunikat: „Osiągnięto limit pobierania danych z usług chmurowych!”?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Komunikat ten pojawia się po przekroczeniu przez użytkownika limitu pobieranych z chmury danych (limit to 6 GB na 2 tygodnie dla jednej licencji - weryfikowany jest NIP i nr licencji). W przypadku pracy na wielu stanowiskach zalecane jest pobranie pliku instalatora aktualizacji raz - do lokalizacji sieciowej. Parametr można ustawić w głównym menu programu: Pomoc-Zarządzanie licencjami-Ustawienia aktualizacji programu-Instalacja sieciowa. Taka konfiguracja wyeliminuje pojawienie się komunikatu w przyszłości.


Czym różni się opcja Raport kasowy dostępna w module Dokumenty kasowe od Raportów kasowych z modułu Finanse-Dokumenty kasowe?

Dotyczy programu: Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Raport kasowy dostępny w module Dokumenty kasowe (opcja nad tabelą z dokumentami kasowymi) jest raportem (zestawieniem) dynamicznym - tworzonym "na daną chwilę", nie jest on nigdzie zapisywany. W module Finanse-Raporty kasowe można utworzyć raport kasowy w postaci zapisywalnego, szczegółowo konfigurowalnego dokumentu z zadanego zakresu dat. Raporty te są trwale zapisane w bazie danych i w każdej chwili jest możliwość ich wydruku..


Jak przywrócić poprzednią (działającą) wersję bazy danych podmiotu po nieudanej konwersji?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Obsługa

Każda aktualizacja bazy danych powoduje automatyczne wykonanie kopii zapasowej, z której w razie problemów można przywrócić dane. W tym celu należy:
 1. Uruchomić menu Start-Programy-InsERT-InsERT nexo-Program serwisowy.
 2. Odszukać i zaznaczyć podmiot, którego kopia ma być przywrócona.
 3. Z menu Podmiot wybrać Kopie zapasowe na serwerze.
 4. Odszukać i zaznaczyć kopię, z której dane będą odtwarzane.
 5. Na górnym pasku kliknąć Przywróć.
 6. Na pytanie czy przywrócić kopię odpowiedzieć Tak.

UWAGA!!! Dane zostaną nadpisane przez dane zawarte w kopii, a o zakończeniu operacji przywracania danych program poinformuje odpowiednim komunikatem.


Dlaczego nie mogę wykonać dearchiwizacji z dowolnej lokalizacji?

Dotyczy programu: mikroSubiekt dla Windows

Kategoria: mikroSubiekt

Powodem są niewystarczające uprawnienia użytkownika do folderu, w którym znajdują się pliki archiwizacji. W takiej sytuacji należy pliki archiwum *.iar oraz *.i01 przekopiowac do C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup\ i ponowić dearchiwizację danych, wskazując plik z tej właśnie lokalizacji.


Dlaczego wylicza się pusta deklaracja roczna PIT 4R?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Deklaracje

Należy pamiętać, że deklaracje roczne typu PIT-4R wyliczane są na podstawie miesięcznych raportów Zaliczka miesięczna od wypłat PIT. Najpierw należy wyliczyć zaliczki miesięczne od wypłat za każde miesiące od stycznia do grudnia włącznie a dopiero na końcu deklarację roczną PIT-4R.


Gdzie ustawić parametr Files przy przenoszeniu danych z DOS-a?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Komunikat świadczy problemie z uruchomieniem starego, standardowo działającego w systemie operacyjnym 'DOS', źródłowego dla przeniesienia danych programu. Parametr Files jest niewłaściwie ustawiony w systemie Windows (tylko dla starych programów DOS! - nie ma on wpływu na działanie programów GT). W większości systemów operacyjnych korektę tego parametru można wykonać w pliku systemowym CONFIG.NT. Plik ten znajduje się w katalogu systemowym, standardowo jest to C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT W pliku tym, należy poprawić wiersz 'Files=40' na 'Files=200', jeśli nie ma takiego wiersza dopisać na końcu 'FILES=200', zapisać zmiany i uruchomić komputer ponownie. W przypadku problemów ze zmianą parametru należy kontaktować sie z pomocą dla programów DOS.


Jak stworzyć komplet w programie ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Kartoteki

Aby zdefiniować komplet należy:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki - Towary i usługi.
 2. Nad tabelą z towarami kliknąć opcję Dodaj
 3. W oknie dodawania nowej kartoteki Towar, w pierwszej zakładce Podstawowe, zmienić pole Rodzaj na Komplet.
 4. Przejść do nowej zakładki Składniki i z lewej strony tabeli ze składnikami kliknąć opcję Dodaj (operację należy powtórzyć dla każdego składnika kompletu).
 5. W oknie Składnik kompletu, umieścić kursor w polu Nazwa wybrać z listy istniejących kartotekę skladnika (klawisz F2), w polu ilość wpisać ilość sztuk składnika kompletu jaką ma zawierać definiowany komplet i zapisać zmiany przyciskami OK.
Aby tak zdefiniowany komplet pojawił się w magazynie należy jeszcze go zmontować - aby to zrobić należy zaznaczyć zdefiniowaną kartotekę kompletu na liście (w module Kartoteki - Towary i usługi) i kliknąć opcje Zmontuj (nad tabelą z towarami).


Jak zmienić na faktyczną datę przekazania składek ZUS z umów o pracę na faktyczną (domyślnie jest to data wypłaty) ?

Dotyczy programu: mikroGratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Aby w mikroGratyfikancie GT zmienić datę przekazania składek ZUS z umów o pracę z domyślnej (daty wypłaty) na prawdziwą datę należy:

1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Płace-Wypłaty.
2. W głównym menu programu wybrać opcję Operacje-Data przekazania składek ZUS.
3. W oknie Data przekazania składek ZUS, w polu Za listy płac wypłacone w miesiącu wybrać odpowiedni okres do zmiany.
4. W tabeli zaznaczyć listę płac dla której ma być zmieniona data.
5. Kliknąć opcję Ustaw datę (pod tabelą).
6. W oknie Podaj datę przekazania wprowadzić rzeczywistą datę przekazania składek (data ta dostępna będzie w schematach importu do programów księgowych) i zapisać zmianę przyciskiem OK.


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!