InsERT S.A.

Aktualności prawne

Maj
21
2018

Przetwarzania danych zgodnie z prawem - RODO

Przetwarzania danych zgodnie z prawem - RODO

Zgody na przetwarzanie danych osobowych powinny być wyrażone według szczegółowych warunków. Wytyczne zostały zebrane i opisane w artykule 6 rozporządzenia RODO. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, kiedy co najmniej jeden z poniższych warunków jest spełniony: 

  • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Akapit ten nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

KLIKNIJ - jeśli jesteś użytkownikiem linii nexo  
KLIKNIJ - jeśli jesteś użytkownikiem linii GT
Zapraszamy - z naszymi programami zawsze jesteś na bieżąco z przepisami!