InsERT S.A.

Zmiany prawne w 2013 r.

Zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2013 r.

 

Faktury uproszczone

 

Dokumenty te można będzie wystawiać, gdy kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro (jeśli dokument jest wystawiany w euro). Uproszczenie w stosunku do zwykłej faktury polega na możliwości wykazywania jedynie identyfikatora podatkowego jako danych nabywcy oraz zmniejszeniu danych dotyczących pozycji towarowych. Faktury uproszczone będą miały zastosowanie szczególnie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż fakturowana o niewielkiej wartości i liczy się czas wystawienia faktury.

Przykład:
Obecnie kupując paliwo na przypadkowej stacji benzynowej, nabywca musi podać nazwę firmy, NIP, dane adresowe oraz numer rejestracyjny pojazdu. Dokumentując sprzedaż fakturą uproszczoną, wystarczy podanie NIP-u nabywcy. Przyspieszy to znacznie obsługę klientów.

Stosowanie faktur uproszczonych jest obwarowane kilkoma ograniczeniami – oprócz wymienionego wcześniej limitu wartości dokumentu, faktury te nie będą mogły być stosowane w sprzedaży wysyłkowej oraz transakcjach wewnątrzwspólnotowych, a ich korekty będą musiały zawierać już pełne dane – identyczne jak korekty do zwykłych faktur. 

 

Zmiany w terminie wystawiania i zakresie danych, jakie powinny być zawarte w fakturach

 

Termin wystawiania faktur oraz data zakończenia dostawy.

Obecnie – w myśl generalnej zasady – faktury wystawia się nie później niż 7 dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Analogiczna sytuacja ma miejsce dla faktur zaliczkowych, które wystawia się nie później niż 7 dnia od daty otrzymania zaliczki.
Od 1 stycznia 2013 r. dopuszczone będzie wystawienie jednej zbiorczej faktury za cały miesiąc dokumentującej te czynności, pod warunkiem, iż faktura ta zostanie wystawione nie później niż ostatniego dnia tego miesiąca. Ze zmianą tą wiąże się także likwidacja podawania daty sprzedaży. Od stycznia obowiązek ten zniknie, ale zamiast daty sprzedaży, w przypadku zwykłych faktur trzeba będzie podawać datę zakończenia dostawy/wykonania usług, zaś w przypadku faktur zaliczkowych – datę otrzymania zaliczki.

Przykład:
Hurtownia budowlana wydaje klientowi materiały budowlane dokumentując je dokumentami wydania zewnętrznego. Wydania mają miejsce 1, 12 i 22 dnia miesiąca. Wg obecnych przepisów, hurtownia musi każdą z tych dostaw zafakturować oddzielnie, czyli wystawić 3 faktury. Od stycznia 2013r. wystarczy wystawić (przed końcem miesiąca) jedną zbiorczą fakturę obejmującą wszystkie te dostawy, podając jako datę zakończenia dostawy 22 dzień tegoż miesiąca.

 

Procedura marży

W świetle obecnie obowiązujących przepisów faktury dokumentujące obrót marży powinny być oznaczone jako „Faktura VAT marża”. Od stycznia 2013 r. zamiast takiego oznaczenia trzeba będzie umieszczać na nich jedną z fraz: „procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży - towary używane”,  „procedura marży - dzieła sztuki”,  „procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”, w zależności od zastosowanej procedury.

 

Odwrotne obciążenie

Faktury dokumentujące transakcje odwrotnego obciążenia również ulegną uproszczeniu. Zniknie obowiązek podawania podstawy prawnej obciążenia nabywcy oraz drukowania stawki i wartości VAT, a także tabelki VAT. Zamiast tego na fakturze wymagane będzie umieszczenie frazy „odwrotne obciążenie”.

 

Cena jednostkowa netto oraz dane o rabatach

Od nowego roku obligatoryjne stanie się podawanie zawsze ceny jednostkowej netto towarów lub usług będących przedmiotem transakcji lub, jeśli zamieszczono cenę przed rabatem, umieszczanie kwot wszelkich rabatów lub opustów. W myśl obecnie obowiązujących przepisów dopuszczalne jest umieszczanie ceny brutto, gdy w transakcji zastosowano ceny urzędowe  lub strony umówiły się do wyliczenia transakcji w cenach brutto.

 

Liberalizacja niektórych przepisów dotyczących fakturowania

Wśród najistotniejszych ułatwień na szczególną uwagę zasługują: 

  • likwidacja uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty sprzedaży przez nabywcę w celu obniżenia podstawy opodatkowania, gdy ten uchyla się od takiego potwierdzenia,
  • likwidacja obowiązku umieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturach dokumentujących nabycie paliwa,
  • likwidacja obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • odejście od zasady wystawiania faktur wyłącznie przez podatników czynnych – będą je mogli wystawiać także podatnicy zwolnieni,
  • liberalizacja zasad wystawiania faktur przez nabywcę („samofakturowanie”),
  • liberalizacja sposobu wyrażania zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych – sposób udokumentowanie pozostawiono całkowicie stronom transakcji.

 

Ułatwienia dla podatników stosujących metodę kasową

 

Ustawa o VAT umożliwia obecnie niektórym podatnikom rozliczanie VAT tzw. metodą kasową. Metodę kasową mogą stosować wyłącznie „mali” podatnicy (o rocznym obrocie nieprzekraczającym 1 200 000 euro). Jej głównym założeniem jest odprowadzanie VAT-u należnego dopiero w momencie uzyskania zapłaty za fakturę, ale nie później niż 90 dnia od daty wystąpienia obowiązku podatkowego. Analogicznie podatnik taki ma prawo do odliczenia VAT-u naliczonego po opłaceniu całej faktury, przy czym w przypadku otrzymania części należności, należy odprowadzać VAT należny proporcjonalnie przypadający na tę część. Ponadto faktury wystawiane przez takich podatników muszą być oznaczone jako „Faktura VAT- MP”.

Od stycznia 2013 r. zlikwidowany zostanie wymóg odprowadzania VAT-u należnego po 90 dniach od daty obowiązku podatkowego mimo nieuregulowania płatności przez nabywcę (gdy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT). Ponadto podatnik będzie mógł odliczać VAT naliczony proporcjonalnie do zapłaconej części zobowiązania. Na fakturach wystawianych przez podatników rozliczających się kasowo wystarczy drukować frazę „metoda kasowa”.

 

Lepsza ochrona wierzycieli przed złymi długami

 

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, której wejście w życie planowane jest na 16 marca 2013 r. wprowadza maksymalny termin kredytu kupieckiego na 60 dni dla podmiotów niebudżetowych oraz 30 dla budżetowych. Od zasady tej możliwe będą nieliczne odstępstwa. Ustawa ta zakłada także korzystniejsze dla wierzyciela zasady naliczania odsetek karnych za niezapłacone faktury oraz wprowadza kolejne narzędzie do walki z dłużnikami pozwalające na obciążanie ich dodatkowymi kosztami odzyskiwania należności w kwocie 40 euro.

Zmiany w tym zakresie obejmie także ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w  gospodarce, której obowiązywanie jest planowane od 1 stycznia 2013 r. Dotyka ona m.in. ulgi na tzw. złe długi. Skrócony zostanie obecny czas, po jakim można obniżyć podstawę opodatkowania ze 180 dni do 150 dni, likwiduje obowiązek powiadamiania o tym fakcie dłużnika oraz wprowadza formalną deklarację VAT-26 do zgłoszenia takiego zamiaru urzędowi skarbowemu (dotychczas brakowało specyfikacji, w jaki sposób zamiar ten należy zgłaszać organowi skarbowemu).

 

Likwidacja not korygujących

 

W obecnych przepisach, w przypadku pomyłek dotyczących danych nabywcy na fakturze, nabywca wystawia sprzedawcy notę korygującą z wymienieniem danych wpisanych błędnie oraz danych poprawnych. Od 2013 r. dokument ten zniknie z obiegu, zaś jego rolę przejmą korekty faktur wystawiane przez sprzedawcę.

 

Możliwość stosowania kursu Europejskiego Banku Centralnego do przeliczania kwot VAT

 

W przypadku, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej, utrzymany zostaje obowiązek wykazywania kwot podatku w złotówkach. Nowością będzie możliwość stosowania do tego przeliczenia kursu Europejskiego Banku Centralnego.

 

Zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2014 r.

 

Zmiana terminu obowiązku podatkowego i kursu do przeliczania podatku na złotówki

 

Przy sprzedaży krajowej, wg dotychczasowych przepisów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonaniu usługi, a jeśli te czynności mają być potwierdzone fakturą  - z dniem wystawienia faktury, która musi być wystawiona nie później niż w ciągu 7 dni od daty wydania towaru. Analogicznie dla faktur zaliczkowych, z tym że tutaj decyduje data wpłacenia zaliczki.
W myśl nowych przepisów obowiązek podatkowy powstaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonana została dostawa (lub wykonano usługi albo otrzymano zaliczkę), a obowiązek wystawienia faktury został ustalony na maksymalnie 15 dzień po obowiązku podatkowym (czyli do 15 dnia miesiąca następnego). Z kolei prawo do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy jest lustrzanym odbiciem obowiązku podatkowego u sprzedawcy, z tym że nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę od sprzedawcy. 

Przykład:
Podatnik wydaje towar 28 lipca, co dokumentuje fakturą wystawioną 2 sierpnia, zaś nabywca otrzymuje fakturę 3 sierpnia. Wg dotychczasowych przepisów sprzedawca podatek należny z tytułu tej sprzedaży wykazuje w deklaracji VAT-7 za sierpień 2012, nabywca odlicza podatek naliczony również za sierpień. W myśl nowych przepisów podatek należny wykazuje się za lipiec, zaś prawo do odliczenia u nabywcy pojawi się w sierpniu. Analogiczna sytuacja ma miejsce dla faktur zaliczkowych, z tym że tu decydująca jest data wpłacenia zaliczki.

Zmiany dotkną także kursu, po którym należy przeliczać VAT na złotówki. Obecnie tego przeliczenia dokonuje się poprzez zastosowanie kursu z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Od stycznia 2014 r. stosować się będzie kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego termin obowiązku podatkowego.

Przykład:
Podatnik wydaje towar 27 marca, co dokumentuje fakturą wystawioną 3 kwietnia. Kwoty na fakturze wyrażone są w euro. Wg dotychczasowych przepisów do przeliczenia VAT-u na złotówki należy zastosować kurs z  2 kwietnia, zaś w myśl nowych przepisów – kurs z 29 marca.

 

Likwidacja faktur wewnętrznych

 

Obecnie faktury wewnętrzne stosowane są do naliczenia i wykazania podatku m.in.: dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, odwrotnego obciążenia, darowizn, nieodpłatnych przekazań itd. Od 2014 r. byt ten zniknie, a sposób dokumentowania takich naliczeń zostanie pozostawiony do wyboru podatnikowi.