InsERT S.A

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 226 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Jak zmienić stawkę VAT na fakturze wewnętrznej, jeśli pola są wyszarzone?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Przy tworzeniu faktur wewnętrznych nie można zmienić stawki VAT - stawki te pobierane są z kartoteki konkretnego towaru. Przed wystawieniem faktury wewnętrznej należy stawki te sprawdzić i ustawić w kartotece konkretnych towarów (dla każdej indywidualnie):
 1. Na liście modułów należy odszukać i uruchomić moduł Kartoteki - Towary i usługi.
 2. Zmienić aktywną zakładkę na Parametry.
 3. W sekcji Zakup wyłączyć opcję Stawka VAT zakupu jak przy sprzedaży.
 4. W polu Stawka VAT zakupu wybrać z listy odpowiednią dla danego towaru stawkę VAT i zapisać zmiany przyciskiem OK.
Wyjątkiem jest faktura wewnętrzna do nieistniejącego - w tym przypadku wszelkie pola w specyfikacji towarowej (w tym stawka VAT) są edytowalne.


Jak wysłać fakturę e-mailem (pocztą elektroniczną)?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Aby wysłać fakturę do kontrahenta pocztą elektroniczną (e-mailem), należy:

 1. Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić w kartotece kontrahenta, w zakładce Podstawowe, w polu E-mail, czy jest wprowadzony prawidłowy adres e-mail (na liście modułów Kartoteki-Kontrahenci).
 2. Zaznaczyć fakturę sprzedaży do wysłania na liście dokumentów (na liście modułów: Sprzedaż-Faktury sprzedaży).
 3. W głównym menu programu wybrać opcję Faktura-Drukuj.
 4. W okienku Drukuj kliknąć na dole z lewej strony opcję Wyślij e-mail, jeśli w systemie operacyjnym jest prawidłowo skonfigurowany domyślny klient poczty elektronicznej, powinno otworzyć się automatycznie okno wysyłki nowego listu z wpisanym tytułem w postaci numeru wysyłanego dokumentu oraz dokumentem w formacie pdf w załączniku.


Jak zapisać fakturę zakupu, na której wartość do zapłaty nie jest równa wartości zakupionych towarów?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zapisać, zgodnie z postacią oryginalną, dokument faktura zakupu z wartością Do zapłaty inną, niż wynika to z podsumowania Specyfikacji towarowej, należy:

 1. W module Zakup-Faktury zakupu zaznaczyć dokument na liście.
 2. W głównym menu programu wybrać Faktura-Popraw.
 3. Pod tabelą Specyfikacja towarowa włączyć opcję Wartości inne niż wyliczone.
 4. W odpowiednich polach płatności dokumentu (np. Gotówka) wpisać dowolne kwoty. Suma tych kwot może być mniejsza bądź równa sumie kwot ze Specyfikacji towarowej (ale nie może być większa).


Jak częściowo korygować dostawę z przyjęcia magazynowego?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Korekta dostawy przyjętej do magazynu dokumentem Przyjęcie magazynowe realizowana jest w Subiekcie GT za pomocą dokumentu Zwrot przyjęcia zewnętrznego. Funkcjonalność ta wymaga aktywacji rozszerzenia Niebieski PLUS dla InsERT GT. Aby przygotować dokument Zwrot przyjęcia zewnętrznego, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Magazyn-Przyjęcia dostawcy.
 2. W polu pod nazwą modułu wybrać właściwego kontrahenta z listy.
 3. W lewej, górnej tabeli zaznaczyć na liście przyjęcie zewnętrzne do korekty.
 4. W głównym menu programu wybrać Zwrot-Dodaj zwrot przyjęcia zewnętrznego i wpisać odpowiednią ilość zwracanych towarów z danej dostawy.


Jak wystawić fakturę VAT na sprzedaż złomu lub stali z odwrotnym obciążeniem VAT ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby przygotować fakturę na sprzedaż złomu lub stali, należy:
1. Wystawić zwykłą fakturę VAT sprzedaży.
2. W oknie edycji Faktury VAT sprzedaży kliknąć na link nad numerem dokumentu Dokument liczony wg cen...
3. W oknie Sposób wyliczania dokumentu, w polu Rodzaj transakcji VAT wybrać odwrotne obciążenie (sprzedaż) - OOs, zapisać zmiany i dokument.
4. W okienku Drukuj wybrać wzorzec wydruku FS odwrotne obciążenie 2013.


Jak zwrócić towar jeśli do paragonu została wystawiona faktura detaliczna ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby przyjąć do magazynu zwrócony towar, jesli był on sprzedany za pomocą paragonu do którego wystawiona jest faktura detaliczna, należy:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł: Administracja - Parametry - Korekta faktury VAT sprzedaży
 2. Na dole okna Korekta faktury VAT sprzedaży zaznaczyć opcję: Korektę do faktury detalicznej wystawiaj jak do nieistniejącego i zapisać zmianę.
 3. Odszukać i zaznaczyć fakturę detaliczną na liście faktur (na liście modułów Sprzedaż - Faktury sprzedaży).
 4. Kliknąć opcję Koryguj (nad tabelą z fakturami sprzedaży), wypełnić i zapisać furmularz korekty faktury z wybraną na dole opcją Wywołaj skutek magazynowy.
Wystawiona w taki sposób korekta faktury detalicznej przyjmie automatycznie zwracany towar do magazynu (z datą wystawienia korekty).


Jak przenieść kartoteki towarów do innego podmiotu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Aby przenieść kartoteki towarów z jednego podmiotu do drugiego, należy w podmiocie, z którego chcemy wysłać kartoteki:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Komunikacja, uzupełnić pole Symbol podmiotu w komunikacji, wpisując np. GT.
 2. Z listy modułów wybrać Kartoteki-Towary i usługi i tu zaznaczyć wszystkie pozycje klawiszami skrótu Ctrl+A.
 3. Z menu programu wybrać opcję Operacje-Wyślij do.
 4. W oknie, które się wyświetli, w polu Plik wskazać miejsce oraz nazwę pliku, jaki ma się utworzyć, np. na pulpicie plik o nazwie towary.epp.
 5. Po wybraniu opcji Wyślij zostanie utworzony plik.

W podmiocie, do którego chcemy wczytać kartoteki, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Komunikacja i uzupełnić pole Symbol podmiotu w komunikacji, wpisując np. GT.
 2. Z listy modułów wybrać Kartoteki-Towary i usługi.
 3. Z menu programu wybrać opcję Operacje-Dodaj na podstawie.
 4. W polu plik wybrać z pulpitu utworzony wcześniej plik towary.epp i kliknąć opcję Wczytaj.
 5. W tabeli poniżej pojawią się wszystkie kartoteki towarów, które należy zaznaczyć opcją Zaznacz wszystkie elementy.
 6. Po wybraniu opcji Wykonaj zostaną wczytane wszystkie kartoteki towarów w danym podmiocie.


Nie wylicza się deklaracja Intrastat, czego brakuje?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Deklaracje

Aby umożliwić wyliczenie deklaracji statystycznej Intrastat, należy:

 1. Uzupełnić niezbędne dane statystyczne w kartotece towaru: na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć na liście towar, którego obroty mają być wykazane w deklaracji.
 3. W głównym menu programu wybrać opcje Towar-Popraw.
 4. Kliknąć zakładkę Inne, wypełnić wszystkie pola sekcji Intrastat i zapisać zmiany przyciskiem OK.
 5. Dopiero tak przygotowaną kartotekę towaru należy wybrać i wstawić do specyfikacji towarowej dokumentu, w którym koniecznie musi być Wywołany skutek magazynowy.


Jak zwrócić część towaru z paragonu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zwrócić część towaru z paragonu, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Sprzedaż-Zwroty detaliczne.
 2. Z menu programu wybrać Zwrot-Dodaj zwrot.
 3. Z listy, która się wyświetli, wybrać paragon, do którego chcemy wypisać zwrot.
 4. Po wybraniu paragonu otworzy się zwrot detaliczny do edycji, w którym należy zostawić tylko te pozycje i ilości, które zostały zwrócone. Zwrot zawsze uwzględnia pozycje, które do nas wracają, czyli to, co zostaje u klienta należy ze zwrotu usunąć, a następnie zapisać dokument.


Dlaczego inne niż gotówka formy płatności są nieaktywne ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Jeśli przy wystawianiu dokumentu nie są aktywne inne formy płatności niż gotówka, należy:

 1. Na liście modułów: Administracja-Parametry-Parametry Subiekta sprawdzić, czy w zakładce Płatności są zaznaczone potrzebne formy płatności.
 2. Odszukać na liście modułów Kartoteki-Kontrahenci kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument, otworzyć kartotekę opcją Popraw, w zakładce Płatności sprawdzić, czy jest zaznaczona opcja Zezwalaj na kredyt kupiecki, jeśli nie - zaznaczyć.
 3. Sprawdzić, czy zalogowany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia: na liście modułów Administracja-Słowniki-Personel, po zaznaczeniu pracownika otworzyć do edycji jego uprawnienia opcją Popraw. Na liście uprawnień sprawdzić, czy jest aktywne uprawnienie o nazwie: Dokumenty - zmiana płatności.
 4. Sprawdzić, czy przygotowywany dokument ma wartość Do zapłaty lub Do zwrotu różną od zera (dla wartości zero do zapłaty lub zwrotu formy płatności nie są aktywne).


Co to jest skutek magazynowy?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Skutek magazynowy to informacja o tym, czy dany dokument generuje ruch w magazynie (wydaje lub przyjmuje towar do/z magazynu). Opcja Wywołaj skutek magazynowy powoduje wygenerowanie dokumentu magazynowego powiązanego z wiodącym dokumentem. Ustawienie Wycofaj skutek magazynowy nie generuje powyższych dokumentów, a Odłóż skutek magazynowy generuje dokument magazynowy, ale bez skutku magazynowego. Opcja zmiany skutku magazynowego jest dostępna w oknie edycji dokumentu, na dole, obok przycisku Zapisz.


Jak powrócić do poprzedniej postaci okna Rozrachunki wg dokumentów?

Dotyczy programu: Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Rozrachunki

Od wersji 1.26 w module Rozrachunki wg dokumentów, oprócz rozrachunków nierozliczonych, pojawiają się również spłaty rozrachunków oraz rozrachunki rozliczone. Aby powrócić do poprzedniej postaci wyświetlanych danych, należy zgodnie ze swoimi potrzebami przełączyć filtry znajdujące się nad tabelą modułu, np. filtr o statusie rozliczenia zmienić z wszystkie na nierozliczone, filtr rozrachunki typu: wszystkie zmienić na należność.


Nie można zafiskalizować dokumentu, pojawia się komunikat Błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) - co zrobić?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Jeśli przy próbie fiskalizacji pojawia się komunikat Błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak), należy:

 1. Wydrukować z urządzenia fiskalnego dowolny raport z wykazem zdefiniowanych w nim stawek VAT (PTU).
 2. Sprawdzić, czy wszystkie użyte na dokumencie stawki VAT są zaprogramowane na drukarce fiskalnej. Jeśli brakuje stawek w urządzeniu - zaprogramować brakujące (opcja niedostępna w systemie GT).
 3. Sprawdzić, czy w programie Kasiarz GT są prawidłowo mapowane stawki VAT:
 • W menu Start Windows odszukać i uruchomić Kasiarza GT: Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Kasiarz GT.
 • Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Konfiguracje-Drukarki fiskalne.
 • Zaznaczyć drukarkę fiskalną na liście.
 • W głównym menu programu wybrać opcję Konfiguracja-Popraw.
 • W oknie Konfiguracja zmienic zakładkę na VAT.
 • Na podstawie przygotowanego wcześniej raportu z urządzenia fiskalnego przyporządkować wszystkie stawki z kolumny W drukarce do stawek zdefiniowanych w Subiekcie GT (kolumna W Programie).


Jak skonfigurować płatność kartą?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby korzystać z formy płatności karta płatnicza, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci, dodać w tym miejscu firmę, która obsługuje płatności kartą, ze znacznikiem Centrum autoryzacji kart płatniczych.
 2. Z listy modułów wybrać Administracja-Słowniki-Płatności kartą przy sprzedaży i w tym miejscu dodać kartę, wskazując wcześniej stworzoną kartotekę Centrum autoryzacji kart płatniczych z terminem np. 1 dzień.
 3. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Parametry Subiekta, przejść do zakładki Płatności i w części Sprzedaż zaznaczyć pozycję Obsługa płatności kartami płatniczymi, wybierając domyślną kartę wcześniej utworzoną. Od tego momentu będzie możliwość wyboru płatności kartą podczas wystawiania dokumentu.


Jak szybko wydrukować cennik?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby wydrukować cennik, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł (zestawienie): Zestawienia-Cennik tabelaryczny.
 2. Kliknąć w górnej prawej części okna Cennik tabelaryczny opcję Parametry.
 3. W oknie "Parametry" ustawić rodzaj drukowanych elementów (np. towary).
 4. Ustawić rodzaj ceny (cen) sprzedaży na wydruku (np. cenę Detaliczna netto, wpisaną w kartotece towaru, w Kalkulacji cen).
 5. Zapisać zmienione Parametry opcją Zamknij.
 6. Kliknąć na górze z prawej strony, nad tabelą z towarami opcję Wylicz.
 7. W celu wygenerowania wydruku tak przygotowanego zestawienia kliknąć opcję Drukuj obok opcji Wylicz.


Jak wyłączyć wydruk fiskalizowanego paragonu na zwykłej drukarce ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby wyłączyć wydruk fiskalizowanego paragonu na zwykłej drukarce, należy (jeżeli wystarczy tylko jeden wydruk paragonu z urządzenia fiskalnego):

 1. Odszukać na liście modułów i uruchomić moduł: Administracja-Wzorce wydruków.
 2. Zaznaczyć na liście wzorzec wydruku o nazwie PA standard.
 3. Z głównego menu programu wybrać opcję: Wzorzec-Popraw.
 4. W pierwszej zakładce Podstawowe ustawić Liczbę kopii na 0.
 5. W zakładce Powiązane wyłączyć wydruk zbędnych dokumentów powiązanych (np. KP lub WZ), zapisać zmiany przyciskiem OK.


Jak zmienić numerację dokumentów na miesięczną ?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Zmiana metody numeracji możliwa jest jedynie wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego typu. Jeśli warunek ten jest spełniony, należy:

 1. Odszukać na liście modułów i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Numeracja dokumentów.
 2. W oknie Numeracja dokumentów zaznaczyć na liście typ dokumentu do zmiany.
 3. Kliknąć opcję Rodzaj numeracji (z lewej strony listy).
 4. W oknie Rodzaj numeracji wybrać odpowiedni rodzaj numeracji.
 5. Zaleca się przed modyfikacją zapoznanie się z opisem zasad zmian numeracji dokumentów znajdującym się w pomocy programu - należy kliknąć przycisk Pomoc w oknie Rodzaj numeracji.
 6. Zapisać zmianę przyciskiem OK.


Dlaczego nie widzę kontrahenta przy próbie dodania kompensaty?

Dotyczy programu: Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Rozrachunki

Należy pamiętać, że aby utworzyć kompensatę, muszą w programie jednocześnie istnieć dla danego kontrahenta nierozliczone należności oraz zobowiązania. Jesli podczas dodania nowej kompensaty nie widać na liście danego kontrahenta, to znaczy, że nie został spełniony powyższy warunek.


Jak wydrukować kontrahentowi na fakturze inny niż standardowy numer rachunku bankowego?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Wydruki

Należy utworzyć nowy wzorzec wydruku w następujący sposób:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Wzorce wydruku.
 2. Odnaleźć na liście wzorzec, według którego drukujemy dokument np. FS standard.
 3. Powielić ten wzorzec, zaznaczając opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku. Nazwa tego wzorca to FS standard (1).
 4. Przejść do zakładki Nagłówek.
 5. Dodać nowy nagłówek raportu, wpisując w polu Treść wszystko to, co chcemy, aby się drukowało na fakturze, m.in. nazwę banku oraz numer rachunku.
 6. Od tego momentu podczas drukowania faktury sprzedaży w oknie Drukuj w polu wzorzec wydruku będzie możliwość wyboru tego wzroca o nazwie FS standard (1), na którym wydrukuje się nowy rachunek bankowy.


Jak zmienić poziom podpowiadanej ceny przy wystawianiu faktury sprzedaży?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Przy wystawianiu faktury sprzedaży program może automatycznie podpowiadać jeden z zarejestrowanych wcześniej poziomów cen towaru. Aby przekonfigurować program w taki sposób, należy:

 1. Po dodaniu nowej faktury sprzedaży, przed wybraniem towarów do specyfikacji towarowej kliknąć link znajdujący się nad tabelą Specyfikacja towarowa.
 2. Z prawej strony, Domyślna cena.
 3. W oknie Sposób wyliczania dokumentu wybrać z listy Domyślna cena potrzebny poziom ceny, np. Cena Detaliczna i zapisać zmianę przyciskiem OK.
 4. Wypełnić tabelę Specyfikacja towarowa - program, dla każdej pozycji, w kolumnie cena wstawi automatycznie odpowiednią wartość.


Nie można zafiskalizować dokumentu, pojawia się komunikat: "Wystąpiła różnica pomiędzy czasem w komputerze a czasem w drukarce". Jak zmienić czas na drukarce?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Fiskalizacja

Aby skorygować czas w drukarce fiskalnej (zsynchronizować datę i czas drukarki fiskalnej z czasem w komputerze), należy:

 1. W menu Start systemu Windows odszukać i uruchomić program Kasiarz GT: Start-Wszystkie programy-Insert-InsertGT-KasiarzGT.
 2. Z listy modułów wybrać moduł Operacje.
 3. W głównym menu programu wybrać Operacje-Funkcje specjalne-Synchronizuj datę i czas.
 4. W oknie Synchronizacja daty i czasu - wybór konfiguracji zaznaczyć drukarkę(i) do modyfikacji i kliknąć przycisk Dalej.
 5. W oknie Synchronizacja daty i czasu - opcje dodatkowe kliknąć przycisk Zakończ.


Jak sprawdzić, czy dokument ma już całkowicie rozliczony rozrachunek?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Rozrachunki

Wszystkie dokumenty z całkowicie rozliczonym rozrachunkiem przenoszone są do modułu Rozrachunki-Rozrachunki rozliczone i tam powinny być widoczne na liście. Szczegóły dotyczące rozliczenia danego dokumentu można sprawdzić, wykonując następującą procedurę:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na dokumencie do sprawdzenia.
 2. Z menu kontekstowego wybrać opcję Historia rozliczenia.
 3. W oknie Historia rozliczenia pojawi się lista dokumentów rozliczających rozrachunek. Każdy z wyświetlonych dokumentów można obejrzeć, zaznaczając go na liście i naciskając klawisz F9.


Jak wpisać fakturę zakupu z błędem matematycznym w tabeli VAT?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby zapisać, zgodnie z postacią oryginalną, dokument faktura zakupu z wartościami w tabeli VAT innymi niż sugeruje Subiekt GT, należy:

 1. W module Zakup-Faktury zakupu zaznaczyć dokument na liście.
 2. W głównym menu programu wybrać Faktura-Popraw.
 3. Zmienić aktywną zakładkę na VAT.
 4. Nad dolną tabelą (z wyliczonymi wartościami podatku VAT), z lewej strony wyłączyć opcję Automatycznie przeliczaj podatek VAT.
 5. W odpowiednich, aktywnych już kolumnach Netto i Vat wpisać dowolne kwoty zgodne z wartościami na papierowym oryginale. Tabela VAT wówczas będzie mogła różnić się od wartości z tabeli Specyfikacja towarowa.


Jak ściągnąć sprzedaż z kasy, jeśli brakuje stanu w magazynie?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Jeżeli podczas ściągania informacji o sprzedaży z kasy wystąpi problem ze stanami magazynowymi (na przykład jeszcze nie zostały do programu wpisane wszystkie faktury zakupu), przy zapisie utworzonego dokumentu fiskalnego należy przełączyć skutek magazynowy z Wywołaj skutek magazynowy na Wycofaj skutek magazynowy. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów dostawy należy w dokumencie fiskalnym przełączyć skutek magazynowy na Wywołaj skutek magazynowy.


Jak zlikwidować miejsca po przecinku w ilości towaru na wydruku dokumentu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Wydruki

Należy wyedytować wzorzec wydruku w kolejności:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Wzorce wydruku.
 2. Powielić wzorzec wydruku nas interesujący, np. FS standard.
 3. Wpisać nazwę własną, np. faktura moja.
 4. Zaznaczyć opcję Wzorzec domyślny dla wybranego typu wydruku.
 5. Przejść do zakładki Zawartość.
 6. W polu Kolumny wybrane zaznaczyć interesującą nas kolumnę - w tym przypadku ilość.
 7. Po zaznaczeniu kolumny ilość wybrać opcję Edycja kolumny.
 8. W polu Liczba miejsc po przecinku wpisać 0, następnie wybrać opcję OK.


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!