InsERT S.A

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 685 zagadnień.


Jak wystawić fakturę VAT-marża?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

W celu wystawienia faktury VAT marża należy:
 1. Dla towarów przeznaczonych do handlu w systemie marży, w kartotece danego towaru, w sekcji Podstawowe, pole Towar, ustawić podlega obrotowi VAT marża (ustawienie to spowoduje m.in., iż asortyment z tym oznaczeniem traktowany będzie jako przeznaczony wyłącznie do handlu w systemie marży).
 2. W przypadku fiskalizacji na drukarce fiskalnej należy w urządzeniu fiskalnym dodatkowo zaprogramować stawkę techniczne zero (w module Zarządzanie-Urządzenia, należy ją przypisać w pozycji Stawka technicznego zera).
 3. W module Handel-Sprzedaż, na górnym pasku kliknąć Dodaj-Faktura VAT marża.
 4. W oknie edycji dodawanej faktury, w tabeli specyfikacji towarowej sprawdzić wartość w kolumnie Cena nabycia (domyślnie program wstawia tutaj koszt pozycji), pozostałe pola należy wypełnić tak jak dla faktury zwykłej - dokument liczony jest tylko od marży.
 5. Zapisać dokument, w oknie Drukuj wybrać wzorzec wydruku FM standard.


Dlaczego nie mogę wykonać dearchiwizacji z dowolnej lokalizacji?

Dotyczy programu: mikroSubiekt dla Windows

Kategoria: mikroSubiekt

Powodem są niewystarczające uprawnienia użytkownika do folderu, w którym znajdują się pliki archiwizacji. W takiej sytuacji należy pliki archiwum *.iar oraz *.i01 przekopiowac do C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup\ i ponowić dearchiwizację danych, wskazując plik z tej właśnie lokalizacji.


Jak zmienić formę księgowości z KPiR na ryczałt?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT

Kategoria: Instalacja

Nie ma w programie opcji zmiany formy księgowości z KPiR na ryczałt, w przypadku konieczności takiej zmiany można:

 1. Przy uruchomieniu programu dodać nowy podmiot (z inną nazwą), gdzie można od początku określić wszystkie parametry księgowe.
 2. Po wykonaniu kopii bezpieczeństwa bazy (archiwizacji), usunąć z danego podmiotu dane Rachmistrza GT wg procedury poniżej. Po jej wykonaniu, przy ponownym uruchomieniu będzie można ponownie określić właściwą formę księgowości. Program serwisowy usuwa wówczas wszystkie dane księgowe, pozostają jednak dane wspólników, płacowe, kartoteki i informacje o środkach trwałych:
 • W menu systemu Windows uruchomić Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Narzędzia-Program serwisowy.
 • Zaznaczyć podmiot do zmiany na liście.
 • W menu Podmiot wybrać Usuń dane Rachmistrza GT (operacja ta jest nieodwracalna, przed jej wykonaniem należy zrobić archiwizację).


Dlaczego nie pojawia się kontrahent w kompensacie?

Dotyczy programu: Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Rozrachunki

Kompensatę w systemie InsERT GT można przygotować jedynie wówczas, gdy kontrahent ma zarejestrowane przeciwstawne i jednocześnie nierozliczone rozrachunki (np. jednocześnie należność i zobowiązanie). Aby zweryfikować, czy ten warunek jest spełniony, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł: Rozrachunki-Rozrachunki wg kontrahentów.
 2. W górnej tabeli zaznaczyć kontrahenta, dla którego chcemy wystawić kompensatę.
 3. W dolnej tabeli z wykazem nierozliczonych rozrachunków sprawdzić, czy kontrahent ma odpowiednie wartości przeciwstawnych rozrachunków do skompensowania.


Jaka jest różnica między wersją serwerową/jednostanowiskową a kliencką?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: InsERT GT

Wersja serwerowa/jednostanowiskowa wymusza instalację na danym komputerze silnika baz danych Microsoft SQL Serwer na którym zakładana jest baza danych podmiotu. Komputer będzie pełnił rolę serwera do którego będa mogły być podłączone inne stanowiska klienckie.

Wersja kliencka nie wymusza instalacji silnika baz danych Microsoft SQL Serwer. Podczas instalacji takiej wersji użytkownik będzie poproszony o podanie nazwy serwera z którym program ma się łączyć podczas uruchamiania. Nazwę serwera podaje się w postaci nazwa_komputera\InsertGT. Taką wersję instaluje się na stanowisku klienckim czyli takim które będzie się łączyło z komputerem głónym serwerem.


Czy można czytnikiem kodów kreskowych automatycznie odczytać i wprowadzić do programu ilość (wagę z wagi etykietującej) towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Tak, Subiekt GT może automatycznie odczytać ilość (wagę) sprzedawanego towaru z kodu kreskowego. Aby Subiekt GT mógł odczytywać ilość z kodu kreskowego, należy:

 1. W kartotece sprzedawanego w taki sposób towaru, w zakładce Urządzenia zaznaczyć opcję Towar przeznaczony do ważenia na wadze etykietującej.
 2. W Kasiarzu GT dodać konfigurację używanej wagi etykietującej i wysłać na nią informację o towarach z kodowaną wagą. Po takiej konfiguracji, przy wystawianiu dowolnego dokumentu w Subiekcie GT, wydrukowana z wagi etykietującej etykieta wybierze właściwy towar z listy i automatycznie wstawi ilość (wagę) sprzedawanego towaru po odczytaniu z niej kodu czytnikiem (kursor powinien być w polu Nazwa tabeli Specyfikacja towarowa).


Jak dodać pracownikowi chorobowe do wypłaty?

Dotyczy programu: mikroGratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Program mikroGratyfikant GT nie wylicza automatycznie wartości wynagrodzenia chorobowego (lub zasiłku chorobowego). Automatyczne, na podstawie ewidencji czasu pracy, wyliczanie zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego realizowane jest w programie Gratyfikant GT. W mikroGratyfikancie GT można jednak, po wyliczeniu odpowiednich wartości zasiłku i wynagrodzenia chorobowego, dodać ręcznie te składniki do wypłaty. Aby to zrobić, należy:

 1. Odszukać listę płac z wypłatą do zmiany na liście modułów: Płace-Wypłaty.
 2. Zaznaczyć listę płac na liście (w gornej tabeli).
 3. W dolnej tabeli zaznaczyć pracownika, dla którego ma być dokonana zmiana.
 4. W głównym menu programu wybrać opcję: Wypłata-Popraw wypłatę.
 5. W okienku Wypłata kliknąć opcję Składniki wynagrodzenia.
 6. W okienku Skladniki wypłaty kliknąć opcję Dodaj z lewej strony listy.
 7. W oknie Wzorce składnikow płacowych odszukać odpowiedni składnik (Wynagrodzenie chorobowe lub Zasiłek chorobowy) i zatwierdzić wybór przyciskiem Wybierz.
 8. W oknie Dane składnika wypłaty wprowadzić potrzebną jego Wartość i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
 9. Zamknąć okno wyboru składników przyciskiem Zamknij.
 10. Zamknąć okienko Składniki wypłaty przyciskiem Przelicz i zamknij
 11. Zatwierdzić zmiany w oknie Wypłata przyciskiem OK. Po dodaniu nowego składnika wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy należy pamiętać o odpowiednim zmniejszeniu wartości pozostałych składników płacowych w danym okresie (Gratyfikant GT pomniejszenia te realizuje automatycznie).


Czym różni się opcja Raport kasowy dostępna w module Dokumenty kasowe od Raportów kasowych z modułu Finanse-Dokumenty kasowe?

Dotyczy programu: Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Obsługa

Raport kasowy dostępny w module Dokumenty kasowe (opcja nad tabelą z dokumentami kasowymi) jest raportem (zestawieniem) dynamicznym - tworzonym "na daną chwilę", nie jest on nigdzie zapisywany. W module Finanse-Raporty kasowe można utworzyć raport kasowy w postaci zapisywalnego, szczegółowo konfigurowalnego dokumentu z zadanego zakresu dat. Raporty te są trwale zapisane w bazie danych i w każdej chwili jest możliwość ich wydruku..


Jak dodać zestaw płacowy w Gratyfikancie GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Gratyfikant GT

W celu dodania nowego zestawu płacowego musimy wejść do menu Widok - Definicje - Zestawy płacowe a następnie wybrać opcję z menu Zestaw - Dodaj. Na nowo otwartym oknie Definicja zestawu płacowego mamy dwie zakładki:
 1. Podstawowe, gdzie możemy przypisać zestaw do konkretnej definicji list płac, zaznaczyć jakie ewidencje ma on rozliczać oraz wybrać miesiące jego obowiązywania. Tutaj także możemy zaznaczać opcję, aby wypłata na podstawie tego zestawu płacowego była bądź nie uzupełniana do minimalnej,
 2. Składniki, gdzie możemy po prostu dodać do zestawu wcześniej zdefiniowane składniki płacowe.


Jak wysłać elektroniczną deklarację skarbową bez podpisu cyfrowego ?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Deklaracje

Aby wysłać deklarację podatkową drogą elektroniczną bez zainstalowanego podpisu elektronicznego należy:
1. Zaznaczyć na liście deklarację do wysyłki.
2. Wybrać w głównym menu programu opcję Deklaracja-Wysyłka elektroniczna.
3. W lewej części okna Wysyłka elektroniczna kliknąć opcję Generuj i wyślij (powinno się pojawić okno wyboru zainstalowanych certyfikatów).
4. Zamknąć okno Certyfikaty przyciskiem Anuluj.
5. Z lewej strony okna Wysyłka elektroniczna kliknąć kolejno Podpis elektroniczny-Złóż podpis elektroniczny-Dane autoryzujące.
6. Wypełnić odpowiednie pola okna Dane autoryzujące do podpisania dokumentu i zapisać je przyciskiem OK (w tabeli Opis operacji powinna pojawić się nowa pozycja Złożono podpis elektroniczny) - ciąg dalszy procedury wysyłki deklaracji jest taki jak dla podpisu kwalifikowanego.


Jak ustawić płatność kartą w fakturze?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby uaktywnić płatności kartą przy sprzedaży, należy:

 1. Dodać do kartoteki kontrahentów firmę, która będzie dla nas pośrednikiem w takim rozliczeniu rozrachunku tj. centrum autoryzacji kart. Na liście modułów Kartoteki-Kontrahenci z głównego menu programu wybrać opcję Kontrahent-Dodaj.
 2. W oknie Kontrahent-Firma w zakładce Podstawowe zaznaczyć na dole z lewej strony opcję Centrum autoryzacji kart płatniczych.
 3. Odszukać na liście modułów i uruchomić moduł: Administracja-Słowniki-Płatności kartą przy sprzedaży".
 4. W oknie Płatności kartą przy sprzedaży kliknąć, z lewej strony, opcję Dodaj.
 5. W oknie Płatość kartą przy sprzedaży określić: wyświetlaną, dowolną nazwę nowej formy płatności; wybrać z listy Centrum autoryzacji kart płatniczych dodaną uprzednio firmę pośredniczącą w takim rozliczeniu; ustalić termin (w dniach) nowego rozrachunku po cesji z kontrahenta na Centrum autoryzacji kart (po tym terminie rozrachunek zmieni się na przeterminowany).
 6. Po zapisaniu takiej płatności w słowniku odszukać na liście modułów i uruchomić moduł: Administracja-Parametry-Parametry Subiekta.
 7. W zakładce Płatności okna Parametry Subiekta zaznaczyć opcję Obsługa płatności kartami płatniczymi.
 8. Wybrać z listy domyślną kartę (nazwa karty jest taka jak zdefiniowana przed chwilą w Słownikach). Po zapisaniu zmian w dokumencie Faktura sprzedaży pojawi się do wyboru i uaktywni wiersz z formą płatności: Karta-Nazwa płatności kartą przy sprzedaży. Rozrachunek związany z taką formą płatności będzie od razu cedowany z kontrahenta na wskazane Centrum autoryzacji kart płatniczych.


Do czego służy pole „Nazwa skrócona” w kartotece Wspólnika?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Konfiguracja

Pole Nazwa skrócona znajdujące się w kartotece Wspólnika (sekcja Dane ubezpieczeniowe) wykorzystywane jest do generowania plików KDU deklaracji DRA dla programu Płatnik. Dotyczy to wspólników samodzielnie opłacających składki.


Jak powrócić do starszej wersji programu po nieudanej aktualizacji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby zmienić wersję programu z wyższej na poprzednio używaną, należy:

 1. Odinstalować program w nowej wersji (w systemie operacyjnym - Dodaj/usuń programy, program Insert GT) i zrestartować komputer (przed odinstalowaniem należy zanotować wyświetlaną w nagłówku, na niebieskim tle nazwę instancji serwera, na której pracuje program).
 2. Zainstalować program ponownie w wariancie klienckim. Należy użyć instalatora w wersji poprzedniej (przy instalacji należy podać zanotowaną wcześniej nazwę instancji serwera).
 3. Podczas uruchamiania programu wybrać z listy podmiotów, zamiast dotychczas wskazywanego podmiotu, stworzoną podczas zmiany wersji automatyczną kopię podmiotu w odpowiedniej do zainstalowanej teraz wersji - program dopisuje do nazwy podmiotu informację, z której wersji jest to kopia.


Jak wystawić fakturę z formą płatności za pobraniem?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Aby wystawić fakturę z formą płatności Za pobraniem, należy:

 1. Na liście modułów wybrać Kartoteki-Kontrahenci i dodać kartotekę firmy kurierskiej, za pośrednictwem której wysyłany jest towar do klienta - opcja Centrum obsługi ratalnej.
 2. Z listy modułów wybrać Administracja-Słowniki-Płatności kredytowe. Należy tutaj dodać płatność o nazwie Za pobraniem, wybierając Centrum obsługi ratalnej wcześniej utworzonej w kartotekach kontrahentów, oraz podać termin. Po terminie, jaki wpiszemy, będą naliczane odsetki od rozrachunku przeterminowanego.
 3. Nastepnie z listy modułów wybrać Administracja-Wzorce wydruku, na liście powielić wzorzec wydruku faktury. Utworzy się w ten sposób wzorzec o nazwie FS standard (1).
 4. Przejść do zakładki Inne i w pozostałych polach na dokumencie zaznaczyć pole Zakup na kredyt, następnie wybrać opcję Parametry.
 5. W oknie, które się wyświetli, w polu Etykieta-Treść wpisać Za pobraniem.
 6. Po zatwierdzeniu zmian podczas drukowania faktury w oknie drukuj w polu Wzorzec wydruku będzie możliwość wyboru wcześniej utworzonego wzorca o nazwie FS standard (1).


Jak wykonać archiwizację na płycie?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Archiwizator nie daje możliwości bezpośredniego zapisu archiwizacji na płycie. Aby wykonać archiwizację na płycie, należy uprzednio wykonać ją na dysku twardym komputera, następnie zapisać (skopiować) pliki archiwizacji na płytę, używając do tego oprogramowania dołączonego do napędu CD (DVD).


Skąd wziąć ulepszenie do programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Ulepszenie, czyli aktualna wersja programu dostępna jest zawsze na naszej stronie internetowej: www.insert.com.pl. Aby zaktualizować program za pomocą plików dostępnych na stronie internetowej, należy:

 1. Na dole głównej strony www.insert.com.pl kliknąć opcję Aktualne wersje.
 2. Kliknąć na wyświetlonej liście nazwę programu do ulepszenia.
 3. Jeśli wyświetlany numer wersji programu jest wyższy od zainstalowanej, kliknąć opcję Pobierz ulepszenie.
 4. W zależności od tego, czy użytkownik posiada abonament, czy nie, kliknąć przycisk Pobierz ulepszenie (w abonamencie) lub opcję Pobierz bez abonamentu.
 5. W kolejnym oknie wybrać z listy właściwy, potrzebny w danej wersji plik i kliknąć Pobierz, Pobierz SP lub Pobierz HF.
 6. Wskazać dowolną lokalizację docelową pobieranego pliku aktualizacji na dysku twardym aktualizowanego komputera (najlepiej bezpośrednio na dysku C:\).
 7. Po zakończeniu pobierania kliknąć 2 razy w pobrany plik - w ten sposób uruchomi się instalator nowej wersji programu.


Jak przyśpieszyć pracę programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Aby przyspieszyć pracę programu w przypadku bardzo dużej ilości danych, należy:

 1. Odszukać i uruchomić w menu Start Windows Program serwisowy: Start-Wszystkie Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Program serwisowy.
 2. W głównym menu programu wybrać Podmiot-Kompaktuj.
 3. Na pytanie Czy kontynuować?, po wyłączeniu wszystkich innych programów korzystających z tej samej bazy danych, odpowiedzieć Tak. Opcja ta, w bezpieczny dla wprowadzonych danych sposób, porządkuje i znacznie zmniejsza wielkość bazy danych podmiotu systemu GT.
 4. Na liście modułów Subiekta GT odszukać i uruchomić opcję: Administracja-Parametry-Numeracja dokumentów.
 5. Zaznaczyć na liście typ dokumentu(ów), który jest najczęściej używany.
 6. Kliknąć opcję Popraw z lewej strony listy.
 7. W zakładce Numeracja, w sekcji Luki w numeracji przełączyć mechanizm na Nie wypełniaj. Zmian należy dokonać rownież dla wszystkich powiązanych z dokumentem źródłowym dokumentów (np. dla FS będą to standardowo WZ, KP).


Dlaczego deklaracja Zaliczka PIT wylicza zerowe kwoty (w wybranym okresie są zarejestrowane obroty)?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT

Kategoria: Deklaracje

Najczęstszą przyczyną jest błędne ustawienie udziału w firmie wspólnika. Sprawdzić to należy w następujący sposób:

 1. Z listy modułów wybrać Kartoteki-Wspólnicy.
 2. Edytować kartotekę wspólnika, zaznaczając go na liście i wybierając opję z menu programu Wspólnik-Popraw.
 3. W kartotece w zakładce Ogólne wprowadzić procent udziału wspólnika w firmie. W przypadku jednego właściciela należy wprowadzić wartość 100%.


Dlaczego pojawia się komunikat: "Dekret nie bilansuje się."?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: Księgowanie

Komunikat informuje, że w zapisywanym dekrecie suma zapisów po stronie Winien nie jest równa sumie zapisów po stronie Ma. Mechanizm blokady błędnego zapisu działa zarówno w zakresie grup dekretów, jak i całości dekretu.


Jak dodać PL przed NIP?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Nie ma potrzeby i opcji wprowadzania "PL" przed numerem NIP. Program doda ten prefiks automatycznie w przypadku wystawienia faktury, w której jest to wymagane (transakcja pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi jako płatnicy podatku VAT w UE). Aby automat uzupełniania PL w NIP-ie zadziałał, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. W głównym menu Podmiot, w pozycji Dane podmiotu w zakładce Podatki należy zaznaczyć opcję Podatnik VAT zarejestrowany w UE.
 2. W kartotece kontrahenta (moduł Kartoteki - Kontrahenci), w zakładce Podstawowe należy wybrać kraj należący do UE (inny niż ustawiony jest w danych podmiotu właściciela licencji).
 3. W kartotece kontrahenta zaznaczyć opcję Podatnik VAT zarejestrowany w UE.
 4. W konkretnej fakturze należy ustawić prawidłową wewnątrzunijną transakcję VAT - w otwartym do edycji dokumencie należy kliknąć w link znajdujący się nad numerem dokumentu: Dokument liczony według cen..., pojawi się okno Sposób wyliczania dokumentu, gdzie z listy należy wybrać odpowiedni (wewnątrzunijny) Rodzaj transakcji VAT.


Czy można zlikwidować lub sprzedać część środka trwałego?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: InsERT GT

Tak. W wersji programu 1.26 Rachmistrza GT oraz Rewizora GT dodano obsługę Odłączenia części składowej/peryferyjnej środka trwałego. W celu wykonania operacji Odłączenie Środka Trwałego "OsT" należy:
 1. Wybrać w programie menu Widok-Ewidencje księgowe-Operacje na środkach trwałych.
 2. W menu programu wybrać Dokument-Dodaj-OsT Odłączenie części składowej.
 3. Następnie wybrać z listy środek trwały, od którego ma być odłączona część składowa.
 4. Określić wszystkie parametry w danym oknie, zwracając przede wszystkim uwagę na Wartość początkową części odłączanej - jest to kwota, na podstawie której wyliczana jest proporcjonalna wartość dotychczasowego umorzenia amortyzacyjnego.

Tak wykonana operacja OsT daje możliwość późniejszej sprzedaży lub likwidacji części środka trwałego lub też przyjęcia tej częśći środka trwałego jako zupełnie nowy środek trwały.


Dlaczego po przeniesieniu danych z Rewizora w wersji dla DOS konta przestają być rozrachunkowe?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: Instalacja

Program Przeniesienie danych nie ustawia statusu konta Rozrachunkowe. Aby prawidłowo przenieść dane, należy przy przenoszeniu zaznaczyć opcję z ostatniego roku przenieś tylko plan kont. Umożliwi to zmianę typu konta na Rozrachunkowe. Ustawienie typu konta Rozrachunkowe jest możiwe tylko dla kont kartotekowych stałych: odbiorców, dostawców, pracowników, wspólników, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS lub kartotek filtrowanych opartych na wymienionych kartotekach stałych oraz takich, na których jeszcze nie ma zapisów. Aby zmienić typ konta, należy:

 1. Odszukać na liście modułów i uruchomić moduł: Konta-Plan kont.
 2. Zaznaczyć konto na liście.
 3. W głównym menu programu Operacje wybrać opcję Podłącz kartotekę.
 4. W oknie Lista kartotek powiązanych odszukać i zaznaczyć kartotekę do podłączenia. Na pytanie: Czy podłączane konta mają być rozrachunkowe? odpowiedzieć Tak.
 5. Zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
 6. Zatwierdzić uruchomienie funkcji Elementy kartoteki w celu ewentualnego uzupełnienia brakujących numerów analityk.


Co zrobić, gdy podczas przywracania podmiotu z kopii pojawia się komunikat Nieprawidłowy format pliku kopii zapasowej, bądź plik kopii zapasowej pochodzi z nowszej wersji SQL Servera.?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Administracja

Komunikat taki może pojawić się, gdy plik archiwum został stworzony na serwerze SQL w nowszej wersji, niż aktualnie używana. W takim przypadku należy zainstalować Microsoft SQL Server w wersji co najmniej takiej samej, na jakiej została wykonana archiwizacja.


Jak korygować wydruk świadectwa pracy?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Wydruki

Aby przed wydrukiem zmodyfikować postać świadectwa pracy, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kadry-Umowy o pracę.
 2. Zaznaczyć umowę pracownika na liście umów.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję Umowa-Drukuj-Dokumenty kadrowe.
 4. W okienku Drukuj wybrać w polu Treść dokumentu - Świadectwo pracy.
 5. Kliknąć opcję Ustaw parametry treści wydruku i ustawić właściwe daty raportu.
 6. W celu uruchomienia edytora tekstowego generowanego świadectwa pracy kliknąć na dole, z lewej strony okna Drukuj przycisk Edycja - otworzy się okno Dokument - Świadectwo pracy.RTF.
 7. Po uzupełnieniu treści świadectwa zatwierdzić zmianę przyciskiem Zapisz (zmiany te nie są na stałe zapisywane w programie, jest to chwilowa korekta na potrzeby tylko jednego wydruku).
 8. Aby wydrukować poprawione świadectwo pracy, w oknie Drukuj kliknąć przycisk Drukuj.


Dlaczego po przejściu na e-abonament InsMAIL od razu nie potwierdza aktywacji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Potwierdzenie przejścia lub rezygnacji z e-abonamentu powinno pojawić się na naszym serwerze w ciągu 1 godziny. Pełna aktualizacja danych na serwerze następuje w nocy - w przypadku braku potwierdzenia należy odświeżyć dane Insmaila (kliknąć opcję Odśwież w oknie Zarządzanie licencjami) w następnym dniu roboczym po dokonaniu zmiany.


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!