InsERT S.A

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 126 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Nie mogę się zarejestrować przez internet, a dostęp do internetu mam, co sprawdzić ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Poprosić administratora sieci o odblokowanie portu 443 lub wysłać zgłoszenie rejestracyjne pocztą - listem poleconym (karta zgłoszenie użytkownika jest dołączona do każdego opakowania programu).


Jak przenieść dane z mikroGratyfikanta GT do Gratyfikanta GT?

Dotyczy programu: Gratyfikant GT

Kategoria: Instalacja

Przeniesienie danych jest możliwe tylko w jedną stronę, czyli z mikroGratyfikanta GT do Gratyfikanta GT. Operacja odwrotna nie jest możliwa. Przed taką zmianą należy koniecznie wykonać archiwizację modyfikowanego podmiotu. Aby dokonać takiej zmiany, należy:

 1. Zainstalować lub doinstalować do istniejącego systemu GT Gratyfikanta GT.
 2. Uruchomić program Gratyfikant GT i wskazać na liście podmiotów podmiot, na którym wcześniej używany był mikroGratyfikant GT.
 3. Po przeczytaniu komunikatu z pierwszym ostrzeżeniem odpowiedzieć na pytanie Tak.
 4. Po przeczytaniu komunikatu z drugim ostrzeżeniem odpowiedzieć Nie.
 5. Uruchomi się kreator przeniesienia danych z mikroGratyfikanta GT do Gratyfikanta GT. W kolejnych jego oknach należy uzupełnić i zatwierdzić przyciskiem Dalej brakujące dane firmy (większość informacji przeniesiona jest już z mikroGratyfikanta GT).
 6. W oknie Wczytaj dane początkowe kreatora należy wybrać, jakie dane wypłat i pracowników będą przeniesione do nowego programu, oraz do którego miesiąca i roku będą przeniesione dane o wynagrodzeniach (od następnego po wybranym w tym miejscu miesiąca będzie możliwe kontynuowanie wyliczania wypłat w Gratyfikancie GT).


Czy przy pracy sieciowej trzeba instalować ulepszenie na każdym używanym stanowisku?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Jeśli instalacja ulepszenia przeprowadzana jest z poziomu uruchomionego programu (opcja Pobierz w widżecie Nowa wersja, wymagany aktywny abonament na ulepszenia) to wystarczy zaktualizować program na jednym, dowolnie wybranym stanowisku. Na pozostałych stanowiskach program zostanie zaktualizowany automatycznie przy pierwszym uruchomieniu.

W przypadku, gdy nie posiadamy dostępu do internetu (na żadnym stanowisku) należy wykorzystać standardowy instalator dostarczony na płytce z ulepszeniem lub pobrany z www.insert.com.pl. W takim przypadku należy zainstalować program na jednym dowolnym stanowisku i wykonać aktualizację bazy danych. Na pozostałych stanowiskach program zostanie zaktualizowany automatycznie przy pierwszym uruchomieniu.


Program nie powiadamia o dostępności nowej wersji programu, pomimo, iż mam aktywny abonament na ulepszenia i dostęp do internetu.

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Informacje o dostępności nowej wersji przesyłane są za pomocą mechanizmu InsMail. W przypadku, gdy istnieje aktywne połączenie z siecią internet oraz abonament na ulepszenia jest aktywny, należy sprawdzić czy InsMail jest włączony. W tym celu należy:
 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Parametry wiadomości InsMail.
 2. Opcja Chcę otrzymywać wiadomości InsMail zawierające: powinna być zaznaczona. Jeśli nie jest, należy na górnym pasku kliknąć Popraw.
 3. Zaznaczyć Chcę otrzymywać wiadomości InsMail zawierające: oraz upewnić się, że zaznaczona jest opcja Informacje o nowych wersjach InsERT nexo.
 4. Zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz.


Przy próbie aktywacji nowej wersji pojawia się komunikat "został przekroczony limit licencjonowanych pobrań dla danego numeru licencji", jak aktywować kolejne podmioty ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

W przypadku pojawienia się takiego komunikatu należy:
 1. Uruchomić program wybierając inny, aktywowany już wcześniej podmiot.
 2. W aktywowanym podmiocie, w głównym menu programu odszukać i uruchomić moduł: Pomoc - Zarządzanie licencjami.
 3. W prawej, górnej części okna Zarządzanie licencjami kliknąć opcję Licencje podmiotu.
 4. W oknie Licencje podmiotu odszukać pole Numer aktywacyjny i zanotować go.
 5. Uruchomić program jeszcze raz wybierając tym razem podmiot do aktywacji, a w nim moduł Licencje podmiotu (Pomoc - Zarządzanie licencjami. w prawej, górnej części okna Zarządzanie licencjami kliknąć opcję Licencje podmiotu).
 6. W oknie Licencje podmiotu kliknąc opcję Aktywuj i wybrać opcję Wpisanie numeru.
 7. Wpisać wynotowany z aktywowanego wcześniej podmiotu nr aktywacyjny i zatwierdzić (przyciskiem Dalej lub OK).
W przypadku wątpliwości odnośnie liczby licencjonowanych podmiotów (określonych w warunkach licencji) należy kontaktować się z działem handlowym: nr tel. 717876110.


Jak przenieść dane na inny komputer?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Do przeniesienia danych najlepiej wykorzystać Program serwisowy. Aby go uruchomić, należy:
 1. Odszukać i uruchomić w menu Start-Programy-Insert-Insert nexo-Program serwisowy.
 2. Na liście podmiotów zaznaczyć podmiot, którego archiwizacja ma być wykonana.
 3. Z menu Podmiot wybrać opcję Archiwizuj.
 4. W oknie Parametry archiwizacji wskazać Folder docelowy, w którym zostanie zapisane archiwum oraz pozostałe parametry.
 5. Zatwierdzić przyciskiem Wykonaj.
 6. Archiwum tak utworzone skopiować np. na dysk zewnętrzny.
 7. Na nowym komputerze odszukać i uruchomić menu Start-Programy-InsERT-InsERT nexo-Program serwisowy.
 8. Z menu Podmiot wybrać Przywróć z pliku.
 9. Wskazać plik archiwum, który ma zostać odtworzony.
 10. Nadać nową nazwę w polu Nazwa podmiotu.
 11. Wskazać Katalog tymczasowy, który będzie miał nadane uprawnienia do odczytu i zapisu zarówno dla serwera, jak i komputera, na którym przeprowadzana jest operacja przywracania.
 12. Zatwierdzić przyciskiem Przywróć.


Jak połączyć komputer kliencki z serwerem?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Po zainstalowaniu wariantu programu serwerowego/jednostanowiskowego (instaluje się go na głównym komputerze" - tam gdzie fizycznie będzie przechowywana baza danych) należy:

 1. Odczytać z niebieskiego nagłówka programu prawidłową nazwę serwera niezbędną do instalacji/konfiguracji stanowiska klienckiego (czyli takiego, które łączy się zdalnie z komputerem, na którym jest założona i przechowywana baza danych podmiotu.
 2. Uruchomić instalację na komputerze klienckim.
 3. Wybrać instalację kliencką.
 4. Podczas instalacji wariantu klienckiego podać ustaloną wcześniej nazwę instancji serwera, z którą ma się łączyć zdalny komputer.


Czy przy przenoszeniu danych z InsERT GT przenoszone są zapisy na kontach?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Przeniesienie danych wykonuje się w momencie rozpoczęcia pracy w programie, z początkiem okresu obrachunkowego. W związku z tym nie są przenoszone zapisy księgowe, zapisy VAT i inne dokumenty operacyjne powstałe w trakcie przenoszonego okresu. W takiej sytuacji wyliczane są różnego typu bilanse początkowe, np. dotychczasowego umorzenia środków trwałych czy danych wdrożeniowych pracowników, a także przenoszone są nierozliczone rozrachunki.


Co zrobić, jeśli biblioteka dmo.dll została nadpisana przez starszą wersję?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

W przypadku komunikatu o nadpisaniu biblioteki dmo.dll należy doinstalować z najbardziej aktualnej płyty instalacyjnej dowolnego programu z linii GT dodatek sql2005_bc (instalator znajduje się na płycie w podkatalogu WSPÓLNE -X:\wspolne\sql2005_bc\sqlServer2005_BC.msi").


Czy po reinstalacji trzeba rejestrować program?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Jeżeli po reinstalacji programu dane użytkownika są odtworzone z archiwizacji, nie ma potrzeby ponownej rejestracji ani wpisywania żadnych numerów (numer licencji i numer aktywacyjny jest odtworzony wraz z podmiotem podczas dearchiwizacji). Jeżeli użytkownik po reinstalacji zakłada nowy podmiot, również nie ma potrzeby ponownej rejestracji - można użyć ponownie tego samego numeru licencji (znajduje się on w pudełku z programem, na certyfikacie autentyczności) oraz numeru aktywacyjnego otrzymanego wraz z potwierdzeniem rejestracji lub z ostatnią przesyłką z ulepszeniem do programu.


Ustawienia regionalne są zmienione na PL, a program dalej nie chce się uruchomić i wyświetla komunikat, że nie są właściwe - co zrobić?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby zmienić niewłaściwe ustawienia regionalne na 'Polska' należy:

 1. Kliknąć przycisk Start Windowsa.
 2. Kliknąć polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisać polecenie 'intl.cpl', a następnie kliknąć przycisk OK.
 4. W zakładce FORMATY wybrać "Format" Polski(Polska).
 5. Kliknąć w Ustawienia dodatkowe.. (na dole).W każdej zakładce tj. liczby, waluta, godzina, data.. kliknąć w prawym dolnym rogu opcję RESETUJ.


Jak doinstalować Sterowniki firmy InsERT?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Instalator sterowników urządzeń zewnętrznych znajduje się na każdej płycie dołączonej do opakowania lub płycie z ulepszeniem do programu w podkatalogu X:\wspolne\sterowniki. Instalacja Sterowników firmy InsERT jest niezbędna w przypadku współpracy Subiekta GT z drukarkami fiskalnymi, kasami fiskalnymi, wagami etykietującymi lub czytnikami kodów kreskowych (podłączanymi do portu COM).


Czy do aktualizacji SP - Service Pack albo HF - Hot Fix są potrzebne kody aktywacyjne?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Nie. Aktualizacje typu Service Pack lub Hot Fix nie wymagają aktywacji kodem.


Jak zmienić formę księgowości ryczałt na KPiR?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT

Kategoria: Instalacja

Nie ma w programie opcji zmiany formy księgowości z ryczałtu na KPiR. W razie konieczności takiej zmiany można:

 1. Przy uruchomieniu programu dodać nowy podmiot (z inną nazwą), gdzie można od początku określić wszystkie parametry ksiegowe.
 2. Po wykonaniu kopii bezpieczeństwa bazy (archiwizacji) usunąć z danego podmiotu dane Rachmistrza GT wg procedury poniżej. Po jej wykonaniu, przy ponownym uruchomieniu będzie można ponownie określić właściwą formę księgowości.

Program serwisowy usuwa wówczas wszystkie dane księgowe, pozostają jednak dane wspólników, płacowe, kartoteki i informacje o środkach trwałych:

 • Z menu Start systemu Windows uruchomić Program serwisowy: Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Narzędzia-Program serwisowy.
 • Zaznaczyć podmiot do zmiany na liście.
 • W menu Podmiot wybrać Usuń dane Rachmistrza GT (operacja ta jest nieodwracalna, przed jej wykonaniem należy zrobić archiwizację i stosownie ją opisać).


Jak przenieść program na inny komputer?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Na komputerze, z którego chcemy przenieść dane, należy wykonać archiwizację danych, np. podczas zamykania programu. Podczas archiwizacji danych powstaną dwa pliki *.iar oraz *.I01. Pliki te należy zdearchiwizować na komputerze, na który chcemy przenieść dane. Aby to wykonać, należy:

 1. Uruchomić program Archiwizator w menu systemu Windows Start-Wszystkie programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Archiwizator.
 2. Z menu programu wybrać Podmiot-Dearchiwizuj.
 3. W oknie dearchiwizacja danych w polu Plik archiwum wskazać wcześniej przeniesiony plik z rozszerzeniem *.iar.
 4. W polu Folder roboczy wskazać najlepiej dysk lokalny C:\.
 5. Sposób dearchiwizacji danych zaznaczyć: Dearchiwizuj do podmiotu o nazwie i poniżej wpisać nazwę, jaką chcemy utworzyć.
 6. Po wybraniu opcji OK zostanie przeniesiony podmiot ze wszystkimi danymi.


Do czego służą Sterowniki firmy InsERT i czy trzeba je instalować?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Instalacja Sterowników firmy InsERT jest niezbędna w przypadku współpracy Subiekta GT z drukarkami fiskalnymi, kasami fiskalnymi, wagami etykietującymi lub czytnikami kodów kreskowych (podłączanymi do portu COM). Jeżeli Subiekt GT nie będzie współpracował z wyżej wymienionymi urządzeniami, instalacja Sterowników firmy InsERT nie jest wymagana do jego prawidłowej pracy.


Dlaczego po przeniesieniu danych ze starego programu niektórzy kontrahenci nie posiadają numeru REGON?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

W trakcie przeniesienia danych program sprawdza poprawność numeru REGON. Jeśli numer taki jest nieprawidłowy to nie zostanie on przeniesiony. W takim przypadku należy zweryfikować poprawność numeru REGON tych kontrahentów i dopisanie ich w InsERT nexo. Informacja o kontrahentach, w których zostały usunięte numery REGON znajduje się w logu podczas przeniesienia danych.


Mam e-abonament i nie ściągają mi się aktualizacje, co mam zrobić ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Jeśli usługa e-abonament jest aktywna a aktualizacje nie pobierają się automatycznie należy:
 1. W głównym menu programu odszukać i uruchomić opcję Pomoc-Pobierz i zainstaluj nową wersję programu.
 2. W oknie Pobierz i zainstaluj nową wersję programu kliknąć opcję Ustawienia aktualizacji programu.Jeśli w dymku pojawi się informacja o braku zgody na korzystanie z funkcjonalności internetowych należy kliknąć na link InsMAIL - bądź na bieżąco, w oknie InsMAIL - bądź na bieżąco! zaznaczyć opcję Tak, chcę z niej korzystać, Automatyczna aktualizacja oraz Zgadzam się na warunki regulaminu usługi InsMAIL.
 3. W oknie Ustawienia aktualizacji programu zaznaczyć opcję Automatycznie pobieraj nową wersję oraz Proponuj zainstalowanie pobranej wersji podczas zamykania programu i zapisać zmianę przyciskiem OK.
 4. Wyłączyć program, załączyć ponownie, powrócić do menu Pomoc-Pobierz i zainstaluj nową wersję programu - tam kliknąć opcję Pobierz (w wierszu Dostępna wersja programu).


Czy można podłączyć się do bazy danych Subiekta GT zdalnie (przez internet)?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Tak, można. Do połączenia wymagane jest skonfigurowanie VPN - jest to wirtualna prywatna sieć. Konfigurację połączenia należy zlecić informatykowi lub lokalnemu serwisantowi oprogramowania firmy InsERT.


Jak sprawdzić, czy urządzenie fiskalne będzie działać z Subiektem GT?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Aktualna lista współpracujących z Subiektem GT urządzeń zewnętrznych, czyli drukarek fiskalnych, kas fiskalnych, wag etykietujących, czytników kodów kreskowych, dostępna jest na naszej stronie internetowej: http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/sprzedaz/subiekt_gt/urzadzenia_zewnetrzne.html


Dlaczego podczas Przeniesienia danych nie zostają przeniesione dokumenty?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Instalacja

Przeniesienie danych wykonuje się w momencie rozpoczęcia pracy w programie, z początkiem okresu obrachunkowego. W związku z tym przenoszą się wszystkie dane niezbędne do kontynuowania pracy w nowym programie, czyli:
 • kartoteki kontrahentów,
 • kartoteki towarów i usług,
 • nierozliczone należności i zobowiązania,
 • stan początkowy kas i rachunków bankowych,
 • stany magazynowe.


Jak przyśpieszyć zbiorczą konwersję wersji baz danych w biurze rachunkowym?

Dotyczy programu: Biuro GT

Kategoria: Instalacja

Zbiorczą konwersję baz danych do nowej wersji umożliwia program Biuro GT. Aby wykonać taką konwersję, należy:

 1. Uruchomić Biuro GT.
 2. Z listy modułów wybrać Bazy danych.
 3. W tym module wybrać menu Operacje-Konwersja.
 4. Zaznaczyć opcję Wszystkie podmioty oraz wybrać opcję Dalej.
 5. Jeśli konto szefa posiada hasło, należy je podać w polu Hasło szefa. Można również zaznaczyć opcję Automatycznie odłącz kopie baz od serwera - spowoduje to, że po wykonaniu konwersji kopie bezpieczeństwa podmiotów zostaną odłączone od programu (aby móc znowu je wybrać należy je ponownie podłączyć).
 6. Wybrać opcję Dalej.
 7. Pojawi się raport podsumowujący, w którym ostatecznie wybieramy opcję Wykonaj.


Program nie uruchamia się, pojawia się komunikat: "nie można uzyskać dostępu do skryptu VB…"

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Doinstalować Microsoft Visual Basic - do pobrania ze strony www.microsoft.com.


Czy wersję próbną można przekształcić w wersję pełną?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Tak, wersję próbną (45-dniową) można przekształcić w wersję pełną poprzez wpisanie numeru licencji (można go odnaleźć w pudełku z programem - na certyfikacie autentycznośći) oraz numeru aktywacyjnego (użytkownik otrzymuje go od firmy InsERT po zarejestrowaniu programu). Numery te można wpisać w oknie Licencje podmiotu, dostępnej w głównym menu programu Pomoc-Zarządzanie licencjami. W prawej, górnej części okna Zarządzanie licencjami należy kliknąć opcję Licencje podmiotu.


Jak ustawić kontynuację numeracji z innego programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Jeżeli numeracja dokumentów ma być kontynuowana (po przeniesieniu danych z innego systemu lub po wdrożeniu Subiekta GT w trakcie roku), należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Numeracja dokumentów.
 2. W oknie Numeracja dokumentów zaznaczyć dokument do zmiany na liście.
 3. Kliknąć z lewej strony opcję Popraw.
 4. W oknie Numeracja:... kliknąć zakładkę Numery początkowe.
 5. Wybrać magazyn do korekty numeracji (Subiekt GT numeruje dokumenty w każdym z magazynów niezależnie).
 6. Kliknąć z lewej strony opcję Dodaj.
 7. W oknie Numer początkowy wybrać odpowiedni rok (i ewentualnie miesiąc, jeśli jest uzywana numeracja miesięczna) do zmiany numeracji.
 8. W polu Numer początkowy wpisać dowolny numer, od którego program ma kontynuować automatyczną numerację dokumentów.
 9. We wszystkich otwartych oknach zapisać zmiany przyciskiem OK.


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!